Procedure : 2017/2199(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0398/2017

Indgivne tekster :

A8-0398/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0479

BETÆNKNING     
PDF 367kWORD 57k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

om anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter

(2017/2199(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Gilles Lebreton

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter

(2017/2199(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 20. juli 2017 fra Gabriele Zimmer om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter i forbindelse med en hændelse, som sidstnævnte blev udsat for efter en demonstration i forbindelse med G20-topmødet i Hamborg den 8. juli 2017, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 11. september 2017,

–  der har hørt Eleonora Forenza, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, og artikel 7 og 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0398/2017),

A.  der henviser til, at Gabriele Zimmer, medlem af Europa-Parlamentet og formand for GUE/NGL-Gruppen, i henhold til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 har anmodet om beskyttelse af den parlamentariske immunitet for Eleonora Forenza, medlem af samme gruppe, der blev visiteret og derefter tilbageholdt af det tyske politi sammen med en gruppe af andre aktivister efter en demonstration i forbindelse med G20-topmødet i Hamborg den 8. juli 2017; der henviser til, at visitationen og anholdelsen fandt sted efter demonstrationen, da Forenza og hendes gruppe var på vej hen til et sted, hvor de skulle spise frokost sammen;

B.  der henviser til, at Parlamentet har et vidt skøn med hensyn til, hvad en afgørelse, der træffes i anledning af en anmodning om beskyttelse af immuniteten fremsat af et medlem, skal gå ud på(2);

C.  der henviser til, at artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gensidigt udelukker hinanden(3); der henviser til, at den foreliggende sag ikke vedrører nogen meningstilkendegivelser fra et medlem af Europa-Parlamentet, men derimod en adfærd, der blev formodet at udgøre en fare for den offentlige orden (påstået deltagelse i optøjer), hvorfor det giver sig selv, at det er protokollens artikel 9, der finder anvendelse;

D.  der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling, og på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning, og at Forenza, et italiensk medlem af Europa-Parlamentet, der befandt sig i Tyskland, dermed nød en sådan fritagelse;

E.   der henviser til, at Forenza ifølge anmodningen om ophævelse af immuniteten allerede ved den første kontakt med det tyske politi tilkendegav, at hun var medlem af Europa-Parlamentet, at hun straks viste de dokumenter, der beviser hendes status, og at det endda lykkedes hende at få den italienske konsul i Hamborg til at tale med den politimand, der ledede operationen;

F.   der henviser til, at det tyske politi til trods for hendes status som medlem af Europa-Parlamentet alligevel gjorde Forenza til genstand for en grundig kropsvisitation og derefter tilbageholdt hende i mere end fire timer;

G.   der henviser til, at det tyske politi henset til det ovenstående var klar over, at man anholdt et medlem af Europa-Parlamentet; der henviser til, at dette udgør en overtrædelse af protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 9, stk. 1, litra b);

H.   der henviser til, at det på baggrund af sagens omstændigheder står klart, at Forenza ikke er blevet grebet på fersk gerning, hvorfor undtagelsen i artikel 9, stk. 3, i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter ikke finder anvendelse, og at Forenza dermed til fulde er dækket af sin immunitet;

1.  vedtager at beskytte Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Forbundsrepublikken Tysklands kompetente myndigheder og Eleonora Forenza.

(1)

Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)

(2)

Sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet, jf. ovenfor, præmis 101.

(3)

Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra etc., jf. ovenfor, præmis 45.


BEGRUNDELSE

1.  Baggrund

På plenarmødet den 11. september 2017 meddelte formanden, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1, at han havde modtaget en anmodning fra Gabriele Zimmer, formand for GUE/NGL-Gruppen, om beskyttelse af medlem af Europa-Parlamentet Eleonora Forenzas parlamentariske immunitet i relation til en hændelse, som sidstnævnte blev udsat for efter en demonstration i forbindelse med G20-topmødet i Hamborg den 8. juli 2017(1).

Formanden henviste denne anmodning til Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1.

Den omhandlede anmodning om beskyttelse af immuniteten indeholder en kortfattet beretning om hændelsen, som Forenza sendte til Zimmer den 10. juli 2017. Nedenfor følger et uddrag af denne beretning:

"Den 8. juli blev jeg standset af politiet omkring kl. 16.00 i Ludwig-Erhard-Strasse i Hamborg, da jeg var på vej gennem Holstenwall sammen med min akkrediterede assistent (...) og 13 andre italienske aktivister. Det var lige efter, at demonstrationen var sluttet, da vi var på vej hen til et sted, hvor vi skulle spise frokost sammen. Jeg vil gerne præcisere, at vi på det tidspunkt ikke gjorde noget som helst andet end blot at gå på en fredelig måde.

I Ludwig-Erhard-Strasse bad politiet os om at vise vores ID, og mens vi straks afleverede dem til betjentene, blev vi hurtigt omringet af en gruppe på ca. 25-30 politimænd, der tvang mig og min gruppe op mod væggen.

Jeg gjorde med det samme opmærksom på, at jeg er medlem af Europa-Parlamentet, idet jeg både viste mit adgangskort til Europa-Parlamentet og passersedlen til de ansvarlige politibetjente. Politimændene grinede gentagne gange heraf, mens alle mine dokumenter, adgangskortet og passersedlen blev konfiskeret. Jeg kunne først få dem tilbage efter at være blevet løsladt fra tilbageholdelsesfaciliteten GESA (Gefangenensammelstelle) omkring kl. 20.00.

Da de blev spurgt om årsagen til en sådan behandling, anførte politiet tydeligt, at de havde oplysninger fra efterretningstjenesterne om, at mange italienere kom til Hamborg for at deltage i gadeoptøjer. Så jeg blev til trods for min status som medlem af Europa-Parlamentet betragtet som en "farlig" person, fordi jeg gik i en gruppe og talte italiensk. Dette var grunden til og grundlaget for at tilbageholde mig og anholde de personer, der var sammen med mig.

Jeg tilbragte mere end en halv time i det hjørne, omgivet af betjente. Jeg blev også gjort til genstand for en grundig kropsvisitation, og mine tasker og personlige ejendele blev inspiceret. Det samme skete for os alle, og der blev ikke fundet noget, der kunne anvendes til personkrænkelser, eller tøj, der havde til formål at skjule vores ansigter. Efter kropsvisitationen fik jeg lejlighed til at ringe til den italienske konsul i Hamborg og få ham til at tale med den eneste engelsktalende politimand, der syntes at være lederen af operationen. Opringningen førte imidlertid ikke til noget, og jeg blev erklæret "anholdt" sammen med de andre 14 aktivister uden at få nogen klar redegørelse for de beskyldninger, der begrundede tilbageholdelsen af et medlem af Europa-Parlamentet.

Efter anholdelsen blev vi overført til to politibiler og tilbageholdt i celler i ca. tre timer sammen med fire andre personer på et meget lille areal uden mulighed for at kommunikere eller modtage juridisk bistand. Vi blev derefter kørt til GESA-faciliteten i Hamborg, stadig anholdt. (...) Først mange timer efter at være blevet standset blev jeg endelig løsladt i anerkendelse af min status omkring kl. 20.00. (...)

De andre 14 personer i min gruppe blev i stedet ført til cellerne (...).

Selv efter løsladelsen blev jeg flere gange truet med, at jeg ville blive tvunget ud af GESA, hvis jeg blev ved med at nægte at forlade faciliteten, hvilket de facto hindrede mig i at udøve mine inspektionsbeføjelser som medlem af Europa-Parlamentet. Jeg blev også nægtet adgang til at oplade min mobil samt modtage bistand og information fra det juridiske team.

Jeg forlod først området omkring GESA efter kl. 18.00 den 9. juli, hvor de fleste af de øvrige tilbageholdte italienerne fra min gruppe var blevet løsladt uden sigtelser og uden så meget som et papir, der forklarede årsagen til deres anholdelse.

Samme aften fik jeg vist et tweet fra Hamburg Polizei's konto, der bekræftede og roste min anholdelse som MEP. (...)"

Den 24. juli 2017 indgav Zimmer en anmodning om beskyttelse af Forenzas immunitet, dateret den 20. juli 2017, i henhold til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 og artikel 7 og 9 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

Den 21. november 2017 hørte Retsudvalget Forenza, jf. forordningens artikel 9, stk. 5.

2.  Regler og procedurer vedrørende immunitet for Europa-Parlamentets medlemmer

Artikel 8 og 9 i protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter bestemmer følgende:

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

a)  på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b)  på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Artikel 5, 7 og 9 i Europa-Parlamentets forretningsorden bestemmer følgende:

Artikel 5: Privilegier og immuniteter

1.  Medlemmerne nyder de privilegier og immuniteter, der er fastlagt i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

2.  Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og for dets medlemmers uafhængighed. (...)

Artikel 7: Beskyttelse af privilegier og immunitet

1.  I tilfælde, hvor det hævdes, at et medlems eller tidligere medlems privilegier og immuniteter er blevet krænket eller forventes at blive krænket af en medlemsstats myndigheder, kan Parlamentet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, anmodes om at træffe afgørelse om, hvorvidt der rent faktisk er sket eller kan forventes at ske en krænkelse af disse privilegier og immuniteter.

2.  Der kan navnlig anmodes om beskyttelse af privilegier og immuniteter, hvis det findes, at der i givet fald ville foreligge en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller en administrativ eller anden form for begrænsning i forbindelse med en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af deres hverv, eller at der i givet fald ville foreligge omstændigheder henhørende under artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

3.  En anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter kan ikke antages til behandling, hvis der allerede er modtaget en anmodning om ophævelse eller beskyttelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår de samme forhold, uanset om den tidligere anmodning førte til en afgørelse eller ej. (...)

Artikel 9: Procedurer vedrørende immunitet

1.  Enhver anmodning til formanden fra en kompetent myndighed i en medlemsstat om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

2.  Med medlemmets eller det tidligere medlems samtykke kan anmodningen fremsættes af et andet medlem, som kan repræsentere medlemmet eller det tidligere medlem på alle stadier i proceduren.

Det medlem, der repræsenterer det pågældende medlem eller tidligere medlem, er ikke inddraget i de afgørelser, som udvalget træffer.

3.  Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.

4.  Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier. Der kan ikke stilles ændringsforslag. Såfremt et forslag forkastes, betragtes den modsatte afgørelse som vedtaget.

5.  Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.

6.  Det berørte medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen.

Det berørte medlem må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, bortset fra ved selve høringen.

Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Det berørte medlem kan give afkald på retten til at blive hørt.

Undlader det berørte medlem at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses medlemmet for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har indgivet en anmodning om fritagelse for at blive hørt på det foreslåede tidspunkt og har anført sine grunde hertil. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde. Det berørte medlem kan ikke appellere denne afgørelse.

Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden det berørte medlem til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader det berørte medlem at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.

7.  Ligger der flere forskellige anklagepunkter til grund for anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af immunitet, kan der udarbejdes en særskilt afgørelse for hvert anklagepunkt. Undtagelsesvis kan det i udvalgets betænkning foreslås, at ophævelsen eller beskyttelsen af den parlamentariske immunitet udelukkende skal vedrøre den strafferetlige forfølgelse, men at medlemmet, så længe der ikke er afsagt endelig dom, ikke kan udsættes for nogen form for frihedsberøvelse, varetægtsfængsling eller anden foranstaltning, der ville forhindre den pågældende i at varetage sit mandat. (...)

3.  Begrundelse for forslaget til afgørelse

Generelt

Zimmer påberåber sig i sin anmodning både artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

Disse to bestemmelser udelukker i realiteten gensidigt hinanden. Protokollens artikel 9 finder kun anvendelse på retsforfølgning vedrørende andre strafbare handlinger end dem, der foretages gennem en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse, hvorimod disse udelukkende er omfattet af protokollens artikel 8(2). Da den foreliggende sag ikke vedrører meningstilkendegivelser fra et medlem af Europa-Parlamentet, men en adfærd, der blev formodet at udgøre en fare for den offentlige orden (påstået deltagelse i optøjer), giver det sig selv, at det kun er protokollens artikel 9, der finder anvendelse.

Som fastslået af Retten har protokollens artikel 9 til formål at "sikre parlamentsmedlemmernes uafhængighed ved at forhindre, at der under Parlamentets mødeperioder kan udøves pression over for dem i form af trusler om arrestation eller strafforfølgning"(3).

Anvendelsen af de nationale bestemmelser i medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), betyder, at der er mange forskellige regler, og kan føre til en ulige behandling af medlemmerne(4), men ved litra b) i samme bestemmelse fastsættes der en ensartet, supranational ordning for medlemmer, som befinder sig i et andet land end deres eget. De nyder nemlig fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning, uanset hvilken nationalitet de har, og hvilken medlemsstat der er tale om.

Den pågældende bestemmelse er lige så kategorisk formuleret som protokollens artikel 8, der fastslår den såkaldte absolutte immunitet. Det følger heraf, at man i relation til den i protokollens artikel 9, stk. 1, litra b), omhandlede immunitet vil kunne anvende den samme tilgang, som Domstolen anbefalede til at fastlægge rækkevidden af den absolutte immunitet i henhold til artikel 8, dvs. at den udelukkende skal fastlægges på grundlag af EU-retten(5). Ligesom artikel 8 tillader artikel 9, stk. 1, litra b), således ikke, at der henvises til eventuelle nationale bestemmelser.

For så vidt angår den interne procedure i Europa-Parlamentet kan medlemmerne i henhold til forretningsordenens artikel 7 og 9 indgive anmodninger om beskyttelse af deres immunitet inden for rammerne af artikel 9. Som det klart er blevet bekræftet af Retten, har Parlamentet imidlertid et vidt skøn med hensyn til, hvad en afgørelse, der træffes i anledning af en anmodning om beskyttelse af immuniteten fremsat af et medlem, skal gå ud på(6).

Anvendeligheden af protokollens artikel 9, stk. 1, litra b), i Forenzas tilfælde

Retsudvalget er af den opfattelse, at de faktiske omstændigheder i denne sag, således som de fremgår af anmodningen fra Zimmer og høringen af Forenza, viser, at det tyske politi gjorde Forenza til genstand for en kropsvisitation og derefter tilbageholdt hende med fuldt kendskab til hendes status som medlem af Europa-Parlamentet.

Da Forenza befandt sig i en anden medlemsstat end hendes egen, opfyldte hun alle betingelserne for, at immuniteten i henhold til protokollens artikel 9, stk. 1, litra b), finder anvendelse i hendes tilfælde. Det følger heraf, at det tyske politi ved at visitere og anholde Forenza bevidst krænkede de privilegier og immuniteter, som hun nyder.

I lyset af ovenstående synes det tyske politis kropsvisitation og anholdelse af Forenza at være foretaget ulovligt.

Endelig står det på baggrund af sagens omstændigheder klart, at Forenza ikke er blevet grebet på fersk gerning, hvorfor undtagelsen i protokollens artikel 9, stk. 3, ikke finder anvendelse, og at Forenza dermed til fulde er dækket af den parlamentariske immunitet i henhold til protokollens artikel 9, stk. 1, litra b).

4.  Konklusion

I henhold til artikel 9, stk. 3, i forretningsordenen og efter at have overvejet argumenterne for og imod beskyttelse af Eleonora Forenzas immunitet anbefaler Retsudvalget, at Europa-Parlamentet beskytter Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter.

(1)

I henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 2, kan en anmodning om beskyttelse af et medlems immunitet med medlemmets eller det tidligere medlems samtykke fremsættes af et andet medlem, som kan repræsentere medlemmet eller det tidligere medlem på alle stadier i proceduren.

(2)

Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra etc., jf. ovenfor, præmis 45.

(3)

Dommen i Mote-sagen, jf. ovenfor, præmis 50, hvori der henvises til Rettens kendelse i sag T-17/00 R, Rothley m.fl. mod Parlamentet, ECLI:EU:T:2000:119, præmis 90.

(4)

I visse lande nyder parlamentsmedlemmerne ikke nogen immunitet. Dette er f.eks. tilfældet i Det Forenede Kongerige: se den første rapport fra det britiske parlaments fælles udvalg om parlamentariske privilegier, 9. april 1999, HC 214-I 1998-99, punkt 242: Hvis der rejses sigtelse mod et medlem for en strafbar handling, er det ikke nødvendigt at anmode om ophævelse af immunitet. Hvis et medlem er i fængsel og ikke kan være til stede på møderne, forventer de to kamre blot at blive underrettet om dette forhold.

(5)

Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra etc., jf. ovenfor, præmis 26.

(6)

Dommen i Gollnisch-sagen, jf. ovenfor, præmis 101.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

7.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

9

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Juridisk meddelelse