Postopek : 2017/2199(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0398/2017

Predložena besedila :

A8-0398/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2017 - 5.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0479

POROČILO     
PDF 610kWORD 56k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza

(2017/2199(IMM))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Gilles Lebreton

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza

(2017/2199(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve Gabriele Zimmer z dne 20. julija 2017, razglašene na plenarnem zasedanju 11. septembra 2017, za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza  v zvezi z incidentom, katerega žrtev je bila slednja med manifestacijo, ki je potekala v okviru vrhunskega srečanja skupine G20 v Hamburgu 8. julija 2017,

–  po zagovoru Eleonore Forenza v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju člena 5(2) ter členov 7 in 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0398/2017),

A.  ker je Gabriele Zimmer, poslanka Evropskega parlamenta in predsednica skupine GUE/NGL, na podlagi členov 8 in 9 protokola št. 7 zahtevala zaščito poslanske imunitete Eleonore Forenza, poslanke iste skupine, ki jo je policija osebno preiskala in pridržala skupaj s skupino drugih aktivistov med manifestacijo v okviru vrhunskega srečanja skupine G20 v Hamburgu 8. julija 2017, ker je do preiskave in aretacije prišlo po manifestaciji, ko je Eleonora Forenza s skupino ljudi odhajala na kosilo;

B.  ker ima Parlament široko diskrecijsko pravico glede odločitve v zvezi z zahtevo po zaščiti imunitete poslanca(2);

C.  ker se člena 8 in 9 protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije medsebojno izključujeta(3); ker v obravnavani zadevi ne gre za mnenje, ki naj bi ga izrazil poslanec Evropskega parlamenta, temveč za ravnanje, ki naj bi domnevno ogrožalo javno varnost (domnevno sodelovanje na protestu); ker je uporaba člena 9 Protokola št. 7 v tem primeru samoumevna;

D.  ker poslanci Evropskega parlamenta v skladu s členom 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države, na ozemlju vseh drugih držav članic pa imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom; Eleonora Forenza, italijanska poslanka Evropskega parlamenta, ki je bila v Nemčiji, je torej uživala imuniteto;

E.  ker se v zahtevi za zaščito imunitete navaja, da je Eleonora Forenza že ob prvem stiku z nemško policijo izjavila, da je poslanka Evropskega parlamenta; ker je nemudoma predložila dokumente, ki potrjujejo njen status; ker ji je celo uspelo spraviti italijanskega konzula v Hamburgu v stik s policistom, ki je vodil operacijo;

F.  ker je nemška policija Eleonoro Forenza kljub statusu poslanke Evropskega parlamenta temeljito osebno preiskala, nato pa jo pridržala več kot štiri ure;

G.  ker se je nemška policija ob upoštevanju povedanega zavedala, da pridržuje evropsko poslanko; ker to pomeni kršitev Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člena 9, prvi odstavek, točka (b);

H.  ker je ob upoštevanju okoliščin zadeve jasno, da Eleonora Forenza ni bila aretirana med kaznivim dejanjem in ker ni možno uporabiti izjeme iz člena 9(3) Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije, in je torej Eleonora Forenza v tem primeru popolnoma zaščitena s poslansko imuniteto;

1.  sklene, da se zaščitijo privilegiji in imuniteta Eleonore Forenza;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Zvezne republike Nemčije in Eleonori Forenza.

(1)

Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)

(2)

Zadeva T-42/06, Gollnisch proti Parlamentu (navedena), točka 101.

(3)

Združeni zadevi C-200/07 in C-201/07, Marra in dr., (navedeni), točka 45.


OBRAZLOŽITEV

1.  Ozadje

Predsednik je na plenarnem zasedanju 11. septembra 2017 v skladu s členom 9, prvi odstavek Poslovnika razglasil, da je prejel zahtevo Gabriele Zimmer, predsednice skupine GUE/NGL, za zaščito poslanske imunitete Eleonore Forenza, poslanke Evropskega parlamenta, v zvezi z incidentom, katere žrtev je bila slednja med manifestacijo v okviru vrhunskega srečanja skupine G20 v Hamburgu 8. julija 2017(1).

Predsednik je to zahtevo v skladu s členom 9, prvi odstavek posredoval Odboru za pravne zadeve.

Zahteva za zaščito imunitete vključuje kratko poročilo o incidentu, ki ga je Eleonora Forenza posredovala Gabriele Zimmer 10. julija 2017. Izvleček iz tega poročila se glasi:

„8. julija me je aretirala policija okoli 16.00 na Ludwig Ehrard Strasse v Hamburgu, medtem ko sem v spremstvu svojega akreditiranega parlamentarnega pomočnika in trinajstih drugih italijanskih aktivistov prečkala Holstenwall. Manifestacija se je ravnokar končala in bili smo namenjeni na skupno kosilo. Dovolite mi, da poudarim, da smo v tistem trenutku enostavno mirno hodili.

V Ludwig Ehrard Strasse nas je policija vprašala po osebnih dokumentih in medtem, ko smo jih na kraju samem kazali policistom, nas je nenadoma obkrožila skupina petindvajset do trideset policistov, ki je mene in mojo skupino potisnila ob zid.

Takoj sem povedala, da sem poslanka Evropskega parlamenta, in policistom pokazala izkaznico za vstop v Parlament ter svojo prepustnico. Policisti so se mi preprosto smejali v obraz in mi zasegli vse osebne dokumente, izkaznico in prepustnico. Vrnili smo mi jih šele, ko sem bila okoli osme ure zvečer izpuščena iz centra za pridržanje (Gefangenensammelstelle).

Ko sem povprašala po razlogih za tako obravnavo, so mi na policiji povedali, da so od obveščevalnih služb dobili informacije o tem, da naj bi v Hamburg prispeli številni Italijani samo zato, da bi sodelovali v nemirih. Kljub temu, da sem poslanka Evropskega parlamenta, sem torej veljala za „nevarno“ osebo, ker sem se premikala s skupino ljudi in govorila italijansko. To je bil torej vzrok in utemeljitev mojega pridržanja in aretacije oseb, ki so bile z mano.

Več kot pol ure sem preživela na vogalu tiste ulice, obkrožena s policisti. Opravili so tudi temeljito telesno preiskavo: preiskali so mene, moje torbe in moje osebne predmete. Vsi okoli mene so bili deležni enake preiskave, ki je bila zaman, saj niso odkrili ničesar, kar bi bilo mogoče uporabiti za nasilno dejanje, niti koščka blaga, s katerimi bi si lahko zakrili obraz. Po koncu osebne preiskave sem lahko poklicala italijanskega konzula v Hamburgu in ga spravila v stik z edinim policistom, ki je govoril angleško in za katerega se je zdelo, da vodi operacijo. Ta klic pa ni ničesar prinesel in skupaj s štirinajstimi drugimi aktivisti so me aretirali, ne da bi mi kdo jasno pojasnil, zakaj je bila odvzeta prostost poslanki Evropskega parlamenta.

Potem ko nam je bila odvzeta prostost, so nas premestili v dve kombinirani vozili in nas nato v celicah skupaj s štirimi drugimi ljudmi neprestano opazovali, pri čemer je bil prostor zelo majhen in nismo imeli možnosti komuniciranja ali koriščenja pravne pomoči. Potem smo bili premeščeni v center za pridržanje v Hamburgu, še vedno nam je bila odvzeta prostost. (...) Šele nekaj ur po aretaciji, okoli osme ure zvečer, sem bila izpuščena, saj je bil moj status priznan. (...)

Štirinajst drugih oseb iz moje skupine je bilo zaprtih v celice (...).

Celo po izpustitvi mi je bilo večkrat zagroženo, da bom odstranjena iz centra za pridržanje, če bom vztrajala pri tem, da ne želim zapustiti prostorov, kar je dejansko pomenilo, da mi je bilo preprečeno, da bi izvrševala pristojnost nadzora kot poslanka Evropskega parlamenta. Prav tako mi niso dovolili, da bi napolnila baterijo svojega mobilnega telefona ter da bi dobila pomoč in informacije od skupine za pravno pomoč.

Prostore centra za pridržanje sem zapustila šele 9. junija po šesti uri zvečer, potem ko je bila večina drugih Italijanov iz moje skupine, ki so bili pridržani, izpuščena brez obtožbe in ne da bi jim bil vročen kakršen koli dokument, ki bi obrazložil razloge za njihovo prijetje.

Istega večera so mi pokazali objavo na računu hamburške policije na Twitterju, na katerem so se hvalili, da so me aretirali - mene, evropsko poslanko. (...)“

24. julija 2017 je Gabriele Zimmer predložila zahtevo za zaščito imunitete Eleonore Forenza z dne 20. julija 2017 na podlagi členov 8 in 9 protokola št. 7 ter členov 7 in 9 Poslovnika Evropskega parlamenta.

21. novembra 2017 se je Eleonora Forenza v skladu s členom 9, šesti odstavek Poslovnika zagovarjala pred Odborom za pravne zadeve.

2.  Zakonodaja in postopki o imuniteti poslancev Evropskega parlamenta

Člena 8 in 9 protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije določata:

Člen 8

Zoper člana Evropskega parlamenta se ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 9

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi člani uživajo:

(a) na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

(b) na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom.

Za člane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je član zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu.

Členi 5, 7 in 9 Poslovnika Evropskega parlamenta določajo:

Člen 5: Privilegiji in imunitete

1. Poslanci uživajo privilegije in imunitete, določene v Protokolu št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

2. Parlament pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami ohranja integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotavlja neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih obveznosti. Parlamentarna imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč je jamstvo neodvisnosti Parlamenta kot celote in njegovih poslancev.

Člen 7: Zaščita privilegijev in imunitete

1. V primerih, kadar se zatrjuje, da so ali bodo organi države članice kršili privilegije in imuniteto poslanca ali nekdanjega poslanca, se lahko v skladu s členom 9, prvi odstavek vloži zahteva za sklep Parlamenta, da se ugotovi, ali je prišlo ali verjetno bo prišlo do kršitve teh privilegijev in imunitete.

2. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete se lahko vloži zlasti, če se meni, da bi okoliščine predstavljale upravno ali drugačno omejitev prostega gibanja poslancev do kraja zasedanja Parlamenta ali nazaj ali upravnega ali drugačnega omejevanja mnenja ali glasu, ki so ga izrekli pri izvajanju svojih obveznosti, ali da bi okoliščine spadale v okvir člena 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

3. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete poslanca ni dopustna, če je bila v zvezi z istimi dejstvi že prejeta zahteva za odvzem ali zaščito imunitete tega poslanca, ne glede na to, ali je bilo o tej prejšnji zahtevi odločeno.

Člen 9: Postopki v zvezi z imuniteto

1. Vsaka zahteva za odvzem imunitete poslancu, ki jo na predsednika naslovi pristojni organ države članice, ali za zaščito privilegijev in imunitete, ki jo na predsednika naslovi poslanec ali nekdanji poslanec, se razglasi na plenarnem zasedanju in posreduje pristojnemu odboru.

2. S soglasjem zadevnega poslanca ali nekdanjega poslanca lahko zahtevo vloži drug poslanec, ki se mu dovoli zastopati zadevnega poslanca ali nekdanjega poslanca v vseh fazah postopka.

Poslanec, ki zastopa zadevnega poslanca ali nekdanjega poslanca, ne sodeluje pri odločitvah, ki jih sprejme odbor.

3. Odbor nemudoma preuči zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito privilegijev in imunitete, pri čemer upoštevajo njihovo relativno zapletenost.

4. Odbor predlaga obrazložen sklep, ki priporoča sprejetje ali zavrnitev zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito privilegijev in imunitete. Predlogi sprememb niso dopustni. Če je predlog zavrnjen, se šteje, da je sprejet nasprotni sklep.

5. Odbor lahko od zadevnega organa zahteva kakršno koli informacijo ali pojasnilo, ki se mu zdi potrebno za oblikovanje mnenja, ali je imuniteto treba odvzeti ali zaščititi.

6. Zadevni poslanec ima možnost zagovora in lahko predloži vse dokumente ali druge pisne dokaze, ki se mu zdijo pomembni.

Zadevni poslanec ni prisoten na razpravi o zahtevi za odvzem ali zaščito njegove imunitete, razen na samem zagovoru.

Predsednik odbora poslanca povabi na zagovor in v povabilu določi datum in uro zagovora. Zadevni poslanec se lahko pravici do zagovora odreče.

Če se zadevni poslanec ne udeleži zagovora po prejemu povabila, se šteje, da se je odrekel pravici do zagovora, razen če se je opravičil za izostanek od zagovora na predlagani datum in ob predlagani uri ter je za to navedel razloge. Predsednik odbora odloči, ali se na podlagi podanih razlogov takšna zahteva za opravičenje sprejme. Zadevni poslanec se na to odločitev ne more pritožiti.

Če predsednik odbora zahtevi za opravičenje ugodi, zadevnega poslanca povabi na zagovor in določi nov datum in uro zagovora. Če se zadevni poslanec ne udeleži drugega zagovora, se postopek nadaljuje brez zagovora poslanca. Nadaljnje zahteve za opravičenje ali zagovor se ne sprejmejo.

7. Kadar se zahteva za odvzem ali zaščito imunitete nanaša na več točk, je vsaka točka lahko predmet ločenega sklepa. Izjemoma je lahko v poročilu odbora predlagano, naj odvzem ali zaščita imunitete velja le za kazenski pregon ter da do pravnomočnosti sodbe poslancu ni mogoče odvzeti prostosti ali ga zapreti ali zoper njega uvesti ukrepe, ki mu onemogočajo izvrševanje nalog iz njegovega mandata.

3.  Obrazložitev predlaganega sklepa

Splošno

Gabriele Zimmer je v svoji zahtevi navedla člena 8 in 9 protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

V resnici se ta dva člena medsebojno izključujeta. Člen 9 protokola se uporablja samo za sodne postopke v zvezi s kršitvami, ki niso povezane z izraženim mnenjem ali glasom; za slednje se uporablja le člen 8 protokola(2). Ker ne gre za mnenje, ki bi ga izrazil poslanec Evropskega parlamenta, temveč za ravnanje, s katerim naj bi domnevno ogrožal javno varnost (domnevno sodelovanje v protestu), je samo po sebi umevno, da se uporabi člen 9 protokola.

Kakor je navedlo Sodišče, je namen člena 9 „zagotoviti neodvisnost poslancev Parlamenta, s tem da med zasedanji Parlamenta prepreči izvrševanje pritiskov, ki zajemajo grožnje glede odvzema prostosti ali sodnih postopkov, nanje“(3).

Uporaba nacionalnih predpisov, ki jo določa člen 9, prvi odstavek, točka (a), pomeni uporabo različnih predpisov in s tem neenako obravnavanje poslancev(4), medtem ko člen 9, prvi odstavek, točka (b) vzpostavlja enoten nadnacionalni sistem za poslance, ki se nahajajo v drugi državi. Ne glede na njihovo nacionalnost ali državo članico, v kateri se nahajajo, imajo dejansko poslanci imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom.

Gre za tako nepreklicno določbo, da jo člen 8 protokola o imuniteti označuje za absolutno. Posledično je mogoče uveljaviti imuniteto v skladu s členom 9, prvi odstavek, točka (b) protokola, z enakim pristopom, ki ga je uporabilo Sodišče za določitev obsega absolutne imunitete iz člena 8, in sicer da jo je mogoče opredeliti le glede na pravo Evropske unije(5). Tako kot člen 8, člen 9, prvi odstavek, točka (b) ne omogoča sklicevanja na morebitne nacionalne določbe.

Kar zadeva interni postopek Evropskega parlamenta v skladu s členoma 7 in 9 Poslovnika, lahko poslanci vložijo zahtevo za zaščito imunitete v okviru določb člena 9. Kot je sodišče že jasno določilo pa ima Parlament široko diskrecijsko pravico glede odločitve v zvezi z zahtevo po zaščiti imunitete po členu 9 protokola (6);

Veljavnost člena 9, prvi odstavek, točka (b) protokola za primer Eleonore Forenza

V zvezi z navedenim Odbor za pravne zadeve meni, da dejansko stanje, kot ga je razbrati iz zahteve Gabriele Zimmer in zagovora Eleonore Forenza, kaže na to, da je nemška policija Eleonore Forenza osebno preiskala in jo nato aretirala, čeprav je bila seznanjena s tem, da je poslanka Evropskega parlamenta.

Ker je bila Eleonora Forenza v državi članici, ki ni njena država, je izpolnjevala vse pogoje za to, da je lahko deležna imunitete iz člena 9, prvi odstavek, točka (b) protokola. Zato je nemška policija s tem, ko je preiskala in aretirala Eleonoro Forenza, očitno kršila privilegije in imuniteto, ki jih poslanka uživa.

Na podlagi navedenega se zdi, da je nemška policija nezakonito osebno preiskala in aretirala Eleonoro Fiorenza.

In končno, ker je ob upoštevanju okoliščin zadeve jasno, da Eleonora Forenza ni bila zalotena pri kaznivem dejanju in ker ni možno uporabiti izjeme iz člena 9, tretji odstavek protokola, je torej Eleonora Forenza v tem primeru popolnoma zaščitena s poslansko imuniteto iz člena 9, prvi odstavek, točka (b) protokola.

4.  Sklep

V skladu s členom 9, odstavek 3 Poslovnika in po preučitvi argumentov za zaščito imunitete Eleonore Forenza in proti tej zaščiti, Odbor za pravne zadeve Evropskemu parlamentu priporoča, da zaščiti privilegije in imuniteto Eleonore Forenza.

(1)

V skladu s členom 9, drugi odstavek Poslovnika lahko zahtevo za zaščito imunitete s soglasjem zadevnega poslanca ali nekdanjega poslanca vloži drug poslanec, ki se mu dovoli zastopati zadevnega poslanca ali nekdanjega poslanca v vseh fazah postopka.

(2)

Združeni zadevi C-200/07 in C-201/07, Marra in dr., (navedeni zgoraj), točka 45.

(3)

Sodba v zadevi Mote, navedena zgoraj, točka 50, ki navaja sodbo Sodišča v zadevi Rothley in dr. proti Parlamentu, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, točka 90.

(4)

V nekaterih državah nimajo poslanci nikakršne imunitete. Tako je npr. v Združenem kraljestvu: glej prvo poročilo skupnega odbora o privilegijih poslancev, 9. april 1999, HC 214-I 1998-99, točka 242: „Če je poslanec obtožen kaznivega dejanja, odvzem imunitete ni potreben. Če je poslanec zaprt in ne more biti prisoten v domu, je treba oba doma o tem le obvestiti.“

(5)

Združeni zadevi C-200/07 in C-201/07, Marra in dr., (navedeni), točka 26.

(6)

Zadeva Gollnisch (navedena), točka 101.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

7.12.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

9

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Pravno obvestilo