Процедура : 2017/0145(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0404/2017

Внесени текстове :

A8-0404/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0310

ДОКЛАД     ***I
PDF 1148kWORD 163k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Моника Маковей

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0352),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, и член 74, член 77, параграф 2, букви а) и б), член 78, параграф 2, буква д), член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, буква г), член 85, параграф 1, член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0216/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0404/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тъй като на управителния орган трябваше да бъде осигурена правна, административна и финансова автономия, той беше създаден под формата на регулаторна агенция („Агенция“), притежаваща правосубектност. Както беше договорено, седалището на Агенцията беше установено в Талин (Естония). Същевременно, тъй като дейностите, свързани с техническото разработване и подготовката на оперативното управление на ШИС и ВИС вече се извършваха в Страсбург (Франция), а в Санкт Йохан им Понгау (Австрия) беше установено резервно звено за поддръжка на тези информационни системи, което е в съответствие и с местонахождението на системите ШИС и ВИС, определено съгласно съответните законодателни инструменти, това положение следва да продължи. Това следва да бъдат и двете места, където съответно да се изпълняват задачите, свързани с оперативното управление на Евродак, и където да се установи резервно звено за Евродак. Това следва да бъдат и двете места, където съответно да се осъществява техническото разработване и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и където, ако това е предвидено в съответния законодателен инструмент, да бъде разположено резервно звено, което да е в състояние да осигури функционирането на дадена широкомащабна информационна система в случай на повреда на тази система. За да може да се използва максимално резервното звено, то следва също така да може да осигурява едновременно функциониране на системите в активен режим, при условие че то може да продължи да гарантира тяхното функциониране при повреда.

Тъй като на управителния орган трябваше да бъде осигурена правна, административна и финансова автономия, той беше създаден под формата на регулаторна агенция („Агенция“), притежаваща правосубектност. Както беше договорено, седалището на Агенцията беше установено в Талин (Естония). Същевременно, тъй като дейностите, свързани с техническото разработване и подготовката на оперативното управление на ШИС и ВИС вече се извършваха в Страсбург (Франция), а в Санкт Йохан им Понгау (Австрия) беше установено резервно звено за поддръжка на тези информационни системи, което е в съответствие и с местонахождението на системите ШИС и ВИС, определено съгласно съответните законодателни инструменти, това положение следва да продължи. Това следва да бъдат и двете места, където съответно да се осъществява техническото разработване и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и където, ако това е предвидено в съответния законодателен инструмент, да бъде разположено резервно звено, което да е в състояние да осигури функционирането на дадена широкомащабна информационна система в случай на повреда на тази система, доколкото капацитетът им позволява това. В случаи на недостатъчен капацитет следва да е възможно да се установят допълнителни технически звена въз основа на оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите, след като се проведе консултация с Комисията и е налице положително решение на управителния съвет. За да може да се използва максимално резервното звено, и когато законодателните инструменти, уреждащи системите, за които отговаря Агенцията, изискват тези системи да функционират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, Агенцията следва да бъде в състояние да прилага технически решения, включително възможността резервното звено да осигурява едновременно функциониране на системите в активен режим, при условие че то може да продължи да гарантира тяхното функциониране при повреда. Тези технически решения следва да се прилагат въз основа на оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите, след като е проведена консултация с Комисията и е налице положително решение на управителния съвет.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След като започна да изпълнява своите задължения на 1 декември 2012 г., Агенцията пое задачите, възложени на управителния орган по отношение на ВИС съгласно Регламент (ЕО) № 767/2008 и Решение 2008/633/ПВР55. През април 2013 г. тя пое задачите, възложени на управителния орган по отношение на ШИС II съгласно Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР, след пускането на системата в действие , а през юни 2013 г. започна да изпълнява задачите, възложени на Комисията по отношение на Евродак в съответствие с Регламент (ЕО) № 2725/2000 и Регламент (ЕО) № 407/2002. В първата оценка на работата на Агенцията, основана на независимо външно оценяване и извършена през периода 2015–2016 г., се заключава, че eu-LISA ефективно осигурява оперативното управление на широкомащабните информационни системи, както и на другите възложени ѝ задачи, но също и че са необходими редица промени в Регламента за създаване на Агенцията, като например прехвърлянето към Агенцията на задачите по комуникационната инфраструктура, изпълнявани от Комисията. Въз основа на външната оценка Комисията взе предвид развитията в политиката, законодателството и фактическото положение и в своя доклад относно функционирането на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)56 по-специално предложи мандатът на Агенцията да бъде разширен, за да може да изпълнява задачите, произтичащи от приемането от страна на съзаконодателите на предложенията, с които на Агенцията се възлага да отговаря за нови системи, както и задачите, посочени в съобщението на Комисията „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ от 6 април 2016 г., в окончателния доклад на експертната група на високо равнище по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост от 11 май 2017 г. и в Седмия доклад на Комисията за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност от 16 май 2017 г., при условие че бъдат приети съответните законодателни инструменти, когато това е необходимо. По-специално на Агенцията ще бъде възложено да отговаря за разработването на европейски портал за търсене, обща услуга за биометрично съпоставяне и общо хранилище на данни за самоличност, при условие че бъде приет съответният законодателен инструмент относно оперативната съвместимост. Когато е целесъобразно, действията по оперативната съвместимост следва да се основават на насоките, съдържащи се в съобщението на Комисията „Европейска рамка за оперативна съвместимост — стратегия за прилагане“57.

След като започна да изпълнява своите задължения на 1 декември 2012 г., Агенцията пое задачите, възложени на управителния орган по отношение на ВИС съгласно Регламент (ЕО) № 767/2008 и Решение 2008/633/ПВР55. През април 2013 г. тя пое задачите, възложени на управителния орган по отношение на ШИС II съгласно Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР, след пускането на системата в действие , а през юни 2013 г. започна да изпълнява задачите, възложени на Комисията по отношение на Евродак в съответствие с Регламент (ЕО) № 2725/2000 и Регламент (ЕО) № 407/2002.

_________________

_________________

55 Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от определени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129).

55 Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129).

56 COM(2017) 346, 29.6.2017 г.

 

57 COM(2017) 134, 23.3.2017 г. В приложение 2 към това съобщение се посочват основните насоки, препоръки и най-добри практики за постигане на оперативна съвместимост или най-малко за създаване на среда за постигане на по-добра оперативна съвместимост при проектирането, изпълнението и управлението на европейските обществени услуги.

 

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Освен това на Агенцията може да бъде възложено да отговаря и за подготвянето, разработването и оперативното управление на допълнителни широкомащабни информационни системи в приложение на членове 6789 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Такива задачи следва да бъдат възложени на Агенцията единствено чрез последващи и отделни законодателни инструменти, като преди това е извършена оценка на въздействието.

(15)  Освен това на Агенцията може да бъде възложено да отговаря и за подготвянето, разработването и оперативното управление на допълнителни широкомащабни информационни системи в приложение на членове 6789 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), като например сигурно ИКТ решение за трансграничен обмен на чувствителни данни от съдебните органи (e-CODEX). Такива задачи следва да бъдат възложени на Агенцията единствено чрез последващи и отделни законодателни инструменти, като преди това е извършена оценка на въздействието.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Мандатът на Агенцията по отношение на научноизследователската дейност следва да бъде разширен, за да ѝ се предоставят повече възможности да бъде по-активна при предлагането на подходящи и необходими технически промени на информационните системи, за които отговаря. Агенцията може не само да извършва наблюдение, но и да допринася за изпълнението на научноизследователските дейности, свързани с оперативното управление на системите, за които отговаря. Тя следва редовно да изпраща информация относно това наблюдение на Европейския парламент, Съвета и Европейския надзорен орган по защита на данните.

(16)  Мандатът на Агенцията по отношение на научноизследователската дейност следва да бъде разширен, за да ѝ се предоставят повече възможности да бъде по-активна при предлагането на подходящи и необходими технически промени на информационните системи, за които отговаря. Агенцията може не само да извършва наблюдение, но и да допринася за изпълнението на научноизследователските дейности, свързани с оперативното управление на системите, за които отговаря. Тя следва редовно да изпраща информация относно това наблюдение на Европейския парламент, на Съвета и – когато става въпрос за обработката на лични данни, на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Агенцията следва да отговаря за осъществяването на пилотни проекти в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета60. Освен това Комисията може да възложи на Агенцията задачи по изпълнението на бюджета за тествания на концепцията, финансирани по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите, предвиден в Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета61, в съответствие с член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Агенция може също да планира и изпълнява дейности за изпитване, по въпроси, попадащи ясно в приложното поле на настоящия регламент и на законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабните информационни системи, управлявани от Агенцията. Когато ѝ бъде възложена задача да осъществи пилотен проект, Агенцията следва да обърне особено внимание на Стратегията на Европейския съюз за управление на информацията.

(17)  Агенцията следва да отговаря за осъществяването на пилотни проекти в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета60. Освен това Комисията следва да може да възложи на Агенцията, след одобрението на бюджетния орган, задачи по изпълнението на бюджета за тествания на концепцията, финансирани по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите, предвиден в Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета61, в съответствие с член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Агенция може също да планира и изпълнява дейности за изпитване по въпроси, попадащи ясно в приложното поле на настоящия регламент и на законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабните информационни системи, управлявани от Агенцията. Когато ѝ бъде възложена задача да осъществи пилотен проект, Агенцията следва да обърне особено внимание на Стратегията на Европейския съюз за управление на информацията.

_________________

_________________

60 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

60 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

61 Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

61 Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

Обосновка

Внесеното изменение е в съответствие с предложените промени в постановителната част на регламента.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Агенцията следва да предоставя консултации на държавите членки по отношение на свързаността на националните системи с централните системи.

(18)  Агенцията следва да предоставя консултации на държавите членки, по тяхно искане, по отношение на свързаността на националните системи с централните системи.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Агенцията следва да предоставя също подкрепа по конкретни случаи на държавите членки, когато това се налага от извънредни нужди в областта на сигурността или миграцията. По-специално, когато държава членка е изправена пред конкретни и прекомерни предизвикателства, свързани с миграцията, в определени райони на външните си граници, характеризиращи се с голям приток на миграционни потоци, държавите членки следва да могат да разчитат на техническо и оперативно укрепване. Тази подкрепа следва да бъде предоставяна в горещи точки от екипи за съдействие в управлението на миграцията, , съставени от специалисти от съответните агенции на Съюза. Когато в този контекст бъде необходима подкрепата на eu-LISA по въпроси, свързани с широкомащабните информационни системи, които управлява, искането за подкрепа следва да бъде изпратено до Агенцията от Комисията.

(19)  Агенцията следва да предоставя също подкрепа по конкретни случаи на държавите членки, когато това се налага от извънредни нужди в областта на сигурността или миграцията. По-специално, когато държава членка е изправена пред конкретни и прекомерни предизвикателства, свързани с миграцията, в определени райони на външните си граници, характеризиращи се с голям приток на миграционни потоци, държавите членки следва да могат да разчитат на техническо и оперативно укрепване. Тази подкрепа следва да бъде предоставяна в горещи точки от екипи за съдействие в управлението на миграцията, съставени от специалисти от съответните агенции на Съюза. Когато в този контекст бъде необходима подкрепата на eu-LISA по въпроси, свързани с широкомащабните информационни системи, които управлява, искането за подкрепа следва да бъде изпратено пряко до Агенцията, която следва след това да се консултира с Комисията, преди да бъде взето решение. Комисията следва също така да следи дали Агенцията предоставя навременен отговор на искането за консултация или за подкрепа по конкретни случаи, както и всяко действие, предприето от Агенцията за съдействие на съответната държава членка, ако е приложимо. Агенцията следва да поема всички произтичащи разходи, когато предоставя подкрепа, както е посочено в настоящото съображение. Бюджетът на Агенцията следва да включва специален бюджетен ред, който да е предназначен изключително за тази цел и да е в допълнение към финансовите ресурси, заделени за ежедневната работа.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Следва също да е възможно да се възлагат на Агенцията задачи по разработването, управлението и/или хостването на обща информационна система за група държави членки, които по собствена инициатива са избрали централизирано решение, коeто да им помага при изпълнението на техническите аспекти на задълженията, произтичащи от законодателството на Съюза относно децентрализираните широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. За осъществяването на тази възможност следва да е необходимо предоставянето на предварително одобрение от Комисията и приемането на решение на управителния съвет, а осъществяването следва да бъде отразено в споразумение за делегиране между съответните държави членки и Агенцията и финансирано от вноски от съответните държави членки за покриване на всички разходи.

заличава се

Обосновка

В своето становище № 9/2017 Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) отбелязва, че промените в архитектурата на съществуващите системи не могат да се извършват посредством споразумение за делегиране, а трябва да се извършват с промяна на правното основание, включително чрез проучвания за осъществимостта и оценка на въздействието, по-специално по отношение на принципите на необходимост и пропорционалност.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Държавите членки и Комисията следва да бъдат представени в управителен съвет с цел ефективен контрол на функциите на Агенцията. На управителния съвет следва да се дадат необходимите правомощия, по-специално за приемане на годишната работна програма, за упражняване на неговите функции във връзка с бюджета на Агенцията, за приемане на финансовите правила, приложими за Агенцията, за назначаване на изпълнителен директор и за установяване на процедури, чрез които изпълнителният директор взема решения, свързани с оперативните задачи на Агенцията. Агенцията следва да се управлява и да действа, като се вземат предвид принципите на общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, приет на 19 юли 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията.

(23)  За да се извършва ефективен мониторинг на работата на Агенцията, държавите членки и Комисията следва да бъдат представени в управителен съвет, който следва да препраща съответната информация на Европейския парламент. На управителния съвет следва да се дадат необходимите правомощия, по-специално за приемане на годишната работна програма, за упражняване на неговите функции във връзка с изработването на стратегия за управление на бюджета на Агенцията, за приемане на финансовите правила, приложими за Агенцията, за установяване на процедури, чрез които изпълнителният директор взема решения, свързани с оперативните задачи на Агенцията. Управителният съвет следва да изпълнява тези задачи по ефикасен и прозрачен начин. След организирането на подходяща процедура за подбор от Комисията и след изслушване на предложените кандидати в компетентната комисия на Европейския парламент, управителният съвет следва също така да назначи изпълнителен директор. Изпълнителният директор следва да се подпомага от заместник изпълнителен директор. Агенцията следва да се управлява и да действа, като се вземат предвид принципите на общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, приет на 19 юли 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Държавите членки следва да назначат член на консултативната група за дадена широкомащабна информационна система, ако съгласно правото на Съюза са обвързани от някой от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на тази система. Дания следва също да назначи член на консултативната група за дадена широкомащабна информационна система, ако по силата на член 4 от Протокол № 22 относно позицията на Дания вземе решение за въвеждането в националното си право на законодателния инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на тази именно система.

(32)  Всяка държава членка, която съгласно законодателството на Съюза е обвързана от някой от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабна информационна система, следва да назначи член в консултативната група на такава система. Държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, както и на мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ или с Евродак, също следва да назначат член в консултативната група.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  За целите на изпълнението на своята мисия и доколкото е необходимо за изпълнението на нейните задачи, на Агенцията следва да бъде разрешено да си сътрудничи с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, по-специално с тези в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, по въпроси, обхванати от настоящия регламент и законодателни инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията, в рамките на работни договорености, сключени в съответствие със законодателството и политиката на Съюза, и в рамките на съответните им компетентности. Тези работни договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията. Агенцията следва също при необходимост да се консултира с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност и да следва нейните препоръки, .

(34)  За целите на изпълнението на нейната мисия, постигането на координация и финансови икономии, избягването на дублирания и насърчаването на полезно взаимодействие и взаимно допълване, и доколкото е необходимо за изпълнението на нейните задачи, на Агенцията следва да бъде разрешено да си сътрудничи с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, по-специално с тези в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, по въпроси, обхванати от настоящия регламент и законодателни инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията, в рамките на работни договорености, сключени в съответствие със законодателството и политиката на Съюза, и в рамките на съответните им компетентности. Тези работни договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията. Агенцията следва също при необходимост да се консултира с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност и да следва нейните препоръки, когато е целесъобразно.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 34 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

34а)  Агенцията следва да бъде отворена за участие на държави, които са сключили всякакви видове споразумения за асоцииране със Съюза относно изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, както и на мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ или с Евродак, тъй като някои широкомащабни информационни системи, като например системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), изискват сътрудничество с други такива държави.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  За да се осигури прозрачното функциониране на Агенцията, спрямо нея следва да се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета66. Агенцията следва да бъде възможно най-прозрачна относно своите дейности, без да се застрашава постигането на целта на нейните операции. Тя следва да направи обществено достъпна информацията относно всички свои дейности. Агенцията следва също така да гарантира, че на обществеността и на всяко заинтересовано лице бързо се предоставя информация относно нейната работа.

(37)  За да се осигури прозрачното функциониране на Агенцията, спрямо нея следва да се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета66. Агенцията следва да бъде възможно най-прозрачна относно своите дейности, без да се застрашава постигането на целта на нейните операции. Тя следва да направи обществено достъпна информацията относно всички свои дейности в съответствие с принципа на прозрачност и за да гарантира постигането на своите цели. Агенцията следва също така да гарантира, че на обществеността и на всяко заинтересовано лице бързо се предоставя информация относно нейната работа.

_________________

_________________

66 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

66 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  С оглед установяването на ясни и прозрачни условия на работа и на равнопоставеност на персонала, към служителите (включително изпълнителния директор на Агенцията) следва да се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилник за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа на другите служители“), предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/6869 (заедно наричани „Правилник за персонала“), включително правилата за професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност.

(40)  С оглед установяването на ясни и прозрачни условия на работа и на равнопоставеност на персонала, към служителите (включително изпълнителния директор на Агенцията) следва да се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилник за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа на другите служители“), предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/6869 (заедно наричани „Правилник за персонала“), включително правилата за професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност. Агенцията следва да разполага с достатъчно бюджетни и човешки ресурси, за да не се налага да възлага изпълнението на своите задачи и задължения на частни дружества.

_________________

_________________

69 OВ L 56, 4.3.1968 г, стр. 1.

69 OВ L 56, 4.3.1968 г, стр. 1.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно създаването на агенция на равнището на Съюза, която да отговаря за оперативното управление и по целесъобразност за разработването на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради мащаба и последиците от действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(43)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно създаването на агенция на равнището на Съюза, която да отговаря за оперативното управление и по целесъобразност за разработването на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, не могат да бъдат постигнати ефективно и в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради мащаба и последиците от действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 45 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тъй като на 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати уведомление за намерението си да напусне Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз, Договорите ще престанат да се прилагат към Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне, или при липса на такова, две години след уведомлението, освен ако Европейският съвет, в съгласие с Обединеното кралство, реши да удължи този срок. В резултат на това и без да се засягат разпоредбите на споразумението за оттегляне, горепосоченото описание на участието на Обединеното кралство в настоящото предложение се прилага само докато то престане да бъде държава членка.

заличава се

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията отговаря за оперативното управление на Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС) и системата Евродак.

2.  Агенцията отговаря за оперативното управление на Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС) и системата Евродак в съответствие с принципа на субсидиарност, както е предвиден в член 5 от ДЕС.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Оперативното управление се състои от всички задачи, необходими за поддържане на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби, приложими за всяка една от тях, включително отговорността за комуникационната инфраструктура, използвана от тях. Тези широкомащабни системи не извършват обмен на информация или не се използват за обмен на информация или знания, освен ако това не е предвидено в конкретно правно основание.

5.  Оперативното управление се състои от всички задачи, необходими за поддържане на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби, приложими за всяка една от тях, включително отговорността за комуникационната инфраструктура, използвана от тях. Тези широкомащабни системи не извършват обмен на информация или не се използват за обмена на информация или знания.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 6 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

  разработване на необходимите действия за осигуряване на оперативна съвместимост в съответствие с член 9;

заличава се

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  разработването на широкомащабни информационни системи, като използва подходяща структура за управление на проектите за ефикасно разработване на широкомащабни информационни системи;

а)  разработването на широкомащабни информационни системи, като използва подходяща структура за управление на проектите за ефикасно и сигурно разработване на широкомащабни информационни системи;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ефективно, сигурно и непрекъснато функциониране на широкомащабни информационни системи;

б)  ефективно, сигурно и непрекъснато функциониране на широкомащабни информационни системи, които са в състояние да осигурят непрекъснато подобряване на качеството на данните;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  високо равнище на защита на данните в съответствие с приложимите правила, включително със специалните разпоредби за всяка отделна широкомащабна информационна система;

е)  високо равнище на защита на данните в съответствие с правото на Съюза в областта на защитата на данните, включително със специалните разпоредби за всяка отделна широкомащабна информационна система;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  достатъчна степен на сигурност на данните и физическа сигурност в съответствие с приложимите правила, включително със специалните разпоредби за всяка отделна широкомащабна информационна система.

ж)  достатъчна степен на сигурност, включително прилагането на подходящ процес за управление на риска за сигурността на информацията.

Обосновка

Изменението е в съответствие с препоръката на ЕНОЗД относно процеса за управление на риска за сигурността на информацията.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  предоставянето на подходящи статистически данни на Комисията и на съответните децентрализирани агенции на Съюза.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  задачи, свързани с бюрата SIRENE и комуникацията между бюрата SIRENE, както е предвидено в Регламент (ЕС) № XXX/XXX [Регламент за ШИС].

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  възложените ѝ задачи с Регламент (ЕС) № 603/2013 [или с Регламент ХХ от ХХ за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст)];

а)  възложените ѝ задачи с Регламент (ЕС) № 603/2013 [или с Регламент ХХ от ХХ за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането, и за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ (eu-LISA) (преработен текст)];

Обосновка

Привеждане в съответствие с продължаващите преговори по Регламента за Евродак

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 в – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  възложените ѝ задачи с [Регламент ХХ от ХХ за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст) (COM(2016) 272 final — 2016/0132 (COD)];

а)  възложените ѝ задачи с [Регламент ХХ от ХХ за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането, и за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ (eu-LISA) (преработен текст) (COM(2016) 272 final — 2016/0132 (COD)];

Обосновка

Привеждане в съответствие с продължаващите преговори по Регламента за Евродак

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комуникационната инфраструктура се управлява и контролира по подходящ начин, така че да бъде защитена от заплахи и да се гарантира нейната сигурност и сигурността на широкомащабните информационни системи, за които отговаря Агенцията, включително тази на данните, обменяни чрез комуникационната инфраструктура.

2.  Без да се засяга параграф 1, комуникационната инфраструктура се управлява и контролира по подходящ начин, така че да бъде защитена от заплахи и да се гарантира нейната сигурност и сигурността на широкомащабните информационни системи, за които отговаря Агенцията, включително тази на данните, обменяни чрез комуникационната инфраструктура.

Обосновка

Съгласно член 7, параграф 1 Агенцията не е изцяло отговорна за комуникационната инфраструктура на всички системи. Отговорността за комуникационната инфраструктура е поделена между Агенцията и Комисията по отношение на системите, които използват EuroDomain (Евродак понастоящем и в бъдеще ECRIS-TCN). Това следва да бъде пояснено в параграф 2.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията приема съответни мерки, включително планове за сигурността, наред с другото, за да предотврати четенето, копирането, промяната или заличаването на лични данни от неоправомощени лица по време на предаването на тези данни или на транспортирането на носители на данни, по-специално чрез подходящи техники на криптиране. Цялата свързана със системата оперативна информация, която се разпространява по комуникационната инфраструктура, се криптира.

3.  Агенцията приема съответни мерки във връзка със сигурността, включително планове за сигурността и прилагането на подходящ процес за управление на риска за сигурността на информацията, наред с другото, за да предотврати четенето, копирането, прехвърлянето, промяната или заличаването на лични данни от неоправомощени лица по време на предаването на тези данни или на транспортирането на носители на данни, по-специално чрез подходящи техники на криптиране. Цялата свързана със системата оперативна информация, която се разпространява по комуникационната инфраструктура, се криптира.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Задачите, свързани с оперативното управление на комуникационната инфраструктура, могат да бъдат възложени на външни частноправни субекти или органи в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. В такъв случай доставчикът на мрежови услуги е обвързан от мерките за сигурност, посочени в параграф 3, и по никакъв начин няма достъп до оперативни данни в ШИС II, ВИС, Евродак, [Системата за влизане/излизане], [ETIAS], [автоматизираната система за регистрация, мониторинг и механизма за разпределение на молбите за международна закрила ] [или Системата ECRIS-TCN], нито до свързания с ШИС II обмен на данни SIRENE.

заличава се

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията, заедно с Комисията, работи за въвеждането, за всички системи, намиращи се под нейната оперативна отговорност, на механизми за автоматизиран контрол на качеството на данните и общи показатели за качеството на данните, както и за разработване на централно хранилище за докладване и статистика, при условие че бъдат приети конкретни законодателни изменения на съществуващите инструменти относно системите и/или специални разпоредби в нови инструменти.

Без да се засягат отговорностите на държавите членки по отношение на данните, въведени в системите под оперативната отговорност на Агенцията, Агенцията, заедно с Комисията, работи за въвеждането, за всички тези системи на механизми за автоматизиран контрол на качеството на данните и общи показатели за качеството на данните, както и за разработване на централно хранилище, съдържащо само анонимизирани данни, за докладване и статистика, при спазване на специалните разпоредби в законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабните информационни системи, управлявани от Агенцията.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

заличава се

Оперативна съвместимост

 

Агенцията разработва и необходимите мерки за осигуряване на оперативна съвместимост на системите, при условие че бъдат приети съответните законодателни инструменти, когато това е необходимо.

 

Обосновка

В своето становище № 9/2017 ЕНОЗД припомня, че понастоящем не съществува правна рамка относно оперативната съвместимост. Предвид рисковете по отношение на правото на неприкосновеност на личния живот и правото на защита на личните данни, оперативната съвместимост не може да бъде въведена без специфично правно основание, включващо оценка на въздействието и проучване за осъществимост.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията редовно информира Европейския парламент, Съвета, Комисията и, по въпроси относно защитата на данни Европейския надзорен орган по защита на данните, за развитията, посочени в параграф 1.

3.  В допълнение Агенцията редовно и най-малко веднъж годишно информира Европейския парламент, Съвета, Комисията и по въпроси, засягащи обработката на лични данни, Европейския надзорен орган по защита на данните, за развитията, посочени в параграф 1.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията редовно информира Европейския парламент и Съвета и, по въпроси относно защитата на данни Европейския надзорен орган по защита на данните, относно развитието на пилотните проекти, посочени в първа алинея.

Агенцията редовно информира Европейския парламент и Съвета и по въпроси, засягащи обработката на лични данни, Европейския надзорен орган по защита на данните относно развитието на пилотните проекти, посочени в първа алинея.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По искане на Комисията или Съвета и след решение на управителния съвет на Агенцията могат да бъдат възложени задачи по изпълнението на бюджета за тествания на концепцията, финансирани по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите, предвиден в Регламент (ЕС) № 515/2014, в съответствие с член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, посредством споразумение за делегиране.

3.  По искане на Комисията или Съвета, със съгласието на Европейския парламент и след решение на управителния съвет, на Агенцията могат да бъдат възложени задачи по изпълнението на бюджета за тествания на концепцията, финансирани по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите, предвиден в Регламент (ЕС) № 515/2014, в съответствие с член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, посредством споразумение за делегиране.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Агенция може да планира и изпълнява дейности за изпитване, свързани с въпросите, обхванати от настоящия регламент и законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията, след решение на управителния съвет.

4.  Агенция може да планира и изпълнява дейности за изпитване, свързани със законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията, след решение на управителния съвет. Агенцията гарантира подходящо равнище на качество във връзка с дейности за изпитване и покрива всички съответни разходи.

Обосновка

Основните задачи на Агенцията са свързани с управлението на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Ето защо на Агенцията следва да бъде предоставено правомощието да извършва дейности за изпитване, свързани с управлението на тези системи.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  От Агенцията може да бъде поискано да предоставя консултации на държавите членки по отношение на свързаността на националните системи с централните, както и подкрепа по конкретни случаи. Исканията за подкрепа по конкретни случаи се изпращат до Комисията, която ги предава на Агенцията. От Агенцията може да бъде поискано също така да предоставя консултации или подкрепа на Комисията по технически въпроси, свързани със съществуващи или нови системи, включително посредством проучвания и дейности за изпитване.

1.  Всяка държава членка може да поиска от Агенцията да предостави консултации по отношение на свързаността на националните системи с централните. Всяка държава членка може също така да отправи искане пряко към Агенцията за подкрепа по конкретни случаи. Преди предоставяне на такава подкрепа по конкретни случаи, Агенцията се консултира с Комисията, която незабавно предава своето становище по въпроса на управителния съвет. Комисията следи дали Агенцията предоставя навременен отговор на искането, отправено от държавата членка, както и всяко действие, предприето от Агенцията за съдействие на съответната държава членка, ако е приложимо. От Агенцията може да бъде поискано също така да предоставя консултации или подкрепа на Комисията по технически въпроси, свързани със съществуващи или нови системи, включително посредством подходящи проучвания и съответни дейности за изпитване. Всички разходи се поемат от Агенцията. Бюджетът на Агенцията включва специален бюджетен ред, който да е предназначен изключително за тази цел и да е в допълнение към финансовите ресурси, разпределени за ежедневната работа.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Група от най-малко шест държави членки , които по собствена инициатива са избрали централизирано решение, което да им помага при изпълнението на техническите аспекти на задълженията, произтичащи от законодателството на ЕС относно децентрализираните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, могат също да възлагат на Агенцията задачи по разработването, управлението и/или хостването на обща информационна система , при условие че Комисията даде предварително разрешение и след като управителният съвет приеме решение по този въпрос. В такъв случай съответните държави членки възлагат горепосочените задачи на Агенцията посредством споразумение за делегиране, в което се включват условията за делегирането и се посочва изчислението на всички съответни разходи, както и методът на фактуриране.

заличава се

Обосновка

Вследствие на становището на ЕНОЗД: в случаите, когато в законодателството на Съюза е предвидена децентрализирана система, това не може да се отмени със споразумение за делегиране между няколко държави членки и eu-LISA.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Статистическа подкрепа

 

Агенцията осигурява подходяща и подробна статистическа информация на:

 

а)  Комисията, за целите на оценките и наблюдението, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета1a; както и

 

б)  на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, за целите на наблюдението на осъществяването на оценки на уязвимостта в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Агенцията може да предоставя подходяща и подробна статистическа информация на други институции, органи, служби и агенции на Съюза за обосновани цели.

 

_________________

 

  Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

 

  Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на всяка една от системите, е предвидено резервно или второ техническо звено, то се установява в Санкт Йохан им Понгау, Австрия.

Когато е необходимо резервно звено за осигуряването на пълна функционалност на системите в случай на повреда на една или няколко от тези системи, то се установява в Санкт Йохан им Понгау, Австрия. По отношение на въвеждането на нови системи управителният съвет съвместно с Комисията проверява и оценява конкретните изисквания на тези системи и препоръчва технически решения, които гарантират оптимално използване и свързаност с резервното звено.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Двете технически звена може да се използват едновременно за активното функциониране на широкомащабните информационни системи, при условие че второто звено може да продължи да осигурява тяхното функциониране при повреда на една или няколко от системите. Без изменение на настоящия регламент не могат да бъдат създавани никакви допълнителни технически звена.

5.  Двете технически звена може да се използват едновременно за активното функциониране на широкомащабните информационни системи, при условие че второто звено може да продължи да осигурява функционирането на широкомащабните информационни системи в случай на повреда на една или няколко от системите.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Не по-късно от ... [15 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията извършва задълбочена оценка на настоящите и бъдещите потребности на Агенцията във връзка с капацитета за хостване на съществуващите звена, като отчита евентуалната нужда от разработване на технически решения за поддържане на денонощно и постоянно функциониране на широкомащабните информационни системи, за които Агенцията носи отговорност, когато това се изисква от уреждащите тези системи законодателни инструменти, както и възможните рискове за настоящата оперативна организация. Комисията представя тази оценка пред Европейския парламент и Съвета преди вземането на решение от страна на управителния съвет.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  назначава изпълнителния директор и при необходимост удължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 22;

в)  назначава изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор, проверява и оценява тяхната работа и при необходимост удължава съответните срокове на мандатите им или ги отстранява от длъжност съответно съгласно член 22 и член 22а;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 1 - буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  упражнява дисциплинарен контрол над изпълнителния директор и наблюдава неговата работа, включително изпълнението на решенията на управителния съвет;

г)  упражнява дисциплинарен контрол над изпълнителния директор и наблюдава неговата или нейната работа, включително изпълнението на решенията на управителния съвет, както и над заместник изпълнителния директор, със съгласието на изпълнителния директор;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове;

и)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове и ги публикува на уебсайта на Агенцията;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа)  приема подробни вътрешни правила и процедури за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, включително подходящи комуникационни канали за докладване на нарушения;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква с

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с)  до края на август всяка година приема междинен доклад относно напредъка в изпълнението на планираните дейности през текущата година и го изпраща на Комисията;

с)  до края на август всяка година приема междинен доклад относно напредъка в изпълнението на планираните дейности през текущата година и го изпраща на Европейския парламент и на Комисията;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква т

Текст, предложен от Комисията

Изменение

т)  извършва оценка и приема консолидирания годишен отчет за дейността на Агенцията за предходната година, като по-специално сравнява постигнатите резултати с целите, заложени в годишната работна програма, и изпраща отчета и своята оценка на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 1 юли всяка година; годишният отчет за дейността на Агенцията се публикува;

т)  извършва оценка и приема консолидирания годишен отчет за дейността на Агенцията за предходната година, като по-специално сравнява постигнатите резултати с целите, заложени в годишната работна програма, и изпраща отчета и своята оценка на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския надзорен орган по защита на данните и Сметната палата до 1 юли всяка година; годишният отчет за дейността на Агенцията се публикува;

Обосновка

В своето становище № 9/2017 ЕНОЗД посочва, че той следва да бъде включен в списъка на получателите на тази информация, за да изпълнява ефективно своите задачи.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква ц

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ц)  осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на различните вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

ц)  осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на различните вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) [и на Европейската прокуратура];

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква ш

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ш)  приема необходимите мерки за сигурност, включително план за сигурност и план за непрекъснатост на дейността и за възстановяване след бедствия, като взема предвид евентуалните препоръки на експертите по сигурността, представени в консултативните групи;

ш)  приема необходимите мерки за сигурност, включително планове за сигурността и прилагането на подходящ процес за управление на риска за сигурността на информацията, както и план за непрекъснатост на дейността и за възстановяване след бедствия, като взема предвид евентуалните препоръки на експертите по сигурността, представени в консултативните групи;

Обосновка

Изменението е в съответствие с препоръката на ЕНОЗД относно процеса за управление на риска за сигурността на информацията.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква ш а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ша)  приема вътрешни правила за наблюдение на всяко използване и достъп до широкомащабни информационни системи от служителите на Агенцията.

Обосновка

Управителният съвет следва също така да гарантира, че съществуват подходящи правила за самонаблюдение за служителите на Агенцията във връзка с широкомащабните информационни системи, за които тя отговаря.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква щ

Текст, предложен от Комисията

Изменение

щ)  приема правилата за сигурност относно защитата на класифицираната информация и некласифицираната чувствителна информация след одобрение от Комисията;

щ)  приема правилата за сигурност относно защитата на класифицираната информация и некласифицираната чувствителна информация след тясна консултация с Комисията;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква жж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

жж)  приема годишния доклад за дейността на централната система на Евродак съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 603/2013 [или съгласно член 42 от Регламент ХХ от ХХ за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст)];

жж)  приема годишния доклад за дейността на централната система на Евродак съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 603/2013 [или съгласно член 42 от Регламент ХХ от ХХ за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ (eu-LISA) (преработен текст)];

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква йй)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

йй)  събира и публикува статистически данни за дейността на централната система на Евродак съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013 [или съгласно член 9, параграф 2 от Регламент ХХ от ХХ за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст)];

йй)  събира и публикува статистически данни за дейността на централната система на Евродак съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013 [или съгласно член 9, параграф 2 от Регламент ХХ от ХХ за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ (eu-LISA) (преработен текст)];

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква нн)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

нн)  осигурява годишното публикуване на списъка с компетентните органи, оправомощени да извършват директно търсене в данните, съдържащи се в ШИС II, съгласно член 31, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 46, параграф 8 от Решение 2007/533/ПВР, заедно със списъка на службите на националните системи на ШИС II (Н.ШИС II) и бюрата SIRENE, посочени съответно в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и в член 7, параграф 3 от Решение 2007/533/ПВР [или съгласно член 36, параграф 8 от Регламент ХХ на Европейския парламент и на Съвета от ХХ относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и съгласно член 53, параграф 8 от Регламент ХХ на Европейския парламент и на Съвета от ХХ относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията, съответно заедно със списъка на службите на националните системи на ШИС II (Н.ШИС II) и бюрата SIRENE, посочени в член 7, параграф 3 от Регламент ХХ на Европейския парламент и на Съвета от ХХ относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси; [както и списъка на компетентните органи съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХ за създаване на Системата за влизане/излизане]; [списъка на компетентните органи съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХ за създаване на ETIAS] и [списъка на компетентните органи съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХ за създаване на ECRIS-TCN;]

нн)  осигурява публикуване и редовно актуализиране на уебсайта на Агенцията, на списъка с компетентните органи, оправомощени да извършват директно търсене в данните, съдържащи се в ШИС II, съгласно член 31, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 46, параграф 8 от Решение 2007/533/ПВР, заедно със списъка на службите на националните системи на ШИС II (Н.ШИС II) и бюрата SIRENE, посочени съответно в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и в член 7, параграф 3 от Решение 2007/533/ПВР [или съгласно член 36, параграф 8 от Регламент ХХ на Европейския парламент и на Съвета от ХХ относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и съгласно член 53, параграф 8 от Регламент ХХ на Европейския парламент и на Съвета от ХХ относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията, съответно заедно със списъка на службите на националните системи на ШИС II (Н.ШИС II) и бюрата SIRENE, посочени в член 7, параграф 3 от Регламент ХХ на Европейския парламент и на Съвета от ХХ относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси; [както и списъка на компетентните органи съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХ за създаване на Системата за влизане/излизане]; [списъка на компетентните органи съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХ за създаване на ETIAS] и [списъка на компетентните органи съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХ за създаване на ECRIS-TCN;]

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Управителният съвет може да съветва изпълнителния директор по всеки въпрос, който е тясно свързан с разработването или оперативното управление на широкомащабни информационни системи, и във връзка с дейности в областта на научните изследвания, пилотните проекти, тестванията на концепцията и дейностите по изпитване.

3.  Управителният съвет може да съветва изпълнителния директор по всеки въпрос, който е тясно свързан с разработването или оперативното управление на широкомащабни информационни системи, и във връзка с дейности в областта на научните изследвания, пилотните проекти и тестванията на концепцията.

Обосновка

Управителният съвет не би могъл да съветва изпълнителния директор относно дейностите по изпитване.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава членка и двама представители на Комисията, като всички имат право на глас в съответствие с член 20.

1.  Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава членка, двама представители на Комисията и един член, назначен от Европейския парламент, като всеки един от тях има право на глас в съответствие с член 20.

Обосновка

eu-LISA отговаря за редица чувствителни въпроси, например вътрешна сигурност и управление на границите на Съюза, както и за защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на Съюза. Съответно Европейският парламент следва да бъде включен и надлежно информиран в процеса на вземане на решения на управителния съвет. Искането е в съответствие с общия подход.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години с възможност за удължаване. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

3.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години с възможност за еднократно подновяване. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Евродак, участват в дейностите на Агенцията. Всяка от тях назначава по един представител и един заместник в управителния съвет.

4.  Държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, както и на мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ и с Евродак, участват в дейностите на Агенцията. Всяка от тях назначава по един представител и един заместник в управителния съвет.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Управителният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той заседава по инициатива на неговия председател, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от неговите членове.

3.  Управителният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той заседава по инициатива на неговия председател, по искане на Комисията, по искане на изпълнителния директор или по искане на най-малко една трета от неговите членове.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 38 се прилага за държави, които са сключили всякакви видове споразумения със Съюза относно своето асоцииране към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, както и на мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ и с Евродак.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълнителният директор ръководи Агенцията. Изпълнителният директор подпомага управителния съвет и се отчита пред него. Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

1.  Изпълнителният директор ръководи и представлява Агенцията. Изпълнителният директор подпомага управителния съвет и се отчита пред него. Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това, и в съответствие с член 42, параграф 12 спрямо него се прилага годишната процедура по освобождаване от отговорност от Европейския парламент за изпълнението на бюджета. Европейският парламент и Съветът могат да поканят изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

Обосновка

Изпълнителният директор следва да представлява Агенцията по различни начини, не само юридически. Освен това в текста следва да бъде запазено позоваването на годишната процедура по освобождаване от отговорност по член 17, параграф 3 от Регламент 1077/2011 в съответствие с общия подход. С предложеното изменение ще се изясни, че съгласно член 42, параграф 12 от предложението спрямо изпълнителния директор се прилага годишната процедура по освобождаване от отговорност. Тази отговорност съответно ще бъде посочена в рамките на отговорностите на изпълнителния директор с препратка към член 42, параграф 12.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор са независими при изпълнението на съответните си задължения. Без да се засягат съответните правомощия на Комисията и на управителния съвет, изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор не търсят и не получават инструкции от никое правителство или друг орган.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълнителният директор е законният представител на Агенцията.

заличава се

Обосновка

Изпълнителният директор следва да е не само юридически представител на Агенцията. Във връзка с това се предлага в параграф 1 да се включи общо позоваване на ролята на изпълнителния директор в качеството му на представител на Агенцията.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  изготвянето на план за последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), предоставянето два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет на доклади относно напредъка;

ж)  изготвянето на план за последващи действия във връзка с констатациите, произтичащи от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) [и на Европейската прокуратура], и предоставянето два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет на доклади относно напредъка;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на мерки за предотвратяване на измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, без това да засяга правомощията на OLAF за провеждане на разследвания, чрез ефективни проверки, а при установяване на нередности — чрез възстановяване на неоснователно платени суми и, когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

з)  защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на мерки за предотвратяване на измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, без това да засяга правомощията на [Европейската прокуратура и на] OLAF за провеждане на разследвания, чрез ефективни проверки, а при установяване на нередности — чрез възстановяване на неоснователно платени суми и, когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни, включително финансови, санкции;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  изготвянето на стратегия на Агенцията за борба с измамите и представянето ѝ на управителния съвет за одобрение;

и)  изготвянето на стратегия на Агенцията за борба с измамите и представянето ѝ на управителния съвет за одобрение, както и наблюдението на правилното и навременно прилагане на тази стратегия;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – буква с

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с)  изготвянето на необходимите мерки за сигурност, включително план за сигурността, и план за непрекъснатост на дейността и възстановяване след бедствия и предаването за одобрение от управителния съвет; т)

с)  изготвянето на необходимите мерки за сигурност, включително планове за сигурност и прилагането на подходящ процес за управление на риска за сигурността на информацията, и план за непрекъснатост на дейността и възстановяване след бедствия и предаването за одобрение от управителния съвет;

Обосновка

Изменението е в съответствие с препоръката на ЕНОЗД относно процеса за управление на риска за сигурността на информацията.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор от списък с кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор. В процедурата за подбор се предвижда публикуването на покана за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и на други места. Управителният съвет назначава изпълнителния директор въз основа на личните му качества, опита му в областта на широкомащабните информационни системи и административните, финансовите и управленските му умения, както и знанията му в областта на защитата на данни. Управителният съвет взема своето решение за назначаване на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от всичките си членове с право на глас.

1.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор от списък с поне трима кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор. В процедурата за подбор се предвижда публикуването на покана за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и на други места. Управителният съвет назначава изпълнителния директор въз основа на качествата му, документираните административни и управленски умения на високо равнище, опита му в областта на широкомащабните информационни системи и административните, финансовите и управленските му умения, както и знанията му в областта на защитата на данни.

Обосновка

Тези изменения имат за цел да приведат процедурата по назначаване в съответствие с процедурата, предвидена в член 69 от Регламента за европейската гранична и брегова охрана [Регламент (EС) 2016/1624].

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Преди назначаването избраният от управителния съвет кандидат се поканва да направи изявление пред компетентната(ите) комисия(и) на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на тази(тези) комисия(и). След изявлението Европейският парламент приема становище, изразяващо оценката му за избрания кандидат, и го изпраща на управителния съвет. Управителният съвет информира Европейския парламент относно начина, по който това становище е взето предвид. Становището се смята за лично и поверително до назначаването на кандидата.

2.  Преди назначаването предложените от Комисията кандидати се поканват да направят изявление пред компетентната или компетентните комисии на Европейския парламент и да отговорят на въпроси, поставени от членовете на тази(тези) комисия(и). След изявлението Европейският парламент приема становище, изразяващо оценката му, и може да посочи предпочитан от него кандидат.

Обосновка

Тези изменения имат за цел да приведат процедурата по назначаване в съответствие с процедурата, предвидена в член 69 от Регламента за европейската гранична и брегова охрана [Регламент (EС) 2016/1624].

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор, като взема предвид тези становища. Управителният съвет взема своето решение с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас.

Обосновка

Тези изменения имат за цел да приведат процедурата по назначаване в съответствие с процедурата, предвидена в член 69 от Регламента за европейската гранична и брегова охрана [Регламент (EС) 2016/1624].

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 22 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Ако управителният съвет вземе решение да назначи кандидат, различен от този, който Европейският парламент е посочил като предпочитан от него, управителният съвет информира писмено Европейския парламент и Съвета за начина, по който е взел предвид становището на Европейския парламент.

Обосновка

Тези изменения имат за цел да приведат процедурата по назначаване в съответствие с процедурата, предвидена в член 69 от Регламента за европейската гранична и брегова охрана [Регламент (EС) 2016/1624].

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията.

3.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди изтичането на този срок управителният съвет, като се консултира тясно с Комисията, прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията.

Обосновка

Тъй като изпълнителният директор се отчита пред управителния съвет съгласно член 21, параграф 1 от предложението, съответно и оценката на работата му следва да се извършва от управителния съвет. С Комисията следва да се провеждат консултации по време на оценяването. Предложеното изменение е сходно с разпоредбата на член 18, параграф 3) от Регламент № 1077/2011.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 22 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 22 a

 

Заместник изпълнителен директор

 

1.   Изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор. Когато изпълнителният директор отсъства или е възпрепятстван, той се замества от заместник изпълнителния директор.

 

2.   Заместник изпълнителният директор се назначава от управителния съвет по предложение на изпълнителния директор. Заместник изпълнителният директор се назначава въз основа на качествата си и на подходящи административни и ръководни умения, включително подходящ професионален опит. Изпълнителният директор предлага най-малко трима кандидати за длъжността заместник изпълнителен директор. Управителният съвет взема своето решение с мнозинство от две трети от всички членове с право на глас. Управителният съвет има правомощия да освобождава от длъжност заместник изпълнителния директор чрез решение, прието с мнозинство от две трети от всички членове с право на глас.

 

3.   Мандатът на заместник изпълнителния директор е пет години. Той може да бъде удължен от управителния съвет еднократно за максимален срок от пет години.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка, която е обвързана съгласно правото на Съюза от законодателен инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на дадена широкомащабна информационна система, и Комисията назначават по един член в консултативната група, свързана с тази широкомащабна информационна система, с четиригодишен мандат, който може да бъде подновен веднъж.

Всяка държава членка, която е обвързана съгласно правото на Съюза от законодателен инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на дадена широкомащабна информационна система, както и Комисията и държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, както и на мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ и с Евродак, назначават по един член в консултативната група, свързана с тази широкомащабна информационна система, с четиригодишен мандат, който може да бъде подновен веднъж.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дания също назначава член на консултативна група, свързана с дадена широкомащабна информационна система, ако по силата на член 4 от Протокол № 22 относно позицията на Дания вземе решение за въвеждането в националното си право на законодателния инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на тази именно широкомащабна информационна система.

заличава се

Обосновка

В член 23, параграф 1 изрично се посочват основанията, на които държава членка може да назначава член на консултативната група. Този параграф е еднакво приложим и за Дания, при условие че тя реши да прилага законодателен инструмент относно широкомащабна информационна система. Предвиждането на отделен параграф за Дания не е нито необходимо, нито полезно.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  При изготвянето на становище членовете на всяка консултативна група полагат всички усилия за постигане на консенсус. Ако такъв консенсус не е постигнат, становището съдържа обоснована позиция на мнозинството от членовете. Обоснованата(ите) позиция(и) на малцинството също се отбелязва(т). Член 20, параграфи 3 и 4, се прилага съответно. На членовете, представляващи държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Евродак, се дава възможност да изразят становища по въпроси, по които нямат право на глас.

6.  При изготвянето на становище членовете на всяка консултативна група полагат всички усилия за постигане на консенсус. Ако такъв консенсус не е постигнат, становището съдържа обоснована позиция на мнозинството от членовете. Обоснованата(ите) позиция(и) на малцинството също се отбелязва(т). Член 20, параграфи 3 и 4, се прилага съответно. На членовете, представляващи държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, както и на мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ и с Евродак, се дава възможност да изразят становища по въпроси, по които нямат право на глас.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Всяка държава членка и всяка държава, асоциирана към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Евродак, улесняват дейностите на консултативните групи.

7.  Всяка държава членка и всяка държава, асоциирана към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, както и на мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ и с Евродак, улесняват дейностите на консултативните групи.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията и държавите членки могат да командироват временно в Агенцията служители или национални експерти. Управителният съвет приема решение за определяне на правилата за командироване на национални експерти в Агенцията.

5.  По искане на Агенцията Комисията и държавите членки могат да командироват временно в Агенцията служители или национални експерти. Управителният съвет приема решение за определяне на правилата за командироване на национални експерти в Агенцията.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членовете на управителния съвет, изпълнителният директор и членовете на консултативните групи поемат ангажимента да действат в името на обществения интерес. За целта те изготвят годишна публична писмена декларация за поемане на ангажимент.

Членовете на управителния съвет, изпълнителният директор, заместник изпълнителният директор и членовете на консултативните групи поемат ангажимента да действат в името на обществения интерес. За целта те изготвят годишна публична писмена декларация за поемане на ангажимент, която се публикува на уебсайта на Агенцията.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Списъкът на членовете на управителния съвет се публикува на интернет страницата на Агенцията.

Списъкът на членовете на управителния съвет и на членовете на консултативните групи се публикува на уебсайта на Агенцията.

Обосновка

От съображения за прозрачност членовете на консултативните групи също следва да бъдат публикувани на уебсайта на Агенцията.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Приемащата държава членка, в която е седалището на Агенцията, осигурява възможно най-добрите условия за правилното функциониране на Агенцията, включително многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

2.  Приемащата държава членка, в която е седалището на Агенцията, осигурява възможно най-добрите условия за правилното функциониране на Агенцията, включително, наред с другото, многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преводаческите услуги, необходими за дейностите на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

4.  Преводаческите услуги, необходими за дейностите на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз или от други доставчици на преводачески услуги в съответствие с правилата на Съюза за обществените поръчки и съобразно ограниченията, установени в относимите финансови правила.

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да предостави на Агенцията известна гъвкавост по отношение на преводаческите услуги.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Управителният съвет приема подробните правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001. По предложение на изпълнителния директор управителният съвет приема правила относно достъпа до документите на Агенцията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.  Управителният съвет приема подробните правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001. По предложение на изпълнителния директор управителният съвет приема незабавно правила относно достъпа до документите на Агенцията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комуникационната дейност на Агенцията се осъществява в съответствие със законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, като тя може да участва в комуникационни дейности по собствена инициатива в рамките на сферата си на компетентност. Агенцията гарантира по-специално, че освен публикациите, посочени в член 15, параграф 1, букви с), т), ии), йй) [(кк)], [(лл)], [(мм)], и в член 42, параграф 9, обществеността и всички заинтересовани страни получават бързо обективна, точна, надеждна, изчерпателна и лесно разбираема информация за нейната работа. Отпускането на ресурси за комуникационни дейности не трябва да бъде в ущърб на ефективното изпълнение на задачите на Агенция, посочени в членове 3 и 12. Комуникационните дейности се осъществяват съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

4.  Комуникационната дейност на Агенцията се осъществява в съответствие със законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и/или използването на широкомащабни информационни системи, като тя може да участва в комуникационни дейности по собствена инициатива в рамките на сферата си на компетентност. Агенцията гарантира по-специално, че освен публикациите, посочени в член 15, параграф 1, букви с), т), ии), йй) [(кк)], [(лл)], [(мм)], и в член 42, параграф 9, обществеността и всички заинтересовани страни получават бързо обективна, точна, надеждна, изчерпателна и лесно разбираема информация за нейната работа. Отпускането на ресурси за комуникационни дейности не трябва да бъде в ущърб на ефективното изпълнение на задачите на Агенция, посочени в членове 3 и 12. Комуникационните дейности се осъществяват съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат разпоредбите за защита на данните, предвидени в законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, обработването на лични данни от Агенцията се извършва съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 [Регламент (ЕС) XX/2018 относно защитата личните данни от институциите и органите на Съюза].

1.  Обработването на лични данни от Агенцията се извършва съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 [Регламент (ЕС) XX/2018 относно защитата личните данни от институциите и органите на Съюза].

Обосновка

В съответствие с позицията на ЕП относно новия регламент, уреждащ защитата на данни в институциите на ЕС (заменящ Регламент 2001/45), следва да има само един хоризонтален режим за защита на данните.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато Агенцията обработва лични данни за целите, посочени в параграф 1, буква а), се прилагат специалните разпоредби относно защитата на данните и сигурността на данните, предвидени в законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията.

2.  Когато Агенцията обработва лични данни за целите, посочени в параграф 1, буква а), се прилагат специалните разпоредби относно защитата на данните и сигурността на данните, предвидени в законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията. Във всички случаи съгласно Регламент (EО) № 45/2001 всеки субект на данни има право да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните, както и право на съдебна защита пред Съда на Европейския съюз, включително право да получи обезщетение от Агенцията, ако счита, че обработката на свързаните с него лични данни нарушава тези конкретни разпоредби.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правилата за сигурност се приемат от управителния съвет след одобрение от Комисията. Агенцията може да предприема всички необходими мерки за улесняване на обмена с Комисията и държавите членки и, когато е целесъобразно — с компетентните агенции на Съюза, на информация, която е от значение за нейните задачи. Агенцията разработва и управлява информационна система, посредством която е възможен обмен на класифицирана информация с тези участници, в съответствие с Решение 2013/488/ЕС на Съвета и Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията. Управителният съвет взема решение относно вътрешната структура на Агенцията, необходима за прилагането на подходящите принципи за сигурност, съгласно член 2 и член 15, параграф 1, буква ш) от настоящия регламент.

2.  Правилата за сигурност се приемат от управителния съвет след тясна консултация с Комисията. Агенцията може да предприема всички необходими мерки за улесняване на обмена с Комисията и държавите членки и, когато е целесъобразно — с компетентните агенции на Съюза, на информация, която е от значение за нейните задачи. Агенцията разработва и управлява информационна система, посредством която е възможен обмен на класифицирана информация с тези участници, в съответствие с Решение 2013/488/ЕС на Съвета и Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията. Управителният съвет взема решение относно вътрешната структура на Агенцията, необходима за прилагането на подходящите принципи за сигурност, съгласно член 2 и член 15, параграф 1, буква ш) от настоящия регламент.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, а след това на всеки пет години, Комисията извършва оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат, задачи и местоположение, в съответствие с насоките на Комисията. В оценката се разглежда и приносът на Агенцията към създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационна среда на равнището на Съюза за управлението на широкомащабни информационни системи, която е в подкрепа изпълнението на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР). По-специално в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

1.  Не по-късно от ... [четири години след влизането в сила на настоящия регламент], а след това на всеки пет години, Комисията в консултация с управителния съвет извършва оценка на работата на Агенцията. Тази оценка включва преглед на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, както и по какъв начин и доколко Агенцията ефективно допринася за оперативното управление на широкомащабните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и изпълнява задачите си, както са предвидени в настоящия регламент. В оценката се разглежда и приносът на Агенцията към създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационна среда на равнището на Съюза за управлението на широкомащабни информационни системи, която е в подкрепа на изпълнението на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР). По-специално в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение. Управителният съвет може да предоставя на Комисията препоръки по отношение на промени в настоящия регламент.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията си сътрудничи с Комисията, с други институции на Съюза и с други органи, служби и агенции на Съюза, по-специално с тези в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, и по-конкретно с Европейската агенция за основните права, по въпросите, обхванати от настоящия регламент.

1.  Агенцията си сътрудничи с Комисията, с други институции на Съюза и с други органи, служби и агенции на Съюза, по-специално с тези в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, и по-конкретно с Европейската агенция за основните права, по въпросите, обхванати от настоящия регламент, за да се постига координация и финансови икономии, да се избягват дублирания и да се насърчава полезно взаимодействие и взаимно допълване по отношение на техните дейности.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията се консултира при необходимост с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност и следва нейните препоръки.

3.  Агенцията се консултира с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност по въпросите на мрежовата и информационната сигурност и следва нейните препоръки.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Сътрудничеството с органите, службите и агенциите на Съюза се осъществява в рамките на работните договорености. Тези договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията. В тези договорености може да се предвижда съвместното използване на организационни структури от страна на агенции, когато е целесъобразно, на принципа на географска близост или близост по области на политика, при спазване на ограниченията на съответните им мандати и без да се засягат основните им задачи.

4.  Сътрудничеството с органите, службите и агенциите на Съюза се осъществява в рамките на работните договорености. Тези договорености се сключват след тясна консултация с Комисията. В тези договорености може да се предвижда съвместното използване на организационни структури от страна на агенции, когато е целесъобразно, на принципа на географска близост или близост по области на политика, при спазване на ограниченията на съответните им мандати и без да се засягат основните им задачи. В работните договорености се установяват механизми за възстановяване на разходите.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 38 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Участие на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“

Участие на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, както и на мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ и с Евродак

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията е отворена за участие на трети държави, които за тази цел са сключили споразумения за асоцииране със Съюза.

1.  Агенцията е отворена за участие на трети държави, които са сключили всякакви видове споразумения за асоцииране със Съюза относно изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, както и на мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ и с Евродак.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съгласно съответните разпоредби на споразуменията за асоцииране, посочени в параграф 1, се изготвят договорености, в които се определят по-специално естеството, обхватът, начинът и подробните правила за участието на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Евродак, в работата на Агенцията, включително разпоредбите за финансовите вноски, персонала и правото на глас.

2. Съгласно съответните разпоредби на споразуменията за асоцииране, посочени в параграф 1, се изготвят договорености, в които се определят по-специално естеството, обхватът, начинът и подробните правила за участието на трети държави, както е посочено в параграф 1, в работата на Агенцията, включително разпоредбите за финансовите вноски, персонала и правото на глас.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 38 a (нов) – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 38а

 

Работни договорености с международни организации и други относими образувания

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 38 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ и след консултации с Комисията, Агенцията може, посредством сключване на работни договорености, да установи и поддържа връзки с международни организации и техните подчинени органи, регламентирани от международното публично право, или други съответни образувания или органи, които са създадени по силата или въз основа на споразумение между две или повече държави.

Обосновка

Може да бъде необходимо да се предостави достатъчно правно основание, за да може Агенцията да установява и поддържа връзки с международни организации и/или с други относими образувания (например Интерпол и Международната асоциация за въздушен транспорт — IATA) с оглед на прилагането на съответните разпоредби или предложения на Системата за влизане/излизане и ETIAS. Настоящото предложение предвижда общо правно основание за установяването на такива отношения.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Годишната работна програма за следващата година съдържа подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В него също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 6. В програмния документ се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година. Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, когато на Агенцията бъде възложена нова задача. Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

5.  Годишната работна програма за следващата година съдържа подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението, в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението. В него също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 6. В програмния документ се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година. Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, когато на Агенцията бъде възложена нова задача. В този контекст промяната в приоритетите на дейностите винаги се разглежда преди предоставянето на допълнителни финансови ресурси. Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Обосновка

Изменението е в съответствие с общия подход и цели да изтъкне, че Агенцията използва оптимално ограничените налични ресурси.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка година изпълнителният директор, като взема предвид извършваните от Агенцията дейности, изготвя проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет заедно с щатното разписание.

1.  Всяка година изпълнителният директор, в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, и като взема предвид извършваните от Агенцията дейности, както и нейните цели и очаквани резултати, изготвя проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет заедно с щатното разписание.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Въз основа на проекта на разчет, изготвен от изпълнителния директор, управителният съвет приема проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година, включително проект на щатно разписание. До 31 януари всяка година управителният съвет ги изпраща на Комисията и на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Евродак, като част от единния програмен документ.

2.  Въз основа на проекта на разчет, изготвен от изпълнителния директор, управителният съвет приема проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година, включително проект на щатно разписание. До 31 януари всяка година Агенцията ги изпраща на Комисията и на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, както и на мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ и с Евродак, като част от единния програмен документ.

Обосновка

Предлага се привеждане в съответствие на формулировката в предложението с формулировката на рамковия финансов регламент за органите на ЕС (вж. член 33, параграф 5 от Регламент 1271/2013).

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  възстановяване на разходите, платени от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза за предоставените им услуги в съответствие с работните договорености, посочени в член 37;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Агенцията изпраща доклад за бюджетното и финансовото управление за година N на Европейския парламент, на Съвета, на Сметната палата и на Комисията до 31 март на година N+1.

4.  Изпълнителният директор изпраща доклад за бюджетното и финансовото управление за година N на Европейския парламент, на Съвета, на Сметната палата и на Комисията до 31 март на година N+1.

Обосновка

Настоящото изменение привежда в съответствие формулировката на предложението с формулировката на рамковия финансов регламент. (Вж. член 39, параграф 1 от Регламент 1271/2013, в който се посочва, че „Директорът изпълнява задължения на разпоредител с бюджетни кредити“.)

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията приема вътрешни правила, с които от членовете на нейните органи и на персонала ѝ се изисква да избягват всяка ситуация, която би могла да доведе до конфликт на интереси по време на изпълнението на техните служебни задължения или мандат, и да докладват за такива ситуации.

Агенцията приема вътрешни правила, с които от членовете на нейните органи и на персонала ѝ се изисква да избягват всяка ситуация, която би могла да доведе до конфликт на интереси по време на и след изпълнението на техните служебни задължения или мандат, и да докладват за такива ситуации. Всяко сериозно нарушение на тези вътрешни правила се съобщава на Европейския парламент и на Комисията по начин, който взема предвид правилата за поверителност, приложими спрямо предполагаемото нарушение.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от Агенцията, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета94.

3.  [Европейската прокуратура,] Европейската служба за борба с измамите (OLAF) [или и двете] може(могат) да извършва(т) разследвания, включително проверки на място и инспекции, за да установи(ят) дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от Агенцията, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета94.

__________________

__________________

94 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

94 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На изпълнителния директор на eu-LISA, назначен на основание член 18 от Регламент (ЕО) № 1077/2011, за оставащия период от мандата му се възлагат отговорностите на изпълнителен директор, предвидени в член 21 от настоящия регламент.

На изпълнителния директор на eu-LISA, назначен на основание член 18 от Регламент (ЕО) № 1077/2011, за оставащия период от мандата му се възлагат отговорностите на изпълнителен директор на Агенцията, предвидени в член 21 от настоящия регламент. Останалите условия на договора му остават непроменени. Ако решение за удължаване на мандата на изпълнителния директор съгласно член 18, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1077/2011 бъде прието преди влизането в сила на настоящия регламент, мандатът автоматично се продължава до 31 октомври 2022 г.

Обосновка

Тази преходна разпоредба ще позволи да се продължи мандатът на изпълнителния директор еднократно за срок до 5 години, ако мандатът му вече е бил продължен по силата на сега действащата правна рамка[1], която предвижда единствено възможност за продължаване до 3 години. Продължаването на мандата на настоящия изпълнителен директор, който (след продължаване с 3 години) ще приключи на 31 октомври 2020 г., е от решаващо значение от гледна точка на Агенцията. Такава преходна разпоредба вече съществува в Регламент (ЕС) 2016/794 за Европол.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 48 a (нов) – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Запазване в сила на вътрешните правила, приети от управителния съвет

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 48 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

Вътрешните правила и мерки, приети от управителния съвет въз основа на Регламент (ЕС) № 1077/2011, остават в сила след влизането в сила на настоящия регламент, без да се засягат евентуалните изменения в тях, които се налагат по силата на настоящия регламент.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Регламентът за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи (eu-LISA/Агенцията) беше приет през 2011 г. Със създаването на Агенцията оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие беше поверено на европейска агенция, с което беше сложен край на положението, при което оперативното управление се извършваше от държавите членки или Комисията. eu-LISA в момента отговаря за оперативното управление на централно равнище на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и системата „Евродак“. На eu-LISA може би ще бъдат възложени и развитието и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, ако това бъде предвидено в съответните законодателни инструменти.

В съответствие с член 31 от Регламента за създаването на Агенцията Комисията извърши оценка на дейността ѝ въз основа на външна оценка, в тесни консултации с управителния съвет на eu-LISA, за да разгледа по какъв начин и доколко Агенцията ефективно допринася за оперативното управление на широкомащабните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и изпълнява задачите, предвидени в Регламента за създаването на Агенцията. В оценката бе разгледана и необходимостта от преразглеждане или разширяване на възложените на eu-LISA задачи в Регламента за създаването на Агенцията. Предложението е свързано с оценката на Агенцията, но се подчинява и на други мерки в областта на законодателството и политиката и отразява препоръките, както и становището на управителния съвет.

На 29 юни 2017 г., с цел разглеждане на настоящите ограничения на информационните системи на ЕС, премахване на пропуски по отношение на информацията и създаване на възможност за обмен на информация между информационните системи Комисията предложи да се засили мандатът на eu-LISA, така че тя да може да разработи и внедри техническите решения, с които да се осигури оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС, а и за целите на управлението на нови системи, така че да се гарантира, че нейният мандат отговаря на настоящите предизвикателства в областта на миграцията и сигурността на европейско равнище.

Целта на предложението на Комисията е да се извърши преглед на Регламента за създаването на eu-LISA, така че той да се адаптира към препоръките за законодателни изменения, произтичащи от оценката, както и да се подобри функционирането на eu-LISA и да се усъвършенства и засили нейната роля, за да се гарантира, че мандатът ѝ отговаря на настоящите предизвикателства на равнището на ЕС в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Освен това то има за цел в регламента да се въведат промени, произтичащи от промени в политиките, законодателството и реалността, и по-специално да се отрази фактът, че новите системи ще бъдат възложени на eu-LISA при съгласие от страна на съзаконодателите и че на eu-LISA следва да се възложи да допринася за развитието на оперативната съвместимост между широкомащабни информационни системи в последващите действия във връзка със съобщението на Комисията „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ от 6 април 2016 г.(1), окончателния доклад на експертната група на високо равнище по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост от 11 май 2017 г.(2) и Седмия доклад на Комисията за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност от 16 май 2017 г.(3). Предложението отговаря също и на препоръките за изменения, предложени от управителния съвет на Агенцията, и евентуалната необходимост eu-LISA да хоства и управлява съвместни технически решения за прилагането на децентрализирани системи на национално равнище от заинтересованите държави членки. И накрая, с предложението учредителният акт на Агенцията се привежда в съответствие с принципите на Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисията относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. (наричано по-нататък „Общия подход“).

Днес Европа е изправена пред двойно предизвикателство: да остане отворена и същевременно да гарантира своята сигурност. За да разработи подходящ отговор на това предизвикателство, ЕС трябва да използва способностите на съвременните ИТ технологии успоредно с употребата им за укрепване и засилване на обмена на информация и сътрудничеството между държавите членки.

Нови задачи на Агенцията

За подходящия отговор на това предизвикателство се налага и eu-LISA да поеме нови задачи. Агенцията ще отговаря вече и за разработването и управлението на бъдещите широкомащабни информационни системи на ЕС.

Ключова ще е ролята на eu-LISA за разработването и работата с новите системи, които понастоящем се обсъждат от съзаконодателите: Системата за влизане/излизане за модернизирано управление на външните граници и системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), чиято цел е събиране на предварителна информация за пътниците, които са освободени от визи в ЕС. Предложението на Европейската комисия предвижда също така по-нататъшни стъпки за усъвършенстване на Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), така че да се подобри обменът на информация между държавите членки относно осъждани граждани на държави извън ЕС. Централизираната система ECRIS също ще бъде част от информационните системи, разработвани и управлявани от eu-LISA.

Способността на Агенцията не само да управлява широкомащабните информационни системи, но и да предоставя консултации и съдействие на държавите членки по технически въпроси във връзка със съществуващите или новите информационни системи, е в основата на предложението на Европейската комисия за разширяване на мандата на eu-LISA. Агенцията ще има засилена роля за събирането и предоставянето на статистически данни, свързани с поверените ѝ системи, както и разширен обхват на мандата си по отношение на пилотни проекти и научни изследвания. Това ще спомогне за подобряване качеството на данните в системите, като се въведат автоматизирани механизми за контрол на качеството на данните. Те ще осигурят автоматичното идентифициране на неточни или несъответстващи данни. По този начин държавата членка, въвела данните, ще бъде предупредена, така че да може да премахне или актуализира тези данни.

Оперативна съвместимост

Предложението е част от новия подход на Комисията за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС в областта на сигурността, управлението на границите и на миграцията до 2020 г.

Реформата ще даде мандат на Агенцията да разработи необходимите технически решения за постигане на оперативна съвместимост. Трансформирането в посока цифровизация на сферата на правосъдието и вътрешните работи на ЕС очертава нуждата от още по-голямо увеличаване на добавената стойност на eu-LISA за държавите членки и за ЕС като цяло. Предложението за преразгледан мандат е съобразено с нуждите, произтичащи от тази трансформация, както и със способността на Агенцията за удовлетворяването им.

Агенцията ще отговаря за разработването на основните технически характеристики на подхода на Комисията към оперативна съвместимост — веднага щом бъдат приети съответните законодателни инструменти — която се състои от европейски портал за търсене, обща услуга за биометрично съпоставяне и общо хранилище на данни за самоличност, така че да се гарантира, че всички информационни системи на ЕС си взаимодействат по ефикасен начин и са леснодостъпни за полицейските и митническите служители по места.

Позиция на докладчика

Докладчикът изразява задоволство от предложението на Комисията, което има за цел да разшири ролята и отговорностите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие („Агенцията“). Агенцията изпълнява важни задачи в областта на управлението на границите и сигурността, като осигурява оперативното управление на широкомащабни информационни системи. Докладчикът изразява задоволство от факта, че с предложението се разширява обхватът на задачите на Агенцията.

Въпреки това докладчикът счита, че някои аспекти на предложението на Комисията биха могли да се подобрят още повече, за да се гарантира по-добрата работа на Агенцията.

Настоящата практика показва, че държавите членки се обръщат директно към Агенцията, когато се нуждаят от техническа подкрепа по отношение на връзката на националните им системи с централната система. Ето защо изглежда логично в предложението да бъде запазена установената понастоящем практика и да бъде предложена същата „пътека“ за подаване на искане до Агенцията и в бъдеще. В този контекст Комисията следва да има консултативна роля (член 12).

Докладчикът предвижда възможност за създаване на допълнителни технически обекти по различни причини: под въпрос е дали двойно активен режим на работа (когато всички технически обекти могат да се ползват активно и никой от тях да не функционира само като резервен) е технически осъществим на две места, които са географски отдалечени едно от друго (както е в законодателното предложение — Страсбург и Санкт Йохан им Понгау). Освен това, за да продължи да се гарантира ефективното, защитено и непрекъснато функциониране на широкомащабните информационни системи, Агенцията следва да бъде в състояние да реагира бързо на ситуации и да се адаптира лесно към/да прилага бъдещи законодателни предложения, когато капацитетът на съществуващите технически обекти трябва бъде увеличен или подобрен (член 13).

Докладчикът счита, че предложението трябва да включва допълнителни правила за прозрачност. Във връзка с това докладчикът предлага на уебсайта на Агенцията да се публикуват приетите от управителния съвет правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси на неговите членове (член 15), както и годишната писмена декларация за поемането на ангажимент от страна на членовете на управителния съвет, на изпълнителния директор и на членовете на консултативните групи (член 25). Освен това докладчикът призовава Агенцията да приеме вътрешни правила за защита на лица, подаващи сигнали за нередности (член 15).

В член 37 от предложението е предоставено правното основание за сътрудничеството с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Това сътрудничество може да бъде както стратегическо, така и оперативно, например като се предлагат услуги в областта на ИТ на други агенции. В този случай услугата, предоставяна от eu-LISA, може да има въздействие върху бюджета на Агенцията, за което тя да може да изисква финансова компенсация. В настоящото предложение обаче не е предвидена възможност Агенцията да иска финансова компенсация за услуги, предлагани на други органи и агенции на ЕС. Докладчикът е на мнение, че на Агенцията следва да се предоставят компенсации по силата на двустранен меморандум за разбирателство между нея и Комисията.

Трябва да се осигури достатъчно правно основание на Агенцията, доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ и след консултации с Комисията, за целите на създаването и поддържането на връзки с международни организации и други съответни образувания или органи. Установяването на оперативно сътрудничество с международни организации е от особено голямо значение за правилното изпълнение на предложенията относно Системата за влизане/излизане и ETIAS. За тази цел в предложението следва да бъде включено достатъчното правно основание (нов член 38а).

И накрая, предлага се разпоредбата относно възможността, която се предоставя в предложението за продължаване на мандата на изпълнителния директор, да се уеднакви със съответната разпоредба (член 73) от Регламент (ЕС) 2016/794 за Европол, като се включи преходна разпоредба за изпълнителния директор. Тази преходна разпоредба ще даде възможност за еднократно продължаване на мандата на изпълнителния директор за срок до 5 години, ако неговият мандат вече е бил продължен по силата на сега действащата правна рамка, която предвижда единствено възможност за удължаване до 3 години. Продължаването на мандата на настоящия изпълнителен директор (след удължаване с 3 години) ще приключи на 31 октомври 2020 г. От гледна точка на Агенцията периодът около 2020 г. е от изключително голямо значение, тъй като се предвижда да е много активен и напрегнат за Агенцията поради настоящите срокове за влизане в сила на новите системи (Системата за влизане/излизане, ETIAS и потенциално ECRIS-TCN). Освен това в периода 2020—2021 г. Агенцията ще поеме и председателството на мрежата на агенциите на ЕС. За всички тези дейности ще бъде необходимо Агенцията да разполага с постоянно и опитно ръководство.

(1)

  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността COM(2016) 205 final, 6.4.2016 г.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017) 261 final.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (9.11.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Докладчик по становище: Йенс Гайер

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Агенцията следва да предоставя също подкрепа по конкретни случаи на държавите членки, когато това се налага от извънредни нужди в областта на сигурността или миграцията. По-специално, когато държава членка е изправена пред конкретни и прекомерни предизвикателства, свързани с миграцията, в определени райони на външните си граници, характеризиращи се с голям приток на миграционни потоци, държавите членки следва да могат да разчитат на техническо и оперативно укрепване. Тази подкрепа следва да бъде предоставяна в горещи точки от екипи за съдействие в управлението на миграцията, , съставени от специалисти от съответните агенции на Съюза. Когато в този контекст бъде необходима подкрепата на eu-LISA по въпроси, свързани с широкомащабните информационни системи, които управлява, искането за подкрепа следва да бъде изпратено до Агенцията от Комисията.

(19)  Агенцията следва да предоставя също подкрепа по конкретни случаи на държавите членки, когато това се налага от извънредни нужди в областта на сигурността или миграцията. По-специално, когато държава членка е изправена пред конкретни и прекомерни предизвикателства, свързани с миграцията, в определени райони на външните си граници, характеризиращи се с голям приток на миграционни потоци, държавите членки следва да могат да разчитат на техническо и оперативно укрепване. Тази подкрепа следва да бъде предоставяна в горещи точки от екипи за съдействие в управлението на миграцията, , съставени от специалисти от съответните агенции на Съюза. Когато в този контекст бъде необходима подкрепата на eu-LISA по въпроси, свързани с широкомащабните информационни системи, които управлява, искането за подкрепа следва да бъде изпратено до Агенцията от Комисията. В такъв случай всички разходи следва да се поемат от Агенцията. Бюджетът на Агенцията следва да включва специален бюджетен ред, който да е предназначен изключително за тази цел и в допълнение към финансовите ресурси, разпределени за ежедневната работа.

Обосновка

Това изменение е в съответствие с изменението на член 21, параграф 1. Въпреки че разходите следва да се поемат от Агенцията, в същото време следва да се гарантира, че исканията за подкрепа по конкретни случаи не следва да застрашава обичайната работа на Агенцията.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  За целите на изпълнението на своята мисия и доколкото е необходимо за изпълнението на нейните задачи, на Агенцията следва да бъде разрешено да си сътрудничи с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, по-специално с тези в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, по въпроси, обхванати от настоящия регламент и законодателни инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията, в рамките на работни договорености, сключени в съответствие със законодателството и политиката на Съюза, и в рамките на съответните им компетентности. Тези работни договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията. Агенцията следва също при необходимост да се консултира с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност и да следва нейните препоръки, .

(34)  За целите на изпълнението на нейната мисия, постигането на координация и финансови икономии, избягването на дублирания и насърчаването на полезно взаимодействие и взаимно допълване, и доколкото е необходимо за изпълнението на нейните задачи, на Агенцията следва да бъде разрешено да си сътрудничи с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, по-специално с тези в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, по въпроси, обхванати от настоящия регламент и законодателни инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията, в рамките на работни договорености, сключени в съответствие със законодателството и политиката на Съюза, и в рамките на съответните им компетентности. Тези работни договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията. Агенцията следва също при необходимост да се консултира с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност и да следва нейните препоръки, .

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  предоставянето на адекватни статистически данни за Комисията и за съответните децентрализирани агенции на Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Агенция може да планира и изпълнява дейности за изпитване, свързани с въпросите, обхванати от настоящия регламент и законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията, след решение на управителния съвет.

4.  Агенция може да планира и изпълнява дейности за изпитване, свързани с въпросите, обхванати от настоящия регламент и законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията, след решение на управителния съвет. Агенцията гарантира адекватно равнище на качество във връзка с дейности по изпитване и покрива всички съответни разходи.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  От Агенцията може да бъде поискано да предоставя консултации на държавите членки по отношение на свързаността на националните системи с централните, както и подкрепа по конкретни случаи. Исканията за подкрепа по конкретни случаи се изпращат до Комисията, която ги предава на Агенцията. От Агенцията може да бъде поискано също така да предоставя консултации или подкрепа на Комисията по технически въпроси, свързани със съществуващи или нови системи, включително посредством проучвания и дейности за изпитване.

1.  От Агенцията може да бъде поискано да предоставя консултации на държавите членки по отношение на свързаността на националните системи с централните, както и подкрепа по конкретни случаи. Исканията за подкрепа по конкретни случаи се изпращат до Комисията, която ги предава на Агенцията. От Агенцията може да бъде поискано също така да предоставя консултации или подкрепа на Комисията по технически въпроси, свързани със съществуващи или нови системи, включително посредством проучвания и дейности за изпитване. Всички разходи се поемат от Агенцията Бюджетът на Агенцията следва да включва специален бюджетен ред, който да е предназначен изключително за тази цел и в допълнение към финансовите ресурси, разпределени за ежедневната работа.

Обосновка

В миналото оказването на подкрепа по конкретни случаи беше необходимо в спешни ситуации, когато една държава членка трябваше да се справи със значително увеличаване на миграцията. В такъв случай оказването на подкрепа има ясно изразена добавена стойност за Европа и разходите следва да се поемат от бюджета на Съюза. Това изменение има за цел да уточни впоследствие финансовите условия.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Група от най-малко шест държави членки , които по собствена инициатива са избрали централизирано решение, което да им помага при изпълнението на техническите аспекти на задълженията, произтичащи от законодателството на ЕС относно децентрализираните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, могат също да възлагат на Агенцията задачи по разработването, управлението и/или хостването на обща информационна система , при условие че Комисията даде предварително разрешение и след като управителният съвет приеме решение по този въпрос. В такъв случай съответните държави членки възлагат горепосочените задачи на Агенцията посредством споразумение за делегиране, в което се включват условията за делегирането и се посочва изчислението на всички съответни разходи, както и методът на фактуриране.

2.  Група от най-малко шест държави членки , които по собствена инициатива са избрали централизирано решение, което да им помага при изпълнението на техническите аспекти на задълженията, произтичащи от законодателството на ЕС относно децентрализираните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, могат също да възлагат на Агенцията задачи по разработването, управлението и/или хостването на обща информационна система , при условие че Комисията даде предварително разрешение и след като управителният съвет приеме решение по този въпрос. В такъв случай съответните държави членки възлагат горепосочените задачи на Агенцията посредством споразумение за делегиране, в което се включват условията за делегирането и се посочва изчислението на всички съответни разходи, както и методът на фактуриране. Всички разходи се поемат от съответните държави членки.

Обосновка

Противно на член 12, параграф 1, бюджетът на Съюза не следва да поема тези услуги, ако те засягат само ограничен брой държави членки.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Статистическа подкрепа

 

Агенцията осигурява подходяща и подробна статистическа информация на:

 

а)  Комисията, за целите на оценките и наблюдението, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета1a; както и

 

б)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана, за целите на наблюдението на осъществяването на оценки на уязвимостта в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Агенцията може да предоставя адекватна и подробна статистическа информация на други институции, органи, служби и агенции за обосновани цели.

 

_________________

 

1a   Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

 

  Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за Европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава членка и двама представители на Комисията, като всички имат право на глас в съответствие с член 20.

1.  Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава членка, двама представители на Комисията и един член, назначен от Европейския парламент, като всеки един от тях има право на глас в съответствие с член 20.

Обосновка

eu-LISA отговаря за редица чувствителни въпроси, например в областта на вътрешната сигурност и управлението на границите на Съюза, както и за защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на Съюза. Следователно Европейският парламент следва да бъде включен и надлежно информиран в процеса на вземане на решения на Управителния съвет. Искането е в съответствие с общия подход.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор от списък с кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор. В процедурата за подбор се предвижда публикуването на покана за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и на други места. Управителният съвет назначава изпълнителния директор въз основа на личните му качества, опита му в областта на широкомащабните информационни системи и административните, финансовите и управленските му умения, както и знанията му в областта на защитата на данни. Управителният съвет взема своето решение за назначаване на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от всичките си членове с право на глас.

1.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор от списък с поне трима кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор. В процедурата за подбор се предвижда публикуването на покана за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и на други места. Управителният съвет назначава изпълнителния директор въз основа на личните му качества, опита му в областта на широкомащабните информационни системи и административните, финансовите и управленските му умения, както и знанията му в областта на защитата на данни. Управителният съвет взема своето решение за назначаване на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от всичките си членове с право на глас.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преводаческите услуги, необходими за дейностите на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

4.  Преводаческите услуги, необходими за дейностите на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз или от други доставчици на преводачески услуги в съответствие с правилата за обществените поръчки и съобразно ограниченията, установени в приложимите финансови правила.

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да предостави на Агенцията известна гъвкавост по отношение на преводаческите услуги.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, а след това на всеки пет години, Комисията извършва оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат, задачи и местоположение, в съответствие с насоките на Комисията. В оценката се разглежда и приносът на Агенцията към създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационна среда на равнището на Съюза за управлението на широкомащабни информационни системи, която е в подкрепа изпълнението на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР). По-специално в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

1.  Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, а след това на всеки пет години, в консултация с Управителния съвет, Комисията извършва оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат, задачи и местоположение, в съответствие с насоките на Комисията. В оценката се разглежда и приносът на Агенцията към създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационна среда на равнището на Съюза за управлението на широкомащабни информационни системи, която е в подкрепа изпълнението на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР). По-специално в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

Обосновка

Оценката на Агенцията се извършва в консултация с Управителния съвет, за да се даде възможност на Комисията да проведе задълбочен преглед на параметрите, които трябва да се вземат предвид за оценката.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията си сътрудничи с Комисията, с други институции на Съюза и с други органи, служби и агенции на Съюза, по-специално с тези в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, и по-конкретно с Европейската агенция за основните права, по въпросите, обхванати от настоящия регламент.

1.  Агенцията си сътрудничи с Комисията, с други институции на Съюза и с други органи, служби и агенции на Съюза, по-специално с тези в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, и по-конкретно с Европейската агенция за основните права, по въпросите, обхванати от настоящия регламент, с оглед постигането на координация и финансови икономии, избягването на дублирания и насърчаването на полезно взаимодействие и взаимно допълване.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Сътрудничеството с органите, службите и агенциите на Съюза се осъществява в рамките на работните договорености. Тези договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията. В тези договорености може да се предвижда съвместното използване на организационни структури от страна на агенции, когато е целесъобразно, на принципа на географска близост или близост по области на политика, при спазване на ограниченията на съответните им мандати и без да се засягат основните им задачи.

4.  Сътрудничеството с органите, службите и агенциите на Съюза се осъществява в рамките на работните договорености. Тези договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията. В тези договорености може да се предвижда съвместното използване на организационни структури от страна на агенции, когато е целесъобразно, на принципа на географска близост или близост по области на политика, при спазване на ограниченията на съответните им мандати и без да се засягат основните им задачи. В работните договорености се установяват механизми за възстановяване на разходите.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Годишната работна програма за следващата година съдържа подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В него също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 6. В програмния документ се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година. Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, когато на Агенцията бъде възложена нова задача. Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

5.  Годишната работна програма за следващата година съдържа подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението, в съответствие с принципа на основаното на резултатите бюджетиране. В него също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 6. В програмния документ се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година. Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, когато на Агенцията бъде възложена нова задача. В този контекст промяната в приоритетите на дейностите винаги се разглежда като приемлива алтернатива преди евентуалното отпускане на допълнителни финансови ресурси. Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Обосновка

Изменението е в съответствие с общия подход и цели да изтъкне, че Агенцията използва оптимално ограничените налични ресурси.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка година изпълнителният директор, като взема предвид извършваните от Агенцията дейности, изготвя проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет заедно с щатното разписание.

1.  Всяка година изпълнителният директор, в съответствие с принципа на бюджетиране, основаващо се на изпълнението, като взема предвид извършваните от Агенцията дейности, както и нейните цели и очаквани резултати, изготвя проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет заедно с щатното разписание.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  вноски от държавите членки за предоставените им услуги в съответствие със споразумението за делегиране, посочено в член 12;

г)  вноски от държавите членки за предоставените им услуги в съответствие със споразумението за делегиране, посочено в член 12, параграф 2;

Обосновка

Това изменение е необходимо в подкрепа на други изменения.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  възстановяване на разходите, платени от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза за предоставените им услуги в съответствие с работните договорености, посочени в член 37;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Позовавания

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.9.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Jens Geier

11.7.2017

Дата на приемане

9.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Позовавания

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

CONT

28.9.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Дата на приемане

7.12.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

10

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Дата на внасяне

18.12.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация