Διαδικασία : 2017/2039(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0406/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0406/2017

Συζήτηση :

PV 17/01/2018 - 17
CRE 17/01/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2018 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0018

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 912kWORD 117k
21.12.2017
PE 606.092v02-00 A8-0406/2018

σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη

(2017/2039(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Romana Tomc

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη

(2017/2039(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, όσον αφορά πρόσθετο ποσό αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση Εγγυήσεων για τη Νεολαία(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά» (COM(2016)0646),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) αριθ. 3/2015 του Μαρτίου 2015 με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ “Εγγυήσεις για τη νεολαία”: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης»,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 5/2017 του Μαρτίου 2017 με τίτλο: «Ανεργία των νέων – άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»(4),

–  έχοντας υπόψη τη διεξοδική ανάλυση της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που εκπονήθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δημοσιονομικών Υποθέσεων με τίτλο «Assessment of Youth Employment Initiative» (Αξιολόγηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση Εγγύησης Δεξιοτήτων (COM(2016)0382),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια νέα πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους»(5),

  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, το πρόσθετο πρωτόκολλό του καθώς και την αναθεωρημένη έκδοσή του, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το 2030, και ειδικότερα τον στόχο 8 για προαγωγή της διαρκούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ το 2015 και οι οποίοι ισχύουν για ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπόνησε ο Jean-Claude Juncker σε στενή συνεργασία με τους Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi και Martin Schulz της 22 Ιουνίου 2015 σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»), τα έγγραφα προβληματισμού της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, και της 31ης Μαΐου 2017 σχετικά με την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, και τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (COM(2017)0250) και τη σύσταση της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/761, της 26ης Απριλίου 2017, σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις έρευνες του Eurofound, του Cedefop, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC) και του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου (ETUI), της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BusinessEurope), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), του Ευρωπαϊκού κέντρου δημοσίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων γενικού οικονομικού συμφέροντος (CEEP), της ομάδας «Ευρωπαϊκές πόλεις» και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεότητας,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία που εκφώνησε ο πρόεδρος Juncker για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, τον Χάρτη πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση (σχέδιο του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής μέχρι το 2018) και την επιστολή προθέσεων που απέστειλε η Επιτροπή στον πρόεδρο κ. Antonio Tajani και τον πρωθυπουργό κ. Jüri Ratas στις 13 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0406/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και τα επακόλουθα μέτρα λιτότητας οδήγησαν σε αύξηση του ποσοστού ανεργίας των νέων από 15 % το 2008 στο άνευ προηγουμένου υψηλό ποσοστό του 24 % στις αρχές του 2013, ενώ το μέσο αυτό ποσοστό συγκαλύπτει τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών και περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων το 2013 παρέμειναν κοντά στο 10 % στη Γερμανία, την Αυστρία και τις Κάτω Χώρες, ενώ στην περίοδο της αιχμής τους πλησίασαν ή υπερέβησαν κατά πολύ το 40 % στην Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και την Ελλάδα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα κατά της κρίσης που αποσκοπούν στη μείωση των δημόσιων δαπανών στις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση έχουν ήδη εμφανή άμεσο αρνητικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα στους νέους, λόγω των περικοπών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις υπηρεσίες στήριξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που επηρεάζουν τους νέους αναπτύχθηκαν χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων και των εκπροσώπων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεργίας των νέων ενέχουν τον κίνδυνο να περιθωριοποιηθούν και να αποκλειστούν οι νέοι από την κοινωνία και να νιώσουν απομονωμένοι, ενώ μπορούν επίσης να προκαλέσουν «τραυματικές επιπτώσεις», υπό την έννοια ότι είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες να καταστούν ξανά άνεργοι, να λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές και να διαθέτουν λιγότερες προοπτικές σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παραγκωνισμός των νέων αντιπροσωπεύει απώλεια δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και επιφέρει ευρεία εργασιακή ανασφάλεια και διάβρωση των δεξιοτήτων, δεδομένων της μη αξιοποίησης και της αστάθειας ανθρώπινου κεφαλαίου τις οποίες συνεπάγεται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ένας στους τρεις Ευρωπαίους εργαζομένους διέθετε είτε περισσότερα είτε λιγότερα από τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση εργασίας του(7) και ότι οι νέοι εργαζόμενοι, παρά το γεγονός ότι είναι πιθανότερο να διαθέτουν περισσότερα τυπικά προσόντα από τα ζητούμενα, είναι επίσης πιθανότερο να εργάζονται σε θέσεις που αντιστοιχούν λιγότερο στις δεξιότητές τους απ’ όσο οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εργαζόμενοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν σε κατάσταση επισφαλούς απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα να βρεθεί ένας εργαζόμενος σε πολλαπλώς μειονεκτική θέση απασχόλησης είναι διπλάσια για τους εργαζομένους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε σύγκριση με τους εργαζομένους ηλικίας 50 ετών και άνω(8)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία και από την αδράνεια στην εργασία καθώς και η εύρεση μιας πρώτης πραγματικής θέσης εργασίας ενισχύουν τη θέση των νέων, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, ούτως ώστε να μπορέσουν να γίνουν ανεξάρτητοι πολίτες με αυτοπεποίθηση και να εξασφαλίσουν την ομαλή έναρξη της σταδιοδρομίας τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού έφτασε στο ανώτατο επίπεδο του 24% το 2013, το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ των 28 παρουσίασε σταθερή πτώση και μειώθηκε σε λιγότερο από 17% το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων εξακολουθεί να είναι υψηλό, ότι υπάρχουν λίγα μόνο κράτη μέλη (η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, οι Κάτω Χώρες, η Μάλτα, η Ουγγαρία και η Γερμανία) με ποσοστό ανεργίας των νέων μικρότερο από 11 %, και ότι υπάρχουν σοβαρές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από ανάλυση με βάση το φύλο της πλήρους και της μερικής απασχόλησης στην Ευρώπη προκύπτει ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολούθησε να υπάρχει την περίοδο 2007-2017, καθώς οι άνδρες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου των πλήρως απασχολούμενων ατόμων ηλικίας 15-24 ετών, ενώ αντιπροσωπεύουν σταθερά περίπου το 40% των μερικώς απασχολούμενων ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομάδας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως στατιστικό δεδομένο το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι γενικά περίπου διπλάσιο του μέσου συνολικού ποσοστού ανεργίας, τόσο σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης όσο και σε περιόδους ύφεσης·

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και Εγγυήσεις για τη Νεολαία

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Απριλίου 2013, μέσω σύστασης του Συμβουλίου, το Συμβούλιο θέσπισε το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη δεσμεύονται να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι θα λαμβάνουν προσφορές εργασίας καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν σημειώσει σημαντική επιτυχία ως προς τους κανονισμούς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν μέχρι σήμερα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης και των εργαλείων που διατίθενται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2013 το Συμβούλιο συμφώνησε να δημιουργήσει την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), η οποία δρομολογήθηκε ως το βασικό δημοσιονομικό μέσο της ΕΕ –και συνδέεται με το (ΕΚΤ)– για την παροχή συνδρομής σε περιοχές των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων, ειδικότερα μέσω της θέσπισης προγραμμάτων Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία συνιστούν δέσμευση σε επίπεδο ΕΕ, ενώ η ΠΑΝ επικεντρώνεται μόνο στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες όπου τα ποσοστά ανεργίας των νέων υπερβαίνουν το 25% και ότι στο πλαίσιο αυτό συνολικά 20 κράτη μέλη είναι εν μέρει ή εξ ολοκλήρου επιλέξιμα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιδιώχθηκε η ταχεία κινητοποίηση κονδυλίων με την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΠΑΝ για τα έτη 2014 και 2015 προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των χρηματοδοτούμενων μέτρων της ΠΑΝ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των καθυστερήσεων στην εφαρμογή, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση αποδείχθηκε ανεπαρκές μέτρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, το ποσοστό προχρηματοδότησης αυξήθηκε από 1% σε 30% και ότι η πλειοψηφία των επιλέξιμων κρατών μελών εφάρμοσαν το μέτρο αυτό με επιτυχία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις βασικές φιλοδοξίες της ΠΑΝ και των Εγγυήσεων για τη Νεολαία είναι η προσέγγιση των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι ο όρος «ΕΑΕΚ» καλύπτει ποικίλες υποομάδες νέων με διαφορετικές ανάγκες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των Εγγυήσεων για τη Νεολαία είναι η επίτευξη της βιώσιμης ένταξης των ΕΑΕΚ στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής εξατομικευμένης προσέγγισης, της εξασφάλισης προσφοράς εργασίας καλής ποιότητας και της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των νέων, παρέχοντας παράλληλα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στήριξη στους νέους για τη μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία και για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον σκοπό αυτό χρειάζονται κατάλληλες στρατηγικές προσέγγισης από τα κράτη μέλη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η ΔΟΕ εκτίμησε το κόστος υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία σε ολόκληρη την ΕΕ των 28 σε 45 δισ. EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 διατέθηκε στην ΠΑΝ περιορισμένος προϋπολογισμός ύψους 6,4 δισ. EUR, με σκοπό να συμπληρώσει την εθνική χρηματοδότηση και όχι να την αντικαταστήσει·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε αύξηση του προϋπολογισμού της ΠΑΝ της τάξης του 1 δισ. EUR, η οποία θα συνοδευτεί από 1 δισ. αναλήψεις υποχρεώσεων του ΕΚΤ, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2017-2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 1,2 δισ. EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 το Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 προκειμένου να παρασχεθεί επιπλέον ποσό 500 εκατ. EUR για την ΠΑΝ το 2017, με χρηματοδότηση από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2017 η οποία οφείλεται στο αδιέξοδο και στην καθυστερημένη έγκριση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ από το Συμβούλιο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρώτη του ειδική έκθεση για τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία το ΕΕΣ διατύπωσε ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια της (ενωσιακής όσο και εθνικής) χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας, τον ορισμό της «προσφοράς εργασίας καλής ποιότητας», την έλλειψη στρατηγικής με σαφή ορόσημα και στόχους και την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τα αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ εξέφρασε επίσης ανησυχίες για την έλλειψη επιτυχίας της προσέγγισης εταιρικής σχέσης, όπως προβλέπεται στη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται πραγματικά αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη συζήτηση και την επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, παράλληλα με μια ισχυρή δέσμευση από τα κράτη μέλη για την πλήρη εφαρμογή του συνόλου των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, συνεκτιμώντας ιδίως τις τοπικές συνθήκες και την παροχή δυνατοτήτων για ενίσχυση των δεξιοτήτων, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων και ευέλικτων δομών αξιολόγησης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ειδική έκθεση του ΕΕΣ για τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία προσδιορίζονται ορισμένα κοινά κριτήρια για το τι θεωρείται «προσφορά καλής ποιότητας», ενώ η Σλοβακία θέσπισε νομικά δεσμευτικό ορισμό του όρου, ο οποίος καλύπτει διατάξεις σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο εργασίας και τη διατηρησιμότητα της απασχόλησης μετά τη λήξη της στήριξης από την ΠΑΝ, καθώς και τη συνεκτίμηση της κατάστασης της υγείας του δικαιούχου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δεύτερη ειδική του έκθεση για την ΠΑΝ και τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα και βασίστηκε σε δείγμα επτά κρατών μελών, το ΕΕΣ εξέφρασε την ανησυχία του για τη δυσκολία πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα και για το γεγονός ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία είναι περιορισμένη και ότι τα αποτελέσματα υστερούν έναντι των αρχικών προσδοκιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑΝ και οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα πλέον καινοτόμα και φιλόδοξα μέσα πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων που προκλήθηκε από την οικονομική κρίση και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν τη συνεχή χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη της ΕΕ, των εθνικών και των περιφερειακών θεσμικών οργάνων κατά τα επόμενα έτη·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική αποδοτικότητα της ΠΑΝ και ο απώτερος στόχος των Εγγυήσεων για τη Νεολαία περί ένταξης των νέων σε βιώσιμη απασχόληση μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ορθής παρακολούθησης των δράσεων με βάση αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα, μέσω του προσανατολισμού των προγραμμάτων στην επίτευξη αποτελεσμάτων και μέσω προσαρμογών στις περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται αναποτελεσματικά και δαπανηρά μέτρα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες από την πλευρά των κρατών μελών για τη στήριξη και την προσέγγιση των νέων που είναι οι πλέον απομακρυσμένοι, ή και εντελώς αποκομμένοι, από την αγορά εργασίας, όπως οι νέοι με αναπηρίες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ΠΑΝ και των εγγυήσεων για τη Νεολαία είναι να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των βασικών αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, ο πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker δεν αναφέρθηκε καθόλου στην κατάσταση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη η οποία παραμένει ανησυχητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επιστολή προθέσεων που συνοδεύει την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, αναγνωρίζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ανεργίας και της ανεργίας των νέων ειδικότερα θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα της δράσης της ΕΕ·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί καθυστερήσεις στις πληρωμές νέων που επωφελούνται από μέτρα χρηματοδοτούμενα από την ΠΑΝ, οι οποίες συχνά οφείλονται στην καθυστέρηση της σύστασης διαχειριστικών αρχών ή στην ανεπαρκή διοικητική ικανότητα των εθνικών ή περιφερειακών αρχών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέτρα της ΠΑΝ και των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, όπως περίοδοι πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, θα πρέπει να συνδράμουν στη διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις κανονικές συμβάσεις εργασίας·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη απασχόληση νέων γυναικών σε αγροτικές περιοχές ή η μη καταχώρισή τους ως ανέργων καθιστά τα στατιστικά στοιχεία ανακριβή και δημιουργεί ανισότητες όσον αφορά τις συντάξεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρακτική επηρεάζει αρνητικά την κοινωνία ως σύνολο και ειδικότερα την ευημερία των γυναικών, άλλες μορφές κοινωνικής ασφάλισης και τις ευκαιρίες για αλλαγή στην επαγγελματική σταδιοδρομία ή για μελλοντικές δυνατότητες απασχόλησης·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 εκατομμύρια ΕΑΕΚ έχουν ενταχθεί στα προγράμματα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και ότι η ΠΑΝ έχει συνδράμει απευθείας περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια νέους στην ΕΕ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας στο πλαίσιο της ΠΑΝ, τα κράτη μέλη ενέκριναν περισσότερα από 132 μέτρα ενίσχυσης της αγοράς εργασίας ειδικά για τους νέους·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΠΑΝ έχει δεσμευτεί και ότι το 19 % έχει ήδη επενδυθεί από τα κράτη μέλη, γεγονός που σημαίνει ότι η ΠΑΝ έχει το υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ)·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκθέσεις αναφερόμενες στην υλοποίηση της ΠΑΝ δείχνουν ότι, παρά τις ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια της χρηματοδότησης και τις εκτιμήσεις της συνολικής απαιτούμενης επένδυσης, τα διαθέσιμα κονδύλια διοχετεύονται επιτυχώς στην κάλυψη της τοπικής ζήτησης, μέσω της στόχευσης συγκεκριμένων περιφερειών και ομάδων δικαιούχων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη θέσπιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση το 1997, η Επιτροπή έχει υποστηρίξει σειρά μέτρων με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών των νέων όσον αφορά την απασχόληση και την εκπαίδευση(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την κρίση, οι προσπάθειες της ΕΕ επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία και στην ΠΑΝ·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία χρηματοδοτείται μέσω του ΕΚΤ, των εθνικών προϋπολογισμών και της ΠΑΝ, ενώ η ΠΑΝ μπορεί να χρηματοδοτήσει την άμεση παροχή θέσεων εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης στην ομάδα-στόχο της στις επιλέξιμες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια παρέμβαση της ΠΑΝ δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια, ενώ το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία απαιτεί να υποβληθεί προσφορά εντός τεσσάρων μηνών·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία οδήγησε στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, με στόχο, ειδικότερα, να ευθυγραμμιστούν τα πρότυπά τους, εις ό, τι αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με την αγορά εργασίας και να επιτευχθούν έτσι οι στόχοι του·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η ειδική οικονομική κατάσταση ή το ειδικό παραγωγικό μοντέλο κάθε περιοχής, επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία·

Εισαγωγή

1.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία πρέπει να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα για τις ανάγκες των νέων όσον αφορά την απασχόληση· υπενθυμίζει ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στη διαδικασία παροχής προσιτών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, θέσεων εργασίας πρώτης βαθμίδας και ποιοτικής πρακτικής άσκησης στους νέους·

2.  τονίζει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακυβεύεται η ποιοτική πτυχή της αξιοπρεπούς εργασίας των νέων· υπογραμμίζει ότι τα βασικά πρότυπα εργασίας και άλλα πρότυπα που συνδέονται με την ποιότητα της εργασίας, όπως οι ώρες εργασίας, ο ελάχιστος μισθός, η κοινωνική ασφάλιση, και η υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες που θα καταβληθούν·

3.  επισημαίνει τη σημαντική απόκλιση που υπάρχει στις οικονομικές επιδόσεις όσον αφορά τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την ανάπτυξη της απασχόλησης μεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ των 28, η οποία επιβάλλει τη λήψη δραστικών πολιτικών μέτρων· αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· επισημαίνει ότι τόσο οι υγιείς οικονομικές πολιτικές όσο και οι πολιτικές απασχόλησης και οι επενδυτικές πολιτικές, οι οποίες αποτελούν εντέλει ευθύνη των κρατών μελών, είναι αυτές που δημιουργούν θέσεις εργασίας· εκφράζει τις ανησυχίες του για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών εξαιτίας της διαφυγής εγκεφάλων υψηλού μορφωτικού επιπέδου·

4.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής της ΠΑΝ, τα κράτη μέλη καλούνταν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων τρόπων υλοποίησης του προγράμματος (αποκλειστικό πρόγραμμα, άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο υφιστάμενου επιχειρησιακού προγράμματος ή μέρος διαφόρων αξόνων προτεραιότητας)· επισημαίνει ότι, λόγω των διαφόρων επιλογών εφαρμογής και με βάση τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, καθίσταται αναγκαία η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μελλοντικά στάδια του προγράμματος·

5.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι στην ειδική έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 5/2017 αναφέρεται ότι υφίσταται ο κίνδυνος η χρηματοδότηση από την ΕΕ να αντικαθιστά απλώς την εθνική χρηματοδότηση αντί να παρέχει προστιθέμενη αξία· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της προσθετικότητας, η ΠΑΝ έχει ως στόχο να συμπληρώσει την εθνική χρηματοδότηση και όχι να αντικαταστήσει τις πολιτικές και τη χρηματοδότηση των κρατών μελών με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΠΑΝ δεν μπορεί και ουδέποτε είχε ως στόχο να επωμιστεί μόνος του το φιλόδοξο έργο της παροχής σε όλους τους νέους προσφοράς εργασίας καλής ποιότητας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση·

6.  τονίζει την ανάγκη να καταστεί η ΠΑΝ κινητήρια δύναμη ιδίως για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και για τη βελτίωση του συντονισμού στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω κράτη μέλη θα υιοθετήσουν ολοκληρωμένες, συνολικές και μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, οι οποίες θα ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των νέων, θα τους προσφέρουν καλύτερες προοπτικές και θα οδηγήσουν σε βιώσιμη απασχόληση, αντίθετα με την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος κατακερματισμένων (υφιστάμενων) πολιτικών· θεωρεί την ΠΑΝ και το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία ισχυρά εργαλεία για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των πλέον περιθωριοποιημένων ομάδων νέων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την απασχόληση, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

7.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία ορίζονται έξι κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα πρέπει να βασίζονται τα προγράμματα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία: ανάπτυξη προσεγγίσεων βάσει συμπράξεων, έγκαιρη παρέμβαση και δραστηριοποίηση, μέτρα υποστήριξης που διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά εργασίας, αξιοποίηση των ταμείων της Ένωσης, αξιολόγηση και συνεχής βελτίωση του προγράμματος και ταχεία υλοποίησή του(10). τονίζει ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης, ελάχιστα κράτη μέλη έχουν υποβάλει στοιχεία και εκτενείς αξιολογήσεις για τις εν λόγω πτυχές·

8.  τονίζει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις τόσο στην εγχώρια όσο και στη διασυνοριακή κινητικότητα με σκοπό τη μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων και την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων· ζητεί την καλύτερη αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και δεξιοτήτων μέσω της διευκόλυνσης της κινητικότητας μεταξύ των περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών)· αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλισης καλύτερης σύνδεσης μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και των αγορών εργασίας στις διασυνοριακές περιφέρειες, για παράδειγμα μέσω της προώθησης της εκπαίδευσης στις γειτονικές γλώσσες·

9.  υπενθυμίζει ότι ο υψηλός δείκτης ανεργίας των νέων οφείλεται: στις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στις αγορές εργασίας, στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου χωρίς επαρκή προσόντα, στην έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας, στη ολοένα και μεγαλύτερη επικράτηση επισφαλών μορφών απασχόλησης μικρής διάρκειας ακολουθούμενων από διαστήματα ανεργίας, στις περιορισμένες ευκαιρίες κατάρτισης, και στα ανεπαρκή ή ακατάλληλα ενεργητικά προγράμματα της αγοράς εργασίας·

10.  θεωρεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα· θεωρεί ότι τα δεδομένα και τα αποτελέσματα παρακολούθησης που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα δεν επαρκούν για τη συνολική αξιολόγηση της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της ΠΑΝ ως βασικού χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ για τα προγράμματα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, ιδίως λόγω των αρχικών καθυστερήσεων στην κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τα κράτη μέλη και του γεγονότος ότι βρίσκονται ακόμα σε σχετικά αρχικό στάδιο υλοποίησης· επιμένει στην ανάγκη να διατηρηθεί η ανεργία των νέων ως μία από τις προτεραιότητες της δράσης της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για τα πορίσματα της πρόσφατης έκθεσης του ΕΕΣ σχετικά με τον αντίκτυπο της ΠΑΝ και των Εγγυήσεων για τη Νεολαία ως πολιτικών της Ένωσης που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το περιορισμένο εδαφικό και χρονικό πεδίο εφαρμογής της·

11.  θεωρεί ότι, προκειμένου να είναι πραγματικά αποτελεσματική, η στρατηγική για την τόνωση της απασχόλησης των νέων θα πρέπει να προβλέπει την έναρξη διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, να λαμβάνει υπόψη το εδαφικό πλαίσιο στο οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί και να παρέχει στοχευμένη κατάρτιση που να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, συνδυάζοντάς τες με τις φιλοδοξίες και τις ικανότητες των νέων· τονίζει η εν λόγω στρατηγική πρέπει να διασφαλίζει κατάρτιση υψηλής ποιότητας, καθώς και συνολική διαφάνεια όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων στους εκπαιδευτικούς φορείς, μεταξύ άλλων μέσω στενής παρακολούθησης της χρήσης των εν λόγω κονδυλίων·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη επέλεξαν να δεσμευτούν μόνο μέσω του μη δεσμευτικού μέσου της σύστασης του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη ο στόχος των Εγγυήσεων για τη Νεολαία δεν έχει επιτευχθεί·

Προσέγγιση των πλέον αποκλεισμένων νέων

13.  επισημαίνει τον κίνδυνο οι νέοι με αναπηρίες να μην εντάσσονται ούτε στο πεδίο εφαρμογής της ΠΑΝ ούτε στο πεδίο εφαρμογής των Εγγυήσεων για τη Νεολαία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα της ΠΑΝ και των Εγγυήσεων για τη Νεολαία θα είναι όντως προσβάσιμα σε όλα τα άτομα με αναπηρία, παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση στους νέους με αναπηρία και καλύπτοντας τις ατομικές ανάγκες·

14.  τονίζει ότι για την προσέγγιση των ΕΑΕΚ απαιτούνται έντονες και διαρκείς προσπάθειες από τις εθνικές αρχές και διατομεακή συνεργασία, δεδομένου ότι οι ΕΑΕΚ αποτελούν ανομοιογενή ομάδα με διαφορετικές ανάγκες και δεξιότητες· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για ακριβή και πλήρη δεδομένα για το σύνολο του πληθυσμού των ΕΑΕΚ, με στόχο την καταγραφή τους και την αποτελεσματικότερη προσέγγισή τους, διότι με τη συγκέντρωση αναλυτικότερων στοιχείων, μεταξύ άλλων και σε περιφερειακό επίπεδο, θα μπορούσαν να εντοπισθούν οι ομάδες που θα πρέπει να προσεγγισθούν και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να προσαρμοστούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι πρωτοβουλίες απασχόλησης στους δικαιούχους·

15.  φρονεί ότι η ανεργία των νέων δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στο πρόβλημα της αναντιστοιχίας προσόντων, δεδομένου ότι τα αίτιά της είναι δυνατόν να συνδέονται με ζητήματα όπως η έλλειψη νέων θέσεων απασχόλησης λόγω της αποβιομηχάνισης της Ευρώπης, της εξωτερικής ανάθεσης και της κερδοσκοπίας, κατάσταση που επιδεινώνεται από την κρίση και τις πολιτικές λιτότητας· θεωρεί ότι μόνο με την εκπαίδευση και την κατάρτιση μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας των νέων·

16.  θεωρεί ότι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η ΠΑΝ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη χρήση μακροοικονομικών μέσων και άλλων πολιτικών για την προώθηση της απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής και των επιπτώσεων των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές δημοσιονομικές και μακροοικονομικές συνθήκες των κρατών μελών· θεωρεί αναγκαίο να καταρτισθεί ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμης διαρθρωτικής μεταρρύθμισης για τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, εάν πρόκειται να παραταθεί η διάρκειά τους· επισημαίνει ότι υπάρχει σαφώς ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων κρατών·

17.  υποστηρίζει την ανάπτυξη δομών μίας στάσης που να μπορούν να διασφαλίσουν ότι όλες οι υπηρεσίες και οι συμβουλές θα είναι εύκολα προσβάσιμες, διαθέσιμες και δωρεάν για τους νέους από ένα μόνο σημείο·

18.  εκφράζει ανησυχία για τις αρχικές παρατηρήσεις οι οποίες καταδεικνύουν την ανάγκη να βελτιωθούν η καταγραφή και η προσέγγιση όλων των ΕΑΕΚ, και ιδίως των μη ενεργών ΕΑΕΚ και εκείνων των οποίων η επανένταξη αποδεικνύεται δύσκολη· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλες και προσαρμοσμένες στρατηγικές προσέγγισης για να προσεγγισθούν όλοι οι ΕΑΕΚ και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να διατεθούν περισσότερο εξατομικευμένη βοήθεια και υπηρεσίες για τη στήριξη των νέων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια· προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων ΕΑΕΚ και να εξαλείψουν τις προκαταλήψεις και τις αρνητικές απόψεις που επικρατούν γι αυτούς·

19.  τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες, ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για την απασχόληση των νέων στις αγροτικές περιοχές·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να σπεύσουν να βελτιώσουν την επικοινωνία των υφιστάμενων προγραμμάτων στήριξης που είναι διαθέσιμα στους νέους, ιδίως προς τις ομάδες που είναι περισσότερο απομακρυσμένες από την αγορά εργασίας, μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, με τη χρήση τόσο παραδοσιακών όσο και σύγχρονων διαύλων επικοινωνίας, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·.

Διασφάλιση της ποιότητας των προσφορών εργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων

21.  αναγνωρίζει το αίτημα να οριστεί τι συνιστά «προσφορά καλής ποιότητας» στο πλαίσιο της ΠΑΝ· επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί ολοκληρωμένος ορισμός, ο οποίος θα συμφωνηθεί από κοινού και θα λαμβάνει υπόψη το έργο που έχει επιτελεσθεί από την επιτροπή EMCO σε συνεργασία με την Επιτροπή, τη ΔΟΕ και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι η προσφορά καλής ποιότητας αποτελεί πολυεπίπεδο μέτρο, με το οποίο επιτυγχάνεται βιώσιμη και άρτια αντιστοιχισμένη στις ανάγκες ένταξη στην αγορά εργασίας για τους συμμετέχοντες, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων, και ότι θα πρέπει να αντιστοιχεί στο επίπεδο προσόντων και στο προφίλ των συμμετεχόντων και να λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση για απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα ισχύουν για τους συμμετέχοντες η σχετική κοινωνική προστασία, οι κανόνες για τις συνθήκες εργασίας και τα επίπεδα αποζημίωσης· επισημαίνει τα πρότυπα ποιότητας που αναφέρονται στην «Καθοδήγηση για την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων», που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή το 2015, στην οποία προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των προσφορών απασχόλησης, η συνάφειά τους με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα που παράγονται από τις προσφορές σε επίπεδο αγοράς εργασίας και τα ποσοστά των προσφορών που δε γίνονται δεκτές ή εγκαταλείπονται πρόωρα ως έγκυροι δείκτες για την αξιολόγηση της ποιότητας της απασχόλησης·

22.  υπενθυμίζει ότι η ΔΟΕ ορίζει την «αξιοπρεπή εργασία» ως εργασία που είναι «παραγωγική και παρέχει εύλογο εισόδημα, πραγματοποιείται σε ασφαλή χώρο εργασίας και εξασφαλίζει κοινωνική προστασία για τις οικογένειες, καλύτερες προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης, ελευθερία στους ανθρώπους να διατυπώνουν ανησυχίες, να οργανώνονται και να συμμετέχουν στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους και ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης για όλες τις γυναίκες και τους άντρες», και ότι αυτό το ελάχιστο πρότυπο εξακολουθεί να μην τηρείται για τους νέους απασχολούμενους·

23.  φρονεί ότι οι νέοι πρέπει επίσης να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της ποιότητας των προσφορών·

24.  τονίζει ότι ως ποιοτική σύμβαση πρακτικής άσκησης νοείται ένα ποιοτικό πλαίσιο που προσφέρει τις εξής εγγυήσεις: μια περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να στηρίζεται σε γραπτή σύμβαση στην οποία θα παρέχεται διαφανής ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, θα ορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι και θα περιγράφεται το πλαίσιο ποιοτικής επιμόρφωσης· πρέπει να υπάρχει ένας μέντορας ή ένας επόπτης που θα αξιολογεί την απόδοση του μαθητευόμενου στο τέλος της άσκησης· η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει συγκεκριμένη διάρκεια, πρέπει να υπάρχει όριο πρακτικών ασκήσεων στον ίδιο εργοδότη και η σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις σχετικά με την κάλυψη από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και την αμοιβή·

25.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν σταδιακά και να αναθεωρούν τα οικεία επιχειρησιακά προγράμματα της ΠΑΝ με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της νεολαίας προκειμένου να προσαρμόζουν τη δράση τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες των νέων και της αγοράς εργασίας·

26.  τονίζει ότι για να διαπιστωθεί εάν οι πόροι του προϋπολογισμού της ΠΑΝ δαπανώνται ορθά και εάν επιτυγχάνεται ο απώτερος στόχος της ΠΑΝ περί ένταξης των νέων ανέργων σε βιώσιμη απασχόληση, οι εργασίες πρέπει να παρακολουθούνται στενά και με διαφάνεια με βάση αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα και τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιτύχει πρόοδο πρέπει να αντιμετωπίζονται με περισσότερο φιλόδοξο τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την ποιότητα των δεδομένων επειγόντως και να διασφαλίσουν την έγκαιρη και συχνότερη συλλογή και διάθεση αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την τρέχουσα εφαρμογή της ΠΑΝ απ’ ό, τι προβλέπεται βάσει της υποχρέωσης υποβολής ετήσιων εκθέσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διόγκωσης των αποτελεσμάτων·

27.  σημειώνει τις προτάσεις και τα διαφορετικά είδη προγραμμάτων που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ΠΑΝ· θεωρεί ότι σε διάφορα κράτη μέλη η εθνική νομοθεσία ήταν αόριστη όσον αφορά τους στόχους και τις προσεγγίσεις, με ασαφή διατύπωση και χωρίς ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για την προώθηση της εργασίας· θεωρεί ότι η μεγάλη διακριτική ευχέρεια και η έλλειψη σαφών μηχανισμών εποπτείας είχαν σε ορισμένες περιπτώσεις ως αποτέλεσμα την υποκατάσταση θέσεων εργασίας με προσφορές που γίνονταν στο πλαίσιο της ΠΑΝ·

28.  εκφράζει ανησυχία για τις αναφορές στις οποίες επισημαίνεται η ακατάλληλη χρήση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από την ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων πληρωμών στους νέους ή των περιπτώσεων κατάχρησης της πρακτικής άσκησης, όπως για παράδειγμα η υπερβολική χρήση τους· εκφράζει την προθυμία του να καταπολεμήσει αυτές τις πρακτικές· θεωρεί ότι οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη χρήση του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία δεν πρέπει να αντίκειται στο πνεύμα της ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας και στον στόχο της μονιμότερης ένταξης στην αγορά εργασίας·

29.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσδιορίζουν, να ανταλλάσσουν και να διαδίδουν βέλτιστες πρακτικές, με στόχο την αμοιβαία εκμάθηση πολιτικών και τη συμβολή στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τεκμηριωμένων πολιτικών· τονίζει ότι οι μεταβολές στην αγορά εργασίας και η ψηφιοποίηση της οικονομίας επιβάλλουν μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης των νέων· επισημαίνει ότι η ΠΑΝ πρέπει να λειτουργεί με τη χρήση αποτελεσματικών εργαλείων για τη μείωση της ανεργίας των νέων και δεν θα πρέπει να ανακυκλώνει αναποτελεσματικές πολιτικές απασχόλησης·

30.  επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση Εγγυήσεων για τη Νεολαία, οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην εταιρική σχέση θεωρούνται κρίσιμης σημασίας στοιχεία για την υλοποίηση των προγραμμάτων των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και την προσέγγιση των ΕΑΕΚ· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν μια προσέγγιση συνεργασίας, προσδιορίζοντας ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους και να προωθήσουν καλύτερα το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία μεταξύ των επιχειρήσεων, ειδικότερα στις ΜΜΕ και τις μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις· τονίζει ότι, όπως προκύπτει από αποδεικτικά στοιχεία που προέρχονται από κράτη μέλη τα οποία είχαν ήδη υιοθετήσει προσεγγίσεις παρεμφερείς με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία πριν από τη θέσπιση του προγράμματος, η επιτυχής προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση·

31.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανώσεων νεολαίας ως διαμεσολαβητών μεταξύ των νέων και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να συνεργαστούν εκ του σύνεγγυς με οργανώσεις νεολαίας κατά την επικοινωνία, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

32.  τονίζει τη σπουδαιότητα των ειδικευμένων και εκσυγχρονισμένων ΔΥΑ για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στους ΕΑΕΚ· καλεί τα κράτη μέλη, κατά την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, να συντονίσουν καλύτερα τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησής τους σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ)· ενθαρρύνει την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργιών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών παρόχων απασχόλησης, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών συστημάτων· ενθαρρύνει την ευρεία χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη μείωση της γραφειοκρατίας·

33.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ειδική ανά χώρα εκτίμηση του ετήσιου κόστους για την αποτελεσματική υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία για κάθε κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση της ΔΟΕ·

34.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η προσφορά θέσεων μαθητείας στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν μόλις το 4,1 % των προσφορών που έχουν γίνει αποδεκτές μέχρι στιγμής·

Τελικές παρατηρήσεις

35.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξελιχθεί η ΠΑΝ από μέσο αντιμετώπισης κρίσεων σε πιο μόνιμο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μετά το 2020 και την παράλληλη εξασφάλιση της ταχείας και απλουστευμένης χορήγησης πόρων, το οποίο θα θεσπίζει παράλληλα απαίτηση συγχρηματοδότησης ώστε να υπογραμμιστεί η πρωταρχική ευθύνη των κρατών μελών· επισημαίνει ότι κατά την επέκταση της ΠΑΝ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· τονίζει ότι ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι η βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη καθορισμού σαφών και μετρήσιμων στόχων· τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ για να διασφαλιστούν συνέχεια, οικονομική αποδοτικότητα και προστιθέμενη αξία·

36.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του για την ΠΑΝ· τονίζει ότι απαιτούνται οπωσδήποτε περαιτέρω προσπάθειες και συνεχής πολιτική και χρηματοδοτική δέσμευση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· υπενθυμίζει, ειδικότερα, τη σημασία εξασφάλισης χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ΠΑΝ για την περίοδο 2018-2020, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· ζητεί επίσης να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις πληρωμών προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και έγκαιρη εφαρμογή της ΠΑΝ·

37.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των προσφορών εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑΝ και των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και ζητεί μία μελλοντική συζήτηση σχετικά με την επιλέξιμη ηλιακή ομάδα·

38.  θεωρεί ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει το πλαίσιο ποιότητας της απασχόλησης των νέων, θα πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της έγκρισης σύστασης που θα χρησιμοποιεί ως νομική βάση τα άρθρα 292 και 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ενώ θα πρέπει να ληφθεί μια σειρά ενημερωτικών μέτρων όπως για παράδειγμα η δημιουργία μιας εύκολα προσβάσιμης ιστοσελίδας που θα περιέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των περιόδων πρακτικής άσκησης σε κάθε κράτος μέλος·

39.   αναγνωρίζει ότι η ΠΑΝ αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο το οποίο αποσκοπεί στην συμπλήρωση των πρωτοβουλιών των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από τα κράτη μέλη για να συνδεθούν καλύτερα τα εκπαιδευτικά συστήματα με τις αγορές εργασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ένταξη περισσότερων νέων στις αγορές εργασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα και τις πολιτικές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αναντιστοιχιών δεξιοτήτων· αναγνωρίζει ότι η αξιοποίηση δεξιοτήτων συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την Ευρώπη και θεωρεί, ως εκ τούτου, απαραίτητο να διασφαλιστεί η καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων που ζητούνται με τις δεξιότητες που προσφέρονται·

40.  θεωρεί ότι η ΠΑΝ και οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία είναι απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και ειδικότερα της σύστασης 1 για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση· της σύστασης 4 για την ενεργό στήριξη της απασχόλησης· της σύστασης 5 για την ασφαλή και ευπροσάρμοστη απασχόληση· της σύστασης 6 για τις αποδοχές· της σύστασης 8 για τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των εργαζομένων· της σύστασης 10 για υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον και για την προστασία δεδομένων· της σύστασης 12 για την κοινωνική προστασία· της σύστασης 13 για τις παροχές ανεργίας· και της σύστασης 14 σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα·

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν νέες προσπάθειες από κοινού με τη ΔΟΕ για την παροχή προσαρμοσμένων πληροφοριών και τη βελτίωση της εθνικής ικανότητας υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, ως προς τα ακόλουθα θέματα: εξασφάλιση της πλήρους και βιώσιμης εφαρμογής της πρωτοβουλίας, βελτίωση της προσέγγισης των μη εγγεγραμμένων ΕΑΕΚ και των νέων χαμηλής ειδίκευσης, ενίσχυση των ικανοτήτων και βελτίωση της ποιότητας των προσφορών εργασίας·

42.  επισημαίνει ότι, εν αναμονή των τελικών στοιχείων που παρέχονται από την Επιτροπή με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, ο αριθμός των νέων που ολοκλήρωσαν κάποιο πρόγραμμα της ΠΑΝ στο τέλος του 2015 εκτιμάται σε 203 000 άτομα, το οποίο αντιστοιχεί στο 4 % των συμμετεχόντων· εκφράζει την ανησυχία του για τον υψηλό αριθμό συμμετεχόντων στην ΠΑΝ που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σε ορισμένα κράτη μέλη· θεωρεί σημαντική την ενίσχυση των κινήτρων ώστε οι νέοι να αντιμετωπίζουν την ΠΑΝ ως χρήσιμο πρόγραμμα·

43.  υπενθυμίζει ότι η ΠΑΝ θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα που ενισχύουν την ένταξη των ΕΑΕΚ στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, της πρακτικής εκπαίδευσης και της μαθητείας, αλλά ότι δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε υποκατάστατο της πραγματικής επικερδούς απασχόλησης·

44.  προτείνει τη δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραβίασης των δικαιωμάτων των νέων ώστε οι νέοι να μπορούν να αναφέρουν απευθείας στην Επιτροπή ενδεχόμενες αρνητικές εμπειρίες από τη συμμετοχή τους στα μέτρα της ΠΑΝ ή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δυνατή τη συγκέντρωση πληροφοριών και τη διερεύνηση αναφορών σχετικά με καταχρηστικές πρακτικές κατά την εφαρμογή πολιτικών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

45.  επιδοκιμάζει την αναφορά που περιλαμβάνεται στην επιστολή προθέσεων που επισυνάπτεται στην ομιλία του προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης το 2017 σε πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών της αγοράς εργασίας και την καλύτερη διαχείριση διασυνοριακών καταστάσεων, καθώς και την ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών για τη στήριξη της δίκαιης κινητικότητας·

46.  αναγνωρίζει την επιτυχία της ΠΑΝ στη μείωση των ποσοστών της ανεργίας των νέων και ειδικότερα στην εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, που είχε ως αποτέλεσμα η ΠΑΝ να έχει βοηθήσει περίπου το 48 % των ανδρών και το 52 % των γυναικών·

47.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή στο πλαίσιο της ΠΑΝ της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της οδηγίας 2010/41/ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα·

48.  θεωρεί απαραίτητο να προτείνουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θετικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια ως εργαζόμενες θα λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορές απασχόλησης και δεν θα απασχολούνται ή θα παγιδεύονται σε επισφαλείς, ανεπαρκώς αμειβόμενες και προσωρινές εργασίες με περιορισμένα ή καθόλου δικαιώματα·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν στατιστικά στοιχεία χωριστά ανά φύλο προκειμένου να μπορέσει να εκπονήσει η Επιτροπή εκτίμηση αντικτύπου της ΠΑΝ και της επίδρασής της στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διεξοδική αξιολόγηση και ανάλυση της εφαρμογής της·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να βρουν τρόπους υποστήριξης της επανένταξης των νέων γυναικών στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση μέσω της διασφάλισης της ισότητας των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την παροχή παιδικής μέριμνας και φροντίδας ενηλίκων, και μέσω της προαγωγής των ίσων αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας·

51.  προτρέπει τα κράτη μέλη να επενδύσουν μεγαλύτερες προσπάθειες στη βελτίωση μέτρων εντός των εκπαιδευτικών συστημάτων που θα συμβάλλουν στην προστασία των ευάλωτων νέων·

52.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι πιο πρόσφατες εκθέσεις αξιολόγησης(11) καταδεικνύουν ότι, κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου υλοποίησης της ΠΑΝ, η τελευταία φαίνεται ότι επικεντρώθηκε κυρίως στους ιδιαίτερα μορφωμένους ΕΕΕΚ, και όχι σε άτομα χαμηλής ειδίκευσης, μη ενεργά και μη καταγεγραμμένα από τις ΔΥΑ·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να επιλύσουν το ουσιαστικό αυτό πρόβλημα που παρουσιάζει η υλοποίηση της ΠΑΝ με την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ειδικών μέτρων παρακολούθησης με στόχο την εφαρμογή πιο τεκμηριωμένων, ουσιαστικών και βιώσιμων πολιτικών για τη νεολαία·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η νομοθεσία τους θα επιτρέπει σε όλους τους νέους ανθρώπους εντός της στοχευμένης ηλικιακής ομάδας να εγγράφονται και να συμμετέχουν πραγματικά στην ΠΑΝ(12)·

55.  εφιστά την προσοχή στην απουσία κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τις προσφορές πρακτικής άσκησης στην ελεύθερη αγορά σε ό,τι αφορά την διαφάνεια των προσλήψεων, τη διάρκεια και την αναγνώριση και επισημαίνει ότι λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, μεταξύ άλλων, για τον σκοπό της παρακολούθησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και της ΠΑΝ·

56.  αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ που απορροφήθηκαν μέσω της ΠΑΝ έχουν επιτύχει αισθητά αποτελέσματα και έχουν επιταχύνει την επέκταση της αγοράς εργασίας για τους νέους ανθρώπους· θεωρεί ότι η ΠΑΝ συνιστά σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, καθώς πολλά προγράμματα απασχόλησης των νέων δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί χωρίς τη δέσμευση της ΕΕ·

57.  επισημαίνει ότι τα κονδύλια που προορίζονταν αρχικά για την ΠΑΝ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 ήταν 6,4 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 3,2 δισεκατομμύρια EUR προέρχονταν από ειδική γραμμή του προϋπολογισμού και τα υπόλοιπα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)·

58.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, εγκρίθηκαν, σε πολιτικό επίπεδο, πρόσθετα κονδύλια ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων EUR για την ΠΑΝ για την περίοδο 2017-2020, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν με αντίστοιχο ποσό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· επισημαίνει εντούτοις ότι τα τελικά κονδύλια για το πρόγραμμα θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια των επικείμενων ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά από επίμονη παράκληση του Κοινοβουλίου, το αποτέλεσμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό 2018 της ΕΕ ήταν να αυξηθεί το αρχικά προτεινόμενο ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ κατά 116.7 εκατ. ευρώ σε νέες πιστώσεις, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό του για το 2018 να ανέρθει σε 350 εκατομμύρια EUR· σημειώνει τη μονομερή δέσμευση της Επιτροπής ότι θα προτείνει, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης της ΠΑΝ, εφόσον η ικανότητα απορρόφησης της ΠΑΝ επιτρέψει μια αύξηση·

60.  εκτιμά ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της ΠΑΝ δεν αρκεί για να καλύψει την πραγματική ζήτηση και τους πόρους που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα επιτύχει τους στόχους του· υπενθυμίζει ότι, κατά μέσο όρο, έχει βοηθηθεί μόνο το 42 % των ΕΑΕΚ, ποσοστό που σε ορισμένα κράτη μέλη είναι χαμηλότερο του 20 %· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν σημαντικά οι πιστώσεις για την ΠΑΝ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, και τα κράτη μέλη να προβλέψουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους κονδύλια για προγράμματα απασχόλησης των νέων·

61.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συνεκτικότητα των επενδύσεων στην απασχόληση των νέων ενθαρρύνοντας τη συνέργεια μεταξύ των διαθέσιμων πηγών και καθορίζοντας ομοιογενείς κανόνες που θα παρουσιαστούν σ’ ένα εξαντλητικό εγχειρίδιο με σκοπό να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος αντίκτυπος, σημαντικότερες συνέργειες, βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και απλοποίηση στην πράξη· υπενθυμίζει την προτεραιότητα που έχει η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις διαχειριστικές αρχές· τονίζει τη σημασία των ανά χώρα εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων των Εγγυήσεων για τη Νεολαία στο πλαίσιο των οποίων παρακολουθούνται επίσης οι συνέργειες μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και την ανάγκη καλύτερου συντονισμού και στενότερης συνεργασίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων που συμμετέχουν στη διαδικασία·

62.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον σχεδιασμό των επενδύσεων για την απασχόληση των νέων κατά την περίοδο μετά το 2020 κάνοντας πλήρη χρήση της προσέγγισης που εφαρμόζεται στον προγραμματισμό των ΕΔΕΤ, όπου η χρηματοδότηση υπόκειται σε ολοκληρωμένο προκαταρκτικό σχεδιασμό και σε εκ των προτέρων εκτίμηση, και στη συνέχεια στη σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης· θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση αυξάνει τον αντίκτυπο του προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει την επιτυχή υλοποίηση της ΠΑΝ σε κράτη μέλη με ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα και με σημαντικές συνεισφορές από τους εθνικούς και περιφερειακούς προϋπολογισμούς·

63.  καλεί επιπλέον την Επιτροπή να σχεδιάσει εκ νέου τον σημερινό μηχανισμό αξιολόγησης εστιάζοντας στα ενοποιημένα κριτήρια αποτελέσματος και στους ελέγχους επιδόσεων κατά τη διαδικασία υποβολής ετήσιων και τελικών εκθέσεων, προκειμένου να παρακολουθείται καλύτερα ο αντίκτυπος του προϋπολογισμού της ΕΕ· ζητεί να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ δείκτες, όπως το ποσοστό των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ που εισέρχονται στην πρωτογενή αγορά εργασίας χάρη σε παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

64.  τονίζει, ωστόσο, ότι η μεταρρύθμιση του σχεδιασμού και της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων δεν θα πρέπει ούτε να καθυστερήσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε να αυξήσει υπερβολικά τον διοικητικό φόρτο για τις διαχειριστικές αρχές και ειδικότερα για τους τελικούς δικαιούχους·

65.  αναγνωρίζει ότι ο υφιστάμενος διοικητικός φόρτος υπονομεύει την επενδυτική ικανότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως σε περίπτωση μέσων με συντομότερες περιόδους υλοποίησης, όπως η ΠΑΝ· ζητεί, ως εκ τούτου, να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες διαγωνισμού με έμφαση στην ταχύτερη προετοιμασία των προσφορών και στη συντόμευση των διαδικασιών προσφυγής κατά αποφάσεων· επισημαίνει τις θετικές επιπτώσεις της χρήσης απλουστευμένων επιλογών κόστους στις δαπάνες της ΠΑΝ· ζητεί να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ απλουστευμένες επιλογές κόστους σε σχέδια σχετικά με την ΠΑΝ, ούτως ώστε να μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού·

66.  τονίζει ότι, επί του παρόντος, η ΠΑΝ έχει τις καλύτερες επιδόσεις από όλα τα ΕΔΕΤ ως προς τη δημοσιονομική εκτέλεση·

67.  χαιρετίζει το γεγονός ότι τα μέτρα της ΠΑΝ έχουν προσφέρει βοήθεια σε περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια νέους και είχαν ως αποτέλεσμα να στηρίξουν τα κράτη μέλη δράσεις αξίας άνω των 4 δισ. ευρώ·

68.  σημειώνει ότι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το ενδεχόμενο κόστος της εφαρμογής ενός προγράμματος σε κάποιο κράτος μέλος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή ανεπαρκούς χρηματοδότησης για την εφαρμογή του και την επίτευξη των στόχων του· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε εκ των προτέρων ανάλυση και σε επισκόπηση του κόστους εφαρμογής του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία·

69.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία λιγότερο γραφειοκρατικών και περισσότερο επικαιροποιημένων συστημάτων παρακολούθησης για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΠΑΝ·

70.  ζητεί να εστιασθεί η προσοχή στα αποτελέσματα της ΠΑΝ, με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων δεικτών που θα αφορούν τις νέες υπηρεσίες και τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας που θεσπίστηκαν μέσω του προγράμματος στα κράτη μέλη καθώς και τον αριθμό των μόνιμων συμβάσεων που προσφέρθηκαν·

71.  θεωρεί αναγκαίο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος να αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης κόστους-οφέλους του προγράμματος· λαμβάνει υπό σημείωση τις προηγούμενες εκτιμήσεις της ΔΟΕ και του Eurofound και ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τις προβλέψεις αυτές·

72.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέτουν ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους, να αξιολογούν τις αποκλίσεις, να αναλύουν την αγορά πριν από την εφαρμογή των συστημάτων και να βελτιώσουν τα συστήματα παρακολούθησης και κοινοποίησης·

°

°  °

73.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.

(2)

ΕΕ L 126 της 21.5.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0390.

(5)

ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 69.

(6)

ΕΕ L 113 της 29.4.2017, σ. 56.

(7)

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη το 2013»,

(8)

Έκθεση του Eurofound του Αυγούστου 2014 με τίτλο «Επαγγελματικά προφίλ στις συνθήκες εργασίας: Ταυτοποίηση ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα».

(9)

άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» που δρομολογήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» που δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και τις «Ομάδες δράσης νέων» που δρομολογήθηκαν τον Ιανουάριο του 2012.

(10)

ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

(11)

Ειδική έκθεση αρ. 5/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων Τελική έκθεση προς τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουνίου 2016 σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων τρία έτη μετά» (COM(2016)0646)· Διεξοδική ανάλυση της EPRS, του Ιουνίου 2016, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων: Αξιολόγηση ευρωπαϊκής εφαρμογής».

(12)

Στη νομοθεσία ορισμένων χωρών ορισμένοι νέοι άνθρωποι και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με σοβαρές μορφές αναπηρίας ορίζονται ως «ανίκανοι να εργαστούν». Αδυνατούν να εγγραφούν στις ΔΥΑ με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην ΠΑΝ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 οδήγησε σε απότομη αύξηση των ανέργων. Οι νέοι, οι οποίοι συνήθως αναζητούσαν την πρώτη τους εργασία, εργάζονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή ήταν οι πρώτοι που έχαναν την εργασία τους λόγω των κανόνων για τις απολύσεις που επιβάλλουν να απολύονται πρώτα όσοι προσλήφθηκαν πιο πρόσφατα, επλήγησαν ιδιαίτερα. Το ποσοστό ανεργίας των νέων αυξήθηκε από 15 % το 2008 στο υψηλότερο επίπεδο του 24 % στις αρχές του 2013, ενώ το μέσο αυτό ποσοστό συγκαλύπτει τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών. Το 2013 το ποσοστό ανεργίας των νέων παρέμεινε κοντά στο 10 % στη Γερμανία, την Αυστρία και τις Κάτω Χώρες, ενώ στο υψηλότερο επίπεδό του ανήλθε ή υπερέβη κατά πολύ το 40 % στην Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και την Ελλάδα. Επιπλέον, η κρίση οδήγησε σε αύξηση της απομάκρυνσης των νέων από την αγορά εργασίας, ενώ ο αριθμός των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) ανήλθε σε 7,3 εκατομμύρια το 2013 (13 % όλων των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών).

Απέναντι στην κατάσταση αυτή, ανταποκρινόμενο σε πρόταση της Επιτροπής και έπειτα από τις συνεχείς πιέσεις του Κοινοβουλίου να αναλάβει επείγουσα δράση, στις 22 Απριλίου 2013, μέσω σύστασης του Συμβουλίου, το Συμβούλιο θέσπισε τις εγγυήσεις για τη νεολαία στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη μέλη δεσμεύονται να εξασφαλίζουν ότι οι νέοι λαμβάνουν προσφορά εργασίας καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να δημιουργήσει την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), η οποία θα λειτουργούσε ως το βασικό δημοσιονομικό μέσο της ΕΕ –σε σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)– για την παροχή συνδρομής σε περιοχές των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων, ειδικότερα μέσω της θέσπισης προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.

Ο προϋπολογισμός της ΠΑΝ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ορίστηκε σε 6,4 δισ. EUR, ποσό το οποίο αποτελείται από 3,2 δισ. EUR από ειδική νέα γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ και από 3,2 δισ. EUR από εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του ΕΚΤ. Με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ο προϋπολογισμός της ΠΑΝ –όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων– διατέθηκε προκαταβολικά για την περίοδο 2014-2015.

Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΠΑΝ είναι αυτές στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερέβαινε το 25 % για νέους ηλικίας 15-24 ετών το 2012, καθώς και κράτη μέλη με ποσοστό ανεργίας των νέων άνω του 20 % στα οποία καταγράφηκε αύξηση άνω του 30 % στο ποσοστό αυτό το 2012. Ενώ οι εγγυήσεις για τη νεολαία συνιστούν δέσμευση σε επίπεδο ΕΕ, η ΠΑΝ επικεντρώνεται μόνο στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες όπου τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι τα υψηλότερα· στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη που αποτελούν μερικώς ή πλήρως στόχο της ΠΑΝ ανέρχονται σε 20. Η ΠΑΝ στοχεύει σε νέους ηλικίας έως και 24 ετών, παρέχοντας παράλληλα στα κράτη μέλη τη δυνατότητα (της οποίας έχουν κάνει χρήση δέκα κράτη μέλη) να επεκτείνουν το όριο ηλικίας έως και τα 29 έτη.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης υλοποίησης είναι να αξιολογηθεί η υλοποίηση της ΠΑΝ σε σχέση με την ιδιότητά της ως βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στις εγγυήσεις για τη νεολαία, καθώς και να διατυπωθούν συστάσεις πολιτικής σχετικά με το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η λειτουργία της στο μέλλον, αξιοποιώντας την πείρα που έχει αποκτηθεί και τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη της πρωτοβουλίας.

Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, η εισηγήτρια βάσισε ειδικότερα τα συμπεράσματά της στα εξής έγγραφα: ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά»(1)· σχετικές ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· μελέτες που ανατέθηκαν από τα θεματικά τμήματα του Κοινοβουλίου· εσωτερική αξιολόγηση της υλοποίησης που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS)· και εκθέσεις της Επιτροπής Απασχόλησης του Συμβουλίου (EMCO). Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης η εισηγήτρια συνάντησε διάφορους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της νεολαίας, κοινωνικών εταίρων, ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων και εθνικών αρχών που συμμετέχουν στην υλοποίηση της ΠΑΝ/των εγγυήσεων για τη νεολαία, ενώ συμμετείχε επίσης σε αποστολές, συμπεριλαμβανομένης διερευνητικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία και την Κροατία.

Ευρήματα

Ενόψει της απότομης αύξησης της ανεργίας των νέων, βασική φιλοδοξία της ΠΑΝ ήταν να καταστεί δυνατή η ταχεία κινητοποίηση κονδυλίων στις περιοχές που είχαν πληγεί περισσότερο. Για να διευκολυνθεί η ταχεία απορρόφηση, οι δαπάνες για έργα της ΠΑΝ κατέστησαν επιλέξιμες από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και ο προϋπολογισμός της ΠΑΝ προκαταβλήθηκε για τα έτη 2014 και 2015. Καθώς διαπίστωσε ενδείξεις ότι ο ρυθμός πραγματικής υλοποίησης υστερούσε έναντι των προσδοκιών, τον Φεβρουάριο του 2015 η Επιτροπή πρότεινε σημαντική αύξηση του ποσοστού προχρηματοδότησης, από 1-1,5 % σε 30 %, απελευθερώνοντας με τον τρόπο αυτό ποσό 1 δισ. EUR για άμεση χρηματοδότηση. Με βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φιλοδοξία για ταχεία κινητοποίηση των κονδυλίων υλοποιήθηκε μόνο σε πέντε κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία). Ενδέχεται να χρειάστηκε περισσότερος χρόνος από το αναμενόμενο για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών, την εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών για μια προσέγγιση συνεργασίας και τη λήψη άλλων εισαγωγικών μέτρων, ενώ πολλά κράτη μέλη καθυστέρησαν στον ορισμό των αρμόδιων αρχών για την υποβολή αιτήσεων καταβολής δαπανών.

Βασική φιλοδοξία της ΠΑΝ και των εγγυήσεων για τη νεολαία είναι η προσέγγιση των ατόμων ΕΑΕΚ, ακόμη και αν δεν αναζητούν ενεργά εργασία. Από τις αξιολογήσεις που είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής καταδεικνύεται ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προσδιορισμό και τη στόχευση του πληθυσμού ΕΑΕΚ (ιδίως των μη ενεργών ατόμων ΕΑΕΚ), γεγονός που μπορεί να τα οδηγήσει στη στόχευση νέων ανέργων που είναι πιο ορατοί και μπορούν να ενταχθούν ευκολότερα. Στην τελευταία έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία βασίστηκε σε έλεγχο επιδόσεων σε επτά κράτη μέλη (πέντε για την ΠΑΝ), διατυπώθηκαν έντονες ανησυχίες όσον αφορά τις στρατηγικές καθορισμού του πληθυσμού-στόχου της ΠΑΝ («επιφανειακές και γενικόλογες»).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος των εγγυήσεων για τη νεολαία είναι η επίτευξη της βιώσιμης ένταξης των ατόμων ΕΑΕΚ στην αγορά εργασίας, καθορίζεται μια εξατομικευμένη προσέγγιση η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε προσφορά εργασίας καλής ποιότητας και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, συμβάλλοντας παράλληλα ιδανικά, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στην αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην (περιφερειακή) αγορά εργασίας. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της χρηματοδότησης της ΠΑΝ. Η Επιτροπή έχει γνωστοποιήσει ότι όλες οι διαχειριστικές αρχές έχουν αναφέρει την πρακτική καθορισμού εξατομικευμένου σχεδίου δράσης για κάθε δικαιούχο της ΠΑΝ. Αντιθέτως, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι μόνο ένα κράτος μέλος λαμβάνει συστηματικά υπόψη την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, ενώ όλα τα κράτη μέλη (που υποβλήθηκαν σε έλεγχο) εφαρμόζουν κάποιου είδους κατάρτιση προφίλ των ατόμων ΕΑΕΚ – άλλοτε χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα συστήματα και άλλοτε καθιερώνοντας νέα. Διάφορα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ορισμό του τι συνιστά προσφορά καλής ποιότητας. Σε προηγούμενη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατυπώθηκε η σύσταση να καταρτίσει η Επιτροπή, από κοινού με την EMCO, πρότυπα για προσφορά καλής ποιότητας. Τούτο συνεπάγεται αφ’ εαυτού ότι επί του παρόντος δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ποιότητα των προσφορών των εγγυήσεων για τη νεολαία που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

Το 2015 η ΔΟΕ εκτίμησε το κόστος υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία σε ολόκληρη την ΕΕ των 28 σε περίπου 45 δισ. EUR ετησίως. Πρέπει να σημειωθεί ότι στόχος της ΠΑΝ, στην οποία διατέθηκε προϋπολογισμός ύψους 6,4 δισ. EUR για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, είναι να συμπληρώσει την εθνική χρηματοδότηση και όχι να την αντικαταστήσει. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα υλοποίησης, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει τον κίνδυνο να υποκαταστήσει η χρηματοδότηση της ΠΑΝ την εθνική χρηματοδότηση, τονίζοντας για παράδειγμα ότι, στο δείγμα που εξέτασε, η πλειονότητα των μέτρων που λάμβαναν χρηματοδότηση από την ΠΑΝ υπήρχαν ήδη πριν από τη θέσπιση των εγγυήσεων για τη νεολαία/της ΠΑΝ. Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατηρεί ότι η ύπαρξη επιχειρησιακών προγραμμάτων που τεκμηριώνουν μόνο εν μέρει την κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων καθιστά ακόμη δυσκολότερη την εκτίμηση της προστιθεμένης αξίας της χρηματοδότησης της ΠΑΝ.

Το ερώτημα σχετικά με το αν η χρηματοδότηση της ΠΑΝ δαπανάται ορθά και αν οι νέοι που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας λαμβάνουν πράγματι βοήθεια για να ενταχθούν σε βιώσιμη απασχόληση μπορεί να απαντηθεί μόνο με τη στενή παρακολούθηση των δράσεων και τη διασφάλιση της συλλογής αξιόπιστων δεδομένων. Καθώς συνδέονται με το ΕΚΤ, οι δαπάνες της ΠΑΝ υπόκεινται σε λεπτομερείς απαιτήσεις για την παρακολούθηση των δράσεων και την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης κατάρτισης άμεσων και μακροπρόθεσμων δεικτών αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή έχει εκδώσει πρόσθετη πρακτική καθοδήγηση ώστε να διασφαλιστεί η συνεπής και αποτελεσματική υποβολή εκθέσεων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση το δείγμα που εξέτασε, διατυπώνει ανησυχίες σχετικά με την (έγκαιρη) διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων, ελλείψει των οποίων δεν είναι δυνατή η ορθή αξιολόγηση της αξιοπιστίας της υποβολής εκθέσεων.

Απόψεις της εισηγήτριας

Η ΠΑΝ θεσπίστηκε με σκοπό να βοηθήσει τους άνεργους νέους μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας και αεργίας των νέων. Με τον τρόπο αυτό, το πρόβλημα της ανεργίας των νέων κατέστη κοινή πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ και θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί κοινή προτεραιότητα και στο μέλλον.

Η ανεργία των νέων εμφανίζει τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση στην ΕΕ. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταβληθούν διαρκείς προσπάθειες.

Παρά το γεγονός ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα και ότι δαπανώνται σημαντικοί ενωσιακοί και εθνικοί πόροι εν προκειμένω, πρέπει να τονιστεί ότι οι πρώτες αξιολογήσεις υλοποίησης βασίζονται μόνο στις περιορισμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής.

Δεδομένης της ανομοιόμορφης υλοποίησης της ΠΑΝ μεταξύ των κρατών μελών, η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη. Παρατηρείται έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της ΠΑΝ. Η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για την ασυνέπεια στην παρακολούθηση, η οποία οδηγεί σε έλλειψη ορατών αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά την οικονομική αποδοτικότητα της ΠΑΝ, είναι δύσκολο να μετρηθεί η επιτυχία της. Ως εκ τούτου, συνιστάται, στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, να δοθεί έμφαση και να βελτιωθεί η διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα. Ειδικότερα, η εισηγήτρια καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή δεδομένων παρακολούθησης για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η εισηγήτρια προτείνει οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων να εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να υποβάλλει συγκρίσιμες, λεπτομερείς και τεκμηριωμένες εκθέσεις.

Ωστόσο, η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η ΠΑΝ αρχίζει να παράγει πολλά θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, λειτουργώντας ως μοχλός αλλαγής των πολιτικών. Και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Η ΠΑΝ ώθησε επίσης τις δημόσιες αρχές να είναι περισσότερο καινοτόμες και να εστιάσουν ολοένα σε μεγαλύτερο βαθμό στην εξασφάλιση εξατομικευμένων προσεγγίσεων όσον αφορά τη λήψη μέτρων για την απασχόληση των νέων. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΠΑΝ.

Η εισηγήτρια προτείνει να επικεντρωθεί η ΠΑΝ στη μακροχρόνια ανεργία των νέων, διότι μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και να αποδυναμώσει την αίσθηση του ανήκειν μεταξύ των νέων. Η εισηγήτρια ανησυχεί ότι η ανεργία των νέων μπορεί να προκαλέσει πολύ σημαντικές απώλειες όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, λόγω του ανεκμετάλλευτου δυναμικού του ανθρώπινου κεφαλαίου των νέων ανέργων.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κάλυψη της ΠΑΝ δείχνουν γενικά ότι το ποσοστό του πληθυσμού ΕΑΕΚ που έχει προσεγγίσει η πρωτοβουλία είναι χαμηλό. Η εισηγήτρια προτείνει στα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εξεύρεση τρόπων εντοπισμού μη ενεργών και διοικητικά αποκλεισμένων ατόμων ΕΑΕΚ και τη χάραξη κατάλληλων στρατηγικών προσέγγισης. Η ΠΑΝ θα πρέπει να είναι περισσότερο προσβάσιμη για όλους τους νέους, ιδιαίτερα τους νέους χαμηλής εξειδίκευσης και εκείνους που πλήττονται από μακροχρόνια ανεργία. Η εισηγήτρια ζητεί ισχυρότερη προσέγγιση των νέων που είναι περισσότερο αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας, για παράδειγμα των νέων με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια τονίζει τη σημασία ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Η διασυνοριακή και διαπολιτισμική ανταλλαγή εμπειριών μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία μάθηση, η οποία μπορεί με τη σειρά της να επηρεάσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ενεργοποίησης των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. Όλα τα μέτρα στο πλαίσιο της ΠΑΝ θα πρέπει να συνάδουν με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής υποστήριξης.

Από τα πρώτα διαθέσιμα δεδομένα υλοποίησης προκύπτει ότι στο πλαίσιο της ΠΑΝ/των εγγυήσεων για τη νεολαία η ποιότητα των προσφορών εργασίας είναι συχνά αμφιλεγόμενη. Επίσης, οι αγορές εργασίας μεταβάλλονται συνεχώς, γεγονός που οδηγεί σε έλλειψη σταθερών, μόνιμων θέσεων εργασίας. Πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα για το τι συνιστά ποιοτική προσφορά. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να θεωρούνται καλής ποιότητας, οι προσφορές θα πρέπει πάντοτε να ανταποκρίνονται τόσο στο επαγγελματικό προφίλ του συμμετέχοντος όσο και στη ζήτηση στην αγορά εργασίας Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί η βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας.

Για να συνεχιστεί η τάση μείωσης της ανεργίας των νέων, η εισηγήτρια προτείνει την καλύτερη στοχοθέτηση της παρεχόμενης χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια προτείνει επίσης να διερευνηθεί εάν τυχόν αλλαγή της καταμέτρησης των ανέργων από το τρέχον επίπεδο NUTS2 σε μικρότερες περιφέρειες επιπέδου NUTS3 θα οδηγούσε σε μια περισσότερο ακριβή και ωφέλιμη κατανομή της χρηματοδότησης. 

Η εισηγήτρια θεωρεί επιπλέον ότι η πολλαπλότητα έχει καίρια σημασία για τη χρηματοδότηση, γεγονός που σημαίνει ότι το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ολιστικά μέσω τοπικών, περιφερειακών και εθνικών διαύλων χρηματοδότησης. Το ένα επίπεδο δεν θα πρέπει να αποκλείει τα άλλα, δεδομένου ότι η αποκέντρωση είναι καθοριστική για την προσέγγιση και την παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων για περισσότερους νέους. Με τη διαμόρφωση τέτοιας δομής η χρηματοδότηση αναμένεται να καταστεί περισσότερο προσβάσιμη.

Στόχο της ΠΑΝ θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί η παροχή βοήθειας σε όλους τους νέους σε επιλέξιμες περιφέρειες ώστε να αποκτήσουν την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία, δεδομένου ότι η εύρεση της πρώτης εργασίας αποτελεί συνήθως την πιο δύσκολη αποστολή. Η ΠΑΝ θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποσκοπεί στην ενεργό παροχή μετάβασης προς τη μόνιμη απασχόληση.

Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η ΠΑΝ αποτελεί ένα από τα μέσα που έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται όταν οι οικονομίες της ΕΕ δεν ευημερούν και αυτού του είδους το μέσο θα πρέπει ως εκ τούτου να θεωρείται ως μοχλός επιπλέον ώθησης για την επίτευξη θετικού αντίκτυπου στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ΠΑΝ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την εθνική χρηματοδότηση και τα ήδη υφιστάμενα εθνικά μέτρα, ούτε να άρει το γεγονός ότι μόνο οι υγιείς οικονομικές πολιτικές μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη της απασχόλησης. Η ΠΑΝ θα πρέπει να παραμείνει στενά συνδεδεμένη με τις βασικές οικονομικές αρχές και το πνεύμα της ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αγορών εργασίας.

Η εισηγήτρια προτείνει, όσον αφορά την εθνική και την ενωσιακή χρηματοδότηση στον τομέα της ανεργίας των νέων, να είναι οι προσδοκίες περισσότερο ρεαλιστικές, οι δε στόχοι να είναι εφικτοί. Η εισηγήτρια συνιστά να συνεχιστεί η λήψη μέτρων και να παραταθεί η περίοδος υλοποίησης πέραν του 2020.

(1)

COM(2016)0646.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (24.11.2017)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη

(2017/2039(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Andrey Novakov

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 εκατομμύρια νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και ότι η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) έχει συνδράμει απευθείας περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια νέους στην ΕΕ· επισημαίνει ότι απαράδεκτα υψηλά ποσοστά νέων (16,6 % στην ΕΕ28 και 18,7 % στη ζώνη του ευρώ,) παραμένουν άνεργοι·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων στην ΕΕ μειώθηκε από 23,7 % το 2014 σε κάτω από 17 % το δεύτερο τρίμηνο του 2017, με πάνω από 1,8 εκατομμύρια λιγότερους νέους ανέργους και πάνω από 1 εκατομμύριο λιγότερους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑΝ είχε ως αποτέλεσμα να εγκρίνουν τα κράτη μέλη περισσότερα από 132 μέτρα ενίσχυσης της αγοράς εργασίας ειδικά για τους νέους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΠΑΝ έχει δεσμευτεί και ότι το 19 % έχει ήδη επενδυθεί από τα κράτη μέλη, γεγονός που σημαίνει ότι η ΠΑΝ έχει το υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκθέσεις αναφερόμενες στην υλοποίηση της ΠΑΝ δείχνουν ότι, παρά τις ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια της χρηματοδότησης και τις εκτιμήσεις της συνολικής απαιτούμενης επένδυσης, τα διαθέσιμα κονδύλια επικεντρώνονται επιτυχώς στην τοπική ζήτηση, μέσω της στόχευσης συγκεκριμένων περιφερειών και ομάδων δικαιούχων·

1.  αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ που απορροφήθηκαν μέσω της ΠΑΝ έχουν επιτύχει θετικά αποτελέσματα και έχουν επιταχύνει την επέκταση της αγοράς εργασίας για τους νέους ανθρώπους· θεωρεί ότι η ΠΑΝ συνιστά σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, καθώς πολλά προγράμματα απασχόλησης των νέων δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί χωρίς τη δέσμευση της ΕΕ·

2.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια που προορίζονταν αρχικά για την ΠΑΝ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 ανέρχονταν σε 6,4 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων τα 3,2 δισεκατομμύρια EUR προέρχονταν από ειδική γραμμή του προϋπολογισμού και τα υπόλοιπα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)· υπενθυμίζει ότι, λόγω της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, είχε αποφασιστεί η εμπροσθοβαρής εκταμίευση ολόκληρου του ποσού κατά την περίοδο 2014-2015·

3.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, εγκρίθηκαν, σε πολιτικό επίπεδο, πρόσθετα κονδύλια ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων EUR για την ΠΑΝ για την περίοδο 2017-2020, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν με αντίστοιχο ποσό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· επισημαίνει εντούτοις ότι τα τελικά κονδύλια για το πρόγραμμα θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια των επικείμενων ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά από επίμονη παράκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2018 ήταν να αυξηθεί το αρχικά προτεινόμενο ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ κατά 116.7 εκατ. ευρώ σε νέες πιστώσεις, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό του για το 2018 να ανέρθει σε 350 εκατομμύρια EUR· σημειώνει τη μονομερή δέσμευση της Επιτροπής ότι θα προτείνει, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, μια περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης της ΠΑΝ, εφόσον η ικανότητα απορρόφησης της ΠΑΝ επιτρέψει μια αύξηση·

5.  εκτιμά ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της ΠΑΝ είναι κατώτερος της πραγματικής ζήτησης και των πόρων που απαιτούνται για να επιτύχει το πρόγραμμα τους στόχους του· υπενθυμίζει ότι, κατά μέσο όρο, έχει βοηθηθεί μόνο το 42 % των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ποσοστό που πέφτει κάτω από το 20 % σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν σημαντικά οι πιστώσεις για την ΠΑΝ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, και τα κράτη μέλη να προβλέψουν μέσα για την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο των εθνικών προϋπολογισμών τους· θεωρεί ότι η ΠΑΝ συμπληρώνει τα εθνικά συστήματα και πιστεύει ότι θα πρέπει να συνοδευθεί από μέτρα υπέρ της ανάπτυξης και από συγκεκριμένες δραστηριότητες στα κράτη μέλη·

6.  θεωρεί ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιοτικής και αποτελεσματικής μαθητείας, ούτως ώστε να ενισχυθεί η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά πιο στοχευμένο τρόπο για τη χρηματοδότηση κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και για οιαδήποτε άλλη ενέργεια προς στήριξη της μαθητείας· θεωρεί ότι, ανάλογα με το περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, η στήριξη αυτή θα πρέπει να αντανακλάται σαφέστερα στις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ (για την αμοιβή της εργασίας και την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης του μαθητευομένου), καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά την παροχή υποδομών και εξοπλισμού για τα κέντρα ΕΕΚ·

7.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συνεκτικότητα των επενδύσεων στην απασχόληση των νέων ενθαρρύνοντας τη συνέργεια μεταξύ των διαθέσιμων πηγών και καθορίζοντας ομογενείς κανόνες που θα παρουσιαστούν σ’ ένα εξαντλητικό εγχειρίδιο με σκοπό να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος αντίκτυπος, σημαντικότερες συνέργειες, βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και απλοποίηση στην πράξη· υπενθυμίζει την προτεραιότητα που έχει η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις διαχειριστικές αρχές· τονίζει τη σημασία των ανά χώρα εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία στο πλαίσιο των οποίων παρακολουθούνται επίσης οι συνέργειες μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και την ανάγκη καλύτερου συντονισμού και στενότερης συνεργασίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων που συμμετέχουν στη διαδικασία·

8.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον σχεδιασμό των επενδύσεων για την απασχόληση των νέων κατά την περίοδο μετά το 2020 κάνοντας πλήρη χρήση της προσέγγισης που εφαρμόστηκε στον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, όπου η χρηματοδότηση υπόκειται σε ολοκληρωμένο προκαταρκτικό σχεδιασμό και σε εκ των προτέρων εκτίμηση, και ακολούθως στη σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης· θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση αυξάνει τον αντίκτυπο του προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει την επιτυχή υλοποίηση της ΠΑΝ σε κράτη μέλη με ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα και με σημαντικές συνεισφορές από τους εθνικούς και περιφερειακούς προϋπολογισμούς·

9.  θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της απασχόλησης των νέων θα πρέπει να πραγματοποιείται διατηρώντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ χρηματοδοτικών μέσων και μη επιστρεπτέων συνεισφορών·

10.  καλεί επιπλέον την Επιτροπή να σχεδιάσει εκ νέου το σημερινό μηχανισμό αξιολόγησης με έμφαση σε ενοποιημένα κριτήρια αποτελέσματος και σε ελέγχους επιδόσεων κατά τη διαδικασία υποβολής ετήσιων και τελικών εκθέσεων, προκειμένου να παρακολουθηθεί ο αντίκτυπος του προϋπολογισμού της ΕΕ με στόχο τη βελτίωση· ζητεί να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ δείκτες, όπως το ποσοστό των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ που εισέρχονται στην πρωτογενή αγορά εργασίας χάρις σε χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ παρεμβάσεις·

11.  τονίζει, ωστόσο, ότι η μεταρρύθμιση του σχεδιασμού και της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν θα πρέπει να αυξήσει υπερβολικά το διοικητικό φόρτο για τις διαχειριστικές αρχές και ιδίως όχι για τους τελικούς δικαιούχους·

12.  αναγνωρίζει ότι ο υφιστάμενος διοικητικός φόρτος υπονομεύει την επενδυτική ικανότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως σε περίπτωση μέσων με συντομότερες περιόδους υλοποίησης, όπως η ΠΑΝ· ζητεί, ως εκ τούτου, να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες διαγωνισμού με έμφαση στην ταχύτερη προετοιμασία των προσφορών και σε συντομότερες διαδικασίες προσφυγών κατά αποφάσεων· επισημαίνει τις θετικές επιπτώσεις της χρήσης απλουστευμένων επιλογών κόστους στις δαπάνες της ΠΑΝ· ζητεί να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ απλουστευμένες επιλογές κόστους σε σχέδια σχετικά με την ΠΑΝ, ούτως ώστε να μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, Javi López

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrey Novakov, Esteban González Pons, Inese Vaidere, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes, Λευτέρης Χριστοφόρου, Monika Hohlmeier, Patricija Šulin, Paul Rübig, Reimer Böge, Siegfried Mureşan

S&D

Daniele Viotti, Iris Hoffmann, Javi López, Jean-Paul Denanot, Jens Geier, John Howarth, Manuel dos Santos, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Vladimír Maňka

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Jordi Solé

5

-

ECR

Bernd Kölmel, Richard Ashworth

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Marco Zanni

NI

Ελευθέριος Συναδινός

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (28.11.2017)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη

(2017/2039(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Derek Vaughan

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη θέσπιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση το 1997, η Επιτροπή έχει υποστηρίξει σειρά μέτρων με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών των νέων όσον αφορά την απασχόληση και την εκπαίδευση(1)· ότι, μετά την κρίση, οι προσπάθειες της ΕΕ επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία (ΕΝ) και στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑΝ είναι μία πρωτοβουλία για να βοηθηθούν οι νέοι που δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται ούτε καταρτίζονται (ΕΕΑΚ), οι επί μακρόν άνεργοι νέοι και οι νέοι που δεν έχουν καταγραφεί ως ζητούντες εργασία και κατοικούν σε περιοχές όπου, το 2012, το ποσοστό ανεργίας των νέων ξεπερνούσε το 25 %·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η ΠΑΝ καλύπτουν διαφορετικές ενέργειες καθότι το πρώτο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, ενώ η ΠΑΝ αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο που χρησιμεύει ως βραχυπρόθεσμο μέτρο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία χρηματοδοτείται μέσω του ΕΚΤ, των εθνικών προϋπολογισμών και της ΠΑΝ, ενώ η ΠΑΝ μπορεί να χρηματοδοτήσει την άμεση παροχή θέσεων εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης στην ομάδα-στόχο της στις επιλέξιμες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία ισχύει και για τα 28 κράτη μέλη, μόνο 20 κράτη μέλη είναι επιλέξιμα για στήριξη από την ΠΑΝ· λαμβάνοντας, τέλος, υπόψη ότι μια παρέμβαση της ΠΑΝ δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια, ενώ το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία απαιτεί να υποβληθεί προσφορά εντός τεσσάρων μηνών· σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό, σε καμία χώρα, να εξασφαλιστεί σε όλους τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης η ευκαιρία να αποδεχθούν προσφορά εντός της τετράμηνης περιόδου, κυρίως λόγω δημοσιονομικών ελλειμμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία οδήγησε στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, με στόχο, ειδικότερα, να ευθυγραμμιστούν τα πρότυπά τους, εις ό, τι αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με την αγορά εργασίας και να επιτευχθούν έτσι οι στόχοι του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, προκειμένου να επιταχυνθεί η δρομολόγηση των δράσεων της ΠΑΝ, αποφασίστηκε να αυξηθούν σε 1.000.000 EUR οι πιστώσεις για την προχρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας, ποσό που αντιπροσώπευε για τα επιλέξιμα κράτη μέλη αύξηση από το αρχικό 1-1,5 % στο 30 %·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση ή το ιδιαίτερο παραγωγικό μοντέλο κάθε περιοχής, επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία δεν έχουν αποδώσει ως τώρα ομοιόμορφα αποτελέσματα, και ότι σε μερικές περιπτώσεις ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί η συμβολή τους·

1.  επισημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων και ιδίως το ποσοστό των νέων που ούτε εργάζονται ούτε παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη· επικροτεί, κατά συνέπεια, την παράταση της ΠΑΝ έως το 2020· θεωρεί ότι η ανεργία των νέων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και να διεξαχθεί μια ανάλυση του προγράμματος από άποψη κόστους-ωφελειών·

2.  υπογραμμίζει ότι κύριοι στόχοι της ΠΑΝ είναι να τονώσει τη δημιουργία απασχόλησης για τους νέους και να βοηθήσει τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν τα δικά τους συστήματα για τον εντοπισμό των αναγκών των νέων και την παροχή της αντίστοιχης στήριξης· τονίζει, επομένως ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία και της ΠΑΝ πρέπει στο μέλλον να αξιολογείται με βάση την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία ή τη βελτίωση των συστημάτων των κρατών μελών για τη στήριξη των νέων κατά τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία· θεωρεί ότι, για να λειτουργούν σωστά οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία, πρέπει να λειτουργούν επίσης αποτελεσματικά οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι πιστώσεις της ΠΑΝ χορηγήθηκαν εμπροσθοβαρώς κατά τα έτη 2014 και 2015, καθώς και για την αύξηση της αρχικής προχρηματοδότησης με σκοπό την εξασφάλιση ταχείας κινητοποίησης των πόρων· τονίζει ότι, μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), η ΠΑΝ έχει πλέον τις καλύτερες επιδόσεις ως προς τη δημοσιονομική εκτέλεση·

4.  χαιρετίζει το γεγονός ότι τα μέτρα της ΠΑΝ έχουν προσφέρει βοήθεια σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια νέους και είχαν ως αποτέλεσμα να στηρίξουν τα κράτη μέλη δράσεις αξίας άνω των 4 δισ. ευρώ·

5.  επισημαίνει την ύπαρξη καθυστερήσεων στην εφαρμογή της ΠΑΝ στα κράτη μέλη, οι οποίες οφείλονται σε διαδικαστικούς λόγους και στην καθυστερημένη έγκριση του τρέχοντος ΠΔΠ και του νομοθετικού πλαισίου καθώς και στη συνακόλουθη αναβολή του ορισμού των αρμόδιων αρχών· θεωρεί ότι πρόκειται για ανεπάρκεια της νομικής βάσης της ΠΑΝ, η οποία θα πρέπει να ξεπεραστεί από τα κράτη μέλη μέσω ταχείας εφαρμογής την οποία θα επιτρέψει η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση·

6.  τονίζει ότι θα ήταν επιθυμητό τα κράτη μέλη που δεν έχουν θεσπίσει ακόμη έναν ορισμό της «ποιοτικής προσφοράς» να το πράξουν· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα δίκτυα καταβάλλοντας προσπάθειες για να αναπτύξουν από κοινού συμπεφωνημένα χαρακτηριστικά της έννοιας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες υφιστάμενες πηγές και σε συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερομένους(2), βάσει χαρακτηριστικών όπως μία προσφορά που να αντιστοιχεί στο επίπεδο προσόντων των συμμετεχόντων, στο προφίλ τους και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, οι οποίες τους επιτρέπουν να εξασφαλίζουν ένα εισόδημα διαβίωσης και να απολαύουν κοινωνικής προστασίας, καθώς και προοπτικές για ανάπτυξη, που οδηγούν σε βιώσιμη και προσαρμοσμένη στο προφίλ τους ένταξη στην αγορά εργασίας·

7.  σημειώνει ότι η αναντιστοιχία μεταξύ των διαθέσιμων δεξιοτήτων και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMCO), να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των οικείων ενδιαφερομένων, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, και να υπάρξει εστίαση σε πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων στην εργασία·

8.  ζητεί να αναπτυχθεί ειδική εμπειρογνωμοσύνη και ικανότητα στα κράτη μέλη στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) για την υποστήριξη των ατόμων που δεν μπορούν να βρουν θέση εργασίας εντός τεσσάρων μηνών αφού καταστούν άνεργοι ή αποχωρήσουν από την τυπική εκπαίδευση·

9.  σημειώνει ότι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το ενδεχόμενο κόστος της εφαρμογής ενός προγράμματος σε κάποιο κράτος μέλος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή ανεπαρκούς χρηματοδότησης για την εφαρμογή του και την επίτευξη των στόχων του· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα δεικτών και μέτρων με σκοπό την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τόσο των δημόσιων προγραμμάτων απασχόλησης όσο και του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία, δεδομένου ότι, παρ’ όλο που εξαρχής είχε προβλεφθεί ένα σύστημα αυτού του είδους, συνεχίζουν να υπάρχουν πολλές ελλείψεις· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε εκ των προτέρων ανάλυση και σε επισκόπηση του κόστους εφαρμογής του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία·

10.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους, τις εκροές και τα αποτελέσματα της ΠΑΝ είναι ελλιπή και συχνά αντιφατικά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία λιγότερο γραφειοκρατικών και περισσότερο επικαιροποιημένων συστημάτων παρακολούθησης για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΠΑΝ·

11.  ζητεί να εστιασθεί η προσοχή στα αποτελέσματα του προγράμματος της ΠΑΝ, με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων δεικτών υπό μορφή νέων υπηρεσιών και μέτρων στήριξης στην αγορά εργασίας στα κράτη μέλη, χάρη στο πρόγραμμα και στον αριθμό των μόνιμων συμβάσεων που προσφέρθηκαν·

12.  θεωρεί αναγκαίο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος να αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης κόστους-οφέλους του προγράμματος· λαμβάνει υπό σημείωση τις προηγούμενες εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Eurofound και ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τις προβλέψεις αυτές·

13.  παρατηρεί ότι οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο κρατών μελών δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως και ότι χρειάζονται μακροπρόθεσμα σημαντικές προσπάθειες και εθνικοί και ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι για την επίτευξη των στόχων των Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

14.  ζητεί να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την περίοδο μετά το 2020 στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

15.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέτουν ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους, να προβαίνουν σε εκτιμήσεις των αποκλίσεων, να αναλύουν την αγορά πριν από την εφαρμογή των συστημάτων, να βελτιώσουν τα συστήματα παρακολούθησης και κοινοποίησης και να βελτιώσουν την ποιότητα των στοιχείων για να μπορέσουν να εκτιμήσουν με επιτυχία τα αποτελέσματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

12

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

12

+

EPP

S&D

ALDE

VERTS/ALE

EFDD

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Martina Dlabajová

Bart Staes

Marco Valli

1

-

EFDD

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» που δρομολογήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» που δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και τις «Ομάδες δράσης νέων» που δρομολογήθηκαν τον Ιανουάριο του 2012.

(2)

Όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, η κοινή δήλωση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων "Towards a Shared Vision of Apprenticeships" (Προς ένα Κοινό Όραμα για την Πρακτική Άσκηση) και η νομολογία του Δικαστηρίου για την επισφαλή απασχόληση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (23.11.2017)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη

(2017/2039(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Momchil Nekov

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) στη διευκόλυνση της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία (ΕΝ), και ως εκ τούτου στην αντιμετώπιση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, του φαινομένου της ανεργίας των νέων, η οποία εμφανίζεται να ανέρχεται στο διπλάσιο της μέσης συνολικής ανεργίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι, παρά τον αργό ρυθμό υλοποίησης της ΠΑΝ, έως τον Οκτώβριο του 2016, ο αριθμός των ανέργων νέων είχε μειωθεί σημαντικά·

2.  υπενθυμίζει ότι βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να απευθυνθεί σε όλους τους νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), και, ως εκ τούτου, προτρέπει τα κράτη μέλη να επενδύσουν μεγαλύτερες προσπάθειες στη βελτίωση μέτρων εντός των εκπαιδευτικών συστημάτων που θα συμβάλλουν στην προστασία των ευάλωτων νέων, και να εντοπίσουν και να στοχεύσουν, μέσω ειδικών και αποτελεσματικών μέτρων, όλους τους νέους ΕΑΕΚ, ιδίως εκείνους που ανήκουν στις λιγότερο προνομιούχες ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν εξατομικευμένη υποστήριξη προκειμένου να έρθουν σε επαφή με όλους τους ΕΑΕΚ με σκοπό να τους καταχωρίσουν· υπογραμμίζει επιπλέον την ανάγκη αξιολόγησης των συγκεκριμένων αναγκών και εμποδίων κάθε ομάδας στόχου ώστε να διαμορφωθούν στοχευμένα μέτρα·

3.  υπογραμμίζει σχετικά τον σημαντικό ρόλο των οργανώσεων νεολαίας για την πρόσβαση στους πλέον ευάλωτους νέους ανθρώπους και την ικανότητά τους να δρουν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των νέων ανθρώπων και των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης·

4.  επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να δρομολογηθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές επικοινωνίας, λόγου χάρη εκστρατείες ευαισθητοποίησης, με τη χρήση τόσο παραδοσιακών όσο και σύγχρονων διαύλων επικοινωνίας, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

5.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι πιο πρόσφατες εκθέσεις αξιολόγησης(1) καταδεικνύουν ότι το πρώτο στάδιο υλοποίησης της ΠΑΝ φαίνεται ότι επικεντρώθηκε κυρίως στους ιδιαίτερα μορφωμένους ΕΕΕΚ, και όχι σε άτομα χαμηλής ειδίκευσης, μη ενεργά και μη καταγεγραμμένα από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης· σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ο αριθμός των ανέργων ΕΑΕΚ έχει μειωθεί αλλά ο αριθμός των ανενεργών ατόμων έχει παραμείνει σταθερός· υπενθυμίζει συνεπώς την ανάγκη συνεργασίας με τοπικούς φορείς όπως οι οργανώσεις νεολαίας, οι ΜΚΟ και οι κοινωνικοί εταίροι, προκειμένου να αναπτυχθούν ειδικά μέτρα με καλύτερη στόχευση και πρόσβαση στους ανενεργούς ΕΑΕΚ·

6.  επισημαίνει σχετικά τη σημασία των συνεργιών με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου για την παροχή υψηλού επιπέδου μαθημάτων κατάρτισης πτυχιούχων, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική υλοποίηση της ΠΑΝ σε όλα τα κράτη μέλη·

7.  τονίζει τις δυσκολίες στην ορθή εκτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της ΠΑΝ, λόγω της έλλειψης εύρυθμων συστημάτων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, και καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να επιλύσουν το ουσιαστικό αυτό πρόβλημα με την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ειδικών μέτρων παρακολούθησης με στόχο την εφαρμογή πιο τεκμηριωμένων και βιώσιμων πολιτικών για τη νεολαία· παροτρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να συνεργαστούν εκ του σύνεγγυς με οργανώσεις νεολαίας και με ΜΚΟ βάσης·

8.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να διαδώσει ορθές πρακτικές παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, βάσει της επισκόπησης που διενεργεί ως προς τα ισχύοντα συστήματα στα κράτη μέλη·

9.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε μια γενική εικόνα του κόστους εφαρμογής του προγράμματος ΕΝ με σκοπό να εξασφαλίσουν τα αναγκαία κονδύλια και να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας των στόχων του εγχειρήματος·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές και εύκολα προσβάσιμες «μονοαπευθυντικές θυρίδες, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προσανατολισμού για τους νέους, σε μια υπηρεσία μίας στάσης· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να καταστούν όλα τα μέτρα και εργαλεία προσβάσιμα σε όλους, μέσω κάθε δυνατού διαύλου επικοινωνίας·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η νομοθεσία τους επιτρέπει σε όλους τους νέους ανθρώπους εντός της στοχευμένης ηλικιακής ομάδας να εγγράφονται και να συμμετέχουν πραγματικά στην ΠΑΝ(2)·

12.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ποιότητα των προσφορών· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι είναι ανάγκη να επικεντρωθούμε στην ποιότητα στο πλαίσιο κατεύθυνσης και καθοδήγησης, στην ποιότητα και στην επάρκεια της πραγματικής εξατομικευμένης κατάρτισης, μαθητείας ή απασχόλησης, καθώς και στην ποιότητα του αποτελέσματος σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους· υπογραμμίζει σχετικά ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων πλαισίων ποιότητας, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας, στο πλαίσιο της ΠΑΝ· συντάσσεται με την άποψη ότι οι νέοι πρέπει επίσης να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της ποιότητας των προσφορών· υπενθυμίζει την ανάγκη να επεκταθεί το επιλέξιμο όριο ηλικίας από 25 έως 29 ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματικότητα ότι πολλοί νέοι πτυχιούχοι και άτομα που εισέρχονται στην αγορά εργασίας βρίσκονται κοντά στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας της ζωής τους·

13.  επισημαίνει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας η θέσπιση καλύτερων μηχανισμών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι άνθρωποι λαμβάνουν προσφορές υψηλής ποιότητας· εφιστά την προσοχή στην απουσία ρύθμισης των προσφορών για πρακτική άσκηση στην ελεύθερη αγορά σε ό,τι αφορά την διαφάνεια των προσλήψεων, τη διάρκεια και την αναγνώριση· επισημαίνει ότι μερικά μόνο κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα κριτήρια ποιότητας για τον σκοπό της παρακολούθησης, μεταξύ άλλων, των ΕΝ και ΠΑΝ·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να επεκταθεί η πρωτοβουλία πέραν του 2020 και να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το επόμενο ΠΔΠ, αφού ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες και οι απαραίτητοι πόροι που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των στόχων της πρωτοβουλίας, και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων.

15.  επισημαίνει επίσης την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ian Hudghton, Monika Smolková

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, John Procter

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Monika Smolková, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Ian Hudghton

-

-

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Ειδική έκθεση αρ. 5/2017 σχετικά με την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων πρώτα αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων - τελική έκθεση· Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: Αξιολόγηση ευρωπαϊκής εφαρμογής, Οκτώβριος 2016· EPRS διεξοδική ανάλυση, Ιούνιος 2017.

(2)

Το νομοθετικό πλαίσιο ορισμένων χωρών θεωρεί ότι ορισμένοι νέοι άνθρωποι και δη με σοβαρές μορφές αναπηρίας είναι «ανίκανοι προς εργασία». Αδυνατούν να εγγραφούν στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και άρα αδυνατούν να συμμετάσχουν στην ΠΑΝ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (9.11.2017)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη

(2017/2039(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Vilija Blinkevičiūtė

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νεαρά άτομα, και ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες, έχουν πληγεί περισσότερο από την πρόσφατη οικονομική κρίση, η οποία είχε σοβαρό αντίκτυπο όχι μόνο στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και στην απασχόληση των νέων, αλλά και στην ψυχική και σωματική τους ευεξία, καθώς και, γενικότερα, στο εργασιακό τους περιβάλλον, τη δημογραφική κατάσταση, τις συνθήκες διαβίωσης και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παντού στην ΕΕ, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας και στη διοίκηση, με το συνολικό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών να είναι χαμηλότερο σχεδόν κατά 12 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο των ανδρών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «μείωση του χάσματος στους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις λόγω φύλου και, κατ’ επέκταση, στην καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών» είναι μία από τις προτεραιότητες που ορίζει η Επιτροπή στο έγγραφό της με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 31,5 % των εργαζόμενων γυναικών, έναντι 8,2 % των εργαζόμενων ανδρών, απασχολούνται σε εργασία μερικής απασχόλησης και ότι ποσοστό λίγο υψηλότερο του 50 % των γυναικών εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, σε σύγκριση με το 71,2 % των ανδρών, πράγμα που σημαίνει ότι η απόκλιση των ποσοστών πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 25,5 %·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισορροπία μεταξύ των φύλων είναι ένας δείκτης ο οποίος δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο των στόχων της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10 ΣΛΕΕ, η Ένωση, κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της, πρέπει να διασφαλίζει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ικανής να αντιμετωπίζει τις σοβαρές επιπτώσεις της ανεργίας και να διασφαλίζει υψηλά ποσοστά απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, με επαρκείς αποδοχές, και επαρκή κοινωνική προστασία σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την αρχή της επικουρικότητας, καθώς και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ότι πρέπει να καταπολεμά τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των νέων γυναικών και ανδρών και οι λόγοι για τους οποίους είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) διαφέρουν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσκολίες στην εξισορρόπηση εργασίας και ζωής λόγω της ανεπαρκούς στήριξης για τις οικιακές και οικογενειακές ευθύνες, καθώς και η υστέρηση στο θέμα της άδειας πατρότητας και οι έμφυλες προκαταλήψεις στην αγορά εργασίας ως συνέπεια αυτής, εξακολουθούν να περιορίζουν τις ευκαιρίες των γυναικών όσον αφορά την εκπαίδευση, να παρεμποδίζουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και να επηρεάζουν τις επιλογές της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και την οικονομική δραστηριότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνδυασμό με αυτό, σε πολλά κράτη μέλη οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε θέσεις επισφαλούς, μερικής ή ελάχιστης απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ανωτέρω έχουν αρνητικό αντίκτυπο μελλοντικά στους μισθούς και τις συντάξεις τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη απασχόληση νέων γυναικών σε αγροτικές περιοχές ή η μη καταχώρισή τους ως ανέργων καθιστά τα στατιστικά στοιχεία ανακριβή και δημιουργεί ανισότητες όσον αφορά τις συντάξεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρακτική επηρεάζει αρνητικά την κοινωνία ως σύνολο και ιδίως την ευημερία των γυναικών καθώς και άλλες μορφές κοινωνικής ασφάλισης και ευκαιρίες για αλλαγή στην επαγγελματική σταδιοδρομία ή μελλοντικές δυνατότητες απασχόλησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά των ατόμων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕAEΚ) παρουσιάζουν πτωτική τάση, παρόλο που αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΑΕΚ αποτελούν ετερογενή ομάδα με διαφορετικές ανάγκες και ότι, ως εκ τούτου, έχει τεράστια σημασία να ληφθούν μέτρα προκειμένου οι γυναίκες, τα νεαρά κορίτσια και η πτυχή του φύλου να γίνουν περισσότερο ορατές μέσω της επικαιροποίησης της ΠΑΝ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εθνικές αξιολογήσεις της ΠΑΝ, υπάρχουν δυσκολίες ως προς τη συμμετοχή ευάλωτων νέων σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πρώτη φάση εφαρμογής της, η ΠΑΝ απευθυνόταν κυρίως στη νεότερη ηλικιακή ομάδα των 15-24 ετών (77 %), σε νέους άνδρες (51 %), άτομα με τουλάχιστον ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (75 %) και στους ανέργους (77 %), παρά στα ανενεργά άτομα, σύμφωνα με έρευνα των αρχών διαχείρισης στα τέλη του 2015·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του αριθμού των ανέργων νέων και των νέων ΕΕΑΚ στην ΕΕ από το 2013· υπογραμμίζει, ωστόσο, το γεγονός ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί βασική ανησυχία σε πολλά κράτη μέλη·

2.  τονίζει ότι απαιτείται μια διττή στρατηγική προσέγγιση και μεθοδολογία με βάση την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και με οριζόντια εφαρμογή σε όλες τις πρωτοβουλίες, τις πολιτικές και τα μέτρα της ΕΕ στο πλαίσιο της ΠΑΝ, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες γυναίκες και τα κορίτσια·

3.  τονίζει ότι ο καθορισμός και η διασφάλιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με την ποιότητα της απασχόλησης που προσφέρεται στο πλαίσιο της ΠΑΝ έχει τεράστια σημασία, θα πρέπει να κατοχυρώνεται για όλους τους νέους που (επαν)εισέρχονται στην αγορά εργασίας και δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο το επαγγελματικό/εργασιακό τους προφίλ και τη ζήτηση της αγοράς εργασίας, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει: απασχόληση βάσει σύμβασης, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, αξιοπρεπείς μισθούς, κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, πρόσβαση στις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, άδειες, διακοπές και μόνιμη απασχόληση·

4.  αναγνωρίζει την επιτυχία της ΠΑΝ στη μείωση των ποσοστών της ανεργίας των νέων και στην εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, που είχε ως αποτέλεσμα η ΠΑΝ να έχει βοηθήσει περίπου το 48 % των ανδρών και το 52 % των γυναικών·

5.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της οδηγίας 2010/41/ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της ΠΑΝ·

6.  θεωρεί απαραίτητο να προτείνουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θετικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια ως εργαζόμενες λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορές απασχόλησης και δεν απασχολούνται ή δεν παγιδεύονται σε επισφαλείς, ανεπαρκώς αμειβόμενες και προσωρινές εργασίες με περιορισμένα ή καθόλου δικαιώματα·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καλά εστιασμένη, στοχοθετημένη προσέγγιση και τη μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή εξατομικευμένης βοήθειας, η οποία συνέβαλε στη γενικότερη επιτυχία της ΠΑΝ και, ιδίως, στην επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, που έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· υποστηρίζει την προώθηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου στον τομέα της καθοδήγησης και της διά βίου μάθησης με την εξασφάλιση δημόσιων υπηρεσιών εύρεσης εργασίας που θα στηρίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας μετά από διακοπές της σταδιοδρομίας τους·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν στατιστικά στοιχεία χωριστά ανά φύλο προκειμένου να εκπονήσει η Επιτροπή εκτίμηση αντικτύπου της ΠΑΝ και της επίδρασής της στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διεξοδική αξιολόγηση και ανάλυση της εφαρμογής της·

9.  καλεί τα κράτη μέλη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και άλλων σχετικών παραγόντων στο θέμα αυτό, να αναπτύξουν νέους, καινοτόμους και πιο εξατομικευμένους τρόπους προσέγγισης των ανέργων ΕΕΑΚ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια όπως φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, αναπηρία ή πολλαπλές διακρίσεις, καθώς και να βελτιώσουν σημαντικά την επικοινωνία, η οποία θα μπορούσε εύκολα να προσαρμοστεί σε διάφορες ομάδες-στόχο, και να βρουν τρόπους υποστήριξης της επανένταξης των νέων γυναικών στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση μέσω της διασφάλισης της ισότητας των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, την παροχή παιδικής μέριμνας και φροντίδας ενηλίκων, και μέσω της προαγωγής των ίσων αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας·

10.  υπενθυμίζει ότι καίρια σημασία στην προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας έχει η αποτελεσματική αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων· καλεί την Ένωση να πρωταγωνιστήσει στην αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας και της επαγγελματικής επιμόρφωσης·

11.  τονίζει ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιάζονται στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προσφορών· ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού των φύλων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να υποστηριχθεί, με βάση στοχευμένες πολιτικές, η ένταξη των κοριτσιών και των νέων γυναικών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών (STEM) και της επιχειρηματικότητας· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν προγράμματα, μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευση που θα αυξήσουν τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες των νέων, ιδίως των γυναικών και των ατόμων που ζουν σε αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές, προκειμένου να τα βοηθήσουν να επιτύχουν μακροπρόθεσμη, βιώσιμη οικονομική ανεξαρτησία και να καταστούν ενεργοί δημιουργοί ευκαιριών απασχόλησης·

12.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι προγράμματα όπως το «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και η ΠΑΝ δημιουργήθηκαν ως απάντηση σε ιδιαίτερα δυσμενείς περιστάσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να θεωρούνται υποκατάστατα συστημικών λύσεων για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων στα κράτη μέλη·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την υλοποίηση της ΠΑΝ, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως τις αδυναμίες της, και να διασφαλίσουν τη συνέχιση της χρηματοδότησής της κατά τη διάρκεια του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

14.  τονίζει ότι, κατά την εφαρμογή της ΠΑΝ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν ποσοστώσεις ανά φύλο, δεδομένου ότι αυτό το θετικό μέτρο είναι αποδεδειγμένα ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, των διακρίσεων και των διαφορών μεταξύ των φύλων·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους προκειμένου να αντλούν διδάγματα το ένα από το άλλο για να διασφαλίσουν ότι η ΠΑΝ θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα·

16.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιολογήσουν διεξοδικά και να εξετάσουν τη μελλοντική χρηματοδότηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και της ΠΑΝ υπό το πρίσμα της προστιθέμενης αξίας τους ως προς τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη αύξηση της απασχόλησης των νέων·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιφέρειες και να αποφύγουν λύσεις ενιαίου τύπου·

18.  προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση για αύξηση του προϋπολογισμού για την ΠΑΝ και τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, δεδομένου ότι η εν εξελίξει ευρωπαϊκή και οικονομική κρίση και η συνακόλουθη οικονομική επιβράδυνση υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αντιπαλεύουν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, το δημόσιο χρέος, τη χαμηλή ανάπτυξη και τις ανεπαρκείς επενδύσεις, καθώς και τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, ιδίως σε όσους ζουν σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές, που έχουν λιγότερες πιθανότητες να λάβουν επαρκή κατάρτιση και ενημέρωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Arne Gericke, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Niebler, Marijana Petir, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edouard Martin, Evelyn Regner, Jordi Solé, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward, Κωνσταντίνα Κούνεβα

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ulrike Müller, Gabriele Preuß

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Ulrike Müller

GUE/NGL

Malin Björk, Kostadinka Kuneva

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Edouard Martin, Gabriele Preuß, Marc Tarabella, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Jordi Solé, Terry Reintke

0

-

 

 

3

0

ECR

Arne Gericke, Jana Žitňanská

ENF

Mylène Troszczynski

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Λάμπρος Φουντούλης, Arne Gericke, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Robert Rochefort, Claude Rolin, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Rory Palmer, Anne Sander, Sven Schulze, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tom Vandenkendelaere

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Olle Ludvigsson, Norica Nicolai, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Norica Nicolai, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Georges Bach, Krzysztof Hetman, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Rory Palmer, Georgi Pirinski, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marita Ulvskog

1

-

NI

Λάμπρος Φουντούλης

2

0

ECR

Arne Gericke, Ulrike Trebesius

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου