Procedură : 2016/0414(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0405/2017

Texte depuse :

A8-0405/2017

Dezbateri :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Voturi :

PV 12/09/2018 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0339

RAPORT     ***I
PDF 1218kWORD 159k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Ignazio Corrao

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0826),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0534/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere contribuțiile prezentate de Camera Deputaților din Cehia, Senatul Cehiei și Parlamentul Spaniei cu privire la proiectul de act legislativ,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și, de asemenea, avizele Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0405/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Spălarea banilor și finanțarea terorismului și a criminalității organizate asociată spălării banilor rămân probleme semnificative la nivelul Uniunii, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și amenințând securitatea internă și piața internă a Uniunii. Pentru a rezolva aceste probleme și pentru a consolida aplicarea Directivei (UE) 2015/84934, prezenta directivă are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, permițând o mai bună cooperare transfrontalieră între autoritățile competente.

(1)  Spălarea banilor și finanțarea aferentă a terorismului și a criminalității organizate (asociată spălării banilor) rămân probleme semnificative la nivelul Uniunii, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și amenințând securitatea internă și piața internă a Uniunii, siguranța publică și siguranța personală a cetățenilor UE. Pentru a rezolva aceste probleme din ce în ce mai mari și pentru a completa și consolida aplicarea Directivei (UE) 2015/8491 a Parlamentului European și a Consiliului, prezenta directivă are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, permițând o cooperare transfrontalieră mai eficientă și mai rapidă între autoritățile competente naționale și ale Uniunii și cu agențiile competente ale Uniunii, pentru îmbunătățirea schimbului de informații și pentru identificarea celor care instigă la acte de terorism.

_________________

_________________

34 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

1 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Măsurile adoptate exclusiv la nivel național sau chiar la nivelul Uniunii, fără luarea în considerare a coordonării și cooperării internaționale, ar produce efecte foarte limitate. Prin urmare, măsurile adoptate de Uniune în domeniul combaterii spălării banilor ar trebui să fie compatibile cu alte acțiuni întreprinse în forurile internaționale și cel puțin la fel de stricte ca acestea.

(2)  Măsurile adoptate exclusiv la nivel național sau chiar la nivelul Uniunii, fără luarea în considerare a coordonării și cooperării internaționale, produc efecte foarte limitate. Actualul cadru legislativ al Uniunii nu este nici cuprinzător, nici suficient de coerent pentru a fi pe deplin eficace. Deși la nivelul statelor membre este incriminată spălarea banilor, există diferențe semnificative între ele în ceea ce privește definiția spălării de bani, cu privire la ce constituie infracțiune principală, precum și cu privire la nivelul sancțiunilor. Diferențele dintre cadrele juridice naționale pot fi exploatate de către infractori și teroriști, care pot alege să își desfășoare operațiunile financiare în statele membre în care ei consideră că măsurile de combatere a spălării banilor sunt cele mai slabe. Prin urmare, măsurile adoptate de Uniune în domeniul combaterii spălării banilor ar trebui să fie compatibile cu alte acțiuni întreprinse în forurile internaționale și cel puțin la fel de stricte ca acestea. Astfel, s-ar constitui un cadru juridic consolidat la nivelul Uniunii, care face posibilă o abordare mai eficientă a chestiunilor privind finanțarea terorismului și reducerea amenințării venite din partea organizațiilor teroriste, limitând capacitatea acestora de a-și finanța activitățile.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Acțiunea Uniunii ar trebui să țină seama în continuare în mod special de recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de instrumentele altor organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Actele juridice relevante ale Uniunii ar trebui, după caz, să fie aliniate în continuare la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 (denumite în continuare „recomandările revizuire ale GAFI”). În calitate de semnatar al Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar trebui să transpună cerințele acestei convenții în ordinea sa juridică.

(3)  Acțiunea Uniunii ar trebui să avanseze dincolo de recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de instrumentele altor organizații și organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Comisia ar trebui să efectueze propria evaluare cu privire la eficiența măsurilor propuse de către GAFI și la punerea în aplicare și eficacitatea măsurilor de combatere a spălării banilor, în general. GAFI ar trebui să realizeze o revizuire a standardelor existente și o evaluare a propriilor sale rezultate și ar trebui să asigure reprezentarea regională, credibilitatea, eficiența și o mai bună utilizare a informațiilor financiare. Actele juridice relevante ale Uniunii ar trebui să fie aliniate în continuare la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 (denumite în continuare „recomandările revizuite ale GAFI”). În calitate de semnatar al Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar trebui să transpună de urgență cerințele acestei convenții în ordinea sa juridică. Indiferent de acțiunea UE în acest domeniu, statele membre care au semnat convenția, dar care nu au ratificat-o încă, ar trebui să facă acest lucru fără întârziere.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului35 stabilește cerințe privind incriminarea spălării banilor. Această decizie-cadru nu este totuși îndeajuns de cuprinzătoare, iar actuala incriminare a spălării banilor nu este suficient de coerentă pentru a combate în mod eficace spălarea banilor în întreaga Uniune, ceea ce duce la lacune în asigurarea respectării legii și la obstacole în calea cooperării dintre autoritățile competente din diferite state membre.

(4)  Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului35 stabilește cerințe privind incriminarea spălării banilor. Această decizie-cadru nu este totuși îndeajuns de cuprinzătoare, iar actuala incriminare a spălării banilor nu este suficient de coerentă pentru a combate în mod eficace spălarea banilor în întreaga Uniune, ceea ce duce la lacune în asigurarea respectării legii și la obstacole în calea cooperării dintre autoritățile competente din diferite state membre. Un exemplu de astfel de lacună în asigurarea respectării legii îl constituie creșterea criminalității informatice legate de spălarea de bani și de utilizarea monedelor digitale, un tip de infracțiune aproape inexistent în trecut.

_________________

_________________

35 Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii (JO L 182, 5.7.2001).

35 Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii (JO L 182, 5.7.2001).

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Definirea activităților infracționale care constituie infracțiuni principale în domeniul spălării banilor trebuie să fie suficient de uniformă în toate statele membre. Statele membre ar trebui să includă o serie de infracțiuni în fiecare dintre categoriile desemnate de către GAFI. În cazul în care unele categorii de infracțiuni, cum ar fi terorismul sau infracțiunile împotriva mediului, sunt prevăzute în dreptul Uniunii, prezenta directivă face trimitere la actele legislative respective. Astfel se asigură faptul că spălarea banilor proveniți din finanțarea terorismului și din traficul cu specii sălbatice se pedepsește în statele membre. În cazurile în care dreptul Uniunii permite statelor membre să prevadă alte sancțiuni decât cele penale, prezenta directivă nu ar trebui să oblige statele membre să stabilească aceste cazuri ca infracțiuni principale în sensul prezentei directive.

(5)  Definirea activităților infracționale care constituie infracțiuni principale în domeniul spălării banilor ar trebui să fie suficient de extinsă și de uniformă în toate statele membre. Statele membre ar trebui să aplice infracțiunea de spălare a banilor tuturor infracțiunilor care se pedepsesc cu privarea de libertate la un nivel definit în prezenta directivă. În măsura în care aplicarea acestor praguri de pedepse nu prevede deja acest lucru, statele membre ar trebui să includă o serie de infracțiuni în fiecare dintre categoriile desemnate de către GAFI, inclusiv evaziunea și frauda fiscală, evitarea obligațiilor fiscale, precum și orice comportament fraudulos care implică disimularea veniturilor sau a profiturilor. În cazul în care unele categorii de infracțiuni, cum ar fi terorismul sau infracțiunile împotriva mediului, sunt prevăzute în dreptul Uniunii, prezenta directivă face trimitere la actele legislative respective. Astfel se asigură faptul că spălarea banilor proveniți din finanțarea terorismului și din traficul cu specii sălbatice se pedepsește în statele membre. Orice fel de implicare sancționabilă în săvârșirea unei infracțiuni principale sau în desfășurarea unei activități de spălare a banilor, precum participarea, asocierea sau înțelegerea în vederea săvârșirii infracțiunii, a tentativei de a săvârși infracțiunea, a complicității, a facilitării și consilierii, ar trebui considerată o activitate infracțională în sensul prezentei directive. În cazurile în care dreptul Uniunii permite statelor membre să prevadă alte sancțiuni decât cele penale, prezenta directivă nu ar trebui să oblige statele membre să stabilească aceste cazuri ca infracțiuni principale în sensul prezentei directive.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  În sensul prezentei directive, traficul ilicit de bunuri furate și de alte bunuri înseamnă, printre altele, traficul ilicit de țiței, de arme, de narcotice, de tutun și produse din tutun, de metale și minereuri prețioase, de artefacte culturale și de alte obiecte cu importanță arheologică, istorică, culturală și religioasă sau cu valoare științifică rară, precum și de fildeș și de specii sălbatice de faună și floră;

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Infracțiunile fiscale legate de impozitele directe și indirecte ar trebui incluse în definiția activității infracționale, în concordanță cu recomandările revizuite ale GAFI. Întrucât infracțiuni fiscale diferite pot constitui în fiecare stat membru o activitate infracțională care se pedepsește prin intermediul sancțiunilor prevăzute în prezenta directivă, este posibil ca definițiile infracțiunilor fiscale să difere în legislația națională. Cu toate acestea, nu se încearcă nicio armonizare a definițiilor infracțiunilor fiscale în dreptul intern al statelor membre.

(6)  Infracțiunile fiscale legate de impozitele directe și indirecte ar trebui incluse în definiția activității infracționale, în concordanță cu recomandările revizuite ale GAFI. Întrucât infracțiuni fiscale diferite pot constitui în fiecare stat membru o activitate infracțională care se pedepsește prin intermediul sancțiunilor prevăzute în prezenta directivă, este posibil ca definițiile infracțiunilor fiscale să difere în legislația națională. Deși nu este vizată nicio armonizare a definițiilor infracțiunilor fiscale în dreptul intern al statelor membre, definițiile divergente ale infracțiunilor fiscale nu ar trebui să împiedice cooperarea internațională în cadrul procedurilor penale privind spălarea de bani.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice activităților de spălare a banilor în ceea ce privește bunurile provenite din săvârșirea unor infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, întrucât aceste bunuri fac obiectul unor norme specifice, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2017/XX3. În conformitate cu articolul 325 alineatul (2) din TFUE, statele membre adoptă aceleași măsuri de combatere a fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii cu cele pe care le adoptă pentru a combate frauda care aduce atingere propriilor lor interese financiare.

(7)  Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice activităților de spălare a banilor în ceea ce privește bunurile provenite din săvârșirea unor infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, întrucât aceste bunuri fac obiectul unor norme specifice, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2017/XX3. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibil pentru statele membre să transpună prezenta directivă și Directiva 2017/XX/UE prin adoptarea unui cadru cuprinzător unic la nivel național. În conformitate cu articolul 325 alineatul (2) din TFUE, statele membre trebuie să adopte aceleași măsuri de combatere a fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii cu cele pe care le adoptă pentru a combate frauda care aduce atingere propriilor lor interese financiare.

_________________

_________________

3 Directiva (UE) 2017/XX a Parlamentului European și a Consiliului din x x 2017 privind protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (JO L x, xx.xx.2017, p. x).

3 Directiva (UE) 2017/XX a Parlamentului European și a Consiliului din x x 2017 privind protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (JO L x, xx.xx.2017, p. x).

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În cazul în care activitatea de spălare a banilor nu constă doar în simpla deținere sau utilizare, ci presupune și transferul sau ascunderea și disimularea de bunuri prin intermediul sistemului financiar și duce la daune mai mari decât cele deja cauzate de infracțiunea principală, cum ar fi afectarea integrității sistemului financiar, activitatea respectivă ar trebui sancționată separat. Prin urmare, statele membre ar trebui să se asigure că o astfel de faptă se pedepsește și atunci când este săvârșită de autorul activității infracționale care a generat bunurile respective (așa-numita autospălare a banilor).

(8)  Prin urmare, statele membre ar trebui să se asigure că anumite tipuri de activități de spălare a banilor se pedepsesc și atunci când sunt săvârșite de autorul activității infracționale care a generat bunurile respective („autospălare de bani”). Dacă, în asemenea cazuri, activitatea de spălare a banilor nu constă doar în simpla deținere sau utilizare, ci presupune și transferul, conversia, ascunderea sau disimularea de bunuri prin intermediul sistemului financiar și duce la daune mai mari decât cele deja cauzate de infracțiunea principală, cum ar fi afectarea integrității sistemului financiar, de exemplu prin punerea bunurilor obținute din activități infracționale în circulație și, prin aceasta, ascunderea provenienței ilicite a acestora, respectiva activitate ar trebui să fie de asemenea pasibilă de sancțiuni.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru ca lupta împotriva spălării banilor să fie un instrument eficace de combatere a criminalității organizate, nu ar trebui să fie necesar să se identifice particularitățile infracțiunii care a generat bunurile, cu atât mai puțin să se fie necesară o condamnare prealabilă sau simultană pentru infracțiunea respectivă. Urmărirea penală pentru spălare de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie afectată de simplul fapt că infracțiunea principală a fost săvârșită într-un alt stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca aceasta să constituie o infracțiune în statul membru sau țara terță respectivă. Statele membre pot impune ca o condiție prealabilă ca infracțiunea principală să fie o infracțiune și în dreptul lor național dacă faptele ar fi fost săvârșite pe teritoriul lor.

(9)  Pentru ca combaterea spălării banilor prin măsuri de drept penal să fie eficace, o sentință de condamnare ar trebui să fie posibilă fără a fi necesar să se stabilească în mod clar care infracțiune principală a generat bunurile și mai ales fără ca o condamnare prealabilă sau simultană pentru infracțiunea respectivă să fie necesară. Urmărirea penală pentru spălare de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie îngreunată de simplul fapt că infracțiunea principală a fost săvârșită într-un alt stat membru sau într-o țară terță, sub rezerva condițiilor stabilite de prezenta directivă.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Este în interesul actului de justiție ca persoanele inculpate pentru o infracțiune în temeiul prezentei directive să aibă posibilitatea de a-și prezenta cauza și a contesta acuzațiile ce li se aduc și să aibă acces la informațiile și dovezile deținute împotriva lor. Deși cauzele referitoare la terorism și la finanțarea terorismului sunt grave, există un motiv imperativ de a comunica persoanelor substanța cauzei instrumentate împotriva lor atunci când acestea se confruntă cu perspectiva unor măsuri coercitive din partea statului membru, astfel încât să poată transmite instrucțiuni concrete avocatului lor sau avocatului special. Prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să respecte principiul egalității armelor între părți.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Sarcina de a decide, în situații concrete și obiective, dacă există un concurs de infracțiuni sau o unică infracțiune ar trebui să revină organelor judiciare abilitate.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Prezenta directivă are ca obiectiv incriminarea spălării banilor atunci când aceasta este săvârșită în mod intenționat. Intenția și cunoașterea pot fi deduse din circumstanțe faptice obiective. Întrucât prezenta directivă prevede norme minime, statele membre pot adopta sau menține norme de drept penal mai severe pentru spălarea banilor. Statele membre pot prevedea, de exemplu, că spălarea banilor săvârșită din imprudență sau din neglijență gravă constituie o infracțiune.

(10)  Prezenta directivă are ca obiectiv incriminarea spălării banilor atunci când aceasta este săvârșită în mod intenționat și cunoscându-se faptul că bunurile au fost obținute din activități infracționale. Intenția și cunoașterea pot fi deduse din circumstanțe faptice obiective. În fiecare caz, atunci când se analizează dacă bunurile provin dintr-o activitate infracțională și dacă persoana acuzată știa acest lucru, ar trebui să fie luate în considerare circumstanțele specifice ale cauzei, cum ar fi faptul că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei acuzate și că activitățile infracționale și achiziționarea bunurilor au avut loc în același interval de timp. Întrucât prezenta directivă prevede norme minime, statele membre pot adopta sau menține norme de drept penal mai severe pentru spălarea banilor. Statele membre pot prevedea, de exemplu, că spălarea banilor săvârșită din imprudență sau din neglijență gravă constituie o infracțiune.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Este important ca informațiile cu privire la proprietatea efectivă asupra întreprinderilor, trusturilor și altor mecanisme să fie făcute publice folosind formate de date deschise, astfel încât să se împiedice utilizarea societăților fictive anonime sau a altor persoane juridice comparabile pentru a spăla bani în scopul finanțării activităților teroriste.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a împiedica spălarea banilor pe teritoriul Uniunii, statele membre ar trebui să prevadă tipuri și niveluri minime de sancțiuni pentru infracțiunile definite în prezenta directivă. În cazul în care infracțiunea este săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului37 sau în cazul în care infractorul a abuzat de poziția sa profesională pentru a permite spălarea banilor, statele membre ar trebui să introducă dispoziții privind circumstanțele agravante în conformitate cu normele aplicabile stabilite de sistemele lor juridice.

(11)  Pentru a împiedica spălarea banilor pe teritoriul Uniunii, statele membre ar trebui să prevadă tipuri și niveluri minime de sancțiuni pentru infracțiunile definite în prezenta directivă. În cazul în care infracțiunea este săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului4 sau în cazul în care infractorul a abuzat de poziția sa profesională pentru a permite spălarea banilor sau în cazul în care banii sau bunurile care fac obiectul infracțiunii provin din activități teroriste, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului4a, ori în cazul în care autorul infracțiunii este o persoană expusă politic, astfel cum este definită în Directiva (UE) 2015/849, statele membre ar trebui să introducă dispoziții privind circumstanțele agravante în conformitate cu normele aplicabile stabilite de sistemele lor juridice.

_________________

_________________

37 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

4 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

4aDirectiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Uniunea și statele membre ar trebui să asigure măsurile juridice necesare de protecție a avertizorilor de integritate care transmit informații în legătură cu spălarea de bani, inclusiv în țările terțe.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Având în vedere mobilitatea autorilor și a produselor provenite din săvârșirea unor activități infracționale, precum și complexitatea investigațiilor transfrontaliere necesare pentru combaterea spălării banilor, ar trebui ca toate statele membre să își determine competența pentru a le permite autorităților de resort să ancheteze și să urmărească în justiție astfel de activități. Statele membre ar trebui, prin urmare, să se asigure că în competența lor intră și situațiile în care o infracțiune este săvârșită prin mijloace ale tehnologiei informațiilor și comunicațiilor de pe teritoriul lor, indiferent dacă acestea se situează sau nu pe teritoriul lor.

(12)  Având în vedere mobilitatea autorilor și a produselor provenite din săvârșirea unor activități infracționale, precum și complexitatea investigațiilor transfrontaliere necesare pentru combaterea spălării banilor, ar trebui ca toate statele membre să își determine competența pentru a le permite autorităților de resort să ancheteze și să urmărească în justiție astfel de activități. Statele membre ar trebui, prin urmare, să se asigure că în competența lor intră și situațiile în care o infracțiune este săvârșită prin mijloace ale tehnologiei informațiilor și comunicațiilor de pe teritoriul lor, indiferent dacă acestea se situează sau nu pe teritoriul lor. Pentru a asigura succesul anchetelor și al urmăririi penale în cazul infracțiunilor de spălare a banilor, persoanele responsabile cu anchetarea sau urmărirea penală a acestor infracțiuni ar trebui să utilizeze instrumente de anchetă eficace și îmbunătățite, precum cele utilizate în combaterea criminalității organizate sau a altor infracțiuni grave. Aceste instrumente ar trebui să fie adaptate la cele mai recente evoluții din domeniul criminalității informatice și al spălării banilor, inclusiv spălarea banilor prin intermediul utilizării monedelor virtuale de tip „bitcoin”, a criptomonedelor și a atacurilor cu programe de tip „ransomware”. Utilizarea unor astfel de instrumente, în conformitate cu dreptul intern, ar trebui să fie specifică, să țină seama de principiul proporționalității, precum și de natura și gravitatea infracțiunilor investigate, și să respecte dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Statele membre ar trebui să se asigure că personalul beneficiază de o formare adecvată. În plus, caracterul transfrontalier al activităților de spălare a banilor necesită un răspuns și o cooperare coordonate solide în cadrul statelor membre și între acestea, precum și cooperarea cu agențiile și organismele competente ale Uniunii, inclusiv Eurojust și Europol, și între acestea, pentru combaterea spălării banilor. În acest sens, ar trebui utilizate în mod eficient instrumentele și resursele disponibile pentru cooperare, cum ar fi echipele comune de anchetă și reuniunile de coordonare facilitate de Eurojust. Caracterul global al spălării banilor necesită o acțiune internațională, care impune Uniunii și statelor sale membre să consolideze cooperarea cu țările terțe relevante.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Spălarea banilor, corupția, fluxurile financiare ilegale, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale constituie în continuare un obstacol în calea dezvoltării sustenabile, afectează în mod disproporționat țările în curs de dezvoltare și reprezintă o amenințare gravă pentru viitorul lor. Uniunea, statele membre și țările terțe au o responsabilitate comună de a îmbunătăți coordonarea măsurilor luate pentru contracararea acestor comportamente negative și dăunătoare și a le alinia la strategiile și politicile lor de dezvoltare.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Autoritățile competente, care supraveghează respectarea de către instituțiile de credit și financiare a prezentei directive, ar trebui să poată coopera reciproc și să facă schimb de informații confidențiale, indiferent de natura sau de statutul lor. În acest scop, autoritățile competente respective ar trebui să dispună de un temei juridic adecvat pentru schimbul de informații confidențiale și să coopereze în cea mai mare măsură posibilă, în concordanță cu standardele internaționale aplicabile în acest domeniu. Informațiile de natură fiscală care implică registre cu beneficiarii efectivi ar trebui să reprezinte baza schimbului automat de informații dintre autoritățile fiscale și alte autorități guvernamentale relevante de reglementare și de asigurare a respectării.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  Principiul secretului profesional și dreptul la viață privată și la un proces echitabil nu ar trebui să fie subminate sau încălcate prin culegerea și transmiterea de date sau informații privind tranzacțiile obișnuite din viața privată a persoanelor, pe baza unei suspiciuni.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezenta directivă respectă principiile recunoscute de articolul 2 din TUE, respectă drepturile și libertățile fundamentale, precum și principiile recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv pe cele stabilite la titlurile II, III, V și VI, care includ, printre altele, principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor, incluzând și cerința privind precizia, claritatea și caracterul previzibil în dreptul penal, dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal și prezumția de nevinovăție, precum și drepturile persoanelor suspectate și acuzate de a avea acces la un avocat, dreptul de a nu se autoincrimina și dreptul la un proces echitabil. Prezenta directivă trebuie să fie pusă în aplicare în conformitate cu respectivele drepturi și principii, luând în considerare, de asemenea, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și alte obligații privind drepturile omului în temeiul dreptului internațional.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  terorism, inclusiv oricare dintre infracțiunile prevăzute în Directiva (UE) 2017/XX40;

(b)  terorism, inclusiv oricare infracțiuni relevante prevăzute în Directiva (UE) 2017/541;

__________________

__________________

40 Directiva (UE) 2017/XX a Parlamentului European și a Consiliului din X X 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului (JO x L, xx.xx.2017, p. x).

 

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  infracțiunile fiscale legate de impozitele directe și impozitele indirecte, astfel cum sunt definite în dreptul intern;

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v)  toate infracțiunile, inclusiv infracțiunile fiscale legate de impozitele directe și impozitele indirecte, astfel cum sunt definite în dreptul intern al statelor membre, care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită superioară este de cel puțin un an sau, în statele membre în al căror sistem juridic se prevede un prag minim al pedepselor pentru infracțiuni, toate infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită inferioară este de cel puțin șase luni;

(v)  toate celelalte infracțiuni care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită superioară este de cel puțin un an sau, în statele membre în al căror sistem juridic se prevede un prag minim al pedepselor pentru infracțiuni, toate infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită inferioară este de cel puțin șase luni;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  transformarea sau transferul de bunuri, cunoscând că bunurile provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea activității respective pentru a se sustrage consecințelor legale ale acțiunii persoanei respective;

(a)  transformarea sau transferul de bunuri, cunoscând că bunurile provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea activității respective, chiar dacă sprijinul respectiv este acordat numai pentru a se sustrage consecințelor legale ale acțiunii persoanei respective;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dobândirea, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

(c)  dobândirea, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii sau a utilizării bunurilor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Fiecare stat membru se asigură că faptele menționate la alineatul 1 constituie o infracțiune care se pedepsește, atunci când:

 

(a)  autorul infracțiunii a suspectat sau ar fi trebui să cunoască faptul că bunurile provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate; și

 

(b)  autorul infracțiunii are o relație contractuală și o responsabilitate față de o entitate obligată sau este o entitate obligată în sensul articolului 2 din Directiva (UE) 2015/849.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru ca o infracțiune menționată la alineatul (1) să se pedepsească, nu este necesar:

2.  Pentru ca o infracțiune menționată la alineatele (1) și (1a) să se pedepsească, nu este necesar:

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să existe o condamnare prealabilă sau simultană pentru activitatea infracțională care a generat bunurile;

(a)  să existe o condamnare prealabilă sau simultană pentru activitatea infracțională care a generat bunurile, în cazul în care o autoritate judiciară este convinsă dincolo de orice îndoială rezonabilă și pe baza unor circumstanțe specifice și a tuturor dovezilor disponibile că bunurile provin din activități cu caracter infracțional;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să se stabilească identitatea autorului activității infracționale care a generat bunurile sau alte circumstanțe legate de activitatea infracțională respectivă;

(b)  să se stabilească identitatea autorului activității infracționale care a generat bunurile;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să se stabilească toate elementele faptice sau toate circumstanțele referitoare la activitatea infracțională, în cazul în care se stabilește că bunurile provin dintr-o astfel de activitate;

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să se stabilească faptul că activitatea infracțională care a generat bunurile a fost efectuată pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, atunci când faptele relevante constituie o infracțiune în temeiul dreptului național al statului membru sau al țării terțe în care a fost comisă fapta și ar constitui o infracțiune în temeiul dreptului național al statului membru de executare sau de punere în aplicare a prezentului articol dacă ar fi fost săvârșită pe teritoriul acestuia din urmă.

(c)  să se stabilească faptul că activitatea infracțională care a generat bunurile a fost efectuată pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, atunci când faptele relevante constituie o activitate infracțională în temeiul dreptului național al statului membru de executare sau de punere în aplicare a prezentului articol dacă ar fi fost săvârșită pe teritoriul acestuia din urmă. Statele membre pot impune, în plus, ca comportamentul în cauză să constituie o infracțiune în temeiul dreptului intern al celuilalt stat membru sau al țării terțe în care a fost săvârșită fapta, cu excepția cazului în care:

 

- comportamentul în cauză a reprezentat una dintre infracțiunile menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (a) - (ha) și (l) - (n);

 

- țara terță respectivă este identificată de Comisie ca fiind „cu grad înalt de risc” în sensul articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin patru ani, cel puțin în cazurile grave.

2.  Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin cinci ani.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fiecare stat membru se asigură că limita inferioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin doi ani, în prezența uneia dintre circumstanțele agravante prevăzute la articolul 6.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor prevăzute la articolul 4 este de cel puțin trei ani.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Fiecare stat membru ia măsuri pentru a se asigura că persoanele fizice răspunzătoare pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, inclusiv în cazul în care aceste persoane fizice au acționat prin intermediul unei persoane juridice, sunt de asemenea pasibile de a fi pedepsite cu sancțiuni suplimentare, cum ar fi:

 

(a)  interdicția temporară sau permanentă de a încheia contracte cu autoritățile publice;

 

(b)  măsuri de interzicere temporară a exercitării unei activități comerciale;

 

(c)  în cazul în care condamnarea este definitivă, o interdicție pe termen lung de a candida pentru funcții alese sau de a deține o funcție de funcționar public, în care sintagma „termen lung” este definită ca echivalentul a două mandate consecutive sau ca o perioadă minimă de zece ani.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a )  infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI(1) sau

(a)  infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale, în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI;

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  bunurile spălate provin dintr-una dintre infracțiunile menționate la articolul 2 punctul 1 literele (a) - (d), (f) și (m) sau scopul spălării este de a finanța astfel de infracțiuni;

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  infracțiunea a fost săvârșită în totalitate sau în parte pe teritoriul unei jurisdicții necooperante incluse în lista Uniunii sau implică utilizarea unui sistem informal de transfer de valori, acțiuni la purtător, monede virtuale sau curieri de numerar;

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)  autorul infracțiunii este o persoană expusă politic, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative care transpun articolul 3 punctul 9 din Directiva (UE) 2015/849; sau

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  autorul infracțiunii are o relație contractuală și o responsabilitate față de o entitate obligată sau este o entitate obligată în sensul articolului 2 din Directiva (UE) 2015/849 și a săvârșit infracțiunea în exercitarea activităților sale profesionale.

(b)  autorul infracțiunii are o relație contractuală și o responsabilitate față de o entitate obligată sau este o entitate obligată în sensul articolului 2 din Directiva (UE) 2015/849 și a săvârșit infracțiunea în exercitarea activităților sale profesionale; sau

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  banii sau bunurile spălate au o valoare egală cu sau mai mare de 500 000 EUR.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolele 3 și 4, săvârșite în beneficiul lor de către o persoană care acționează fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere în cadrul acesteia, pe baza:

1.  Fiecare stat membru se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolele 3 și 4, săvârșite în beneficiul lor sau în beneficiul altor persoane fizice sau juridice de către o persoană care acționează fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere în cadrul acesteia, pe baza:

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă săvârșirea oricărei infracțiuni menționate la articolele 3 și 4 în beneficiul acelei persoane juridice de către o persoană aflată sub autoritatea sa.

2.  Statele membre se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă săvârșirea oricărei infracțiuni menționate la articolele 3 și 4 în beneficiul lor sau în beneficiul altor persoane fizice sau juridice de către o persoană aflată sub autoritatea sa.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că orice persoană juridică căreia i s-a antrenat răspunderea în temeiul articolului 6 este pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau nepenale și eventual alte sancțiuni, precum:

Fiecare stat membru se asigură că orice persoană juridică căreia i s-a antrenat răspunderea în temeiul articolului 7 este pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau nepenale și eventual alte sancțiuni, precum:

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  excluderea persoanei juridice respective de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare publice;

(1)  excluderea persoanei juridice respective de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare publice, inclusiv de programe sau fonduri ale Uniunii;

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  o interdicție temporară sau permanentă asupra persoanei juridice în cauză de a încheia contracte cu autoritățile publice;

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Confiscarea bunurilor și a produselor provenite din săvârșirea unor infracțiuni

 

1.  Fiecare stat membru asigură confiscarea tuturor bunurilor și produselor provenite din săvârșirea oricărei activități infracționale, definite în prezenta directivă, precum și a instrumentelor folosite sau destinate a fi folosite pentru săvârșirea activității infracționale respective, în conformitate cu Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a;

 

2.  Fiecare stat membru asigură confiscarea tuturor bunurilor și produselor provenite din săvârșirea oricărei activități infracționale, definite în prezenta directivă, care nu face obiectul unei condamnări penale definitive în cazul în care speța a devenit caducă din cauza decesului autorului infracțiunii, precum și a instrumentelor folosite sau destinate a fi folosite pentru săvârșirea activității infracționale respective.

 

3.  Prezentul articol se aplică indiferent dacă infracțiunea de spălare de bani sau infracțiunea principală a fost comisă de o persoană fizică sau de o persoană juridică.

 

4.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura cooperarea în ceea ce privește înghețarea sau confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate în prezenta directivă, precum și a instrumentelor folosite sau destinate a fi folosite pentru săvârșirea acestor infracțiuni ori pentru contribuția la săvârșirea acestora și, după caz, pot apela la Eurojust și Europol pentru o cooperare rapidă și eficace în conformitate cu articolul 10.

1a Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014).

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  autorul infracțiunii este un cetățean al său.

(b)  autorul infracțiunii este un cetățean al său sau își are reședința obișnuită pe teritoriul său; sau

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane fizice sau juridice care își are reședința sau sediul pe teritoriul său;

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, care au fost săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care:

eliminat

(a)  autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său;

 

(b)  infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său.

 

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Atunci când o infracțiune menționată la articolele 3 și 4 intră în competența mai multor state membre și atunci când oricare dintre statele membre în cauză poate instrumenta urmărirea penală în mod valabil pe baza acelorași fapte, statele membre respective cooperează pentru a decide care dintre ele îl va urmări penal pe autorul infracțiunii cu scopul de a centraliza procedurile într-un singur stat membru.

Se iau în considerare următorii factori, în ordinea priorității:

 

 

(a)  teritoriul statului membru în care s-a comis infracțiunea;

 

b)  cetățenia sau reședința autorului infracțiunii;

 

c)  țara de origine a victimelor;

 

d)  teritoriul în care a fost găsit autorul infracțiunii.

 

Statele membre pot recurge la Eurojust pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile lor judiciare și coordonarea acțiunilor lor.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instrumente de investigare

Instrumente de investigare și cooperarea

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 au acces la instrumente eficiente de investigare, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau pentru alte infracțiuni grave.

1.  Fiecare stat membru se asigură că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 au acces la instrumente eficiente de investigare, personal suficient și formare specifică, resurse și capacitate tehnologică adecvate, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau pentru alte infracțiuni grave. Aceste instrumente și această formare sunt adaptate la cele mai recente evoluții din domeniul criminalității informatice și al spălării banilor.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a îmbunătăți schimbul de date și cooperarea în cadrul Uniunii și pentru a spori cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, asigurând în același timp o coordonare mai bună între ele și instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, în vederea combaterii eficiente a spălării banilor și a încurajării țărilor terțe, în special a acelora identificate de Comisie ca fiind țări terțe cu grad înalt de risc, în sensul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849, să adopte măsuri și reforme similare. În plus, fiecare stat membru se angajează să pună în aplicare măsuri pentru a îmbunătăți schimbul de informații, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel internațional, între unitățile de informații financiare.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că nu refuză cooperarea internațională în cadrul procedurilor penale privind spălarea banilor pe baza faptului că dreptul intern consideră că numai evaziunea fiscală sau frauda care depășește un cuantum semnificativ al sumelor nedeclarate sau impozitelor neplătite sau utilizarea sistematică a operațiunilor frauduloase reprezintă o activitate infracțională sau o infracțiune.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [24 de luni de la adoptare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [12 luni de la adoptare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de [24 de luni de la termenul de punere în aplicare a prezentei directive], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive.

În termen de [12 luni de la termenul de punere în aplicare a prezentei directive], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive.

 

Până la [36 de luni de la termenul de punere în aplicare a prezentei directive], Comisia prezintă, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a valorii adăugate a prezentei directive în ceea ce privește combaterea spălării de bani. Raportul se referă și la impactul prezentei directive asupra drepturilor și libertăților fundamentale, inclusiv dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare sau dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori în cadrul procedurilor penale pentru aceeași infracțiune. Pe baza acestui raport, Comisia decide, după caz, asupra unor acțiuni ulterioare adecvate.

(1)

  Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (13.10.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Raportor pentru aviz: Ignazio Corrao

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Spălarea banilor și finanțarea terorismului și a criminalității organizate asociată spălării banilor rămân probleme semnificative la nivelul Uniunii, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și amenințând securitatea internă și piața internă a Uniunii. Pentru a rezolva aceste probleme și pentru a consolida aplicarea Directivei (UE) 2015/84934, prezenta directivă are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, permițând o mai bună cooperare transfrontalieră între autoritățile competente.

(1)  Spălarea banilor și finanțarea terorismului și a criminalității organizate asociată spălării banilor rămân probleme semnificative la nivelul Uniunii, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și amenințând securitatea internă și piața internă a Uniunii. Pentru a rezolva această problemă urgentă și pentru a consolida aplicarea Directivei (UE) 2015/84934, prezenta directivă are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, permițând o mai bună cooperare transfrontalieră între autoritățile competente.

_________________

_________________

34Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

34Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Acțiunea Uniunii ar trebui să țină seama în continuare în mod special de recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de instrumentele altor organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Actele juridice relevante ale Uniunii ar trebui, după caz, să fie aliniate în continuare la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 (denumite în continuare „recomandările revizuire ale GAFI”). În calitate de semnatar al Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar trebui să transpună cerințele acestei convenții în ordinea sa juridică.

(3)  Acțiunea Uniunii ar trebui să țină seama în continuare în mod special de recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de instrumentele altor organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Actele juridice relevante ale Uniunii ar trebui să fie aliniate în continuare la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 (denumite în continuare „recomandările revizuite ale GAFI”). În calitate de semnatar al Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar trebui să transpună de urgență cerințele acestei convenții în ordinea sa juridică.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Ajutorul umanitar este vital și este conceput să ofere, la nivel mondial, ajutor și asistență persoanelor care au nevoie. Măsurile îndreptate împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și evaziunii fiscale nu ar trebui să împiedice persoanele și organizațiile să acorde ajutor umanitar persoanelor care au nevoie.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru ca lupta împotriva spălării banilor să fie un instrument eficace de combatere a criminalității organizate, nu ar trebui să fie necesar să se identifice particularitățile infracțiunii care a generat bunurile, cu atât mai puțin să se fie necesară o condamnare prealabilă sau simultană pentru infracțiunea respectivă. Urmărirea penală pentru spălare de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie afectată de simplul fapt că infracțiunea principală a fost săvârșită într-un alt stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca aceasta să constituie o infracțiune în statul membru sau țara terță respectivă. Statele membre pot impune ca o condiție prealabilă ca infracțiunea principală să fie o infracțiune și în dreptul lor național dacă faptele ar fi fost săvârșite pe teritoriul lor.

(9)  Pentru ca lupta împotriva spălării banilor să fie un instrument eficace de combatere a criminalității organizate, nu ar trebui să fie necesar să se identifice particularitățile infracțiunii care a generat bunurile, cu atât mai puțin să fie necesară o condamnare prealabilă sau simultană pentru infracțiunea respectivă. Urmărirea penală pentru spălare de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie afectată de simplul fapt că infracțiunea principală a fost săvârșită într-un alt stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca aceasta să constituie o infracțiune în statul membru sau țara terță respectivă, sub rezerva respectării condițiilor enunțate în prezenta directivă.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Este important ca informațiile cu privire la proprietatea efectivă asupra întreprinderilor, trusturilor și altor mecanisme să fie făcute publice folosind formate de date deschise, astfel încât să se împiedice utilizarea societăților fictive anonime sau a altor persoane juridice comparabile pentru a spăla bani în scopul finanțării activităților teroriste.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Spălarea banilor, corupția, fluxurile financiare ilegale, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale constituie în continuare un obstacol în calea dezvoltării sustenabile, afectează în mod disproporționat țările în curs de dezvoltare și reprezintă o amenințare pentru viitorul lor. Uniunea, statele membre și țările terțe au o responsabilitate comună de a îmbunătăți coordonarea măsurilor luate pentru contracararea acestor comportamente negative și dăunătoare și a le alinia la strategiile și politicile lor de dezvoltare.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Remiterile de bani reprezintă o contribuție importantă la dezvoltarea familiilor și a comunităților și au devenit de facto o sursă majoră de finanțare externă a dezvoltării. Chiar dacă recunoaște importanța combaterii evaziunii fiscale, măsurile luate în această privință nu ar trebui să împiedice transferurile de bani internaționale. Astfel de impedimente ar putea avea un impact negativ asupra drepturilor omului pentru persoanele care trăiesc în țări în curs de dezvoltare. Este esențial ca Uniunea să asigure aplicarea politicilor de combatere a terorismului, astfel încât remiterile de bani să se desfășoare prin intermediul canalelor corespunzătoare, precum și să consolideze infrastructura oficială pentru remiteri de bani, inclusiv prin sprijinirea accesului la servicii bancare și trecerea fluxurilor din sectorul informal în cel formal, contribuind astfel la prevenirea terorismului.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 3 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Infracțiunile de spălare a banilor

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că următoarele fapte constituie o infracțiune care se pedepsește atunci când este săvârșită cu intenție:

1.  Fiecare stat membru se asigură că următoarele fapte constituie o infracțiune care se pedepsește:

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  transformarea sau transferul de bunuri, cunoscând că bunurile provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea activității respective pentru a se sustrage consecințelor legale ale acțiunii persoanei respective;

(a)  transformarea sau transferul de bunuri, cunoscând că bunurile provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea activității respective, chiar și numai pentru a se sustrage consecințelor legale ale acțiunii persoanei respective;

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dobândirea, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

(c)  dobândirea, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii și utilizării bunurilor într-o activitate economică sau financiară, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

Justificare

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să se stabilească dacă activitatea infracțională care a generat bunurile a avut loc pe teritoriul unei țări terțe, în cazul în care, în conformitate cu legislația națională a statului membru care implementează sau aplică prezentul articol, fapta în cauză ar fi constituit, dacă ar fi fost comisă pe teritoriul său, o infracțiune din categoria terorismului sau a finanțării terorismului, a crimei organizate, a corupției, a traficului de ființe umane, a exploatării sexuale, a sclaviei, a traficului cu deșeuri, a traficului cu specii sălbatice sau a infracțiunilor fiscale;

Justificare

Introducerea dublei răspunderi penale pentru anumite infracțiuni ar favoriza activitățile infracționale sau grupările criminale care exploatează lacunele existente în legislația anumitor țări terțe, pentru ca, ulterior, să investească veniturile în Europa. Infracțiunile enumerate sunt atât de grave și caracterul ilegal al comportamentului atât de evident încât faptul de a se fi implicat în aceste activități într-o ordine juridică care nu le definește drept infracțiune penală nu este de așa natură încât să permită invocarea principiului „nullum crimen sine lege”.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că faptele menționate la articolele 3 și 4 se pedepsesc cu sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive.

1.  Fiecare stat membru se asigură că faptele menționate la articolele 3 și 4 se pedepsesc cu sancțiuni penale autonome, eficace, proporționale și disuasive, cu respectarea strictă a drepturilor fundamentale și a principiilor generale ale dreptului penal care protejează dreptul la apărare și drepturile inculpatului.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin patru ani, cel puțin în cazurile grave.

2.  Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin patru ani.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fiecare stat membru se asigură că persoanele fizice răspunzătoare pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, inclusiv în cazul în care acestea au acționat sub paravanul unei persoane juridice, sunt de asemenea pasibile de a fi pedepsite cu sancțiuni suplimentare, cum ar fi:

 

(a)   o interdicție temporară sau permanentă de a încheia contracte cu autoritățile publice, cu excepția contractelor de muncă;

 

(b)   măsuri de interzicere temporară a exercitării unei activități comerciale.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Comisia adoptă dispozițiile necesare pentru armonizarea și coordonarea nivelurilor de severitate ale pedepselor, atât minime cât și maxime, prevăzute în acest domeniu de legislațiile naționale ale statelor membre, cu respectarea caracteristicilor specifice ale sistemului juridic din fiecare stat membru.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2c.   Fiecare stat membru se asigură că limita inferioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin doi ani, în prezența uneia dintre circumstanțele agravante prevăzute la articolul 6.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba)  sumele de bani sau bunurile care fac obiectul spălării de bani provin din activități de terorism sau de trafic de arme ori spălarea de bani are ca scop finanțarea activităților de terorism sau de trafic de arme.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb)  sumele de bani sau bunurile care fac obiectul spălării de bani au o valoare egală cu sau mai mare de 500 000 EUR.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că orice persoană juridică căreia i s-a antrenat răspunderea în temeiul articolului 6 este pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau nepenale și eventual alte sancțiuni, precum:

Fiecare stat membru se asigură că orice persoană juridică căreia i s-a antrenat răspunderea pentru comiterea unor infracțiuni în temeiul articolului 6 este pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau nepenale și eventual alte sancțiuni, cu respectarea strictă a drepturilor fundamentale și a principiilor generale ale dreptului penal care protejează dreptul la apărare și drepturile inculpatului, precum:

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a)  interdicția permanentă de a încheia contracte cu autoritățile publice;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Confiscarea bunurilor și a produselor provenite din săvârșirea unor infracțiuni

 

1.  Fiecare stat membru se asigură că toate bunurile și produsele provenite din săvârșirea unor infracțiuni, astfel cum sunt definite la articolul 2, sunt confiscate, în cazul în care, pe baza împrejurărilor speței și ținând seama de elementele concrete de fapt și de probele disponibile, inclusiv, de exemplu, faptul că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei condamnate, autoritățile judiciare sunt convinse că bunurile în cauză au fost obținute din activități infracționale în oricare dintre următoarele cazuri:

 

(a)  a fost comisă infracțiunea de spălare de bani, astfel cum este definită în prezenta directivă, așa cum a fost demonstrat de o condamnare care are autoritatea de res judicata (lucru judecat) într-un stat membru sau, în urma unei condamnări care nu este definitivă, termenul-limită pentru condamnarea autorului infracțiunii a trecut sau speța a devenit caducă din cauza decesului autorului infracțiunii; sau

 

(b)  a fost comisă infracțiunea din care au fost derivate produsele (infracțiunea principală) astfel cum a fost demonstrat de o condamnare pronunțată într-un stat membru sau o țară terță sau, în urma unei condamnări care nu este definitivă, termenul-limită pentru condamnarea autorului infracțiunii a trecut sau speța a devenit caducă din cauza decesului autorului infracțiunii.

 

2.  Prezentul articol se aplică indiferent dacă infracțiunea de spălare de bani sau infracțiunea principală a fost comisă de o persoană fizică sau de o persoană juridică.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba)  autorul infracțiunii își are reședința sau se află pe teritoriul statului membru respectiv și nu este cetățean al unui alt stat membru;

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb)  infracțiunea a fost săvârșită în beneficiul unei persoane juridice stabilite pe teritoriul său;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bc)  bunurile care fac obiectul spălării de bani sau produsele provenite din activități de spălare de bani se află pe teritoriul său sau sunt sub jurisdicția sa;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera bd (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bd)  autorul infracțiunii a fost arestat pe teritoriul său.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Competența mai multor state membre

 

1.  Pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile lor judiciare și a coordona acțiunile acestora, statele membre asigură îmbunătățirea cooperării transfrontaliere și a schimbului de informații, inclusiv prin intermediul Eurojust.

 

2.   Fiecare stat membru adoptă acte legislative care să asigure posibilitatea soluționării eficace și rapide a tuturor conflictelor pozitive sau negative de competență. Atunci când o infracțiune e de competența mai multor state membre și poate fi urmărită penal în mai multe dintre acestea, pe baza acelorași fapte, statele membre respective cooperează pentru a decide care dintre ele va avea competența de a urmări penal autorii infracțiunii cu scopul, dacă este posibil, de a centraliza procedura într-un singur stat membru.

 

Statele membre menționate la primul paragraf includ toate statele membre care au competență sau care și-au stabilit competența în conformitate cu articolul 9.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9b

 

Returnarea fondurilor și activelor ilegale către țara de origine

 

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a restitui fondurile și activele care provin din activități ilegale sau fac obiectul acestora, în țara terță de origine. Fondurile și activele respective se returnează țărilor de origine în curs de dezvoltare, cu condiția ca acestea să fie folosite pentru: 

 

(a)  îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației din aceste țări, în special ale celor mai vulnerabile persoane de pe teritoriul lor,

 

(a)  întărirea statului de drept în aceste țări cu scopul de a contribui la combaterea spălării de bani, a finanțării terorismului și a altor acte infracționale. 

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 au acces la instrumente eficiente de investigare, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau pentru alte infracțiuni grave.

Fiecare stat membru se asigură că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 au acces la instrumente eficiente de investigare, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau pentru alte infracțiuni grave; printre acestea se numără și resurse și personal adecvate și formare specifică, orientată.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Cooperarea dintre statele membre, cu Uniunea și cu țări terțe

 

1.   Fiecare stat membru adoptă măsuri eficiente pentru a spori coordonarea, schimbul de informații și cooperarea transfrontalieră dintre statele membre și cu Uniunea pentru a preveni arbitrajul de reglementare, a intensifica dialogul și cooperarea cu țările terțe, inclusiv prin dezvoltarea unei comunicări eficace, și pentru a combate spălarea de bani.

 

2.  Statele membre intensifică cooperarea cu țările terțe, în special pentru a promova bunele practici care vizează consolidarea sistemelor lor financiare. Satele membre încurajează reformele vizând punerea în aplicare a unor măsuri și mecanisme eficace pentru a combate spălarea de bani și a dezvolta o cooperare internațională eficace în ceea ce privește spălarea de bani, în conformitate cu principiul cooperării loiale.

 

3.  Comisia examinează modalități de a îmbunătăți cooperarea internațională și a sprijini țările în curs de dezvoltare prin intermediul unor măsuri eficiente, în special instituirea de programe de asistență tehnică, pentru le a permite țărilor în curs de dezvoltare să își îmbunătățească sistemele administrative și juridice cu scopul de a combate spălarea de bani într-un mod mai eficace.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [24 de luni de la adoptare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [12 de luni de la adoptare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 13 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de [24 de luni de la termenul de punere în aplicare a prezentei directive], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive.

În termen de [12 de luni de la termenul de punere în aplicare a prezentei directive], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

Referințe

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

13.2.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Ignazio Corrao

8.6.2017

Examinare în comisie

30.8.2017

 

 

 

Data adoptării

9.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

11

10

4

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (7.11.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Raportoare pentru aviz: Eva Joly

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Spălarea banilor și finanțarea terorismului și a criminalității organizate asociată spălării banilor rămân probleme semnificative la nivelul Uniunii, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și amenințând securitatea internă și piața internă a Uniunii. Pentru a rezolva aceste probleme și pentru a consolida aplicarea Directivei (UE) 2015/8491, prezenta directivă are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, permițând o mai bună cooperare transfrontalieră între autoritățile competente.

(1)  Spălarea banilor și finanțarea conexă a terorismului și a criminalității organizate rămân probleme extrem de semnificative la nivelul Uniunii, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar, amenințând securitatea internă și piața internă a Uniunii și subminând încrederea în rândul actorilor de pe piață. Pentru a rezolva aceste probleme grave și urgente și pentru a consolida aplicarea Directivei 2015/849/UE1, prezenta directivă are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, permițând o mai bună, mai rapidă și mai eficientă cooperare transfrontalieră între autoritățile competente.

_______________

___________________

1 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

1 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Acțiunea Uniunii ar trebui să țină seama în continuare în mod special de recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de instrumentele altor organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Actele juridice relevante ale Uniunii ar trebui, după caz, să fie aliniate în continuare la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 (denumite în continuare „recomandările revizuire ale GAFI”). În calitate de semnatar al Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar trebui să transpună cerințele acestei convenții în ordinea sa juridică.

(3)  Acțiunea Uniunii ar trebui să avanseze dincolo de recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de instrumentele altor organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Comisia ar trebui să efectueze propria evaluare cu privire la eficiența măsurilor propuse de către GAFI și la punerea în aplicare și eficacitatea măsurilor de combatere a spălării banilor, în general. GAFI ar trebui să realizeze o revizuire a standardelor existente și o evaluare a propriilor sale rezultate și ar trebui să asigure reprezentarea regională, credibilitatea, eficiența și o mai bună utilizare a informațiilor financiare. Actele juridice relevante ale Uniunii ar trebui, după caz, să fie aliniate în continuare la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 (denumite în continuare „recomandările revizuite ale GAFI”). În calitate de semnatar al Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar trebui să transpună cerințele acestei convenții în ordinea sa juridică.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Definirea activităților infracționale care constituie infracțiuni principale în domeniul spălării banilor trebuie să fie suficient de uniformă în toate statele membre. Statele membre ar trebui să includă o serie de infracțiuni în fiecare dintre categoriile desemnate de către GAFI. În cazul în care unele categorii de infracțiuni, cum ar fi terorismul sau infracțiunile împotriva mediului, sunt prevăzute în dreptul Uniunii, prezenta directivă face trimitere la actele legislative respective. Astfel se asigură faptul că spălarea banilor proveniți din finanțarea terorismului și din traficul cu specii sălbatice se pedepsește în statele membre. În cazurile în care dreptul Uniunii permite statelor membre să prevadă alte sancțiuni decât cele penale, prezenta directivă nu ar trebui să oblige statele membre să stabilească aceste cazuri ca infracțiuni principale în sensul prezentei directive.

(5)  Definirea activităților infracționale care constituie infracțiuni principale în domeniul spălării banilor ar trebui să fie suficient de extinsă și de uniformă în toate statele membre. Statele membre ar trebui să includă o serie de infracțiuni în fiecare dintre categoriile desemnate de către GAFI, inclusiv evaziunea și frauda fiscală, evitarea obligațiilor fiscale, precum și orice comportament fraudulos care implică disimularea veniturilor sau a profiturilor. În cazul în care unele categorii de infracțiuni, cum ar fi terorismul sau infracțiunile împotriva mediului, sunt prevăzute în dreptul Uniunii, prezenta directivă face trimitere la actele legislative respective. Astfel se asigură faptul că spălarea banilor proveniți din finanțarea terorismului și din traficul cu specii sălbatice se pedepsește în statele membre. În cazurile în care dreptul Uniunii permite statelor membre să prevadă alte sancțiuni decât cele penale, prezenta directivă nu ar trebui să oblige statele membre să stabilească aceste cazuri ca infracțiuni principale în sensul prezentei directive.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru ca lupta împotriva spălării banilor să fie un instrument eficace de combatere a criminalității organizate, nu ar trebui să fie necesar să se identifice particularitățile infracțiunii care a generat bunurile, cu atât mai puțin să se fie necesară o condamnare prealabilă sau simultană pentru infracțiunea respectivă. Urmărirea penală pentru spălare de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie afectată de simplul fapt că infracțiunea principală a fost săvârșită într-un alt stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca aceasta să constituie o infracțiune în statul membru sau țara terță respectivă. Statele membre pot impune ca o condiție prealabilă ca infracțiunea principală să fie o infracțiune și în dreptul lor național dacă faptele ar fi fost săvârșite pe teritoriul lor.

(9)  Pentru ca lupta împotriva spălării banilor să fie un instrument eficace de combatere a criminalității organizate, nu ar trebui să fie necesar să se identifice particularitățile infracțiunii care a generat bunurile sau toate circumstanțele sau elementele faptice legate de activitatea infracțională, cu atât mai puțin să se fie necesară o condamnare prealabilă sau simultană pentru infracțiunea respectivă. Urmărirea penală pentru spălare de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie afectată de simplul fapt că infracțiunea principală a fost săvârșită într-un alt stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca aceasta să constituie o infracțiune în statul membru sau țara terță respectivă. Statele membre ar trebui de asemenea să fie în măsură să impună ca o condiție prealabilă ca comportamentul în cauză să fi constituit o infracțiune principală și în dreptul lor național dacă faptele ar fi fost săvârșite pe teritoriul lor. Cu toate acestea, în cazul în care comportamentul în cauză constituie un anumit tip de infracțiune gravă, statele membre nu ar trebui să impună ca comportamentul în cauză să constituie o infracțiune penală în statul membru sau în țara în care a avut loc acest comportament.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a împiedica spălarea banilor pe teritoriul Uniunii, statele membre ar trebui să prevadă tipuri și niveluri minime de sancțiuni pentru infracțiunile definite în prezenta directivă. În cazul în care infracțiunea este săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului37 8 sau infractorul a abuzat de poziția sa profesională pentru a permite spălarea banilor, statele membre ar trebui să introducă dispoziții privind circumstanțele agravante în conformitate cu normele aplicabile stabilite de sistemele lor juridice.

(11)  Pentru a împiedica spălarea banilor pe teritoriul Uniunii, statele membre ar trebui să prevadă într-un catalog tipuri și niveluri minime de sancțiuni clar definite pentru infracțiunile definite în prezenta directivă. Ar trebui de asemenea stabilite tipuri și niveluri minime de sancțiuni cu privire la instigarea, participarea și complicitatea la comiterea unor astfel de infracțiuni. Statele membre ar trebui să introducă dispoziții privind circumstanțele agravante în conformitate cu normele aplicabile prevăzute în sistemul lor juridic, în următoarele situații: infracțiunea este săvârșită de către o organizație infracțională în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului37; infractorul abuzează de poziția sa profesională pentru a permite spălarea banilor; banii sau bunurile spălate provin din activități teroriste astfel cum sunt definite în Directiva 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliul37a sau din traficul ilicit de arme; sau autorul infracțiunii este o persoană expusă politic, astfel cum este definită în Directiva 2015/849, sau este implicat în coruperea unor funcționari publici aleși. Statele membre ar trebui să calculeze cuantumul amenzilor în conformitate cu principiul brut, și anume pe baza profitului pe care îl generează acțiunile infracționale, fără deducerea costurilor suportate, astfel încât să se asigure că sancțiunea este mai mare decât valoarea economică a infracțiunii. Statele membre adoptă măsurile necesare în vederea punerii eficiente în aplicare a acestor sancțiuni.

_________________

_________________

37 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

37 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

 

37a Directiva 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Uniunea și statele membre ar trebui să asigure măsurile juridice necesare de protecție a avertizorilor de integritate care transmit informații în legătură cu spălarea de bani, inclusiv în țările terțe.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(pa)  infracțiunile fiscale legate de impozitele directe și impozitele indirecte, inclusiv evaziunea fiscală prin disimularea veniturilor obținute legal sau ilegal, pentru a nu fi detectate și colectate de autoritățile fiscale;

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v)  toate infracțiunile, inclusiv infracțiunile fiscale legate de impozitele directe și impozitele indirecte, astfel cum sunt definite în dreptul intern al statelor membre, care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită superioară este de cel puțin un an sau, în statele membre în al căror sistem juridic se prevede un prag minim al pedepselor pentru infracțiuni, toate infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită inferioară este de cel puțin șase luni;

(v)  toate infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită superioară este de cel puțin un an sau, în statele membre în al căror sistem juridic se prevede un prag minim al pedepselor pentru infracțiuni, toate infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită inferioară este de cel puțin șase luni;

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dobândirea, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

(c)  achiziția, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, fie la data primirii lor, fie ulterior, aceste bunuri provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să existe o condamnare prealabilă sau simultană pentru activitatea infracțională care a generat bunurile;

(a)  să existe o condamnare prealabilă sau simultană pentru activitatea infracțională din care provin bunurile, astfel cum se menționează la alineatul (1);

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să se stabilească toate circumstanțele sau elementele faptice referitoare la o activitate infracțională, în cazul în care se stabilește că bunurile provin din această activitate, astfel cum se menționează la alineatul (1);

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să se stabilească faptul că activitatea infracțională care a generat bunurile a fost efectuată pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, atunci când faptele relevante constituie o infracțiune în temeiul dreptului național al statului membru sau al țării terțe în care a fost comisă fapta și ar constitui o infracțiune în temeiul dreptului național al statului membru de executare sau de punere în aplicare a prezentului articol dacă ar fi fost săvârșită pe teritoriul acestuia din urmă.

(c)  să se stabilească dacă activitatea infracțională care a generat bunurile s-a desfășurat pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, în cazul în care comportamentul în cauză ar constitui o activitate infracțională în temeiul dreptului național al statului membru care execută sau aplică prezentul articol dacă s-ar fi desfășurat pe teritoriul acestuia din urmă. Cu toate acestea, statele membre pot impune ca, în măsura în care comportamentul în cauză nu se încadrează în categoriile menționate la articolul 2 primul paragraf literele (a) - (d), (h), (l) și (pa), să constituie o infracțiune în temeiul legislației naționale a celuilalt stat membru sau a țării terțe în cauză;

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să se stabilească dacă activitatea infracțională care a generat bunurile s-a desfășurat pe teritoriul unei țări terțe cu risc ridicat în sensul Directivei 2015/849, în cazul în care comportamentul în cauză ar constitui o activitate infracțională în temeiul dreptului național al statului membru care execută sau aplică prezentul articol, dacă s-ar fi desfășurat pe teritoriul acestuia din urmă;

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că faptele menționate la articolele 3 și 4 se pedepsesc cu sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive.

1.  Statele membre se asigură că activitățile infracționale menționate la articolele 3 și 4 se pedepsesc cu sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive, inclusiv cu amenzi în funcție de valoarea brută a sumei totale provenite din activități infracționale. Statele membre asigură respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor generale ale dreptului penal care protejează dreptul la apărare și drepturile persoanelor acuzate.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin patru ani, cel puțin în cazurile grave.

2.  Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin cinci ani.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 4 este de cel puțin trei ani.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Fiecare stat membru se asigură, de asemenea, că infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 pot fi pedepsite, la latitudinea instanței, prin sancțiuni complementare, temporare sau permanente, incluzând:

 

(a) interdicția de a încheia contracte cu autoritățile publice;

 

(b) măsuri de interzicere a exercitării unor anumite activități comerciale; și

 

(c) interdicția de a candida pentru funcții alese.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  banii sau bunurile spălate provin din activități teroriste, astfel cum sunt definite în Directiva 2017/541, sau din traficul ilicit de arme;

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  autorul infracțiunii este o persoană expusă politic, astfel cum este definită în Directiva 2015/849, sau este implicat în coruperea unor funcționari publici aleși; sau

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)   activitatea infracțională a fost comisă și finanțată de companii offshore; societăți de tip „cutie poștală” sunt implicate în infracțiuni; au avut loc transferuri ilegale de fonduri; au fost implicați transportatori de bani și ONG-uri; există o prezumție de activitate profesională de spălare de bani dacă, de exemplu, persoana în cauză este activă în mai mult de două organizații sau grupuri infracționale care se ocupă cu spălarea banilor.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolele 3 și 4, săvârșite în beneficiul lor de către o persoană care acționează fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere în cadrul acesteia, pe baza:

1.  Fiecare stat membru se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolele 3 și 4, săvârșite în beneficiul lor sau în beneficiul unei terțe persoane de către o persoană care acționează fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere în cadrul acesteia, pe baza:

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă săvârșirea oricărei infracțiuni menționate la articolele 3 și 4 în beneficiul acelei persoane juridice de către o persoană aflată sub autoritatea sa.

2.  Statele membre se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă săvârșirea oricărei infracțiuni menționate la articolele 3 și 4 în beneficiul lor sau al unei terțe persoane de către o persoană aflată sub autoritatea sa.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că orice persoană juridică căreia i s-a antrenat răspunderea în temeiul articolului 6 este pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau nepenale și eventual alte sancțiuni, precum:

Respectându-se cu strictețe drepturile fundamentale și principiile generale ale dreptului penal care protejează dreptul la apărare și drepturile persoanei acuzate, fiecare stat membru se asigură că orice persoană juridică căreia i s-a antrenat răspunderea în temeiul articolului 7 este pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale și nepenale, în funcție de valoarea brută a sumei totale provenite din activități infracționale, și care, la discreția instanței, includ alte pedepse temporare sau permanente, printre care:

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  excluderea persoanei juridice respective de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare publice;

(1)  excluderea persoanei juridice respective de la dreptul de a deține funcții publice, de a încheia contracte cu autorități publice sau de a beneficia de prestații sau ajutoare publice, inclusiv prestații sau ajutoare provenind de la Uniune;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  excluderea persoanei respective de la dreptul de a beneficia de fonduri din partea Uniunii;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  interdicția de a încheia contracte cu autoritățile publice;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  măsuri de interzicere temporară sau permanentă a exercitării unei activități comerciale de către persoana juridică respectivă;

(2)  măsuri de interzicere temporară sau permanentă a exercitării unei activități comerciale de către persoana juridică respectivă, inclusiv retragerea autorizației de exercitare a activității comerciale;

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  infracțiunea este săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său;

(a)  infracțiunea este săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său; sau

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  autorul infracțiunii este un cetățean al său.

(b)  autorul infracțiunii este un cetățean al său; sau

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  infracțiunea este săvârșită în afara teritoriului său, dar autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său; sau

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  infracțiunea este săvârșită în afara teritoriului său, însă este săvârșită în folosul unei persoane juridice care își are sediul pe teritoriul său.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Atunci când o infracțiune este de competența mai multor state membre și atunci când oricare dintre statele membre în cauză poate urmări penal în mod valabil pe baza acelorași fapte, statele membre iau în considerare următoarele elemente, enumerate în ordinea priorității, pentru a decide care dintre ele îi va urmări penal pe autorii infracțiunii:

 

(a)   statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea;

 

(b)   cetățenia sau reședința autorului infracțiunii;

 

(c)   țara de origine a victimelor;

 

(d)   statul membru în care a fost găsit autorul infracțiunii.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Statele membre pot recurge la Eurojust pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile lor judiciare și coordonarea acțiunilor lor.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, care au fost săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care:

eliminat

(a)  autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său;

 

(b)   infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său.

 

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instrumente de investigare

Instrumente de investigare și cooperarea

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 au acces la instrumente eficiente de investigare, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau pentru alte infracțiuni grave.

1.   Fiecare stat membru se asigură că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 au acces la instrumente eficiente de investigare, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau pentru alte infracțiuni grave.

 

2.   Statele membre asigură, în cel mai scurt timp, disponibilitatea unor resurse financiare și umane adecvate și suficiente și cursuri de formare corespunzătoare, pentru cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor prevăzute la articolele 3 și 4.

 

3.   Statele membre asigură cooperarea eficace între autoritățile relevante din fiecare țară și se asigură că autoritățile lor naționale care cercetează sau urmăresc penal infracțiunile prevăzute la articolele 3 și 4 au competența de a coopera cu alte autorități naționale și cu omologii lor din alte state membre, precum și cu instituțiile Uniunii.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

Referințe

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ECON

13.2.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eva Joly

11.4.2017

Data adoptării

6.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (15.9.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I. Introducere

Recentele atacuri teroriste subliniază necesitatea de a preveni și a combate terorismul. Tăierea accesului organizațiilor teroriste la sursele de finanțare reprezintă o contribuție esențială la combaterea terorismului și criminalității organizate. Uniunea Europeană dispune deja de instrumente de combatere a acesteia, printre care legislația penală în vigoare, cooperarea dintre autoritățile de asigurare a respectării legii și schimburile de informații relevante, precum și legislația pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, care este constant consolidată. Propunerea de directivă are ca obiectiv combaterea spălării banilor prin măsuri de drept penal. Propunerea de directiva îndeplinește acest obiectiv prin punerea în aplicare a obligațiilor internaționale din acest domeniu, pe baza Convenției Consiliului Europei din 2005 privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, CETS nr. 198 („Convenția de la Varșovia”), precum și a recomandărilor relevante ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

II. Poziția raportorului

Propunerea Comisiei este în general echilibrată, dar există câteva domenii care suscită o reflecție aprofundată. Unul dintre aceste domenii este cel al transparenței și deschiderii, alături de chestiuni referitoare la protecția vieții private. O altă problemă este cea legată de modul adecvat de abordare a supravegherii instituțiilor financiare. O altă chestiune care trebuie avută în vedere este modul în care putem asigura respectarea de către directivă a drepturilor fundamentale.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Spălarea banilor și finanțarea terorismului și a criminalității organizate asociată spălării banilor rămân probleme semnificative la nivelul Uniunii, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și amenințând securitatea internă și piața internă a Uniunii. Pentru a rezolva aceste probleme și pentru a consolida aplicarea Directivei (UE) 2015/8491, prezenta directivă are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, permițând o mai bună cooperare transfrontalieră între autoritățile competente.

(1)  Spălarea banilor și finanțarea conexă a terorismului și a criminalității organizate asociată spălării banilor rămân probleme semnificative la nivelul Uniunii, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și amenințând securitatea internă și piața internă a Uniunii. Pentru a rezolva aceste probleme și pentru a completa și consolida aplicarea Directivei 2015/849/UE a Parlamentului European și a Consiliului1, prezenta directivă are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, permițând o mai bună cooperare transfrontalieră între autoritățile competente și cu agențiile competente ale Uniunii, pentru îmbunătățirea diseminării informațiilor și pentru identificarea celor care sprijină și promovează terorismul.

_________________

_________________

1 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

1 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Măsurile adoptate exclusiv la nivel național sau chiar la nivelul Uniunii, fără luarea în considerare a coordonării și cooperării internaționale, ar produce efecte foarte limitate. Prin urmare, măsurile adoptate de Uniune în domeniul combaterii spălării banilor ar trebui să fie compatibile cu alte acțiuni întreprinse în forurile internaționale și cel puțin la fel de stricte ca acestea.

(2)  Măsurile adoptate exclusiv la nivel național sau chiar la nivelul Uniunii, fără luarea în considerare a coordonării și cooperării internaționale, produc efecte foarte limitate. Actualul cadru legislativ al Uniunii nu este nici cuprinzător, nici suficient de coerent pentru a fi pe deplin eficace. Deși la nivelul statelor membre este incriminată spălarea banilor, există diferențe semnificative între ele în ceea ce privește definiția spălării de bani, cu privire la ce constituie infracțiune principală, precum și cu privire la nivelul sancțiunilor. Diferențele dintre cadrele juridice naționale pot fi exploatate de către infractori și teroriști, care pot alege să își desfășoare operațiunile financiare în statele membre în care ei consideră că măsurile de combatere a spălării banilor sunt cele mai slabe. Prin urmare, măsurile adoptate de Uniune în domeniul combaterii spălării banilor ar trebui să fie compatibile cu alte acțiuni întreprinse în forurile internaționale și cel puțin la fel de stricte ca acestea. Astfel, se constituie un cadru juridic consolidat la nivelul Uniunii, care face posibilă o abordare mai eficientă a chestiunilor privind finanțarea terorismului și reducerea amenințării venite din partea organizațiilor teroriste, limitând capacitatea acestora de a-și finanța activitățile.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Acțiunea Uniunii ar trebui să țină seama în continuare în mod special de recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de instrumentele altor organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Actele juridice relevante ale Uniunii ar trebui, după caz, să fie aliniate în continuare la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 (denumite în continuare „recomandările revizuire ale GAFI”). În calitate de semnatar al Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar trebui să transpună cerințele acestei convenții în ordinea sa juridică.

(3)  Acțiunea Uniunii ar trebui să țină seama în continuare în mod special de recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de instrumentele altor organizații și organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Actele juridice relevante ale Uniunii ar trebui, după caz, să fie aliniate în continuare la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 (denumite în continuare „recomandările revizuire ale GAFI”). În calitate de semnatar al Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar trebui să transpună cerințele acestei convenții în ordinea sa juridică.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice activităților de spălare a banilor în ceea ce privește bunurile provenite din săvârșirea unor infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, întrucât aceste bunuri fac obiectul unor norme specifice, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2017/XX3. În conformitate cu articolul 325 alineatul (2) din TFUE, statele membre adoptă aceleași măsuri de combatere a fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii cu cele pe care le adoptă pentru a combate frauda care aduce atingere propriilor lor interese financiare.

(7)  Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice activităților de spălare a banilor în ceea ce privește bunurile provenite din săvârșirea unor infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, întrucât aceste bunuri fac obiectul unor norme specifice, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2017/XX3. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibil pentru statele membre să transpună prezenta directivă și Directiva 2017/XX/EU prin adoptarea unui cadru cuprinzător unic la nivel național. În conformitate cu articolul 325 alineatul (2) din TFUE, statele membre trebuie să adopte aceleași măsuri de combatere a fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii cu cele pe care le adoptă pentru a combate frauda care aduce atingere propriilor lor interese financiare.

_________________

_________________

3 Directiva (UE) 2017/XX a Parlamentului European și a Consiliului din x x 2017 privind protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (JO L x, xx.xx.2017, p. x).

3 Directiva (UE) 2017/XX a Parlamentului European și a Consiliului din x x 2017 privind protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (JO L x, xx.xx.2017, p. x).

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În cazul în care activitatea de spălare a banilor nu constă doar în simpla deținere sau utilizare, ci presupune și transferul sau ascunderea și disimularea de bunuri prin intermediul sistemului financiar și duce la daune mai mari decât cele deja cauzate de infracțiunea principală, cum ar fi afectarea integrității sistemului financiar, activitatea respectivă ar trebui sancționată separat. Prin urmare, statele membre ar trebui să se asigure că o astfel de faptă se pedepsește și atunci când este săvârșită de autorul activității infracționale care a generat bunurile respective (așa-numita autospălare a banilor).

(8)  Prin urmare, statele membre ar trebui să se asigure că anumite tipuri de activități de spălare a banilor se pedepsesc și atunci când sunt săvârșite de autorul activității infracționale care a generat bunurile respective („autospălare de bani”). Dacă, în asemenea cazuri, activitatea de spălare a banilor nu constă doar în simpla deținere sau utilizare, ci presupune și transferul, conversia, ascunderea sau disimularea de bunuri și duce la daune mai mari decât cele deja cauzate de infracțiunea principală, cum ar fi afectarea integrității sistemului financiar, de exemplu prin punerea bunurilor obținute din activități infracționale în circulație și, prin aceasta, ascunderea provenienței ilicite a acestora, respectiva activitate ar trebui să fie pasibilă de sancțiuni.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru ca lupta împotriva spălării banilor să fie un instrument eficace de combatere a criminalității organizate, nu ar trebui să fie necesar să se identifice particularitățile infracțiunii care a generat bunurile, cu atât mai puțin să se fie necesară o condamnare prealabilă sau simultană pentru infracțiunea respectivă. Urmărirea penală pentru spălare de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie afectată de simplul fapt că infracțiunea principală a fost săvârșită într-un alt stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca aceasta să constituie o infracțiune în statul membru sau țara terță respectivă. Statele membre pot impune ca o condiție prealabilă ca infracțiunea principală să fie o infracțiune și în dreptul lor național dacă faptele ar fi fost săvârșite pe teritoriul lor.

(9)  Pentru ca lupta împotriva spălării banilor să fie un instrument eficace de combatere a criminalității organizate, nu ar trebui să fie necesar să se identifice particularitățile infracțiunii care a generat bunurile, cu atât mai puțin să se fie necesară o condamnare prealabilă sau simultană pentru infracțiunea respectivă. Urmărirea penală pentru spălare de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie afectată de simplul fapt că infracțiunea principală a fost săvârșită într-un alt stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca aceasta să constituie o infracțiune în statul membru sau țara terță respectivă. Statele membre pot impune ca o condiție prealabilă ca infracțiunea principală să fie o infracțiune și în dreptul lor național dacă faptele ar fi fost săvârșite pe teritoriul lor. Acest lucru nu ar trebui interpretat ca o limitare a dreptului la un proces echitabil.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Este în interesul actului de justiție ca persoanele inculpate pentru o infracțiune în temeiul prezentei directive să aibă posibilitatea de a-și prezenta cauza și a contesta acuzațiile ce li se aduc și să aibă acces la informațiile și dovezile deținute împotriva lor. Deși cauzele referitoare la terorism și la finanțarea terorismului sunt grave, există un motiv imperativ de a comunica persoanelor substanța cauzei instrumentate împotriva lor atunci când acestea se confruntă cu perspectiva unor măsuri coercitive din partea statului membru, astfel încât să poată transmite instrucțiuni concrete avocatului lor sau avocatului special. Prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să respecte principiul egalității armelor între părți.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a împiedica spălarea banilor pe teritoriul Uniunii, statele membre ar trebui să prevadă tipuri și niveluri minime de sancțiuni pentru infracțiunile definite în prezenta directivă. În cazul în care infracțiunea este săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului4 8 sau infractorul a abuzat de poziția sa profesională pentru a permite spălarea banilor, statele membre ar trebui să introducă dispoziții privind circumstanțele agravante în conformitate cu normele aplicabile stabilite de sistemele lor juridice.

(11)  Pentru a împiedica spălarea banilor pe teritoriul Uniunii, statele membre ar trebui să prevadă tipuri și niveluri minime de sancțiuni pentru infracțiunile definite în prezenta directivă. În cazul în care infracțiunea este săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI4 a Consiliului sau infractorul a abuzat de poziția sa profesională pentru a permite spălarea banilor sau când autorul este o persoană expusă politic, statele membre ar trebui să introducă dispoziții privind circumstanțele agravante în conformitate cu normele aplicabile stabilite de sistemele lor juridice.

_________________

_________________

4 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

4 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Statele membre ar trebui să se asigure că judecătorul sau instanța pot lua în considerare circumstanțele agravante definite în prezenta directivă cu ocazia stabilirii sentințelor pentru infractori, cu toate că nu există nicio obligație de majorare a pedepsei. Rămâne la latitudinea judecătorului sau a instanței, luând în considerare toate faptele cazului concret, să stabilească dacă să aplice circumstanțe agravante. Statele membre nu sunt obligate să prevadă circumstanțe agravante în cazul în care dreptul intern prevede că infracțiunile definite în Decizia-cadru 2008/841/JAI sunt pedepsite ca infracțiuni separate și pot atrage sancțiuni mai severe.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Având în vedere mobilitatea autorilor și a produselor provenite din săvârșirea unor activități infracționale, precum și complexitatea investigațiilor transfrontaliere necesare pentru combaterea spălării banilor, ar trebui ca toate statele membre să își determine competența pentru a le permite autorităților de resort să ancheteze și să urmărească în justiție astfel de activități. Statele membre ar trebui, prin urmare, să se asigure că în competența lor intră și situațiile în care o infracțiune este săvârșită prin mijloace ale tehnologiei informațiilor și comunicațiilor de pe teritoriul lor, indiferent dacă acestea se situează sau nu pe teritoriul lor.

(12)  Având în vedere mobilitatea autorilor și a produselor provenite din săvârșirea unor activități infracționale, precum și complexitatea investigațiilor transfrontaliere necesare pentru combaterea spălării banilor, ar trebui ca toate statele membre să își determine competența pentru a le permite autorităților de resort să ancheteze și să urmărească în justiție astfel de activități. Statele membre ar trebui, prin urmare, să se asigure că în competența lor intră și situațiile în care o infracțiune este săvârșită prin mijloace ale tehnologiei informațiilor și comunicațiilor de pe teritoriul lor, indiferent dacă acestea se situează sau nu pe teritoriul lor. În temeiul conceptului de jurisdicție în conformitate cu legislația internațională în domeniul drepturilor omului, statele care sunt părți contractante la tratatele privind drepturile omului au obligația de a garanta drepturile persoanelor care se află sub jurisdicția lor, chiar dacă aceste persoane se află în afara teritoriului lor.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Pentru a asigura succesul anchetelor și al urmăririi penale în cazul infracțiunilor de spălare a banilor, persoanele responsabile cu anchetarea sau urmărirea penală a acestor infracțiuni ar trebui să aibă posibilitatea de a se servi de instrumente de anchetă eficace, precum cele utilizate la combaterea criminalității organizate sau a altor infracțiuni grave. În conformitate cu dreptul intern, utilizarea unor astfel de instrumente ar trebui să țină seama de principiul proporționalității, precum și de natura și gravitatea infracțiunii investigate și să respecte dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 12 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Autoritățile competente, care supraveghează respectarea de către instituțiile de credit și financiare a prezentei directive, ar trebui să poată coopera reciproc și să facă schimb de informații confidențiale, indiferent de natura sau de statutul lor. În acest scop, autoritățile competente respective ar trebui să dispună de un temei juridic adecvat pentru schimbul de informații confidențiale și să coopereze în cea mai mare măsură posibilă, în concordanță cu standardele internaționale aplicabile în acest domeniu. Informațiile de natură fiscală care implică registre cu beneficiarii efectivi ar trebui să se bazeze pe schimbul automat de informații dintre autoritățile fiscale și alte autorități guvernamentale relevante de reglementare și de asigurare a respectării.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  În combaterea spălării banilor prin măsuri de drept penal, ar trebui asigurat un nivel ridicat de securitate juridică în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și, în special, a drepturilor persoanelor inculpate. În acest sens, toate măsurile luate de statele membre trebuie să fie proporționale și echilibrate.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 12 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12d)  Principiul secretului profesional și dreptul la viață privată și la un proces echitabil nu ar trebui să fie subminate sau încălcate prin culegerea și transmiterea de date sau informații privind tranzacțiile obișnuite din viața privată a persoanelor, pe baza unei suspiciuni.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta directivă stabilește norme minime privind definiția infracțiunilor și sancțiunile în domeniul spălării banilor.

1.  Prezenta directivă stabilește norme minime privind definiția infracțiunilor și sancțiunile în domeniul spălării banilor în vederea actualizării legislației existente și remedierii oricăror lacune identificate.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Prezenta directivă respectă pe deplin Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  traficul ilicit de bunuri furate și de alte mărfuri;

(g)  traficul ilicit de bunuri furate și de alte mărfuri, cum ar fi traficul de țiței, de arme, de narcotice, de tutun și produse din tutun, de metale și minereuri prețioase, de artefacte culturale și de alte articole cu importanță arheologică, istorică, culturală și religioasă sau cu valoare științifică rară, precum și de fildeș și de specii sălbatice de faună și floră;

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dobândirea, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

(c)  dobândirea, deținerea, gestionarea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru ca o infracțiune menționată la alineatul (1) să se pedepsească, nu este necesar:

2.  În sensul punerii în aplicare a alineatului (1), fiecare stat membru se asigură că:

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să existe o condamnare prealabilă sau simultană pentru activitatea infracțională care a generat bunurile;

(a)  nu este necesar ca o condamnare prealabilă sau simultană pentru activitatea infracțională care a generat bunurile să fie o condiție prealabilă pentru condamnarea făptașilor pentru infracțiunile menționate la alineatul (1);

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   se stabilească identitatea autorului activității infracționale care a generat bunurile sau alte circumstanțe legate de activitatea infracțională respectivă;

(b)  nu este necesar să se stabilească identitatea autorului activității infracționale care a generat bunurile sau alte circumstanțe legate de activitatea infracțională respectivă;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să se stabilească faptul că activitatea infracțională care a generat bunurile a fost efectuată pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, atunci când faptele relevante constituie o infracțiune în temeiul dreptului național al statului membru sau al țării terțe în care a fost comisă fapta și ar constitui o infracțiune în temeiul dreptului național al statului membru de executare sau de punere în aplicare a prezentului articol dacă ar fi fost săvârșită pe teritoriul acestuia din urmă.

(c)  nu este necesar să se stabilească faptul că activitatea infracțională care a generat bunurile a fost efectuată pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, atunci când faptele relevante constituie o infracțiune în temeiul dreptului național al statului membru sau al țării terțe în care a fost comisă fapta și ar constitui o infracțiune în temeiul dreptului național al statului membru de executare sau de punere în aplicare a prezentului articol dacă ar fi fost săvârșită pe teritoriul acestuia din urmă.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Cunoașterea, intenția sau motivația necesară ca element al uneia dintre infracțiunile prevăzute la alineatul (1) se poate deduce din circumstanțele obiective ale faptei.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că instigarea, complicitatea și tentativa de a comite o infracțiune menționată la articolul 3 se pedepsesc.

Fiecare stat membru adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că instigarea, complicitatea, consilierea în vederea comiterii, conspirația în vederea comiterii sau tentativa de a comite o infracțiune menționată la articolul 3 se pedepsesc.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că faptele menționate la articolele 3 și 4 se pedepsesc cu sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive.

1.  Statele membre se asigură că faptele menționate la articolele 3 și 4 se pedepsesc cu sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive, respectându-se pe deplin drepturile fundamentale.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin patru ani, cel puțin în cazurile grave.

2.  Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin patru ani, cel puțin în cazurile grave, în funcție de gravitatea infracțiunii.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fiecare stat membru se asigură că în caz de circumstanțe agravante, durata maximă a pedepsei cu închisoarea este ajustată în consecință.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  autorul infracțiunii este o persoană expusă politic în sensul alineatului (9) din articolul 3 din Directiva 2015/849/UE;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  banii sau proprietățile sunt utilizate pentru a finanța direct sau a contribui la alte activități infracționale, cum ar fi terorismul.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că orice persoană juridică căreia i s-a antrenat răspunderea în temeiul articolului 6 este pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau nepenale și eventual alte sancțiuni, precum:

Fiecare stat membru se asigură că orice persoană juridică căreia i s-a antrenat răspunderea în temeiul articolului 7 este pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau nepenale și eventual alte sancțiuni, precum:

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  excluderea persoanei juridice respective de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare publice;

(1)   excluderea de la prestații sau ajutoare publice;

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  măsuri de interzicere temporară sau permanentă a exercitării unei activități comerciale de către persoana juridică respectivă;

(2)  interzicerea temporară sau permanentă a exercitării unei activități comerciale;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  dizolvarea judiciară;

(4)  o hotărâre judecătorească de dizolvare;

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fiecare stat membru încearcă să colaboreze cu celelalte state membre afectate de aceeași infracțiune, respectând principiul bunei cooperări judiciare în materie civilă și comercială.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

Referințe

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

JURI

13.2.2017

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Examinare în comisie

29.5.2017

 

 

 

Data adoptării

7.9.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Gabriel Mato, Andrey Novakov

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

Referințe

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Data prezentării la PE

22.12.2016

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

30.1.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Examinare în comisie

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Data adoptării

11.12.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

0

4

Membri titulari prezenţi la votul final

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Data depunerii

20.12.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică