Процедура : 2017/2199(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0398/2017

Внесени текстове :

A8-0398/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0479

ДОКЛАД     
PDF 748kWORD 55k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца

(2017/2199(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Жил Льобретон

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца

(2017/2199(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането на Габриеле Цимер от 20 юли 2017 г., обявено на пленарно заседание на 11 септември 2017 г., за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца във връзка с инцидент, при който тя е пострадала, по време на демонстрация, състояла се в рамките на срещата на високо равнище на Г-20 в Хамбург на 8 юли 2017 г.

–  като изслуша Елеонора Форенца съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., от 10 юли 1986 г., от 15 и 21 октомври 2008 г., от 19 март 2010 г., от 6 септември 2011 г. и от 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 5, параграф 2 и членове 7 и 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0398/2017),

А.  като има предвид, че Габриеле Цимер, член на Европейския парламент и председател на групата GUE/NGL, е поискала в съответствие с членове 8 и 9 от протокол № 7, защита на парламентарния имунитет на Елеонора Форенца, член на ЕП от същата група, която беше обискирана и впоследствие задържана от германската полиция заедно с група от други активисти по време на демонстрация, проведена в контекста на срещата на върха на Г-20 в Хамбург на 8 юли 2017 г.; като има предвид, че обискът и задържането са били извършени след посочената демонстрация, в момент, в който г-жа Форенца и групата й били на път към място, където да обядват заедно;

Б.  като има предвид, че Парламентът разполага с широко право на преценка по отношение на насоката, която възнамерява да даде на решение за защита на имунитет, внесено от член на ЕП(2);

В.  като има предвид, че членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз се изключват взаимно(3); като има предвид, че настоящият случай по никакъв начин не се отнася до мнение, изразено от член на ЕП, а по-скоро до предполагаемо опасно за обществения ред поведение (предполагаемо участие в безредици); като има предвид, че от тук следва логичната приложимост на член 9 от Протокол № 7;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставени на членовете на парламента на тяхната страна и на територията на всяка друга държава членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство; като има предвид, че г-жа Форенца – член на ЕП от Италия, поради факта, че се е намирала в Германия, се е ползвала от посочената дерогация;

Д.  като има предвид, че съгласно искането за защита на имунитета, г-жа Форенца още при първия си контакт с германската полиция е заявила пред органите й, че е член на Европейския парламент; като има предвид, че тя е представила незабавно документи, удостоверяващи статута й; че тя дори успяла да установи комуникация между италианския консул в Хамбург и полицейския служител, ръководещ операцията;

Е.  като има предвид, че въпреки статута й на член на Европейския парламент, германската полиция все пак извършила щателен обиск на г-жа Форенца и след това я задържала за срок, надвишаващ четири часа;

Ж.  като има предвид, че с оглед на гореизложеното германската полиция е съзнавала, че задържа член на Европейския парламент; като има предвид, че въпросните действия представляват нарушение на Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално на член 9, първа алинея, буква б) от него;

З.  като има предвид, че с оглед обстоятелствата по случая е очевидно, че г-жа Форенца не е задържана при заварено престъпление, поради което изключението, предвидено в член 9, параграф 3 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, не е приложим и че следователно случаят на г-жа Форенца е цялостно обхванат от имунитета й;

1.  решава да защити привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Федерална република Германия и на Елеонора Форенца.

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Дело T-42/06, Gollnisch/Парламент (посочено по-горе), точка 101.

(3)

Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra и др. (посочено по-горе), точка 45.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.  Контекст

На заседанието от 11 септември 2017 г. председателят обяви съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил искане от г-жа Габриеле Цимер, председател на групата GUE/NGL, за защита на парламентарния имунитет на г-жа Елеонора Форенца, член на Европейския парламент, във връзка с инцидент, който последната е претърпяла на 8 юли 2017 г. след провеждане на демонстрация в контекста на срещата на върха на Г-20 в Хамбург на 8 юли 2017 г. (1).

Съобразно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността искането е препратено от председателя до комисията по правни въпроси.

Въпросното искане за защита на имунитета включва кратък доклад относно инцидента, предаден от г-жа Форенца на г-жа Цимер на 10 юли 2017 г. Извлечение от доклада гласи следното:

„На 8 юли бях спряна от полицията около 16.00 ч. на ул. „Лудвиг-Ерхард“ в Хамбург, докато пресичах ул. „Холстенвал“ заедно с моя акредитиран парламентарен сътрудник (...) и други 13 италиански активисти. Демонстрацията току що беше приключила и ние се бяхме упътили към място, в което да обядваме. Бих искала да поясня, че в този момент не правехме нищо друго, освен да вървим спокойно.

На ул. „Лудвиг-Ерхард“ полицията ни поиска документите за самоличност и докато ние незабавно ги представихме на полицаите, група от около 25 – 30 полицаи изведнъж ни заобиколи и изблъска мен и групата ми към стената.

Веднага съобщих, че съм член на Европейския парламент и представих на полицейските служители пропуска на Европейския парламент и моето разрешение за преминаване (laissez-passer). Полицаите се задоволиха да ми се изсмеят, като същевременно иззеха всичките ми документи, пропуска и разрешението за преминаване. Бяха ми върнати едва след освобождаването ми от центъра за задържане GESA (Gefangenensammelstelle) към 20.00 ч.

В отговор на въпроса за причината за това отношение полицията ясно посочи, че има информация от разузнаването, че много италианци са дошли в Хамбург, за да участват в уличните бунтове. Следователно въпреки статута ми на член на Европейския парламент аз бях счетена за „опасно“ лице, защото бях в група и говорех италиански. Ето какво беше обосновало и наложило задържането ми, както и задържането на хората с мен.

Прекарах повече от половин час на ъгъла на улицата, заобиколена от полицейски служители. Също така бях подложена на щателен обиск: самата аз, както и чантите и личните ми вещи бяха обискирани. Същото се случи на всички и не беше открито нищо, което би могло да се използва за извършване на акт на насилие, нито дрехи, предназначени за прикриване на лицата ни. След обиска имах възможност да се обадя на италианския консул в Хамбург и го свързах с единствения полицейски служител, който говореше английски език и изглеждаше като ръководител на операцията. Въпреки това обаждането не доведе до никакъв резултат и ми беше съобщено, че съм „задържана“ заедно с другите 14 активисти, без ясно разяснение на мотивите, обосноваващи задържането на член на Европейския парламент.

След задържането бяхме прехвърлени в два полицейски микробуса и бяхме задържани от полицията в килии за около 3 часа, заедно с други 4 души, в много малко пространство, без да имаме възможност да общуваме или да получим правна помощ. След това бяхме прехвърлени в център за задържане в Хамбург, отново в качеството на задържани. (...) Едва часове, след като бях задържана, най-накрая бях освободена, това се случи към 20 ч., статутът ми беше признат (...)

Колкото до останалите четиринадесет души от групата ми, те бяха задържани в килии (...).

Дори след освобождаването ми бях заплашвана неколкократно, че ще бъда принудена да напусна GESA, ако продължавам да отказвам да напусна центъра, с което де факто се възпрепятстваха правомощията ми за упражняване на контрол в качеството ми на член на Европейския парламент. Също така ми беше отказано да заредя мобилния си телефон, както и да получа помощ и информация от правния екип.

Напуснах помещенията на GESA едва след 18.00 ч. на 9 юли, когато повечето от другите задържани италианци от моята група бяха освободени, без да бъде предявено обвинение и без да им се предостави какъвто и да било документ, който да обяснява основанието за задържането им.

Същата вечер ми показаха туит на Хамбургската полиция, който потвърждаваше и приветстваше задържането ми като член на ЕП. (...)“

На 24 юли 2017 г. г-жа Цимер внесе искане за защита на парламентарния имунитет на г-жа Форенца, с дата от 20 юли 2017 г., в съответствие с членове 8 и 9 от Протокол № 7 и членове 7 и 9 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

На 21 ноември 2017 г. комисията по правни въпроси изслуша г-жа Форенца в съответствие с член 9, параграф 6 от Правилника.

2.  Приложимо право и процедура относно имунитета на членовете на Европейския парламент

Членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласят:

Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Членове 5, 7 и 9 от Правилника за дейността на Европейския парламент гласят:

Член 5 : Привилегии и имунитети

1. Членовете на ЕП се ползват с привилегиите и имунитетите, установени в Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

2. При упражняването на правомощията си във връзка с привилегиите и имунитетите Парламентът се стреми да запази неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и да осигури независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове. (...)

Член 7 : Защита на привилегии и имунитет

1. В случаи, в които се твърди, че е било извършено или е на път да се извърши нарушение на привилегиите или имунитетите на действащ или бивш член на ЕП от страна на органите на държава членка, може да бъде отправено искане в съответствие с член 9, параграф 1 за решение на Парламента дали тези привилегии или имунитети са били нарушени или има вероятност да бъдат нарушени.

2. По-специално такова искане за защита на привилегии и имунитети може да бъде отправено, ако се счете, че обстоятелствата биха съставлявали ограничение от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на заседанията на Парламента, или ограничение от административен или друг характер за изразяването на мнение или упражняването на право на глас при изпълнението на задълженията им, или ако обстоятелствата биха попаднали в обхвата на член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

3. Искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не е допустимо, ако във връзка със същите факти вече е получено искане за снемане или за защита на имунитета на същия член на ЕП, независимо дали вследствие на това по-ранно искане вече е взето решение. (...)

Член 9 : Процедури, свързани с имунитета

1. Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

2. Със съгласието на съответния член или бивш член на ЕП искането може да бъде отправено от друг член на ЕП, на който се разрешава да представлява съответния член или бивш член на ЕП на всички етапи от процедурата.

Членът на ЕП, който представлява съответния член или бивш член на ЕП, не участва в решенията, които комисията взема.

3. Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.

4. Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии. Не се допускат изменения. Ако предложението бъде отхвърлено, за прието се счита обратното решение.

5. Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен.

6. На съответния член на ЕП се дава право да бъде изслушан и той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, за които счита, че имат отношение към случая.

Съответният член на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета си, освен на самото изслушване.

Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Съответният член на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

Ако съответният член на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложените дата и час и е посочил причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Съответният член не може да обжалва това решение.

Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.

7. Когато се иска снемане или защита на имунитет на няколко основания, всяко от тях може да бъде предмет на отделно решение. По изключение в доклада на комисията може да се предложи снемането или защитата на имунитета да се прилага само по отношение на наказателно преследване, като до постановяването на окончателна присъда съответният член на ЕП не може да бъде арестуван или задържан и срещу него не може да се налага никаква друга мярка, която би му попречила да изпълнява функциите, присъщи на парламентарния мандат. (...)

3.  Мотиви за предлаганото решение

Обща информация

В искането си г-жа Цимер посочва едновременно член 8 и член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

В действителност тези две разпоредби се изключват взаимно. Член 9 от Протокола се прилага по отношение на съдебни производства, които се отнасят до нарушения, различни от нарушения, съставляващи изразено мнение или подаден глас, като последните, от своя страна са обхванати единствено от член 8 от Протокола(2). Тъй като в случая не става дума за изразени от член на ЕП мнения, а за предполагаемо опасно за обществения ред поведение (предполагаемо участие в безредици), очевидно следва да се приложи член 9 от Протокола.

Съобразно разясненията на Общия съд, член 9 от Протокола има за цел „да гарантира независимостта на членовете на Парламента, като създаде пречки по време на сесиите на Парламента срещу тях да бъде упражняван натиск, състоящ се в заплахи от задържане или съдебно преследване“(3).

Следователно, ако прилагането на националните разпоредби, наложени с член 9, алинея 1, буква а), създава прекалено разнообразна правна уредба, или дори води до различно третиране между членовете на ЕП(4), точка б) от същата разпоредба създава наистина уеднаквен наднационален режим за членовете на ЕП, които се намират в държава членка, различна от тяхната собствена. В действителност, независимо от тяхната националност и съответната държава членка, членовете на ЕП са защитени от всяка мярка на задържане и от всякакъв вид съдебно производство.

Въпросната разпоредба си служи със също толкова безапелационна формулировка като тази на член 8 от Протокола, с която се установява така наречения абсолютен имунитет. От това следва, че би било възможно по отношение на имунитета, визиран от член 9, алинея 1, буква б) от Протокола да се приложи подхода, възприет от Съда на ЕС за определяне обхвата на абсолютния имунитет, визиран в член 8, т.е. той трябва да се определи единствено въз основа на правото на Европейския съюз(5). Подобно на член 8, член 9, алинея 1, буква б), не позволява следователно препращане към евентуални национални разпоредби.

Що се отнася до вътрешната процедура в Европейския парламент, в съответствие с членове 7 и 9 от Правилника за дейността на ЕП, членовете на ЕП могат да отправят искания за защита на имунитета си в рамките на член 9. Както обаче ясно беше посочено от Общия съд, Парламентът разполага с широко право на преценка по отношение на насоката, която възнамерява да даде на решение за защита на имунитет по силата на член 9 от Протокола(6).

Приложимост на член 9, алинея 1, буква б) от Протокола към случая на г-жа Форенца

В този контекст, комисията по правни въпроси счита, че обстоятелствата по случая, станали известни след искането на г-жа Цимер и изслушването на г-жа Форенца, сочат, че германската полиция е извършила обиск на г-жа Форенца и след това я е задържала с ясното съзнание за статута й на член на Европейския парламент.

Тъй като г-жа Форенца се е намирала в държава членка, различна от родната й страна, тя е изпълнявала всички условия за прилагането на имунитета, предвиден от член 9, алинея 1, буква б) от Протокола по отношение на нейния случай. От това следва, че германската полиция, чрез извършения обиск и задържането на г-жа Форенца съзнателно е нарушила привилегиите и имунитетите, с които тя се ползва.

В светлината на гореизложеното става ясно, че германската полиция е обискирала и задържала г-жа Форенца незаконно.

В заключение, предвид обстоятелствата по случая е очевидно, че г-жа Форенца не е била задържана в условията на заварено престъпление, поради което изключението, предвидено в член 9, параграф 3 от Протокола не е приложимо и че следователно случаят на г-жа Форенца е цялостно обхванат от парламентарния имунитет, посочен в член 9, параграф 1, буква б) от Протокола.

4.  Заключение

В съответствие с член 9, параграф 3 от Правилника за дейността, след като разгледа доводите както в полза, така и срещу искането за защита на парламентарния имунитет на г-жа Форенца, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да защити привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца.

(1)

Съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността със съгласието на съответния член или бивш член на ЕП искането за защита може да бъде отправено от друг член на ЕП, на който се разрешава да представлява съответния член или бивш член на ЕП на всички етапи от процедурата.

(2)

Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra и др. , цитирани по-горе, точка 45.

(3)

Дело Mote, цитирано по-горе, точка 50, където се цитира определението на Общия съд от дело Rothley и др./Парламент, T-17/00 R,ECLI:EU:T:2000:119, т. 90.

(4)

В някои държави, депутатите не се ползват от никаква форма на имунитет. Такъв е например случаят с Обединеното кралство: вж. Първи доклад на Съвместната комисия относно парламентарните привилегии, _ април 1999 г., HC 214-I 1998-99, точка 242: „Ако депутат е обвинен в престъпление, не е необходимо да се пристъпи към снемане на имунитет. Ако депутат е задържан и не може да се яви в камарата, двете камари трябва само да бъдат информирани за това“.

(5)

Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra и др. (посочено по-горе), точка 26.

(6)

Решение Gollnish, посочено по-горе, точка 101.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.12.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

9

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Правна информация