Procedūra : 2017/2199(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0398/2017

Pateikti tekstai :

A8-0398/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2017 - 5.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0479

PRANEŠIMAS     
PDF 618kWORD 52k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

dėl prašymo ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetus

(2017/2199(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Gilles Lebreton

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 AIŠKINAMOJI DALIS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetus

(2017/2199(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Gabriele Zimmer 2017 m. liepos 20 d. prašymą ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetus, kuris susijęs 2017 m. liepos 8 d. incidentu, kurį ši Parlamento narė patyrė po demonstracijos, surengtos Hamburge vykstant G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui, ir kuris buvo paskelbtas 2017 m. rugsėjo 11 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Eleonoros Forenzos paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį ir 7 ir 9 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0398/2017),

A.  kadangi Europos Parlamento narė ir GUE/NGL frakcijos pirmininkė Gabriele Zimmer, vadovaudamasi Protokolo Nr. 7 dėl 8 ir 9 straipsniais, paprašė ginti tos pačios frakcijos narės Eleonoros Forenzos, kuriai Vokietijos policija atliko asmens kratą, o paskui ją sulaikė kartu su kitų aktyvistų grupe po demonstracijos, surengtos 2017 m. liepos 8 d. Hamburge vykstant G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui, imunitetą; kadangi asmens krata ir sulaikymas įvyko po minėtos demonstracijos, kai E. Forenca ir jos grupė ėjo drauge papietauti;

B.  kadangi Parlamentas turi plačią diskreciją kalbant apie kryptį, kurią jis nori suteikti sprendimui, kuris priimtas dėl Parlamento nario pateikto prašymo ginti imunitetą(2);

C.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniai negali būti taikomi kartu(3); kadangi ši byla yra susijusi ne su Europos Parlamento nario pareikšta nuomone, o labiau su elgesiu, kuris laikomas pavojingu viešajai tvarkai (įtarimu dėl dalyvavimo riaušėse); kadangi todėl akivaizdu, kad taikomas Protokolo Nr. 7 9 straipsnis;

D.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams, o visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn ir todėl Europos Parlamento narė iš Italijos E. Forenza, būdama Vokietijoje, naudojosi šiuo imunitetu;

E.   kadangi, kaip nurodyta prašyme ginti imunitetą, E. Forenza nuo pat pirmo susitikimo su Vokietijos policija jai pareiškė, kad yra Europos Parlamento narė; kadangi ji iš karto pateikė dokumentus, įrodančius jos statusą; kadangi jai netgi pavyko padaryti taip, kad Italijos konsulas Hamburge pakalbėtų su policijos pareigūnu, kuris vadovavo operacijai;

F.   kadangi Vokietijos policija, nepaisydama E. Forenzos, kaip Europos Parlamento narės, statuto, atliko jos išsamią asmens kratą ir ją sulaikė daugiau nei keturioms valandoms;

G.   kadangi, atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta pirmiau, Vokietijos policija žinojo apie tai, kad sulaikė Europos Parlamento narę; kadangi tai reiškia Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač jo 9 straipsnio pirmos pastraipos b punkto, pažeidimą;

H.  kadangi, turint mintyje šios bylos aplinkybes, yra akivaizdu, kad E. Forenza nebuvo užklupta daranti nusikaltimą (in flagrante delicto), todėl netaikoma Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio trečioje pastraipoje numatyta išimtis, ir todėl E. Forenzai visiškai taikomas imunitetas;

1.  nusprendžia ginti Eleonoros Forenzos privilegijas ir imunitetus;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Vokietijos Federacinės Respublikos institucijai ir Eleonorai Forenzai.

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Pirmiau minėta byla T-42/06, Gollnisch / Parlamentas, 101 punktas.

(3)

Minėtos sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07, Marra ir kt., 45 punktas.


AIŠKINAMOJI DALIS

1.  Bendroji informacija

2017 m. rugsėjo 11 d. plenariniame posėdyje Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad jis gavo GUE/NGL frakcijos pirmininkės Gabriele Zimmer prašymą ginti Europos Parlamento narės Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) imunitetą, susijusį su 2017 m. liepos 8 d. incidentu, kurį ši Parlamento narė patyrė po demonstracijos, surengtos Hamburge vykstant G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui(1).

Kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalyje, Pirmininkas šį prašymą perdavė Teisės reikalų komitetui.

Į šį prašymą ginti imunitetą įtraukta trumpa ataskaita, kurią E. Forenza perdavė G. Zimmer 2017 m. liepos 10 d. Toliau pateikiama šios ataskaitos ištrauka.

„Liepos 8 d. apie 16 val. buvau sustabdyta policijos Ludwigo Erhardo gatvėje Hamburge, kai kartu su savo akredituotu padėjėju (...) ir kitais 13 aktyvistų iš Italijos kirtome Holstenwall gatvę. Demonstracija buvo ką tik pasibaigusi ir mes ėjome į aikštę norėdami kartu papietauti. Norėčiau patikslinti, kad tuo momentu mes nedarėme nieko kita, tik taikiai ėjome savo keliu.

Ludwigo Erhardo gatvėje policija paprašė mūsų pateikti savo asmens tapatybės dokumentus; tuo metu, kai mes juos nedelsdami pateikėme pareigūnams, apie 25–30 policininkų grupė mus greitai apsupo ir prispaudė mane ir mane lydinčios grupės narius prie sienos.

Iš karto nurodžiau atsakingiems pareigūnams, kad esu Europos Parlamento narė, ir parodžiau savo, kaip Europos Parlamento narės, pažymėjimą ir laissez-passez. Atsakydami policininkai tik juokėsi, o visi mano dokumentai, pažymėjimas ir laissez-passez buvo atimti. Juos atgavau tik tuomet, kai apie 20 val. buvau paleista iš sulaikymo centro (vok. Gefangenensammelstelle, GESA).

Paprašius paaiškinti tokio elgesio priežastį, policija aiškiai nurodė, jog iš žvalgybos tarnybų gauta informacija, kad daug italų vyksta į Hamburgą siekdami dalyvauti gatvių riaušėse. Taigi, nepaisant mano, kaip Europos Parlamento narės, statuso buvau laikoma „pavojingu“ asmeniu, nes ėjau kartu su grupe žmonių ir kalbėjau itališkai. Tai buvo priežastis, dėl kurios buvo nuspręsta ir leista sulaikyti mane ir kartu su manim buvusius žmones.

Daugiau nei pusvalandį praleidau tame gatvės kampe, apsupta pareigūnų. Be to, buvau išsamiai apieškota: greta mano krepšių ir asmeninių daiktų kratos buvo atlikta ir asmens krata. Tas pats nutiko ir visiems kitiems ir nebuvo rasta nei jokių priemonių, kurios galėtų būti panaudotos siekiant įžeisti asmenis, nei jokių rūbų, kuriais būtų ketinama užsidengti veidus. Po to, kai buvo atlikta asmens krata, man buvo suteikta galimybė paskambinti Italijos konsului Hamburge ir leisti jam pakalbėti su vieninteliu angliškai kalbančiu policijos pareigūnu, kuris, kaip atrodė, vadovavo šiai operacijai. Tačiau šis skambutis nieko nepakeitė ir man buvo pranešta, kad esu sulaikoma kartu su kitais 14 aktyvistų, nepateikus jokių konkrečių paaiškinimų dėl įtarimų, kuriais būtų pateisinamas Europos Parlamento narės sulaikymas.

Paskelbus, kad esame sulaikyti, buvome nuvesti į du policijos furgonus; apie 3 val. buvome laikomi ten esančiose sulaikymo kamerose – labai nedidelėje erdvėje sugrūsti kartu su kitais 4 žmonėmis, be jokios galimybės su kažkuo susisiekti ar gauti teisinę pagalbą. Po to, vis dar laikomi sulaikytais, buvome nugabenti į GESA centrą Hamburge. (...) Tik praėjus daugeliui valandų nuo tada, kai buvome sustabdyti gatvėje, apie 20 val. galiausiai buvau paleista pripažinus mano statusą. (...)

Kiti 14 žmonių iš mano grupės buvo nuvesti į kameras (...).

Net ir po mano paleidimo kelis kartus man buvo grasinama, kad būsiu jėga išvesdinta iš GESA, jei nesutiksiu iš šio centro išeiti pati, o tai de facto trukdė man pasinaudoti savo, kaip Europos Parlamento narės, tikrinimo įgaliojimais. Man taip pat buvo neleista pakrauti savo mobiliojo telefono, pasinaudoti teisininkų pagalba ir gauti iš jų informacijos.

GESA centro apylinkes palikau tik liepos 9 d. po 18 val., kai dauguma kitų sulaikytų italų iš mano grupės buvo paleisti nepateikus jokių kaltinimų ir net tinkamai nepaaiškinus jų sulaikymo priežasties.

Tą vakarą man buvo parodyta Hamburgo policijos žinutė tinkle „Twitter“, kurioje buvo patvirtintas mano, kaip EP narės, sulaikymas ir tuo giriamasi. (...)“

2017 m. liepos 24 d. pagal 8 ir 9 m. Protokolo Nr. 7 8 ir 9 straipsnius ir Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 7 ir 9 straipsnius G. Zimmer pateikė 2017 m. liepos 20 d. parengtą prašymą ginti E. Forenzos imunitetą.

2017 m. lapkričio 21 d. Teisės reikalų komitetas išklausė E. Forenzos paaiškinimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalį.

2.  Europos Parlamento narių imunitetui taikyti teisės aktai ir procedūra

Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniuose nustatyta:

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b) visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 5, 7 ir 9 straipsniuose nustatyta:

5 straipsnis. Privilegijos ir imunitetai

1. Parlamento nariai naudojasi privilegijomis ir imunitetais, nustatytais Protokole Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

2. Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas. Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija. (...)

7 straipsnis. Privilegijų ir imuniteto gynimas

1.  Tais atvejais, kai įtariama, kad valstybės narės valdžios institucijos yra pažeidusios arba ruošiasi pažeisti Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario privilegijas ir imunitetus, pagal 9 straipsnio 1 dalį gali būti kreipiamasi su prašymu, kad Parlamentas priimtų sprendimą dėl to, ar tos privilegijos ir imunitetai buvo arba, kaip manoma, bus pažeisti.

2.  Toks prašymas ginti privilegijas ir imunitetus visų pirma gali būti pateiktas tais atvejais, kai manoma, jog susiklostė tokios aplinkybės, kuriomis laisvam Parlamento narių, vykstančių į Parlamento posėdžių vietą bei grįžtantiems iš jos, judėjimui arba einant pareigas pareiškiamai nuomonei ar balsavimui galėtų būti taikomi administraciniai ar kitokie apribojimai, arba tokios aplinkybės galėtų būti priskirtos Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio taikymo sričiai.

3.  Prašymas ginti Parlamento nario privilegijas ir imunitetus nepriimtinas, jei jau buvo gautas su tais pačiais faktais susijęs prašymas dėl to Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar jo gynimo – nesvarbu, ar dėl to ankstesnio prašymo buvo priimtas sprendimas. (...)

9 straipsnis. Su imunitetu susijusios procedūros

1.  Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui.

2.  Atitinkamam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui sutikus, prašymą gali pateikti kitas Parlamento narys, kuriam leidžiama atstovauti atitinkamam Parlamento nariui arba buvusiam Parlamento nariui visais procedūros etapais.

Atitinkamam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui atstovaujantis Parlamento narys nedalyvauja komitetui priimant sprendimus.

3.  Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą.

4.  Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti privilegijas ir imunitetus. Pakeitimai nėra priimtini. Jei pasiūlymas atmetamas, laikoma, kad priimtas priešingas sprendimas.

5.  Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar privilegijos ir imunitetai turėtų būti ginami.

6.  Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti ir jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius.

Atitinkamas Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą.

Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Atitinkamas Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam.

Atitinkamam Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Atitinkamam Parlamento nariui neleidžiama skųsti šio sprendimo.

Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia atitinkamą Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Atitinkamam Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą.

7.  Kai prašoma atšaukti arba ginti imunitetą turint kelis pagrindus, dėl kiekvieno iš jų gali būti priimamas atskiras sprendimas. Komiteto išvadoje išimties tvarka gali būti pasiūlyta, kad imuniteto atšaukimas arba gynimas būtų taikomas tiktai traukimo atsakomybėn atžvilgiu ir kad iki galutinio sprendimo priėmimo Parlamento narys nebūtų sulaikytas, areštuotas ir jam nebūtų taikomos kitokios priemonės, trukdančios atlikti pagal mandatą priderančias pareigas. (...)

3.  Siūlomo sprendimo pagrindimas

Bendrieji aspektai

Savo prašyme G. Zimmer nurodo Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius.

Iš tiesų abu šie straipsniai negali būti taikomi kartu. Protokolo 9 straipsnis taikomas tik teismo procesams dėl pažeidimų, kurie nėra padaryti dėl pareikštos nuomonės arba balsavimo, o pastariesiems taikomas tik Protokolo 8 straipsnis(2). Kadangi šiuo atveju nėra Europos Parlamento nario pareikštos nuomonės, o esama elgesio, kuris laikomas pavojingu viešajai tvarkai (įtarimas dėl dalyvavimo riaušės), todėl akivaizdu, kad taikomas tik Protokolo 9 straipsnis.

Kaip nusprendė Pirmosios instancijos teismas, Protokolo 9 straipsnio tikslas – „užtikrinti Parlamento narių nepriklausomumą neleidžiant, kad Parlamento sesijų metu jiems būtų daromas spaudimas (grasinant areštu ar patraukimu atsakomybėn)“(3).

Nors nacionalinės teisės nuostatų taikymas pagal 9 straipsnio pirmos pastraipos a punktą taikymas reiškia didelę taisyklių įvairovę, netgi nevienodą Parlamento narių traktavimą(4), tos pačios pastraipos b punkte nustatoma tikra vienoda supranacionalinė sistema Parlamento nariams, esantiems ne savo valstybės teritorijoje. Iš tiesų nesvarbu, kokia yra Parlamento narių pilietybė ir su kokia valstybe nare tai būtų susiję, Parlamento nariai naudojasi imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Nagrinėjamos nuostatos formuluotė yra tokia pat kategoriška kaip ir Protokolo 8 straipsnis, kuriame įtvirtintas vadinamasis absoliutus imunitetas. Iš to išplaukia, kad Protokolo 9 straipsnio pirmos pastraipos b punkte numatytam imunitetui būtų galima taikyti tokį pat požiūrį, kokį Teisingumo Teismas siūlė taikyti nustatant 8 straipsnyje numatyto absoliutaus imuniteto taikymo sritį, t. y. kad ji turi būti nustatoma tik remiantis Europos Sąjungos teise(5). Todėl, kaip ir 8 straipsnis, 9 straipsnio pirmos pastraipos b punktas neleidžia remtis jokiomis nacionalinės teisės nuostatomis.

Kalbant apie Europos Parlamento vidaus tvarką pasakytina, kad, vadovaudamiesi Darbo tvarkos taisyklių 7 ir 9 straipsniais, Parlamento nariai gali pateikti prašymus ginti savo imunitetą pagal Protokolo 9 straipsnį. Vis dėlto Bendrasis Teismas aiškiai nustatė, kad Parlamentas turi plačią diskreciją kalbant apie kryptį, kurią jis nori suteikti sprendimui, kuris priimtas dėl prašymo ginti imunitetą pagal Protokolo 9 straipsnį(6).

Galimybė taikyti Protokolo 9 straipsnio pirmos pastraipos b punktą E. Forenzos atveju

Šiomis aplinkybėmis Teisės reikalų komitetas mano, kad iš bylos faktinių aplinkybių, išplaukiančių iš G. Zimmer prašymo ir išklausius E. Forenzą, matyti, kad Vokietijos policija atliko šios Parlamento narės asmens kratą ir ją vėliau sulaikė, visiškai žinodama apie jos, kaip Europos Parlamento narės, statusą.

Kadangi E. Forenza buvo ne savo valstybės narės teritorijoje, ji atitiko visas sąlygas, kad jos atveju būtų taikomas Protokolo 9 straipsnio pirmos pastraipos b punkte numatytas imunitetas. Iš to išplaukia, kad Vokietijos policija, atlikdama E. Forenzos kratą ir ją sulaikydama, sąmoningai pažeidė jai suteiktas privilegijas ir imunitetus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, atrodo, kad Vokietijos policija atliko E. Forenzos asmens kratą ir ją sulaikė neteisėtai.

Turint mintyje šios bylos aplinkybes, yra akivaizdu, kad E. Forenza nebuvo užklupta daranti nusikaltimą (in flagrante delicto), todėl netaikoma Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio trečioje pastraipoje numatyta išimtis, ir todėl E. Forenzai visiškai taikomas Parlamento nario imunitetas, numatytas Protokolo 9 straipsnio pirmos pastraipos b punkte.

4.  Išvada

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 3 dalimi, Teisės reikalų komitetas apsvarstė visus argumentus dėl to, ar derėtų ginti E. Forenzos imunitetą, ar jo neginti, ir rekomenduoja Europos Parlamentui ginti Eleonoros Forenzos privilegijas ir imunitetus.

(1)

Kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 2 dalyje, atitinkamam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui sutikus, prašymą ginti Parlamento nario imunitetą gali pateikti kitas Parlamento narys, kuriam leidžiama atstovauti atitinkamam Parlamento nariui arba buvusiam Parlamento nariui visais procedūros etapais.

(2)

Pirmiau minėtos sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07, Marra ir kt., 45 punktas.

(3)

Pirmiau minėto sprendimo Mote 50 punktas, kuriame cituojama Pirmosios instancijos teismo nutarties byloje T-17/00 Rothley ir kt. / Parlamentas, ECLI:EU:T:2000:119, 90 punktas.

(4)

Kai kuriose šalyse Parlamento nariai nesinaudoja jokiu imunitetu. Pavyzdžiui, taip yra Jungtinėje Karalystėje: žr. Parlamento privilegijų jungtinio komiteto 1999 m. balandžio 9 d. pirmosios ataskaitos, HC 214-I 1998-99, 242 punktą: „Jeigu Parlamento nariui pateiktas baudžiamasis kaltinimas, jo imuniteto atšaukimo nereikia. Jeigu vienas iš narių įkalinamas ir negali atvykti į Parlamento rūmus, abeji rūmai turi būti tik informuoti apie tą įvykį.“

(5)

Minėtos sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07, Marra ir kt., 26 punktas.

(6)

Pirmiau minėto sprendimo Gollnisch 101 punktas.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

7.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

9

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Teisinis pranešimas