Procedură : 2016/0375(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0402/2017

Texte depuse :

A8-0402/2017

Dezbateri :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Voturi :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Explicaţii privind voturile
PV 13/11/2018 - 4.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

RAPORT     ***I
PDF 1788kWORD 293k
14.12.2017
PE 604.777v02-00 A8-0402/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportori: Michèle Rivasi, Claude Turmes

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE CORAPORTORII AU PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0759),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 192 alineatul (1) și 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0497/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 iulie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 aprilie 2017(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și ale Comisiei pentru industrie, cercetare și energie , în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0402/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Prezentul regulament stabilește fundamentul legislativ necesar pentru o guvernanță fiabilă și transparentă care să asigure atingerea obiectivelor uniunii energetice prin eforturi complementare, coerente și ambițioase din partea Uniunii și a statelor sale membre, promovând în același timp principiile Uniunii privind o mai bună reglementare.

(1)  Prezentul regulament stabilește fundamentul legislativ necesar pentru o guvernanță fiabilă, favorabilă incluziunii, eficientă din punctul de vedere al costurilor, transparentă și previzibilă, care să asigure atingerea obiectivelor și țintelor uniunii energetice prevăzute pentru anul 2030 și pe termen lung în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015 privind combaterea schimbărilor climatice încheiat în urma celei de a 21-a sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice („Acordul de la Paris”), prin eforturi complementare, coerente și ambițioase din partea Uniunii și a statelor sale membre, limitând totodată complexitatea administrativă.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Prezentul regulament vizează să sprijine o tranziție justă pentru cetățenii și regiunile care ar putea fi afectate în mod negativ de tranziția spre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Scopul unei uniuni energetice reziliente care are în centru o politică ambițioasă în domeniul climei este să ofere consumatorilor din Uniune, atât gospodării, cât și întreprinderi, o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile, ceea ce presupune o transformare fundamentală a sistemului energetic al Europei. Acest obiectiv nu poate fi atins decât printr-o acțiune coordonată, care combină atât acte legislative, cât și acte nelegislative la nivelul Uniunii și la nivel național.

(3)  Scopul unei uniuni energetice reziliente care are în centru o politică ambițioasă în domeniul climei este să ofere consumatorilor din Uniune, atât gospodăriilor, cât și întreprinderilor, o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile, precum și să încurajeze cercetarea și inovarea prin atragerea de investiții, ceea ce presupune o transformare fundamentală a sistemului energetic al Europei. Acest obiectiv nu poate fi atins decât printr-o acțiune coordonată, care combină atât acte legislative, cât și acte nelegislative la nivelul Uniunii și la nivel macroregional, regional, național și local.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  O uniune energetică pe deplin funcțională și rezilientă ar face ca Europa să fie o regiune principală pentru inovare, investiții, creștere și dezvoltare socială și economică, oferind și un bun exemplu legat de modul în care urmărirea unor obiective ambițioase în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice se îmbină cu măsurile de stimulare a inovării, a investițiilor și a creșterii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Propunerea Comisiei a fost elaborată în paralel și este adoptată împreună cu o serie de inițiative în domeniul politicii energetice sectoriale, mai ales în ceea ce privește energia din surse regenerabile, eficiența energetică și organizarea pieței. Aceste inițiative formează un pachet în cadrul temei generale a „eficienței energetice înainte de toate”, a rolului de lider mondial al Uniunii în domeniul energiei din surse regenerabile și a unei soluții echitabile pentru consumatorii de energie.

(4)  Propunerea Comisiei a fost elaborată în paralel și este adoptată împreună cu o serie de inițiative în domeniul politicii energetice sectoriale, mai ales în ceea ce privește energia din surse regenerabile, eficiența energetică (inclusiv performanța energetică a clădirilor) și organizarea pieței. Aceste inițiative formează un pachet în cadrul temei generale a „eficienței energetice înainte de toate”, a rolului de lider mondial al Uniunii în domeniul energiei din surse regenerabile și a unei soluții echitabile pentru consumatorii de energie, inclusiv prin tratarea sărăciei energetice și prin promovarea concurenței loiale pe piața internă.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Consiliul European a convenit, la 24 octombrie 2014, asupra cadrului privind energia și clima pentru 2030 al Uniunii, bazat pe patru obiective principale: o reducere de cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul întregii economii, o îmbunătățire de cel puțin 27 % a eficienței energetice în vederea atingerii unui nivel de 30 %, o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile consumate în Uniune și cel puțin 15 % pentru interconectarea rețelelor de energie electrică. El a precizat că obiectivul privind energia din surse regenerabile este obligatoriu la nivelul Uniunii și că va fi îndeplinit prin contribuțiile statelor membre ghidate de necesitatea de a atinge în mod colectiv obiectivul Uniunii.

(5)  Consiliul European a propus, la 24 octombrie 2014, un cadru al Uniunii pentru 2030 privind energia și clima, bazat pe patru obiective principale: o reducere de cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul întregii economii, o îmbunătățire de cel puțin 27 % a eficienței energetice în vederea atingerii unui nivel de 30 %, o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile consumate în Uniune și cel puțin 15 % pentru interconectarea rețelelor de energie electrică. El a precizat că obiectivul privind energia din surse regenerabile este obligatoriu la nivelul Uniunii și că va fi îndeplinit prin contribuțiile statelor membre ghidate de necesitatea de a atinge în mod colectiv obiectivul Uniunii. Cu toate acestea, prezentul regulament reflectă obiectivele convenite în actele legislative sectoriale.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Consiliul European a convenit la 24 octombrie 2014 că Comisia, sprijinită de statele membre, va adopta măsuri urgente pentru a garanta îndeplinirea în regim de urgență a unui obiectiv minim de 10 % din interconexiunile de energie electrică existente și cel târziu în 2020, cel puțin pentru statele membre care nu au atins încă un nivel minim de integrare pe piața internă a energiei.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Acordul de la Paris a stabilit obiective mult mai ambițioase la nivel mondial în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, iar semnatarii săi s-au angajat „să mențină creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile pentru limitarea acestei creșteri a temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale”. Uniunea trebuie să se pregătească pentru reduceri mult mai mari și mai rapide ale emisiilor decât era prevăzut. În același timp, aceste reduceri sunt fezabile la costuri mai mici decât fusese estimat anterior, având în vedere ritmul de dezvoltare și implementare a tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  În conformitate cu obiectivul Acordului de la Paris de a se atinge un echilibru între emisiile antropogene prin surse și eliminarea prin absorbanți a gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a secolului XXI, pe baza principiului echității, Uniunea ar trebui să vizeze atingerea obiectivului de emisii nete egale cu zero pe plan intern până cel târziu în 2050 și apoi să intre într-o perioadă de emisii negative.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c)  Pentru sistemul climatic, efectul cumulativ al emisiilor antropice totale de-a lungul timpului reprezintă factorul pertinent pentru concentrația totală de gaze cu efect de seră în atmosferă. Pentru a fi în concordanță cu angajamentele asumate prin Acordul de la Paris, este necesar să se analizeze bugetul de emisii de carbon la nivel global, cu scopul de a continua astfel eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale și să se stabilească o cotă echitabilă a Uniunii în bugetul rămas de emisii de carbon la nivel global. Strategiile pe termen lung pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru energie trebuie să fie coerente cu acest buget al emisiilor de carbon.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6d)  Uniunea și statele membre ar trebui să evalueze periodic obiectivele în materie de climă și energie și să le revizuiască în sensul întăririi lor dacă este necesar, pentru a reflecta revizuirile succesive efectuate în cadrul procesului CCONUSC și cele mai recente dovezi științifice cu privire la ritmul și efectele schimbărilor climatice.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 6 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6e)  Deși UE s-a angajat să asigure reducerile cele mai ambițioase, de departe, ale emisiilor de GES până în 2030, aceasta nu poate combate amenințarea schimbărilor climatice de una singură. Comisia și statele membre ar trebui să utilizeze orice oportunitate pentru a convinge în special țările care profită de schimburile comerciale internaționale cu UE să își asume o cotă proporțională din responsabilitatea globală și să își ridice nivelul obiectivelor lor la nivelul ambiției UE.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  De asemenea, la 24 octombrie 201414, Consiliul European a concluzionat că ar trebui dezvoltat un sistem de guvernanță fiabil și transparent, fără sarcini administrative inutile, pentru a contribui la asigurarea îndeplinirii de către Uniune a obiectivelor sale privind politica energetică, acordând flexibilitatea necesară statelor membre și respectând pe deplin libertatea acestora de a-și stabili mixul energetic. Consiliul a subliniat faptul că acest sistem de guvernanță ar trebui să se bazeze pe elementele structurale existente, precum programele naționale privind schimbările climatice și planurile naționale pentru energia din surse regenerabile și pentru eficiența energetică, precum și necesitatea de a raționaliza și de a asigura convergența direcțiilor separate de planificare și de raportare. De asemenea, el a convenit să sporească rolul și drepturile consumatorilor, transparența și previzibilitatea pentru investitori, printre altele prin monitorizarea sistematică a indicatorilor-cheie pentru un sistem energetic abordabil, sigur, competitiv, securizat și durabil, să faciliteze coordonarea politicilor energetice naționale și să stimuleze cooperarea regională dintre statele membre.

(7)  De asemenea, la 24 octombrie 201414, Consiliul European a concluzionat că ar trebui dezvoltat un sistem de guvernanță fiabil și transparent, fără sarcini administrative inutile, dar cu un grad suficient de flexibilitate pentru statele membre, pentru a contribui la asigurarea îndeplinirii de către Uniune a obiectivelor sale privind politica energetică, respectând totodată pe deplin libertatea statelor membre de a-și stabili mixul energetic. Consiliul a subliniat faptul că acest sistem de guvernanță ar trebui să se bazeze pe elementele structurale existente, precum programele naționale privind schimbările climatice și planurile naționale pentru energia din surse regenerabile și pentru eficiența energetică, precum și necesitatea de a raționaliza și de a asigura convergența direcțiilor separate de planificare și de raportare. De asemenea, el a convenit să sporească rolul și drepturile consumatorilor, transparența și previzibilitatea pentru investitori, printre altele prin monitorizarea sistematică a indicatorilor-cheie pentru un sistem energetic abordabil, sigur, competitiv, securizat și durabil, să faciliteze coordonarea politicilor climatice și energetice naționale și să stimuleze cooperarea regională dintre statele membre.

__________________

__________________

14 Concluziile Consiliului European din 23-24 octombrie 2014 (EUCO 169/14).

14 Concluziile Consiliului European din 23-24 octombrie 2014 (EUCO 169/14).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 201516 au recunoscut că guvernanța uniunii energetice va fi un instrument esențial pentru construirea efectivă și eficientă a uniunii energetice și pentru realizarea obiectivelor acesteia. Ele au subliniat faptul că sistemul de guvernanță ar trebui să se bazeze pe principiile integrării planificării strategice și raportării cu privire la punerea în aplicare a politicilor în domeniul climei și al energiei și pe coordonarea dintre actorii responsabili cu politicile din domeniul energiei și al climei, la nivelul UE, precum și la nivel regional și național. De asemenea, ele au evidențiat faptul că guvernanța ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor privind energia și clima convenite pentru 2030 și că guvernanța ar urma să monitorizeze progresele colective înregistrate de Uniune în direcția realizării obiectivelor de politică la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice.

(10)  Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 201516 au recunoscut că guvernanța uniunii energetice va fi un instrument esențial pentru construirea efectivă și eficientă a uniunii energetice și pentru realizarea obiectivelor acesteia. Ele au subliniat faptul că sistemul de guvernanță ar trebui să se bazeze pe principiile integrării planificării strategice și raportării cu privire la punerea în aplicare a politicilor în domeniul climei și al energiei și pe coordonarea dintre actorii responsabili cu politicile din domeniul energiei și al climei, la nivelul UE, precum și la nivel regional și național. De asemenea, ele au evidențiat faptul că guvernanța ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor privind energia și clima convenite pentru 2030 și că guvernanța ar urma să monitorizeze progresele înregistrate împreună de fiecare stat membru și de Uniune în direcția realizării țintelor și a obiectivelor la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice.

__________________

__________________

16 Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 2015 (14632/15).

16 Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 2015 (14632/15).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Prin urmare, obiectivul principal al guvernanței uniunii energetice ar trebui să permită realizarea obiectivelor uniunii energetice și, în special, a obiectivelor cadrului privind clima și energia pentru 2030. Prin urmare, prezentul regulament este legat de legislația sectorială de punere în aplicare a cadrului privind clima și energia pentru 2030. Deși statele membre au nevoie de flexibilitate pentru a alege politicile care corespund cel mai bine mixului și preferințelor lor energetice naționale, această flexibilitate ar trebui să fie compatibilă cu o integrare mai mare a pieței, cu sporirea concurenței, cu realizarea obiectivelor privind clima și energia și cu trecerea treptată la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

(12)  Prin urmare, obiectivul principal al guvernanței uniunii energetice ar trebui să permită realizarea obiectivelor uniunii energetice și, în special, a obiectivelor cadrului privind clima și energia pentru 2030, în domeniul reducerii emisiilor de GES, al surselor regenerabile de energie și al eficienței energetice. Prin urmare, prezentul regulament este legat de legislația sectorială de punere în aplicare a cadrului privind clima și energia pentru 2030. Deși statele membre au nevoie de flexibilitate pentru a alege politicile care corespund cel mai bine mixului și preferințelor lor energetice naționale, această flexibilitate ar trebui să fie compatibilă cu o integrare mai mare a pieței, cu sporirea concurenței, cu realizarea obiectivelor privind clima și energia și cu trecerea treptată la o economie durabilă și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, bazată pe un sistem energetic cu o înaltă eficiență energetică și alimentat de surse regenerabile. Ar trebui introdus un model obligatoriu pentru strategiile pe termen lung în materie de climă și energie, pentru a li se asigura calitatea și comparabilitatea.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon va necesita schimbări ale comportamentului investițional, precum și stimulente la nivelul întregului spectru politic. Realizarea de reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră necesită o stimulare a eficienței și a inovării în economia europeană și, în special, ar trebui să conducă și la îmbunătățirea calității aerului.

(13)  Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon durabilă, care să fie acceptabilă din punct de vedere social, va necesita schimbări considerabile ale practicilor investiționale, mai ales în ceea ce privește investițiile publice și private, precum și stimulente la nivelul întregului spectru politic și reforme ale piețelor regionale. Realizarea de reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră necesită o creștere a eficienței și a inovării în economia europeană și, în special, ar trebui, de asemenea,creeze locuri de muncă durabile și să conducă la îmbunătățirea calității aerului.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Uniunea și statele membre ar trebui să întreprindă măsuri concrete în sensul interzicerii subvențiilor energetice, cel puțin pentru combustibilii fosili, pentru a respecta angajamentele internaționale asumate de G-7 și de G-20 și cele înscrise în Acordul de la Paris.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Întrucât gazele cu efect de seră și poluanții atmosferici provin în mare parte din surse comune, politicile concepute să reducă emisiile de GES pot avea beneficii conexe pentru calitatea aerului care ar putea compensa o parte sau toate costurile pe termen scurt asociate atenuării GES. Deoarece datele raportate în temeiul Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului18 reprezintă o contribuție importantă la elaborarea inventarului de GES și la întocmirea planurilor naționale, ar trebui recunoscută importanța compilării și raportării unor date care să fie coerente între Directiva 2001/81/CE și inventarul de GES.

(14)  Întrucât gazele cu efect de seră și poluanții atmosferici provin în mare parte din surse comune, politicile concepute să reducă emisiile de GES pot avea beneficii conexe pentru sănătatea publică și calitatea aerului, mai ales în zonele urbane, care ar putea compensa toate costurile pe termen scurt asociate atenuării GES. Deoarece datele raportate în temeiul Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului18 reprezintă o contribuție importantă la elaborarea inventarului de GES și la întocmirea planurilor naționale, ar trebui recunoscută importanța compilării și raportării unor date care să fie coerente între Directiva 2001/81/CE și inventarul de GES.

__________________

__________________

18 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (JO L 309, 27.11.2001, p. 22).

18 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (JO L 309, 27.11.2001, p. 22).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În conformitate cu angajamentul ferm al Comisiei pentru o mai bună reglementare, guvernanța uniunii energetice ar trebui să aibă ca rezultat reducerea semnificativă a sarcinii administrative pentru statele membre, pentru Comisie și pentru alte instituții ale UE și ar trebui să contribuie la asigurarea coerenței și adecvării politicilor și măsurilor la nivel național și la nivelul Uniunii în ceea ce privește transformarea sistemului energetic într-o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

(16)  În conformitate cu angajamentul ferm al Comisiei pentru o mai bună reglementare și în acord cu politica de cercetare, inovare și investiții, guvernanța uniunii energetice ar trebui să aibă ca rezultat reducerea semnificativă a complexității administrative pentru statele membre și părțile interesate afectate, pentru Comisie și pentru alte instituții ale UE și ar trebui să contribuie la asigurarea coerenței și adecvării politicilor și măsurilor la nivel local, național, macroregional, regional și la nivelul Uniunii în ceea ce privește transformarea sistemului energetic pentru o economie durabilă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Realizarea obiectivelor uniunii energetice ar trebui asigurată printr-o combinație de inițiative ale Uniunii și politici naționale coerente stabilite în cadrul unor planuri energetice și climatice naționale integrate. Legislația sectorială a Uniunii în domeniul energiei și al climei stabilește cerințe de planificare, care au fost instrumente utile pentru a produce schimbări la nivel național. Introducerea acestora în momente diferite a dus la suprapuneri și la o insuficientă luare în considerare a sinergiilor și a interacțiunilor dintre domeniile de politică. Prin urmare, cerințele actuale disparate în materie de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul climei și al energiei ar trebui să fie raționalizate și integrate cât mai mult posibil.

(17)  Realizarea țintelor și obiectivelor uniunii energetice ar trebui asigurată printr-o combinație de inițiative ale Uniunii și politici naționale coerente stabilite în cadrul unor planuri energetice și climatice naționale integrate. Legislația sectorială a Uniunii în domeniul energiei și al climei stabilește cerințe de planificare, care au fost instrumente utile pentru a produce schimbări la nivel național. Introducerea acestora în momente diferite a dus la suprapuneri și la o insuficientă luare în considerare a sinergiilor și a interacțiunilor dintre domeniile de politică, în detrimentul eficienței din punctul de vedere al costurilor. Prin urmare, cerințele actuale disparate în materie de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul climei și al energiei ar trebui să fie raționalizate și integrate, după caz.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Este necesar să se evalueze interacțiunea dintre politicile și măsurile existente și cele prevăzute care au ca scop realizarea decarbonizării, iar statele membre ar trebui să efectueze o evaluare calitativă sau cantitativă.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  Statele membre trebuie să asigure coerența dintre planurile lor energetice și climatice naționale și strategiile lor de reducere a emisiilor pe termen lung cu Agenda pentru 2030 a ONU privind dezvoltarea durabilă.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Planurile energetice și climatice naționale integrate ar trebui să acopere perioade de zece ani și să ofere o imagine de ansamblu a sistemului energetic actual și a situației actuale a politicilor. Acestea ar trebui să stabilească obiective naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni cheie ale uniunii energetice, precum și politicile și măsurile corespunzătoare necesare în vederea îndeplinirii acestor obiective, și să aibă o bază analitică. Planurile naționale care acoperă prima perioadă, 2021-2030, ar trebui să acorde o atenție deosebită obiectivelor pentru 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și interconectarea rețelelor de energie electrică. Statele membre ar trebui să urmărească să se asigure că planurile naționale sunt consecvente cu obiectivele de dezvoltare durabilă și contribuie la realizarea acestora.

(18)  Planurile energetice și climatice naționale integrate ar trebui să acopere perioade de zece ani și să ofere o imagine de ansamblu a sistemului energetic actual și a situației actuale a politicilor. Acestea ar trebui să stabilească ținte sau obiective naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni cheie ale uniunii energetice, precum și politicile și măsurile corespunzătoare necesare în vederea îndeplinirii acestor obiective, și să aibă o bază analitică. Planurile naționale care acoperă prima perioadă, 2021-2030, ar trebui să acorde o atenție deosebită obiectivelor pentru 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și interconectarea rețelelor de energie electrică. Statele membre ar trebui să urmărească să se asigure că planurile naționale sunt consecvente cu obiectivele de dezvoltare durabilă și contribuie la realizarea acestora.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  În cadrul elaborării planurilor naționale integrate pentru energie și climă, statele membre ar trebui să determine numărul gospodăriilor afectate de sărăcie energetică, ținând seama de serviciile energetice interne de care este nevoie pentru a garanta un nivel de trai minim în contextul național respectiv, pe care acestea nu și-l pot permite din cauza unei combinații de factori precum veniturile scăzute, cheltuielile ridicate pentru energie și eficiența energetică scăzută a gospodăriilor respective. Statele membre ar trebui să prezinte succint politicile și măsurile existente și cele planificate pentru combaterea sărăciei energetice, iar dacă este cazul să includă un obiectiv național de reducere a numărului de gospodării care suferă de sărăcie energetică. Comisia ar trebui să adopte o metodologie comună pe baza căreia statele membre să definească sărăcia energetică, iar fiecare stat membru ar trebui să identifice gospodăriile aflate în situație de sărăcie energetică în conformitate cu condițiile specifice din țara respectivă.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b)  Statele membre ar trebui să se asigure că fondurile UE prevăzute în cadrul financiar multianual 2014-2020 sunt incluse în planurile naționale integrate privind energia și clima. Alocările naționale din cadrul financiar multianual post-2020 ar trebui să contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor și țintelor uniunii energetice, mai ales în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin eliminarea GES cu ajutorul tehnicilor de absorbție, prin utilizarea surselor regenerabile și prin eficiența energetică. În acest scop, procesul de programare la nivel național și local pentru cadrul financiar multianual de după 2020 ar trebui să se desfășoare concomitent cu evaluarea de către Comisie a planurilor energetice și climatice naționale integrate, care trebuie să conțină obiective ambițioase, în special în lumina obiectivelor pe termen lung din Acordul de la Paris și a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Statele membre ar trebui să creeze o platformă de dialog permanent pe mai multe niveluri pe tema energiei, care să reunească autorități locale, organizații ale societății civile, mediul de afaceri, investitori și alte părți interesate vizate, pentru a discuta diferitele opțiuni avute în vedere pentru politicile privind energia și clima. În cadrul acestei platforme ar trebui să fie discutate planurile naționale integrate privind energia și clima, precum și strategiile pe termen lung în domeniul climei și energiei.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Punerea în aplicare a politicilor și a măsurilor în domeniul energiei și în cel al climei are un impact asupra mediului. Prin urmare, statele membre ar trebui să se asigure că publicul beneficiază din timp de posibilități efective de a participa și de a fi consultat cu privire la elaborarea planurilor energetice și climatice naționale integrate, în conformitate, după caz, cu dispozițiile Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului24 și cu Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu din 25 iunie 1998 („Convenția de la Aarhus”). De asemenea, statele membre ar trebui să asigure implicarea partenerilor sociali în elaborarea planurilor energetice și climatice naționale integrate.

(20)  Punerea în aplicare a politicilor și a măsurilor în domeniul energiei și în cel al climei are un impact asupra mediului. Prin urmare, statele membre ar trebui să se asigure că publicul beneficiază din timp de posibilități efective de a participa activ și de a fi consultat cu privire la elaborarea planurilor energetice și climatice naționale integrate și a strategiilor pe termen lung privind clima și energia, în conformitate, după caz, cu dispozițiile Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului24 și cu Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu din 25 iunie 1998 („Convenția de la Aarhus”). De asemenea, statele membre ar trebui să asigure implicarea partenerilor sociali, a autorităților locale și a tuturor părților interesate vizate de la începutul proceselor de planificare și raportare, precum și în elaborarea planurilor energetice și climatice naționale integrate și a strategiilor pe termen lung.

__________________

__________________

24 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

24 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Cooperarea regională este esențială pentru a asigura o realizare efectivă a obiectivelor uniunii energetice. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații cu privire la planurile altor state membre înainte ca acestea să fie finalizate, pentru a se evita neconcordanțele și posibilele efecte negative asupra altor state membre și pentru a se asigura că obiectivele comune sunt îndeplinite în mod colectiv. Cooperarea regională în ceea ce privește elaborarea și finalizarea planurilor naționale, precum și punerea în aplicare ulterioară a planurilor naționale ar trebui să fie esențială pentru îmbunătățirea eficacității și a eficienței măsurilor și pentru stimularea integrării pieței și a securității energetice.

(21)  Cooperarea macroregională și regională este necesară pentru ca statele membre să pună în aplicare în comun anumite politici și măsuri care contribuie la realizarea țintelor și obiectivelor comune într-un mod optim din punctul de vedere al costurilor. Comisia ar trebui să faciliteze acest tip de cooperare între statele membre. Statele membre ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a prezenta observații cu privire la planurile altor state membre înainte ca acestea să fie finalizate, pentru a se evita neconcordanțele și posibilele efecte negative asupra altor state membre și pentru a se asigura că obiectivele comune sunt îndeplinite în mod colectiv. Cooperarea macroregională și regională în ceea ce privește elaborarea și finalizarea planurilor naționale, precum și punerea în aplicare ulterioară a planurilor naționale ar trebui să fie esențială pentru îmbunătățirea eficacității și a eficienței măsurilor și pentru stimularea integrării pieței și a securității energetice.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Statele membre și Comisia ar trebui să identifice proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile de interes pentru uniunea energetică (RPEI), care să aibă caracter transfrontalier și să contribuie la atingerea obiectivelor pentru 2030 privind energia din surse regenerabile. RPEI ar trebui să beneficieze de acces ușor la procedurile de autorizare și la fondurile UE, naționale și locale.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Planurile naționale ar trebui să fie stabile, pentru a asigura transparența și previzibilitatea politicilor și măsurilor naționale, în vederea asigurării siguranței investitorilor. Ar trebui totuși prevăzută actualizarea planurilor naționale o dată în decursul perioadei de zece ani vizate, pentru a oferi statelor membre posibilitatea de a se adapta la schimbări de circumstanțe semnificative. Pentru planurile care acoperă perioada 2021-2030, statele membre ar trebui să își poată actualiza planurile până la 1 ianuarie 2024. Obiectivele și contribuțiile ar trebui modificate doar pentru a reflecta o ambiție globală mai mare, mai ales în ceea ce privește obiectivele privind energia și clima pentru 2030. În cadrul actualizărilor, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a atenua orice impact negativ asupra mediului care este constatat în cadrul raportării integrate.

(22)  Planurile naționale ar trebui să fie stabile, pentru a asigura transparența și previzibilitatea politicilor și măsurilor naționale, în vederea asigurării siguranței investițiilor. Prezentarea regulată a planurilor naționale în decursul unor perioade consecutive de zece ani le oferă statelor membre posibilitatea de a se adapta la schimbările semnificative de împrejurări. Țintele și obiectivele ar trebui modificate doar pentru a reflecta o ambiție globală mai mare, mai ales în ceea ce privește obiectivele privind energia și clima. În cadrul acestor planuri, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a atenua orice impact negativ asupra mediului care este constatat în cadrul raportării integrate.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Strategiile stabile de reducere a emisiilor pe termen lung sunt esențiale pentru a contribui la transformarea economică, la crearea de locuri de muncă, la creșterea economică și la realizarea obiectivelor mai ample de dezvoltare durabilă, precum și pentru a avansa în mod echitabil și rentabil în direcția obiectivului pe termen lung stabilit prin Acordul de la Paris. Mai mult, părțile la Acordul de la Paris sunt invitate să comunice, până în 2020, strategiile proprii de dezvoltare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen lung, până la mijlocul secolului.

(23)  Strategiile stabile pe termen lung privind clima și energia sunt esențiale pentru a contribui la transformarea economică, la crearea de locuri de muncă, la creșterea economică și la realizarea obiectivelor mai ample de dezvoltare durabilă, precum și pentru a avansa în mod echitabil și rentabil în direcția obiectivului pe termen lung stabilit prin Acordul de la Paris. Mai mult, părțile la Acordul de la Paris sunt invitate să comunice, până în 2020, strategiile proprii de dezvoltare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen lung, până la mijlocul secolului.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Statele membre ar trebui să elaboreze strategii pe termen lung în domeniul climei și al energiei pentru 2050 și pentru perioada post-2050, identificând transformările necesare în diferite sectoare pentru a trece la un sistem de energie din surse regenerabile și pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris. Strategiile ar trebui să fie consecvente cu cota Uniunii din bugetul global de emisii de carbon rămas și ar trebui să fie elaborate într-un mod deschis și transparent, cu implicarea deplină a părților interesate vizate. Planurile energetice și climatice naționale integrate ar trebui să se bazeze pe strategiile pe termen lung în domeniul climei și al energiei și să fie consecvente cu acestea.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b)  Sectorul exploatării terenurilor, al schimbării destinației terenurilor și al silviculturii (LULUCF) este deosebit de expus și extrem de vulnerabil la schimbările climatice. În același timp, acest sector dispune de un potențial enorm de a asigura beneficii climatice pe termen lung și de a contribui în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor climatice pe termen lung ale Uniunii și internaționale. El poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice în mai multe moduri, în special prin reducerea emisiilor și menținerea și îmbunătățirea absorbanților și a stocurilor de carbon, precum și prin furnizarea de biomateriale care pot înlocui materiile fosile sau materialele care implică emisii ridicate de dioxid de carbon. Pentru ca măsurile care vizează în special creșterea capacității de sechestrare a carbonului să fie eficace, sunt esențiale gestionarea durabilă a resurselor și stabilitatea și adaptabilitatea pe termen lung a rezervoarelor de carbon. Pentru a favoriza investiții durabile pe termen lung, este esențial să existe strategii pe termen lung.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 23 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23c)  Atunci când sunt concepute noi interconexiuni, este important să se realizeze o evaluare completă a costurilor și beneficiilor, inclusiv o evaluare deplină a impactului tehnic, socioeconomic și ecologic, astfel cum se prevede în Regulamentul privind TEN-E, și să se țină seama de externalitățile pozitive ale interconexiunilor, cum ar fi integrarea surselor regenerabile, siguranța aprovizionării și o concurență mai intensă pe piața internă.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Ca și în cazul planificării, legislația sectorială a Uniunii în domeniul energiei și în cel al climei stabilește cerințele de raportare, dintre care multe au fost instrumente utile pentru a produce schimbări la nivel național, însă aceste cerințe au fost introduse în momente diferite, ceea ce a dus la suprapuneri și la o insuficientă luare în considerare a sinergiilor și a interacțiunilor dintre domeniile de politică, precum atenuarea GES, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și integrarea pieței. Pentru a găsi echilibrul corect între necesitatea de a asigura o monitorizare adecvată a punerii în aplicare a planurilor naționale și necesitatea de a reduce sarcina administrativă, statele membre ar trebui să întocmească rapoarte intermediare bienale cu privire la punerea în aplicare a planurilor și la alte evoluții din sistemul energetic. Ar fi însă în continuare necesare unele raportări anuale, în special având în vedere cerințele de raportare în domeniul climei care decurg din Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și din regulamentele Uniunii.

(24)  Ca și în cazul planificării, legislația sectorială a Uniunii în domeniul energiei și în cel al climei stabilește cerințele de raportare, dintre care multe au fost instrumente utile pentru a produce schimbări la nivel național, complementare reformelor pieței, însă aceste cerințe au fost introduse în momente diferite, ceea ce a dus la suprapuneri și la ineficiență din punctul de vedere al costurilor, precum și la o insuficientă luare în considerare a sinergiilor și a interacțiunilor dintre domeniile de politică, precum atenuarea GES, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și integrarea pieței. Pentru a găsi echilibrul corect între necesitatea de a asigura o monitorizare adecvată a punerii în aplicare a planurilor naționale și necesitatea de a reduce complexitatea administrativă, statele membre ar trebui să întocmească rapoarte intermediare bienale cu privire la punerea în aplicare a planurilor și la alte evoluții din sistemul energetic. Ar fi însă în continuare necesare unele raportări anuale, în special având în vedere cerințele de raportare în domeniul climei care decurg din Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și din regulamentele Uniunii.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Rapoartele intermediare integrate ale statelor membre ar trebui să reflecte elementele indicate în modelul pentru planurile naționale. Ar trebui detaliat, într-un act (în acte) de punere în aplicare subsecvent(e), un model pentru rapoartele intermediare integrate, având în vedere natura lor tehnică și faptul că primele rapoarte intermediare trebuie prezentate în anul 2021. Rapoartele intermediare ar trebui realizate pentru a se asigura transparența față de Uniune, față de alte state membre și față de actorii de pe piață, inclusiv față de consumatori. Ele ar trebui să fie cuprinzătoare, la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, și pentru prima perioadă să pună în același timp accentul pe domeniile vizate de obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030.

(25)  Rapoartele intermediare integrate ale statelor membre ar trebui să reflecte elementele indicate în modelul pentru planurile naționale. Ar trebui detaliat, într-un act (în acte) de punere în aplicare subsecvent(e), un model pentru rapoartele intermediare integrate, având în vedere natura lor tehnică și faptul că primele rapoarte intermediare trebuie prezentate în anul 2021. Rapoartele intermediare ar trebui realizate pentru a se asigura transparența față de Uniune, față de alte state membre, față de autoritățile regionale și locale, față de actorii de pe piață, inclusiv față de consumatori și față de orice alte părți interesate vizate și publicul larg. Ele ar trebui să fie cuprinzătoare, la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, și pentru prima perioadă să pună în același timp accentul pe domeniile vizate de obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Experiența acumulată în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 a demonstrat importanța transparenței, a preciziei, a consecvenței, a integralității și a comparabilității informațiilor. Pe baza acestei experiențe, prezentul regulament ar trebui să asigure că statele membre prezintă rapoarte cu privire la propriile politici și măsuri, precum și la previziuni, aceasta fiind o componentă-cheie a rapoartelor intermediare. Informațiile din aceste rapoarte ar trebui să fie esențiale pentru a demonstra punerea în aplicare la timp a angajamentelor asumate în temeiul Regulamentului [] [ESR]. Operarea și îmbunătățirea în permanență a sistemelor la nivelul Uniunii și al statelor membre, împreună cu îndrumări mai bune privind raportarea, ar trebui să contribuie în mod semnificativ la consolidarea constantă a informațiilor necesare pentru a urmări progresele în ceea ce privește dimensiunea decarbonizării.

(28)  Experiența acumulată în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 a demonstrat importanța transparenței, a preciziei, a consecvenței, a integralității și a comparabilității informațiilor. Pe baza acestei experiențe, prezentul regulament ar trebui să garanteze că statele membre utilizează date și ipoteze credibile și consecvente la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni și pun la dispoziția publicului datele utilizate pentru elaborarea de scenarii și modele și prezintă rapoarte cu privire la propriile politici și măsuri, precum și la previziuni, aceasta fiind o componentă-cheie a rapoartelor intermediare. Informațiile din aceste rapoarte ar trebui să fie esențiale pentru a demonstra punerea în aplicare la timp a angajamentelor asumate în temeiul Regulamentului [] [ESR]. Operarea și îmbunătățirea în permanență a sistemelor la nivelul Uniunii și al statelor membre, împreună cu îndrumări mai bune privind raportarea, ar trebui să contribuie în mod semnificativ la consolidarea constantă a informațiilor necesare pentru a urmări progresele în ceea ce privește dimensiunea decarbonizării.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a limita sarcina administrativă a statelor membre și a Comisiei, aceasta din urmă ar trebui să instituie o platformă de raportare online pentru a facilita comunicarea și a promova cooperarea. Acest lucru ar trebui să asigure prezentarea la timp a rapoartelor și să faciliteze o mai bună transparență privind raportarea națională. Platforma de raportare electronică ar trebui să completeze, să se bazeze pe și să beneficieze de procesele de raportare, bazele de date și instrumentele electronice existente, cum ar fi cele ale Agenției Europene de Mediu, ale Eurostat și ale Centrului Comun de Cercetare, precum și de învățămintele trase de pe urma sistemului de management de mediu și audit al Uniunii.

(30)  Pentru a crește transparența în elaborarea politicilor energetice și climatice și pentru a limita complexitatea administrativă în statele membre și în cadrul Comisiei, aceasta din urmă ar trebui să instituie o platformă publică online pentru a facilita accesul public la informații, comunicarea între Comisie și statele membre, precum și cooperarea în rândul statelor membre. Acest lucru ar trebui să asigure prezentarea la timp a rapoartelor și să faciliteze o mai bună transparență privind raportarea națională. Platforma electronică ar trebui să completeze, să se bazeze pe și să beneficieze de procesele de raportare, bazele de date și instrumentele electronice existente, cum ar fi cele ale Agenției Europene de Mediu, ale Eurostat și ale Centrului Comun de Cercetare, precum și de învățămintele trase de pe urma sistemului de management de mediu și audit al Uniunii.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  În ceea ce privește datele care trebuie furnizate Comisiei prin intermediul planificării și raportării naționale, informațiile furnizate de statele membre nu ar trebui să dubleze datele și statisticile care au fost deja puse la dispoziție, prin intermediul Eurostat, în contextul Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului27, în aceeași formă ca în cazul obligațiilor în materie de planificare și de raportare prevăzute de prezentul regulament, și care sunt puse la dispoziție în continuare de Eurostat cu aceleași valori. Atunci când sunt disponibile și adecvate din punct de vedere temporal, datele și previziunile raportate și incluse în planurile energetice și climatice naționale ar trebui să se bazeze pe și să fie consecvente cu datele Eurostat și cu metodologia utilizată pentru raportarea statisticilor europene în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(31)  Pentru a evita desfășurarea cu întârziere a acțiunilor la nivelul UE, Comisia ar trebui să utilizeze estimări anuale privind GES, sursele regenerabile de energie și eficiența energetică furnizate de Agenția Europeană de Mediu, cu scopul de a evalua progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru 2030. În ceea ce privește datele care trebuie furnizate Comisiei prin intermediul planificării și raportării naționale, informațiile furnizate de statele membre nu ar trebui să dubleze datele și statisticile care au fost deja puse la dispoziție, prin intermediul Eurostat, în contextul Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului27, în aceeași formă ca în cazul obligațiilor în materie de planificare și de raportare prevăzute de prezentul regulament, și care sunt puse la dispoziție în continuare de Eurostat cu aceleași valori. Atunci când sunt disponibile și adecvate din punct de vedere temporal, datele și previziunile raportate și incluse în planurile energetice și climatice naționale ar trebui să se bazeze pe și să fie consecvente cu datele Eurostat și cu metodologia utilizată pentru raportarea statisticilor europene în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

__________________

__________________

27 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

27 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  În vederea realizării în mod colectiv a obiectivelor Strategiei pentru uniunea energetică, va fi esențială evaluarea de către Comisie a planurilor naționale și, pe baza rapoartelor intermediare, a implementării lor. Pentru prima perioadă de zece ani, aceasta privește în special îndeplinirea obiectivelor la nivelul Uniunii privind energia și clima pentru 2030 și a contribuțiilor naționale la obiectivele respective. Această evaluare ar trebui realizată o dată la doi ani și numai dacă este necesar o dată pe an și ar trebui să fie consolidată în rapoartele Comisiei privind starea uniunii energetice.

(32)  În vederea realizării în mod colectiv a obiectivelor celor cinci dimensiuni ale Strategiei pentru uniunea energetică, în special crearea unei uniuni energetice pe deplin funcționale și reziliente, va fi esențială evaluarea de către Comisie a proiectelor de planuri naționale, precum și a punerii în aplicare a planurilor naționale notificate, prin intermediul rapoartelor intermediare. Acest lucru este deosebit de important în prima perioadă de zece ani, în cazul obiectivelor de la nivelul Uniunii pentru 2030 referitoare la energie și climă. Această evaluare ar trebui realizată o dată la doi ani, iar dacă este necesar, o dată pe an, și ar trebui să fie consolidată în rapoartele Comisiei privind starea uniunii energetice.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Aviația are un impact asupra climei globale prin emisiile de CO2, dar și prin alte emisii, inclusiv emisiile de oxizi de azot, și mecanisme, precum creșterea stratului de nori cirus. Având în vedere evoluția rapidă a înțelegerii din punct de vedere științific a acestui impact, o evaluare actualizată a impactului altor emisii ale aviației decât cele de CO2 asupra climei globale este deja prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Modelarea utilizată în acest sens ar trebui adaptată la progresele științifice. Pe baza propriilor evaluări ale acestui impact, Comisia ar putea lua în considerare opțiuni de politică relevante pentru abordarea lor.

(33)  Aviația are un impact asupra climei globale prin emisiile de CO2, dar și prin alte emisii, inclusiv emisiile de oxizi de azot, și mecanisme, precum creșterea stratului de nori cirus. Având în vedere evoluția rapidă a înțelegerii din punct de vedere științific a acestui impact, o evaluare actualizată a impactului altor emisii ale aviației decât cele de CO2 asupra climei globale este deja prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Modelarea utilizată în acest sens ar trebui adaptată la progresele științifice. Pe baza propriilor evaluări ale acestui impact, Comisia ar trebui să examineze, până la 1 martie 2020, opțiuni de politică corespunzătoare pentru tratarea lui și să prezinte o propunere legislativă, dacă este cazul.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  În conformitate cu orientările actuale din cadrul CCONUSC privind raportarea cu privire la gazele cu efect de seră, calculul și raportarea emisiilor de metan se bazează pe potențialul de încălzire globală (GWP) legat de un interval de timp de 100 de ani. Dat fiind potențialul ridicat de încălzire globală și durata de viață relativ scurtă în atmosferă a metanului, ceea ce duce la un impact semnificativ asupra climei pe termen scurt și mediu, Comisia ar trebui să analizeze în ce mod ar fi afectate politicile și măsurile de adoptarea unui calendar pe 20 de ani în cazul metanului. Pe baza acestei analize, Comisia ar trebui să examineze opțiuni de politică corespunzătoare pentru a trata rapid chestiunea emisiilor de metan printr-o strategie a Uniunii privind metanul, acordând prioritate emisiilor de metan legate de energie și deșeuri.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Pentru a contribui la asigurarea coerenței între politicile naționale și ale Uniunii și obiectivele uniunii energetice, Comisia și statele membre ar trebui să poarte un dialog constant. După caz, Comisia ar trebui să emită recomandări adresate statelor membre, inclusiv cu privire la nivelul de ambiție al proiectelor de planuri naționale, la punerea în aplicare ulterioară a politicilor și a măsurilor aferente planurilor naționale notificate, precum și cu privire la alte politici și măsuri naționale relevante pentru realizarea uniunii energetice. Statele membre ar trebui să acorde o maximă atenție acestor recomandări și să explice în rapoartele intermediare ulterioare modul în care acestea au fost puse în aplicare.

(34)  Pentru a contribui la asigurarea coerenței între politicile naționale și ale Uniunii și obiectivele uniunii energetice, Comisia și statele membre, precum și, după caz, statele membre între ele ar trebui să poarte un dialog constant. Comisia ar trebui să emită recomandări adresate statelor membre, inclusiv cu privire la nivelul de ambiție al proiectelor de planuri naționale, la punerea în aplicare ulterioară a politicilor și a măsurilor aferente planurilor naționale notificate, precum și cu privire la alte politici și măsuri naționale relevante pentru realizarea uniunii energetice. Statele membre ar trebui să țină seama de aceste recomandări și să explice în rapoartele intermediare ulterioare modul în care acestea au fost puse în aplicare.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  În cazul în care nivelul de ambiție al planurilor energetice și climatice naționale integrate sau al actualizărilor acestora este insuficient pentru realizarea colectivă a obiectivelor uniunii energetice și, pentru prima perioadă, în special, a obiectivelor pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, Comisia ar trebui să ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea colectivă a acestor obiective (eliminând astfel orice „decalaj în materie de ambiție”). În cazul în care progresele înregistrate de Uniune în vederea atingerii acestor obiective sunt insuficiente pentru realizarea acestora, Comisia ar trebui, în plus față de emiterea de recomandări, să ia măsuri la nivelul Uniunii sau statele membre ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a asigura îndeplinirea acestor obiective (eliminând astfel orice „decalaj în materie de finalizare”). Astfel de măsuri ar trebui să ia în considerare contribuțiile ambițioase anticipate efectuate de către statele membre, în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, în cadrul eforturilor comune de îndeplinire în mod colectiv a obiectivelor. În domeniul energiei din surse regenerabile, aceste măsuri pot include, de asemenea, contribuțiile financiare ale statelor membre la o platformă de finanțare gestionată de Comisie, care ar fi utilizate pentru sprijinirea unor proiecte privind energia din surse regenerabile din întreaga Uniune. Obiectivele naționale pentru 2020 ale statelor membre privind energia din surse regenerabile ar trebui să servească drept ponderi de referință pentru energia din surse regenerabile începând din anul 2021. În domeniul eficienței energetice, măsurile suplimentare pot urmări, în special, îmbunătățirea eficienței energetice a produselor, a clădirilor și a transporturilor.

(35)  În cazul în care nivelul de ambiție, obiectivele, politicile și măsurile descrise în planurile energetice și climatice naționale integrate sunt insuficiente pentru realizarea colectivă a obiectivelor uniunii energetice și, pentru prima perioadă, în special a obiectivelor pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, Comisia ar trebui să ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea colectivă a acestor obiective și ținte, iar statele membre ar trebui să-și întărească țintele naționale în domeniul energiei din surse regenerabile până la 31 decembrie 2020 (eliminând astfel orice „decalaj în materie de ambiție”). În cazul în care progresele înregistrate de Uniune în vederea atingerii acestor obiective sunt insuficiente pentru realizarea acestora, Comisia poate, în plus față de emiterea de recomandări, să ia măsuri la nivelul Uniunii sau să solicite măsuri suplimentare din partea statelor membre pentru a asigura finalizarea acestora (eliminând astfel orice „decalaj în materie de finalizare”). Astfel de măsuri ar trebui să ia în considerare eforturile ambițioase anticipate depuse de statele membre în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, în cadrul eforturilor comune de îndeplinire în mod colectiv a obiectivelor. În domeniul energiei din surse regenerabile, aceste măsuri pot include, de asemenea, contribuțiile financiare voluntare din partea statelor membre la o platformă de finanțare gestionată de Comisie, care ar fi utilizate pentru sprijinirea unor proiecte privind energia din surse regenerabile din întreaga Uniune, inclusiv a celor de interes pentru uniunea energetică. Obiectivele naționale pentru 2020 ale statelor membre privind energia din surse regenerabile ar trebui să servească drept ponderi de referință pentru energia din surse regenerabile începând din anul 2021 și ar trebui menținute pe toată durata perioadei. În domeniul eficienței energetice, măsurile suplimentare pot urmări, în special, îmbunătățirea eficienței energetice a produselor, a clădirilor și a transporturilor.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Statele membre și Comisia ar trebui să asigure o cooperare strânsă cu privire la toate aspectele legate de realizarea uniunii energetice și de punerea în aplicare a prezentului regulament, cu implicarea strânsă a Parlamentului European. Comisia ar trebui, după caz, să sprijine statele membre în punerea în aplicare a prezentului regulament, mai ales în ceea ce privește stabilirea planurilor naționale și măsurile asociate de consolidare a capacităților.

(38)  Statele membre și Comisia ar trebui să asigure o cooperare strânsă cu privire la toate aspectele legate de realizarea uniunii energetice și de punerea în aplicare a prezentului regulament, cu implicarea strânsă a Parlamentului European. Comisia ar trebui să sprijine statele membre în punerea în aplicare a prezentului regulament, mai ales în ceea ce privește stabilirea, punerea în practică și monitorizarea planurilor energetice și climatice naționale integrate, a strategiei pe termen lung în domeniul climei și al energiei și a măsurilor asociate de consolidare a capacităților, prin mobilizarea resurselor interne ale Agenției Europene de Mediu, ale Centrului Comun de Cercetare, ale capacității de modelare internă și, după caz, ale specialiștilor externi.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(41a)  Prezentul regulament conține dispoziții legate de considerarea eficienței energetice drept o prioritate de infrastructură, recunoscând că aceasta respectă definiția infrastructurii utilizată de FMI și de alte instituții economice, transformând-o într-un element esențial și într-o prioritate în deciziile viitoare de investiții în infrastructura energetică a Uniunii1a.

 

__________________

 

1a Raportul Parlamentului European din 2 iunie 2016 privind punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (2012/27/UE) - (2015/2232(INI)).

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  La elaborarea actelor de punere în aplicare, Comisia ar trebui să fie asistată, pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, de un comitet al uniunii energetice. Acesta ar trebui să înlocuiască șipreia atribuțiile de la Comitetul privind schimbările climatice și de la alte comitete, după caz.

(43)  La elaborarea actelor de punere în aplicare, Comisia ar trebui să fie asistată, pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, de un comitet pentru probleme de energie și climă. În ceea ce privește chestiunile legate de punerea în practică a dispozițiilor specifice privind schimbările climatice, Comisia ar trebui să fie sprijinită de Comitetul privind schimbările climatice înființat prin Regulamentul (UE) nr. 525/2013.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a)  În contextul pregătirii unei viitoare revizuiri a prezentului regulament și în contextul Strategiei de securitate cibernetică a UE, Comisia ar trebui să evalueze, în strânsă colaborare cu statele membre, dacă este necesar să se adauge cerințe suplimentare uniforme privind planificarea și raportarea cu privire la eforturile statelor membre de a îmbunătăți protecția infrastructurii de importanță critică a sistemului energetic al UE împotriva oricăror forme de amenințări cibernetice, în special având în vedere creșterea numărului de posibile atacuri cibernetice critice în ultimul deceniu, pentru a asigura securitatea energetică în toate împrejurările. Cu toate acestea, o astfel de coordonare îmbunătățită în cadrul UE nu ar trebui să afecteze interesele statelor membre privind securitatea națională prin divulgarea unor informații sensibile.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 1

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Obiect și domeniu de aplicare

1.  Prezentul regulament stabilește un mecanism de guvernanță pentru:

1.  Prezentul regulament stabilește un mecanism de guvernanță pentru:

 

(-a)  punerea în practică a unor strategii și măsuri pe termen lung în domeniul climei și energiei în vederea îndeplinirii angajamentelor Uniunii din domeniul gazelor cu efect de seră, în conformitate cu Acordul de la Paris;

(a)  punerea în aplicare de strategii și de măsuri concepute să îndeplinească obiectivele uniunii energetice și, pentru prima perioadă de zece ani (2021-2030), în special obiectivele UE privind energia și clima pentru 2030;

(a)  punerea în aplicare de strategii și de măsuri concepute să îndeplinească obiectivele uniunii energetice și, pentru prima perioadă de zece ani (2021-2030), în special obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030;

 

(aa)  stabilirea de parteneriate și mecanisme de cooperare între statele membre la nivel macroregional și regional, pentru a îndeplini țintele, obiectivele și angajamentele uniunii energetice;

(b)  asigurarea unei raportări în timp util, transparente, exacte, consecvente, comparabile și integrale din partea Uniunii și a statelor sale membre către secretariatul CCONUSC și al Acordului de la Paris.

(b)  asigurarea unei raportări în timp util, transparente, exacte, consecvente, comparabile și integrale din partea Uniunii și a statelor sale membre către secretariatul CCONUSC și al Acordului de la Paris;

 

(ba)  aducerea unei contribuții la sporirea securității normative și a securității investitorilor și aducerea unei contribuții la exploatarea oportunităților de dezvoltare economică, stimulare a investițiilor, creare de locuri de muncă și coeziune socială;

 

(bc)  sprijinirea unei tranziții echitabile pentru cetățeni și regiuni, care ar putea fi afectate în mod negativ de tranziția spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Mecanismul de guvernanță se bazează pe planuri energetice și climatice naționale integrate care acoperă perioade de zece ani începând cu perioada 2021-2030, pe rapoartele energetice și climatice naționale intermediare integrate corespunzătoare prezentate de statele membre și pe măsurile de monitorizare integrate ale Comisiei Europene. El definește un proces structurat și iterativ între Comisie și statele membre, în vederea finalizării planurilor naționale și a implementării ulterioare a acestora, inclusiv în ceea ce privește cooperarea regională și acțiunea corespunzătoare a Comisiei.

Mecanismul de guvernanță se bazează pe planuri energetice și climatice naționale integrate care acoperă perioade de zece ani începând cu perioada 2021-2030, pe rapoartele energetice și climatice naționale intermediare integrate corespunzătoare prezentate de statele membre și pe măsurile de monitorizare integrate ale Comisiei Europene. El definește un proces structurat, transparent și iterativ între Comisie și statele membre, care asigură participarea deplină a cetățenilor și a autorităților locale în vederea finalizării planurilor naționale și a implementării ulterioare a acestora, inclusiv în ceea ce privește cooperarea regională și macroregională și acțiunea corespunzătoare a Comisiei.

2.  Prezentul regulament se aplică următoarelor cinci dimensiuni ale uniunii energetice:

2.  Prezentul regulament se aplică următoarelor cinci dimensiuni ale uniunii energetice:

(a)  securitatea energetică,

(a)  securitatea energetică,

(b)  piața energiei,

(b)  piața internă a energiei,

(c)  eficiența energetică,

(c)  eficiența energetică,

(d)  decarbonizarea și

(d)  decarbonizarea și

(e)  cercetarea, inovarea și competitivitatea.

(e)  cercetarea, inovarea și competitivitatea.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], din Directiva 2010/31/UE și din Directiva 2012/27/UE.

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767], din [Directiva 2009/72/CE reformată propusă prin COM(2016)XXXX], din Directiva 2010/31/UE și din Directiva 2012/27/UE.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „politici și măsuri adoptate” înseamnă politici și măsuri pentru care a fost luată o decizie guvernamentală oficială până la data prezentării planului național sau a raportului intermediar și pentru care există un angajament clar de a proceda la punerea în aplicare;

(3)  „politici și măsuri adoptate” înseamnă politici și măsuri pentru care a fost luată o decizie guvernamentală oficială la nivel central sau subnațional până la data prezentării planului național sau a raportului intermediar și pentru care există un angajament clar de a proceda la punerea în aplicare;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030” înseamnă obiectivul obligatoriu la nivelul Uniunii de reducere internă cu cel puțin 40 % față de anul 1990 a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii, care trebuie îndeplinit până în 2030, obiectivul obligatoriu la nivelul Uniunii privind o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile consumate în Uniune în anul 2030, obiectivul la nivelul Uniunii de îmbunătățire cu cel puțin 27 % a eficienței energetice în 2030, care urmează să fie revizuit până în 2020 având în vedere un prag de 30 % la nivelul Uniunii, și obiectivul de 15 % privind interconectarea rețelelor de energie electrică pentru 2030 sau orice obiective ulterioare convenite în acest sens de Consiliul European sau de Consiliu și de Parlament pentru anul 2030;

eliminat

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  „eforturi timpurii” înseamnă progresul timpuriu realizat de un stat membru începând din 2021 în sensul îndeplinirii obiectivului său privind energia din surse regenerabile menționat la Articolul 3 din [Directiva reformată privind energia din surse regenerabile] și a obiectivului său privind îmbunătățirea eficienței energetice menționat la Articolul 1 alineatul (1) și la Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  „principiul « eficiența energetică înainte de toate »” înseamnă că în toate deciziile de planificare, de politici și de investiții energetice se acordă prioritate măsurilor de eficientizare a cererii și a ofertei de energie, prin reducerea consumului de energie la consumatorul final pe baza optimizării costurilor, prin inițiative bazate pe variația cererii de energie și prin eficientizarea conversiei, transportului și a distribuirii de energie;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  „autoritate locală” înseamnă o instituție publică cu personalitate juridică, care face parte din structura de stat, aflându-se sub nivelul guvernului țării, răspunzătoare în fața cetățenilor, care este de obicei compusă dintr-un organ cu putere de decizie sau de elaborare de politici (consiliu sau adunare) și dintr-un organ executiv (primarul sau un alt funcționar cu puteri executive), acestea fiind alese prin vot sau selecționate, în mod direct sau indirect, la nivel local, și care conține diferite niveluri de guvernare, cum ar fi comunele, municipiile, sectoarele, județele, provinciile, regiunile;

Justificare

Această definiție își propune să clarifice termenul de „autoritate locală”, menționat în mai multe articole din prezentul Regulament.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b)  „tranziție echitabilă” înseamnă un efort global de a sprijini lucrătorii și comunitățile care ar putea fi afectate în mod negativ de tranziția spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 18 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18c)  „subvenție pentru combustibili fosili” înseamnă o subvenție, astfel cum este definită în Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 18 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18d)  „combustibil fosil” înseamnă cărbune, gaz, petrol și toate celelalte derivate din materii combustibile fosile;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Planurile energetice și climatice naționale integrate

Planurile energetice și climatice naționale integrate

1.  Până la 1 ianuarie 2019 și, ulterior, la fiecare zece ani, fiecare stat membru notifică Comisiei un plan energetic și climatic național integrat. Planurile conțin elementele stabilite la alineatul (2) și în anexa I. Primul plan vizează perioada 2021-2030. Planurile următoare vizează perioada de zece ani imediat următoare sfârșitului perioadei vizate de planul anterior.

1.  Până la ... [OP: 6 luni după data intrării în vigoare a prezentului regulament], dar nu mai târziu de 1 iunie 2019, fiecare stat membru îi prezintă Comisiei un plan energetic și climatic național integrat care vizează o perioadă de zece ani. Până la 1 ianuarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani, fiecare stat membru prezintă planuri naționale integrate succesive în domeniul energiei și al climei. Planurile conțin elementele stabilite la alineatul (2) și în anexa I. Primul plan vizează perioada 2021-2030.

2.  Planurile energetice și climatice naționale integrate sunt compuse din următoarele secțiuni principale:

2.  Planurile energetice și climatice naționale integrate sunt compuse din următoarele secțiuni principale:

(a)  o prezentare generală a procesului urmat pentru stabilirea planului energetic și climatic național integrat, constând într-un rezumat, o descriere a consultării și implicării părților interesate și a rezultatelor acestora, precum și a cooperării regionale cu alte state membre în procesul de elaborare a planului;

(a)  o prezentare generală a procesului urmat pentru stabilirea planului energetic și climatic național integrat, care să cuprindă:

 

(1)  un rezumat;

 

(2)  descrierea consultărilor și a modului în care au participat autoritățile locale, societatea civilă, agenții economici, partenerii sociali și cetățenii, precum și a rezultatelor acestora;

 

(3)  descrierea cooperării regionale și macroregionale cu alte state membre în procesul de elaborare a planului;

(b)  o descriere a obiectivelor și a contribuțiilor naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice;

(b)  descrierea obiectivelor și a țintelor naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice;

(c)  o descriere a politicilor și a măsurilor prevăzute pentru realizarea obiectivelor și a contribuțiilor corespunzătoare stabilite la litera (b);

(c)  descrierea politicilor, a măsurilor și a strategiilor de investiții prevăzute pentru realizarea obiectivelor și a țintelor corespunzătoare stabilite la litera (b);

(d)  o descriere a situației actuale a celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, inclusiv în ceea ce privește sistemul energetic și emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră, precum și previziunile legate de obiectivele menționate la litera (b) în raport cu politicile și cu măsurile deja existente (puse în aplicare și adoptate);

(d)  descrierea situației actuale a celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, inclusiv în ceea ce privește sistemul energetic și emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră, precum și previziunile legate de obiectivele și țintele menționate la litera (b) în raport cu politicile și măsurile deja existente (puse în aplicare și adoptate), precum și descrierea obstacolelor normative și de altă natură care împiedică îndeplinirea țintelor și a obiectivelor;

(e)  o evaluare a impactului politicilor și măsurilor planificate pentru realizarea obiectivelor menționate la litera (b);

(e)  evaluarea impactului politicilor și măsurilor planificate la nivel individual și colectiv pentru realizarea țintelor și a obiectivelor menționate la articolele 1, 4, 13a și 14, precum și a impactului asupra mediului, inclusiv asupra calității aerului și a protecției naturii, asupra sănătății, situației macroeconomice și a situației sociale;

 

(ea)  evaluarea impactului politicilor și măsurilor planificate asupra competitivității legate de cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice;

 

(eb)  evaluarea impactului potențial al climei în statul membru, inclusiv a consecințelor directe și indirecte, precum și a strategiilor de reziliență care vizează gestionarea efectelor climatice, cum ar fi planurile naționale de adaptare;

 

(ec)  în urma elaborării unui plan de investiții, estimarea investițiilor publice și private necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor și politicilor planificate;

(f)  o anexă, întocmită în conformitate cu cerințele și cu structura prevăzute în anexa II la prezentul regulament, care să stabilească metodologiile și măsurile de politică ale statului membru pentru îndeplinirea cerinței de economisire a energiei în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761] și cu anexa V la aceasta.

(f)  o anexă, întocmită în conformitate cu cerințele și cu structura prevăzute în anexa II la prezentul regulament, care să stabilească metodologiile și măsurile de politică ale statului membru pentru îndeplinirea cerinței de economisire a energiei în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761] și cu anexa V la aceasta.

3.  La elaborarea planurilor naționale menționate la alineatul (1), statele membre iau în considerare interconexiunile dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice și utilizează date și ipoteze consecvente la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni, acolo unde este cazul.

3.  Atunci când elaborează planurile naționale menționate la alineatul (1), statele membre:

 

(i)  limitează complexitatea administrativă și costurile pentru toate părțile interesate vizate;

 

(ii)  iau în considerare interacțiunile dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, în special principiul „eficiența energetică înainte de toate”;

 

(iii)  utilizează date și ipoteze credibile și consecvente la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni, acolo unde este cazul, și pun la dispoziția publicului datele utilizate pentru exercițiile de modelare;

 

(iv)  asigură coerența cu obiectivele prevăzute la articolul 1 și cu strategiile naționale pe termen lung în domeniul climei și energiei, astfel cum se prevede la articolul 14;

 

(v)  evaluează numărul gospodăriilor afectate de sărăcie energetică, ținând seama de serviciile energetice interne de care este nevoie pentru a garanta un nivel de trai minim în contextul național respectiv, și prezintă succint politicile și măsurile existente și cele prevăzute care au ca scop eliminarea sărăciei energetice, inclusiv măsurile de politică socială și alte programe naționale pertinente;

 

în cazul în care într-un stat membru există un număr semnificativ de gospodării afectate de sărăcie energetică, fapt determinat în urma evaluării bazate pe date ce pot fi verificate, cu utilizarea indicatorilor de dispersie geografică, statul membru respectiv ar trebui să includă în planul său un obiectiv orientativ național pentru reducerea sărăciei energetice;

 

(vi)  includ dispoziții pentru a evita, a atenua sau, în cazul în care proiectul este de interes public și nu există alternative, a compensa orice impact negativ asupra mediului care este constatat în cadrul raportării integrate prevăzute la articolele 15-22;

 

(vii)  iau în considerare cele mai recente recomandări specifice fiecărei țări emise în contextul semestrului european.

 

3a.  După primul plan energetic și climatic național integrat, statele membre asigură în toate planurile ulterioare transmise Comisiei în conformitate cu alineatul (1) modificarea țintelor și obiectivelor naționale, astfel cum se prevede la articolul 4, pentru a reflecta un grad mai mare de ambiție față de cel prevăzut în precedentul plan energetic și climatic național integrat.

 

3b.  Statele membre pun la dispoziția publicului planurile prezentate Comisiei în temeiul prezentului articol.

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36, pentru a modifica anexa I în vederea adaptării acesteia la modificările aduse cadrului de politici privind clima și energia al Uniunii, la evoluțiile pieței energiei și la noile cerințe prevăzute în CCONUSC și în Acordul de la Paris.

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36, pentru a modifica anexa I în vederea adaptării acesteia la modificările aduse cadrului de politici privind clima și energia al Uniunii, la evoluțiile pieței energiei și la noile cerințe prevăzute în CCONUSC și în Acordul de la Paris.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivele și contribuțiile naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice

Țintele și obiectivele pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre descriu, în propriile planuri energetice și climatice naționale integrate, următoarele obiective și contribuții principale, astfel cum sunt specificate în anexa I secțiunea A.2:

Statele membre descriu, în propriile planuri energetice și climatice naționale integrate, următoarele obiective și ținte principale, astfel cum sunt specificate în anexa I secțiunea A.2:

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 1 – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  traiectoriile pe care le prevede statul membru pentru a menține și a majora absorbția de carbon din absorbanți în concordanță cu strategiile pe termen lung în domeniul energiei și climei, astfel cum se prevede la articolul 14;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 1 – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii.  dacă este cazul, alte obiective naționale consecvente cu strategiile existente de reducere a emisiilor pe termen lung;

iii.  alte obiective și ținte naționale coerente cu Acordul de la Paris și cu strategiile pe termen lung privind clima și energia;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  în vederea realizării obiectivului obligatoriu al Uniunii de cel puțin 27 % energie din surse regenerabile în 2030, menționat la articolul 3 din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], o contribuție la acest obiectiv în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al statului membru în 2030, cu o traiectorie liniară pentru această contribuție începând din anul 2021;

i.  în vederea realizării obiectivului obligatoriu al Uniunii pentru 2030 de a produce cel puțin 35 % din energie din surse regenerabile, menționat la [articolul 3] din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767];

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ia.  obiectivul național al statului membru pentru 2030 privind energia din surse regenerabile în consumul final brut de energie, prevăzut la articolul 3 și în anexa Ia la Directiva (UE) .../... [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767], cu o traiectorie lineară începând din 2021, astfel cum se prevede în anexa Ia la prezentul regulament.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ib.  traiectoria menționată la subpunctul (ia):

 

(i)  are ca punct de plecare ponderea energiei din surse regenerabile în anul 2020, astfel cum se prevede în coloana a treia a tabelului din anexa I partea A la Directiva (UE) .../... [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)0767]. Dacă un stat membru depășește obiectivul național obligatoriu pentru 2020, traiectoria sa poate să înceapă la nivelul realizat în 2020;

 

(ii)  este alcătuită din ținte intermediare bienale privind energia din surse regenerabile, calculate ca media celor doi ani precedenți, conform anexei Ia;

 

(iii)  îndeplinește cel puțin obiectivul național pentru 2030.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ic (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ic.  Traiectoria statului membru menționată la subpunctele (ia) și (ib) luate împreună reprezintă traiectoria lineară obligatorie a Uniunii și îndeplinește obiectivul obligatoriu al Uniunii de a produce în 2030 cel puțin 35 % din consumul final brut de energie din surse regenerabile;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul id (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

id.  traiectoriile statului membru privind ponderea globală a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie începând din 2031 sunt coerente cu strategiile pe termen lung în domeniul energiei și climei.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  traiectorii pentru ponderea sectorială a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie pentru perioada 2021-2030 în sectorul încălzirii și răcirii, al energiei electrice și al transporturilor;

ii.  traiectoriile orientative ale statului membru pentru ponderea sectorială a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie pentru perioada 2021-2030 în sectorul încălzirii și răcirii, al energiei electrice și al transporturilor;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii.  traiectoriile pentru fiecare tehnologie de obținere a energiei din surse regenerabile pe care statul membru intenționează să o utilizeze pentru a realiza traiectoriile globale și sectoriale pentru energia din surse regenerabile în perioada 2021-2030, inclusiv consumul final brut preconizat total de energie per tehnologie și per sector în Mtep și capacitatea instalată totală planificată per tehnologie și per sector în MW;

iii.  traiectoriile orientative pentru fiecare tehnologie de obținere a energiei din surse regenerabile pe care statul membru intenționează să o utilizeze pentru a realiza traiectoriile globale și sectoriale pentru energia din surse regenerabile în perioada 2021-2030, inclusiv consumul final brut preconizat total de energie per tehnologie și per sector în Mtep, capacitatea instalată totală planificată per tehnologie și per sector, inclusiv retehnologizarea, în MW;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

iiia.  ponderea energiei din surse regenerabile a statului membru, precum și obiectivele și traiectoriile asociate acestui tip de energie produsă de orașe, de comunitățile de energie din surse regenerabile și de consumatorii autonomi în perioada 2021-2030, inclusiv consumul final brut preconizat de energie în Mtep;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  referitor la combustibilii fosili și cu scopul de a îndeplini obiectivul pe termen lung al Uniunii privind realizarea unei economii complet decarbonizate până în 2040:

 

(a)  inventarul statelor membre privind subvențiile directe și indirecte existente pentru combustibilii fosili;

 

(b)  traiectoriile statului membru pentru eliminarea treptată până în 2020 a subvențiilor directe și indirecte pentru combustibilii fosili;

 

(c)  traiectoriile statului membru pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  contribuția orientativă privind eficiența energetică pe plan național pentru îndeplinirea obiectivului obligatoriu al Uniunii privind eficiența energetică de 30 % în 2030, menționat la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761], bazată fie pe consumul primar sau final de energie, fie pe economiile primare sau finale de energie, fie pe intensitatea energetică.

(1)  obiectivul obligatoriu privind eficiența energetică pe plan național pentru îndeplinirea în 2030 a obiectivului obligatoriu al Uniunii de 40 % privind eficiența energetică, menționat la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761], bazat fie pe consumul de energie primară sau finală, pe economiile de energie primară sau finală, fie pe intensitatea energetică, cu o traiectorie lineară pentru acest obiectiv începând cu 2021.

Statele membre își exprimă contribuția ca nivel absolut al consumului primar de energie și al consumului final de energie în 2020 și în 2030, cu o traiectorie liniară pentru contribuția respectivă începând din 2021. De asemenea, ei explică metodologia pe care au utilizat-o și factorii de conversie folosiți;

Statele membre își exprimă obiectivele privind eficiența energetică drept nivelul absolut al consumului de energie primară și al consumului final de energie în 2020 și în 2030. Acestea explică metodologia pe care se bazează și factorii de conversie utilizați în conformitate cu anexele IV și V ... [din versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761];

 

Traiectoria menționată la primul paragraf constă în ținte intermediare bienale, începând cu 2022, iar ulterior din doi în doi ani;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  cantitatea cumulată de economii de energie care trebuie realizate în perioada 2021-2030 în temeiul articolului 7 (referitor la obligațiile de economisire a energiei) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761];

(2)  cantitatea cumulată de economii suplimentare de energie care trebuie realizate în perioada 2021-2030 și ulterior în temeiul articolului 7 (referitor la obligațiile de economisire a energiei) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761];

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  obiectivele pentru renovarea pe termen lung a parcului național de clădiri rezidențiale și comerciale (atât publice, cât și private);

(3)  pe baza unei analize a parcului de clădiri existente, reperele pentru 2030 și 2040 pentru strategiile pe termen lung de renovare a parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, progresul către obiectivul pentru 2050 fiind măsurat în conformitate cu articolul 2a din Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0765];

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  politicile și măsurile prevăzute, precum și progresele realizate în sensul transformării parcului de clădiri de la nivel național într-un parc de clădiri foarte eficient din punct de vedere energetic și fără emisii de carbon, inclusiv o estimare bazată pe dovezi a economiilor de energie preconizate și a altor beneficii, care trebuie realizate în perioada 2020-2030;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  suprafața totală care urmează să fie renovată sau economiile de energie anuale echivalente care trebuie realizate din 2020 până în 2030 în temeiul articolului 5 din Directiva 2012/27/UE referitor la rolul exemplar al clădirilor organismelor publice;

(4)  suprafața totală care urmează să fie renovată și economiile de energie corespondente realizate prin renovare sau economiile de energie anuale echivalente care rezultă din abordarea alternativă și care trebuie realizate în perioada 2020-2030 în temeiul articolului 5 din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)0761];

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  potențialul identificat pentru economiile de energie în materie de încălzire și răcire, inclusiv rezultatul evaluării cuprinzătoare a potențialului de aplicare a cogenerării de înaltă eficiență și a unui sistem eficient de termoficare și răcire centralizată;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  alte obiective naționale în materie de eficiență energetică, inclusiv obiective sau strategii pe termen lung și obiective sectoriale în domenii precum transporturile, încălzirea și răcirea;

(5)  alte obiective naționale în materie de eficiență energetică, inclusiv obiective sau strategii pe termen lung și obiective sectoriale în domenii precum transporturile, industria producătoare și aprovizionarea cu apă și evacuarea apelor uzate sau legate de politicile privind interconectarea sectoarelor; precum și eficientizarea realizată în alte sectoare cu un înalt potențial de creștere a eficienței energetice de-a lungul întregului lanț energetic, de la energia primară la utilizatorii finali sau, de exemplu, centrele de date;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  obiectivele naționale în ceea ce privește sporirea gradului de diversitate a surselor de energie și aprovizionarea cu energie din țări terțe;

(1)  obiectivele naționale în ceea ce privește sporirea gradului de diversitate a surselor de energie și aprovizionarea cu energie din țări terțe, în scopul creșterii rezilienței sistemelor energetice naționale, macroregionale și regionale;

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  a obiectivelor naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie din țări terțe;

(2)  obiectivele naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie din țări terțe, în scopul creșterii rezilienței sistemelor energetice naționale, macroregionale și regionale;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  obiectivele naționale în ceea ce privește utilizarea surselor interne de energie (în special energia din surse regenerabile);

(4)  obiectivele naționale în ceea ce privește creșterea flexibilității sistemului energetic național, în special prin aplicarea unor măsuri de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie interne și regionale, modificarea cererii și stocare;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică la care aspiră statul membru în 2030, având în vedere obiectivul de interconectare a rețelelor de energie electrică de cel puțin 15 % pentru 2030; statele membre explică metodologia utilizată în acest scop;

(1)  nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică la care aspiră statul membru în 2030, având în vedere obiectivul orientativ de interconectare a rețelelor de energie electrică pentru 2030 de cel puțin 15%, ținându-se seama de obiectivul de interconectare pentru 2020 de 10%, condițiile și potențialul pieței naționale și regionale, toate aspectele analizelor cost-beneficiu, nivelul real de punere în practică a PIC, precum și măsurile de creștere a capacității de comercializare a interconectărilor existente; statele membre explică metodologia subiacentă utilizată, ținând seama de metodologia propusă de Comisie;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  obiectivele național esențiale privind infrastructura de transport al energiei electrice și al gazului, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor din cadrul oricăreia dintre cele cinci dimensiuni ale strategiei pentru uniunea energetică;

(2)  obiectivele naționale esențiale privind infrastructura de transport și distribuție a energiei electrice și a gazului și modernizarea acesteia, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor din cadrul oricăreia dintre cele cinci dimensiuni ale Strategiei pentru uniunea energetică; pentru orice proiect major de infrastructură planificat, o evaluare preliminară a compatibilității acestuia cu cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice și a contribuțiilor sale la acestea, în special în ceea ce privește siguranța aprovizionării și concurența;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  obiectivele naționale referitoare la alte aspecte ale pieței interne a energiei, precum integrarea și cuplarea piețelor, inclusiv un termen până la care obiectivele ar trebui să fie îndeplinite;

(3)  obiectivele naționale referitoare la alte aspecte ale pieței interne a energiei, precum creșterea gradului de flexibilitate a sistemului, în special prin eliminarea obstacolelor din calea liberei stabiliri a prețurilor, integrarea și cuplarea piețelor, rețelele inteligente, agregarea, modificarea cererii, stocarea, generarea distribuită, mecanismele pentru expediere, reexpediere și limitare, semnalele de preț în timp real, inclusiv un calendar pentru îndeplinirea acestor obiective;

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  obiectivele naționale referitoare la participarea nediscriminatorie a energiei din surse regenerabile, modificarea cererii și stocarea, inclusiv prin agregare pe toate piețele de energie, inclusiv un calendar pentru îndeplinirea obiectivelor;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  obiectivele naționale privind asigurarea participării consumatorilor la sistemul energetic și beneficiile obținute de pe urma autogenerării și a noilor tehnologii, inclusiv a controalelor inteligente;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  obiectivele naționale în ceea ce privește asigurarea caracterului adecvat al sistemului de energie electrică, precum și flexibilitatea sistemului energetic în ceea ce privește producția de energie din surse regenerabile, inclusiv un termen până la care obiectivele ar trebui să fie îndeplinite;

(4)  obiectivele naționale în ceea ce privește asigurarea caracterului adecvat al sistemului de energie electrică, garantând că nu sunt puse în aplicare niciun fel de mecanisme de capacitate, sau, dacă acestea sunt puse în aplicare pentru a asigura siguranța aprovizionării, că sunt limitate pe cât posibil, inclusiv un termen până la care obiectivele ar trebui să fie îndeplinite;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera e – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  obiectivele naționale și obiectivele de finanțare privind inovarea și cercetarea publică și privată legată de uniunea energetică; dacă este cazul, inclusiv un termen până la care obiectivele ar trebui să fie îndeplinite. Aceste obiective ar trebui să fie consecvente cu cele stabilite în strategia pentru uniunea energetică și în planul SET;

(1)  obiectivele naționale și obiectivele de finanțare privind sprijinul public pentru inițiativele de cercetare și de inovare legate de uniunea energetică și efectul de pârghie preconizat asupra inițiativelor de cercetare private; dacă este cazul, inclusiv un termen până la care obiectivele ar trebui să fie îndeplinite. Aceste ținte și obiective ar trebui să fie consecvente cu cele stabilite în strategia pentru uniunea energetică și în planul SET;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera e – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  obiectivele naționale pentru 2050 privind implementarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon;

(2)  obiectivele naționale pentru 2050 referitoare la promovarea tehnologiilor durabile;

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera e – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  obiectivele naționale în ceea ce privește competitivitatea.

eliminat

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procesul de stabilire a contribuțiilor statelor membre în domeniul energiei din surse regenerabile

Procesul de stabilire a obiectivelor statelor membre în domeniul energiei din surse regenerabile

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când își stabilesc contribuția privind propria pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030 și în ultimul an al perioadei vizate pentru planurile naționale ulterioare, în conformitate cu articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i), statele membre iau în considerare următoarele:

1.  Atunci când își stabilesc obiectivul privind propria pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030 și în ultimul an al perioadei vizate pentru planurile naționale ulterioare, în conformitate cu articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i), statele membre iau în considerare următoarele:

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  distribuția echitabilă a utilizării în întreaga Uniune Europeană;

(i)  distribuția echitabilă și eficientă din punctul de vedere al costului a utilizării în întreaga Uniune Europeană;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  ponderea de referință a energiei din surse regenerabile în consumul său final brut de energie prevăzut la articolul 3 alineatul (3) din Directiva (UE) .../... [Directiva 2009/28/CE reformată];

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre asigură în mod colectiv faptul că suma contribuțiilor lor se ridică la cel puțin 27 % energie produsă din surse regenerabile în consumul final brut de energie la nivelul Uniunii până în 2030.

2.  Statele membre asigură în mod colectiv faptul că suma obiectivelor lor se ridică la o traiectorie liniară care atinge cel puțin 35 % din energia produsă din surse regenerabile în consumul final brut de energie la nivelul Uniunii până în 2030.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procesul de stabilire a contribuțiilor statelor membre în domeniul eficienței energetice

Procesul de stabilire a obiectivelor obligatorii al statelor membre în domeniul eficienței energetice

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când își stabilesc contribuția orientativă privind eficiența energetică pe plan național pentru 2030 și pentru ultimul an al perioadei vizate pentru planurile naționale ulterioare, în conformitate cu articolul 4 litera (b) punctul 1, statele membre se asigură că:

1.  Atunci când își stabilesc obiectivul obligatoriu privind eficiența energetică pe plan național pentru 2030 și pentru ultimul an al perioadei vizate pentru planurile naționale ulterioare, în conformitate cu articolul 4 litera (b) punctul 1, statele membre se asigură că:

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  consumul de energie al Uniunii în 2020 este de maximum 1 483 Mtep de energie primară și de maximum 1 086 Mtep de energie finală și că, în 2030, consumul de energie al Uniunii este de maximum 1 321 Mtep de energie primară și de maximum 987 Mtep de energie finală pentru prima perioadă de zece ani;

(a)  consumul de energie al Uniunii în 2020 este de maximum 1 483 Mtep de energie primară și de maximum 1 086 Mtep de energie finală și că, în 2030, consumul de energie al Uniunii este de maximum 1 132 Mtep de energie primară și de maximum 849 Mtep de energie finală pentru prima perioadă de zece ani;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când își stabilesc contribuția menționată la alineatul (1), statele membre pot ține seama de circumstanțele care afectează consumul primar și final de energie, precum:

2.  Atunci când își stabilesc obiectivul menționat la alineatul (1), statele membre pot ține seama de circumstanțele care afectează consumul primar și final de energie, precum:

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

Articolul 7

Politicile și măsurile naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice

Politicile, măsurile și strategiile de investiții naționale pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice

În propriile planuri energetice și climatice naționale integrate, statele membre descriu, în conformitate cu anexa I, principalele politici și măsuri existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate pentru a realiza, în special, obiectivele stabilite în planurile naționale, inclusiv măsuri pentru a asigura cooperarea regională și finanțarea adecvată la nivel național și regional.

În propriile planuri energetice și climatice naționale integrate, statele membre descriu, în conformitate cu anexa I, principalele politici și măsuri existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate pentru a realiza în special obiectivele stabilite în planurile naționale, inclusiv măsuri pentru a asigura cooperarea regională și finanțarea adecvată la nivel național, local și regional, inclusiv mobilizarea programelor și instrumentelor Uniunii.

 

Descrierea principalelor politici și măsuri existente și planificate pentru atingerea obiectivelor stabilite în planurile naționale este însoțită de o imagine de ansamblu a investițiilor necesare pentru a atinge aceste obiective.

 

Statele membre consideră eficiența energetică o prioritate în domeniul infrastructurii. De asemenea, acestea includ programe de eficientizare energetică în planificarea infrastructurii lor și fac din renovarea clădirilor o investiție prioritară.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre descriu, în conformitate cu structura și formatul specificate în anexa I, situația actuală pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, inclusiv a sistemului energetic și a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră, la momentul prezentării planului național sau pe baza celor mai recente informații disponibile. De asemenea, statele membre stabilesc și descriu previziunile pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în 2040 (inclusiv pentru anul 2030), care sunt preconizate să rezulte din politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate).

1.  Statele membre descriu, în conformitate cu structura și formatul specificate în anexa I, situația actuală pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, inclusiv a sistemului energetic și a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră, la momentul prezentării planului național sau pe baza celor mai recente informații disponibile. De asemenea, statele membre stabilesc și descriu previziunile pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în 2030 (inclusiv pentru anul 2030), care sunt preconizate să rezulte din politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate). Statele membre pun la dispoziția publicului ipotezele, parametrii și metodologiile utilizate pentru previziuni și scenarii.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  impactul asupra evoluției sistemului energetic și a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în 2040 (inclusiv pentru anul 2030), în contextul politicilor și măsurilor planificate, inclusiv o comparație cu previziunile bazate pe politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) menționate la alineatul (1);

(a)  impactul asupra evoluției sistemului energetic și a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în 2040 (inclusiv pentru anul 2030), în contextul politicilor și măsurilor planificate, inclusiv o comparație cu previziunile bazate pe politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) menționate la alineatul (1). Acest lucru ar trebui să includă o evaluare a sinergiilor provenite din interconectarea sectoarelor, digitalizare și mai buna organizare a pieței, precum și o evaluare a beneficiilor în ceea ce privește calitatea aerului și siguranța aprovizionării;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  impactul la nivel macroeconomic și social, precum și asupra mediului și a competențelor, al politicilor și măsurilor planificate menționate la articolul 7 și specificate mai detaliat în anexa I, pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în anul 2030, inclusiv o comparație cu previziunile bazate pe politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) menționate la alineatul (1);

(b)  impactul la nivel macroeconomic și social, precum și asupra sănătății, a mediului și a competențelor, al politicilor și măsurilor planificate individuale și colective menționate la articolul 7 și specificate mai detaliat în anexa I, pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în anul 2030, inclusiv o comparație cu previziunile politicilor și măsurilor existente (puse în aplicare și adoptate) menționate la alineatul (1). Metodologia utilizată pentru evaluarea acestui impact se face publică și se încurajează utilizarea analizei costuri-beneficii;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  interacțiunile dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate din cadrul unei dimensiuni de politică și dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate din cadrul unor dimensiuni diferite, pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în anul 2030. Previziunile referitoare la securitatea aprovizionării, la infrastructură și la integrarea pieței sunt corelate cu scenarii robuste în materie de eficiență energetică.

(c)  interacțiunile dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate din cadrul unei dimensiuni de politică și dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate din cadrul unor dimensiuni diferite, pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în anul 2030. Evaluarea conține o apreciere cantitativă sau calitativă a eventualelor interacțiuni documentate dintre politicile și măsurile naționale și măsurile de politică de la nivelul Uniunii privind clima și energia. Previziunile referitoare la securitatea aprovizionării, la infrastructură și la integrarea pieței sunt corelate cu scenarii robuste în materie de eficiență energetică.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  modalitatea în care politicile și măsurile individuale și colective existente și planificate vor atrage investiții private pe lângă finanțările publice necesare pentru punerea lor în aplicare.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

Articolul 9

Proiectele de planuri energetice și climatice naționale integrate

Proiectele de planuri energetice și climatice naționale integrate

1.  Până la 1 ianuarie 2018 și, ulterior, la fiecare zece ani, statele membre elaborează și prezintă Comisiei un proiect al planului energetic și climatic național integrat menționat la articolul 3 alineatul (1).

1.  Până la 1 iunie 2018, fiecare stat membru elaborează și prezintă Comisiei un proiect al primului său plan energetic și climatic național integrat menționat la articolul 3 alineatul (1). Fiecare stat membru elaborează și prezintă Comisiei un proiect al celui de-al doilea plan până la 1 ianuarie 2023, precum și, ulterior, o dată la cinci ani, proiectele planurilor sale următoare.

2.  Comisia poate formula recomandări adresate statelor membre cu privire la proiectele de planuri, în conformitate cu articolul 28. Aceste recomandări stabilesc în special:

2.  Comisia evaluează proiectele de planuri și emite în atenția statelor membre recomandări specifice fiecărei țări, în conformitate cu articolul 28, cu cel puțin trei luni înainte de termenul pentru prezentarea planului prevăzut la articolul 3 alineatul (1), în următoarele scopuri:

(a)  nivelul de ambiție al obiectivelor și contribuțiilor în vederea realizării în mod colectiv a obiectivelor uniunii energetice, în special a obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică;

(a)  asigurarea atingerii în mod colectiv de către statele membre a obiectivelor și țintelor uniunii energetice aferente tuturor dimensiunilor uniunii energetice;

 

(aa)  asigurarea îndeplinirii de către statele membre a obiectivelor și țintelor naționale;

(b)  politicile și măsurile legate de obiectivele statelor membre și la nivelul Uniunii, precum și alte politici și măsuri cu o potențială relevanță transfrontalieră;

(b)  îmbunătățirea politicilor și măsurilor individuale existente și planificate incluse în planurile energetice și climatice naționale, printre care cele cu o potențială relevanță transfrontalieră;

 

(ba)  formularea de propuneri pentru adoptarea de politici și măsuri suplimentare în cadrul planurilor energetice și climatice naționale;

(c)  interacțiunile și consecvența dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și planificate incluse în planul energetic și climatic național integrat din cadrul unei singure dimensiuni și între dimensiuni diferite ale uniunii energetice.

(c)  asigurarea consecvenței dintre politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) și cele planificate incluse în planul energetic și climatic național integrat din cadrul unei singure dimensiuni și între dimensiuni diferite ale uniunii energetice;

 

(ca)  asigurarea consecvenței strategiilor și instrumentelor de investiții cu politicile și măsurile statelor membre menite să îndeplinească obiectivele și țintele corespunzătoare.

3.  Statele membre acordă o maximă atenție oricărei recomandări din partea Comisiei atunci când își finalizează propriul plan energetic și climatic național integrat.

3.  Statele membre acordă o maximă atenție oricărei recomandări din partea Comisiei atunci când își finalizează propriul plan energetic și climatic național integrat. În cazul în care poziția unui stat membru diferă de recomandarea Comisiei, statul membru în cauză prezintă și face publică justificarea care stă la baza poziției sale.

 

3a.  Statele membre pun la dispoziția publicului proiectele de planuri menționate la alineatul (1).

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere niciunei alte cerințe legislative a Uniunii, statele membre se asigură că publicul beneficiază din timp de posibilități efective de a participa la elaborarea proiectelor de planuri menționate la articolul 9 și anexează la proiectul de plan energetic și climatic național integrat prezentat Comisiei un rezumat al opiniilor publicului. În măsura în care sunt aplicabile dispozițiile Directivei 2001/42/CE, consultările efectuate în conformitate cu directiva în cauză sunt considerate a îndeplini, de asemenea, obligațiile de consultare a publicului prevăzute de prezentul regulament.

Fără a aduce atingere niciunei alte cerințe legislative a Uniunii, statele membre se asigură că publicul beneficiază din timp de posibilități efective de a participa la elaborarea proiectelor de planuri menționate la articolul 9 și a strategiilor pe termen lung menționate la articolul 14, atunci când toate opțiunile sunt posibile și poate avea loc o consultare publică efectivă.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre stabilesc termene rezonabile prin care acordă publicului timp suficient pentru a se informa, a se pregăti și a participa efectiv la diferitele etape ale procesului de planificare. Statele membre țin seama în mod corespunzător de participarea echitabilă și se asigură că publicul este informat, fie prin anunțuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, cum ar fi mijloacele electronice de comunicare, dacă sunt disponibile, cu privire la toate aspectele practice legate de participarea sa, publicul fiind în măsură să aibă acces la toate documentele pertinente.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Statele membre includ în proiectul lor de plan energetic și climatic național integrat și în planul lor final, precum și în strategiile lor pe termen lung prezentate Comisiei un rezumat al opiniilor publicului, descriind totodată modul în care acestea au fost luate în considerare.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  În măsura în care sunt aplicabile dispozițiile Directivei 2001/42/CE, consultările efectuate în conformitate cu această directivă sunt considerate a îndeplini, de asemenea, obligațiile de consultare a publicului prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d.  La punerea în aplicare a prezentului articol, statele membre reduc la minimum complexitatea administrativă.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Platforma de dialog pe mai multe niveluri pe tema energiei și climei

 

1.  Într-un spirit de parteneriat, statele membre instituie o platformă permanentă de dialog pe mai multe niveluri privind clima și energia pentru a sprijini implicarea activă a autorităților locale, a organizațiilor societății civile, a mediului de afaceri, a investitorilor, a oricăror alte părți interesate relevante și a publicului larg în gestionarea tranziției energetice.

 

2.  În cadrul acestei platforme naționale de dialog privind energia și clima, statele membre prezintă diferite opțiuni și scenarii pe care le au în vedere pentru politicile lor pe termen scurt, mediu și lung privind energia și clima, împreună cu o evaluare a costurilor și beneficiilor pentru fiecare opțiune. Platformele de dialog privind clima și energia constituie forumuri pentru discutarea și elaborarea planurilor, a strategiilor și a rapoartelor în conformitate cu articolul 10.

 

3.  Statele membre se asigură că platformele de dialog privind energia și clima beneficiază de resurse umane și financiare adecvate și funcționează în mod transparent.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

Articolul 11

Cooperare regională

Cooperare macroregională și regională

1.  Statele membre cooperează între ele la nivel regional, pentru a realiza cu eficacitate obiectivele și contribuțiile stabilite în propriile planuri energetice și climatice naționale integrate.

1.  Statele membre cooperează între ele la nivel macroregional și regional, ținând seama în cea mai mare măsură de toate formele de cooperare existente și potențiale, pentru a realiza efectiv obiectivele și țintele stabilite în propriile planuri energetice și climatice naționale integrate.

2.  Cu mult înainte de a prezenta Comisiei proiectul de plan energetic și climatic național integrat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), statele membre identifică posibilitățile de cooperare regională și consultă statele membre învecinate, precum și celelalte state membre care își exprimă interesul. În cadrul propriilor proiecte de planuri energetice și climatice naționale integrate, statele membre prezintă rezultatele acestei consultări regionale, inclusiv, dacă este cazul, modul în care au fost luate în considerare observațiile.

2.  Cu mult înainte de a prezenta Comisiei proiectul de plan energetic și climatic național integrat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), statele membre identifică posibilitățile de cooperare macroregională și regională, ținând seama de mecanismele de cooperare macroregională existente, în special de planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică (BEMIP), de mecanismul de conectare a rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), de piața regională a energiei din zona centrală și de vest (CWREM), de inițiativa pentru o rețea în largul mării a țărilor cu deschidere la mările septentrionale (NSOGI), de Parteneriatul euromediteraneean, și consultă statele membre învecinate, precum și celelalte state membre care își exprimă interesul, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2011/92/UE și cu Convenția Espoo. În cadrul propriilor proiecte de planuri energetice și climatice naționale integrate, statele membre prezintă rezultatele acestei consultări regionale, inclusiv, dacă este cazul, modul în care au fost luate în considerare observațiile. Atunci când inițiază măsuri de cooperare macroregională, statele membre convin asupra unei structuri de guvernanță care prevede reuniuni la nivel de miniștri cel puțin o dată pe an.

 

2a.  La cererea a două sau a mai multor state membre, Comisia facilitează elaborarea în comun a unor părți din planurile energetice și climatice naționale integrate ale acestora, inclusiv prin crearea unui cadru corespunzător. Atunci când participă la mecanisme de cooperare macroregională sau regională, statele membre includ rezultatele în proiectele lor de planuri energetice și climatice naționale integrate, pe care le prezintă Comisiei. Rezultatul unei astfel de cooperări macroregionale sau regionale poate să înlocuiască părțile echivalente ale respectivului plan energetic și climatic național integrat.

 

2b.  Pentru a promova integrarea pieței și politicile care vizează eficiența din punctul de vedere al costurilor, Comisia identifică posibilități de cooperare macroregională sau regională care vizează una sau mai multe dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, în conformitate cu prezentul articol, cu o viziune pe termen lung bazată pe condițiile de piață existente. Pe baza acestor posibilități, Comisia poate emite recomandări adresate statelor membre în temeiul articolului 28, pentru a facilita cooperarea, parteneriatele și consultările efective.

3.  Comisia facilitează cooperarea și consultarea între statele membre cu privire la proiectele de planuri care îi sunt prezentate în temeiul articolului 9, în vederea finalizării acestora.

3.  Comisia facilitează cooperarea și consultarea între statele membre cu privire la proiectele de planuri care îi sunt prezentate în temeiul articolului 9, în vederea finalizării acestora.

4.  La elaborarea propriilor planuri energetice și climatice naționale integrate finale, statele membre iau în considerare observațiile primite de la alte state membre în conformitate cu alineatele (2) și (3) și explică modul în care au fost luate în considerare observațiile respective.

4.  La elaborarea propriilor planuri energetice și climatice naționale integrate finale, statele membre iau în considerare observațiile primite de la alte state membre în conformitate cu alineatele (2) și (3) și explică modul în care au fost luate în considerare observațiile respective.

5.  În scopurile menționate la alineatul (1), statele membre continuă să coopereze la nivel macroregional pentru punerea în aplicare a politicilor și măsurilor aferente planurilor lor.

5.  În scopurile menționate la alineatul (1), statele membre continuă să coopereze la nivel macroregional pentru punerea în aplicare a politicilor și măsurilor aferente planurilor lor.

 

5a.  Statele membre au în vedere, de asemenea, cooperarea cu semnatarii Tratatului de instituire a Comunității Energiei și cu țările terțe care fac parte din Spațiul Economic European.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Identificarea și finanțarea proiectelor privind energia din surse regenerabile care sunt de interes pentru uniunea energetică

 

1.  Statele membre, cooperând în cadrul oricăruia dintre mecanismele prevăzute la articolul 11, întocmesc o listă regională de proiecte privind energia din surse regenerabile care sunt de interes pentru uniunea energetică (denumite în continuare „RPEI”) și care contribuie la realizarea obiectivului menționat la articolul 4 punctul 2. Această listă face parte din planurile energetice și climatice de la nivel național menționate la articolul 3.

 

2.  Atunci când elaborează listele cu RPEI, statele membre iau în considerare următoarele criterii:

 

(a)  potențialele beneficii generale ale proiectului;

 

(b)  proiectul trebuie să implice cel puțin două state membre reunite într-un mecanism de cooperare ales dintre cele prevăzute în Directiva (UE) .../... [Directiva privind energia din surse regenerabile reformată];

 

(c)  proiectul trebuie să se desfășoare pe teritoriul unui stat membru sau în apele internaționale și trebuie să aibă un impact transfrontalier semnificativ.

 

3.  La primirea planurilor energetice și climatice naționale integrate, Comisia întocmește, până la 31 decembrie 2020, o listă cu RPEI a Uniunii. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 pentru a întocmi lista cu RPEI a Uniunii.

 

4.  La întocmirea listei Uniunii, Comisia:

 

(a)  se asigură că sunt incluse numai proiectele care îndeplinesc criteriile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol;

 

(b)  asigură coerența transregională;

 

(c)  vizează înscrierea unui număr total ușor de gestionat de RPEI;

 

(d)  asigură un tratament favorabil al RPEI în sectoarele în care statele membre au elaborat o traiectorie comună de dezvoltare regională pentru 2030.

 

5.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 pentru a stabili metodologia care trebuie utilizată de statele membre la realizarea analizei menționate la alineatul (2) litera (a) de la prezentul articol, ținând seama de impactul asupra mediului, sănătății, macroeconomiei, competențelor și societății.

 

6.  Până la 30 iunie 2021, fiecare stat membru desemnează o autoritate națională competentă responsabilă cu facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare a RPEI incluse pe lista Uniunii. Autoritatea competentă întreprinde măsuri pentru a facilita emiterea deciziei cuprinzătoare.

 

7.  Atunci când un RPEI se confruntă cu dificultăți semnificative legate de punerea în aplicare, Comisia poate desemna, în acord cu statul membru vizate, un coordonator la nivelul Uniunii pentru o perioadă de până la un an, care poate fi prelungită de două ori. În sensul prezentului regulament, se aplică dispozițiile de la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 347/2013.

 

8.  Dispozițiile prevăzute la articolul 10 se aplică procedurii de selecție a RPEI întreprinse de statele membre.

 

9.  RPEI incluse pe lista Uniunii sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin financiar din partea Uniunii sub formă de granturi, împrumuturi, capitaluri proprii, instrumente financiare și fonduri de garantare. În plus, Comisia înființează un instrument la nivelul Uniunii care să contribuie la sprijinirea financiară a RPEI incluse pe lista Uniunii și gestionate în mod direct sau indirect de către Comisie. Acest instrument poate să combine fonduri ale Uniunii cu fonduri naționale, în special platforma de finanțare înființată în temeiul articolului 27 alineatul (4).

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia evaluează planurile energetice și climatice naționale integrate și actualizările acestora notificate în temeiul articolelor 3 și 13. În special, ea evaluează dacă:

Comisia evaluează planurile energetice și climatice naționale integrate notificate în temeiul articolului 3. În special, ea evaluează dacă:

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  obiectivele și contribuțiile sunt suficiente pentru realizarea în mod colectiv a obiectivelor uniunii energetice și, pentru prima perioadă de zece ani, în special, a obiectivelor cadrului Uniunii privind clima și energia pentru 2030;

(a)  țintele și obiectivele sunt suficiente pentru realizarea în mod colectiv a obiectivelor uniunii energetice și, pentru prima perioadă de zece ani, în special, a obiectivelor cadrului Uniunii privind clima și energia pentru 2030;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  politicile existente și cele prevăzute, măsurile și strategiile de investiții conexe sunt suficiente pentru atingerea țintelor naționale menționate la articolul 4;

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Inițiativă privind tranziția echitabilă pentru lucrători și comunități

 

1.  Prezentul regulament prevede o inițiativă privind tranziția echitabilă pentru sprijinirea lucrătorilor și a comunităților care ar putea fi afectate de tranziția spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Inițiativa ar trebui să ia forma unui comitet de reprezentanți ai autorităților naționale ale statelor membre, ai Comisiei europene, reprezentanți locali și regionali, precum și parteneri sociali care elaborează cereri de propuneri de proiecte în domeniul tranziției echitabile.

 

2.  Cererile de propuneri de proiecte urmăresc să concretizeze oportunitățile ecologice și să sprijine lucrătorii și comunitățile în contextul tranziției energetice. Atunci când elaborează cererile de propuneri de proiecte, membrii comitetului ar trebui să urmărească:

 

(a)  păstrarea și crearea de locuri de muncă decente și durabile;

 

(b)  consolidarea instruirii și perfecționării lucrătorilor în domeniul proceselor și tehnologiilor ecologice;

 

(c)  consolidarea sistemelor de protecție socială, inclusiv a politicilor active pe piața muncii.

 

3.  Comisia creează o platformă de finanțare la nivelul Uniunii care să contribuie cu sprijin financiar direct la inițiativa privind tranziția echitabilă.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

eliminat

Actualizarea planului energetic și climatic național integrat

 

1.  Până la 1 ianuarie 2023 și, ulterior, la fiecare 10 ani, statele membre prezintă Comisiei un proiect de actualizare a celui mai recent plan energetic și climatic național integrat notificat, menționat la articolul 3, sau confirmă Comisiei că planul rămâne valabil.

 

2.  Până la 1 ianuarie 2024 și, ulterior, la fiecare 10 ani, statele membre prezintă Comisiei o actualizare a celui mai recent plan energetic și climatic național integrat notificat, menționat la articolul 3, cu excepția cazului în care au confirmat că planul rămâne valabil în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol.

 

3.  Statele membre modifică obiectivele și contribuțiile stabilite în actualizarea menționată la alineatul (2) doar pentru a reflecta o ambiție mai mare în comparație cu cele stabilite în cel mai recent plan energetic și climatic național integrat notificat.

 

4.  Statele membre depun eforturi pentru a atenua, în planul actualizat, orice impact negativ asupra mediului care este constatat în cadrul raportării integrate prevăzute la articolele 15-22.

 

5.  La elaborarea actualizării menționate la alineatul (2), statele membre țin seama de cele mai recente recomandări specifice fiecărei țări emise în contextul semestrului european.

 

6.  Procedurile stabilite la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 11 se aplică elaborării și evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate actualizate.

 

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Strategii de reducere a emisiilor pe termen lung

Strategii pe termen lung în domeniul climei și al energiei

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Coerența cu obiectivele globale privind clima

 

Până la 1 iulie 2018, Comisia prezintă un raport privind bugetul emisiilor de carbon la nivel global rămas care este compatibil cu continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii cu mult sub 2° C, în special la 1,5° C, peste nivelurile preindustriale, și publică o analiză privind cota ce-i revine Uniunii în perspectiva 2050 și 2100.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

Articolul 14

Strategii de reducere a emisiilor pe termen lung

Strategii pe termen lung în domeniul climei și al energiei

1.  Până la 1 ianuarie 2020 și, ulterior, la fiecare zece ani, statele membre elaborează și prezintă Comisiei strategiile lor de reducere a emisiilor pe termen lung, cu o perspectivă de 50 de ani, pentru a contribui la:

1.  Până la 1 ianuarie 2019 și, ulterior, o dată la cinci ani, statele membre și Comisia adoptă, în numele Uniunii, strategii pe termen lung în domeniul energiei și al climei, cu o perspectivă de 30 de ani, pentru:

(a)  îndeplinirea angajamentelor Uniunii și ale statelor membre, în temeiul CCONUSC și al Acordului de la Paris, de a reduce emisiile antropice de gaze cu efect de seră și de a spori absorbțiile de către absorbanți;

(a)  îndeplinirea angajamentelor Uniunii și ale statelor membre, în temeiul CCONUSC și al Acordului de la Paris, de a reduce emisiile antropice de gaze cu efect de seră și de a spori absorbțiile de către absorbanți în etape de câte 10 ani;

(b)  îndeplinirea obiectivului de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile pentru limitarea acestei creșteri a temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale;

(b)  îndeplinirea obiectivului de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile pentru limitarea acestei creșteri a temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, limitând emisiile de gaze cu efect de seră generate de Uniune sub cota ce îi revine din bugetul global de emisii de carbon rămas;;

(c)  realizarea pe termen lung a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a sporirii absorbțiilor de către absorbanți în toate sectoarele, în conformitate cu obiectivul Uniunii, în contextul reducerilor necesare, potrivit IPCC, în țările dezvoltate luate ca grup, pentru a reduce în mod rentabil emisiile cu până la 80-95 % până în 2050 față de nivelurile din 1990.

(c)  realizarea pe termen lung a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a sporirii absorbțiilor de către absorbanți în toate sectoarele, în conformitate cu obiectivul Uniunii, în contextul reducerilor necesare potrivit IPCC, de a reduce în mod eficient din punctul de vedere al costurilor emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii și de a spori absorbțiile de către absorbanți în vederea atingerii obiectivelor referitoare la temperatură stabilite în Acordul de la Paris, pentru a realiza în cadrul Uniunii cota netă de zero emisii de gaze cu efect de seră până în 2050, iar imediat după această dată a înregistra emisii negative;

 

(ca)  până cel târziu în 2050, realizarea în cadrul Uniunii a unui sistem energetic foarte eficient în ceea ce privește consumul de energie și bazat pe surse de energie regenerabile.

2.  Strategiile de reducere a emisiilor pe termen lung vizează:

2.  Strategiile pe termen lung privind clima și energia conțin elementele stabilite în anexa IIa și vizează:

(a)  contribuția totală la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la sporirea absorbțiilor de către absorbanți;

(a)  contribuția totală la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la sporirea absorbțiilor de către absorbanți, cu un obiectiv separat de creștere a absorbțiilor de către absorbanți care să fie în concordanță cu obiectivele de limitare a creșterii temperaturii prevăzute în Acordul de la Paris;

(b)  reducerea emisiilor și sporirea absorbțiilor în sectoare individuale, inclusiv sectorul energiei electrice, sectorul transporturilor, sectorul construcțiilor (rezidențial și terțiar), sectorul agricol și sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură);

(b)  decarbonizarea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și sporirea absorbțiilor în sectoare individuale, inclusiv, printre altele, în sectorul energiei electrice, sectorul industriei, sectorul transporturilor, sectorul încălzirii și răcirii și sectorul construcțiilor (rezidențial și terțiar), sectorul agricol și sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură);

(c)  progresele preconizate în ceea ce privește trecerea la o economie cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, inclusiv intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră, intensitatea CO2 a produsului intern brut și strategiile în materie de cercetare, dezvoltare și inovare;

(c)  progresele preconizate în ceea ce privește trecerea la o economie cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, inclusiv intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră, intensitatea CO2 a produsului intern brut și strategiile în materie de investiții pe termen lung, cercetare, dezvoltare și inovare;

 

(ca)  progresele preconizate în ceea ce privește tranziția energetică, inclusiv reducerea consumului de energie, cota totală a energiei din surse regenerabile și capacitatea instalată prevăzută de energie din surse regenerabile;

 

(cb)  contribuția preconizată a decarbonizării profunde a economiei la dezvoltarea macroeconomică și la dezvoltarea socială și riscurile și beneficiile pentru sănătate și protecția mediului;

(d)  legăturile cu alte planificări pe termen lung la nivel național.

(d)  legăturile cu alte obiective, planificări și alte măsuri, politici și investiții pe termen lung la nivel național.

 

2a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36, pentru a modifica anexa IIa în vederea adaptării acesteia la modificările aduse cadrului de politici privind clima și energia al Uniunii, la evoluțiile pieței energiei și la noile cerințe prevăzute în CCONUSC și în Acordul de la Paris.

3.  Strategiile de reducere a emisiilor pe termen lung și planurile energetice și climatice naționale integrate menționate la articolul 3 ar trebui să fie consecvente unele cu altele.

3.  Planurile energetice și climatice naționale integrate menționate la articolul 3 sunt consecvente cu strategiile climatice și energetice pe termen lung.

4.  Statele membre pun de îndată la dispoziția publicului strategiile lor respective de reducere a emisiilor pe termen lung și orice actualizări ale acestora.

4.  Statele membre și Comisia își dezvoltă strategiile într-un mod deschis și transparent și se asigură că publicul, partenerii sociali, întreprinderile, investitorii, societatea civilă și alte părți interesate beneficiază din timp de posibilități efective de a participa la elaborarea strategiilor pe termen lung în domeniul climei și al energiei și fac publice strategiile și toate analizele și datele complementare, inclusiv prin intermediul platformei online menționate la articolul 24.

 

4a.  Comisia sprijină statele membre în elaborarea strategiilor pe termen lung prin furnizarea de informații cu privire la stadiul cunoștințelor științifice și al dezvoltării tehnologice care este pertinentă pentru realizarea obiectivelor menționate la articolul 1. Comisia asigură, de asemenea, oportunități pentru ca statele membre și alte părți interesate să furnizeze informații suplimentare și să discute despre pozițiile lor și elaborează bune practici și orientări pe care statele membre să le utilizeze în procesul de elaborare și punere în aplicare a strategiilor.

 

4b.  Comisia evaluează dacă strategiile naționale pe termen lung sunt adecvate pentru realizarea în mod colectiv a obiectivelor Uniunii stabilite la articolul 1. Comisia poate formula recomandări pentru statele membre, care să le faciliteze atingerea acestui scop și să le sprijine în eforturile lor de elaborare și de punere în aplicare a strategiilor pe termen lung.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informații cu privire la progresele înregistrate în direcția realizării obiectivelor și contribuțiilor stabilite în planul energetic și climatic național integrat, precum și în direcția punerii în aplicare a politicilor și măsurilor necesare pentru realizarea acestora;

(a)  informații cu privire la progresele înregistrate în direcția realizării țintelor și obiectivelor stabilite în planul energetic și climatic național integrat, precum și în direcția finanțării și punerii în aplicare a politicilor și măsurilor necesare pentru realizarea acestora;

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  rezultatele consultărilor publice desfășurate în conformitate cu articolul 10;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  informații cu privire la progresele înregistrate în sprijinirea participării active în conformitate cu articolul 10a;

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)  informațiile menționate la articolul 14 și cu privire la progresele înregistrate în direcția îndeplinirii țintelor, obiectivelor și angajamentelor stabilite în strategiile pe termen lung în domeniul energiei și al climei;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care Comisia a formulat recomandări în temeiul articolului 27 alineatul (2) sau (3), statul membru în cauză include în raportul său, menționat la alineatul (1) al prezentului articol, informații privind politicile și măsurile adoptate sau prevăzute a fi adoptate și puse în aplicare pentru a aborda respectivele recomandări. Aceste informații cuprind un calendar detaliat de punere în aplicare.

5.  În cazul în care Comisia a formulat recomandări în temeiul articolului 27 alineatul (2) sau (3), statul membru în cauză include în raportul său, menționat la alineatul (1) al prezentului articol, informații privind politicile și măsurile adoptate sau prevăzute a fi adoptate și puse în aplicare pentru a aborda respectivele recomandări. Aceste informații cuprind un calendar detaliat de punere în aplicare. În cazul în care se abate de la o recomandare, statul membru în cauză pune la dispoziție și publică o justificare bine fundamentată, bazată pe date fiabile și criterii obiective.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre pun la dispoziția publicului rapoartele înaintate Comisiei în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)   traiectoriile privind cererea de bioenergie, defalcată pe căldură, energie electrică și transporturi, precum și privind oferta de biomasă, pe materii prime și proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a impactului acesteia asupra absorbantului LULUCF;

(4)  traiectoriile privind cererea de bioenergie, defalcată pe căldură, energie electrică și transporturi, inclusiv ponderea biocombustibililor, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea biocombustibililor produși din principalele culturi de pe terenurile agricole, precum și privind oferta de biomasă, pe materii prime și proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a impactului acesteia asupra absorbantului LULUCF;

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  obiectivele și traiectoriile privind energia din surse regenerabile produsă de regiuni, orașe, comunități energetice și consumatorii autonomi;

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  dacă este cazul, alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv cele sectoriale și pe termen lung (cum ar fi ponderea biocombustibililor, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea biocombustibililor produși din principalele culturi de pe terenurile agricole, ponderea energiei electrice produse din biomasă fără generarea de căldură, ponderea energiei din surse regenerabile în termoficarea centralizată, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia din surse regenerabile produsă de orașe, de comunitățile energetice și de consumatorii autonomi);

(5)  dacă este cazul, alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv cele sectoriale și pe termen lung (cum ar fi ponderea energiei electrice produse din biomasă fără generarea de căldură, ponderea energiei din surse regenerabile în termoficarea centralizată, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia recuperată din nămolul obținut prin epurarea apelor uzate);

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1 – litera b – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  politicile și măsurile puse în aplicare, adoptate și planificate pentru realizarea contribuției naționale la obiectivul obligatoriu la nivelul Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030, indicat la articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i), inclusiv măsurile specifice pe sector și pe tehnologie, împreună cu o revizuire specifică a punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la articolele 23, 24 și 25 din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767];

(1)  politicile și măsurile puse în aplicare, adoptate și planificate pentru atingerea țintelor naționale în vederea atingerii țintei obligatorii la nivelul Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030, indicate la articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i), inclusiv măsurile specifice pe sector și pe tehnologie, împreună cu o revizuire specifică a punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la articolele 23, 24 și 25 din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767];

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1 – litera b – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  măsuri specifice pentru a evalua, a asigura transparența și a reduce nevoia de capacitate obligatorie de funcționare („must-run”), care poate duce la reducerea energiei din surse regenerabile;

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  traiectoria consumului primar și final de energie din 2020 până în 2030, drept contribuția națională în materie de economii de energie la realizarea obiectivului Uniunii pentru 2030, inclusiv metodologia aferentă;

(1)  traiectoria consumului primar și final de energie din 2020 până în 2030, drept ținte naționale obligatorii în materie de economii de energie în vederea atingerii țintei Uniunii pentru 2030, inclusiv metodologia aferentă;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  obiectivele privind renovarea pe termen lung a parcului național de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice, cât și private;

(2)  obiectivele strategiei pe termen lung de renovare a parcului național de clădiri rezidențiale și de clădiri nerezidențiale publice și private;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera b – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  politicile, măsurile și programele puse în aplicare, adoptate și planificate pentru a realiza contribuția orientativă privind eficiența energetică pe plan național pentru 2030, precum și alte obiective prezentate la articolul 6, inclusiv măsurile și instrumentele planificate (și de natură financiară) pentru a promova performanța energetică a clădirilor, măsurile de utilizare a potențialului de eficiență energetică al infrastructurii pentru gaz și energie electrică, precum și alte măsuri de promovare a eficienței energetice;

(1)  politicile, măsurile și programele puse în aplicare, adoptate și planificate pentru a atinge ținta națională obligatorie privind eficiența energetică pentru 2030, precum și alte obiective prezentate la articolul 6, inclusiv măsurile și instrumentele planificate (și de natură financiară) pentru a promova performanța energetică a clădirilor, măsurile de utilizare a potențialului de eficiență energetică al infrastructurii pentru gaz și energie electrică, precum și alte măsuri de promovare a eficienței energetice;

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera b – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  schema de obligații și măsurile alternative privind eficiența energetică la nivel național în temeiul articolelor 7a și 7b din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016) 761], în conformitate cu anexa II la prezentul regulament;

(3)  schema de obligații și măsurile alternative privind eficiența energetică la nivel național în temeiul articolelor 7a și 7b din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761], în conformitate cu anexa II la prezentul regulament, inclusiv economiile de energie obținute prin intermediul sistemelor naționale de obligații în ceea ce privește eficiența energetică și/sau prin măsuri alternative adoptate în conformitate cu articolele 7, 7a și 7b și cu articolul 20 alineatul (6) din Directiva 2012/27/UE [modificată prin propunerea COM(2016)0761] și impactul asupra facturilor consumatorilor și care includ cerințe cu scop social;

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera b – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  strategia pe termen lung pentru renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice, cât și private, inclusiv politicile și măsurile de stimulare a renovărilor aprofundate rentabile și a renovărilor aprofundate rentabile efectuate în etape;

(4)  strategia pe termen lung pentru renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, inclusiv politicile și măsurile pentru orientarea investițiilor în vederea stimulării renovărilor aprofundate rentabile și a renovărilor aprofundate rentabile efectuate în etape, ținând seama în special de o estimare bazată pe date concrete a economiilor de energie preconizate și a altor beneficii mai mari, în conformitate cu articolul 2a din Directiva (UE) .../... [Directiva europeană privind performanța energetică a clădirilor, COD 0381/16];

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera b – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  politicile și măsurile pentru dezvoltarea potențialului economic al cogenerării de înaltă eficiență și al unor sisteme de încălzire și răcire eficiente, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva (UE) .../... [Directiva 2012/27/UE, modificată prin propunerea COM(2016)0761];

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera b – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  dacă este cazul, progresele realizate în alte politici, măsuri și acțiuni puse în aplicare, adoptate și planificate care rezultă din strategiile de renovare pe termen lung, în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Directiva (UE) .../... [Directiva europeană privind performanța energetică a clădirilor, COD 0381/16], inclusiv cele care vizează segmentele cele mai puțin performante ale parcului național de clădiri și cele care vizează accesul la informații și finanțare;

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a obiectivelor naționale privind diversificarea surselor de energie și privind țările furnizoare, stocarea, reacția din partea cererii;

(a)  a obiectivelor naționale privind îmbunătățirea eficienței energetice și sursele regenerabile de energie și diversificarea furnizării, a rutelor de furnizare și a țărilor furnizoare, stocarea, reacția din partea cererii;

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a obiectivelor naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie din țări terțe;

(b)  a obiectivelor și măsurilor naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie din țări terțe și care nu creează obstacole în calea punerii în aplicare cu succes a uniunii energetice;

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  obiectivele naționale în ceea ce privește creșterea flexibilității sistemului energetic național, în special prin aplicarea măsurilor de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile interne de energie, reacția din partea cererii și stocare;

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică la care aspiră statul membru în 2030, având în vedere obiectivul de 15 % de interconectare a rețelelor de energie electrică;

(a)  nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică la care aspiră statul membru în 2030, având în vedere obiectivul indicativ de cel puțin 15 % de interconectare a rețelelor de energie electrică;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  obiectivele naționale esențiale privind infrastructura de transport al energiei electrice și al gazului, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor din cadrul oricăreia dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice;

(b)  obiectivele naționale esențiale privind infrastructura de transport și distribuție a energiei electrice și a gazului și modernizarea acesteia, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor din cadrul oricăreia dintre cele cinci dimensiuni ale Uniunii energetice;

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  obiectivele naționale referitoare la alte aspecte ale pieței interne a energiei, precum integrarea și cuplarea piețelor, dacă este cazul;

(d)  obiectivele și măsurile naționale referitoare la flexibilitatea sistemului, în special prin eliminarea obstacolelor din calea liberei stabiliri a prețurilor, integrarea și cuplarea piețelor, rețelele inteligente, agregarea, reacția din partea cererii, stocarea, generarea distribuită, mecanismele pentru expediere, reexpediere și limitare, semnalele de preț în timp real;

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  obiectivele naționale în ceea ce privește sărăcia energetică, inclusiv numărul de gospodării afectate de sărăcia energetică;

eliminat

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  obiectivele și măsurile naționale referitoare la participarea nediscriminatorie a energiei din surse regenerabile, reacția din partea cererii și stocare, inclusiv prin agregare, pe toate piețele energiei;

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  obiectivele și măsurile naționale privind asigurarea participării consumatorilor la sistemul energetic și beneficiile obținute de pe urma autogenerării și a noilor tehnologii, inclusiv a controalelor inteligente;

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  obiectivele naționale în ceea ce privește asigurarea caracterului adecvat al sistemului de energie electrică, dacă este cazul;

(f)  obiectivele naționale în ceea ce privește asigurarea caracterului adecvat al sistemului de energie electrică, garantând că nu sunt puse în aplicare niciun fel de mecanisme de capacitate, sau, dacă acestea sunt puse în aplicare pentru a asigura securitatea aprovizionării, că sunt limitate pe cât posibil;

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  măsurile adoptate la nivel național pentru a stabili sau revizui zonele de ofertare pentru a aborda congestiile structurale, a maximiza eficiența economică și comerțul transfrontalier și a asigura securitatea aprovizionării;

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  a politicilor și măsurilor puse în aplicare, adoptate și planificate pentru a atinge obiectivele menționate la literele (a)-(f);

(g)  a politicilor și măsurilor puse în aplicare, adoptate și planificate pentru a atinge obiectivele menționate la literele (a)-(fa);

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 21a

 

Raportarea integrată cu privire la sărăcia energetică

 

Dacă este cazul, un stat membru include în raportul energetic și climatic național intermediar integrat informații cantitative privind numărul de gospodării afectate de sărăcia energetică, precum și informații privind politicile și măsurile de abordare a sărăciei energetice, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (v).

 

În cazul în care se aplică articolul 3 alineatul (3) litera (v), statul membru în cauză include în raportul energetic și climatic național intermediar integrat informații cu privire la punerea în aplicare a obiectivului lor național orientativ de a reduce numărul de gospodării afectate de sărăcia energetică.

 

Comisia comunică informațiile transmise de către statul membru în temeiul prezentului articol Observatorului sărăciei energetice.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragrafe 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  obiectivele naționale privind cheltuielile (publice și private) totale pentru cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor energetice curate, precum și pentru acoperirea costurilor tehnologice și dezvoltarea performanțelor;

(b)  obiectivele naționale privind cheltuielile publice și, după caz, private totale pentru cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor energetice curate, precum și pentru acoperirea costurilor tehnologice și dezvoltarea performanțelor;

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragrafe 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  obiectivele naționale privind eliminarea treptată a subvențiilor pentru energie;

(d)  obiectivele naționale privind eliminarea treptată a subvențiilor pentru energie, în special pentru combustibilii fosili;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragrafe 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  măsurile de finanțare, inclusiv sprijinul Uniunii și utilizarea fondurilor Uniunii în acest domeniu la nivel național, dacă este cazul.

(g)  măsurile de finanțare, inclusiv sprijinul Uniunii și utilizarea fondurilor Uniunii în acest domeniu la nivel național, dacă este cazul. Se face publică utilizarea oricărei contribuții financiare din partea Comisiei pentru finanțarea instrumentelor în care statele membre investesc în comun resurse naționale.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  inventarele lor armonizate de gaze cu efect de seră pentru anul X-1;

eliminat

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  o aproximare a consumului lor final brut de energie din surse regenerabile și a consumului lor de energie brută, primară și finală pentru anul X-1.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul literei (a), pe baza inventarelor armonizate de gaze cu efect de seră prezentate de statele membre sau, dacă un stat membru nu și-a prezentat inventarele armonizate până la data respectivă, pe baza propriilor estimări, Comisia compilează anual un inventar armonizat de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii. Comisia pune aceste informații la dispoziția publicului în fiecare an până la data de 30 septembrie.

În acest sens, pe baza inventarelor armonizate de gaze cu efect de seră prezentate de statele membre sau, dacă un stat membru nu și-a prezentat inventarele armonizate până la data respectivă, pe baza propriilor estimări, Comisia compilează anual un inventar armonizat de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii. Comisia pune aceste informații la dispoziția publicului în fiecare an până la data de 30 septembrie.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Până la data de 31 iulie 2021 și, ulterior, în fiecare an („anul X”), statele membre prezintă Comisiei inventarele aproximative ale gazelor cu efect de seră pentru anul X-1;

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 24

Articolul 24

Platforma de raportare electronică

Platforma electronică

1.  Comisia instituie o platformă de raportare online pentru a facilita comunicarea dintre Comisie și statele membre și pentru a promova cooperarea între statele membre.

1.  Pentru a asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor, Comisia instituie o platformă online publică pentru a facilita comunicarea dintre Comisie și statele membre, pentru a promova cooperarea între statele membre și pentru a facilita accesul publicului la informații.

2.  Statele membre utilizează platforma online pentru a prezenta Comisiei rapoartele menționate în prezentul capitol odată ce platforma devine operațională.

2.  Statele membre utilizează platforma online pentru a prezenta Comisiei rapoartele menționate în prezentul capitol odată ce platforma devine operațională. Statele membre pun aceste rapoarte la dispoziția publicului.

 

2a.  Comisia utilizează platforma online pentru a facilita accesul online al publicului la proiectul și la versiunea finală a planurilor naționale integrate în materie de energie și climă, precum și la strategiile pe termen lung în materie de climă și energie, menționate la articolele 3, 9 și 14.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 31 octombrie 2021 și, ulterior, la fiecare doi ani, Comisia evaluează, în special pe baza rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate, a altor informații raportate în temeiul prezentului regulament, a indicatorilor și a statisticilor europene, dacă sunt disponibile:

1.  Până la 31 octombrie 2021 și, ulterior, la fiecare doi ani, Comisia evaluează, în special pe baza rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate, a altor informații raportate în temeiul prezentului regulament, a informațiilor furnizate de Agenția Europeană de Mediu, a indicatorilor și a statisticilor europene, dacă sunt disponibile:

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  progresele realizate la nivelul Uniunii în direcția îndeplinirii obiectivelor uniunii energetice, inclusiv, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030, în special în vederea evitării oricărei lacune în ceea ce privește obiectivele Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică;

(a)  progresele realizate la nivelul Uniunii în direcția îndeplinirii obiectivelor uniunii energetice, inclusiv, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030, în special în vederea evitării oricărei lacune în ceea ce privește obiectivele Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică și în vederea acțiunii revizuite a Uniunii în domeniul climei și al energiei, după caz, așa cum se prevede la articolul 38;

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  progresele realizate la nivelul Uniunii în direcția diversificării surselor și furnizorilor de energie, contribuind la crearea unei uniuni energetice pe deplin funcționale și reziliente, bazate pe securitatea aprovizionării, solidaritate și încredere;

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  progresele realizate de fiecare stat membru în direcția îndeplinirii propriilor obiective și contribuții și în direcția punerii în aplicare a politicilor și a măsurilor stabilite în planul său energetic și climatic național integrat;

(b)  progresele realizate de fiecare stat membru în direcția atingerii propriilor ținte și obiective și în direcția punerii în aplicare a politicilor și a măsurilor stabilite în planul său energetic și climatic național integrat;

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  impactul general al politicilor și măsurilor din planurile naționale integrate asupra funcționării măsurilor Uniunii în materie de politică climatică și energetică, în vederea revizuirii contribuției stabilite la nivel național a Uniunii și a creșterii nivelului de ambiție, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris;

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  impactul general al politicilor și măsurilor planurilor naționale integrate asupra funcționării EU ETS;

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  acuratețea estimărilor statelor membre cu privire la efectul politicilor și măsurilor care se suprapun la nivel național asupra echilibrului dintre cerere și ofertă al EU ETS sau, în absența unor astfel de estimări, efectuează propria evaluare a acestui impact;

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia anunță în prealabil indicatorii pe care intenționează să îi folosească în cadrul acestor evaluări.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut al Uniunii, pe baza unei traiectorii liniare pornind de la 20 % în 2020 și ajungând la cel puțin 27 % în 2030, astfel cum se prevede la articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i).

2.  În domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut al Uniunii, pe baza unei traiectorii liniare obligatorii pornind de la 20 % în 2020 și ajungând la cel puțin 35 % în 2030, astfel cum se prevede la articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (ic).

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În domeniul eficienței energetice, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în direcția atingerii în mod colectiv a unui consum maxim de energie la nivelul Uniunii de 1 321 Mtep consum primar de energie și de 987 Mtep consum final de energie în 2030, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (1) litera (a).

În domeniul eficienței energetice, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în direcția atingerii în mod colectiv a unui consum maxim de energie la nivelul Uniunii de 1 132 Mtep consum primar de energie și de 849 Mtep consum final de energie în 2030, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  analizează măsura în care a fost atins reperul Uniunii de maximum 1 483 Mtep de energie primară și de maximum 1 086 Mtep de energie finală în 2020;

(a)  evaluează măsura în care fiecare stat membru în parte este pe cale de a-și atinge ținta națională obligatorie, precum și măsura în care a fost atinsă ținta Uniunii de maximum 1 483 Mtep de energie primară și de maximum 1 086 Mtep de energie finală în 2020;

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Până la 31 octombrie 2019 și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia evaluează punerea în aplicare a Directivei 2009/31/CE.

eliminat

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 26

Articolul 26

Măsuri ulterioare în caz de neconcordanțe cu obiectivele generale ale uniunii energetice în temeiul Regulamentului privind partajarea eforturilor

Măsuri ulterioare în caz de neconcordanțe cu obiectivele generale ale uniunii energetice în temeiul Regulamentului privind partajarea eforturilor

1.  Pe baza evaluării în temeiul articolului 25, Comisia emite recomandări către un stat membru, în temeiul articolului 28, în cazul în care evoluțiile politicilor din statul membru respectiv prezintă neconcordanțe cu obiectivele generale ale uniunii energetice.

1.  Pe baza evaluării în temeiul articolului 25, Comisia emite recomandări către un stat membru, în temeiul articolului 28, în cazul în care evoluțiile politicilor din statul membru respectiv prezintă neconcordanțe cu obiectivele generale ale uniunii energetice și cu țintele pe termen lung ale Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

1a.  Un stat membru care intenționează să recurgă la flexibilitatea prevăzută la articolul 7 din prezentul Regulament (UE) .../... [Regulamentul privind partajarea eforturilor] include în planul prevăzut la articolul 3 din prezentul regulament nivelul de utilizare preconizat și politicile și măsurile avute în vedere pentru a depăși exigențele stabilite la articolul 4 din Regulamentul (UE) .../... [exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură] pentru perioada cuprinsă între 2021 și 2030 până la nivelul necesar.

2.  Comisia poate emite avize cu privire la planurile de acțiune prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul [ ] [ESR].

2.  Comisia poate emite avize cu privire la planurile de acțiune prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 7 și articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul [ ] [ESR].

 

2a.  Comisia poate suspenda temporar posibilitatea ca un stat membru să transfere nivelul anual de emisii alocate altor state membre.

 

2b.  Dat fiind potențialul ridicat de încălzire globală și durata de viață relativ scurtă în atmosferă a metanului, Comisia analizează în ce mod ar fi afectate politicile și măsurile de adoptarea unui interval de timp de 20 de ani în cazul metanului. Comisia analizează opțiunile de politică pentru a aborda rapid problema emisiilor de metan și prezintă o strategie a Uniunii privind metanul, luând în considerare obiectivele economiei circulare, după caz, acordând prioritate emisiilor de metan legate de energie și deșeuri.

 

2c.  În 2027 și în 2032, Comisia prezintă rapoarte privind balanța cumulativă a emisiilor și a absorbțiilor de pe terenurile forestiere gestionate din Uniune, cu referire la emisiile și absorbțiile medii din perioada 1990-2009. În cazul în care balanța cumulativă este negativă, Comisia prezintă o propunere pentru a compensa și a elimina cantitatea corespunzătoare din certificatele de emisii alocate statelor membre în temeiul Regulamentului (UE) .../... [ESR].

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă, pe baza evaluării sale a planurilor energetice și climatice naționale integrate și a actualizărilor acestora în temeiul articolului 12, Comisia ajunge la concluzia că obiectivele și contribuțiile planurilor naționale sau ale actualizărilor acestora sunt insuficiente pentru realizarea colectivă a obiectivelor uniunii energetice și, în special, pentru prima perioadă de zece ani, a obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea colectivă a acestor obiective. În ceea ce privește energia din surse regenerabile, aceste măsuri țin seama de nivelul de ambiție al contribuțiilor statelor membre la obiectivul Uniunii pentru 2030, stabilite în planurile lor naționale și în actualizările acestora.

1.  Dacă, pe baza evaluării sale a planurilor energetice și climatice naționale integrate în temeiul articolului 12, Comisia ajunge la concluzia că țintele și obiectivele planurilor naționale sunt insuficiente, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea acestor ținte și obiective.

 

În ceea ce privește energia din surse regenerabile, fără a afecta alte măsuri, obiectivul specific național al statelor membre pentru 2030 este revizuit până cel târziu la 31 decembrie 2020 în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu anexa Ia la Directiva (UE) .../... [Directiva privind energia din surse regenerabile reformată].

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă, pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b), Comisia ajunge la concluzia că un stat membru a înregistrat progrese insuficiente în direcția realizării obiectivelor și contribuțiilor sau a punerii în aplicare a politicilor și măsurilor stabilite în propriul plan energetic și climatic național integrat, ea emite recomandări către statul membru în cauză în conformitate cu articolul 28. Atunci când emite astfel de recomandări, Comisia ține seama de eforturile ambițioase realizate de timpuriu de statele membre în vederea contribuirii la obiectivul Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030.

2.  Dacă, pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b), Comisia ajunge la concluzia că un stat membru a înregistrat progrese insuficiente în direcția realizării traiectoriilor, țintelor și obiectivelor sale sau a punerii în aplicare a politicilor și măsurilor stabilite în propriul plan energetic și climatic național integrat, ea emite recomandări către statul membru în cauză în conformitate cu articolul 28.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă, pe baza evaluării globale a rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate ale statelor membre în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (a) și cu sprijinul altor surse de informații, după caz, Comisia ajunge la concluzia că Uniunea riscă să nu îndeplinească obiectivele uniunii energetice și, în special, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii, ea poate emite recomandări către toate statele membre, în temeiul articolului 28, pentru a atenua acest risc. După caz, în plus față de recomandări, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura, în special, atingerea obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică. În ceea ce privește energia din surse regenerabile, aceste măsuri țin seama de eforturile ambițioase realizate de timpuriu de statele membre în vederea contribuirii la obiectivul Uniunii pentru 2030.

3.  Dacă, pe baza evaluării rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate ale statelor membre sau cu sprijinul altor surse de informații, după caz, în conformitate cu articolul 25, Comisia ajunge la concluzia că Uniunea riscă să nu îndeplinească obiectivele uniunii energetice și, în special, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii, ea emite recomandări către toate statele membre, în temeiul articolului 28, pentru a atenua acest risc. Atunci când emite aceste recomandări, Comisia ține seama de nivelul de ambiție al statelor membre în raport cu obiectivele Uniunii pentru 2030. După caz, în plus față de recomandări, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura, în special, atingerea obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică. Aceste măsuri țin seama de eforturile ambițioase realizate de timpuriu de statele membre, în special începând cu 2021, în vederea contribuirii la țintele Uniunii pentru 2030, de gradul de realizare a traiectoriilor și obiectivelor specifice naționale de către statele membre, precum și de orice contribuție la platforma de finanțare, în conformitate cu alineatul (4) litera (c).

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În domeniul eficienței energetice, aceste măsuri suplimentare pot, în special, să îmbunătățească eficiența energetică a:

 

(a)  produselor, în conformitate cu Directivele 2009/125/CE și 2010/30/UE;

 

(b)  a clădirilor, în conformitate cu Directivele 2010/31/UE și 2012/27/UE și

 

(c)  a transporturilor.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Dacă, pe baza evaluării sale efectuate în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (a), Comisia ajunge la concluzia că un proiect de infrastructură împiedică dezvoltarea unei uniuni energetice reziliente, Comisia efectuează o evaluare preliminară a compatibilității proiectului cu obiectivele pe termen lung ale pieței interne a energiei, ținând seama în special de obiectivul pe termen lung de a ajunge la emisii nete egale cu zero până în 2025, și include recomandări pentru statul membru în cauză, în temeiul articolului 28. Înainte de a efectua această evaluare, Comisia poate consulta alte state membre.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă, în domeniul energiei din surse regenerabile, fără a aduce atingere măsurilor la nivelul Uniunii prevăzute la alineatul (3) și pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatele (1) și (2) în anul 2023, Comisia ajunge la concluzia că traiectoria liniară a Uniunii menționată la articolul 25 alineatul (2) nu este realizată în mod colectiv, statele membre se asigură, până în anul 2024, că orice decalaj apărut este remediat prin măsuri suplimentare, cum ar fi:

4.  Dacă, în domeniul energiei din surse regenerabile, fără a aduce atingere măsurilor la nivelul Uniunii prevăzute la alineatul (3) și pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatele (1) și (2) în anul 2023 și, ulterior, din doi în doi ani, Comisia ajunge la concluzia că un stat membru nu înregistrează suficiente progrese în direcția îndeplinirii obiectivului său național, în special pentru că nu își respectă traiectoria, statele membre în cauză se asigură, până în anul 2024 și, ulterior, din doi în doi ani, că orice decalaj apărut în raport cu traiectoria lor este remediat în termen de un an prin măsuri suplimentare, cum ar fi:

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  acțiuni de promovare a unei ponderi mai mari a energiei electrice produse din surse regenerabile pe baza criteriilor prevăzute la articolul 4 din Directiva (UE) .../... [Directiva 2009/28/CE reformată];

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  realizarea unei contribuții financiare la o platformă de finanțare instituită la nivelul Uniunii, care contribuie la proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile și este gestionată direct sau indirect de Comisie;

(c)  realizarea unei contribuții financiare voluntare la o platformă de finanțare instituită la nivelul Uniunii, care contribuie la proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile, în special la cele care prezintă interes pentru uniunea energiei, și este gestionată direct sau indirect de Comisie;

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  utilizarea mecanismelor de cooperare prevăzute în Directiva (UE) .../... [Directiva privind energia din surse regenerabile reformată]

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste măsuri țin seama de nivelul de ambiție al contribuțiilor timpurii ale statului membru în cauză la îndeplinirea obiectivului Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030.

Aceste măsuri țin seama de nivelul de respectare de către statul membru a țintei și traiectoriei sale naționale privind energia din surse regenerabile.

 

Comisia adoptă, după caz, măsuri la nivelul Uniunii, în plus față de măsurile luate la nivel național, pentru a asigura realizarea traiectoriei lineare obligatorii al Uniunii și atingerea țintei specifice obligatorii a Uniunii pentru 2030 în materie de energie din surse regenerabile.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă, în domeniul eficienței energetice, fără a aduce atingere altor măsuri la nivelul Uniunii în temeiul alineatului (3) și pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatele (1) și (3) în anul 2023, Comisia ajunge la concluzia că progresele realizate în direcția atingerii în mod colectiv a obiectivului Uniunii privind eficiența energetică menționat la articolul 25 alineatul (3) primul paragraf sunt insuficiente, ea ia până în anul 2024 măsuri, în plus față de cele prevăzute în Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016) 765] și în Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016) 761], pentru a se asigura obiectivele obligatorii ale Uniunii privind eficiența energetică pentru 2030 sunt îndeplinite. Aceste măsuri suplimentare pot îmbunătăți, în special, eficiența energetică a:

5.  Dacă, în domeniul eficienței energetice, fără a aduce atingere altor măsuri la nivelul Uniunii în temeiul alineatului (3) și pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatele (1) și (3) în anul 2023, și, ulterior, din doi în doi ani, Comisia ajunge la concluzia că un stat membru nu realizează suficiente progrese în direcția atingerii țintei și realizarea traiectoriei sale naționale obligatorii pentru 2030, statul membru în cauză se asigură, până în anul 2024 și, ulterior, din doi în doi ani, că orice decalaj apărut în raport cu traiectoria sa este remediat prin măsuri suplimentare în termen de un an.

(a)  produselor, în conformitate cu Directiva 2010/30/UE și cu Directiva 2009/125/CE;

 

(b)  clădirilor, în conformitate cu Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016) 765] și cu Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016) 761];

 

(c)  transporturilor.

 

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Fiecare stat membru în cauză menționat la punctul 4 sau 5 detaliază măsurile suplimentare puse în aplicare, adoptate și planificate pentru a acoperi decalajul și a-și respecta țintele și traiectoriile naționale pentru 2030 în cadrul următorului său raport privind progresele înregistrate, menționat la articolul 15.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  statul membru stabilește, în raportul său energetic și climatic național intermediar integrat întocmit în anul următor anului în care a fost emisă recomandarea, modul în care a ținut seama de recomandare în cea mai mare măsură posibilă și modul în care a pus-o în aplicare sau intenționează să o pună în aplicare. El furnizează justificări în cazul în care se abate de la recomandare;

(b)  statul membru stabilește, în raportul său energetic și climatic național intermediar integrat întocmit în anul următor anului în care a fost emisă recomandarea, modul în care a ținut seama de recomandare și modul în care a pus-o în aplicare sau intenționează să o pună în aplicare. El furnizează motivele în cazul în care se abate de la recomandare;

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  recomandările ar trebui să fie complementare celor mai recente recomandări specifice fiecărei țări emise în contextul semestrului european.

(c)  recomandările ar trebui să fie complementare celor mai recente recomandări specifice fiecărei țări emise în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) în contextul semestrului european.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia pune de îndată aceste recomandări la dispoziția tuturor statelor membre.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  o evaluare generală a progreselor obținute în direcția integrării depline a principiului „eficienței energetice înainte de toate” și a „unui tratament echitabil pentru consumatorii de energie”;

Justificare

Principiul privind „un tratament echitabil pentru consumatorii de energie” ar trebui instituit ca fiind unul dintre principiile orizontale în cadrul planurilor și al măsurilor.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb)  un raport intermediar privind competitivitatea;

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera jc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jc)  progresele statelor membre în direcția eliminării treptate a subvențiilor directe și indirecte pentru combustibili fosili până în 2020;

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  o evaluare financiară a costurilor suportate de consumatorul final de energie electrică pe baza indicatorilor care monitorizează cheltuielile efective pentru cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 1 ianuarie 2021, statele membre instituie, operează și urmăresc să îmbunătățească în permanență sistemele naționale de inventariere pentru a estima emisiile antropice de către surse și absorbțiile de către absorbanți de gaze cu efect de seră incluse în anexa III partea 2 la prezentul regulament și pentru a asigura actualitatea, transparența, exactitatea, coerența, comparabilitatea și caracterul integral al inventarelor lor de gaze cu efect de seră.

1.  Până la 1 ianuarie 2021, statele membre instituie, operează și urmăresc să îmbunătățească în permanență sistemele naționale de inventariere, în conformitate cu cerințele CCONUSC, pentru a estima emisiile antropice de către surse și absorbțiile de către absorbanți de gaze cu efect de seră incluse în anexa III partea 2 la prezentul regulament și pentru a asigura actualitatea, transparența, exactitatea, coerența, comparabilitatea și caracterul integral al inventarelor lor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În 2027 și 2032, Comisia efectuează o revizuire cuprinzătoare a datelor inventarelor naționale prezentate de către statele membre în temeiul articolului 23 alineatul (3) din prezentul regulament, pentru a monitoriza reducerile sau limitările de către statele membre a emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul articolelor 4, 9 și 10 din Regulamentul [ ] [ESR], reducerile emisiilor și sporirea absorbțiilor de către absorbanți în temeiul articolelor 4 și 12 din Regulamentul [ ] [LULUCF], precum și orice alte obiective de reducere sau de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în legislația Uniunii. Statele membre participă pe deplin la acest proces.

1.  Comisia efectuează o revizuire cuprinzătoare a datelor inventarelor naționale prezentate de către statele membre în temeiul articolului 23 alineatul (3) din prezentul regulament, pentru a monitoriza reducerile sau limitările de către statele membre a emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul articolelor 4, 9 și 10 din Regulamentul [ ] [ESR], reducerile emisiilor și sporirea absorbțiilor de către absorbanți în temeiul articolelor 4 și 12 din Regulamentul [ ] [LULUCF], precum și orice alte obiective de reducere sau de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în legislația Uniunii. Statele membre participă pe deplin la acest proces.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Datele pentru fiecare stat membru înregistrate în registrele instituite în temeiul articolului 11 din Regulamentul [ ] [ESR] la o lună de la data verificării conformității cu Regulamentul [ ] [LULUCF] menționate la alineatul (5) din prezentul articol, se utilizează pentru verificarea conformității în temeiul articolului 9 din Regulamentul [ ] [ESR] pentru anii 2021 și 2026. Verificarea conformității în temeiul articolului 9 din Regulamentul [ ] [ESR] pentru fiecare dintre anii 2022-2025 și 2027-2030 se efectuează la o dată care cade la o lună de la data verificării conformității pentru anul precedent. Această verificare include modificările aduse datelor respective, care rezultă în urma faptului că statul membru în cauză se folosește de flexibilitățile în temeiul articolelor 5, 6 și 7 din Regulamentul [ ] [ESR].

6.  Datele pentru fiecare stat membru înregistrate în registrele instituite în temeiul articolului 11 din Regulamentul [ ] [ESR] la o lună de la data verificării conformității cu Regulamentul [ ] [LULUCF] menționate la alineatul (5) din prezentul articol, se utilizează pentru verificarea conformității în temeiul articolului 9 din Regulamentul [ ] [ESR]. Verificarea conformității în temeiul articolului 9 din Regulamentul [ ] [ESR] pentru fiecare dintre [anii în conformitate cu ciclul de conformitate menționat la articolul 9 din regulamentul (UE).../... [ESR] se efectuează la o dată care cade la o lună de la data verificării conformității pentru anul precedent. Această verificare include modificările aduse datelor respective, care rezultă în urma faptului că statul membru în cauză se folosește de flexibilitățile în temeiul articolelor 5, 6 și 7 din Regulamentul [ ] [ESR].

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Ultima verificare a conformității menționată la alineatul (6) al prezentului articol, o verificare a cerințelor în temeiul [articolului 9a; rezerva privind acțiunile întreprinse într-un stadiu incipient] [ESR] este efectuată de către Comisie, la cererea unui stat membru în vederea utilizării rezervei. Această verificare poate fi urmată de modificări ale datelor pentru fiecare stat membru eligibil, în cazul în care cerințele în temeiul [articolului 9a; rezerva privind acțiunile întreprinse într-un stadiu incipient] [ESR] sunt îndeplinite.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 35 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția Europeană de Mediu asistă Comisia în activitățile acesteia în ceea ce privește dimensiunile „decarbonizare” și „eficiență energetică”, pentru a respecta articolele 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 și 34, în conformitate cu programul său de lucru anual. Această activitate de asistență include, după necesități, asistență pentru:

Agenția Europeană de Mediu asistă Comisia în activitățile acesteia în ceea ce privește dimensiunile „decarbonizare” și „eficiență energetică”, pentru a respecta articolele 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 și 34, în conformitate cu programul său de lucru anual. Această activitate de asistență include, după necesități, asistență pentru:

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 35 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  compilarea cotei aproximative a energiei din surse regenerabile din consumul final de energie din Uniune și a consumului aproximativ de energie primară și finală din Uniune.

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 37 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul uniunii energetice

Comitetul pentru energie și climă

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este asistată de un comitet al uniunii energetice. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 și activează în formațiunile sectoriale respective relevante pentru prezentul regulament.

1.  Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia este asistată de un Comitet pentru energie și climă. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acest comitet înlocuiește comitetul instituit prin articolul 8 din Decizia 93/389/CEE, prin articolul 9 din Decizia 280/2004/CE și prin articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Trimiterile la comitetul instituit în temeiul actelor legislative menționate se interpretează ca trimiteri la comitetul instituit prin prezentul regulament.

2.  Fără a aduce atingere alineatului (1) de la prezentul articol, în ceea ce privește punerea în aplicare a articolelor 15, 17, 23, 31 și 32 din prezentul regulament, Comisia este asistată de Comitetul privind schimbările climatice instituit prin articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 38 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 28 februarie 2026 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, la contribuția sa la guvernanța uniunii energetice și la conformitatea dispozițiilor în materie de planificare, de raportare și de monitorizare ale prezentului regulament cu alte acte legislative ale Uniunii sau cu decizii viitoare legate de CCONUSC și de Acordul de la Paris. Comisia poate să formulez propuneri, dacă este cazul.

În termen de șase luni de la dialogul de facilitare care urmează a fi organizat sub egida CCONUSC în 2018 pentru a face bilanțul progreselor realizate de părți în eforturile lor colective de a îndeplini obiectivul global pe termen lung și în termen de șase luni de la bilanțul general din 2023 și de la bilanțurile globale ulterioare, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la funcționarea și punerea în aplicare a prezentului regulament, la contribuția sa la guvernanța uniunii energetice și la conformitatea dispozițiilor în materie de planificare, de raportare și de monitorizare ale prezentului regulament cu alte acte legislative ale Uniunii sau cu decizii viitoare legate de CCONUSC și de Acordul de la Paris și la adecvarea contribuției sale la obiectivele Acordului de la Paris. Aceste rapoarte sunt însoțite de propuneri de consolidare a acțiunii Uniunii în domeniul climei și al energiei, după caz.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 38 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În termen de șase luni de la prezentarea de către Uniune a unei contribuții noi sau revizuite stabilite la nivel național (CSN), în temeiul Acordului de la Paris, Comisia prezintă, după caz, propunerile legislative necesare pentru a modifica actele juridice relevante ale Uniunii.

Justificare

UE trebuie să se asigure că poate respecta mecanismul de revizuire la cinci ani prevăzut de Acordul de la Paris și, de asemenea, că toată legislația sa este coerentă cu faptul că aceasta ar putea fi revizuită și actualizată o dată la cinci ani. Aceste amendamente garantează faptul că nivelul de ambiție va crește în timp, în conformitate cu Acordul de la Paris.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 40 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 98/70/CE

Articolul 7a – alineatul 1 – paragraful 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  La articolul 7a alineatul (1) al treilea paragraf, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„volumul total al fiecărui tip de combustibil sau de energie furnizat; și”.

 

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 47 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  La articolul 18 alineatul (1), litera (e) se elimină.

eliminat

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În anexa I partea 2, punctele 2, 3, 4 și 7 se elimină.

(1)  În anexa I partea 2, punctele 4 și 7 se elimină.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 2015/652

Anexa III – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1.   Statele membre trebuie să raporteze datele enumerate la punctul 3. Datele respective trebuie să fie raportate pentru toți combustibilii și pentru toate formele de energie introduse pe piață în fiecare stat membru. În cazul în care se amestecă mai mulți biocombustibili cu combustibili fosili, trebuie să fie furnizate datele pentru fiecare biocombustibil.”

„1.   Statele membre trebuie să raporteze anual datele enumerate la punctul 3. Datele respective trebuie să fie raportate pentru toți combustibilii și pentru toate formele de energie introduse pe piață în fiecare stat membru. În cazul în care se amestecă mai mulți biocombustibili cu combustibili fosili, trebuie să fie furnizate datele pentru fiecare biocombustibil.”

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 2015/652

Anexa III – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  la punctul 3, literele (e) și (f) se elimină.

eliminat

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 49a

 

SEE

 

1.  În termen de [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Comitetului mixt al SEE un proiect de decizie a Comitetului mixt privind prezentul regulament, pentru a permite țărilor AELS aparținând SEE să pună în aplicare pe deplin dispozițiile prezentului regulament, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor uniunii energetice.

 

2.  Odată ce acestea sunt încorporate în Acordul privind SEE AELS în urma unei decizii a Comitetului mixt, obligațiile statelor membre față de alte state membre în temeiul prezentului regulament se extind și la acele țări AELS aparținând SEE care au pus în aplicare regulamentul pe teritoriul lor.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 50a

 

Comunitatea Energiei

 

În termen de șase [luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia propune încorporarea acestuia în Comunitatea Energiei, în conformitate cu articolul 79 din Tratatul de instituire a Comunității Energiei. După încorporarea printr-o decizie a Consiliului ministerial al Comunității Energiei și sub rezerva oricăror modificări în temeiul articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Energiei, obligațiile statelor membre față de alte state membre în temeiul prezentului regulament se extind și la acele părți contractante din cadrul Comunității Energiei care au pus în aplicare regulamentul pe teritoriul lor.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 51

Articolul 51

Dispoziții tranzitorii

Dispoziții tranzitorii

Prin derogare de la articolul 50 din prezentul regulament, articolul 7 și articolul 17 alineatul (1) literele (a) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare rapoartelor care conțin datele necesare în temeiul respectivelor articole pentru anii 2018, 2019 și 2020.

Prin derogare de la articolul 50 din prezentul regulament, articolul 7 și articolul 17 alineatul (1) literele (a) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare rapoartelor care conțin datele necesare în temeiul respectivelor articole pentru anii 2018, 2019 și 2020.

 

Articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare în ceea ce privește a doua perioadă de angajament a protocolului de la Kyoto.

Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare revizuirii datelor inventarelor de GES pentru anii 2018, 2019 și 2020.

Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare revizuirii datelor inventarelor de GES pentru anii 2018, 2019 și 2020.

Articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare transmiterii raportului necesar în temeiul articolului respectiv.

Articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare transmiterii raportului necesar în temeiul articolului respectiv.

 

Articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se aplică în continuare în scopul punerii în aplicare a articolelor 15, 17, 23, 31 și 32 din prezentul regulament, precum și acolo unde este menționat în alte acte juridice ale Uniunii.

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii.  Consultări cu părțile interesate, inclusiv cu partenerii sociali, și angajarea societății civile

iii.  Consultări cu părțile interesate, inclusiv cu partenerii sociali, și angajarea societății civile și a publicului larg

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – subpunctul 1.4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.4.  Cooperarea regională în decursul elaborării planului

1.4.  Cooperarea macroregională și regională în decursul elaborării planului

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  Explicarea modului în care planul ia în considerare cooperarea regională

ii.  Explicarea modului în care planul ia în considerare cooperarea macroregională și regională

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.1.1.  Emisiile și absorbțiile de GES (pentru planul care vizează perioada 2021-2030, obiectivul-cadru pentru 2030 de reducere cu cel puțin 40 % pe plan intern a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii în comparație cu 1990)1

2.1.1.  Emisii și absorbții de GES1

__________________

__________________

1. Trebuie asigurată consecvența cu strategiile de reducere a emisiilor pe termen lung în temeiul articolului 14.

1. Trebuie asigurată consecvența cu strategiile de reducere a emisiilor pe termen lung în temeiul articolului 14.

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ia.  Traiectoriile naționale ale statului membru începând din 2021 pentru a menține și crește eliminarea de către absorbanți a carbonului, în conformitate cu Acordul de la Paris

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  Dacă este cazul, alte obiective naționale care sunt consecvente cu strategiile de reducere a emisiilor pe termen lung existente Dacă este cazul, alte obiective, inclusiv obiective sectoriale și obiective de adaptare

ii.  Alte obiective și ținte naționale conforme cu Acordul de la Paris și cu strategiile pe termen lung privind clima și energia. Dacă este cazul, alte obiective și ținte, inclusiv ținte sectoriale și obiective de adaptare

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030, planificată de statul membru drept contribuție națională la îndeplinirea obiectivului obligatoriu la nivelul UE de cel puțin 27 % în 2030

i.  Ținta națională a statului membru privind energia din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii.  Traiectoriile privind ponderea sectorială a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie din 2021 până în 2030 în sectorul energiei electrice, al încălzirii și al răcirii și în sectorul transporturilor.

iii.  Traiectoriile statului membru privind ponderea sectorială a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie din 2021 până în 2030 în sectorul energiei electrice, al încălzirii și al răcirii și în sectorul transporturilor (cu defalcare pe transportul rutier, feroviar și aerian)

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iv.  Traiectoriile, defalcate pe tehnologiile de energie din surse regenerabile pe care statul membru intenționează să le folosească pentru a obține traiectoriile sectoriale și traiectoria globală pentru energia din surse regenerabile din 2021 până în 2030, inclusiv consumul final brut total de energie preconizat per tehnologie și per sector, în Mtep, și capacitatea instalată planificată totală (împărțită în capacitate nouă și repowering) per tehnologie și per sector, în MW

iv.  Traiectoriile, defalcate pe tehnologiile de energie din surse regenerabile pe care statul membru intenționează să le folosească pentru a obține traiectoriile sectoriale și traiectoria globală pentru energia din surse regenerabile din 2021 până în 2030, inclusiv consumul final brut total de energie preconizat per tehnologie și per sector, în Mtep, și capacitatea instalată planificată totală netă (împărțită în capacitate nouă și repowering) per tehnologie și per sector, în MW

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

v.  Traiectoriile privind cererea de bioenergie, defalcată pe energie termică, energie electrică și transporturi, și privind oferta de biomasă, defalcată pe materii prime și pe proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei sale și impactul asupra absorbantului LULUCF

v.  Traiectoriile statului membru privind cererea de bioenergie, defalcată pe energie termică, energie electrică și transporturi, și privind oferta de biomasă, defalcată pe materii prime și pe proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei sale și impactul asupra absorbantului LULUCF

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul va (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

va.  Ponderea statului membru, precum și traiectoriile și obiectivele privind energia din surse regenerabile produsă de orașe, de comunitățile de energie și de consumatorii autonomi în 2030 și traiectoriile pentru energia din surse regenerabile din 2021 până în 2030, inclusiv consumul final brut total de energie estimat

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

vi.  Dacă este cazul, alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv pe termen lung sau sectoriale (de exemplu, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul termoficării, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia din surse regenerabile produsă de orașe, de comunități energetice și de consumatori autonomi)

vi.  Dacă este cazul, alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv pe termen lung sau sectoriale (de exemplu, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul termoficării, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia recuperată din nămolul obținut prin epurarea apelor uzate)

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  Contribuția orientativă privind eficiența energetică pe plan național pentru îndeplinirea obiectivului obligatoriu al Uniunii privind eficiența energetică de 30 % în 2030, menționat la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761], bazată fie pe consumul primar sau final de energie, fie pe economiile primare sau finale de energie, fie pe intensitatea energetică; exprimată ca nivel absolut al consumului primar de energie și al consumului final de energie în 2020 și în 2030, cu o traiectorie liniară pentru contribuția respectivă începând din 2021; inclusiv metodologia pe care se bazează și factorii de conversie utilizați

i.  Obiectivul obligatoriu al statului membru privind eficiența energetică în 2030, menționat la articolul 1 alineatul (1), la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761], exprimată ca nivel absolut al consumului primar de energie și al consumului final de energie în 2020 și în 2030, cu o traiectorie liniară pentru ținta respectivă începând din 2021; inclusiv metodologia pe care se bazează și factorii de conversie utilizați

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  Cantitatea cumulată de economii de energie care trebuie realizate în perioada 2021-2030 în temeiul articolului 7 (referitor la obligațiile de economisire a energiei) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761]

ii.  Cantitatea cumulată de economii de energie suplimentare care trebuie realizate în perioada 2021-2030 și în perioadele următoare în temeiul articolului 7 (referitor la obligațiile de economisire a energiei) din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761]

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii.  Obiectivele pentru renovarea pe termen lung a parcului național de clădiri rezidențiale și comerciale (atât publice, cât și private)

iii.  Obiectivele pentru 2030 și 2040 pentru renovarea pe termen lung a parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale (atât publice, cât și private), în conformitate cu obiectivul pentru 2050 de a obține un parc imobiliar cu un consum de energie aproape egal cu zero și decarbonizat

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iv.  Suprafața totală care urmează să fie renovată sau economiile de energie anuale echivalente care trebuie realizate din 2021 până în 2030 în temeiul articolului 5 referitor la rolul exemplar al clădirilor organismelor publice din Directiva 2012/27/UE

iv.  Suprafața totală care urmează să fie renovată și economiile de energie corespunzătoare sau economiile de energie anuale echivalente care trebuie realizate din 2021 până în 2030 în temeiul articolului 5 referitor la rolul exemplar al clădirilor organismelor publice din Directiva 2012/27/UE

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  Obiectivele naționale în ceea ce privește sporirea gradului de diversitate a surselor de energie și a aprovizionării cu energie din țări terțe, stocarea și reacția din partea cererii

i.  Obiectivele naționale în ceea ce privește sporirea gradului de diversitate a surselor de energie și a aprovizionării cu energie din țări terțe, adoptarea de măsuri de economisire a energiei, stocarea și reacția din partea cererii

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  Obiectivele naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie din țări terțe

ii.  Obiectivele naționale în ceea ce privește reducerea dependenței de importurile de energie pe bază de combustibili fosili (petrol, cărbune și gaze) și, dacă este cazul, alți combustibili din țări terțe

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iv.  Obiectivele naționale în ceea ce privește utilizarea surselor interne de energie (în special energia din surse regenerabile)

iv.  Obiectivele naționale privind creșterea flexibilității sistemului energetic național

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.1 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  Nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică în 2030 spre care tinde statul membru în raport cu obiectivul Consiliului European din octombrie 2014

  Nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică în 2030 spre care tinde statul membru de cel puțin 15%, ținând seama de ținta de interconectare de 10% din 2020;

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.2 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  Obiectivele naționale esențiale privind infrastructura de transport al energiei electrice și al gazului, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor din cadrul oricăreia dintre dimensiunile strategiei pentru uniunea energetică

i.  Obiectivele naționale esențiale privind infrastructura de transport și distribuție a energiei electrice și a gazului și modernizarea acesteia, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor din cadrul oricăreia dintre dimensiunile uniunii energetice enumerate la punctul 2;

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.3 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  Obiectivele naționale referitoare la alte aspecte ale pieței interne a energiei, precum integrarea și cuplarea piețelor, inclusiv un termen până la care să fie îndeplinite obiectivele

i.  Obiectivele naționale referitoare la alte aspecte ale pieței interne a energiei, precum creșterea gradului de flexibilitate a sistemului, integrarea și cuplarea piețelor, rețelele inteligente, agregarea, reacția din partea cererii, stocarea, generarea distribuită, mecanismele pentru expediere, reexpediere și limitare, semnalele de preț în timp real, inclusiv un calendar pentru îndeplinirea acestor obiective

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.3 – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ia.  Obiectivele naționale referitoare la participarea nediscriminatorie a energiei din surse regenerabile, reacția din partea cererii și stocarea, inclusiv prin agregare, pe toate piețele de energie, inclusiv un calendar pentru îndeplinirea obiectivelor

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.3 – subpunctul ib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ib.  Obiectivele naționale privind asigurarea participării consumatorilor la sistemul energetic și beneficiile obținute de pe urma autogenerării și a noilor tehnologii, inclusiv a controalelor inteligente

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.3 – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii.  Obiectivele naționale privind protecția consumatorilor de energie și îmbunătățirea competitivității sectorului de energie cu amănuntul

iii.  Obiectivele naționale privind protecția consumatorilor de energie, creșterea transparenței, încurajarea schimbării furnizorilor și îmbunătățirea competitivității sectorului de energie cu amănuntul

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.4.4.  Sărăcia energetică

2.4.4.  Sărăcia energetică

Obiectivele naționale în ceea ce privește sărăcia energetică, inclusiv un termen până la care să fie îndeplinite obiectivele

Introducerea definiției naționale a „gospodăriilor aflate în situație de sărăcie energetică”, pe baza indicatorilor UE privind veniturile mici, cheltuielile mari cu energia și calitatea slabă și eficiența energetică scăzută a locuințelor și, dacă este cazul, obiectivele naționale de reducere a sărăciei energetice, inclusiv un calendar pentru atingerea obiectivelor

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.5 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  Obiectivele naționale și obiectivele de finanțare privind inovarea și cercetarea publică și privată legată de uniunea energetică, inclusiv, dacă este cazul, un termen până la care să fie îndeplinite obiectivele; reflectând prioritățile strategiei pentru uniunea energetică și planul SET

i.  Obiectivele naționale și țintele de finanțare privind sprijinul public pentru cercetarea și inovarea legată de uniunea energetică și efectul său de levier preconizat asupra cercetării private, inclusiv, dacă este cazul, un calendar pentru îndeplinirea obiectivelor; reflectând prioritățile strategiei pentru uniunea energetică și planul SET

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.5 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  Dacă este cazul, obiectivele naționale, inclusiv obiectivele pe termen lung (2050), pentru implementarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon, inclusiv pentru decarbonizarea sectoarelor industriale mari consumatoare de energie și mari generatoare de emisii de dioxid de carbon și, dacă este cazul, pentru infrastructura aferentă de transport și stocare a dioxidului de carbon

ii.  Obiectivele naționale pentru 2050 referitoare la promovarea tehnologiilor sustenabile

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.1.1  Emisiile și absorbțiile de GES (pentru planul care vizează perioada 2021-2030, obiectivul-cadru pentru 2030)

3.1.1  Emisii și absorbții de GES

i.  Politicile și măsurile pentru atingerea obiectivului stabilit în temeiul Regulamentului [ ] [ESR], menționat la punctul 2.1.1, și politicile și măsurile pentru respectarea Regulamentului [ ] [LULUCF], acoperind toate sectoarele importante generatoare de emisii și sectoarele pentru sporirea absorbțiilor, cu o perspectivă către viziunea și obiectivul pe termen lung de a deveni o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 50 de ani și de a obține un echilibru între emisii și absorbții în conformitate cu Acordul de la Paris

i.  Politicile și măsurile pentru atingerea țintei stabilite în temeiul Regulamentului [ ] [ESR], menționate la punctul 2.1.1, și politicile și măsurile pentru respectarea Regulamentului [ ] [LULUCF] și traiectoriile pentru menținerea și sporirea absorbțiilor de către absorbanți a carbonului, după cum se menționează la punctul 2.1.1, acoperind toate sectoarele importante generatoare de emisii și sectoarele pentru sporirea absorbțiilor, cu o perspectivă către viziunea și obiectivul pe termen lung de a ajunge la emisii nete de gaze cu efect de seră egale cu zero în cadrul Uniunii până în 2050 și de a genera emisii negative imediat după aceea, în conformitate cu Acordul de la Paris

ii.  Cooperarea regională în acest domeniu

ii.  Cooperarea regională în acest domeniu

iii.  Dacă este cazul, fără a aduce atingere aplicabilității normelor privind ajutoarele de stat, măsurile de finanțare, inclusiv sprijinul UE și utilizarea fondurilor UE în acest domeniu la nivel național

iii.  Fără a aduce atingere aplicabilității normelor privind ajutoarele de stat, măsurile de finanțare, inclusiv sprijinul UE și utilizarea fondurilor UE în acest domeniu la nivel național, dacă este cazul

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  Politicile și măsurile pentru a realiza contribuția națională la obiectivul obligatoriu pentru 2030 la nivelul UE privind energia din surse regenerabile și traiectoriile prezentate la punctul 2.1.2, inclusiv măsuri specifice sectoarelor și tehnologiilor6

i.  Politicile și măsurile pentru a atinge ținta națională pentru 2030 și ținta obligatorie pentru 2030 la nivelul UE privind energia din surse regenerabile și traiectoriile prezentate la punctul 2.1.2, inclusiv măsuri specifice sectoarelor și tehnologiilor6

__________________

__________________

6. La planificarea acestor măsuri, statele membre iau în considerare sfârșitul duratei de viață a instalațiilor existente și potențialul de repowering.

6. La planificarea acestor măsuri, statele membre iau în considerare sfârșitul duratei de viață a instalațiilor existente și potențialul de repowering.

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii.  Măsurile specifice privind sprijinul financiar, inclusiv sprijinul UE și utilizarea fondurilor UE, pentru promovarea producției și utilizării de energie din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, al încălzirii și răcirii și al transporturilor

iii.  Măsurile naționale specifice privind sprijinul financiar și măsurile fiscale, precum și sprijinul UE și utilizarea fondurilor UE, pentru promovarea producției și utilizării de energie din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, al încălzirii și răcirii și al transporturilor

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iv.  Măsurile specifice pentru introducerea unui ghișeu unic, raționalizarea procedurilor administrative, furnizarea de informații și de formare și acordarea unei puteri mai mari consumatorilor autonomi și comunităților energetice

iv.  Măsurile specifice pentru eliminarea costurilor excesive și a barierelor din calea implementării energiei din surse regenerabile și pentru introducerea unui ghișeu unic, raționalizarea procedurilor administrative, furnizarea de informații și de formare. Impactul preconizat în ceea ce privește noua capacitate energetică din surse regenerabile generată

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

iva.  Măsurile specifice pentru acordarea dreptului de a deveni consumatori autonomi de energie din surse regenerabile și pentru încurajarea tuturor consumatorilor în acest sens, la nivel individual și colectiv, producând, stocând, consumând în mod autonom și vânzând propria energie din surse regenerabile, precum și impactul preconizat în ceea ce privește noua capacitate energetică din surse regenerabile generată

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul via (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

via.  Alte măsuri planificate sau adoptate pentru promovarea energiei din surse regenerabile, în special, dar fără a se limita la următoarele:

 

(a)  măsurile vizând să asigure că toate administrațiile publice (naționale, regionale sau locale) integrează consumul de energie din surse regenerabile în activitățile lor;

 

(b)  dispozițiile incluse în contextul legislației în materie de achiziții publice vizând să garanteze că administrațiile publice (naționale, regionale și locale) integrează criteriile de atribuire a contractelor de achiziții publice verzi în scopul încurajării utilizării surselor regenerabile de energie de către entitățile juridice care intenționează să încheie contracte cu acestea, indiferent de produsul sau de serviciul care urmează să fie atribuit;

 

(c)  dispozițiile privind utilizarea energiei din surse regenerabile ca cerință pentru acordarea oricăror subvenții publice sau a oricărui sprijin public, atunci când este cazul.

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.3 – subpunctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

iva.  Politicile naționale, calendarele și măsurile planificate pentru eliminarea treptată a subvențiilor directe și indirecte pentru combustibilii fosili până în 2020

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Politicile, măsurile și programele planificate pentru atingerea obiectivului național orientativ în materie de eficiență energetică pentru 2030, precum și a altor obiective prezentate la punctul 2.2, inclusiv măsurile și instrumentele (de asemenea de natură financiară) planificate pentru a promova performanța energetică a clădirilor, în special în ceea ce privește următoarele:

Politicile, măsurile și programele planificate pentru atingerea țintei naționale obligatorii în materie de eficiență energetică pentru 2030, precum și a altor obiective prezentate la punctul 2.2, inclusiv măsurile și instrumentele (de asemenea de natură financiară) planificate pentru a promova performanța energetică a clădirilor, în special în ceea ce privește următoarele:

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  Strategia pe termen lung pentru renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și comerciale (atât publice, cât și private)7, inclusiv politicile și măsurile de stimulare a renovărilor aprofundate rentabile și a renovărilor aprofundate rentabile efectuate în etape

ii.  Strategia pe termen lung pentru renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale (atât publice, cât și private)7, inclusiv eficiența energetică și politicile de economisire a energiei, măsurile și acțiunile de stimulare a renovărilor aprofundate rentabile și a renovărilor aprofundate rentabile efectuate în etape, precum și cele care vizează parcul imobiliar și gospodăriile cu cele mai slabe performanțe în condiții de sărăcie energetică

__________________

__________________

7. În conformitate cu articolul 2a din Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)765].

7. În conformitate cu articolul 2a din Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)765].

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iv.  Alte politici, măsuri și programe planificate pentru atingerea obiectivului național orientativ în materie de eficiență energetică pentru 2030, precum și a altor obiective prezentate la punctul 2.2 (de exemplu măsuri de promovare a rolului de exemplu al clădirilor publice și al achizițiilor publice eficiente din punct de vedere energetic, măsuri de promovare a auditurilor energetice și a sistemelor de gestionare a energiei9, măsuri privind formarea și informarea consumatorilor10, precum și alte măsuri de promovare a eficienței energetice)11

iv.  Alte politici, măsuri și programe planificate pentru atingerea țintei naționale obligatorii în materie de eficiență energetică pentru 2030, precum și a altor obiective prezentate la punctul 2.2 (de exemplu măsuri de promovare a rolului de exemplu al clădirilor publice și al achizițiilor publice eficiente din punct de vedere energetic, măsuri de promovare a auditurilor energetice și a sistemelor de gestionare a energiei9, măsuri privind formarea și informarea consumatorilor10, precum și alte măsuri de promovare a eficienței energetice)11

__________________

__________________

9. În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2012/27/UE.

9. În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2012/27/UE.

10. În conformitate cu articolele 12 și 17 din Directiva 2012/27/UE.

10. În conformitate cu articolele 12 și 17 din Directiva 2012/27/UE.

11. În conformitate cu articolul 19 din Directiva 2012/27/UE.

11. În conformitate cu articolul 19 din Directiva 2012/27/UE.

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

iva.  Descrierea politicilor și a măsurilor de promovare a rolului comunităților energetice locale în contribuirea la punerea în aplicare a politicilor și a măsurilor prevăzute la punctele i, ii, iii și iv

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.4 – subpunctul 3.4.3 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  Măsurile de sporire a flexibilității sistemului energetic în ceea ce privește producția de energie din surse regenerabile, inclusiv introducerea cuplării piețelor intrazilnice și a piețelor de echilibrare transfrontaliere

ii.  Măsurile de sporire a flexibilității sistemului energetic în ceea ce privește producția de energie din surse regenerabile, inclusiv introducerea cuplării piețelor intrazilnice și a piețelor de echilibrare transfrontaliere, implementarea rețelelor inteligente și de stocare a energiei, creșterea reacției din partea cererii și a generării distribuite, precum și ajustarea formării prețurilor, inclusiv prin intermediul unor semnale de preț în timp real

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.4 – subpunctul 3.4.3 – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

iia.  Măsurile axate pe asigurarea participării nediscriminatorii a energiei din surse regenerabile, pe reacția din partea cererii și stocare, inclusiv prin agregare, pe toate piețele energiei

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.4 – subpunctul 3.4.3 – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii.  Măsurile de asigurare a accesului și dispecerizării prioritare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie sau prin cogenerarea de înaltă eficiență și de prevenire a restricționării sau a redispecerizării acestui tip de energie electrică18

iii.  Măsurile referitoare la adaptarea normelor de operare a sistemelor și la practicile necesare pentru sporirea flexibilității sistemelor; măsurile referitoare la utilizarea normelor de dispecerizare care contribuie la atingerea țintelor naționale privind energia din surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; Măsurile referitoare la utilizarea de norme care reduc la minimum și compensează redispecerizarea și restricționarea energiei din surse regenerabile; măsurile pentru dezvoltarea agregării18

__________________

__________________

18. În conformitate cu [Directiva 2009/72/CE reformată propusă prin COM(2016) 864 și cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 reformat propus prin COM(2016) 861].

18. În conformitate cu [Directiva 2009/72/CE reformată propusă prin COM(2016) 864 și cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 reformat propus prin COM(2016) 861].

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3.5a.  Principiul „eficiența energetică pe primul loc”

 

Descrierea modului în care dimensiunile și politicile și măsurile țin seama de principiul „eficiența energetică pe primul loc”

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 4 – subpunctul 4.4 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  Mixul energetic actual, resursele interne de energie, dependența de importuri, inclusiv riscurile relevante

i.  Mixul energetic actual, resursele interne de energie, inclusiv reacția din partea cererii, dependența de importuri, inclusiv riscurile relevante

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 4 – subpunctul 4.6 – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

iiia.  Nivelul actual al subvențiilor naționale pentru combustibilii fosili

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 4 – subpunctul 4.6 – subpunctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iv.  Previziuni referitoare la evoluțiile de la subpunctele (i)-(iii) în contextul politicilor și măsurilor existente, cel puțin până în 2040 (inclusiv pentru anul 2030)

iv.  Previziuni referitoare la evoluțiile de la subpunctele (i)-(iiia) în contextul politicilor și măsurilor existente, cel puțin până în 2040 (inclusiv pentru anul 2030)

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 4 – subpunctul 4.6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.6a.  Principiul „eficiența energetică pe primul loc”

 

Descrierea modului în care dimensiunile și politicile și măsurile țin seama de principiul „eficiența energetică pe primul loc”

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  EVALUAREA IMPACTULUI POLITICILOR ȘI MĂSURILOR PLANIFICATE29

5.  EVALUAREA IMPACTULUI POLITICILOR, AL MĂSURILOR ȘI AL STRATEGIILOR ÎN MATERIE DE INVESTIȚII PLANIFICATE29

__________________

__________________

29. Politicile și măsurile planificate sunt opțiuni aflate în discuție care au o șansă reală de a fi adoptate și puse în aplicare după data prezentării planului național. Prin urmare, previziunile rezultate în temeiul punctului 5.1. subpunctul (i) trebuie să includă nu numai politici și măsuri adoptate și puse în aplicare (previziuni în contextul politicilor și măsurilor existente), ci și politici și măsuri planificate.

29. Politicile și măsurile planificate sunt opțiuni aflate în discuție care au o șansă reală de a fi adoptate și puse în aplicare după data prezentării planului național. Prin urmare, previziunile rezultate în temeiul punctului 5.1. subpunctul (i) trebuie să includă nu numai politici și măsuri adoptate și puse în aplicare (previziuni în contextul politicilor și măsurilor existente), ci și politici și măsuri planificate.

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.1.  Impactul politicilor și măsurilor planificate descrise în secțiunea 3 referitoare la sistemul energetic și emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră, inclusiv o comparație cu previziunile în contextul politicilor și măsurilor existente (conform descrierii din secțiunea 4).

5.1.  Impactul politicilor, al măsurilor și al strategiilor în materie de investiții planificate descrise în secțiunea 3 referitoare la sistemul energetic și emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră, inclusiv o comparație cu previziunile în contextul politicilor și măsurilor existente (conform descrierii din secțiunea 4).

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  Evaluarea interacțiunilor între politici (între politicile și măsurile existente și planificate în cadrul unei dimensiuni de politică și între politicile și măsurile existente și planificate din diferite dimensiuni), cel puțin până în ultimul an al perioadei vizate de plan

ii.  Evaluarea interacțiunilor între politici (între politicile și măsurile existente și planificate în cadrul unei dimensiuni de politică și între politicile și măsurile existente și planificate din diferite dimensiuni), cel puțin până în ultimul an al perioadei vizate de plan, în special pentru a permite o înțelegere solidă a impactului eficienței energetice/politicilor de economisire a energiei asupra dimensionării sistemului energetic și pentru a reduce riscul de investiții irecuperabile în ceea ce privește aprovizionarea cu energie

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  Evaluarea interacțiunilor dintre politicile și măsurile existente și planificate la nivel național, precum și a măsurilor de politică ale Uniunii în materie de schimbări climatice și energie.

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.2.3 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5.2.3.  Sănătate și bunăstare

 

i.  Implicațiile în ceea ce privește calitatea aerului și efectele conexe asupra sănătății

 

ii.  Alte impacturi asupra sănătății și bunăstării (de exemplu, poluarea apei, poluarea sonoră sau alt tip de poluare, dezvoltarea mersului pe jos și a ciclismului, naveta sau alte schimbări în domeniul transportului etc.)

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.2.4 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5.2.4.  Impacturi asupra mediului

 

i.  Detaliile privind orice evaluări strategice de mediu sau orice evaluări ale impactului asupra mediului legate de strategie sau de planurile naționale

 

ii.  Aspectele legate de apă, de exemplu cererea de apă sau extracția apei (ținând seama de eventualele schimbări climatice viitoare), impacturile asupra habitatelor acvatice sau marine ale energiei hidroelectrice sau generate de maree etc.

 

iii.  Impacturile asupra mediului (și climei) ale oricărei mobilizări sporite a utilizării bioenergiei (biocombustibili pe bază de culturi, biomasă forestieră etc.) și relația cu strategia privind absorbția emisiilor în sectorul exploatării terenurilor

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5 – subpunctul 5.2.6 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5.2.6.  Impacturi asupra investițiilor

 

i.  fluxurile existente de investiții;

 

ii.  ipotezele privind investițiile anticipate legate de fiecare dintre politicile și măsurile planificate, inclusiv profilul de risc al politicilor și măsurilor planificate;

 

iii.  factorii de risc sau barierele din calea sectoarelor sau a piețelor în contextul național (sau macroregional);

 

iv.  analiza sprijinului suplimentar din fonduri publice sau a resurselor necesare remedierii lacunelor identificate la punctul (iii);

 

v.  evaluarea calitativă a încrederii investitorilor, inclusiv a vizibilității unei rezerve de proiecte și a viabilității sau a caracterului atractiv al oportunităților în materie de investiții;

 

vi.  revizuirea anului anterior în baza ipotezelor, a perspectivelor, inclusiv a factorilor de fond cu care se confruntă investitorii

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Anexa I – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Dacă este cazul, costurile integrării energiei din surse regenerabile, având în vedere diferite scenarii de interconectare.

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ia

 

TRAIECTORIILE NAȚIONALE PRIVIND PONDEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN CONSUMUL FINAL BRUT DE ENERGIE ÎN PERIOADA 2020-2030

 

Traiectoria menționată la articolul 4 litera (a) punctul 2 cuprinde următoarele ținte intermediare pentru energia din surse regenerabile:

 

S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), ca pondere medie pentru perioada de doi ani 2021-2022;

 

S2020+ 0,40 (S2030 – S2020), ca pondere medie pentru perioada de doi ani 2023-2024;

 

S2020 + 0,60 (S2030 – S2020), ca pondere medie pentru perioada de doi ani 2025-2026; și

 

S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), ca pondere medie pentru perioada de doi ani 2027-2028;

 

unde

 

S2020 = obiectivul stabilit pentru statul membru în cauză pentru anul 2020, în conformitate cu articolul 3 și cu anexa I — partea A din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016)767]

 

și

 

S2030 = obiectivul pentru statul membru respectiv în 2030.

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  volumul vânzărilor de energie utilizată în transporturi care a fost exclus din calcul [în ktep];

(b)  volumul vânzărilor de energie utilizată în transporturi care a fost exclus din calcul, dacă este cazul [în ktep];

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cantitatea de energie produsă pentru uzul propriu care a fost exclusă din calcul [în ktep];

(c)  cantitatea de energie produsă pentru uzul propriu care a fost exclusă din calcul, dacă este cazul [în ktep];

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera f – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  aplicarea exceptărilor (b), (c), (d) și (e) menționate la articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2012/27/UE:

(f)  volumul vânzărilor de energie sau cantitatea economiilor de energie [în ktep] care sunt scutite în temeiul articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2012/27/UE;

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera f – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  volumul vânzărilor de energie utilizată în activitățile industriale [în ktep] enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE, care a fost exclus din calcul în conformitate cu litera (b);

eliminat

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera f – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  cantitatea economiilor de energie [în ktep] realizate în sectoarele transformării, distribuției și transportului de energie în conformitate cu litera (c);

eliminat

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera f – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  cantitatea economiilor de energie [în ktep] rezultate din acțiuni individuale nou implementate începând de la 31 decembrie 2008, care continuă să aibă impact în 2020 și după aceea, în conformitate cu litera (d);

eliminat

Amendamentul    276

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera f – subpunctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  cantitatea de energie produsă pe sau în clădiri pentru uz propriu ca urmare a măsurilor de politică vizând promovarea instalării de noi tehnologii de obținere a energiei din surse regenerabile, în conformitate cu litera (e) [în ktep];

eliminat

Amendamentul    277

Propunere de regulament

Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa IIa

 

CADRUL GENERAL PENTRU STRATEGIILE ENERGETICE ȘI CLIMATICE PE TERMEN LUNG

 

1.  VIZIUNEA DE ANSAMBLU ȘI PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIILOR

 

1.1.  Rezumat

 

1.2.  Context

 

1.2.1.  Contextul politic național, european și internațional pentru strategiile pe termen lung

 

1.2.2.  Expunerea cadrului juridic

 

1.3.  Consultări

 

1.3.1.  Consultări cu publicul și părțile interesate (parlamente naționale, părți interesate locale, regionale, publice și de altă natură)

 

1.3.2.  Consultări cu alte state membre, țări terțe și instituții UE

 

2.  STRATEGII NAȚIONALE PE TERMEN LUNG ÎN DOMENIUL CLIMEI ȘI AL ENERGIEI

 

2.1.  REDUCERILE TOTALE ALE EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ȘI SPORIREA ABSORBȚIILOR DE CĂTRE ABSORBANȚI

 

2.1.1.  Bugetul aferent emisiilor de carbon până în 2100, consecvent cu Acordul de la Paris

 

2.1.2.  Traiectoria parcursului rentabil pentru zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050 și pentru emisii negative imediat după aceea

 

2.1.3.  Obiectivul național pentru 2030 și etapele principale cel puțin pentru 2040 și 2050, aliniate la traiectoria menționată la punctul 2.1.2.

 

2.1.4.  Dimensiunea internațională

 

2.1.5.  Obiectivele de adaptare pe termen lung

 

2.2.  ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE

 

2.2.1.  Traiectoria pentru a ajunge la un sistem bazat în totalitate pe surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie, până în 2050

 

2.2.2.  Obiectivul național pentru ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030 și etapele principale cel puțin pentru 2035, 2040 și 2045, în conformitate cu traiectoria menționată la punctul 2.2.2

 

2.3.  EFICIENȚA ENERGETICĂ

 

2.3.1.  Traiectoria pentru atingerea celei mai eficiente economii din punct de vedere energetic până în 2050, în conformitate cu obiectivele menționate la punctele 2.1.2 și la 2.2.1

 

2.3.2.  Obiectivul național în materie de eficiență energetică exprimat în termeni de nivel absolut al consumului de energie primară și al consumului de energie finală în 2030 și etapele principale cel puțin pentru 2035, 2040, 2045

 

3.  STRATEGIILE SECTORIALE

 

3.1.  Sistemul energetic

 

3.1.1.  Cererea viitoare probabilă, în funcție de vectorul energetic

 

3.1.2.  Capacitatea de generare viitoare probabilă, inclusiv stocarea centralizată și distribuită, în funcție de tehnologie

 

3.1.3.  Traiectoria sau intervalul vizate sau viitoare probabile ale emisiilor

 

3.1.4.  Descrierea principalilor factori care contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice, a flexibilității cererii și a consumului de energie, precum și evoluția acestora din 2021 și ulterior

 

3.1.5.  Descrierea politicilor și a măsurilor avute în vedere pentru realizarea sistemului bazat pe surse regenerabile de energie menționat la punctul 2.2.1 în cadrul consumului final brut de energie și al economiei celei mai flexibile și eficiente din punct de vedere energetic până în 2050, inclusiv traiectoriile pentru fiecare tehnologie

 

3.2.  Industria

 

3.2.1.  Traiectoriile emisiilor preconizate în funcție de sector și de sursele de aprovizionare cu energie

 

3.2.2.  Opțiunile sau abordările strategice în materie de decarbonizarea și eventualele ținte, planuri sau strategii existente, inclusiv electrificarea, combustibilii alternativi, măsurile în materie de eficiență energetică etc.

 

3.3.  Clădirile

 

3.3.1.  Cererea preconizată de energie la nivelul clădirilor, diferențiată în funcție de categoria clădirilor, inclusiv clădiri comerciale, rezidențiale și publice

 

3.3.2.  Sursele viitoare ale aprovizionării cu energie

 

3.3.3.  Potențialul de reducere a cererii de energie prin renovarea clădirilor existente și beneficiile societale, economice și de mediu conexe

 

3.3.4.  Măsurile de politici vizând stimularea renovării parcului imobiliar existent

 

3.4.  Transportul

 

3.4.1.  Emisiile și sursele de energie preconizate în funcție de tipul de transport (transportul cu autoturisme și camionete, transportul rutier cu vehicule grele, transportul maritim, aerian, feroviar)

 

3.4.2.  Opțiunile sau abordările în materie de politici privind decarbonizarea

 

3.5.  Agricultura și exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF)

 

3.5.1.  Emisiile actuale provenite din toate sursele și din fiecare gaz cu efect de seră

 

3.5.2.  Opțiunile și măsurile de politică privind reducerea emisiilor pentru menținerea și sporirea absorbției de către absorbanți, inclusiv țintele sau obiectivele naționale

 

3.5.3.  Legăturile cu politicile agricole și de dezvoltare rurală

 

3.6.  Elemente de strategie intersectorială și alte sectoare relevante

 

4.  FINANȚARE

 

4.1.  Estimări privind investițiile necesare

 

4.2.  Politicile și măsurile referitoare la utilizarea finanțelor publice și stimularea investițiilor private

 

4.3.  Strategiile privind activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare conexe

 

5.  BAZA ANALITICĂ ȘI IMPACTELE SOCIOECONOMICE

 

5.1.  Modelare, scenarii sau analize utilizate în elaborarea strategiei

 

5.2.  Competitivitate și impact economic

 

5.3.  Sănătate, mediu și impact social

 

5.4.  Strategia pentru garantarea rezilienței pe termen lung a sectoarelor menționate în secțiunea 3

 

6.  Anexe (dacă este necesar)

 

6.1.  Analiză justificativă

 

6.1.1.  Detalii privind orice modelare pentru 2050 (inclusiv ipotezele) și/sau altă analiză cantitativă, indicatori etc.

 

6.1.2.  Tabele cu date sau alte anexe tehnice

 

6.2.  Alte surse

Amendamentul    278

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  informații cu privire la intențiile statelor membre de a utiliza flexibilitățile prevăzute la articolul 5 alineatele (4) și (5) din Regulamentul [ ] [ESR].

(n)  informații cu privire la intențiile statelor membre de a utiliza flexibilitățile prevăzute la articolul 5 alineatele (4) și (5) și la articolul 7, precum și cu privire la utilizarea veniturilor menționate la articolul 5 alineatul (5a) din Regulamentul [ ] [ESR].

Amendamentul    279

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 1 – litera m – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  biomasa primară de origine forestieră utilizată direct pentru producerea de energie

(1)  biomasa primară de origine forestieră utilizată direct pentru producerea de energie sau pentru producția de combustibil pe bază de lemn prelucrat

Amendamentul    280

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 1 – litera m – punctul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii)  lemn rotund (împărțit în lemn rotund industrial și lemn de foc)

iii)  lemn rotund (împărțit în lemn rotund industrial, reziduuri anterioare comercializării și lemn de foc)

Amendamentul    281

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 1 – litera m – punctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Dejecții animaliere

Amendamentul    282

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  economiile de energie obținute prin articolul 7 din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761] în anii X-3 și X-2;

(b)  valoarea cumulată a economiilor de energie obținute prin articolul 7 din Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761] în anii X-3 și X-2, precum și;

 

(i)  valoarea economiilor realizate în funcție de fiecare politică, măsură și acțiune individuală

 

(ii)  o explicație a modului în care au fost estimate aceste economii și a datelor în baza cărora s-a făcut estimarea

 

(iii)  o explicație cu privire la faptul dacă statul membru este sau nu pe cale să realizeze economiile totale necesare până la sfârșitul perioadei descrise la articolul 7 din Directiva 2012/27/UE [modificată prin propunerea COM(2016)761]. În cazul în care statul membru nu este pe cale să realizeze aceste economii, acesta oferă explicații suplimentare privind acțiunile corective pe care intenționează să le aplice pentru a asigura economiile

 

(iv)  o justificare, în cazul în care măsurile incluse în raportul privind progresele se abat de la măsurile incluse în notificarea statului membru;

Amendamentul    283

Propunere de regulament

Anexa VIII – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  impactul producției și al utilizării biomasei asupra sustenabilității în Uniune și în țările terțe, inclusiv impactul asupra biodiversității;

(b)  impactul producției și al utilizării biomasei asupra sustenabilității în Uniune și în țările terțe, inclusiv impactul asupra biodiversității, a calității apei și a aerului și a drepturilor de utilizare a terenurilor, ținând cont de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE;

Amendamentul    284

Propunere de regulament

Anexa VIII – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  în ceea ce privește atât țările terțe, cât și statele membre care reprezintă o sursă semnificativă de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă consumați în interiorul Uniunii, informații privind măsurile naționale luate pentru a respecta criteriile de sustenabilitate și criteriile de reducere a gazelor cu efect de seră prevăzute la articolul 26 alineatele (2)-(7) din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], pentru protecția solului, a apelor și a aerului.

(f)  în ceea ce privește atât țările terțe, cât și statele membre care reprezintă o sursă de materii prime pentru și de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă consumați în interiorul Uniunii, informații privind măsurile naționale luate pentru a respecta criteriile de sustenabilitate și criteriile de reducere a gazelor cu efect de seră prevăzute la articolul 26 alineatele (2)-(7) din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], pentru protecția solului, a apelor și a aerului.

Amendamentul    285

Propunere de regulament

Anexa VIII – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  o evaluare a eficacității criteriilor de durabilitate pentru bioenergie, după cum se subliniază în Directiva (UE) .../... [Directiva privind energia din surse regenerabile], în ceea ce privește asigurarea economiilor de gaze cu efect de seră, protejarea absorbanților de carbon, a biodiversității, a securității alimentare și a drepturilor populației de utilizare a terenurilor.

(1)

JO C 342, 12 octombrie 2017.

(2)

JO C 246, 28 iulie 2017.


EXPUNERE DE MOTIVE

Anul 2016 a fost declarat anul cu cele mai ridicate temperaturi din istorie, iar uniunea energetică trebuie să recunoască provocarea pe care o reprezintă încălzirea globală și să stabilească un sistem de guvernanță solid pentru îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a asumat în cadrul Acordului de la Paris.

În acest scop, raportul nostru privind guvernanța uniunii energetice solicită adoptarea unui buget de carbon corespunzător pentru UE, calculând cantitatea maximă de gaze cu efect de seră pe care UE poate continua să o emită astfel încât să trăim într-o lume în care schimbările climatice sunt limitate la 1,5°C până la sfârșitul secolului. Raportul invită, de asemenea, Comisia să abordeze „veriga slabă” a politicii privind schimbările climatice: metanul. Dat fiind potențialul ridicat de încălzire globală și durata de viață relativ scurtă în atmosferă a metanului, Uniunea ar trebui să examineze rapid ce opțiuni de politică relevante există și să prezinte o strategie cuprinzătoare privind metanul. Strategiile privind bugetul de carbon și metanul ar trebui să fie baza unei planificări fiabile pe termen lung pentru perioada de până în 2050.

Pentru a menține încălzirea globală sub pragul de 1,5 °C, până în 2050 cel târziu, trebuie să se ajungă la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și la o economie extrem de eficientă din punct de vedere energetic și bazată în întregime pe surse regenerabile de energie. În consecință, o guvernanță solidă și favorabilă incluziunii trebuie însoțită de un nivel mai mare de ambiție pentru îndeplinirea țintelor noastre pentru anul 2030 în ceea ce privește eficiența energetică și sursele de energie regenerabilă.

Într-un context în care costul tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile este în scădere, este timpul să se valorifice potențialul fiecăreia dintre părțile interesate implicate în tranziția energetică: orașele și regiunile, cetățenii, cooperativele, investitorii, întreprinderile etc. Guvernanța ar trebui, prin urmare, să mobilizeze și să coordoneze toți acești actori, pentru a stimula eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile. Acest lucru va reduce riscul geopolitic prin limitarea dependenței noastre de importuri și va genera creștere verde și milioane de noi locuri de muncă în Europa.

De asemenea, raportul deschide calea către o mai strânsă cooperare transfrontalieră prin intermediul unor parteneriate la nivel macroregional. Aceste parteneriate au potențialul de a facilita dezvoltarea, într-un mod optimizat din punctul de vedere al costurilor, a rețelelor inteligente, a surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice. Mările nordice, Marea Baltică, Europa de Sud-Est, Europa Centrală și de Vest, bazinul Mării Mediteraneene sunt zone geografice în care statele membre învecinate au mai mult de câștigat dacă acționează împreună. Astfel de parteneriate macroregionale vor identifica proiecte privind energia din surse regenerabile de interes pentru uniunea energetică (cum ar fi parcurile eoliene offshore, instalațiile fotovoltaice la scară utilitară, proiectele transfrontaliere promovate de orașe), iar Comisia ar trebui să instituie o platformă financiară specifică pentru sprijinirea acestora.

UE trebuie să recâștige încrederea cetățenilor, printr-o legislație fiabilă la nivelul UE, o transparență deplină, ținte obligatorii și investiții la nivel paneuropean în sectoare care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor, cum ar fi renovarea parcului imobiliar și electromobilitatea. Guvernanța pe mai multe niveluri prevăzută în raport va ajuta astfel statele membre să atingă aceste obiective.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE CORAPORTORII AU PRIMIT CONTRIBUȚII

Regulamentul privind guvernanța - Transparență — lista organizațiilor cu care s-au întâlnit coraportorii Michèle Rivasi și Claude Turmes

La nivel de deputați în PE

AEBIOM

Agentur

Agora Energiewende

Akuo Energy

Berliner E-Agentur

Bundersverband Erneuerbare Energie (BEE)

Business Europe

Chatham House

Confederația Întreprinderilor din Suedia

Agenția pentru Energie din Croația

Climate Alliance

Asociația Daneză pentru Energie

Dong Energi

EDSO pentru Rețele Inteligente

Consiliul European pentru Energia Geotermală

Eurogas

Fern

Fortum

Institutul Fraunhofer

IDDRI

Innogy

Leaders of Sustainable Biofuels

National Grid

Norwea

PGE Polska Grupa Energetyczna

PKA

Rockwool

Siemens

Solaire Direct

Stattnet

Total

VkU

Wind Europe

WWF

50 Hertz

La nivel operativ

CEZ

Cofalec

Fundația Europeană pentru Climă

Asociația Europeană din domeniul Pompelor de Căldură

Enedis

Euro Heat and Power

Asociația europeană pentru stocarea energiei

EU-ACE

EWE

Friends of the Earth

Knauf Insulation

Rescoop

Consiliul pentru Energie din România

RTE

RWE/Innogy

Saint-Gobain

Shell

Statoil


AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (16.10.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Rohde

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Crearea unei guvernanțe a uniunii energetice a fost solicitată inițial de către Consiliul European în concluziile sale din 24 octombrie 2014 referitoare la cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030. Guvernanța ar trebui să contribuie la asigurarea faptului că UE își îndeplinește obiectivele în materie de politică energetică, acordând flexibilitatea necesară statelor membre și respectând pe deplin libertatea acestora de a-și stabili mixul energetic. Concluziile au subliniat că guvernanța ar trebui să se bazeze pe structurile existente, cum ar fi programele naționale privind schimbările climatice și planurile naționale pentru energia din surse regenerabile și pentru eficiența energetică. Strategia privind uniunea energetică din 25 februarie 2015 a lărgit domeniul de aplicare al guvernanței, dincolo de cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, la toate cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, și anume: încrederea și solidaritatea în materie de securitate energetică; piața internă a energiei; moderarea cererii; decarbonizarea, inclusiv energia din surse regenerabile; și cercetarea, inovarea și competitivitatea. De asemenea, Rezoluția Parlamentului European „Către o uniune europeană a energiei” din 15 decembrie 2015 a solicitat ca guvernanța uniunii energetice să fie ambițioasă, fiabilă, transparentă și democratică, să implice pe deplin Parlamentul European și să asigure realizarea obiectivelor pentru 2030 privind clima și energia.

Pe această bază, propunerea Comisiei în discuție vizează instituirea unui cadru de reglementare pentru guvernanța uniunii energetice, întemeiat pe doi piloni principali: primul constă din raționalizarea obligațiilor existente de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul energiei și în cel al climei, pentru a reflecta principiile unei mai bune reglementări; al doilea constă din definirea unui proces politic eficient între statele membre și Comisie, cu implicarea strânsă a altor instituții ale UE, în vederea realizării obiectivelor uniunii energetice, îndeosebi a obiectivelor sale pentru 2030 privind energia și clima.

Propunerea a fost pregătită în paralel cu revizuirile efectuate de către Comisie asupra Directivei privind energia din surse regenerabile, a Directivei privind eficiența energetică și a Directivei privind performanța energetică a clădirilor. De asemenea, propunerea integrează pe deplin Regulamentul nr. 525/2013 privind mecanismul de monitorizare a climei (MMR) pentru a asigura integrarea dintre domeniul energiei și cel al climei, actualizând, în același timp, dispozițiile existente pentru a le face adecvate pentru monitorizarea punerii în aplicare a propunerilor de regulamente privind partajarea eforturilor și exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF) și pentru îndeplinirea angajamentelor UE asumate în cadrul Acordului de la Paris. Potrivit Comisiei, propunerea sa va conduce la o reducere semnificativă a sarcinilor administrative. În total, propunerea integrează, raționalizează sau abrogă peste 50 de obligații individuale de planificare, de raportare și de monitorizare.

În ceea ce privește agricultura, în special, propunerea prevede obligații de raportare pentru statele membre cu privire la:

- strategiile acestora pe termen lung de reducere a emisiilor, inclusiv reducerea emisiilor și sporirea absorbțiilor în sectorul agricol;

- punerea în aplicare a traiectoriilor și obiectivelor naționale referitoare la ponderea energiei din surse regenerabile, inclusiv ponderea biocombustibililor produși din principalele culturi agricole;

- punerea în aplicare a unor măsuri pentru promovarea utilizării energiei produse din biomasă, inclusiv utilizările biomasei de către sectorul agricol;

- consumul de energie final în sectoare individuale, inclusiv în agricultură.

Raportorul salută propunerea Comisiei ca un pas în direcția corectă. Este vorba de o propunere ambițioasă. Cu toate acestea, raportorul sugerează unele modificări, în special de natură tehnică, astfel încât:

- Comisia, în contextul raportării privind energia din surse regenerabile, să poată stabili orientări clare pentru statele membre pentru raportarea în domeniul bioenergiei;

- Comisia, dacă ajunge la concluzia că un stat membru a înregistrat progrese insuficiente în direcția realizării obiectivelor sau a punerii în aplicare a măsurilor stabilite în propriul plan energetic și climatic național integrat, să trebuiască să transmită cerințe specifice care să fie îndeplinite de statul membru în cauză; aceste cerințe specifice sunt menite să înlocuiască sistemul de recomandări adresate de către Comisie statului membru în cauză, care este prevăzut în propunerea Comisiei; raportorul consideră că, având în vedere caracterul lor neprescriptiv, recomandările nu sunt suficiente în acest caz;

- statele membre să nu trebuiască să întocmească rapoarte privind modificările prețurilor materiilor prime și destinația terenurilor din cadrul statelor membre asociate cu intensificarea utilizării biomasei și a altor forme de energie din surse regenerabile, dat fiind că acest tip de raportare ar introduce prea multe sarcini pentru statele membre și ar fi aproape imposibil de realizat de către acestea;

- formulările unor părți din textul Comisiei să fie mai coerente și raționalizate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Prezentul regulament stabilește fundamentul legislativ necesar pentru o guvernanță fiabilă și transparentă care să asigure atingerea obiectivelor uniunii energetice prin eforturi complementare, coerente și ambițioase din partea Uniunii și a statelor sale membre, promovând în același timp principiile Uniunii privind o mai bună reglementare.

(1)  Prezentul regulament stabilește fundamentul legislativ necesar pentru o guvernanță fiabilă și transparentă care să asigure atingerea obiectivelor uniunii energetice și a țintelor Acordului de la Paris prin eforturi complementare, coerente și ambițioase din partea Uniunii și a statelor sale membre, promovând în același timp principiile Uniunii privind o mai bună reglementare.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Niciuna dintre dispozițiile prezentului regulament nu poate fi interpretată într-o manieră susceptibilă să prejudicieze sau să submineze drepturile unui stat membru confirmate la articolul 194 alineatul (2) al doilea paragraf din TFUE.

Justificare

La articolul 194 alineatul (2) al doilea paragraf din TFUE se confirmă dreptul unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, de a alege între diferite surse de energie și de a stabili structura generală a aprovizionării sale cu energie. Deoarece reglementările UE nu pot aduce atingere dispozițiilor tratatelor, este important să se sublinieze faptul că legiuitorul UE a luat în considerare drepturile menționate mai sus ale statelor membre.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Uniunea energetică europeană ar trebui să acopere cinci dimensiuni-cheie: securitatea energetică; piața internă a energiei; eficiența energetică; decarbonizarea; și cercetarea, inovarea și competitivitatea.

(2)  Uniunea energetică europeană ar trebui să asigure trecerea la un sistem energetic foarte eficient și axat în mare măsură pe energii regenerabile, care să acopere cinci dimensiuni-cheie: securitatea energetică și prețuri accesibile pentru consumatori; piața internă a energiei; eficiența energetică; decarbonizarea; și cercetarea, inovarea și competitivitatea.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Scopul unei uniuni energetice reziliente care are în centru o politică ambițioasă în domeniul climei este să ofere consumatorilor din Uniune, atât gospodării, cât și întreprinderi, o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile, ceea ce presupune o transformare fundamentală a sistemului energetic al Europei. Acest obiectiv nu poate fi atins decât printr-o acțiune coordonată, care combină atât acte legislative, cât și acte nelegislative la nivelul Uniunii și la nivel național.

(3)  Scopul unei uniuni energetice reziliente care are în centru o politică ambițioasă în domeniul climei este să ofere consumatorilor din Uniune, atât gospodării, cât și întreprinderi, o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile, ceea ce presupune o transformare fundamentală a sistemului energetic al Europei pentru a asigura un acces echitabil la energie pentru toți. Acest obiectiv poate fi cel mai bine atins printr-o acțiune coordonată, care combină atât acte legislative, cât și acte nelegislative la nivelul Uniunii, la nivel național și la nivel regional, și prin promovarea cercetării și a aprovizionării locale cu energie.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Consiliul European a convenit, la 24 octombrie 2014, asupra cadrului privind energia și clima pentru 2030 al Uniunii, bazat pe patru obiective principale: o reducere de cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul întregii economii, o îmbunătățire de cel puțin 27 % a eficienței energetice în vederea atingerii unui nivel de 30 %, o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile consumate în Uniune și cel puțin 15 % pentru interconectarea rețelelor de energie electrică. El a precizat că obiectivul privind energia din surse regenerabile este obligatoriu la nivelul Uniunii și că va fi îndeplinit prin contribuțiile statelor membre ghidate de necesitatea de a atinge în mod colectiv obiectivul Uniunii.

(5)  Consiliul European a convenit, la 24 octombrie 2014, asupra cadrului privind energia și clima pentru 2030 al Uniunii, bazat pe patru obiective principale: o reducere de cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul întregii economii, o îmbunătățire de cel puțin 27 % a eficienței energetice în vederea atingerii unui nivel de 30 %, o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile consumate în Uniune și cel puțin 15 % pentru interconectarea rețelelor de energie electrică. Obiectivele de creștere a eficienței energetice ar trebui să fie indicative și să respecte concluziile Consiliului din octombrie 2014. El a precizat că obiectivul privind energia din surse regenerabile este obligatoriu la nivelul Uniunii și că va fi îndeplinit prin contribuțiile statelor membre ghidate de necesitatea de a atinge în mod colectiv obiectivul Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  De asemenea, la 24 octombrie 201414, Consiliul European a concluzionat că ar trebui dezvoltat un sistem de guvernanță fiabil și transparent, fără sarcini administrative inutile, pentru a contribui la asigurarea îndeplinirii de către Uniune a obiectivelor sale privind politica energetică, acordând flexibilitatea necesară statelor membre și respectând pe deplin libertatea acestora de a-și stabili mixul energetic. Consiliul a subliniat faptul că acest sistem de guvernanță ar trebui să se bazeze pe elementele structurale existente, precum programele naționale privind schimbările climatice și planurile naționale pentru energia din surse regenerabile și pentru eficiența energetică, precum și necesitatea de a raționaliza și de a asigura convergența direcțiilor separate de planificare și de raportare. De asemenea, el a convenit să sporească rolul și drepturile consumatorilor, transparența și previzibilitatea pentru investitori, printre altele prin monitorizarea sistematică a indicatorilor-cheie pentru un sistem energetic abordabil, sigur, competitiv, securizat și durabil, să faciliteze coordonarea politicilor energetice naționale și să stimuleze cooperarea regională dintre statele membre.

(7)  De asemenea, la 24 octombrie 201414, Consiliul European a concluzionat că ar trebui dezvoltat un sistem de guvernanță fiabil și transparent, fără sarcini administrative inutile, pentru a contribui la asigurarea îndeplinirii de către Uniune a obiectivelor sale privind politica energetică, acordând flexibilitatea necesară statelor membre și respectând pe deplin libertatea acestora de a-și stabili mixul energetic. Acest sistem de guvernanță ar trebui să se bazeze pe elementele structurale existente, precum obiectivele Acordului de la Paris, programele naționale privind schimbările climatice și planurile naționale pentru energia din surse regenerabile și pentru eficiența energetică, precum și necesitatea de a raționaliza și de a asigura convergența direcțiilor separate de planificare și de raportare. De asemenea, el a convenit să sporească rolul și drepturile consumatorilor, transparența și previzibilitatea pentru investitori, printre altele prin monitorizarea sistematică a indicatorilor-cheie pentru un sistem energetic abordabil, sigur, competitiv, securizat și durabil, să faciliteze coordonarea politicilor energetice și climatice naționale și să stimuleze cooperarea regională dintre statele membre, pentru a menține și îmbunătăți funcția de absorbant de carbon a ecosistemelor afectate, sustenabilitatea gestionării pădurilor și sustenabilitatea pe termen lung a resurselor folosite. În plus, în vederea menținerii stabilității, competitivității și a prețurilor rezonabile la nivel național și european, statele membre trebuie să asigure un echilibru între capacitățile de producție, tehnologiile și resursele lor existente, astfel încât să își continue eforturile de promovare a resurselor de energie regenerabilă.

_________________

_________________

14 Concluziile Consiliului European din 23-24 octombrie 2014 (EUCO 169/14).

14 Concluziile Consiliului European din 23-24 octombrie 2014 (EUCO 169/14).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Realizarea obiectivelor uniunii energetice ar trebui asigurată printr-o combinație de inițiative ale Uniunii și politici naționale coerente stabilite în cadrul unor planuri energetice și climatice naționale integrate. Legislația sectorială a Uniunii în domeniul energiei și al climei stabilește cerințe de planificare, care au fost instrumente utile pentru a produce schimbări la nivel național. Introducerea acestora în momente diferite a dus la suprapuneri și la o insuficientă luare în considerare a sinergiilor și a interacțiunilor dintre domeniile de politică. Prin urmare, cerințele actuale disparate în materie de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul climei și al energiei ar trebui să fie raționalizate și integrate cât mai mult posibil.

(17)  Realizarea obiectivelor uniunii energetice ar trebui asigurată printr-o combinație de inițiative ale Uniunii și politici naționale coerente. Cerințele existente în materie de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul climei și al energiei ar trebui să fie simplificate și raționalizate.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Pentru implementarea uniunii energetice este esențial să se impună o obligație de raportare adecvată pentru combustibilii fosili. Aceasta ar trebui să includă, printre altele, informații despre criteriile de producție în materie de origine și metodă de extracție. Prin urmare, Comisia ar trebui, până în decembrie 2018, să prezinte un catalog de criterii pentru combustibilii fosili și să pună în aplicare obligația de raportare.

Justificare

Uniunea Europeană trebuie să se implice activ în tranziția energetică. O politică energetică serioasă presupune ca și combustibilii fosili să fie verificați mai atent, astfel încât să se poată asigura comparabilitatea. Combustibilii fosili nu ar trebui, în niciun caz, să fie avantajați în ceea ce privește obligația de raportare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Planurile naționale ar trebui să fie stabile, pentru a asigura transparența și previzibilitatea politicilor și măsurilor naționale, în vederea asigurării siguranței investitorilor. Ar trebui totuși prevăzută actualizarea planurilor naționale o dată în decursul perioadei de zece ani vizate, pentru a oferi statelor membre posibilitatea de a se adapta la schimbări de circumstanțe semnificative. Pentru planurile care acoperă perioada 2021-2030, statele membre ar trebui să își poată actualiza planurile până la 1 ianuarie 2024. Obiectivele și contribuțiile ar trebui modificate doar pentru a reflecta o ambiție globală mai mare, mai ales în ceea ce privește obiectivele privind energia și clima pentru 2030. În cadrul actualizărilor, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a atenua orice impact negativ asupra mediului care este constatat în cadrul raportării integrate.

(22)  Planurile naționale ar trebui să fie stabile, pentru a asigura transparența și previzibilitatea politicilor și măsurilor naționale, astfel încât să răspundă nevoilor populației unui stat membru, să contribuie la securitatea energetică și să asigure siguranța investitorilor. Ar trebui totuși prevăzută actualizarea planurilor naționale o dată în decursul perioadei de zece ani vizate, pentru a oferi statelor membre posibilitatea de a se adapta la schimbări de circumstanțe semnificative. Pentru planurile care acoperă perioada 2021-2030, statele membre ar trebui să își poată actualiza planurile până la 1 ianuarie 2024. În cadrul actualizărilor, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a atenua orice impact negativ asupra mediului care este constatat în cadrul raportării integrate. Trecerea treptată la biocombustibili de ultimă generație ar trebui să țină cont de investițiile existente în statele membre în infrastructura de producție a biocarburanților de primă generație.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Sectorul LULUCF este deosebit de expus și este foarte vulnerabil la schimbările climatice. În același timp, acest sector are un potențial imens de a oferi beneficii climatice pe termen lung și de a contribui în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor pe termen lung privind clima la nivel european și internațional. Acest sector poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice în mai multe moduri, în special prin reducerea emisiilor, prin menținerea și îmbunătățirea absorbanților și a stocurilor de carbon și prin furnizarea de biomateriale care să poată înlocui materialele fosile sau cele cu un factor de emisie de CO2 ridicat. Pentru ca măsurile care vizează în special creșterea capacității de sechestrare a carbonului să fie eficace, sunt esențiale gestionarea sustenabilă a resurselor și stabilitatea și adaptabilitatea pe termen lung a rezervoarelor de carbon. Strategiile pe termen lung sunt esențiale pentru a permite investiții durabile.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Este esențial să se încurajeze investițiile în biocarburanți avansați și sustenabili, derivați din deșeuri agricole și forestiere, precum și dezvoltarea acestora, asigurând coerența între politicile și obiectivele UE privind energia, clima, economia circulară și agricultura și promovând investițiile în domeniul bioeconomiei și al economiei circulare, pentru a depăși dificultățile legate de crearea lanțurilor de aprovizionare cu biomasă, printre altele prin intermediul tarifelor fixe pentru energia electrică produsă din combustibili solizi sau gazoși obținuți din biomasa din deșeuri, astfel încât tehnologiile pentru conversia biomasei din deșeuri să nu fie excluse de pe piață.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33 a)  Dat fiind potențialul ridicat de încălzire globală și durata de viață relativ scurtă a metanului în atmosferă, Comisia ar putea lua în considerare opțiuni strategice de combatere a emisiilor de metan, cu excepția emisiilor enterice de metan generate în mod natural în cadrul creșterii rumegătoarelor și în conformitate cu politica privind economia circulară și utilizarea deșeurilor.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Pentru a contribui la asigurarea coerenței între politicile naționale și ale Uniunii și obiectivele uniunii energetice, Comisia și statele membre ar trebui să poarte un dialog constant. După caz, Comisia ar trebui să emită recomandări adresate statelor membre, inclusiv cu privire la nivelul de ambiție al proiectelor de planuri naționale, la punerea în aplicare ulterioară a politicilor și a măsurilor aferente planurilor naționale notificate, precum și cu privire la alte politici și măsuri naționale relevante pentru realizarea uniunii energetice. Statele membre ar trebui să acorde o maximă atenție acestor recomandări și să explice în rapoartele intermediare ulterioare modul în care acestea au fost puse în aplicare.

(34)  Pentru a contribui la asigurarea coerenței între politicile naționale și ale Uniunii și obiectivele uniunii energetice, Comisia și statele membre ar trebui să poarte un dialog constant. Fără a aduce atingere competenței statelor membre în domeniu, Comisia poate emite recomandări adresate statelor membre, inclusiv cu privire la nivelul de ambiție al proiectelor de planuri naționale, la punerea în aplicare ulterioară a politicilor și a măsurilor aferente planurilor naționale notificate, precum și cu privire la alte politici și măsuri naționale relevante pentru realizarea uniunii energetice. Statele membre ar trebui să acorde o maximă atenție acestor recomandări și să explice în rapoartele intermediare ulterioare modul în care acestea au fost puse în aplicare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Statele membre și Comisia ar trebui să asigure o cooperare strânsă cu privire la toate aspectele legate de realizarea uniunii energetice și de punerea în aplicare a prezentului regulament, cu implicarea strânsă a Parlamentului European. Comisia ar trebui, după caz, să sprijine statele membre în punerea în aplicare a prezentului regulament, mai ales în ceea ce privește stabilirea planurilor naționale și măsurile asociate de consolidare a capacităților.

(38)  Statele membre și Comisia ar trebui să asigure o cooperare strânsă cu privire la toate aspectele legate de realizarea uniunii energetice și de punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor, cu implicarea strânsă a Parlamentului European. Comisia, cu sprijinul Parlamentului European, ar trebui, după caz, să sprijine statele membre în punerea în aplicare a prezentului regulament, mai ales în ceea ce privește stabilirea planurilor naționale și măsurile asociate de consolidare a capacităților. Competența de a elabora planuri energetice și climatice naționale, în contextul obiectivelor UE, ar trebui, însă, să le revină statelor membre.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Agenția Europeană de Mediu ar trebui să ofere asistență Comisiei, după caz și în conformitate cu programul său anual de lucru, prin activități de evaluare, de monitorizare și de raportare.

(40)  Agenția Europeană de Mediu ar trebui să ofere asistență Comisiei, după caz și în conformitate cu programul său anual de lucru, prin activități de evaluare, de monitorizare și de raportare. Statele membre ar trebui să țină seama de avizul Agenției Europene de Mediu în ceea ce privește impactul ecologic al producției de biocarburanți.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  securitatea energetică,

(a)  securitatea energetică și prețuri accesibile pentru consumatori;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 1 ianuarie 2019 și, ulterior, la fiecare zece ani, fiecare stat membru notifică Comisiei un plan energetic și climatic național integrat. Planurile conțin elementele stabilite la alineatul (2) și în anexa I. Primul plan vizează perioada 2021-2030. Planurile următoare vizează perioada de zece ani imediat următoare sfârșitului perioadei vizate de planul anterior.

1.  Până la 1 ianuarie 2020 și, ulterior, la fiecare zece ani, fiecare stat membru notifică Comisiei un plan energetic și climatic național integrat. Planurile conțin elementele stabilite la alineatul (2) și în anexa I. Primul plan vizează perioada 2021-2030. Planurile următoare vizează perioada de zece ani imediat următoare sfârșitului perioadei vizate de planul anterior.

Justificare

Acest termen-limită este inacceptabil. Calendarul pentru elaborarea planului național ar trebui să fie în conformitate cu etapele de consultare din fiecare stat membru, cum ar fi evaluarea strategică a impactului asupra mediului, consultările publice menționate la articolul 10 și acordul guvernului. De asemenea, trebuie corelat cu activitățile legate de reglementare deoarece încă mai există controverse majore legate de conținutul planului, care nu au fost soluționate. Lucrările în curs privind unele dispoziții importante incluse în pachetul „Energie curată pentru toți europenii” vor influența într-o mare măsură ceea ce ar trebui stabilit în planul național.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o descriere a politicilor și a măsurilor prevăzute pentru realizarea obiectivelor și a contribuțiilor corespunzătoare stabilite la litera (b);

(c)  o descriere a politicilor, a măsurilor și a strategiilor de investiții prevăzute pentru realizarea obiectivelor și a contribuțiilor corespunzătoare stabilite la litera (b);

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  o evaluare a impactului politicilor și măsurilor planificate pentru realizarea obiectivelor menționate la litera (b);

(e)  o evaluare a impactului politicilor, măsurilor și strategiilor de investiții planificate pentru realizarea obiectivelor menționate la litera (b);

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  rezultatele consultării și ale implicării autorităților locale, a societății civile, a partenerilor sociali, a sectoarelor relevante și a cetățenilor;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La elaborarea planurilor naționale menționate la alineatul (1), statele membre iau în considerare interconexiunile dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice și utilizează date și ipoteze consecvente la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni, acolo unde este cazul.

3.  La elaborarea planurilor naționale menționate la alineatul (1), statele membre evită sarcinile administrative și costurile suplimentare luând în considerare interconexiunile dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice și utilizează date și ipoteze consecvente la nivelul tuturor celor cinci dimensiuni, acolo unde este cazul.

Justificare

Reducerea sarcinii administrative la punerea în aplicare a pachetelor privind schimbările climatice și energia trebuie să fie o prioritate.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 1 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  obiectivul național obligatoriu al statului membru privind emisiile de gaze cu efect de seră și limitele anuale naționale obligatorii în temeiul Regulamentului [ ] [ESR];

i.  obiectivul național obligatoriu al statului membru privind emisiile de gaze cu efect de seră și limitele anuale naționale obligatorii în temeiul Regulamentului [ ] [ESR], respectând în același timp obiectivele stabilite la articolul 7a alineatul (2) din Directiva 98/70/CE [ESR], care trebuie atinse până în 2020;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  în vederea realizării obiectivului obligatoriu al Uniunii de cel puțin 27 % energie din surse regenerabile în 2030, menționat la articolul 3 din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], o contribuție la acest obiectiv în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al statului membru în 2030, cu o traiectorie liniară pentru această contribuție începând din anul 2021;

i.  în vederea realizării obiectivului obligatoriu al Uniunii de cel puțin 27 % energie din surse regenerabile în 2030, menționat la articolul 3 din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], o contribuție la acest obiectiv în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al statului membru în 2030, ținând seama de amortizarea investițiilor efectuate pentru biocombustibilii de primă generație, cu o traiectorie liniară pentru această contribuție începând din anul 2021;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  traiectorii pentru ponderea sectorială a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie pentru perioada 2021-2030 în sectorul încălzirii și răcirii, al energiei electrice și al transporturilor;

ii.  traiectorii pentru ponderea sectorială a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie pentru perioada 2021-2030 care asigură o valorificare optimă a biomasei în sectorul încălzirii și răcirii, al energiei electrice și al transporturilor;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

iiia.  traiectorii pentru creșterea treptată a obligației de amestecare a biocarburanților obținuți din deșeuri agricole, care se aplică furnizorilor de combustibili fosili;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – subpunctul iv a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iv a)  evaluări cuprinzătoare, holistice, precise și realiste privind potențialul de atenuare a schimbărilor climatice al diferitelor surse de energie, impactul asupra nivelurilor de gaze cu efect de seră din atmosferă și timpul necesar pentru ca procesele de atenuare să înceapă să reducă concentrațiile de gaze cu efect de seră;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2 a.  Statele membre asigură în mod colectiv faptul că contribuția din biocombustibili și biolichide, precum și din combustibilii din biomasă consumați în sectorul transporturilor, dacă se produc pe bază de culturi de cereale și de alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase și de plante oleaginoase, precum și de culturi cultivate drept culturi principale, pe terenuri agricole, în primul rând în scopuri energetice, nu depășește 7 % din calculul consumului final brut de energie al Uniunii în sectorul transporturilor în 2030.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  impactul la nivel macroeconomic și social, precum și asupra mediului și a competențelor, al politicilor și măsurilor planificate menționate la articolul 7 și specificate mai detaliat în anexa I, pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în anul 2030, inclusiv o comparație cu previziunile bazate pe politicile și măsurile existente (puse în aplicare și adoptate) menționate la alineatul (1);

(b)  impactul la nivel macroeconomic și social, precum și asupra mediului, a sănătății și a competențelor, al politicilor și măsurilor planificate menționate la articolul 7 și specificate mai detaliat în anexa I, pentru prima perioadă de zece ani, cel puțin până în anul 2030, inclusiv o comparație cu previziunile politicilor și măsurilor existente (puse în aplicare și adoptate) menționate la alineatul (1);

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 1 ianuarie 2018 și, ulterior, la fiecare zece ani, statele membre elaborează și prezintă Comisiei un proiect al planului energetic și climatic național integrat menționat la articolul 3 alineatul (1).

1.  Până la 1 ianuarie 2020 și, ulterior, la fiecare zece ani, statele membre elaborează și prezintă Comisiei un proiect al planului energetic și climatic național integrat menționat la articolul 3 alineatul (1).

Justificare

Acest termen-limită este inacceptabil. Calendarul pentru elaborarea planului național ar trebui să fie în conformitate cu etapele de consultare din fiecare stat membru, cum ar fi evaluarea strategică a impactului asupra mediului, consultările publice menționate la articolul 10 și acordul guvernului. De asemenea, trebuie corelat cu activitățile legate de reglementare deoarece încă mai există controverse majore legate de conținutul planului, care nu au fost soluționate. Lucrările în curs privind unele dispoziții importante incluse în pachetul „Energie curată pentru toți europenii” vor influența într-o mare măsură ceea ce ar trebui stabilit în planul național.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre modifică obiectivele și contribuțiile stabilite în actualizarea menționată la alineatul (2) doar pentru a reflecta o ambiție mai mare în comparație cu cele stabilite în cel mai recent plan energetic și climatic național integrat notificat.

eliminat

Justificare

O declarare explicită a unei „ambiții mai mari” față de planurile precedente ar limita competențele decizionale ale statelor membre în raport cu ajustările pe care le consideră necesare în ceea ce privește strategia lor energetică.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  reducerea emisiilor și sporirea absorbțiilor în sectoare individuale, inclusiv sectorul energiei electrice, sectorul transporturilor, sectorul construcțiilor (rezidențial și terțiar), sectorul agricol și sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură);

(b)  reducerea emisiilor și sporirea absorbțiilor în sectoare individuale, inclusiv sectorul energiei electrice, sectorul industrial, sectorul transporturilor, sectorul construcțiilor (rezidențial și terțiar), sectorul agricol și sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură), atunci când este necesar pentru a conserva habitatele de imersie existente și a consolida absorbirea naturală a carbonului prin ecosisteme și servicii ecosistemice reziliente și care funcționează în mod corect, inclusiv prin gestionarea durabilă a pădurilor, în conformitate cu angajamentele UE;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informații cu privire la planificările și strategiile naționale de adaptare la schimbările climatice, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1);

(d)  informații cu privire la planificările și strategiile naționale de adaptare la schimbările climatice, în special în ceea ce privește cercetarea și investițiile în domeniul biocarburanților avansați, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1);

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)   traiectoriile privind cererea de bioenergie, defalcată pe căldură, energie electrică și transporturi, precum și privind oferta de biomasă, pe materii prime și proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a impactului acesteia asupra absorbantului LULUCF;

(4)   traiectoriile privind cererea de bioenergie, defalcată pe căldură, energie electrică și transporturi, precum și privind oferta de biomasă, pe materii prime și proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a impactului acesteia asupra absorbantului LULUCF la nivel național.

Justificare

Raportarea privind LULUCF ar trebui să fie realizată la nivel național, în concordanță cu propunerea de regulament cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (COM(2016)479).

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 4 – subpunctul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia poate stabili orientări clare pentru statele membre, solicitându-le să elaboreze rapoarte cu privire la aceste traiectorii, incluzând definiții și conversii ale unităților din resurse în energie;

Justificare

Sunt necesare orientări și calcule clare pentru raportarea în domeniul bioenergiei.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)   dacă este cazul, alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv cele sectoriale și pe termen lung (cum ar fi ponderea biocombustibililor, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea biocombustibililor produși din principalele culturi de pe terenurile agricole, ponderea energiei electrice produse din biomasă fără generarea de căldură, ponderea energiei din surse regenerabile în termoficarea centralizată, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia din surse regenerabile produsă de orașe, de comunitățile energetice și de consumatorii autonomi);

(5)   alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv cele sectoriale și pe termen lung (cum ar fi ponderea biocombustibililor, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea biocombustibililor produși din principalele culturi de pe terenurile agricole, ponderea energiei electrice produse din biomasă fără generarea de căldură, ponderea energiei din surse regenerabile în termoficarea centralizată, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia din surse regenerabile produsă de orașe, de comunitățile energetice și de consumatorii autonomi);

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1 – litera b – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)   măsurile care promovează utilizarea energiei din biomasă, în special pentru mobilizarea de noi surse de biomasă, ținând seama de disponibilitatea biomasei (atât potențialul intern, cât și importurile din țări terțe) și de alte utilizări ale biomasei (sectoare bazate pe agricultură și pe silvicultură), precum și măsurile pentru asigurarea durabilității biomasei produse și utilizate;

(5)   măsurile care promovează utilizarea energiei din biomasă, în special pentru mobilizarea de noi surse de biomasă, ținând seama de disponibilitatea biomasei (atât potențialul intern, cât și importurile din țări terțe) și de alte utilizări ale biomasei, inclusiv în sectoare bazate pe agricultură și pe silvicultură, precum și măsurile pentru asigurarea durabilității biomasei produse și utilizate;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  obiectivele naționale privind eliminarea treptată a subvențiilor pentru energie;

(d)  obiectivele naționale privind eliminarea treptată a subvențiilor pentru energie, în special pentru combustibilii fosili și energia nucleară;

Justificare

Pentru a evita denaturarea pieței, trebuie luate de îndată măsuri pentru eliminarea tuturor subvențiilor pentru combustibilii fosili și energia nucleară.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 15 martie 2021 și, ulterior, în fiecare an (anul X), statele membre raportează Comisiei:

Până la 31 iulie 2021 și, ulterior, în fiecare an (anul X), statele membre raportează Comisiei:

Justificare

Ar trebui menținut actualul termen prevăzut de Regulamentul MMR (sfârșitul lunii iulie) pentru raportarea inventarelor armonizate de gaze cu efect de seră pentru anul X-1.În cazul scurtării termenului, informațiile nu se vor transmite cu promptitudine din cauza lipsei de date statistice cu privire la activitățile necesare pentru calcularea emisiilor corespunzătoare anului X-1 la începutul anului X.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  progresele realizate la nivelul Uniunii în direcția îndeplinirii obiectivelor uniunii energetice, inclusiv, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030, în special în vederea evitării oricărei lacune în ceea ce privește obiectivele Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică;

(a)  progresele realizate la nivelul Uniunii în direcția îndeplinirii obiectivelor uniunii energetice, inclusiv, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030, în special în vederea evitării oricărei lacune în ceea ce privește obiectivele Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică și în vederea acțiunii revizuite a Uniunii în domeniul climei și al energiei, după caz, așa cum se prevede la articolul 38;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1 a.  În cadrul evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate pe care o realizează, Comisia ține seama de situațiile naționale specifice legitime, dovedite printr-o evaluare realizată de către autoritățile competente la nivel național și european, care ar putea explica orice întârziere a contribuțiilor statelor membre la realizarea colectivă a obiectivelor uniunii energetice și, în special, la îndeplinirea obiectivelor pe care și le-au stabilit ele însele.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Comisia anunță în prealabil indicatorii pe care intenționează să îi folosească în cadrul acestor evaluări.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut al Uniunii, pe baza unei traiectorii liniare pornind de la 20 % în 2020 și ajungând la cel puțin 27 % în 2030, astfel cum se prevede la articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i).

2.  În domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut al Uniunii, pe baza unei traiectorii liniare pornind de la 20 % în 2020 și ajungând la cel puțin 27 % în 2030, astfel cum se prevede la articolul 4 litera (a) punctul 2 subpunctul (i). Se include o evaluare cuprinzătoare și holistică în vederea menținerii și îmbunătățirii capacității de absorbție a carbonului și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri ulterioare în caz de neconcordanțe cu obiectivele generale ale uniunii energetice în temeiul Regulamentului privind partajarea eforturilor

Măsuri ulterioare în caz de neconcordanțe cu obiectivele generale ale uniunii energetice în temeiul Regulamentului privind partajarea eforturilor și al Directivei [Directiva 2009/28/CE reformată conform propunerii din COM(2016)0767]

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă, pe baza evaluării sale a planurilor energetice și climatice naționale integrate și a actualizărilor acestora în temeiul articolului 12, Comisia ajunge la concluzia că obiectivele și contribuțiile planurilor naționale sau ale actualizărilor acestora sunt insuficiente pentru realizarea colectivă a obiectivelor uniunii energetice și, în special, pentru prima perioadă de zece ani, a obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea colectivă a acestor obiective. În ceea ce privește energia din surse regenerabile, aceste măsuri țin seama de nivelul de ambiție al contribuțiilor statelor membre la obiectivul Uniunii pentru 2030, stabilite în planurile lor naționale și în actualizările acestora.

1.  Dacă, pe baza evaluării sale a planurilor energetice și climatice naționale integrate și a actualizărilor acestora în temeiul articolului 12, Comisia ajunge la concluzia că obiectivele și contribuțiile planurilor naționale sau ale actualizărilor acestora sunt insuficiente pentru realizarea colectivă a obiectivelor uniunii energetice și, în special, pentru prima perioadă de zece ani, a obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea colectivă a acestor obiective, ținând seama de flexibilitatea acordată statelor membre. În ceea ce privește energia din surse regenerabile, aceste măsuri și, în special, platforma de finanțare instituită la nivelul Uniunii pentru a contribui la proiecte în domeniul energiilor din surse regenerabile, țin seama de nivelul de ambiție al contribuțiilor statelor membre la obiectivul Uniunii pentru 2030, stabilite în planurile lor naționale și în actualizările acestora.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Dacă, pe baza evaluării globale a rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate ale statelor membre în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (a) și cu sprijinul altor surse de informații, după caz, Comisia ajunge la concluzia că Uniunea riscă să nu îndeplinească obiectivele uniunii energetice și, în special, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii, ea poate emite recomandări către toate statele membre, în temeiul articolului 28, pentru a atenua acest risc. După caz, în plus față de recomandări, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura, în special, atingerea obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică. În ceea ce privește energia din surse regenerabile, aceste măsuri țin seama de eforturile ambițioase realizate de timpuriu de statele membre în vederea contribuirii la obiectivul Uniunii pentru 2030.

3.   Dacă, pe baza evaluării globale a rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate ale statelor membre în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (a) și cu sprijinul altor surse de informații, Comisia ajunge la concluzia că Uniunea riscă să nu îndeplinească obiectivele uniunii energetice și, în special, pentru prima perioadă de zece ani, obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii, ea emite cerințe specifice pentru toate statele membre, în temeiul articolului 28, pentru a atenua acest risc. În plus față de cerințele specifice, Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura, în special, atingerea obiectivelor Uniunii pentru 2030 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică. În ceea ce privește energia din surse regenerabile, aceste măsuri țin seama de eforturile ambițioase realizate de timpuriu de statele membre în vederea contribuirii la obiectivul Uniunii pentru 2030.

Justificare

Recomandările nu au, prin definiție, un caracter suficient de prescriptiv. Prin urmare, Comisia ar trebui mai degrabă să emită cerințe specifice care să fie respectate de statele membre.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă, în domeniul eficienței energetice, fără a aduce atingere altor măsuri la nivelul Uniunii în temeiul alineatului (3) și pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatele (1) și (3) în anul 2023, Comisia ajunge la concluzia că progresele realizate în direcția atingerii în mod colectiv a obiectivului Uniunii privind eficiența energetică menționat la articolul 25 alineatul (3) primul paragraf sunt insuficiente, ea ia până în anul 2024 măsuri, în plus față de cele prevăzute în Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016) 765] și în Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016) 761], pentru a se asigura că obiectivele obligatorii ale Uniunii privind eficiența energetică pentru 2030 sunt îndeplinite. Aceste măsuri suplimentare pot îmbunătăți, în special, eficiența energetică a:

5.  Dacă, în domeniul eficienței energetice, fără a aduce atingere altor măsuri la nivelul Uniunii în temeiul alineatului (3) și pe baza evaluării sale în temeiul articolului 25 alineatele (1) și (3) în anul 2023, Comisia ajunge la concluzia că progresele realizate în direcția atingerii în mod colectiv a obiectivului Uniunii privind eficiența energetică menționat la articolul 25 alineatul (3) primul paragraf sunt insuficiente, în cazul în care statele membre nu iau măsuri suplimentare până în anul 2024, ea ia măsuri, în plus față de cele prevăzute în Directiva 2010/31/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016) 765] și în Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016) 761], pentru a se asigura că obiectivele obligatorii ale Uniunii privind eficiența energetică pentru 2030 sunt îndeplinite.

Justificare

O dispoziție care împuternicește automat Comisia să ia măsuri în cazul în care se anticipează că nu se ating obiectivele în materie de eficiență energetică nu corespunde unei aplicări în spiritul subsidiarității a Directivei privind eficiența energetică. Dacă se constată că există riscul ca unele state membre să nu își atingă obiectivele în materie de eficiență energetică, acestea trebuie să decidă ele însele, în lumina situației naționale și a măsurilor deja întreprinse, ce măsuri suplimentare sunt rezonabile și adecvate.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 28 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Recomandări ale Comisiei adresate statelor membre

Cerințe specifice pentru statele membre

Justificare

Recomandările nu au, prin definiție, un caracter suficient de prescriptiv. Prin urmare, Comisia ar trebui mai degrabă să emită cerințe specifice care să fie respectate de statele membre.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   statul membru în cauză ține seama de recomandare în cea mai mare măsură posibilă, într-un spirit de solidaritate între statele membre și Uniune și între statele membre;

eliminat

Justificare

Recomandările nu au, prin definiție, un caracter suficient de prescriptiv. Prin urmare, Comisia ar trebui mai degrabă să emită cerințe specifice care să fie respectate de statele membre.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia se asigură că recomandările sunt făcute publice și sunt accesibile.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – subpunctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.   dacă este cazul, alte obiective naționale consecvente cu strategiile existente de reducere a emisiilor pe termen lung; dacă este cazul, alte obiective, inclusiv obiective sectoriale și obiective de adaptare;

ii.   alte obiective naționale consecvente cu strategiile existente de reducere a emisiilor pe termen lung; alte obiective, inclusiv obiective sectoriale și obiective de adaptare;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul v

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

v.   traiectoriile privind cererea de bioenergie, defalcată pe căldură, energie electrică și transporturi, precum și privind oferta de biomasă, pe materii prime și proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a impactului acesteia asupra absorbantului LULUCF

v.   traiectoriile privind cererea de bioenergie, defalcată pe căldură, energie electrică și transporturi, precum și privind oferta de biomasă, pe materii prime și proveniență (făcând distincție între producția internă și importuri). Pentru biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a impactului acesteia asupra absorbantului LULUCF la nivel național.

Justificare

Raportarea privind LULUCF ar trebui să fie realizată la nivel național, în concordanță cu propunerea de regulament cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (COM(2016)479).

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 subpunctul v – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia poate stabili orientări clare pentru statele membre, solicitându-le să redacteze rapoarte cu privire la aceste traiectorii, incluzând definiții și conversii ale unităților din resurse în energie.

Justificare

Sunt necesare orientări și calcule clare pentru raportarea în domeniul bioenergiei.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – subpunctul vi

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

vi.   Dacă este cazul, alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv pe termen lung sau sectoriale (de exemplu, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul termoficării, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia din surse regenerabile produsă de orașe, de comunități energetice și de consumatori autonomi)

vi.   Alte traiectorii și obiective naționale, inclusiv pe termen lung sau sectoriale (de exemplu, ponderea biocombustibililor avansați, ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul termoficării, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri, energia din surse regenerabile produsă de orașe, de comunități energetice și de consumatori autonomi)

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1.1 – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  Politicile și măsurile pentru atingerea obiectivului stabilit în temeiul Regulamentului [ ] [ESR], menționat la punctul 2.1.1, și politicile și măsurile pentru respectarea Regulamentului [ ] [LULUCF], acoperind toate sectoarele importante generatoare de emisii și sectoarele pentru sporirea absorbțiilor, cu o perspectivă către viziunea și obiectivul pe termen lung de a deveni o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 50 de ani și de a obține un echilibru între emisii și absorbții în conformitate cu Acordul de la Paris

i.  Politicile și măsurile pentru atingerea obiectivului stabilit în temeiul Regulamentului [ ] [ESR], menționat la punctul 2.1.1, și politicile și măsurile pentru respectarea Regulamentului [ ] [LULUCF] și obiectivul pentru sporirea absorbțiilor de către absorbanți, acoperind toate sectoarele importante generatoare de emisii și sectoarele pentru sporirea absorbțiilor, inclusiv stimulentele pentru punerea în aplicare și sprijinirea, inclusiv prin remunerarea pe bază de rezultate, a unor acțiuni vizând abordări de atenuare și de adaptare pentru gestionarea integrală și durabilă a pădurilor, a terenurilor cultivate, a pășunilor și a zonelor umede, mergând dincolo de bunele practici standard și de nivelurile de referință stabilite, cu o perspectivă către viziunea și obiectivul pe termen lung de a deveni o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 50 de ani și de a obține un echilibru între emisii și absorbții în conformitate cu Acordul de la Paris

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – subpunctul vi – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-   alte utilizări ale biomasei de către alte sectoare, inclusiv de sectoare bazate agricultură și silvicultură, precum și măsuri pentru asigurarea unei producții și utilizări durabile a biomasei

(Nu privește versiunea în limba română.)   

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  modificările survenite în ceea ce privește prețurile materiilor prime și destinația terenurilor din cadrul statului membru asociate cu intensificarea utilizării biomasei și a altor forme de energie din surse regenerabile pe teritoriul său;

(d)  dacă sunt disponibile, modificările survenite în ceea ce privește prețurile materiilor prime și destinația terenurilor din cadrul statului membru asociate cu intensificarea utilizării biomasei și a altor forme de energie din surse regenerabile pe teritoriul său;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)   evoluția și ponderea biocombustibililor produși din materiile prime enumerate în anexa IX la [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], inclusiv evaluarea resurselor cu accent pe aspectele de durabilitate legate de efectul înlocuirii produselor alimentare și a furajelor cu producția de biocombustibili, ținând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE și de principiul utilizării în cascadă a biomasei, ținând cont de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local, de menținerea stocului necesar de carbon în sol și de calitatea solului și a ecosistemelor;

(g)   evoluția și ponderea biocombustibililor produși din materiile prime enumerate în anexa IX la [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], inclusiv evaluarea resurselor cu accent pe aspectele de durabilitate legate de efectul folosirii produselor alimentare și a furajelor cu producția de biocombustibili, ținând seama de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE și de principiul utilizării în cascadă a biomasei, ținând cont de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local, de menținerea stocului de carbon în sol și de calitatea solului și a ecosistemelor;

Justificare

Formularea trebuie îmbunătățită: produsele alimentare și furajele nu sunt de fapt înlocuite, ci folosite pentru producția de biocombustibili. De asemenea, conceptul de „în mod adecvat” este dificil de evaluat în cazul celor două principii menționate aici.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  impactul estimat al coproducției și utilizării de biocombustibili de primă generație asupra producției autonome de concentrate proteice și alte furaje și asupra prețului acestora;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb)  impactul estimat al producției sau utilizării de biocombustibili obținuți din pierderi și deșeuri agricole asupra dezvoltării bioeconomiei UE;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera m – subpunctul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i)  crengi și vârfuri de copaci (raportarea este voluntară)

i)  crengi și vârfuri de copaci

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera m – subpunctul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii)  buturugi (raportarea este voluntară)

ii)  buturugi

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera m – subpunctul 1 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i)  scoarță (raportarea este voluntară)

i)  scoarță

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Anexa VIII – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  evoluția tehnologică, disponibilitatea și sustenabilitatea biocombustibililor produși din materiile prime enumerate în anexa IX la [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], inclusiv o evaluare a efectului înlocuirii produselor alimentare și a furajelor cu producția de biocombustibili, ținând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE și de principiul utilizării în cascadă a biomasei, ținând cont de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local, de menținerea stocului necesar de carbon în sol și de calitatea solului și a ecosistemelor;

(d)   evoluția tehnologică, disponibilitatea și sustenabilitatea biocombustibililor produși din materiile prime enumerate în anexa IX la [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], inclusiv o evaluare a efectului folosirii produselor alimentare și a furajelor cu producția de biocombustibili, ținând seama de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE și de principiul utilizării în cascadă a biomasei, ținând cont de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local, de menținerea stocului de carbon în sol și de calitatea solului și a ecosistemelor;

Justificare

Formularea trebuie îmbunătățită: produsele alimentare și furajele nu sunt de fapt înlocuite, ci folosite pentru producția de biocombustibili. De asemenea, conceptul de „în mod adecvat” este dificil de evaluat în cazul celor două principii menționate aici.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Anexa VIII – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  în ceea ce privește atât țările terțe, cât și statele membre care reprezintă o sursă semnificativă de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă consumați în interiorul Uniunii, informații privind măsurile naționale luate pentru a respecta criteriile de sustenabilitate și criteriile de reducere a gazelor cu efect de seră prevăzute la articolul 26 alineatele (2)-(7) din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], pentru protecția solului, a apelor și a aerului.

(f)   în ceea ce privește atât țările terțe, cât și statele membre care reprezintă o sursă de materii prime pentru biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă consumați în interiorul Uniunii, informații privind măsurile naționale luate pentru a respecta criteriile de sustenabilitate și criteriile de reducere a gazelor cu efect de seră prevăzute la articolul 26 alineatele (2)-(7) din [Directiva 2009/28/CE reformată propusă prin COM(2016) 767], pentru protecția solului, a apelor și a aerului.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a asigura raportarea consecventă și relevantă de către Comisie. Termenul „semnificativă” nu este suficient de clar; sensul acestuia se poate modifica în timp și, prin urmare, cuvântul ar trebui eliminat.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Guvernanța uniunii energetice

Referințe

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Comisii competente

Data anunțului în plen

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

16.1.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Jens Rohde

7.2.2017

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

18.5.2017

Data adoptării

10.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

11

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Stanisław Ożóg

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28

+

PPE

Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

NI

Diane Dodds

11

-

ECR

Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Guvernanța uniunii energetice

Referințe

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Data prezentării la PE

30.11.2016

 

 

 

Comisii competente

Data anunțului în plen

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

ECON

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

AGRI

16.1.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

Raportori

Data numirii

Michèle Rivasi

12.5.2017

Claude Turmes

12.5.2017

 

 

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

18.5.2017

Examinare în comisie

23.3.2017

21.6.2017

11.9.2017

 

Data adoptării

7.12.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

61

46

9

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Edward Czesak, Miriam Dalli, Jakop Dalunde, Angélique Delahaye, Pilar del Castillo Vera, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Ashley Fox, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Urszula Krupa, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Susanne Melior, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Mireille D’Ornano, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Florent Marcellesi, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Nuno Melo, Ulrike Müller, Markus Pieper, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Bart Staes, Mihai Țurcanu, Marco Zullo

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Marie-Christine Boutonnet, Norbert Erdős, John Flack, Ana Gomes, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Mary Honeyball, Arndt Kohn, Gilles Lebreton, Lukas Mandl, Nosheena Mobarik, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Jozo Radoš, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, Jasenko Selimovic, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Bogdan Brunon Wenta, Gabriele Zimmer

Data depunerii

14.12.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

61

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck

ECR

Arne Gericke

EFDD

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Stefan Eck, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Inés Ayala Sender, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Edouard Martin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Pavel Poc, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bart Staes, Claude Turmes

46

-

ECR

Edward Czesak, Jørn Dohrmann, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Jonathan Bullock, Mireille D'Ornano, Julia Reid

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ingeborg Gräßle, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Nuno Melo, Angelika Niebler, Markus Pieper, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Mihai Țurcanu, Vladimir Urutchev, Bogdan Brunon Wenta, Pilar del Castillo Vera

9

0

ECR

John Flack, Ashley Fox, Julie Girling, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, John Procter

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

José Inácio Faria

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică