Procedura : 2016/0414(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0405/2017

Teksty złożone :

A8-0405/2017

Debaty :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Głosowanie :

PV 12/09/2018 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0339

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1240kWORD 159k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Ignazio Corrao

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0826),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0534/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uwagi zgłoszone przez czeską Izbę Deputowanych, czeski Senat i Kortezy Generalne Hiszpanii w sprawie projektu aktu ustawodawczego,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji Prawnej (A8-0405/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Pranie pieniędzy i powiązane z nim finansowanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej nadal stanowią poważny problem na szczeblu unijnym, szkodząc tym samym integralności, stabilności i reputacji sektora finansowego oraz zagrażając bezpieczeństwu wewnętrznemu i rynkowi wewnętrznemu Unii. Aby stawić czoła tym problemom i poprawić stosowanie dyrektywy 2015/849/UE1, niniejsza dyrektywa ma na celu zwalczanie prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, umożliwiając lepszą współpracę transgraniczną między właściwymi organami.

(1)  Pranie pieniędzy i powiązane z nim finansowanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej nadal stanowią poważny problem na szczeblu unijnym, szkodząc tym samym integralności, stabilności i reputacji sektora finansowego oraz zagrażając bezpieczeństwu wewnętrznemu i rynkowi wewnętrznemu Unii, bezpieczeństwu publicznemu oraz indywidualnemu bezpieczeństwu obywateli Unii. Aby stawić czoła tym rosnącym problemom i uzupełnić oraz poprawić stosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/8491, niniejsza dyrektywa ma na celu zwalczanie prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, umożliwiając bardziej skuteczną i szybszą współpracę transgraniczną między właściwymi organami krajowymi i unijnymi oraz z właściwymi agencjami Unii, co poprawi wymianę informacji i umożliwi identyfikowanie propagatorów terroryzmu.

_________________

_________________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Środki przyjęte wyłącznie na szczeblu krajowym, a nawet unijnym, bez uwzględnienia koordynacji i współpracy na szczeblu międzynarodowym, miałyby bardzo ograniczone skutki. Z tego względu środki przyjmowane przez Unię w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy powinny być zgodne z innymi działaniami podjętymi w ramach forów międzynarodowych i co najmniej tak rygorystyczne jak te działania.

(2)  Środki przyjęte wyłącznie na szczeblu krajowym, a nawet unijnym, bez uwzględnienia koordynacji i współpracy na szczeblu międzynarodowym, mają bardzo ograniczone skutki. Obecne unijne ramy prawne nie są ani całościowe, ani wystarczająco spójne, aby były w pełni skuteczne. Wszystkie państwa członkowskie uznają pranie pieniędzy za przestępstwo, chociaż istnieją między nimi znaczne różnice jeśli chodzi o definicję prania pieniędzy i przestępstw źródłowych, a także różnice w poziomie sankcji. Różnice w uregulowaniach prawnych państw członkowskich mogą być wykorzystywane przez przestępców i terrorystów, którzy mogą wybierać do prowadzenia transakcji finansowych państwa członkowskie, gdzie – ich zdaniem – środki przeciwdziałania praniu pieniędzy są najsłabsze. Z tego względu środki przyjmowane przez Unię w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy powinny być zgodne z innymi działaniami podjętymi w ramach forów międzynarodowych i co najmniej tak rygorystyczne jak te działania. Dałoby to wzmocnione unijne ramy prawne umożliwiające skuteczniejsze przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i ograniczenie zagrożenia ze strony organizacji terrorystycznych dzięki utrudnieniu im finansowania działalności.

Poprawka      3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W działaniach Unii należy nadal uwzględniać w sposób szczególny zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i instrumenty innych organów międzynarodowych aktywnie prowadzących walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W stosownych przypadkach odpowiednie unijne akty prawne powinny zostać w większym stopniu dostosowane do międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji przyjętych przez FATF w lutym 2012 r. (zwanych dalej „zmienionymi zaleceniami FATF”). Jako sygnatariusz Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (nr 198 CETS) Unia powinna dokonać transpozycji wymogów tej konwencji do swojego porządku prawnego.

(3)  W działaniach Unii należy wykraczać poza zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i instrumenty innych organizacji i organów międzynarodowych aktywnie prowadzących walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Komisja powinna przeprowadzić własną ocenę skuteczności środków zaproponowanych przez FATF oraz wdrażania i skuteczności środków przeciwdziałania praniu pieniędzy w ujęciu ogólnym. FATF powinna dokonać przeglądu istniejących norm i oceny własnych działań, a także zapewnić reprezentację regionalną, wiarygodność i skuteczność oraz lepsze wykorzystanie analityki finansowej. W stosownych przypadkach odpowiednie unijne akty prawne powinny zostać w większym stopniu dostosowane do międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji przyjętych przez FATF w lutym 2012 r. (zwanych dalej „zmienionymi zaleceniami FATF”). Jako sygnatariusz Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (nr 198 CETS) Unia powinna dokonać transpozycji wymogów tej konwencji do swojego porządku prawnego. Bez względu na działania Unii w tym obszarze państwa członkowskie, które podpisały konwencję, ale jeszcze jej nie ratyfikowały, powinny niezwłocznie to uczynić.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Decyzją ramową Rady 2001/500/WSiSW2 ustanowiono wymogi dotyczące kryminalizacji prania pieniędzy. Decyzja ta nie jest jednak wyczerpująca, a obecne przepisy dotyczące kryminalizacji tego procederu nie są wystarczająco spójne, aby skutecznie zwalczać pranie pieniędzy w całej Unii, co prowadzi do luk w egzekwowaniu przepisów i przeszkód we współpracy między właściwymi organami w różnych państwach członkowskich.

(4)  Decyzją ramową Rady 2001/500/WSiSW2 ustanowiono wymogi dotyczące kryminalizacji prania pieniędzy. Decyzja ta nie jest jednak wyczerpująca, a obecne przepisy dotyczące kryminalizacji tego procederu nie są wystarczająco spójne, aby skutecznie zwalczać pranie pieniędzy w całej Unii, co prowadzi do luk w egzekwowaniu przepisów i przeszkód we współpracy między właściwymi organami w różnych państwach członkowskich. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest wzrost liczby przestępstw komputerowych związanych z praniem pieniędzy i z wykorzystywaniem pieniądza elektronicznego, które w przeszłości prawie w ogóle nie występowały.

_________________

_________________

2 Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (Dz.U. L 182 z 5.7.2001).

2 Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (Dz.U. L 182 z 5.7.2001).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Definicja kategorii działalności przestępczej stanowiących przestępstwa źródłowe w stosunku do prania pieniędzy powinna być jak najbardziej jednolita we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny włączyć szereg przestępstw do poszczególnych kategorii wskazanych przez FATF. W przypadku gdy niektóre kategorie przestępstw, takie jak terroryzm czy przestępstwa przeciwko środowisku, są określone w prawie Unii, niniejsza dyrektywa odnosi się do odpowiednich przepisów tego prawa. Gwarantuje to, że pranie dochodów z przestępstwa finansowania terroryzmu i nielegalnego handlu dziką fauną i florą jest karalne w państwach członkowskich. W przypadkach gdy prawo Unii zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie za niektóre przestępstwa sankcji innych niż karne, niniejsza dyrektywa nie powinna wymagać od państw członkowskich uznania takich przestępstw za przestępstwa źródłowe do celów niniejszej dyrektywy.

(5)  Definicja kategorii działalności przestępczej stanowiących przestępstwa źródłowe w stosunku do prania pieniędzy powinna być jak najbardziej poszerzona i jednolita we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny stosować definicję przestępstwa prania pieniędzy do wszelkich przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności w wymiarze określonym w niniejszej dyrektywie. W stopniu, w jakim stosowanie takich progów kar jeszcze tego nie przewiduje, państwa członkowskie powinny włączyć szereg przestępstw, w tym uchylanie się od opodatkowania, oszustwa i unikanie opodatkowania, a także wszelkie nieuczciwe praktyki obejmujące zatajenie dochodów lub zysków, do poszczególnych kategorii wskazanych przez FATF.. W przypadku gdy niektóre kategorie przestępstw, takie jak terroryzm czy przestępstwa przeciwko środowisku, są określone w prawie Unii, niniejsza dyrektywa odnosi się do odpowiednich przepisów tego prawa. Gwarantuje to, że pranie dochodów z przestępstwa finansowania terroryzmu i nielegalnego handlu dziką fauną i florą jest karalne w państwach członkowskich. Każdy rodzaj karalnego udziału w popełnieniu przestępstwa źródłowego lub praniu pieniędzy, taki jak udział w popełnieniu przestępstwa, współdziałanie w celu jego popełnienia, zmowa przestępcza, usiłowanie popełnienia przestępstwa, jak też pomocnictwo, nakłanianie, ułatwianie popełnienia przestępstwa oraz doradzanie przy jego popełnianiu, powinien być uznawany za działalność przestępczą w rozumieniu niniejszej dyrektywy. W przypadkach gdy prawo Unii zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie za niektóre przestępstwa sankcji innych niż karne, niniejsza dyrektywa nie powinna wymagać od państw członkowskich uznania takich przestępstw za przestępstwa źródłowe do celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Do celów niniejszej dyrektywy nielegalny handel towarami kradzionymi i innymi towarami oznacza m.in. nielegalny handel ropą naftową, bronią, narkotykami, tytoniem i produktami tytoniowymi, metalami i minerałami szlachetnymi, dobrami kultury i innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym bądź o szczególnej wartości naukowej, a także kością słoniową i dziką fauną lub florą.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Do definicji działalności przestępczej należy włączyć przestępstwa podatkowe związane z podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, zgodnie ze zmienionymi zaleceniami FATF. Ze względu na fakt, że działalność przestępczą zagrożoną karami, o których mowa w niniejszej dyrektywie, stanowić mogą w państwach członkowskich różne przestępstwa podatkowe, definicje przestępstwa podatkowego w prawie krajowym mogą się od siebie różnić. Celem nie jest jednak harmonizacja definicji przestępstw podatkowych w prawie krajowym państw członkowskich.

(6)  Do definicji działalności przestępczej należy włączyć przestępstwa podatkowe związane z podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, zgodnie ze zmienionymi zaleceniami FATF. Ze względu na fakt, że działalność przestępczą zagrożoną karami, o których mowa w niniejszej dyrektywie, stanowić mogą w państwach członkowskich różne przestępstwa podatkowe, definicje przestępstwa podatkowego w prawie krajowym mogą się od siebie różnić. Chociaż nie jest przewidziana harmonizacja definicji przestępstw podatkowych w prawie krajowym państw członkowskich, to rozbieżne definicje przestępstw podatkowych nie powinny stać na przeszkodzie międzynarodowej współpracy w sprawach karnych dotyczących prania pieniędzy.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do prania pieniędzy w odniesieniu do mienia pochodzącego z przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii, który to proceder podlega szczegółowym zasadom ustanowionym dyrektywą 2017/XX/UE3. Zgodnie z art. 325 ust. 2 TFUE państwa członkowskie przyjmują takie same środki do zwalczania nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Unii, jakie przyjmują do zwalczania nadużyć finansowych naruszających ich własne interesy finansowe.

(7)  Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do prania pieniędzy w odniesieniu do mienia pochodzącego z przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii, który to proceder podlega szczegółowym zasadom ustanowionym dyrektywą 2017/XX/UE3. Jednakże państwa członkowskie nadal powinny mieć możliwość przetransponowania niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy 2017/XX/UE dzięki przyjęciu jednego kompleksowego ramowego aktu prawnego na szczeblu krajowym. Zgodnie z art. 325 ust. 2 TFUE państwa członkowskie muszą przyjąć takie same środki do zwalczania nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Unii, jakie przyjmują do zwalczania nadużyć finansowych naruszających ich własne interesy finansowe.

_________________

_________________

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/XX/UE z dnia [...] 2017 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Unii za pomocą środków prawnokarnych (Dz.U. x L z xx.xx.2017, s. x).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/XX/UE z dnia [...] 2017 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Unii za pomocą środków prawnokarnych (Dz.U. x L z xx.xx.2017, s. x).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W przypadku gdy pranie pieniędzy nie ogranicza się do samego posiadania lub użytkowania mienia, lecz obejmuje także jego przekazanie lub ukrycie i zatajenie w obrębie systemu finansowego oraz powoduje dalsze szkody ponad te już spowodowane przez przestępstwo źródłowe, takie jak szkody dla integralności systemu finansowego, działalność taka musi zostać poddana odrębnej karze. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, by takie przestępstwo było karalne również wówczas, gdy zostanie popełnione przez sprawcę przestępstwa, z którego pochodzi to mienie (jest to tzw. pranie pieniędzy przez ten sam podmiot, który je uzyskał).

(8)  Państwa członkowskie powinny zatem zadbać o to, by niektóre czynności polegające na praniu pieniędzy były karane również wówczas, gdy są popełnione przez sprawcę działalności przestępczej, z której pochodzi to mienie (pranie pieniędzy przez ten sam podmiot, który je uzyskał). Jeżeli w takich przypadkach pranie pieniędzy nie ogranicza się do samego posiadania lub użytkowania mienia, lecz obejmuje także jego przekazanie, przekształcenie, ukrycie lub zatajenie w obrębie systemu finansowego oraz powoduje dalsze szkody ponad te już spowodowane przez przestępstwo źródłowe, takie jak szkody dla integralności systemu finansowego, na przykład poprzez obrót mieniem pochodzącym z działalności przestępczej, a w konsekwencji zatajenie nielegalnego pochodzenia tego mienia, działalność taka również musi podlegać karze.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby kryminalizacja prania pieniędzy była skutecznym narzędziem zwalczania przestępczości zorganizowanej, nie powinno być konieczne ustalanie szczegółowych okoliczności przestępstw, z których pochodzi mienie, ani też istnienie wcześniejszego lub jednoczesnego wyroku skazującego za to przestępstwo. Ściganie prania pieniędzy nie powinno być również utrudnione przez sam fakt, że przestępstwo źródłowe zostało popełnione w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, pod warunkiem że jest ono przestępstwem w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Jako warunek wstępny ścigania prania pieniędzy państwa członkowskie mogą postanowić, że przestępstwo źródłowe byłoby przestępstwem w ich prawie krajowym, gdyby zostało popełnione na ich terytorium.

(9)  Aby zwalczanie prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych było skutecznym narzędziem zwalczania przestępczości zorganizowanej, możliwe powinno być wydanie wyroku skazującego bez konieczności dokładnego ustalenia, z którego przestępstwa źródłowego pochodzi mienie, ani też istnienia wcześniejszego lub jednoczesnego wyroku skazującego za to przestępstwo. Ściganie prania pieniędzy nie powinno być również utrudnione przez sam fakt, że przestępstwo źródłowe zostało popełnione w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  W interesie wymiaru sprawiedliwości leży, aby osoby oskarżone o przestępstwo na mocy niniejszej dyrektywy miały szansę na zaprezentowanie swoich argumentów i podważenie stawianych im zarzutów, a także by miały dostęp do dokumentów i dowodów świadczących przeciwko nim. Ponieważ sprawy dotyczące terroryzmu i finansowania terroryzmu mają poważny charakter, istnieje nadrzędny wymóg, aby ujawnić danym osobom charakter skierowanej przeciwko nim sprawy, gdy grożą im środki przymusu ze strony państwa członkowskiego, tak aby mogły one przekazać konkretne wskazówki swojemu adwokatowi lub specjaliście z zakresu prawa. Niniejsza dyrektywa powinna także przestrzegać zasady równości stron.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Zadanie podjęcia decyzji, w konkretnych i obiektywnych sytuacjach, czy zaistniał zbieg przestępstw czy pojedyncze przestępstwo, powinno należeć do właściwych organów sądowych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Niniejsza dyrektywa ma na celu kryminalizację przestępstwa prania pieniędzy prowadzonego umyślnie. Zamiar popełnienia przestępstwa i wiedzę o pochodzeniu mienia można wywnioskować z obiektywnych, faktycznych okoliczności. Ponieważ w niniejszej dyrektywie ustala się normy minimalne, państwa członkowskie mogą według własnego uznania wprowadzać lub utrzymywać bardziej rygorystyczne przepisy karne dotyczące prania pieniędzy. Mogą one na przykład ustalić, że pranie pieniędzy dokonane przez lekkomyślność lub w wyniku niedbalstwa stanowi przestępstwo.

(10)  Niniejsza dyrektywa ma na celu kryminalizację przestępstwa prania pieniędzy prowadzonego umyślnie i ze świadomością, że mienie pochodziło z działalności przestępczej. Zamiar popełnienia przestępstwa i wiedzę o pochodzeniu mienia można wywnioskować z obiektywnych, faktycznych okoliczności. W każdym przypadku przy rozpatrywaniu, czy mienie pochodzi z działalności przestępczej i czy osoba oskarżona o tym wiedziała, powinno się brać pod uwagę szczególne okoliczności sprawy, np. fakt, że wartość tego mienia jest nieproporcjonalna do legalnego dochodu osoby oskarżonej oraz że działalność przestępcza i nabycie mienia miały miejsce w tym samym przedziale czasowym. Ponieważ w niniejszej dyrektywie ustala się normy minimalne, państwa członkowskie mogą według własnego uznania wprowadzać lub utrzymywać bardziej rygorystyczne przepisy karne dotyczące prania pieniędzy. Mogą one na przykład ustalić, że pranie pieniędzy dokonane przez lekkomyślność lub w wyniku niedbalstwa stanowi przestępstwo.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Ważne jest podawanie do wiadomości publicznej, w formacie otwartych danych, informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw, funduszy powierniczych i innych mechanizmów, aby zapobiegać wykorzystywaniu anonimowych firm „przykrywek” i analogicznych podmiotów prawnych do prania pieniędzy służących do finansowania działalności terrorystycznej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zapobiegania praniu pieniędzy w całej Unii państwa członkowskie powinny ustanowić minimalne rodzaje i poziomy kar za przestępstwa zdefiniowane w niniejszej dyrektywie. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w ramach organizacji przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW4 8 lub gdy sprawca nadużył swojej pozycji zawodowej w celu umożliwienia prania pieniędzy, państwa członkowskie powinny uznać to za okoliczności obciążające zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustanowionymi w ich systemach prawnych.

(11)  W celu zapobiegania praniu pieniędzy w całej Unii państwa członkowskie powinny ustanowić minimalne rodzaje i poziomy kar za przestępstwa zdefiniowane w niniejszej dyrektywie. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w ramach organizacji przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW4 lub gdy sprawca nadużył swojej pozycji zawodowej w celu umożliwienia prania pieniędzy, gdy pieniądze lub mienie poddane praniu pochodzą z działalności terrorystycznej w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 lub gdy sprawca jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/849, państwa członkowskie powinny uznać to za okoliczności obciążające zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustanowionymi w ich systemach prawnych.

_________________

_________________

4 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

4 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

4a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Unia i państwa członkowskie powinny zapewnić niezbędne środki prawne mające na celu ochronę sygnalistów, którzy przekazują informacje dotyczące prania pieniędzy, w tym w państwach trzecich.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Uwzględniając mobilność sprawców oraz dochodów pochodzących z działalności przestępczej, jak również skomplikowane dochodzenia transgraniczne konieczne do zwalczania prania pieniędzy, wszystkie państwa członkowskie powinny określić swoją właściwość, aby umożliwić właściwym organom prowadzenie dochodzeń i ściganie takiej działalności. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, by ich właściwość obejmowała sytuacje, w których przestępstwo zostało popełnione za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z ich terytorium, niezależnie od tego, czy środki oparte tych technologiach znajdowały się na ich terytorium.

(12)  Uwzględniając mobilność sprawców oraz dochodów pochodzących z działalności przestępczej, jak również skomplikowane dochodzenia transgraniczne konieczne do zwalczania prania pieniędzy, wszystkie państwa członkowskie powinny określić swoją właściwość, aby umożliwić właściwym organom prowadzenie dochodzeń i ściganie takiej działalności. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, by ich właściwość obejmowała sytuacje, w których przestępstwo zostało popełnione za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z ich terytorium, niezależnie od tego, czy środki oparte tych technologiach znajdowały się na ich terytorium. Aby zapewnić powodzenie dochodzeń dotyczących przestępstw prania pieniędzy oraz ścigania takich przestępstw, osoby odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń dotyczących takich przestępstw lub za ich ściganie powinny wykorzystywać skuteczne i udoskonalone środki dochodzeniowe, takie jak środki stosowane w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych poważnych przestępstw. Środki takie powinny być dostosowane do najnowszych zmian w obszarze cyberprzestępczości i prania pieniędzy, w tym jeśli chodzi o pranie pieniędzy przy wykorzystaniu waluty bitcoin, kryptowalut i ataki przy użyciu oprogramowania typu ransomware. Narzędzia takie należy wykorzystywać, zgodnie z prawem krajowym, w sposób ukierunkowany, uwzględniając zasadę proporcjonalności oraz rodzaj i wagę przestępstw objętych dochodzeniem, a także należy przestrzegać prawa do ochrony danych osobowych. Państwa członkowskie zapewniają odpowiednie szkolenie personelu. Ponadto transgraniczny charakter prania pieniędzy wymaga prowadzenia zdecydowanych i skoordynowanych działań i współpracy zarówno w państwach członkowskich i między tymi państwami, jak również z i między właściwymi agencjami i organami Unii, w tym Eurojustem i Europolem, aby zwalczać pranie pieniędzy. W tym celu należy efektywnie wykorzystywać dostępne narzędzia i zasoby w zakresie współpracy, takie jak wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze i spotkania koordynacyjne organizowane przy pomocy Eurojustu. Globalny charakter prania pieniędzy wymaga podjęcia działań na szczeblu międzynarodowym, co oznacza, że Unia i jej państwa członkowskie muszą zacieśnić współpracę z odpowiednimi państwami trzecimi.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Pranie pieniędzy, korupcja, nielegalne przepływy finansowe oraz uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania nadal są przeszkodą dla zrównoważonego rozwoju, w nieproporcjonalnym stopniu dotykają kraje rozwijające się i stanowią poważne zagrożenie dla ich przyszłości. Unia, jej państwa członkowskie i państwa trzecie ponoszą wspólnie odpowiedzialność za usprawnienie koordynacji środków podejmowanych w celu przeciwdziałania takiemu negatywnemu i szkodliwemu postępowaniu i dostosowania tych środków do swoich strategii i polityki w dziedzinie rozwoju.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Właściwe organy, które nadzorują przestrzeganie niniejszej dyrektywy przez instytucje kredytowe i finansowe, powinny być zdolne do współpracy i wymiany informacji poufnych niezależnie od swojego charakteru czy statusu. W tym celu organy te powinny mieć odpowiednią podstawę prawną do wymiany informacji poufnych oraz współpracować w najszerszym możliwym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie normami międzynarodowymi. Informacje podatkowe obejmujące rejestry beneficjentów rzeczywistych powinny być podstawą automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi a innymi właściwymi rządowymi organami regulacyjnymi i organami ścigania.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c)  Podczas gromadzenia i przekazywania danych lub informacji – w związku z podejrzeniem – na temat zwykłych transakcji należących do sfery prywatnej indywidualnych osób nie powinno dochodzić do podważenia bądź naruszenia zasady tajemnicy zawodowej oraz prawa do prywatności i rzetelnego procesu sądowego.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsza dyrektywa jest zgodna z zasadami uznanymi w art. 2 TUE, zapewnia poszanowanie podstawowych praw i swobód i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym w tytułach II, III, V i VI, które obejmują m. in. zasady legalności i proporcjonalności kar do przestępstw, w tym również wymóg dokładności, jasności i przewidywalności w prawie karnym, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do ochrony danych osobowych i domniemanie niewinności, a także prawo osób podejrzanych i oskarżonych do dostępu do adwokata, prawo do nieobciążania siebie winą oraz prawo do rzetelnego procesu sądowego. Niniejszą dyrektywę należy wdrażać zgodnie z tymi prawami i zasadami, a także z uwzględnieniem europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz innych zobowiązań w zakresie praw człowieka wynikających z prawa międzynarodowego.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  terroryzm, w tym przestępstwa określone w dyrektywie 2017/XX/UE7,

b)  terroryzm, w tym odnośne przestępstwa określone w dyrektywie (UE) 2017/541;

__________________

__________________

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/XX/UE z dnia X X 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. x L z xx.xx.2017, s. x).

 

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  przestępstwa podatkowe odnoszące się do podatków bezpośrednich i pośrednich – zgodnie z definicją w prawie krajowym;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v)  wszelkie przestępstwa, w tym przestępstwa podatkowe odnoszące się do podatków bezpośrednich i pośrednich – zgodnie z definicją w prawie krajowym państw członkowskich – których maksymalne zagrożenie karą przekracza rok pozbawienia wolności lub aresztu, lub – w przypadku państw członkowskich, których systemy prawne określają w odniesieniu do przestępstw minimalny próg zagrożenia karą – wszelkie przestępstwa, których dolna granica zagrożenia karą jest wyższa niż sześć miesięcy pozbawienia wolności lub aresztu;

(v)  wszelkie inne przestępstwa, których maksymalne zagrożenie karą przekracza rok pozbawienia wolności lub aresztu, lub – w przypadku państw członkowskich, których systemy prawne określają w odniesieniu do przestępstw minimalny próg zagrożenia karą – wszelkie przestępstwa, których dolna granica zagrożenia karą jest wyższa niż sześć miesięcy pozbawienia wolności lub aresztu;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  konwersja lub przekazanie mienia, ze świadomością, że pochodzi ono z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia nielegalnego pochodzenia tego mienia lub udzielenia pomocy dowolnej osobie, która bierze udział w takiej działalności, w celu umożliwienia tej osobie uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania;

a)  konwersja lub przekazanie mienia, ze świadomością, że pochodzi ono z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia nielegalnego pochodzenia tego mienia lub udzielenia pomocy dowolnej osobie, która bierze udział w takiej działalności, nawet jeśli pomocy udziela się jedynie w celu umożliwienia tej osobie uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nabycie, posiadanie albo użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności.

c)  nabycie, posiadanie albo użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania lub użytkowania tego mienia, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie zapewniają, by czyny, o których mowa w ust. 1, były uznawane za karalne przestępstwa, gdy:

 

a)  sprawca podejrzewał lub powinien był wiedzieć, że mienie pochodzi z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności; oraz

 

b)  sprawca ma stosunek umowny z podmiotem zobowiązanym i odpowiedzialność wobec tego podmiotu lub sam jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 2 dyrektywy (UE) 2015/849.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby przestępstwo, o którym mowa w ust. 1, było karalne, nie jest konieczne ustalenie:

2.  Aby przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 i 1a, było karalne, nie jest konieczne ustalenie:

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  istnienia uprzedniego ani jednoczesnego wyroku skazującego za popełnienie przestępstw, z których pochodzi mienie;

a)  istnienia uprzedniego ani jednoczesnego wyroku skazującego za popełnienie przestępstw, z których pochodzi mienie, jeżeli organ sądowy jest przekonany ponad wszelką wątpliwość i w oparciu o szczególne okoliczności oraz wszelkie dostępne dowody, że mienie pochodzi z działalności o charakterze przestępczym;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  tożsamości sprawcy przestępstwa, z którego pochodzi mienie, ani innych okoliczności tego przestępstwa;

b)  tożsamości sprawcy przestępstwa, z którego pochodzi mienie;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wszystkich elementów faktycznych lub okoliczności odnoszących się do działalności przestępczej, jeżeli ustalono, że mienie pochodzi z takiej działalności;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  czy działalność przestępcza, z której pochodzi mienie, była prowadzona na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, jeżeli odnośny czyn jest przestępstwem na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, na terytorium którego czyn ten popełniono, i jeżeli stanowiłby on przestępstwo na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego wykonującego lub stosującego niniejszy artykuł, gdyby został popełniony na jego terytorium.

c)  czy działalność przestępcza, z której pochodzi mienie, była prowadzona na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, jeżeli odnośny czyn jest działalnością przestępczą na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego wykonującego lub stosującego niniejszy artykuł, gdyby został popełniony na jego terytorium. Państwa członkowskie mogą ponadto wymagać, by odnośny czyn stanowił przestępstwo na mocy prawa krajowego innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym czyn został popełniony, chyba że:

 

– czyn ten jest jednym z przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a)–ha) oraz l)–n),

 

– dane państwo trzecie jest określone przez Komisję jako „państwo trzecie wysokiego ryzyka” w rozumieniu art. 9 dyrektywy (UE) 2015/849.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3, podlegały karze w maksymalnym wymiarze co najmniej czterech lat pozbawienia wolności, przynajmniej w poważnych przypadkach.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3, podlegały karze w maksymalnym wymiarze co najmniej pięciu lat pozbawienia wolności.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3, podlegały karze w minimalnym wymiarze co najmniej dwóch lat pozbawienia wolności w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności obciążających określonych w art. 6.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 4, podlegały karze w maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat pozbawienia wolności.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, aby osoby fizyczne odpowiedzialne za przestępstwa, o których mowa w art. 3 i 4, także w przypadku działania pod przykrywką osoby prawnej, podlegały również dodatkowym sankcjom, takim jak:

 

a)  czasowy lub stały zakaz zawierania umów z organami administracji publicznej;

 

b)  czasowy zakaz prowadzenia działalności handlowej;

 

c)  w przypadku prawomocnego wyroku skazującego – długoterminowy zakaz ubiegania się o funkcje wybieralne lub zajmowania stanowiska funkcjonariusza publicznego, przy czym „długoterminowy” oznacza odpowiednik 2 kolejnych kadencji lub okres co najmniej 10 lat.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a )  przestępstwo zostało popełnione w ramach organizacji przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej 2008/841/WSiSW(1); lub

a)  przestępstwo zostało popełnione w ramach organizacji przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej 2008/841/WSiSW;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  mienie poddane praniu pieniędzy pochodzi z działalności przestępczej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a)–d) oraz lit. f) i m), lub celem prania pieniędzy jest finansowanie takiej działalności przestępczej;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  przestępstwo zostało popełnione w całości lub w części na terytorium jurysdykcji niechętnej współpracy, widniejącej w unijnym wykazie, lub też z użyciem nieformalnego systemu transferu wartości, akcji na okaziciela, waluty wirtualnej lub kuriera gotówki;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  sprawca jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych transponujących art. 3 ust. 9 dyrektywy (UE) 2015/849; lub

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprawca ma stosunek umowny z podmiotem zobowiązanym i odpowiedzialność wobec tego podmiotu lub sam jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2015/849/UE i popełnił przestępstwo podczas prowadzenia swojej działalności zawodowej.

b)  sprawca ma stosunek umowny z podmiotem zobowiązanym i odpowiedzialność wobec tego podmiotu lub sam jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2015/2015/UE i popełnił przestępstwo podczas prowadzenia swojej działalności zawodowej; lub

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  mienie lub pieniądze poddawane praniu mają wartość co najmniej 500 000 EUR.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby prawne mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przestępstwa, o których mowa w art. 3 i 4, popełnione w celu przysporzenia korzyści tym osobom prawnym przez dowolne osoby działające indywidualnie lub jako część organu tej osoby prawnej, zajmujące ważną pozycję w jej strukturze, w oparciu o:

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby prawne mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przestępstwa, o których mowa w art. 3 i 4, popełnione w celu przysporzenia korzyści im lub innym osobom fizycznym lub prawnym przez dowolne osoby działające indywidualnie lub jako część organu tej osoby prawnej, zajmujące ważną pozycję w jej strukturze, w oparciu o:

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają także możliwość pociągnięcia osób prawnych do odpowiedzialności w przypadku, gdy brak nadzoru lub kontroli przez osobę określoną w ust. 1 umożliwił popełnienie na korzyść tej osoby prawnej, przez osobę jej podlegającą, przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4.

2.  Państwa członkowskie zapewniają także możliwość pociągnięcia osób prawnych do odpowiedzialności w przypadku, gdy brak nadzoru lub kontroli przez osobę określoną w ust. 1 umożliwił popełnienie na ich korzyść bądź na korzyść innych osób fizycznych lub prawnych, przez osobę jej podlegającą, przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby osobie prawnej pociągniętej do odpowiedzialności za przestępstwa zgodnie z art. 6 groziły skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, obejmujące grzywny nałożone na podstawie przepisów prawa karnego lub na podstawie innych przepisów, a także inne sankcje, takie jak:

Państwa członkowskie zapewniają, aby osobie prawnej pociągniętej do odpowiedzialności za przestępstwa zgodnie z art. 7 groziły skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, obejmujące grzywny nałożone na podstawie przepisów prawa karnego lub na podstawie innych przepisów, a także inne sankcje, takie jak:

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  odebranie takiej osobie prawnej prawa do korzystania ze świadczeń publicznych lub pomocy publicznej;

1)  odebranie takiej osobie prawnej prawa do korzystania ze świadczeń publicznych lub pomocy publicznej, w tym unijnych programów lub funduszy;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  czasowy lub stały zakaz zawierania umów przez tę osobę prawną z organami administracji publicznej;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Zajmowanie mienia i przysporzeń pochodzących z działalności przestępczej

 

1.  Każde państwo członkowskie przewiduje przepisy umożliwiające zajmowanie zarówno mienia i przysporzeń pochodzących z działalności przestępczej, o której mowa w niniejszej dyrektywie, jak i narzędzi służących lub mających służyć do takiej działalności, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE1a.

 

2.  Każde państwo członkowskie przewiduje przepisy umożliwiające zajmowanie zarówno mienia i przysporzeń pochodzących z działalności przestępczej, o której mowa w niniejszej dyrektywie, jak i narzędzi służących lub mających służyć do takiej działalności, bez prawomocnego wyroku w przypadku umorzenia postępowania z powodu śmierci sprawcy.

 

3.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie bez względu na to, czy przestępstwo prania pieniędzy lub przestępstwo źródłowe popełniła osoba fizyczna czy prawna.

 

4.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki mające na celu zapewnienie współpracy przy zabezpieczaniu i zajmowaniu zarówno mienia pochodzącego z przestępstw, o których mowa w niniejszej dyrektywie, jak i narzędzi służących lub mających służyć do popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia takich przestępstw, a w stosownych przypadkach mogą zwracać się do Eurojustu i Europolu o szybką i skuteczną współpracę zgodnie z art. 10.

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. L 127 z 29.4.2014).

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprawca jest jego obywatelem.

b)  sprawca jest jego obywatelem lub osobą mającą w nim miejsce zwykłego pobytu; lub

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  przestępstwo zostało popełnione na korzyść osoby fizycznej lub prawnej mającej siedzibę na jego terytorium;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo członkowskie informuje Komisję w przypadku, gdy podejmie decyzję o określeniu dodatkowej właściwości w odniesieniu do przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4, popełnionych poza jego terytorium, jeżeli:

skreśla się

a)  sprawca ma miejsce zwykłego pobytu na jego terytorium.

 

b)  przestępstwo zostało popełnione na korzyść osoby prawnej mającej swą siedzibę na jego terytorium.

 

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli przestępstwo, o którym mowa w art. 3 i 4, podlega jurysdykcji więcej niż jednego państwa członkowskiego i jeżeli którekolwiek z tych państw może zgodnie ze swoim prawem krajowym ścigać sprawcę na podstawie tego samego stanu faktycznego, dane państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu podjęcia decyzji, które z nich będzie ścigać sprawcę, przy czym należy dążyć do centralizacji postępowania w jednym państwie członkowskim.

Uwzględnia się następujące uszeregowane według ważności czynniki:

 

 

a)  terytorium państwa członkowskiego, na którym popełniono przestępstwo;

 

b)  narodowość lub miejsce pobytu sprawcy;

 

c)  kraj pochodzenia ofiar;

 

d)  terytorium, na którym znaleziono sprawcę.

 

Państwa członkowskie mogą zwrócić się Eurojustu w celu ułatwienia współpracy między swoimi organami wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacji ich działań.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Narzędzia dochodzeniowe

Narzędzia dochodzeniowe i współpraca

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają osobom, jednostkom lub służbom odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4, lub za ich ściganie skuteczne narzędzia dochodzeniowe, takie jak narzędzia wykorzystywane w walce z przestępczością zorganizowaną lub innymi poważnymi przestępstwami.

1.  Państwa członkowskie zapewniają osobom, jednostkom lub służbom odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4, lub za ich ściganie skuteczne narzędzia dochodzeniowe, wystarczającą liczbę personelu, odpowiednio ukierunkowane szkolenie, zasoby i zdolności technologiczne, takie jak narzędzia wykorzystywane w walce z przestępczością zorganizowaną lub innymi poważnymi przestępstwami. Takie narzędzia i szkolenia powinny być dostosowane do najnowszych zmian w obszarze cyberprzestępczości i prania pieniędzy.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania mające na celu poprawę wymiany danych i współpracy w Unii oraz zwiększenie współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi zwalczającymi pranie pieniędzy oraz finansowanie terrorystów, zapewniając jednocześnie lepszą koordynację między nimi a odpowiednimi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii, aby skutecznie zwalczać pranie pieniędzy i zachęcać państwa trzecie, w szczególności państwa trzecie określone przez Komisję jako państwa wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 9 dyrektywy (UE) 2015/849, do przyjęcia podobnych środków i reform. Ponadto każde państwo członkowskie zobowiązuje się do podjęcia działań ukierunkowanych na poprawę wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej, zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki gwarantujące, że nie odmówią międzynarodowej współpracy w sprawach karnych dotyczących prania pieniędzy pod pretekstem, że ich prawo krajowe uznaje za działalność przestępczą lub przestępstwo jedynie uchylanie się od opodatkowania lub oszustwo polegające na niedeklarowaniu znacznych kwot, niepłacenie podatków lub systematyczne oszustwa.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [24 miesiące od daty jej przyjęcia] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [12 miesięcy od daty jej przyjęcia] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia [24 miesiące od terminu transpozycji niniejszej dyrektywy] Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym ocenia, w jakim zakresie państwa członkowskie przyjęły środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Do dnia [12 miesięcy od terminu transpozycji niniejszej dyrektywy] Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym ocenia, w jakim zakresie państwa członkowskie przyjęły środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

 

Do dnia [36 miesięcy od terminu transpozycji niniejszej dyrektywy] Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym ocenia wartość dodaną niniejszej dyrektywy w dziedzinie prania pieniędzy. Sprawozdanie to obejmuje również wpływ niniejszej dyrektywy na podstawowe prawa i wolności, w tym prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do rzetelnego procesu sądowego, domniemanie niewinności i prawo do obrony lub prawo do niebycia ponownie sądzonym lub karanym w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony. Na podstawie tego sprawozdania Komisja w razie konieczności podejmuje decyzję o stosownych działaniach następczych.

(1)

  Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).


OPINIA Komisji Rozwoju (13.10.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ignazio Corrao

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Pranie pieniędzy i powiązane z nim finansowanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej nadal stanowią poważny problem na szczeblu unijnym, szkodząc tym samym integralności, stabilności i reputacji sektora finansowego oraz zagrażając bezpieczeństwu wewnętrznemu i rynkowi wewnętrznemu Unii. Aby stawić czoła tym problemom i poprawić stosowanie dyrektywy 2015/849/UE34, niniejsza dyrektywa ma na celu zwalczanie prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, umożliwiając lepszą współpracę transgraniczną między właściwymi organami.

(1)  Pranie pieniędzy i powiązane z nim finansowanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej nadal stanowią poważny problem na szczeblu unijnym, szkodząc tym samym integralności, stabilności i reputacji sektora finansowego oraz zagrażając bezpieczeństwu wewnętrznemu i rynkowi wewnętrznemu Unii. Aby stawić czoła temu problemowi wymagającemu pilnego rozwiązania i poprawić stosowanie dyrektywy 2015/849/UE, niniejsza dyrektywa ma na celu zwalczanie prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, umożliwiając lepszą współpracę transgraniczną między właściwymi organami.

_________________

_________________

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W działaniach Unii należy nadal uwzględniać w sposób szczególny zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i instrumenty innych organów międzynarodowych aktywnie prowadzących walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W stosownych przypadkach odpowiednie unijne akty prawne powinny zostać w większym stopniu dostosowane do międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji przyjętych przez FATF w lutym 2012 r. (zwanych dalej „zmienionymi zaleceniami FATF”). Jako sygnatariusz Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (nr 198 CETS) Unia powinna dokonać transpozycji wymogów tej konwencji do swojego porządku prawnego.

(3)  W działaniach Unii należy nadal uwzględniać w sposób szczególny zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i instrumenty innych organów międzynarodowych aktywnie prowadzących walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Odpowiednie unijne akty prawne powinny zostać w większym stopniu dostosowane do międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji przyjętych przez FATF w lutym 2012 r. (zwanych dalej „zmienionymi zaleceniami FATF”). Jako sygnatariusz Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (nr 198 CETS) Unia powinna pilnie dokonać transpozycji wymogów tej konwencji do swojego porządku prawnego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Pomoc humanitarna ma zasadnicze znaczenie, a jej celem jest udzielanie pomocy osobom potrzebującym na całym świecie. Środki mające na celu rozwiązanie problemu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i uchylania się od opodatkowania nie powinny uniemożliwiać jednostkom i organizacjom świadczenia pomocy humanitarnej osobom potrzebującym.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby kryminalizacja prania pieniędzy była skutecznym narzędziem zwalczania przestępczości zorganizowanej, nie powinno być konieczne ustalanie szczegółowych okoliczności przestępstw, z których pochodzi mienie, ani też istnienie wcześniejszego lub jednoczesnego wyroku skazującego za to przestępstwo. Ściganie prania pieniędzy nie powinno być również utrudnione przez sam fakt, że przestępstwo źródłowe zostało popełnione w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, pod warunkiem że jest ono przestępstwem w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Jako warunek wstępny ścigania prania pieniędzy państwa członkowskie mogą postanowić, że przestępstwo źródłowe byłoby przestępstwem w ich prawie krajowym, gdyby zostało popełnione na ich terytorium.

(9)  Aby kryminalizacja prania pieniędzy była skutecznym narzędziem zwalczania przestępczości zorganizowanej, nie powinno być konieczne ustalanie szczegółowych okoliczności przestępstw, z których pochodzi mienie, ani też istnienie wcześniejszego lub jednoczesnego wyroku skazującego za to przestępstwo. Ściganie prania pieniędzy nie powinno być również utrudnione przez sam fakt, że przestępstwo źródłowe zostało popełnione w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, pod warunkiem że jest ono przestępstwem w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Ważne jest podawanie do wiadomości publicznej, w formacie otwartych danych, informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw, funduszy powierniczych i innych mechanizmów, aby zapobiegać wykorzystywaniu anonimowych firm „przykrywek” i analogicznych podmiotów prawnych do prania pieniędzy służących do finansowania działalności terrorystycznej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Pranie pieniędzy, korupcja, nielegalne przepływy finansowe oraz uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania nadal stoją na drodze do zrównoważonego rozwoju i w nieproporcjonalnym stopniu dotykają kraje rozwijające się oraz stanowią poważne zagrożenie dla ich przyszłości. Unia, jej państwa członkowskie i kraje trzecie ponoszą wspólnie odpowiedzialność za usprawnienie koordynacji środków podejmowanych w celu przeciwdziałania takim negatywnym i szkodliwym zachowaniom i dostosowania tych środków do swoich strategii i polityki w dziedzinie rozwoju.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Przekazy pieniężne stanowią ważny wkład w rozwój rodziny i społeczności i stały się de facto głównym źródłem zewnętrznego finansowania rozwoju. Należy uznać znaczenie walki z uchylaniem się od opodatkowania, jednak środki podjęte w tym zakresie nie powinny utrudniać międzynarodowych przekazów pieniężnych. Takie utrudnianie może wpłynąć ujemnie na poszanowanie praw człowieka osób żyjących w tych krajach. Niezwykle istotne jest, aby Unia prowadziła politykę zwalczania terroryzmu, tak by przekazy były kierowane do odpowiednich kanałów oraz wzmocniła infrastrukturę formalnych przepływów pieniężnych, włącznie ze wspieraniem dostępu do usług bankowych i przenoszeniem przepływów z sektora nieformalnego do sektora formalnego. przyczyniając się w ten sposób do zapobiegania terroryzmowi.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przestępstwa prania pieniędzy

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące czyny były uznawane za karalne przestępstwa, jeżeli zostały popełnione umyślnie:

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące czyny były uznawane za karalne przestępstwa:

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  konwersja lub przekazanie mienia, ze świadomością, że pochodzi ono z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia nielegalnego pochodzenia tego mienia lub udzielenia pomocy dowolnej osobie, która bierze udział w takiej działalności, w celu umożliwienia tej osobie uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania;

a)  konwersja lub przekazanie mienia, ze świadomością, że pochodzi ono z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia nielegalnego pochodzenia tego mienia lub udzielenia pomocy dowolnej osobie, która bierze udział w takiej działalności, choćby w celu umożliwienia tej osobie uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nabycie, posiadanie albo użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności.

c)  nabycie, posiadanie albo użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania lub wykorzystania w działalności gospodarczej lub finansowej, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności.

Uzasadnienie

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  czy działalność przestępcza, z której pochodzi mienie, była prowadzona na terytorium państwa trzeciego, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego wdrażającego lub stosującego niniejszy artykuł odnośny czyn wyczerpywałby znamiona przestępstwa mieszczącego się w kategoriach terroryzmu lub finansowania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, korupcji, przemytu ludzi, wykorzystywania seksualnego, niewolnictwa, nielegalnego handlu odpadami lub nielegalnego handlu dziką fauną i florą czy uchylania się od opodatkowania, gdyby został popełniony na jego terytorium;

Uzasadnienie

Zapewnienie podwójnej karalności niektórych przestępstw oznaczałoby ułatwienie działalności przestępcom lub grupom przestępczym wykorzystującym luki prawne w niektórych jurysdykcjach państw trzecich, aby następnie inwestować swoje dochody w Europie. Wymienione przestępstwa są na tyle poważne, a ich nielegalny charakter na tyle oczywisty, że fakt popełnienia ich w ramach porządku prawnego, który nie definiuje ich jako przestępstw, nie zezwala na powoływanie się na zasadę „nullum crimen sine lege”.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby czyny, o których mowa w art. 3 i 4, podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby czyny, o których mowa w art. 3 i 4, podlegały odrębnym, skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym, w pełnym poszanowaniu praw podstawowych i ogólnych zasad prawa karnego, które chronią prawa skarżącego i oskarżonego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3, podlegały karze w maksymalnym wymiarze co najmniej czterech lat pozbawienia wolności, przynajmniej w poważnych przypadkach.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3, podlegały karze w maksymalnym wymiarze co najmniej czterech lat pozbawienia wolności.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, aby osoby fizyczne odpowiedzialne za przestępstwa, o których mowa w art. 3 i 4, także w przypadku działania pod przykrywką osoby prawnej, podlegały również dodatkowym sankcjom takim jak:

 

(a)   czasowy lub stały zakaz zawierania umów z organami publicznymi, z wyjątkiem umów o pracę;

 

(b)   czasowy zakaz prowadzenia działalności handlowej.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Komisja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić harmonizację i koordynację poziomu minimalnych i maksymalnych sankcji, przewidzianych w tej dziedzinie w prawie krajowym państw członkowskich Unii, przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2c.   Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3, podlegały karze, której dolna granica wyniesie co najmniej dwa lata pozbawienia wolności w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności obciążających określonych w art. 6.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ba)  pieniądze lub mienie poddane praniu pochodzą z działalności terrorystycznej lub handlu bronią lub też pranie ma na celu finansowanie działalności terrorystycznej lub handlu bronią.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bb)  wartość mienia lub pieniędzy poddanych praniu wynosi co najmniej pięćset tysięcy euro.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby osobie prawnej pociągniętej do odpowiedzialności za przestępstwa zgodnie z art. 6 groziły skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, obejmujące grzywny nałożone na podstawie przepisów prawa karnego lub na podstawie innych przepisów, a także inne sankcje, takie jak:

Państwa członkowskie zapewniają, aby osobie prawnej pociągniętej do odpowiedzialności za przestępstwa zgodnie z art. 6 groziły – w pełnym poszanowaniu praw podstawowych i ogólnych zasad prawa karnego, które chronią prawa skarżącego i oskarżonego – skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, obejmujące grzywny nałożone na podstawie przepisów prawa karnego lub na podstawie innych przepisów, a także inne sankcje, takie jak:

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a)  stały zakaz zawierania umów z organami publicznymi;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Zajmowanie mienia i przysporzeń pochodzących z działalności przestępczej

 

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie mienie i przysporzenia pochodzące z działalności przestępczej w rozumieniu art. 2 zostało zajęte, w przypadku gdy organ sądowy, na podstawie okoliczności danej sprawy i z uwzględnieniem konkretnych faktów i dostępnych dowodów, takich jak nieproporcjonalna do legalnego dochodu skazanego wartość jego mienia, jest przekonany, że dane mienie pochodzi z działalności przestępczej – w jednym z następujących przypadków:

 

(a)  przestępstwo prania pieniędzy w rozumieniu niniejszej dyrektywy zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem w jednym z państw członkowskich, lub w następstwie nieprawomocnego wyroku nastąpiło przedawnienie lub umorzenie z powodu śmierci sprawcy; lub

 

(b)  przestępstwo, z którego pochodzi przysporzenie (przestępstwo źródłowe), zostało stwierdzone wyrokiem wydanym w jednym z państw członkowskich lub w państwie trzecim, lub w następstwie nieprawomocnego wyroku nastąpiło przedawnienie lub umorzenie z powodu śmierci sprawcy.

 

2.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie bez względu na to, czy przestępstwo prania pieniędzy lub przestępstwo źródłowe popełniła osoba fizyczna czy prawna.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ba)  sprawca mieszka lub przebywa na terytorium tego państwa członkowskiego i nie jest obywatelem innego państwa członkowskiego;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bb)  przestępstwo zostało popełnione na korzyść osoby prawnej mającej swą siedzibę na jego terytorium;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bc)  mienie poddane praniu lub dochody z prania pieniędzy znajdują się na jego terytorium lub w jego jurysdykcji.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bd)  sprawca został aresztowany na jego terytorium.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Jurysdykcja więcej niż jednego państwa członkowskiego

 

1.  Aby ułatwić współpracę między organami wymiaru sprawiedliwości i koordynować ich działania, państwa członkowskie zapewniają usprawnienie współpracy transgranicznej i wymiany informacji, w tym za pośrednictwem Eurojustu.

 

2.   Każde państwo członkowskie przyjmuje przepisy umożliwiające skuteczne i szybkie rozstrzyganie wszelkich pozytywnych lub negatywnych konfliktów jurysdykcyjnych. Jeżeli przestępstwo podlega jurysdykcji więcej niż jednego państwa członkowskiego i można za nie ścigać w więcej niż jednym państwie członkowskim na podstawie tych samych faktów, zainteresowane państwa członkowskie współpracują w celu podjęcia decyzji o tym, które z nich będzie sprawowało jurysdykcję, w miarę możliwości w celu scentralizowania postępowania w jednym państwie członkowskim.

 

Państwa członkowskie, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują wszystkie państwa członkowskie, które mają jurysdykcję lub określiły swoją jurysdykcję zgodnie z art. 9.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9b

 

Zwrócenie nielegalnych funduszy i aktywów do państwa pochodzenia

 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zwrócenia funduszy i aktywów pochodzących z nielegalnej działalności lub będących jej przedmiotem do państwa trzeciego pochodzenia. Te fundusze i aktywa zostają zwrócone krajom rozwijającym się będącym państwami pochodzenia, pod warunkiem że zostaną one wykorzystane do: 

 

(a)  poprawy warunków życia ludności tych krajów, w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji zamieszkujących na terytorium tych krajów,

 

(a)  wzmocnienia praworządności w tych krajach w celu przyczynienia się do zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innej działalności przestępczej. 

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają osobom, jednostkom lub służbom odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4, lub za ich ściganie skuteczne narzędzia dochodzeniowe, takie jak narzędzia wykorzystywane w walce z przestępczością zorganizowaną lub innymi poważnymi przestępstwami.

Państwa członkowskie zapewniają osobom, jednostkom lub służbom odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4, lub za ich ściganie skuteczne narzędzia dochodzeniowe, takie jak narzędzia wykorzystywane w walce z przestępczością zorganizowaną lub innymi poważnymi przestępstwami, obejmujące odpowiednie zasoby i personel oraz specjalne, ukierunkowane szkolenia.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Współpraca między państwami członkowskimi oraz z Unią i z państwami trzecimi

 

1.   Każde państwo członkowskie przyjmuje skuteczne środki w celu zwiększenia koordynacji i wymiany informacji oraz współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi i z Unią w celu zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu, wzmocnienia dialogu i współpracy z państwami trzecimi, w tym dzięki rozwijaniu skutecznej komunikacji, a także w celu zwalczania prania pieniędzy.

 

2.  Państwa członkowskie zacieśniają współpracę z państwami trzecimi, w szczególności z myślą o promowaniu dobrych praktyk mających na celu wzmocnienie systemów finansowych tych krajów. Państwa członkowskie sprzyjają reformom dążącym do wdrożenia skutecznych środków i mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz do rozwijania skutecznej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie, zgodnie z zasadą lojalnej współpracy.

 

3.  Komisja rozważa sposoby na zacieśnienie współpracy międzynarodowej i wspieranie krajów rozwijających się za pomocą skutecznych środków, w szczególności programów pomocy technicznej, tak by kraje rozwijające się mogły wzmocnić swoje systemy administracyjne i prawne w celu skuteczniejszego zwalczania prania pieniędzy.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [24 miesiące od daty jej przyjęcia] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [12 miesięcy od daty jej przyjęcia] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia [24 miesiące od terminu transpozycji niniejszej dyrektywy] Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym ocenia, w jakim zakresie państwa członkowskie przyjęły środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Do dnia [12 miesięcy od terminu transpozycji niniejszej dyrektywy] Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym ocenia, w jakim zakresie państwa członkowskie przyjęły środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

Odsyłacze

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

13.2.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Ignazio Corrao

8.6.2017

Rozpatrzenie w komisji

30.8.2017

 

 

 

Data przyjęcia

9.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

11

10

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (7.11.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eva Joly

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Pranie pieniędzy i powiązane z nim finansowanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej nadal stanowią poważny problem na szczeblu unijnym, szkodząc tym samym integralności, stabilności i reputacji sektora finansowego oraz zagrażając bezpieczeństwu wewnętrznemu i rynkowi wewnętrznemu Unii. Aby stawić czoła tym problemom i poprawić stosowanie dyrektywy 2015/849/UE1, niniejsza dyrektywa ma na celu zwalczanie prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, umożliwiając lepszą współpracę transgraniczną między właściwymi organami.

(1)  Pranie pieniędzy i powiązane z nim finansowanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej nadal stanowią niezwykle poważny problem na szczeblu unijnym, szkodząc tym samym integralności, stabilności i reputacji sektora finansowego oraz zagrażając bezpieczeństwu wewnętrznemu i rynkowi wewnętrznemu Unii, a także osłabiając zaufanie uczestników rynku. Aby stawić czoła tym poważnym i naglącym problemom i jednocześnie poprawić stosowanie dyrektywy 2015/849/UE1, niniejsza dyrektywa ma na celu zwalczanie prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, umożliwiając lepszą, szybszą i skuteczniejszą współpracę transgraniczną między właściwymi organami.

_______________

___________________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W działaniach Unii należy nadal uwzględniać w sposób szczególny zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i instrumenty innych organów międzynarodowych aktywnie prowadzących walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W stosownych przypadkach odpowiednie unijne akty prawne powinny zostać w większym stopniu dostosowane do międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji przyjętych przez FATF w lutym 2012 r. (zwanych dalej „zmienionymi zaleceniami FATF”). Jako sygnatariusz Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (nr 198 CETS) Unia powinna dokonać transpozycji wymogów tej konwencji do swojego porządku prawnego.

(3)  W działaniach Unii należy wykraczać poza zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i instrumenty innych organów międzynarodowych aktywnie prowadzących walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Komisja powinna przeprowadzić własną ocenę skuteczności środków zaproponowanych przez FATF oraz wdrażania i skuteczności środków przeciwdziałania praniu pieniędzy w ujęciu ogólnym. Sama FATF powinna dokonać przeglądu istniejących norm i przeprowadzić ocenę własnych działań, a także powinna zapewnić reprezentację regionalną, wiarygodność, skuteczność i lepsze wykorzystanie analityki finansowej. W stosownych przypadkach odpowiednie unijne akty prawne powinny zostać w większym stopniu dostosowane do międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji przyjętych przez FATF w lutym 2012 r. (zwanych dalej „zmienionymi zaleceniami FATF”). Jako sygnatariusz Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (nr 198 CETS) Unia powinna dokonać transpozycji wymogów tej konwencji do swojego porządku prawnego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Definicja kategorii działalności przestępczej stanowiących przestępstwa źródłowe w stosunku do prania pieniędzy powinna być jak najbardziej jednolita we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny włączyć szereg przestępstw do poszczególnych kategorii wskazanych przez FATF. W przypadku gdy niektóre kategorie przestępstw, takie jak terroryzm czy przestępstwa przeciwko środowisku, są określone w prawie Unii, niniejsza dyrektywa odnosi się do odpowiednich przepisów tego prawa. Gwarantuje to, że pranie dochodów z przestępstwa finansowania terroryzmu i nielegalnego handlu dziką fauną i florą jest karalne w państwach członkowskich. W przypadkach gdy prawo Unii zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie za niektóre przestępstwa sankcji innych niż karne, niniejsza dyrektywa nie powinna wymagać od państw członkowskich uznania takich przestępstw za przestępstwa źródłowe do celów niniejszej dyrektywy.

(5)  Definicja kategorii działalności przestępczej stanowiących przestępstwa źródłowe w stosunku do prania pieniędzy powinna być jak najbardziej poszerzona i jednolita we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny włączyć szereg przestępstw do poszczególnych kategorii wskazanych przez FATF, w tym uchylanie się od opodatkowania, oszustwa i unikanie opodatkowania, a także wszelkie nieuczciwe praktyki obejmujące zatajenie dochodów lub zysków. W przypadku gdy niektóre kategorie przestępstw, takie jak terroryzm czy przestępstwa przeciwko środowisku, są określone w prawie Unii, niniejsza dyrektywa odnosi się do odpowiednich przepisów tego prawa. Gwarantuje to, że pranie dochodów z przestępstwa finansowania terroryzmu i nielegalnego handlu dziką fauną i florą jest karalne w państwach członkowskich. W przypadkach gdy prawo Unii zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie za niektóre przestępstwa sankcji innych niż karne, niniejsza dyrektywa nie powinna wymagać od państw członkowskich uznania takich przestępstw za przestępstwa źródłowe do celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby kryminalizacja prania pieniędzy była skutecznym narzędziem zwalczania przestępczości zorganizowanej, nie powinno być konieczne ustalanie szczegółowych okoliczności przestępstw, z których pochodzi mienie, ani też istnienie wcześniejszego lub jednoczesnego wyroku skazującego za to przestępstwo. Ściganie prania pieniędzy nie powinno być również utrudnione przez sam fakt, że przestępstwo źródłowe zostało popełnione w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, pod warunkiem że jest ono przestępstwem w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Jako warunek wstępny ścigania prania pieniędzy państwa członkowskie mogą postanowić, że przestępstwo źródłowe byłoby przestępstwem w ich prawie krajowym, gdyby zostało popełnione na ich terytorium.

(9)  Aby kryminalizacja prania pieniędzy była skutecznym narzędziem zwalczania przestępczości zorganizowanej, nie powinno być konieczne ustalanie szczegółowych okoliczności przestępstw, z których pochodzi mienie, ani wszystkich okoliczności bądź faktycznych elementów związanych z działalnością przestępczą, a zwłaszcza istnienie wcześniejszego lub jednoczesnego wyroku skazującego za to przestępstwo. Ściganie prania pieniędzy nie powinno być również utrudnione przez sam fakt, że przestępstwo źródłowe zostało popełnione w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, pod warunkiem że jest ono przestępstwem w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Jako warunek wstępny ścigania prania pieniędzy państwa członkowskie powinny mieć możliwość postanowić, że dany czyn byłby przestępstwem źródłowym w ich prawie krajowym, gdyby zostało popełnione na ich terytorium. Jeżeli jednak dany czyn spełnia znamiona pewnego rodzaju poważnego przestępstwa, państwa członkowskie nie powinny wymagać, by dany czyn stanowił przestępstwo w państwie członkowskim lub w kraju, w którym ten czyn popełniono.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zapobiegania praniu pieniędzy w całej Unii państwa członkowskie powinny ustanowić minimalne rodzaje i poziomy kar za przestępstwa zdefiniowane w niniejszej dyrektywie. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w ramach organizacji przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW37 8 lub gdy sprawca nadużył swojej pozycji zawodowej w celu umożliwienia prania pieniędzy, państwa członkowskie powinny uznać to za okoliczności obciążające zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustanowionymi w ich systemach prawnych.

(11)  W celu zapobiegania praniu pieniędzy w całej Unii państwa członkowskie powinny ustanowić w katalogu minimalne rodzaje i poziomy jasno określonych kar za przestępstwa zdefiniowane w niniejszej dyrektywie. Należy również ustanowić minimalne rodzaje i poziomy kar w odniesieniu do podżegania do popełnienia takich przestępstw, pomocnictwa w ich popełnieniu i usiłowania ich popełnienia. Państwa członkowskie powinny przewidzieć okoliczności obciążające – zgodnie z obowiązującymi przepisami istniejącymi w ich systemach prawnych – w następujących przypadkach: przestępstwo zostało popełnione w organizacji przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW37; sprawca nadużywa swojej pozycji zawodowej w celu umożliwienia prania pieniędzy; pieniądze lub mienie poddane praniu pochodzą z działalności terrorystycznej w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/54137a lub nielegalnego handlu bronią; lub sprawca jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu dyrektywy 2015/849 lub jest zamieszany w korupcję urzędników wybieranych w wyborach. Państwa członkowskie powinny obliczać kwoty grzywien na zasadzie brutto, tzn. na podstawie zysków pochodzących z przestępczego czynu bez odliczenia poniesionych kosztów, tak aby zapewnić, że kara będzie wyższa niż ekonomiczna wartość przestępstwa. Państwa członkowskie zapewniają skuteczne wykonanie tych kar.

_________________

_________________

37 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

37 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

 

37a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Unia i państwa członkowskie powinni zapewnić niezbędne środki prawne mające na celu ochronę sygnalistów, którzy przekazują informacje dotyczące prania pieniędzy, w tym w państwach trzecich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

pa)  przestępstwa podatkowe dotyczące podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym polegające na uchylaniu się od płacenia podatków przez ukrywanie dochodu pochodzącego ze źródeł legalnych lub nielegalnych przed jego wykryciem i ściągnięciem przez organy skarbowe;

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

v)  wszelkie przestępstwa, w tym przestępstwa podatkowe odnoszące się do podatków bezpośrednich i pośrednich – zgodnie z definicją w prawie krajowym państw członkowskich – których maksymalne zagrożenie karą przekracza rok pozbawienia wolności lub aresztu, lub – w przypadku państw członkowskich, których systemy prawne określają w odniesieniu do przestępstw minimalny próg zagrożenia karą – wszelkie przestępstwa, których dolna granica zagrożenia karą jest wyższa niż sześć miesięcy pozbawienia wolności lub aresztu;

v)  wszelkie przestępstwa, których maksymalne zagrożenie karą przekracza rok pozbawienia wolności lub aresztu, lub – w przypadku państw członkowskich, których systemy prawne określają w odniesieniu do przestępstw minimalny próg zagrożenia karą – wszelkie przestępstwa, których dolna granica zagrożenia karą jest wyższa niż sześć miesięcy pozbawienia wolności lub aresztu;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nabycie, posiadanie albo użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności.

c)  nabycie, posiadanie albo użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania lub po jego otrzymaniu, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  istnienia uprzedniego ani jednoczesnego wyroku skazującego za popełnienie przestępstw, z których pochodzi mienie;

a)  istnienia uprzedniego ani jednoczesnego wyroku skazującego za popełnienie przestępstw, z których pochodzi mienie, zgodnie z ust. 1;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wszystkich okoliczności lub elementów faktycznych odnoszących się do działalności przestępczej, jeżeli ustalono, że mienie zostało uzyskane z takiej działalności, zgodnie z ust. 1;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  czy działalność przestępcza, z której pochodzi mienie, była prowadzona na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, jeżeli odnośny czyn jest przestępstwem na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, na terytorium którego czyn ten popełniono, i jeżeli stanowiłby on przestępstwo na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego wykonującego lub stosującego niniejszy artykuł, gdyby został popełniony na jego terytorium.

c)  czy działalność przestępcza, z której pochodzi mienie, była prowadzona na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, jeżeli odnośny czyn stanowiłby działalność przestępczą na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego, które wdraża lub stosuje niniejszy artykuł, gdyby czyn popełniono w tym państwie członkowskim. Państwa członkowskie mogą jednak wymagać, by odnośny czyn stanowił przestępstwo na mocy prawa krajowego innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, o ile czyn ten nie wchodzi w zakres kategorii, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a)–d), h), l) oraz pa);

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  czy działalność przestępcza, z której pochodzi mienie, była prowadzona na terytorium państwa trzeciego o wysokim stopniu zagrożenia, o którym mowa w dyrektywie 2015/849, jeżeli odnośny czyn byłby działalnością przestępczą na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego, które wdraża lub stosuje niniejszy artykuł, gdyby czyn popełniono w tym państwie członkowskim;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby czyny, o których mowa w art. 3 i 4, podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby działalność przestępcza, o której mowa w art. 3 i 4, podlegała skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym obejmującym także grzywny obliczane w oparciu o wartość brutto całkowitej kwoty pochodzącej z działalności przestępczej. Państwa członkowskie zapewniają poszanowanie praw podstawowych i ogólnych zasad prawa karnego, które chronią prawa do obrony oraz praw oskarżonego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3, podlegały karze w maksymalnym wymiarze co najmniej czterech lat pozbawienia wolności, przynajmniej w poważnych przypadkach.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3, podlegały karze w maksymalnym wymiarze co najmniej pięciu lat pozbawienia wolności.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 4, podlegały karze w maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat pozbawienia wolności.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Państwa członkowskie zapewniają także, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3 i 4, mogły podlegać karze, wedle uznania sędziego, w postaci zastosowania uzupełniających, tymczasowych lub stałych sankcji obejmujących:

 

a) zakaz zawierania umów z organami administracji publicznej;

 

b) zakaz prowadzenia niektórych rodzajów działalności handlowej; oraz

 

c) zakaz ubiegania się o stanowiska w urzędach obsadzanych w drodze wyborów.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  pieniądze lub mienie poddane praniu pochodzą z działalności terrorystycznej w rozumieniu dyrektywy 2017/541 lub nielegalnego handlu bronią;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  sprawca jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu dyrektywy 2015/849 lub jest zamieszany w korupcję urzędników wybieranych w wyborach; lub

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)   działalność przestępcza była prowadzona i finansowana przez spółki offshore; w działaniach przestępczych uczestniczyły firmy przykrywki; miały miejsce nielegalne przelewy funduszy; angażowani byli kurierzy pieniędzy i organizacje pozarządowe; istnieje podejrzenie, że działalność zawodowa jest wykorzystywana do prania pieniędzy, jeżeli dana osoba działa na przykład na rzecz ponad dwóch organizacji lub grup przestępczych zajmujących się praniem pieniędzy.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby prawne mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przestępstwa, o których mowa w art. 3 i 4, popełnione w celu przysporzenia korzyści tym osobom prawnym przez dowolne osoby działające indywidualnie lub jako część organu tej osoby prawnej, zajmujące ważną pozycję w jej strukturze, w oparciu o:

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby prawne mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przestępstwa, o których mowa w art. 3 i 4, popełnione w celu przysporzenia korzyści tym osobom lub osobom trzecim przez dowolne osoby działające indywidualnie lub jako część organu tej osoby prawnej, zajmujące ważną pozycję w jej strukturze, w oparciu o:

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają także możliwość pociągnięcia osób prawnych do odpowiedzialności w przypadku, gdy brak nadzoru lub kontroli przez osobę określoną w ust. 1 umożliwił popełnienie na korzyść tej osoby prawnej, przez osobę jej podlegającą, przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4.

2.  Państwa członkowskie zapewniają także możliwość pociągnięcia osób prawnych do odpowiedzialności w przypadku, gdy brak nadzoru lub kontroli przez osobę określoną w ust. 1 umożliwił popełnienie na korzyść tych osób prawnych bądź osoby trzeciej, przez osobę jej podlegającą, przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby osobie prawnej pociągniętej do odpowiedzialności za przestępstwa zgodnie z art. 6 groziły skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, obejmujące grzywny nałożone na podstawie przepisów prawa karnego lub na podstawie innych przepisów, a także inne sankcje, takie jak:

W pełnym poszanowaniu praw podstawowych i ogólnych zasad prawa karnego, które chroni prawa do obrony oraz praw oskarżonego, państwa członkowskie zapewniają, aby osobie prawnej pociągniętej do odpowiedzialności za przestępstwa zgodnie z art. 7 groziły skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, obejmujące grzywny nałożone na podstawie przepisów prawa karnego i na podstawie innych przepisów, obliczane w oparciu o wartość brutto całkowitej kwoty pochodzącej z działalności przestępczej, które wedle uznania sędziego obejmują inne tymczasowe lub stałe sankcje, takie jak:

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  odebranie takiej osobie prawnej prawa do korzystania ze świadczeń publicznych lub pomocy publicznej;

1)  odebranie takiej osobie prawnej prawa do piastowania stanowisk publicznych, korzystania ze świadczeń lub pomocy wynikających z umów, w tym świadczeń lub pomocy UE;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  odebranie takiej osobie prawa do korzystania z funduszy unijnych;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b)  zakaz zawierania umów z organami administracji publicznej;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności handlowej przez taka osobę prawną;

2)  czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności handlowej przez taką osobę prawną, w tym cofnięcie zezwoleń na prowadzenie działalności;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przestępstwo zostaje popełnione w całości lub w części na jego terytorium;

a)  przestępstwo zostaje popełnione w całości lub w części na jego terytorium; lub

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprawca jest jego obywatelem.

b)  sprawca jest jego obywatelem; lub

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  przestępstwo zostaje popełnione poza jego terytorium, ale sprawca ma miejsce zwykłego pobytu na jego terytorium; lub

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  przestępstwo zostaje popełnione poza jego terytorium, lecz zostaje popełnione w celu przysporzenia korzyści osobie prawnej przebywającej na jego terytorium.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Jeżeli przestępstwo podlega jurysdykcji więcej niż jednego państwa członkowskiego i jeżeli każde z zainteresowanych państw członkowskich może podjąć ściganie na podstawie tego samego stanu faktycznego, państwa członkowskie, w celu podjęcia decyzji, które z nich będzie ścigać sprawców, biorą pod uwagę następujące czynniki uszeregowane pod względem priorytetów:

 

a)   państwo członkowskie, w którym popełniono przestępstwo;

 

b)   narodowość lub miejsce pobytu sprawcy;

 

c)   kraj pochodzenia ofiar;

 

d)   państwo członkowskie, w którym zatrzymano sprawcę.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Państwa członkowskie mogą zwrócić się Eurojustu w celu ułatwienia współpracy między ich organami wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacji ich działań.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo członkowskie informuje Komisję w przypadku, gdy podejmie decyzję o określeniu dodatkowej właściwości w odniesieniu do przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4, popełnionych poza jego terytorium, jeżeli:

skreśla się

a)  sprawca ma miejsce zwykłego pobytu na jego terytorium.

 

b)   przestępstwo zostało popełnione na korzyść osoby prawnej mającej swą siedzibę na jego terytorium.

 

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Narzędzia dochodzeniowe

Narzędzia dochodzeniowe i współpraca

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają osobom, jednostkom lub służbom odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4, lub za ich ściganie skuteczne narzędzia dochodzeniowe, takie jak narzędzia wykorzystywane w walce z przestępczością zorganizowaną lub innymi poważnymi przestępstwami.

1.   Państwa członkowskie zapewniają osobom, jednostkom lub służbom odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4, lub za ich ściganie skuteczne narzędzia dochodzeniowe, takie jak narzędzia wykorzystywane w walce z przestępczością zorganizowaną lub innymi poważnymi przestępstwami.

 

2.   Państwa członkowskie w jak najkrótszym czasie zapewniają dostępność odpowiednich i wystarczających zasobów finansowych, a także właściwie wyszkolonego personelu w celu prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4.

 

3.   Państwa członkowskie zapewniają skuteczną współpracę między odnośnymi władzami w każdym państwie członkowskim, a także dopilnowują, aby ich krajowe władze prowadzące dochodzenia lub ścigające sprawców przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4, miały możliwość współpracy z innymi organami krajowymi i ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich oraz z instytucjami Unii.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

Odsyłacze

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

13.2.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Eva Joly

11.4.2017

Data przyjęcia

6.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Prawnej (15.9.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. Wprowadzenie

Niedawne ataki terrorystyczne unaoczniły potrzebę zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania. Kluczowym elementem walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną jest odcięcie organizacji terrorystycznych od źródeł finansowania. Unia Europejska dysponuje już narzędziami pozwalającymi zająć się tym problemem, w tym istniejącymi przepisami prawa karnego, możliwościami współpracy organów ścigania oraz procedurami wymiany istotnych informacji, a także stale zaostrzanymi przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i jego zwalczania. Przedmiotowy wniosek dotyczący dyrektywy ma na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych. Proponowana dyrektywa ma umożliwić osiągnięcie tego celu przez wdrożenie międzynarodowych zobowiązań w tej dziedzinie wynikających z Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu z 2005 r. („konwencji warszawskiej”, Seria Traktatów Rady Europy nr 198), a także stosownych zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

II. Stanowisko sprawozdawcy

Generalnie wniosek Komisji jest wyważony, ale jest kilka obszarów, którym należy poświęcić więcej uwagi. Zaliczają się do nich przejrzystość i otwartość, a także zagadnienia związane z prywatnością. Kolejną kwestią jest to, jak właściwie radzić sobie z nadzorem instytucji finansowych. Należy także rozważyć pytanie, w jaki sposób można zapewnić, aby dyrektywa była w pełni zgodna z prawami podstawowymi.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Pranie pieniędzy i powiązane z nim finansowanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej nadal stanowią poważny problem na szczeblu unijnym, szkodząc tym samym integralności, stabilności i reputacji sektora finansowego oraz zagrażając bezpieczeństwu wewnętrznemu i rynkowi wewnętrznemu Unii. Aby stawić czoła tym problemom i poprawić stosowanie dyrektywy 2015/849/UE1, niniejsza dyrektywa ma na celu zwalczanie prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, umożliwiając lepszą współpracę transgraniczną między właściwymi organami.

(1)  Pranie pieniędzy i powiązane z nim finansowanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej nadal stanowią poważny problem na szczeblu unijnym, szkodząc tym samym integralności, stabilności i reputacji sektora finansowego oraz zagrażając bezpieczeństwu wewnętrznemu i rynkowi wewnętrznemu Unii. Aby stawić czoła tym problemom oraz uzupełnić i poprawić stosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849/UE 1, niniejsza dyrektywa ma na celu zwalczanie prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, przez umożliwienie lepszej współpracy transgranicznej między właściwymi organami i z odpowiednimi agencjami UE z myślą o poprawie wymiany informacji oraz identyfikowaniu osób, które podżegają do aktów terrorystycznych.

_________________

_________________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Środki przyjęte wyłącznie na szczeblu krajowym, a nawet unijnym, bez uwzględnienia koordynacji i współpracy na szczeblu międzynarodowym, miałyby bardzo ograniczone skutki. Z tego względu środki przyjmowane przez Unię w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy powinny być zgodne z innymi działaniami podjętymi w ramach forów międzynarodowych i co najmniej tak rygorystyczne jak te działania.

(2)  Środki przyjęte wyłącznie na szczeblu krajowym, a nawet unijnym, bez uwzględnienia koordynacji i współpracy na szczeblu międzynarodowym, mają bardzo ograniczone skutki. Obecne unijne ramy prawne nie są ani całościowe, ani wystarczająco spójne, aby były w pełni skuteczne. Wszystkie państwa członkowskie uznają pranie pieniędzy za przestępstwo, chociaż istnieją znaczne różnice w definicji prania pieniędzy i przestępstw źródłowych, a także różnice w poziomie sankcji. Różnice w krajowych ramach prawnych mogą być wykorzystywane przez przestępców i terrorystów, którzy mogą wybierać do prowadzenia transakcji państwa członkowskie, gdzie ich zdaniem środki przeciwdziałania praniu pieniędzy są najsłabsze. Z tego względu środki przyjmowane przez Unię w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy powinny być zgodne z innymi działaniami podjętymi w ramach forów międzynarodowych i co najmniej tak rygorystyczne jak te działania. Wzmocniłoby to unijne ramy prawne, umożliwiając skuteczniejsze przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i ograniczenie zagrożenia ze strony organizacji terrorystycznych przez utrudnienie im finansowania ich działalności.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W działaniach Unii należy nadal uwzględniać w sposób szczególny zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i instrumenty innych organów międzynarodowych aktywnie prowadzących walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W stosownych przypadkach odpowiednie unijne akty prawne powinny zostać w większym stopniu dostosowane do międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji przyjętych przez FATF w lutym 2012 r. (zwanych dalej „zmienionymi zaleceniami FATF”). Jako sygnatariusz Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (nr 198 CETS) Unia powinna dokonać transpozycji wymogów tej konwencji do swojego porządku prawnego.

(3)  W działaniach Unii należy nadal uwzględniać w sposób szczególny zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i instrumenty innych organizacji i organów międzynarodowych aktywnie prowadzących walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W stosownych przypadkach odpowiednie unijne akty prawne powinny zostać w większym stopniu dostosowane do międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji przyjętych przez FATF w lutym 2012 r. (zwanych dalej „zmienionymi zaleceniami FATF”). Jako sygnatariusz Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (nr 198 CETS) Unia powinna dokonać transpozycji wymogów tej konwencji do swojego porządku prawnego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do prania pieniędzy w odniesieniu do mienia pochodzącego z przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii, który to proceder podlega szczegółowym zasadom ustanowionym dyrektywą 2017/XX/UE3. Zgodnie z art. 325 ust. 2 TFUE państwa członkowskie przyjmują takie same środki do zwalczania nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Unii, jakie przyjmują do zwalczania nadużyć finansowych naruszających ich własne interesy finansowe.

(7)  Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do prania pieniędzy w odniesieniu do mienia pochodzącego z przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii, który to proceder podlega szczegółowym zasadom ustanowionym dyrektywą 2017/XX/UE. Państwa członkowskie powinny jednak nadal mieć możliwość transpozycji dyrektywy 2017/XX/UE przez przyjęcie jednolitych kompleksowych ram na szczeblu krajowym. Zgodnie z art. 325 ust. 2 TFUE państwa członkowskie muszą przyjąć takie same środki do zwalczania nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Unii, jakie przyjmują do zwalczania nadużyć finansowych naruszających ich własne interesy finansowe.

_________________

_________________

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/XX/UE z dnia […] 2017 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Unii za pomocą środków prawnokarnych (Dz.U. x L z xx.xx.2017, s. x).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/XX/UE z dnia […] 2017 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Unii za pomocą środków prawnokarnych (Dz.U. x L z xx.xx.2017, s. x).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W przypadku gdy pranie pieniędzy nie ogranicza się do samego posiadania lub użytkowania mienia, lecz obejmuje także jego przekazanie lub ukrycie i zatajenie w obrębie systemu finansowego oraz powoduje dalsze szkody ponad te już spowodowane przez przestępstwo źródłowe, takie jak szkody dla integralności systemu finansowego, działalność taka musi zostać poddana odrębnej karze. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, by takie przestępstwo było karalne również wówczas, gdy zostanie popełnione przez sprawcę przestępstwa, z którego pochodzi to mienie (jest to tzw. pranie pieniędzy przez ten sam podmiot, który je uzyskał).

(8)  Państwa członkowskie powinny zapewnić, by niektóre rodzaje działalności polegającej na praniu pieniędzy były karalne również wówczas, gdy zostaną popełnione przez sprawcę działalności przestępczej, z której pochodzi to mienie (pranie pieniędzy przez ten sam podmiot, który je uzyskał). Jeżeli w takich przypadkach pranie pieniędzy nie ogranicza się do samego posiadania lub użytkowania mienia, lecz obejmuje także jego przekazanie, przekształcenie, ukrycie lub zatajenie w obrębie systemu finansowego oraz powoduje dalsze szkody ponad te już spowodowane przez przestępstwo źródłowe, takie jak szkody dla integralności systemu finansowego, na przykład przez wprowadzanie do obrotu zysków z działalności przestępczej, a tym samym zatajenie ich nielegalnego pochodzenia, działalność taka również powinna być karalna.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby kryminalizacja prania pieniędzy była skutecznym narzędziem zwalczania przestępczości zorganizowanej, nie powinno być konieczne ustalanie szczegółowych okoliczności przestępstw, z których pochodzi mienie, ani też istnienie wcześniejszego lub jednoczesnego wyroku skazującego za to przestępstwo. Ściganie prania pieniędzy nie powinno być również utrudnione przez sam fakt, że przestępstwo źródłowe zostało popełnione w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, pod warunkiem że jest ono przestępstwem w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Jako warunek wstępny ścigania prania pieniędzy państwa członkowskie mogą postanowić, że przestępstwo źródłowe byłoby przestępstwem w ich prawie krajowym, gdyby zostało popełnione na ich terytorium.

(9)  Aby kryminalizacja prania pieniędzy była skutecznym narzędziem zwalczania przestępczości zorganizowanej, nie powinno być konieczne ustalanie szczegółowych okoliczności przestępstw, z których pochodzi mienie, ani też istnienie wcześniejszego lub jednoczesnego wyroku skazującego za to przestępstwo. Ściganie prania pieniędzy nie powinno być również utrudnione przez sam fakt, że przestępstwo źródłowe zostało popełnione w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, pod warunkiem że jest ono przestępstwem w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Jako warunek wstępny ścigania prania pieniędzy państwa członkowskie mogą postanowić, że przestępstwo źródłowe byłoby przestępstwem w ich prawie krajowym, gdyby zostało popełnione na ich terytorium. Nie powinno to być interpretowane jako ograniczanie prawa do sprawiedliwego procesu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  W interesie wymiaru sprawiedliwości leży, aby osoby oskarżone o przestępstwo na mocy niniejszej dyrektywy miały szansę na zaprezentowanie swoich argumentów i podważenie stawianych im zarzutów, a także by miały dostęp do dokumentów i dowodów świadczących przeciwko nim. Ponieważ sprawy dotyczące terroryzmu i finansowania terroryzmu mają poważny charakter, istnieje nadrzędna racja, aby ujawniać danym osobom zasadnicze informacje dotyczące skierowanej przeciwko nim sprawy, gdy grożą im środki przymusu ze strony państwa, tak aby osoby te mogły przekazać skuteczne wskazówki swojemu prawnikowi lub adwokatowi specjalnemu. Niniejsza dyrektywa powinna także być zgodna z zasadą równości stron.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zapobiegania praniu pieniędzy w całej Unii państwa członkowskie powinny ustanowić minimalne rodzaje i poziomy kar za przestępstwa zdefiniowane w niniejszej dyrektywie. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w ramach organizacji przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW4 8 lub gdy sprawca nadużył swojej pozycji zawodowej w celu umożliwienia prania pieniędzy, państwa członkowskie powinny uznać to za okoliczności obciążające zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustanowionymi w ich systemach prawnych.

(11)  W celu zapobiegania praniu pieniędzy w całej Unii państwa członkowskie powinny ustanowić minimalne rodzaje i poziomy kar za przestępstwa zdefiniowane w niniejszej dyrektywie. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w ramach organizacji przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW4, jeżeli sprawca nadużył swojej pozycji zawodowej w celu umożliwienia prania pieniędzy lub jeżeli sprawca jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, państwa członkowskie powinny uznać to za okoliczności obciążające zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustanowionymi w ich systemach prawnych.

_________________

_________________

4 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

4 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Państwa członkowskie powinny zapewnić, by przy wydawaniu wyroków wobec przestępców sędziowie i sądy mogli wziąć pod uwagę okoliczności obciążające określone w niniejszej dyrektywie, choć nie ma obowiązku zwiększenia wymiaru kary. Do sędziów i sądów należy decyzja, czy – w świetle wszystkich okoliczności faktycznych danej sprawy – należy wziąć pod uwagę okoliczności obciążające. Państwa członkowskie nie mają obowiązku ustanowienia przepisu dotyczącego okoliczności obciążających w przypadkach, gdy wyroki za przestępstwa określone w decyzji ramowej 2008/841/WSiSW są ustalone odrębnie na podstawie prawa krajowego i może to skutkować surowszymi karami.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Uwzględniając mobilność sprawców oraz dochodów pochodzących z działalności przestępczej, jak również skomplikowane dochodzenia transgraniczne konieczne do zwalczania prania pieniędzy, wszystkie państwa członkowskie powinny określić swoją właściwość, aby umożliwić właściwym organom prowadzenie dochodzeń i ściganie takiej działalności. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, by ich właściwość obejmowała sytuacje, w których przestępstwo zostało popełnione za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z ich terytorium, niezależnie od tego, czy środki oparte tych technologiach znajdowały się na ich terytorium.

(12)  Uwzględniając mobilność sprawców oraz dochodów pochodzących z działalności przestępczej, jak również skomplikowane dochodzenia transgraniczne konieczne do zwalczania prania pieniędzy, wszystkie państwa członkowskie powinny określić swoją właściwość, aby umożliwić właściwym organom prowadzenie dochodzeń i ściganie takiej działalności. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, by ich właściwość obejmowała sytuacje, w których przestępstwo zostało popełnione za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z ich terytorium, niezależnie od tego, czy środki oparte tych technologiach znajdowały się na ich terytorium. Na mocy koncepcji jurysdykcji w międzynarodowym prawie dotyczącym praw człowieka państwa będące stronami traktatów dotyczących praw człowieka są zobowiązane do zagwarantowania praw osobom podlegającym ich jurysdykcji, nawet jeśli takie osoby przebywają poza ich terytorium.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Aby zapewnić powodzenie dochodzeń dotyczących przestępstw prania pieniędzy oraz ścigania takich przestępstw, należy umożliwić osobom odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń dotyczących takich przestępstw lub za ich ściganie dostęp do skutecznych środków dochodzeniowych, takich jak środki stosowane do zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych ciężkich przestępstw. Narzędzia takie powinny, zgodnie z prawem krajowym, uwzględniać zasadę proporcjonalności oraz rodzaj i wagę przestępstwa objętego postępowaniem, a także respektować prawo do ochrony danych osobowych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Właściwe organy, które nadzorują przestrzeganie niniejszej dyrektywy przez instytucje kredytowe i finansowe, powinny mieć możliwość wzajemnej współpracy i wymiany informacji poufnych niezależnie od swojego charakteru lub statusu. W tym celu takie właściwe organy powinny dysponować odpowiednią podstawą prawną umożliwiającą im wymianę informacji poufnych i współpracować w jak najszerszym zakresie, zgodnie z normami międzynarodowymi obowiązującymi w tym obszarze. Informacje podatkowe obejmujące rejestry beneficjentów rzeczywistych powinny być podstawą automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi a innymi właściwymi rządowymi organami regulacyjnymi i organami ścigania.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c)  Aby przeciwdziałać praniu pieniędzy za pomocą prawa karnego, należy zapewnić wysoki poziom pewności prawa w odniesieniu do poszanowania praw podstawowych, a w szczególności praw oskarżonych. W związku z tym wszystkie środki podejmowane przez państwa członkowskie powinny być proporcjonalne i wyważone.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12d)  Zasada tajemnicy zawodowej oraz prawo do prywatności i rzetelnego procesu sądowego nie powinny być naruszane bądź łamane w wyniku gromadzenia i przekazywania – na podstawie podejrzeń – danych lub informacji na temat zwykłych transakcji należących do sfery prywatnej indywidualnych osób.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszej dyrektywie ustanawia się minimalne normy dotyczące definicji przestępstw i sankcji w dziedzinie prania pieniędzy.

1.  W niniejszej dyrektywie ustanawia się minimalne normy dotyczące definicji przestępstw i sankcji w dziedzinie prania pieniędzy, aby uaktualnić obowiązujące prawo oraz zaradzić zidentyfikowanym lukom.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Niniejsza dyrektywa jest w pełni zgodna z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  nielegalny handel towarami skradzionymi i innymi towarami;

g)  nielegalny handel towarami skradzionymi i innymi towarami, np. przemyt ropy naftowej, broni, narkotyków, tytoniu i produktów tytoniowych, metali i minerałów szlachetnych, dóbr kultury i innych przedmiotów o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym bądź o szczególnej wartości naukowej, a także kości słoniowej i dzikiej fauny;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nabycie, posiadanie albo użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności.

c)  nabycie mienia, posiadanie mienia, zarządzanie mieniem albo użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby przestępstwo, o którym mowa w ust. 1, było karalne, nie jest konieczne ustalenie:

2.  Do celu wdrożenia ust. 1 każde państwo członkowskie zapewnia, aby:

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  istnienia uprzedniego ani jednoczesnego wyroku skazującego za popełnienie przestępstw, z których pochodzi mienie;

a)  nie było konieczne istnienie uprzedniego lub jednoczesnego wyroku skazującego za działalność przestępczą, z której pochodzi mienie, nie było koniecznym warunkiem skazania za przestępstwa, o których mowa w ust. 1;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  tożsamości sprawcy przestępstwa, z którego pochodzi mienie, ani innych okoliczności tego przestępstwa;

b)  nie było konieczne ustalenie tożsamości sprawcy przestępstwa, z którego pochodzi mienie, ani innych okoliczności tego przestępstwa;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  czy działalność przestępcza, z której pochodzi mienie, była prowadzona na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, jeżeli odnośny czyn jest przestępstwem na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, na terytorium którego czyn ten popełniono, i jeżeli stanowiłby on przestępstwo na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego wykonującego lub stosującego niniejszy artykuł, gdyby został popełniony na jego terytorium.

c)  nie było konieczne ustalenie, czy działalność przestępcza, z której pochodzi mienie, była prowadzona na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, jeżeli odnośny czyn jest przestępstwem na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, na terytorium którego czyn ten popełniono, i jeżeli stanowiłby on przestępstwo na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego wykonującego lub stosującego niniejszy artykuł, gdyby został popełniony na jego terytorium.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Podstawą ustalenia świadomości, intencji lub celu, koniecznych do wypełnienia znamion przestępstwa, o których mowa w ust. 1, mogą być obiektywne okoliczności faktyczne.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie popełnienia przestępstwa określonego w art. 3 były karalne.

Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zapewnienia, aby podżeganie, pomocnictwo, poradnictwo, zlecanie, konspirowanie w celu popełnienia przestępstwa lub usiłowanie popełnienia przestępstwa określonego w art. 3 były karalne.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby czyny, o których mowa w art. 3 i 4, podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby czyny, o których mowa w art. 3 i 4, podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3, podlegały karze w maksymalnym wymiarze co najmniej czterech lat pozbawienia wolności, przynajmniej w poważnych przypadkach.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przestępstwa, o których mowa w art. 3, podlegały karze w maksymalnym wymiarze co najmniej czterech lat pozbawienia wolności, przynajmniej w poważnych przypadkach, w zależności od wagi danego przestępstwa.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w sprawach, w których zaistnieją okoliczności obciążające, maksymalna kara pozbawienia wolności była odpowiednio dostosowana.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  sprawca jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 3 pkt 9) dyrektywy 2015/849/UE;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  środki finansowe lub nieruchomości są wykorzystywane, by bezpośrednio finansować lub wspierać dalszą działalność przestępczą, np. terroryzm.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby osobie prawnej pociągniętej do odpowiedzialności za przestępstwa zgodnie z art. 6 groziły skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, obejmujące grzywny nałożone na podstawie przepisów prawa karnego lub na podstawie innych przepisów, a także inne sankcje, takie jak:

Państwa członkowskie zapewniają, aby osobie prawnej pociągniętej do odpowiedzialności za przestępstwa zgodnie z art. 7 groziły skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, obejmujące grzywny nałożone na podstawie przepisów prawa karnego lub na podstawie innych przepisów, a także inne sankcje, takie jak:

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  odebranie takiej osobie prawnej prawa do korzystania ze świadczeń publicznych lub pomocy publicznej;

(1)   odebranie prawa do korzystania ze świadczeń publicznych lub pomocy publicznej;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności handlowej przez taka osobę prawną;

(2)  czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności handlowej;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  likwidacja sądowa;

(4)  sądowy nakaz likwidacji;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Każde państwo członkowskie dąży do współpracy z innymi państwami członkowskimi dotkniętymi tym samym przestępstwem, szanując zasadę dobrej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

Odsyłacze

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

13.2.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Rozpatrzenie w komisji

29.5.2017

 

 

 

Data przyjęcia

7.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Gabriel Mato, Andrey Novakov

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciwko

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

Odsyłacze

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Data przedstawienia w PE

22.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

30.1.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Data przyjęcia

11.12.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Data złożenia

20.12.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna