Postopek : 2016/0414(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0405/2017

Predložena besedila :

A8-0405/2017

Razprave :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0339

POROČILO     ***I
PDF 1183kWORD 127k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Ignazio Corrao

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za razvoj
 MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0826),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0534/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju prispevkov češke poslanske zbornice, češkega senata in španskega parlamenta k osnutku zakonodajnega akta,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za razvoj, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za pravne zadeve (A8-0405/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pranje denarja ter z njim povezano financiranje terorizma in organiziranega kriminala ostajata veliki težavi na ravni Unije, ki škodujeta integriteti, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrožata notranjo varnost in notranji trg Unije. Za odpravljanje teh težav in hkratno okrepitev uporabe Direktive 2015/849/EU si ta direktiva prizadeva za boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ter tako omogoča boljše čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi.

(1)  Pranje denarja ter z njim povezano financiranje terorizma in organiziranega kriminala ostajata veliki težavi na ravni Unije, ki škodujeta integriteti, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrožata notranjo varnost in notranji trg Unije, javno varnost ter varnost posameznih državljanov EU. Za odpravljanje teh naraščajočih težav ter dopolnitev in okrepitev uporabe Direktive 2015/849/EU Evropskega parlamenta in Sveta1 si ta direktiva prizadeva za boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ter tako omogoča učinkovitejše in hitrejše čezmejno sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi in organi Unije ter pristojnimi agencijami Unije, da bi izboljšali izmenjavo informacij in omogočili identifikacijo oseb, ki napeljujejo k terorizmu.

_________________

_________________

34 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

1 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ukrepi, sprejeti izključno na nacionalni ravni ali na ravni Unije, brez upoštevanja mednarodnega usklajevanja in sodelovanja, bi imeli zelo omejene učinke. Ukrepi, ki jih Unija sprejme na področju preprečevanja pranja denarja, bi morali biti zato združljivi z drugimi ukrepi, sprejetimi na mednarodnih forumih, in vsaj tako strogi.

(2)  Ukrepi, sprejeti izključno na nacionalni ravni ali na ravni Unije, brez upoštevanja mednarodnega usklajevanja in sodelovanja, imajo zelo omejene učinke. Veljavni zakonodajni okvir Unije ni niti celovit niti zadostno skladen, da bi lahko bil popolnoma učinkovit. Čeprav so države članice pranje denarja opredelile kot kaznivo dejanje, pa obstajajo med njimi znatne razlike pri opredelitvi pranja denarja, kaj so predhodna kazniva dejanja in v strogost sankcij. Storilci kaznivih dejanj in teroristi lahko izkoriščajo razlike med nacionalnimi pravnimi okviri, tako da opravljajo finančne transakcije v državi članici, za katero menijo, da so ukrepi za preprečevanje pranja denarja v njej najšibkejši. Ukrepi, ki jih Unija sprejme na področju preprečevanja pranja denarja, bi morali biti zato združljivi z drugimi ukrepi, sprejetimi na mednarodnih forumih, in vsaj tako strogi. S tem bi se okrepil pravni okvir Unije, ker bi omogočili bolj učinkovito obravnavo financiranja terorizma in zmanjšale grožnje terorističnih organizacij, saj bi se otežilo financiranje njihovih dejavnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Pri ukrepih Unije bi bilo treba še naprej upoštevati zlasti priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in instrumente drugih mednarodnih organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Zadevne pravne akte Unije bi bilo treba po potrebi dodatno uskladiti z mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenju orožja, ki jih je FATF sprejela februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: revidirana priporočila FATF). Kot podpisnica Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (CETS št. 198) bi Unija morala prenesti zahteve te konvencije v svoj pravni red.

(3)  Ukrepi Unije bi morali segati širše, kot segajo priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in instrumenti drugih mednarodnih organizacij in organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Komisija bi morala opraviti oceno učinkovitosti ukrepov, ki jih predlaga FATF, ter izvajanja in učinkovitosti ukrepov proti pranju denarja na splošno. FATF pa bi moral opraviti pregled veljavnih standardov, oceniti svoje dosežke ter zagotoviti regionalno zastopanost, verodostojnost, učinkovitost in boljše izkoriščanje finančnega obveščanja. Zadevne pravne akte Unije bi bilo treba dodatno uskladiti z mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenju orožja, ki jih je FATF sprejela februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: revidirana priporočila FATF). Kot podpisnica Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (CETS št. 198) bi Unija morala nujno prenesti zahteve te konvencije v svoj pravni red. Države članice, ki so konvencijo podpisale, a je še niso ratificirale, to storijo brez odlašanja ne glede na ukrepe EU na tem področju.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Okvirni sklep Sveta 2001/500/PNZ35 določa zahteve glede inkriminacije pranja denarja. Vendar ta okvirni sklep ni dovolj celovit in trenutna inkriminacija pranja denarja ni dovolj skladna, da bi se lahko uspešno preprečevalo pranje denarja po vsej Uniji, kar vodi k vrzelim v izvrševanju in oviram pri sodelovanju med pristojnimi organi iz različnih držav članic.

(4)  Okvirni sklep Sveta 2001/500/PNZ35 določa zahteve glede inkriminacije pranja denarja. Vendar ta okvirni sklep ni dovolj celovit in trenutna inkriminacija pranja denarja ni dovolj skladna, da bi se lahko uspešno preprečevalo pranje denarja po vsej Uniji, kar vodi k vrzelim v izvrševanju in oviram pri sodelovanju med pristojnimi organi iz različnih držav članic. Primer tega je porast kibernetskega kriminala, povezanega s kaznivim dejanjem pranja denarja in z uporabo digitalnih valut, tj. kriminala, ki ga v preteklosti skorajda ni bilo.

_________________

_________________

35 Okvirni sklep Sveta 2001/500/PNZ z dne 26. junija 2001 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi pripomočkov za kazniva dejanja in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (UL L 182, 5.7.2001).

35 Okvirni sklep Sveta 2001/500/PNZ z dne 26. junija 2001 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi pripomočkov za kazniva dejanja in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (UL L 182, 5.7.2001).

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Opredelitev kaznivih dejanj, ki predstavljajo predhodno kaznivo dejanje za pranje denarja, bi morala biti v vseh državah članicah dovolj enotna. Države članice bi morale v vsako od kategorij, ki jih je določila FATF, vključiti vrsto kaznivih dejanj. Kadar so kategorije kaznivih dejanj, kot sta terorizem ali okoljska kriminaliteta, določene v pravu Unije, se ta direktiva sklicuje na takšno zakonodajo. To zagotavlja, da je pranje premoženjske koristi iz financiranja terorizma ali nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami v državah članicah kaznivo. V primerih, kadar pravo Unije državam članicam daje možnost, da določijo tudi druge sankcije, ki niso kazenske narave, ta direktiva od držav članic ne bi smela zahtevati, da te primere določijo kot predhodna kazniva dejanja za namene te direktive.

(5)  Opredelitev kaznivih dejanj, ki predstavljajo predhodno kaznivo dejanje pranju denarja, bi morala biti v vseh državah članicah dovolj široka in enotna. Države članice bi morale vsa kazniva dejanja, ki se kaznujejo z zaporno kaznijo s stopnjo, opredeljeno v tej direktivi, obravnavati kot kazniva dejanja pranja denarja. Države članice bi morale v vsako od kategorij, ki jih je določila FATF, vključiti vrsto kaznivih dejanj, med drugimi tudi davčne utaje in goljufije ter izogibanje davkom, pa tudi vsakršno goljufivo ravnanje, ki vključuje prikrivanje dohodkov ali dobičkov, če uporaba navedenih kazenskih pragov še ni zagotovljena. Kadar so kategorije kaznivih dejanj, kot sta terorizem ali okoljska kriminaliteta, določene v pravu Unije, se ta direktiva sklicuje na takšno zakonodajo. To zagotavlja, da je pranje premoženjske koristi iz financiranja terorizma ali nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami v državah članicah kaznivo. Vsaka kazniva udeležba pri storitvi predhodnega kaznivega dejanja ali dejavnosti pranja denarja, kot so sodelovanje, združevanje ali zarota pri poskusih storitve in pomoč, napeljevanje, omogočanje ter svetovanje, bi se morala za namene te direktive šteti za kriminalno dejavnost. V primerih, kadar pravo Unije državam članicam daje možnost, da določijo tudi druge sankcije, ki niso kazenske narave, ta direktiva od držav članic ne bi smela zahtevati, da te primere določijo kot predhodna kazniva dejanja za namene te direktive.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Za namene te direktive nedovoljena trgovina z ukradenim in drugim blagom pomeni nedovoljeno trgovino s surovo nafto, orožjem, mamili, tobakom in tobačnimi izdelki, plemenitimi kovinami in minerali, kulturnimi artefakti in drugimi predmeti arheološkega, zgodovinskega, kulturnega in verskega pomena ali redke znanstvene vrednosti, ter slonovino in prostoživečimi živalmi.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Davčna kazniva dejanja, povezana z neposrednimi in posrednimi davki, bi morala biti vključena v opredelitev kriminalne dejavnosti v skladu z revidiranimi priporočili FATF. Glede na to, da različna davčna kazniva dejanja lahko v državah članicah pomenijo kriminalno dejavnost, ki se kaznuje s sankcijami iz te direktive, se lahko opredelitve davčnih kaznivih dejanj v nacionalnem pravu razlikujejo. Kljub temu se harmonizacija opredelitev davčnih kaznivih dejanj v nacionalnem pravu držav članic ne zahteva.

(6)  Davčna kazniva dejanja, povezana z neposrednimi in posrednimi davki, bi morala biti vključena v opredelitev kriminalne dejavnosti v skladu z revidiranimi priporočili FATF. Glede na to, da različna davčna kazniva dejanja lahko v državah članicah pomenijo kriminalno dejavnost, ki se kaznuje s sankcijami iz te direktive, se lahko opredelitve davčnih kaznivih dejanj v nacionalnem pravu razlikujejo. Harmonizacija opredelitev davčnih kaznivih dejanj v nacionalnem pravu držav članic se sicer ne zahteva, a različne opredelitve davčnih kaznivih dejanj ne bi smele ovirati mednarodnega sodelovanja in kazenskih postopkov v zvezi s pranjem denarja.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za pranje denarja v zvezi s premoženjem, pridobljenim s kaznivimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom Unije, za katerega veljajo posebna pravila, določena v Direktivi 2017/XX/EU. V skladu s členom 325(2) PDEU države članice sprejmejo enake ukrepe za preprečevanje goljufij, ki bi lahko škodovale finančnim interesom Unije, kot jih uporabljajo za preprečevanje goljufij, ki bi lahko škodovale njihovim lastnim finančnim interesom.

(7)  Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za pranje denarja v zvezi s premoženjem, pridobljenim s kaznivimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom Unije, za katerega veljajo posebna pravila, določena v Direktivi 2017/XX/EU3. Še vedno pa bi moralo biti možno, da države članice za prenos te direktive in Direktive 2017/XX/EU sprejmejo enoten celovit okvir na nacionalni ravni. V skladu s členom 325(2) PDEU naj države članice sprejmejo enake ukrepe za preprečevanje goljufij, ki bi lahko škodovale finančnim interesom Unije, kot jih uporabljajo za preprečevanje goljufij, ki bi lahko škodovale njihovim lastnim finančnim interesom.

_________________

_________________

3 Direktiva 2017/XX/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne x x 2017 o zaščiti finančnih interesov Unije s kazenskopravnimi sredstvi (UL x L, xx.xx.2017, str. x).

3 Direktiva 2017/XX/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne x x 2017 o zaščiti finančnih interesov Unije s kazenskopravnimi sredstvi (UL x L, xx.xx.2017, str. x).

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Če dejavnost pranja denarja ne zajema le lastništva ali uporabe premoženja, temveč tudi njegov prenos ali utajo in prikrivanje prek finančnega sistema ter povzroči dodatno škodo ob tisti, ki jo je povzročila že s predhodnim kaznivim dejanjem, kot je npr. ogrožanje celovitosti finančnega sistema, bi bilo treba navedeno dejavnost kaznovati ločeno. Države članice bi morale zagotoviti, da je takšno ravnanje kaznivo tudi, kadar ga zagreši storilec kriminalne dejavnosti, iz katere izhaja premoženje (ti. lastno pranje denarja).

(8)  Države članice bi morale zato zagotoviti, da so določene vrste dejavnosti pranja denarja kaznive tudi, kadar jih zagreši storilec kriminalne dejavnosti, s katero je bilo premoženje pridobljeno (t. i. lastno pranje denarja). Če v takih primerih dejavnost pranja denarja ne zajema le lastništva ali uporabe premoženja, temveč tudi njegov prenos, pretvorbo, utajo ali prikrivanje prek finančnega sistema ter povzroči dodatno škodo ob tisti, ki jo je povzročila že s predhodnim kaznivim dejanjem, kot je škodo celovitosti finančnega sistema, na primer z dajanjem v promet sredstev, pridobljenih s kriminalno dejavnostjo, pri čem je njihov nezakoniti izvor prikrit, bi morale biti tudi te dejavnosti kaznive.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi bila inkriminacija pranja denarja učinkovit instrument v boju proti organiziranemu kriminalu, ne bi smelo biti potrebno ugotavljati posebnosti kaznivega dejanja, iz katerega izvira premoženje, še manj pa zahtevati predhodno ali istočasno obsodbo za to kaznivo dejanje. Pregona pranja denarja prav tako ne bi smelo ovirati zgolj dejstvo, da je predhodno kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da velja za kaznivo dejanje v zadevni državi članici ali tretji državi. Države članice lahko kot predpogoj določijo, da bi predhodno kaznivo dejanje veljalo za kaznivo dejanje po njihovi nacionalni zakonodaji, če bi bilo storjeno na njihovem ozemlju.

(9)  Da bi bil boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi ukrepi učinkovit, bi morala biti mogoča obsodba brez predhodne natančne določitve predhodnega kaznivega dejanja, iz katerega izvira premoženje, ali celo zahteve za predhodno ali istočasno obsodbo za to kaznivo dejanje. Pregona pranja denarja prav tako ne bi smelo ovirati zgolj dejstvo, da je predhodno kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici ali tretji državi, ob upoštevanju pogojev iz te direktive.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  V interesu pravičnosti je, da imajo osebe, obtožene kaznivega dejanja iz te direktive, priložnost predstaviti svoj primer in oporekati obtožbam ter imeti dostop do navedb in dokazov proti njim. Ker so primeri v zvezi s terorizmom in financiranjem terorizma resne narave, je v primeru, da obtoženi osebi grozijo prisilni ukrepi države članice, prevladujoči interes, da se osebe, ki so ključne v njihovi zadevi, razkrijejo, da bi lahko obtoženi dali učinkovita navodila svojim odvetnikom ali posebnemu odvetniku. Ta direktiva bi morala upoštevati načela enakosti orožij med strankama v postopku.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Odločanje, ali gre v konkretnem in objektivnem primeru za vrsto kaznivih dejanj ali eno samo kaznivo dejanje, bi moralo biti v pristojnosti pravosodnih organov.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Namen te direktive je inkriminacija pranja denarja, če gre za naklepno storjeno dejanje. Naklep in vedenje, da premoženje izhaja iz kriminalne dejavnosti, je mogoče sklepati iz objektivnih dejanskih okoliščin. Ker ta direktiva določa minimalna pravila, lahko države članice sprejmejo ali ohranijo tudi strožja kazenskopravna pravila za pranje denarja. Države članice lahko na primer določijo, da je pranje denarja, kadar je storjeno iz zavestne ali hude malomarnosti, kaznivo dejanje.

(10)  Namen te direktive je inkriminacija pranja denarja, če gre za naklepno storjeno dejanje in z vedenjem, da je bilo premoženje pridobljeno s kriminalno dejavnostjo. Naklep in vedenje, da premoženje izhaja iz kriminalne dejavnosti, je mogoče sklepati iz objektivnih dejanskih okoliščin. V vsakem primeru, ko se določa, ali je premoženje pridobljeno s kriminalno dejavnostjo in ali je obtoženec vedel za to, je treba upoštevati posebne okoliščine primera, kot je na primer dejstvo, da je vrednost premoženja obsojenca nesorazmerna glede na njegove zakonite dohodke ter da so kazniva dejanja in pridobitev bogastva časovno blizu. Ker ta direktiva določa minimalna pravila, lahko države članice sprejmejo ali ohranijo tudi strožja kazenskopravna pravila za pranje denarja. Države članice lahko na primer določijo, da je pranje denarja, kadar je storjeno iz zavestne ali hude malomarnosti, kaznivo dejanje.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Pomembno je, da so informacije o dejanskem lastništvu podjetij, skladov in drugih mehanizmov javno dostopne v formatih odprtih podatkov, da bi preprečili uporabo anonimnih slamnatih podjetij in podobnih pravnih subjektov za pranje denarja, ki bo uporabljen za financiranje terorizma.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi preprečili pranje denarja po vsej Uniji, bi države članice morale določiti minimalne vrste in ravni sankcij za kazniva dejanja, opredeljena v tej direktivi. Kadar je kaznivo dejanje storjeno v okviru kriminalne organizacije v smislu Okvirnega Sklepa Sveta 2008/841/PNZ37 8 ali kadar je storilec zlorabil svoj poslovni položaj, da bi omogočil pranje denarja, bi morale države članice določiti obteževalne okoliščine v skladu z veljavnimi pravili, določenimi v njihovih pravnih sistemih.

(11)  Da bi preprečili pranje denarja po vsej Uniji, bi države članice morale določiti minimalne vrste in ravni sankcij za kazniva dejanja, opredeljena v tej direktivi. Kadar je kaznivo dejanje storjeno v okviru kriminalne organizacije v smislu Okvirnega Sklepa Sveta 2008/841/PNZ4, ali kadar oprani denar ali premoženje izvirata iz teroristične dejavnosti, kot je opredeljeno v Direktivi (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta4a, ali kadar je storilec zlorabil svoj poslovni položaj, da bi omogočil pranje denarja, ali kadar je storilec politično izpostavljena oseba, kot je opredeljeno v Direktivi (EU) 2015/849, bi morale države članice določiti obteževalne okoliščine v skladu z veljavnimi pravili, določenimi v njihovih pravnih sistemih.

_________________

_________________

37 Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu, (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

4 Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu, (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

4a Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Unija in države članice bi morale zagotoviti potrebne pravne ukrepe za zaščito žvižgačev, ki posredujejo informacije o pranju denarja, tudi v tretjih državah.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zaradi mobilnosti storilcev kaznivih dejanj in premoženjskih koristi, ki izvirajo iz kriminalnih dejavnosti, ter zaradi zapletenih čezmejnih preiskav, potrebnih za boj proti pranju denarja, bi morale vse države članice določiti svojo pristojnost, da bi pristojnim organom omogočile preiskovanje in kazenski pregon tovrstnih dejavnosti. Države članice bi zato morale zagotoviti, da v njihovo pristojnost spadajo primeri, ko je kaznivo dejanje storjeno z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij z njihovega ozemlja, ne glede na to, ali se zadevne tehnologije nahajajo na njihovem ozemlju.

(12)  Zaradi mobilnosti storilcev kaznivih dejanj in premoženjskih koristi, ki izvirajo iz kriminalnih dejavnosti, ter zaradi zapletenih čezmejnih preiskav, potrebnih za boj proti pranju denarja, bi morale vse države članice določiti svojo pristojnost, da bi pristojnim organom omogočile preiskovanje in kazenski pregon tovrstnih dejavnosti. Države članice bi zato morale zagotoviti, da v njihovo pristojnost spadajo primeri, ko je kaznivo dejanje storjeno z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij z njihovega ozemlja, ne glede na to, ali se zadevne tehnologije nahajajo na njihovem ozemlju. Da bi bilo preiskovanje in pregon kaznivih dejanj pranja denarja uspešno, bi morale osebe, pooblaščene za preiskovanje ali pregon takih kaznivih dejanj, uporabljati tako učinkovita in izboljšana preiskovalna orodja, kot se npr. uporabljajo v boju proti organiziranemu kriminalu ali drugim hudim kaznivim dejanjem. Ta orodja bi bilo treba prilagoditi najnovejšemu razvoju na področju kibernetskega kriminala in pranja denarja, vključno z uporabo bitcoinov, s kriptovalutami in napadi z izsiljevalskim programjem. Uporaba teh orodij v skladu z nacionalnim pravom bi morala biti ciljno usmerjena in upoštevati načelo sorazmernosti ter naravo in težo preiskovanih kaznivih dejanj, spoštovati pa bi morala tudi pravico do varstva osebnih podatkov. Države članice bi morale osebju zagotoviti ustrezno usposabljanje. Poleg tega čezmejna narava dejavnosti pranja denarja zahteva odločen in usklajen odziv ter sodelovanje znotraj držav članic in med njimi ter s pristojnimi agencijami in organi Unije za boj proti pranju denarja, vključno z Eurojustom in Europolom, in med njimi. V ta namen bi bilo treba učinkovito uporabiti razpoložljiva orodja in sredstva za sodelovanje, kot so skupne preiskovalne enote in usklajevalni sestanki, ki jih organizira Eurojust. Svetovni značaj pranja denarja zahteva mednarodno ukrepanje, v skladu s katerim morajo Unija in njene države članice okrepiti sodelovanje z zadevnimi tretjimi državami.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Pranje denarja, korupcija, nezakoniti finančni tokovi ter davčne utaje in izogibanje davkom so še vedno ovira za trajnostni razvoj, nesorazmerno vplivajo na države v razvoju in predstavljajo resno grožnjo za njihovo prihodnost. Evropska unija, države članice in tretje države so enako odgovorne za izboljšanje usklajevanja ukrepov za boj proti tovrstnemu negativnemu in škodljivemu ravnanju ter za usklajevanje teh ukrepov s svojimi razvojnimi strategijami in politikami.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  Pristojni organi, ki nadzorujejo, ali kreditne in finančne institucije ravnajo v skladu s to direktivo, bi morali imeti možnost medsebojno sodelovati in izmenjevati zaupne podatke, ne glede na svojo naravo ali status. Zato bi morali imeti ti pristojni organi ustrezno pravno podlago za izmenjavo zaupnih informacij in čim tesneje sodelovati v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi na tem področju. Davčne informacije, ki zajemajo registre dejanskih lastnikov, bi morale biti podlaga za samodejno izmenjavo informacij med davčnimi organi in drugimi ustreznimi vladnimi regulativnimi in izvrševalnimi organi.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c)  Načela poslovne skrivnosti in pravice do zasebnosti in pravičnega sojenja ne bi smeli oslabiti ali kršiti s tem, da bi na podlagi suma zbirali in prenesli podatke ali informacije o navadnih transakcijah, ki potekajo v zasebnem življenju posameznikov.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta direktiva upošteva načeli iz člena 2 PEU, spoštuje temeljne pravice in svoboščine ter upošteva načela, ki jih zlasti priznava Listina, tudi tiste iz Naslovov II, III, V in VI, ki med drugim zajemajo načela zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni, vsebujejo pa tudi zahtevo po natančnosti, jasnosti in predvidljivosti kazenskega prava, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov ter domnevo nedolžnosti, kot tudi pravico osumljencev in obtožencev do dostopa do odvetnika ter pravico do privilegija zoper samoobtožbo in pravico do poštenega sojenja. To direktivo je treba izvajati v skladu s temi pravicami in načeli, tudi ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter drugih obveznosti na področju človekovih pravic na podlagi mednarodnega prava.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  terorizem, vključno s katerim koli kaznivim dejanjem iz Direktive 2017/XX/EU;

(b)  terorizem, vključno z zadevnimi kaznivimi dejanji iz Direktive (EU) 2017/541;

 

__________________

40Direktiva 2017/XX/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne X X 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (UL x L, xx.xx.2017, str. x).

 

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  davčna kazniva dejanja, povezana z neposrednimi in posrednimi davki, kot so opredeljena v nacionalni zakonodaji;

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v)  vsa kazniva dejanja, vključno z davčnimi kaznivimi dejanji, ki so povezana z neposrednimi in posrednimi davki, kot so opredeljena v nacionalnem pravu držav članic in ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v najdaljšem trajanju več kot eno leto, ali v primeru držav članic, katerih pravni sistem vsebuje minimalni prag za kazniva dejanja, vsa kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v trajanju najmanj šestih mesecev;

(v)  vsa druga kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v najdaljšem trajanju več kot eno leto, ali v primeru držav članic, katerih pravni sistem vsebuje minimalni prag za kazniva dejanja, vsa kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v trajanju najmanj šestih mesecev;

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  preoblikovanje ali prenos premoženja, vedoč, da to premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti, z namenom utaje ali prikrivanja nezakonitega izvora premoženja ali pomoči osebi, ki je vpletena v izvajanje takšne dejavnosti, da bi se izognili pravnim posledicam dejanj te osebe;

(a)  preoblikovanje ali prenos premoženja, vedoč, da to premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti, z namenom utaje ali prikrivanja nezakonitega izvora premoženja ali pomoči osebi, ki je vpletena v izvajanje takšne dejavnosti, tudi če se pomoč daje samo, da bi se izognili pravnim posledicam dejanj te osebe;

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pridobitev, lastništvo ali uporaba premoženja, vedoč v času prejema, da tako premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti.

(c)  pridobitev, lastništvo ali uporaba premoženja, vedoč v času prejema ali uporabe premoženja, da izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Vsaka država članica zagotovi, da se ravnanje iz odstavka 1 opredeli kot kaznivo dejanje, če:

 

(a)  je storilec sumil ali bi moral vedeti, da premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri kriminalni dejavnosti; in

 

(b)  je storilec v pogodbenem razmerju s pooblaščenim subjektom in ima odgovornost do njega ali je sam pooblaščeni subjekt v smislu člena 2 Direktive 2015/2015/EU.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Da dejanje iz odstavka 1 postane kaznivo, ni nujno, da se ugotovi:

2.  Da dejanje iz odstavka 1 in 1a postane kaznivo, ni nujno, da se ugotovi:

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  da je bila predhodno ali sočasno izrečena obsodba zaradi kriminalne dejavnosti, iz katere izhaja premoženje;

(a)  da je bila predhodno ali sočasno izrečena obsodba zaradi kriminalne dejavnosti, iz katere izhaja premoženje, če je sodni organ onkraj vsakega razumnega dvoma in na podlagi specifičnih okoliščin in vseh razpoložljivih dokazov prepričan, da premoženje izhaja iz dejavnosti kriminalne narave;

 

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  identiteta storilca kriminalne dejavnosti, iz katere izhaja premoženje, ali druge okoliščine v zvezi z navedeno kriminalno dejavnostjo;

(b)  identiteta storilca kriminalne dejavnosti, iz katere izhaja premoženje;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vse dejanske elemente ali okoliščine v zvezi s kriminalno dejavnostjo, kadar je ugotovljeno, da je bilo premoženje pridobljeno s takšno dejavnost;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ali je bila kriminalna dejavnost, iz katere izhaja premoženje, izvedena v drugi državi članici ali v tretji državi, kadar se zadevno ravnanje šteje za kaznivo dejanje na podlagi nacionalne zakonodaje države članice ali tretje države, kjer je bilo storjeno, in bi pomenilo kaznivo dejanje na podlagi nacionalne zakonodaje države članice, ki izvaja ali uporablja ta člen, če bi bilo storjeno v njej.

(c)  ali je bila kriminalna dejavnost, iz katere izhaja premoženje, izvedena v drugi državi članici ali v tretji državi, kadar se zadevno ravnanje šteje za kriminalno dejavnost na podlagi nacionalne zakonodaje države članice, ki izvaja ali uporablja ta člen, če bi bilo storjeno v njej. Države članice lahko nadalje zahtevajo, da zadevna ravnanja pomenijo kaznivo dejanje na podlagi nacionalne zakonodaje druge države članice ali tretje države, v kateri je bilo dejanje storjeno, razen če:

 

– je zadevno ravnanje pomenilo no od kaznivih dejanj iz točk (a) do (ha) in (l) do (n) člena 2(1),

 

– je Komisija to državo v skladu s členom 9 Direktive (EU) 2015/849 opredelila kot „državo z visokim tveganjem“.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 vsaj v resnih primerih kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj štirih let.

2.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj petih let.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 v primeru prisotnosti ene od obteževalnih okoliščin iz člena 6 kaznujejo z zaporno kaznijo najmanj dveh let.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 4 kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj treh let.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Vsaka država članica sprejme ukrepe, da zagotovi, da so za fizične osebe, odgovorne za kazniva dejanja iz členov 3 in 4, tudi če delujejo v okviru pravne osebe, predpisane tudi stranske kazni, kot so:

 

(a)  začasna ali trajna prepoved sklepanja pogodb z javno upravo;

 

(b)  začasna prepoved opravljanja gospodarskih dejavnosti;

 

(c)  pri pravnomočnih sodbah, dolgotrajna prepoved kandidiranja za voljene funkcije ali opravljanja funkcije javnega uslužbenca, pri čemer je „dolgotrajno“ opredeljeno kot enako dvema zaporednima mandatoma ali najmanj 10 letom.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a )  kaznivo dejanje je bilo storjeno v okviru hudodelske združbe v smislu Okvirnega sklepa 2008/841/PNZ(1) ali;

(a)  kaznivo dejanje je bilo storjeno v okviru hudodelske združbe v smislu Okvirnega sklepa 2008/841/PNZ;

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  premoženje, ki je predmet pranja denarja, je bilo pridobljeno z enim od kaznivih dejanj iz točk (a) do (d) in točk (f) ter (m) člena točke (1) člena 2, ali je namen pranja denarja financiranje tovrstnih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  kaznivo dejanje je bilo storjeno v celoti ali delno na ozemlju nekooperativne jurisdikcije s seznama Unije ali z uporabo neformalnega sistema prenosa vrednosti, prinosniških delnic, virtualnih valut ali prenašalcev gotovine;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac)  storilec je politično izpostavljena oseba v skladu z zakoni, uredbami in upravnimi predpisi, ki prenašajo točko 9 člena 3 Direktive  (EU) 2015/489; ali

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  storilec je v pogodbenem razmerju in je odgovoren za pooblaščeni subjekt ali je sam pooblaščeni subjekt v smislu člena 2 Direktive 2015/849/EU ter je kaznivo dejanje storil pri izvajanju svojih poklicnih dejavnosti.

(b)  storilec je v pogodbenem razmerju in je odgovoren za pooblaščeni subjekt ali je sam pooblaščeni subjekt v smislu člena 2 Direktive (EU) 2015/849 ter je kaznivo dejanje storil pri izvajanju svojih poklicnih dejavnosti;; ali

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vrednost opranega premoženja ali denarja znaša 500 000 EUR ali več.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da so pravne osebe lahko odgovorne za katero koli kaznivo dejanje iz členov 3 in 4, ki jih v njihovo korist stori katera koli oseba, ki deluje bodisi samostojno bodisi kot član organa te pravne osebe, njen vodilni položaj znotraj te pravne osebe pa temelji na:

1.  Vsaka država članica zagotovi, da so pravne osebe lahko odgovorne za katero koli kaznivo dejanje iz členov 3 in 4, ki jih v svojo korist ali korist drugih fizičnih ali pravnih oseb stori katera koli oseba, ki deluje bodisi samostojno bodisi kot član organa te pravne osebe, njen vodilni položaj znotraj te pravne osebe pa temelji na:

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da pravne osebe lahko odgovarjajo, kadar je pomanjkanje nadzora ali kontrole, ki ju izvaja oseba iz odstavka 1, omogočilo storitev katerega koli kaznivega dejanja iz členov 3 in 4, ki ga je v korist te pravne osebe storila pravni osebi podrejena oseba.

2.  Države članice zagotovijo, da pravne osebe lahko odgovarjajo, kadar je pomanjkanje nadzora ali kontrole, ki ju izvaja oseba iz odstavka 1, omogočilo storitev katerega koli kaznivega dejanja iz členov 3 in 4, ki ga je v svojo korist ali korist druge fizične ali pravne osebe storila pravni osebi podrejena oseba.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da so za pravno osebo, odgovorno za kazniva dejanja v skladu s členom 6, predpisane učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki vključujejo denarne kazni po kazenskem ali drugem pravu in lahko vključujejo tudi drugačne sankcije, kot so:

Vsaka država članica zagotovi, da so za pravno osebo, odgovorno za kazniva dejanja v skladu s členom 7, predpisane učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki vključujejo denarne kazni po kazenskem ali drugem pravu in lahko vključujejo tudi drugačne sankcije, kot so:

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  izključitev te pravne osebe iz upravičenosti do javnih ugodnosti ali pomoči;

(1)  izključitev te pravne osebe iz upravičenosti do javnih ugodnosti ali pomoči, vključno s programi ali skladi Unije;

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  začasna ali trajna prepoved za to pravno osebo, da sklepa pogodbe z javno upravo;

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8 a

 

Odvzem premoženja in premoženjskih koristi, pridobljenih s kriminalno dejavnostjo

 

1.  Vsaka država članica zagotovi odvzem vsega premoženja in premoženjske koristi, ki izvira iz kriminalne dejavnosti, in predmetov, ki so bila uporabljena ali namenjena uporabi pri taki dejavnosti iz te direktive, v skladu z Direktivo 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

2.  Vsaka država članica zagotovi odvzem vsega premoženja in premoženjske koristi, ki izvira iz kriminalne dejavnosti, in predmetov, ki so bila uporabljena ali namenjena uporabi pri taki dejavnosti iz te direktive, za katero pa ni prišlo do pravnomočne obsodbe, ker je bil postopek ustavljen zaradi smrti storilca.

 

3.  Ta člen se uporablja ne glede na to, ali kaznivo dejanje pranja denarja ali predhodno kaznivo dejanje stori fizična ali pravna oseba.

 

4.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev sodelovanja pri začasnem zavarovanju ali odvzemu premoženja, ki izvira iz storitve kaznivega dejanja, ali predmetov, ki so bila uporabljena ali namenjena uporabi pri storitvi ali prispevanju k storitvi katerega koli kaznivega dejanja iz te direktive, in se lahko po potrebi obrnejo na Eurojust in Europol za hitro in učinkovito sodelovanje v skladu s členom 10.

1aDirektiva 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji (UL L 127, 29.4.2014).

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  storilec kaznivega dejanja njen državljan.

(b)  storilec kaznivega dejanja njen državljan ali ima v njej običajno prebivališče; ali

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  kaznivo dejanje storjeno v korist fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem na njenem ozemlju.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica obvesti Komisijo, če se odloči, da bo določila nadaljnjo pristojnost za kazniva dejanja iz členov 3 in 4, storjena zunaj njenega ozemlja, če:

črtano

(a)  ima storilec kaznivega dejanja običajno prebivališče na njenem ozemlju;

 

(b)  je kaznivo dejanje storjeno v korist pravne osebe s sedežem na njenem ozemlju.

 

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar je za kaznivo dejanje iz členov 3 in 4 pristojna več kot ena država članica in kadar lahko katera koli od zadevnih držav članic veljavno preganja kaznivo dejanje na podlagi istega dejanskega stanja, zadevne države članice sodelujejo, da bi odločile, katera od njih bo preganjala storilca, da bi se postopki izvajali v eni sami državi članici.

Upoštevajo se naslednji dejavniki:

 

 

(a)  ozemlje države članice, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje;

 

b)  državljanstvo ali stalno prebivališče storilca kaznivega dejanja;

 

c)  država izvora žrtve;

 

d)  ozemlje, na katerem je bil najden storilec kaznivega dejanja.

 

Države članice se lahko obrnejo na Eurojust, da se olajša sodelovanje med njihovimi pravosodnimi organi in usklajuje njihovo delo.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preiskovalna orodja

Preiskovalna orodja in sodelovanje

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da imajo osebe, enote ali službe, pristojne za preiskavo ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4, na voljo učinkovita preiskovalna orodja, kot so na primer orodja, ki se uporabljajo pri preprečevanju organiziranega kriminala ali drugih hudih kaznivih dejanj.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da imajo osebe, enote ali službe, pristojne za preiskavo ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4, na voljo učinkovita preiskovalna orodja, dovolj osebja, ustrezno ciljno usmerjeno usposabljanje in tehnološke zmogljivosti, kot so na primer orodja, ki se uporabljajo pri preprečevanju organiziranega kriminala ali drugih hudih kaznivih dejanj. Orodja in usposabljanje je treba prilagoditi najnovejšemu razvoju na področju kibernetskega kriminala in pranja denarja.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za izboljšanje izmenjave podatkov in sodelovanja v Uniji ter krepitev sodelovanja s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, ki se borijo proti pranju denarja in financiranju terorizma, hkrati pa zagotovijo boljšo usklajenost med njimi ter ustreznimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, da bi se učinkovito borili proti pranju denarja in spodbujali tretje države, zlasti tiste, ki jih je Komisija opredelila kot države z visokim tveganjem v smislu člena 9 Direktive (EU) 2015/849, naj sprejmejo podobne ukrepe in reforme. Vsaka država članica si poleg tega prizadeva za izvedbo ukrepov, namenjenih izboljšanju izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami tako na evropski kot na mednarodni ravni.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 10 – 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo, da ne zavrnejo mednarodnega sodelovanja v kazenskih postopkih v zvezi s pranjem denarja na podlagi tega, da njihovi nacionalni predpisi priznavajo kot kriminalno dejavnost ali kaznivo dejanje le davčno utajo ali goljufijo nad znatnim zneskom neprijavljenih sredstev ali neplačanih davkov oziroma sistematično uporabo goljufivih prijemov.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [24 mesecev po sprejetju]. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih določb.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [12 mesecev po sprejetju]. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih določb.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija [24 mesecev po izteku roka za prenos te direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem oceni, v kolikšni meri so države članice sprejele potrebne ukrepe za uskladitev s to direktivo.

Komisija [12 mesecev po izteku roka za prenos te direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem oceni, v kolikšni meri so države članice sprejele potrebne ukrepe za uskladitev s to direktivo.

 

Komisija prav tako [36 mesecev po izteku roka za prenos te direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem oceni dodano vrednost te direktive v boju proti pranju denarja. Poročilo bo vsebovalo tudi učinek direktive na temeljne pravice in svoboščine, vključno s pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja, domnevo nedolžnosti in pravico do obrambe ali prepoved ponovnega sojenja ali kaznovanja v kazenskem postopku za isto kaznivo dejanje. Na podlagi tega poročila Komisija po potrebi odloči o primernih nadaljnjih ukrepih.

(1)

  Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).


MNENJE Odbora za razvoj (13.10.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Pripravljavec mnenja: Ignazio Corrao

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pranje denarja ter z njim povezano financiranje terorizma in organiziranega kriminala ostajata veliki težavi na ravni Unije, ki škodujeta integriteti, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrožata notranjo varnost in notranji trg Unije. Za odpravljanje teh težav in hkratno okrepitev uporabe Direktive 2015/849/EU si ta direktiva prizadeva za boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ter tako omogoča boljše čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi.

(1)  Pranje denarja ter z njim povezano financiranje terorizma in organiziranega kriminala ostajata veliki težavi na ravni Unije, ki škodujeta integriteti, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrožata notranjo varnost in notranji trg Unije. Za odpravljanje teh perečih težav in hkratno okrepitev uporabe Direktive 2015/849/EU34 si ta direktiva prizadeva za boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ter tako omogoča boljše čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi.

_________________

_________________

34 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

34 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Pri ukrepih Unije bi bilo treba še naprej upoštevati zlasti priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in instrumente drugih mednarodnih organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Zadevne pravne akte Unije bi bilo treba po potrebi dodatno uskladiti z mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenju orožja, ki jih je FATF sprejela februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: revidirana priporočila FATF). Kot podpisnica Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (CETS št. 198) bi Unija morala prenesti zahteve te konvencije v svoj pravni red.

(3)  Pri ukrepih Unije bi bilo treba še naprej upoštevati zlasti priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in instrumente drugih mednarodnih organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Zadevne pravne akte Unije bi bilo treba dodatno uskladiti z mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenju orožja, ki jih je FATF sprejela februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: revidirana priporočila FATF). Kot podpisnica Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (CETS št. 198) bi Unija morala nujno prenesti zahteve te konvencije v svoj pravni red.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Humanitarna pomoč je zelo pomembna in njen namen je zagotoviti pomoč in podporo za ljudi v stiski po vsem svetu. Z ukrepi za preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma in davčnih utaj ljudem in organizacijam ne bi smeli onemogočiti ponujanja humanitarne pomoči za ljudi v stiski.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi bila inkriminacija pranja denarja učinkovit instrument v boju proti organiziranemu kriminalu, ne bi smelo biti potrebno ugotavljati posebnosti kaznivega dejanja, iz katerega izvira premoženje, še manj pa zahtevati predhodno ali istočasno obsodbo za to kaznivo dejanje. Pregona pranja denarja prav tako ne bi smelo ovirati zgolj dejstvo, da je predhodno kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da velja za kaznivo dejanje v zadevni državi članici ali tretji državi. Države članice lahko kot predpogoj določijo, da bi predhodno kaznivo dejanje veljalo za kaznivo dejanje po njihovi nacionalni zakonodaji, če bi bilo storjeno na njihovem ozemlju.

(9)  Da bi bila inkriminacija pranja denarja učinkovit instrument v boju proti organiziranemu kriminalu, ne bi smelo biti potrebno ugotavljati posebnosti kaznivega dejanja, iz katerega izvira premoženje, še manj pa zahtevati predhodno ali istočasno obsodbo za to kaznivo dejanje. Pregona pranja denarja prav tako ne bi smelo ovirati zgolj dejstvo, da je predhodno kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da velja za kaznivo dejanje v zadevni državi članici ali tretji državi v skladu s pogoji iz te direktive.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Pomembno je, da so informacije o dejanskem lastništvu podjetij, skladov in drugih mehanizmov javno dostopne v formatih odprtih podatkov, da bi preprečili uporabo anonimnih slamnatih podjetij in podobnih pravnih subjektov za pranje denarja, ki bo uporabljen za financiranje terorizma.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Pranje denarja, korupcija, nezakoniti finančni tokovi ter davčne utaje in izogibanje davkom so še vedno ovira za trajnostni razvoj, nesorazmerno vplivajo na države v razvoju in predstavljajo resno grožnjo za njihovo prihodnost. Evropska unija, države članice in tretje države so enako odgovorne za izboljšanje usklajevanja ukrepov za boj proti tovrstnemu negativnemu in škodljivemu ravnanju ter za usklajevanje teh ukrepov s svojimi razvojnimi strategijami in politikami.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  Nakazila so pomembna za razvoj družin in skupnosti, hkrati so dejansko postala glavni vir zunanjega razvojnega financiranja. Čeprav je treba upoštevati pomen boja proti davčni utaji, ukrepi v zvezi s tem ne smejo omejevati prenosa mednarodnih nakazil. Tovrstne omejitve lahko negativno vplivajo na človekove pravice prebivalcev držav v razvoju. Bistveno je, da Evropska unija izvaja protiteroristične politike, kar so nakazila usmerjena v prave kanale, in da krepi formalno infrastrukturo za nakazila, tudi tako, da olajša dostop do bančnih storitev in preusmeri tokove iz neformalnega v formalni sektor, ter tako prispeva k boju proti terorizmu.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kazniva dejanja pranja denarja.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da se naslednja ravnanja opredelijo kot kazniva dejanja, če so storjena naklepno:

1.  Vsaka država članica zagotovi, da se naslednja ravnanja opredelijo kot kazniva dejanja:

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  preoblikovanje ali prenos premoženja, vedoč, da to premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti, z namenom utaje ali prikrivanja nezakonitega izvora premoženja ali pomoči osebi, ki je vpletena v izvajanje takšne dejavnosti, da bi se izognili pravnim posledicam dejanj te osebe;

(a)  preoblikovanje ali prenos premoženja, vedoč, da to premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti, z namenom utaje ali prikrivanja nezakonitega izvora premoženja ali pomoči osebi, ki je vpletena v izvajanje takšne dejavnosti, čeravno le, da bi se izognili pravnim posledicam dejanj te osebe;

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pridobitev, lastništvo ali uporaba premoženja, vedoč v času prejema, da tako premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti.

(c)  pridobitev, lastništvo ali uporaba premoženja, vedoč v času prejema ali uporabe v gospodarskih oziroma finančnih dejavnostih, da to premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti.

Obrazložitev

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  ali je bila kriminalna dejavnost, iz katere izhaja premoženje, izvedena v tretji državi, vendar bi se na podlagi nacionalne zakonodaje države članice, ki izvaja ali uporablja ta člen, zadevno ravnanje štelo za kaznivo dejanje terorizma ali financiranja terorizma, organiziranega kriminala, korupcije, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja, zasužnjevanja, trgovanja z odpadki, trgovanja s prostoživečimi živalskimi vrstami ali davčne kršitve, če bi bila kriminalna dejavnost izvedena na njenem ozemlju;

Obrazložitev

Dvojna kaznivost za nekatera kazniva dejanja bi pomenila spodbujanje kaznivih dejavnosti ali skupin, ki izkoriščajo pravne vrzeli v nekaterih zakonodajah tretjih držav, da bi kasneje te dobičke vlagali v Evropi. Našteta kazniva dejanja so tako huda in nezakonitost zadevnih ravnanj tako nesporna, da dejstvo, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v državi, ki ga ne obravnava kot takšno, ne omogoča sklicevanje na načelo zakonitosti.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da se ravnanje iz členov 3 in 4 kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da se ravnanje iz členov 3 in 4 kaznuje s samostojnimi, učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi ob strogem spoštovanju temeljnih pravic in splošnih načel kazenskega prava, ki varujejo pravico do obrambe in pravice obdolženca.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 vsaj v resnih primerih kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj štirih let.

2.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj štirih let.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vsaka država članica zagotovi, da so za fizične osebe, odgovorne za kazniva dejanja v skladu s členoma 3 in 4, tudi če delujejo v okviru pravne osebe, predpisane tudi spremljevalne sankcije, kot sta:

 

(a)   začasna ali trajna prepoved sklepanja pogodb z javnimi organi, razen zaposlitvenih pogodb;

 

(b)   začasna prepoved opravljanja gospodarskih dejavnosti.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Komisija zagotavlja harmonizacijo in usklajevanje ravni najnižjih in najvišjih sankcij, ki jih na tem področju določajo zakoni držav članic, ob spoštovanju posebnosti sodnih sistemov posameznih držav članic.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2c.   Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 v primeru prisotnosti ene od oteževalnih okoliščin iz člena 6 kaznujejo z zaporno kaznijo najmanj dveh let.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba)  oprani denar ali premoženje izvirata iz teroristične dejavnosti ali prometa z orožjem oziroma je pranje denarja namenjeno financiranju terorističnih dejavnosti ali trgovine z orožjem.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bb)  vrednost opranega premoženja ali denarja znaša 500.000 EUR ali več.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da so za pravno osebo, odgovorno za kazniva dejanja v skladu s členom 6, predpisane učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki vključujejo denarne kazni po kazenskem ali drugem pravu in lahko vključujejo tudi drugačne sankcije, kot so:

Vsaka država članica zagotovi, da so za pravno osebo, odgovorno za kazniva dejanja v skladu s členom 6, predpisane učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki vključujejo denarne kazni po kazenskem ali drugem pravu in lahko vključujejo tudi drugačne sankcije, ob polnem spoštovanju temeljnih pravic in splošnih načel kazenskega prava, ki varujejo pravico do obrambe in pravice obdolženca, kot so:

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1a)  trajna prepoved sklepanja pogodb z javno upravo;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8 a

 

Zaseg premoženjskih koristi, pridobljenih s kriminalno dejavnostjo

 

1.  Vsaka država članica zagotovi zaseg vsega premoženja in blaga, ki izhaja iz kriminalne dejavnosti iz člena 2, v primeru, da sodni organ, na podlagi okoliščin in ob upoštevanju z njim povezanih dejstev ter razpoložljivih dokazov, kot je na primer dejstvo, da je vrednost premoženja obsojenca nesorazmerna glede na njegove zakonite dohodke, sklene, da je bilo zadevno premoženje pridobljeno s kaznivim ravnanjem, in sicer:

 

(a)  je bilo kaznivo dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v tej direktivi, ugotovljeno s pravnomočno sodno odločbo v državi članici ali je po nepravnomočni sodni določbi nastopilo zastaranje ali ugasnitev kaznivega dejanja zaradi smrti obtoženca; ali

 

(b)  je bilo kaznivo dejanje, iz katerega izvira blago (predhodno kaznivo dejanje), ugotovljeno s sodno odločbo v državi članici ali v tretji državi oziroma je po nepravnomočni sodni odločbi nastopilo zastaranje ali ugasnitev kaznivega dejanja zaradi smrti obtoženca.

 

2.  Ta člen se uporablja ne glede na to, ali kaznivo dejanje pranja denarja ali predhodno kaznivo dejanje stori fizična ali pravna oseba.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba)  storilec kaznivega dejanja oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem na ozemlju te države članice in ni državljan druge države članice;

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bb)  je kaznivo dejanje storjeno v korist pravne osebe s sedežem na njenem ozemlju.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bc)  oprano premoženje ali premoženjske koristi, pridobljene s pranjem denarja, so na njenem ozemlju ali pod njeno pristojnostjo.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bd)  storilec kaznivega dejanja je bil aretiran na njenem ozemlju.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Sodna pristojnost več kot ene države članice

 

1.  Države članice zagotovijo izboljšano čezmejno sodelovanje in izmenjavo informacij, tudi prek agencije Eurojust, da bi olajšale sodelovanje med pravosodnimi organi in uskladile njihove ukrepe.

 

2.   Vsaka država članica sprejme predpise, ki omogočajo učinkovito in pravočasno reševanje kakršnih koli pozitivnih ali negativnih sporov o sodni pristojnosti. Kadar dejanje spada v sodno pristojnost več kot ene države članice in lahko katera koli zadevna država upravičeno uvede kazenski pregon na podlagi istih dejstev, zadevne države članice s sodelovanjem odločijo, katera bo kazensko preganjala storilce, da se, če je le mogoče, postopek centralizira v eni sami (tej) državi članici.

 

Država članica iz prvega pododstavka vključi vse države članice, ki imajo sodno pristojnost ali so določile svojo sodno pristojnost v skladu s členom 9.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9b

 

Vračanje nezakonito pridobljenih sredstev in blaga v državo izvora

 

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za vrnitev sredstev in blaga, ki izvirajo iz nezakonitih dejavnosti, ali so povezane z njimi, v tretjo državo izvora. Ta sredstva in blago se vrnejo v države v razvoju, iz katerih izvirajo, pod pogojem, da se uporabijo za: 

 

(a)  izboljšanje življenjskih razmer prebivalstva teh držav, zlasti najbolj ranljivih oseb na njihovem ozemlju,

 

(a)  krepitev pravne države v njih, da bi se prispevalo k boju proti pranju denarja, financiranju terorizma in drugih kaznivih dejanj. 

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da imajo osebe, enote ali službe, pristojne za preiskavo ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4, na voljo učinkovita preiskovalna orodja, kot so na primer orodja, ki se uporabljajo pri preprečevanju organiziranega kriminala ali drugih hudih kaznivih dejanj.

Vsaka država članica zagotovi, da imajo osebe, enote ali službe, pristojne za preiskavo ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4, na voljo učinkovita preiskovalna orodja, kot so na primer orodja, ki se uporabljajo pri preprečevanju organiziranega kriminala ali drugih hudih kaznivih dejanj. To zajema ustrezne vire in kadre ter posebno ciljno usposabljanje.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Sodelovanje med državami članicami ter z Evropsko unijo in s tretjimi državami

 

1.   Vse države članice sprejmejo učinkovite ukrepe za izboljšanje usklajevanja in izmenjave informacij ter čezmejnega sodelovanja med državami članicami in z Evropsko unijo, da bi se izognili regulativni arbitraži, okrepili dialog in sodelovanje s tretjimi državami, vključno z razvijanjem učinkovite komunikacije, ter da bi se bojevali proti pranju denarja.

 

2.  Države članice krepijo sodelovanje s tretjimi državami, zlasti da bi spodbujale dobre prakse za utrditev njihovih finančnih sistemov. Države članice spodbujajo reforme z namenom izvajanja učinkovitih ukrepov in mehanizmov za boj proti pranju denarja in razvijanju učinkovitega mednarodnega sodelovanja na področju pranja denarja v skladu z načelom lojalnega sodelovanja.

 

3.  Komisija preuči načine za izboljšanje mednarodnega sodelovanja in podpore držav v razvoju z učinkovitimi ukrepi, zlasti z vzpostavitvijo programov tehnične pomoči, kar bi državam v razvoju omogočilo, da izboljšajo svoje upravne in pravosodne sisteme, s katerimi bi se učinkoviteje spopadle s pranjem denarja.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [24 mesecev po sprejetju]. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih določb.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [12 mesecev po sprejetju]. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih določb.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija [24 mesecev po izteku roka za prenos te direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem oceni, v kolikšni meri so države članice sprejele potrebne ukrepe za uskladitev s to direktivo.

Komisija [12 mesecev po izteku roka za prenos te direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem oceni, v kolikšni meri so države članice sprejele potrebne ukrepe za uskladitev s to direktivo.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

13.2.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Ignazio Corrao

8.6.2017

Obravnava v odboru

30.8.2017

 

 

 

Datum sprejetja

9.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

11

10

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (7.11.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Pripravljavka mnenja: Eva Joly

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pranje denarja ter z njim povezano financiranje terorizma in organiziranega kriminala ostajata veliki težavi na ravni Unije, ki škodujeta integriteti, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrožata notranjo varnost in notranji trg Unije. Za odpravljanje teh težav in hkratno okrepitev uporabe Direktive 2015/849/EU1 si ta direktiva prizadeva za boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ter tako omogoča boljše čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi.

(1)  Pranje denarja ter z njim povezano financiranje terorizma in organiziranega kriminala ostajata zelo veliki težavi na ravni Unije, ki škodujeta integriteti, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrožata notranjo varnost in notranji trg Unije in spodkopavata zaupanje subjektov. Za odpravljanje teh resnih in nujnih težav in hkratno okrepitev uporabe Direktive 2015/849/EU si ta direktiva prizadeva za boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ter tako omogoča boljše, hitrejše in bolj učinkovito čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi.

_______________

___________________

1 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

1 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Pri ukrepih Unije bi bilo treba še naprej upoštevati zlasti priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in instrumente drugih mednarodnih organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Zadevne pravne akte Unije bi bilo treba po potrebi dodatno uskladiti z mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenju orožja, ki jih je FATF sprejela februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: revidirana priporočila FATF). Kot podpisnica Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (CETS št. 198) bi Unija morala prenesti zahteve te konvencije v svoj pravni red.

(3)  Ukrepi Unije bi morali segati širše, kot segajo priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in instrumenti drugih mednarodnih organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Komisija bi morala opraviti oceno učinkovitosti ukrepov, ki jih predlaga FATF, ter izvajanja in učinkovitosti ukrepov proti pranju denarja na splošno. FATF pa bi moral opraviti pregled veljavnih standardov, oceniti svoje dosežke ter zagotoviti regionalno zastopanost, verodostojnost, učinkovitost in boljše izkoriščanje finančnega obveščanja. Zadevne pravne akte Unije bi bilo treba po potrebi dodatno uskladiti z mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenju orožja, ki jih je FATF sprejela februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: revidirana priporočila FATF). Kot podpisnica Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (CETS št. 198) bi Unija morala prenesti zahteve te konvencije v svoj pravni red.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Opredelitev kaznivih dejanj, ki predstavljajo predhodno kaznivo dejanje za pranje denarja, bi morala biti v vseh državah članicah dovolj enotna. Države članice bi morale v vsako od kategorij, ki jih je določila FATF, vključiti vrsto kaznivih dejanj. Kadar so kategorije kaznivih dejanj, kot sta terorizem ali okoljska kriminaliteta, določene v pravu Unije, se ta direktiva sklicuje na takšno zakonodajo. To zagotavlja, da je pranje premoženjske koristi iz financiranja terorizma ali nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami v državah članicah kaznivo. V primerih, kadar pravo Unije državam članicam daje možnost, da določijo tudi druge sankcije, ki niso kazenske narave, ta direktiva od držav članic ne bi smela zahtevati, da te primere določijo kot predhodna kazniva dejanja za namene te direktive.

(5)  Opredelitev kaznivih dejanj, ki predstavljajo predhodno kaznivo dejanje za pranje denarja, bi morala biti v vseh državah članicah dovolj široka in enotna. Države članice bi morale v vsako od kategorij, ki jih je določila FATF, vključiti vrsto kaznivih dejanj, med drugimi tudi davčne utaje in goljufije ter izogibanje davkom, pa tudi vsakršno goljufivo ravnanje, ki vključuje prikrivanje dohodkov ali dobičkov. Kadar so kategorije kaznivih dejanj, kot sta terorizem ali okoljska kriminaliteta, določene v pravu Unije, se ta direktiva sklicuje na takšno zakonodajo. To zagotavlja, da je pranje premoženjske koristi iz financiranja terorizma ali nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami v državah članicah kaznivo. V primerih, kadar pravo Unije državam članicam daje možnost, da določijo tudi druge sankcije, ki niso kazenske narave, ta direktiva od držav članic ne bi smela zahtevati, da te primere določijo kot predhodna kazniva dejanja za namene te direktive.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi bila inkriminacija pranja denarja učinkovit instrument v boju proti organiziranemu kriminalu, ne bi smelo biti potrebno ugotavljati posebnosti kaznivega dejanja, iz katerega izvira premoženje, še manj pa zahtevati predhodno ali istočasno obsodbo za to kaznivo dejanje. Pregona pranja denarja prav tako ne bi smelo ovirati zgolj dejstvo, da je predhodno kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da velja za kaznivo dejanje v zadevni državi članici ali tretji državi. Države članice lahko kot predpogoj določijo, da bi predhodno kaznivo dejanje veljalo za kaznivo dejanje po njihovi nacionalni zakonodaji, če bi bilo storjeno na njihovem ozemlju.

(9)  Da bi bila inkriminacija pranja denarja učinkovit instrument v boju proti organiziranemu kriminalu, ne bi smelo biti potrebno ugotavljati posebnosti kaznivega dejanja, iz katerega izvira premoženje, ali vseh okoliščin ali dejanskih sestavin v zvezi s kriminalno dejavnostjo, še manj pa zahtevati predhodno ali istočasno obsodbo za to kaznivo dejanje. Pregona pranja denarja prav tako ne bi smelo ovirati zgolj dejstvo, da je predhodno kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da velja za kaznivo dejanje v zadevni državi članici ali tretji državi. Države članice bi morale imeti možnost, da kot pogoj postavijo, da bi se zadevno ravnanje po njihovi nacionalni zakonodaji štelo za predhodno kaznivo dejanje, če bi bilo storjeno na njihovem ozemlju. Države članice v primeru, da zadevno ravnanje predstavlja določeno vrsto hudega kaznivega dejanja, ne bi smele zahtevati, da je zadevno dejanje kaznivo v državi članici ali v državi, v kateri je bilo storjeno.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi preprečili pranje denarja po vsej Uniji, bi države članice morale določiti minimalne vrste in ravni sankcij za kazniva dejanja, opredeljena v tej direktivi. Kadar je kaznivo dejanje storjeno v okviru kriminalne organizacije v smislu Okvirnega Sklepa Sveta 2008/841/PNZ37 8 ali kadar je storilec zlorabil svoj poslovni položaj, da bi omogočil pranje denarja, bi morale države članice določiti obteževalne okoliščine v skladu z veljavnimi pravili, določenimi v njihovih pravnih sistemih.

(11)  Da bi preprečili pranje denarja po vsej Uniji, bi države članice morale v katalogu določiti minimalne vrste in ravni jasno določenih sankcij za kazniva dejanja, opredeljena v tej direktivi. Določiti bi bilo treba tudi minimalni seznam vrst in ravni kazni za spodbujanje h kaznivim dejanjem ter pomoč ali podporo pri storitvi teh dejanj. Države članice bi morale v skladu z veljavnimi predpisi, določenimi v njihovem pravnem sistemu, kot obteževalne opredeliti naslednje okoliščine: kaznivo dejanje je storjeno v okviru hudodelske združbe v smislu Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ37; storilec je zlorabil svoj poslovni položaj, da bi omogočil pranje denarja; denar ali premoženje, ki je predmet pranja denarja, izvirata iz terorističnih dejavnosti, kot so opredeljene v Direktivi 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta37a, ali iz nedovoljene trgovine z orožjem; storilec kaznivega dejanja je politično izpostavljena oseba, kot je opredeljena z Direktivo 2015/849, ali vpletena v korupcijo izvoljenih funkcionarjev. Države članice bi morale izračunati znesek denarnih kazni v skladu z bruto načelom, tj. na podlagi dobička, ki izhaja iz kriminalnih dejavnosti brez odbitka kakršnih koli stroškov, da bi zagotovili, da bo kazen višja od gospodarske vrednosti kaznivega dejanja. Države članice storijo vse potrebno za učinkovito izvrševanje teh kazni.

_________________

_________________

37 Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu, (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

37 Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu, (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

 

37a Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Unija in države članice bi morale zagotoviti potrebne pravne ukrepe za zaščito žvižgačev, ki posredujejo informacije o pranju denarja, tudi v tretjih državah.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(pa)  davčna kazniva dejanja, povezana z neposrednimi in posrednimi davki, vključno z utajo davkov s prikrivanjem zakonito ali nezakonito pridobljenega dohodka, da davčni organi ne bi ugotovili in pobrali davkov;

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v)  vsa kazniva dejanja, vključno z davčnimi kaznivimi dejanji, ki so povezana z neposrednimi in posrednimi davki, kot so opredeljena v nacionalnem pravu držav članic in ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v najdaljšem trajanju več kot eno leto, ali v primeru držav članic, katerih pravni sistem vsebuje minimalni prag za kazniva dejanja, vsa kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v trajanju najmanj šestih mesecev;

(v)  vsa kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v najdaljšem trajanju več kot eno leto, ali v primeru držav članic, katerih pravni sistem vsebuje minimalni prag za kazniva dejanja, vsa kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v trajanju najmanj šestih mesecev;

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pridobitev, lastništvo ali uporaba premoženja, vedoč v času prejema, da tako premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti.

(c)  pridobitev, lastništvo ali uporaba premoženja, vedoč bodisi v času prejema ali pozneje, da to premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti;

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  da je bila predhodno ali sočasno izrečena obsodba zaradi kriminalne dejavnosti, iz katere izhaja premoženje;

(a)  da je bila predhodno ali sočasno izrečena obsodba zaradi kriminalne dejavnosti, s katero je bilo pridobljeno premoženje, kot je navedeno v odstavku 1;

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vse okoliščine ali dejanske sestavine v zvezi s kriminalno dejavnostjo, kadar je ugotovljeno, da je bilo premoženje pridobljeno s takšno dejavnostjo, kot je navedeno v odstavku 1;

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ali je bila kriminalna dejavnost, iz katere izhaja premoženje, izvedena v drugi državi članici ali v tretji državi, kadar se zadevno ravnanje šteje za kaznivo dejanje na podlagi nacionalne zakonodaje države članice ali tretje države, kjer je bilo storjeno, in bi pomenilo kaznivo dejanje na podlagi nacionalne zakonodaje države članice, ki izvaja ali uporablja ta člen, če bi bilo storjeno v njej.

(c)  ali je bila kriminalna dejavnost, iz katere izhaja premoženje, izvedena v drugi državi članici ali v tretji državi, kadar bi zadevno ravnanje pomenilo kriminalno dejavnost na podlagi nacionalne zakonodaje države članice, ki izvaja ali uporablja ta člen, če bi bila tam izvedena. Države članice lahko tudi zahtevajo, da zadevna ravnanja, kolikor ne spadajo v kategorije iz točk (a) do (d) in točk (h), (l) in (pa) člena 2(1), pomenijo kaznivo dejanje na podlagi nacionalne zakonodaje druge države članice ali tretje države;

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  ali je bila kriminalna dejavnost, s katero je bilo pridobljeno premoženje, izvedena na ozemlju tretje države z visokim tveganjem iz Direktive 2015/849, če bi ravnanje pomenilo kriminalno dejavnost v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, ki izvaja ali uporablja ta člen, če bi bila tam izvedena;

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da se ravnanje iz členov 3 in 4 kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

1.  Države članice zagotovijo, da se kriminalna dejavnost iz členov 3 in 4 kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi, ki vključujejo denarne kazni, ki temeljijo na bruto vrednosti skupne vsote, pridobljene s kriminalno dejavnostjo. Države članice zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic in splošnih načel kazenskega prava, ki varujejo pravice obrambe in obdolženca.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 vsaj v resnih primerih kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj štirih let.

2.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj petih let.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 4 kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj treh let.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Vsaka država članica zagotovi, da se lahko kazniva dejanja iz členov 3 in 4 po presoji sodnika prav tako kaznujejo z dopolnilnimi, začasnimi ali stalnimi sankcijami, vključno s tem, da se naloži:

 

(a) trajna prepoved sklepanja pogodb z javnimi organi;

 

(b) prepoved opravljanja določenih gospodarskih dejavnosti ter

 

(c) prepoved kandidiranja na voljene položaje.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  denar ali lastnina izvira iz terorističnih dejavnosti, kot so opredeljene v Direktivi 2017/541, ali iz nedovoljene trgovine z orožjem;

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  storilec kaznivega dejanja je politično izpostavljena oseba, kot je opredeljena z Direktivo 2015/849, ali vpletena v korupcijo izvoljenih funkcionarjev; ali

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)   kriminalno dejavnost je izvedlo in financiralo off-shore podjetje; v kriminalno dejavnost so bile vpletene družbe „poštni nabiralnik“; prenos sredstev je bil nezakonit; vpletene so bile denarne mule in nevladne organizacije; obstaja domneva o poklicni dejavnosti pranja denarja, če vpletena oseba na primer dela za več kot dve skupini, ki drugim organiziranim kriminalnim združbam ponujajo storitve pranja denarja, ali hudodelski združbi.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da so pravne osebe lahko odgovorne za katero koli kaznivo dejanje iz členov 3 in 4, ki jih v njihovo korist stori katera koli oseba, ki deluje bodisi samostojno bodisi kot član organa te pravne osebe, njen vodilni položaj znotraj te pravne osebe pa temelji na:

1.  Vsaka država članica zagotovi, da so pravne osebe lahko odgovorne za katero koli kaznivo dejanje iz členov 3 in 4, ki jih v njihovo korist ali korist tretje osebe stori katera koli oseba, ki deluje bodisi samostojno bodisi kot član organa te pravne osebe, njen vodilni položaj znotraj te pravne osebe pa temelji na:

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da pravne osebe lahko odgovarjajo, kadar je pomanjkanje nadzora ali kontrole, ki ju izvaja oseba iz odstavka 1, omogočilo storitev katerega koli kaznivega dejanja iz členov 3 in 4, ki ga je v korist te pravne osebe storila pravni osebi podrejena oseba.

2.  Države članice zagotovijo, da pravne osebe lahko odgovarjajo, kadar je pomanjkanje nadzora ali kontrole, ki ju izvaja oseba iz odstavka 1, omogočilo storitev katerega koli kaznivega dejanja iz členov 3 in 4, ki ga je v njihovo korist ali korist tretje osebe storila pravni osebi podrejena oseba.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da so za pravno osebo, odgovorno za kazniva dejanja v skladu s členom 6, predpisane učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki vključujejo denarne kazni po kazenskem ali drugem pravu in lahko vključujejo tudi drugačne sankcije, kot so:

Ob strogem spoštovanju temeljnih pravic in splošnih načel kazenskega prava, ki varujejo pravice obrambe in obdolženca, vsaka država članica zagotovi, da so za pravno osebo, odgovorno za kazniva dejanja v skladu s členom 7, predpisane učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki vključujejo denarne kazni po kazenskem in drugem pravu, na podlagi bruto vrednosti skupne vsote, pridobljene s kriminalno dejavnostjo, ter po presoji sodnika vključujejo začasne ali trajne sankcije, kot so:

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  izključitev te pravne osebe iz upravičenosti do javnih ugodnosti ali pomoči;

(1)  izključitev te pravne osebe iz upravičenosti do javnih položajev, pogodbenih ugodnosti ali pomoči, vključno z ugodnostmi ali pomočjo, povezanih z Unijo;

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  izključitev te osebe iz upravičenosti do sredstev Unije;

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  trajna prepoved sklepanja pogodb z javnimi organi;

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  izrek začasne ali stalne prepovedi opravljanja poslovnih dejavnosti tej pravni osebi;

(2)  izrek začasne ali stalne prepovedi opravljanja poslovnih dejavnosti tej pravni osebi, tudi preklic dovoljenja za opravljanje poslovne dejavnosti;

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  kaznivo dejanje v celoti ali deloma storjeno na njenem ozemlju;

(a)  kaznivo dejanje v celoti ali deloma storjeno na njenem ozemlju; ali

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  storilec kaznivega dejanja njen državljan.

(b)  storilec kaznivega dejanja njen državljan; ali

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  kaznivo dejanje storjeno zunaj njenega ozemlja, vendar je storilec oseba z običajnim prebivališčem na njenem ozemlju; ali

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  kaznivo dejanje storjeno zunaj njenega ozemlja, vendar je storjeno v korist pravne osebe s sedežem na njenem ozemlju.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Kadar kaznivo dejanje sodi v jurisdikcijo več kot ene države članice in če katera koli od zadevnih držav članic lahko upravičeno uvede kazenski pregon na podlagi istih dejstev, države članice upoštevajo naslednje dejavnike, navedene po prednostnem vrstnem redu, da se odločijo, katera od njih bo kazensko preganjala storilce kaznivih dejanj:

 

(a)   državo članico, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje;

 

(b)   državljanstvo ali stalno prebivališče storilca;

 

(c)   državo izvora žrtve;

 

(d)   državo članico, v kateri je bilo najden storilec.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Države članice se lahko poslužujejo Eurojusta, da se olajša sodelovanje med njihovimi pravosodnimi organi in usklajuje njihovo delo.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica obvesti Komisijo, če se odloči, da bo določila nadaljnjo pristojnost za kazniva dejanja iz členov 3 in 4, storjena zunaj njenega ozemlja, če:

črtano

(a)  ima storilec kaznivega dejanja običajno prebivališče na njenem ozemlju;

 

(b)   je kaznivo dejanje storjeno v korist pravne osebe s sedežem na njenem ozemlju.

 

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preiskovalna orodja

Preiskovalna orodja in sodelovanje

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da imajo osebe, enote ali službe, pristojne za preiskavo ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4, na voljo učinkovita preiskovalna orodja, kot so na primer orodja, ki se uporabljajo pri preprečevanju organiziranega kriminala ali drugih hudih kaznivih dejanj.

1.   Vsaka država članica zagotovi, da imajo osebe, enote ali službe, pristojne za preiskavo ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4, na voljo učinkovita preiskovalna orodja, kot so na primer orodja, ki se uporabljajo pri preprečevanju organiziranega kriminala ali drugih hudih kaznivih dejanj.

 

2.   Države članice čim prej zagotovijo, da so na voljo ustrezni in zadostni finančni viri ter primerno usposobljeno osebje za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4.

 

3.   Države članice zagotovijo učinkovito sodelovanje med pristojnimi organi v vsaki državi ter tudi, da so njihovi nacionalni organi za preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4 pooblaščeni za sodelovanje z drugimi nacionalnimi organi in sorodnimi organi v drugih državah članicah in z institucijami Unije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

13.2.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Eva Joly

11.4.2017

Datum sprejetja

6.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za pravne zadeve (15.9.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Pripravljavec mnenja: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Nedavni teroristični napadi so opozorili na potrebo po preprečevanju terorizma in boju proti njemu. Onemogočanje virov financiranja terorističnih organizacij pomembno prispeva k boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Evropska unija že ima na voljo orodja za preprečevanje financiranja terorizma, vključno z veljavno kazensko zakonodajo, sodelovanjem med organi kazenskega pregona in postopki za izmenjavo pomembnih informacij, ter zakonodajo za preprečevanje pranja denarja in boj proti njemu, ki se stalno krepi. Cilj predloga direktive je boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi. Predlagana direktiva dosega ta cilj z izvajanjem mednarodnih obveznosti na tem področju, vključno s Konvencijo Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (2005, CETS št. 198 „Varšavska konvencija“) ter priporočili projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF).

II. Stališče pripravljavca mnenja

Predlog Komisije je na splošno uravnotežen, a je na nekaj področjih potreben dodaten razmislek. Sem spadajo preglednost, odprtost in vprašanja, povezana z zasebnostjo. Razmisliti je treba tudi, kako ustrezno poskrbeti za nadzor finančnih institucij. Dodatno vprašanje, ki ga je treba obravnavati, je, kako zagotoviti ustrezno spoštovanje temeljnih pravic v Direktivi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pranje denarja ter z njim povezano financiranje terorizma in organiziranega kriminala ostajata veliki težavi na ravni Unije, ki škodujeta integriteti, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrožata notranjo varnost in notranji trg Unije. Za odpravljanje teh težav in hkratno okrepitev uporabe Direktive 2015/849/EU1 si ta direktiva prizadeva za boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ter tako omogoča boljše čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi.

(1)  Pranje denarja ter z njim povezano financiranje terorizma in organiziranega kriminala ostajata veliki težavi na ravni Unije, ki škodujeta integriteti, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrožata notranjo varnost in notranji trg Unije. Za odpravljanje teh težav ter dopolnitev in okrepitev uporabe Direktive 2015/849/EU Evropskega parlamenta in Sveta1, si ta direktiva prizadeva za boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ter tako omogoča boljše čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi in agencijami Unije, da bi izboljšali izmenjavo informacij in za ugotavljanje oseb, ki napeljujejo k terorizmu.

_________________

_________________

1 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

1 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ukrepi, sprejeti izključno na nacionalni ravni ali na ravni Unije, brez upoštevanja mednarodnega usklajevanja in sodelovanja, bi imeli zelo omejene učinke. Ukrepi, ki jih Unija sprejme na področju preprečevanja pranja denarja, bi morali biti zato združljivi z drugimi ukrepi, sprejetimi na mednarodnih forumih, in vsaj tako strogi.

(2)  Ukrepi, sprejeti izključno na nacionalni ravni ali na ravni Unije, brez upoštevanja mednarodnega usklajevanja in sodelovanja, imajo zelo omejene učinke. Veljavni zakonodajni okvir Unije ni niti celovit niti zadostno skladen, da bi lahko bil popolnoma učinkovit. Čeprav so države članice pranje denarja opredelile kot kaznivo dejanje, pa obstajajo med njimi znatne razlike pri opredelitvi pranja denarja, kaj so predhodna kazniva dejanja in v ravni sankcij. Storilci kaznivih dejanj in teroristi lahko izkoriščajo razlike med nacionalnimi pravnimi okviri, tako da opravljajo finančne transakcije v državi članici, za katero menijo, da so ukrepi za preprečevanje pranja denarja v njej najšibkejši. Ukrepi, ki jih Unija sprejme na področju preprečevanja pranja denarja, bi morali biti zato združljivi z drugimi ukrepi, sprejetimi na mednarodnih forumih, in vsaj tako strogi. S tem bi se okrepil pravni okvir Unije, ker bi omogočili bolj učinkovito obravnavo financiranja terorizma in zmanjšali grožnjo terorističnih organizacij, saj bi se otežilo financiranje njihovih dejavnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Pri ukrepih Unije bi bilo treba še naprej upoštevati zlasti priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in instrumente drugih mednarodnih organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Zadevne pravne akte Unije bi bilo treba po potrebi dodatno uskladiti z mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenju orožja, ki jih je FATF sprejela februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: revidirana priporočila FATF). Kot podpisnica Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (CETS št. 198) bi Unija morala prenesti zahteve te konvencije v svoj pravni red.

(3)  Pri ukrepih Unije bi bilo treba še naprej upoštevati zlasti priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in instrumente drugih mednarodnih organizacij in organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Zadevne pravne akte Unije bi bilo treba po potrebi dodatno uskladiti z mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenju orožja, ki jih je FATF sprejela februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: revidirana priporočila FATF). Kot podpisnica Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (CETS št. 198) bi Unija morala prenesti zahteve te konvencije v svoj pravni red.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za pranje denarja v zvezi s premoženjem, pridobljenim s kaznivimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom Unije, za katerega veljajo posebna pravila, določena v Direktivi 2017/XX/EU3. V skladu s členom 325(2) PDEU države članice sprejmejo enake ukrepe za preprečevanje goljufij, ki bi lahko škodovale finančnim interesom Unije, kot jih uporabljajo za preprečevanje goljufij, ki bi lahko škodovale njihovim lastnim finančnim interesom.

(7)  Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za pranje denarja v zvezi s premoženjem, pridobljenim s kaznivimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom Unije, za katerega veljajo posebna pravila, določena v Direktivi 2017/XX/EU3. Še vedno pa bi moralo biti možno, da države članice za prenos te direktive in Direktive 2017/XX/EU, sprejmejo enoten celovit okvir na nacionalni ravni. V skladu s členom 325(2) PDEU naj države članice sprejmejo enake ukrepe za preprečevanje goljufij, ki bi lahko škodovale finančnim interesom Unije, kot jih uporabljajo za preprečevanje goljufij, ki bi lahko škodovale njihovim lastnim finančnim interesom.

_________________

_________________

3 Direktiva 2017/XX/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne x x 2017 o zaščiti finančnih interesov Unije s kazenskopravnimi sredstvi (UL x L, xx.xx.2017, str. x).

3 Direktiva 2017/XX/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne x x 2017 o zaščiti finančnih interesov Unije s kazenskopravnimi sredstvi (UL x L, xx.xx.2017, str. x).

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Če dejavnost pranja denarja ne zajema le lastništva ali uporabe premoženja, temveč tudi njegov prenos ali utajo in prikrivanje prek finančnega sistema ter povzroči dodatno škodo ob tisti, ki jo je povzročila že s predhodnim kaznivim dejanjem, kot je npr. ogrožanje celovitosti finančnega sistema, bi bilo treba navedeno dejavnost kaznovati ločeno. Države članice bi morale zagotoviti, da je takšno ravnanje kaznivo tudi, kadar ga zagreši storilec kriminalne dejavnosti, iz katere izhaja premoženje (ti. lastno pranje denarja).

(8)  Države članice bi morale zato zagotoviti, da so določene vrste dejavnosti pranja denarja kaznive tudi, kadar jih zagreši storilec kriminalne dejavnosti, s katero je bilo premoženje pridobljeno (t. i. lastno pranje denarja). Če v takih primerih dejavnost pranja denarja ne zajema le lastništva ali uporabe premoženja, temveč tudi njegov prenos, pretvorbo, utajo ali prikrivanje prek finančnega sistema ter povzroči dodatno škodo ob tisti, ki jo je povzročila že s predhodnim kaznivim dejanjem, kot je škodo celovitosti finančnega sistema, na primer z dajanjem v promet sredstev, pridobljenih s kriminalno dejavnostjo, pri čimer je njihov nezakoniti izvor prikrit, bi morale biti tudi te dejavnosti kaznive.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi bila inkriminacija pranja denarja učinkovit instrument v boju proti organiziranemu kriminalu, ne bi smelo biti potrebno ugotavljati posebnosti kaznivega dejanja, iz katerega izvira premoženje, še manj pa zahtevati predhodno ali istočasno obsodbo za to kaznivo dejanje. Pregona pranja denarja prav tako ne bi smelo ovirati zgolj dejstvo, da je predhodno kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da velja za kaznivo dejanje v zadevni državi članici ali tretji državi. Države članice lahko kot predpogoj določijo, da bi predhodno kaznivo dejanje veljalo za kaznivo dejanje po njihovi nacionalni zakonodaji, če bi bilo storjeno na njihovem ozemlju.

(9)  Da bi bila inkriminacija pranja denarja učinkovit instrument v boju proti organiziranemu kriminalu, ne bi smelo biti potrebno ugotavljati posebnosti kaznivega dejanja, iz katerega izvira premoženje, še manj pa zahtevati predhodno ali istočasno obsodbo za to kaznivo dejanje. Pregona pranja denarja prav tako ne bi smelo ovirati zgolj dejstvo, da je predhodno kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da velja za kaznivo dejanje v zadevni državi članici ali tretji državi. Države članice lahko kot predpogoj določijo, da bi predhodno kaznivo dejanje veljalo za kaznivo dejanje po njihovi nacionalni zakonodaji, če bi bilo storjeno na njihovem ozemlju. To se ne sme razlagati kot omejevanje pravice do poštenega sojenja.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  V interesu pravičnosti je, da imajo osebe, obtožene kaznivega dejanja iz te direktive, priložnost predstaviti svoj primer in oporekati obtožbam ter imeti dostop do navedb in dokazov proti njim. Ker so primeri v zvezi s terorizmom in financiranjem terorizma resne narave, je v primeru, da obtoženi osebi grozijo prisilni ukrepi države članice, prevladujoči interes, da se razkrijejo osebe, ki so ključne v njihovi zadevi, da bi lahko obtoženi dali učinkovita navodila svojim odvetnikom ali posebnemu odvetniku. Ta direktiva bi morala upoštevati načel enakosti orožij med strankama v postopku.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi preprečili pranje denarja po vsej Uniji, bi države članice morale določiti minimalne vrste in ravni sankcij za kazniva dejanja, opredeljena v tej direktivi. Kadar je kaznivo dejanje storjeno v okviru kriminalne organizacije v smislu Okvirnega Sklepa Sveta 2008/841/PNZ4 8 ali kadar je storilec zlorabil svoj poslovni položaj, da bi omogočil pranje denarja, bi morale države članice določiti obteževalne okoliščine v skladu z veljavnimi pravili, določenimi v njihovih pravnih sistemih.

(11)  Da bi preprečili pranje denarja po vsej Uniji, bi države članice morale določiti minimalne vrste in ravni sankcij za kazniva dejanja, opredeljena v tej direktivi. Kadar je kaznivo dejanje storjeno v okviru kriminalne organizacije v smislu Okvirnega Sklepa Sveta 2008/841/PNZ4, kadar je storilec zlorabil svoj poslovni položaj, da bi omogočil pranje denarja, ali kadar je storilec politično izpostavljena oseba, bi morale države članice določiti obteževalne okoliščine v skladu z veljavnimi pravili, določenimi v njihovih pravnih sistemih.

_________________

_________________

4 Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu, (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

4 Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu, (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Države bi morale članice zagotoviti, da imajo sodniki in sodišča možnost upoštevati obteževalne okoliščine, opredeljene v tej direktivi, ko določajo kazni za kršitelje, čeprav niso dolžni povečati kazni. Sodniki in sodišča glede na vse okoliščine zadeve odločijo, ali je treba upoštevati obteževalne okoliščine. Državam članicam obteževalnih okoliščin ni treba predložiti v zadevah, kjer so obsodbe za kazniva dejanja iz Okvirnega sklepa 2008/841/JHA določene ločeno v skladu z nacionalno zakonodajo in imajo lahko za posledico strožje kazni.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zaradi mobilnosti storilcev kaznivih dejanj in premoženjskih koristi, ki izvirajo iz kriminalnih dejavnosti, ter zaradi zapletenih čezmejnih preiskav, potrebnih za boj proti pranju denarja, bi morale vse države članice določiti svojo pristojnost, da bi pristojnim organom omogočile preiskovanje in kazenski pregon tovrstnih dejavnosti. Države članice bi zato morale zagotoviti, da v njihovo pristojnost spadajo primeri, ko je kaznivo dejanje storjeno z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij z njihovega ozemlja, ne glede na to, ali se zadevne tehnologije nahajajo na njihovem ozemlju.

(12)  Zaradi mobilnosti storilcev kaznivih dejanj in premoženjskih koristi, ki izvirajo iz kriminalnih dejavnosti, ter zaradi zapletenih čezmejnih preiskav, potrebnih za boj proti pranju denarja, bi morale vse države članice določiti svojo pristojnost, da bi pristojnim organom omogočile preiskovanje in kazenski pregon tovrstnih dejavnosti. Države članice bi zato morale zagotoviti, da v njihovo pristojnost spadajo primeri, ko je kaznivo dejanje storjeno z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij z njihovega ozemlja, ne glede na to, ali se zadevne tehnologije nahajajo na njihovem ozemlju. V skladu s konceptom sodne pristojnosti po mednarodnem pravu človekovih pravic, morajo pogodbenice pogodb o človekovih pravicah zagotoviti pravice osebam, ki so v njihovi sodni pristojnosti, tudi če se te osebe nahajajo zunaj njihovega ozemlja.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Da bi bilo preiskovanje in pregon kaznivih dejanj pranja denarja uspešno, bi morale imeti osebe, pooblaščene za preiskovanje ali pregon takih kaznivih dejanj, dostop do tako učinkovitih preiskovalnih orodij, kot se npr. uporabljajo v boju proti organiziranemu kriminalu ali drugim hudim kaznivim dejanjem. Uporaba teh orodij bi morala v skladu z nacionalnim pravom upoštevati načelo sorazmernosti ter naravo in težo preiskovanih kaznivih dejanj ter spoštovati pravico do varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  Pristojni organi, ki nadzorujejo, ali kreditne in finančne institucije ravnajo v skladu s to direktivo, bi morali imeti možnost medsebojno sodelovati in izmenjevati zaupne podatke, ne glede na svojo naravo ali status. Zato bi morali imeti ti pristojni organi ustrezno pravno podlago za izmenjavo zaupnih informacij in čim tesneje sodelovati v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi na tem področju. Davčne informacije, ki zajemajo registre dejanskih lastnikov, bi morale biti podlaga za samodejno izmenjavo informacij med davčnimi organi in drugimi ustreznimi vladnimi regulativnimi organi in organi kazenskega pregona.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c)  V boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi bi bilo treba zagotoviti visoko stopnjo pravne varnosti glede spoštovanja temeljnih pravic in zlasti pravic obtožencev. V zvezi s tem morajo biti vsi ukrepi, ki jih sprejmejo države članice, sorazmerni in uravnoteženi.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12d)  Načela poslovne skrivnosti in pravice do zasebnosti in pravičnega sojenja ne bi smeli oslabiti ali kršiti s tem, da bi na podlagi suma zbirali in prenesli podatke ali informacije o navadnih transakcijah, ki potekajo v zasebnem življenju posameznikov.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta direktiva določa minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področju pranja denarja.

1.  Ta direktiva določa minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področju pranja denarja za posodobitev veljavne zakonodaje in odpravo kakršne koli pomanjkljivosti.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ta direktiva v celoti spoštuje Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  nedovoljena trgovina z ukradenim in drugim blagom;

(g)  nedovoljena trgovina z ukradenim in drugim blagom, kot je trgovina s surovo nafto, orožjem, mamili, tobakom in tobačnimi izdelki, plemenitimi kovinami in minerali, kulturnimi artefakti in drugimi predmeti arheološkega, zgodovinskega, kulturnega in verskega pomena ali redke znanstvene vrednosti, ter slonovino in prostoživečimi živalmi;

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pridobitev, lastništvo ali uporaba premoženja, vedoč v času prejema, da tako premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti.

(c)  pridobitev, lastništvo, upravljanje ali uporaba premoženja, vedoč v času prejema, da tako premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Da dejanje iz odstavka 1 postane kaznivo, ni nujno, da se ugotovi:

2.  Za namene izvajanja odstavka 1 vsaka država članica zagotovi, da:

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  da je bila predhodno ali sočasno izrečena obsodba zaradi kriminalne dejavnosti, iz katere izhaja premoženje;

(a)  da je pogoj za obsodbo storilcev kaznivih dejanj iz odstavka 1 ugotovitev, da je bila predhodno ali sočasno izrečena obsodba zaradi kriminalne dejavnosti, iz katere izhaja premoženje;

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  identiteta storilca kriminalne dejavnosti, iz katere izhaja premoženje, ali druge okoliščine v zvezi z navedeno kriminalno dejavnostjo;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ali je bila kriminalna dejavnost, iz katere izhaja premoženje, izvedena v drugi državi članici ali v tretji državi, kadar se zadevno ravnanje šteje za kaznivo dejanje na podlagi nacionalne zakonodaje države članice ali tretje države, kjer je bilo storjeno, in bi pomenilo kaznivo dejanje na podlagi nacionalne zakonodaje države članice, ki izvaja ali uporablja ta člen, če bi bilo storjeno v njej.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  O védenju, naklepu ali namenu, kot potrebnem elementu kaznivega dejanja iz odstavka 1, je mogoče sklepati iz objektivnih dejanskih okoliščin.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da se spodbujanje, pomoč in napeljevanje ter poskus storitve kaznivega dejanja iz člena 3 kaznujejo.

Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da se spodbujanje, pomoč in napeljevanje, svetovanje, sodelovanje ter poskus storitve storitve kaznivega dejanja iz člena 3 kaznujejo.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da se ravnanje iz členov 3 in 4 kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

1.  Države članice zagotovijo, da se ravnanje iz členov 3 in 4 kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi, ob polnem spoštovanju temeljnih pravic.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 vsaj v resnih primerih kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj štirih let.

2.  Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 vsaj v resnih primerih kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj štirih let, v skladu z resnostjo kaznivega dejanja.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vsaka država članica zagotovi, da se v primeru obteževalnih okoliščinah ustrezno prilagodi najvišja zaporna kazen.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  je storilec politično izpostavljena oseba v smislu točke (9) člena 3 Direktive (EU) 2015/849;

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  denar ali premoženje, ki se uporablja neposredno za financiranje ali pomoč dodatnim kriminalnim dejavnostim, kot je terorizem.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da so za pravno osebo, odgovorno za kazniva dejanja v skladu s členom 6, predpisane učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki vključujejo denarne kazni po kazenskem ali drugem pravu in lahko vključujejo tudi drugačne sankcije, kot so:

Vsaka država članica zagotovi, da so za pravno osebo, odgovorno za kazniva dejanja v skladu s členom 7, predpisane učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki vključujejo denarne kazni po kazenskem ali drugem pravu in lahko vključujejo tudi drugačne sankcije, kot so:

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  izključitev te pravne osebe iz upravičenosti do javnih ugodnosti ali pomoči;

(1)   odvzem pravice do javnih ugodnosti ali pomoči;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  izrek začasne ali stalne prepovedi opravljanja poslovnih dejavnosti tej pravni osebi;

(2)  začasna ali stalna prepoved opravljanja poslovnih dejavnosti;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  sodna likvidacija;

(4)  sodni nalog za prenehanje pravne osebe;

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vsaka država članica si ob spoštovanju načela dobrega pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah prizadeva za sodelovanje z drugimi državami članicami, ki jo prizadenejo ista dejanja.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

13.2.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

31.1.2017

Obravnava v odboru

29.5.2017

 

 

 

Datum sprejetja

7.9.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Gabriel Mato, Andrej Novakov (Andrey Novakov)

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

Gabriel Mato, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

-

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Datum predložitve EP

22.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

30.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Datum sprejetja

11.12.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Datum predložitve

20.12.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo