Процедура : 2016/0412(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0001/2018

Внесени текстове :

A8-0001/2018

Разисквания :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Гласувания :

PV 04/10/2018 - 7.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0380

ДОКЛАД     ***I
PDF 1294kWORD 180k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Натали Гризбек

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0819),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 1, алинея втора, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0002/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Чешката република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по правни въпроси (A8-0001/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Обезпечаването и конфискацията на средствата и облагите от престъпна дейност са сред най-ефективните средства за борба с престъпността. Европейският съюз е решен да осигури по-ефективно разкриване, конфискация и повторно използване на активите от престъпна дейност24.

(3)  Обезпечаването и конфискацията на средствата и облагите от престъпна дейност са сред най-ефективните средства за борба с престъпността, с нарушенията на закона, по-специално от организираната престъпност, и с тероризма, поради факта, че те лишават престъпниците от облагите от техните незаконни дейности и терористите от възможността за организиране на нападения. Европейският съюз е решен да осигури по-ефективно разкриване, конфискация и повторно използване на активите от престъпна дейност24. Конфискуваните активи от престъпна дейност могат да бъдат насочени към дейности по правоприлагане, предотвратяване на престъпления или обезщетяване на пострадалите лица.

_________________

_________________

24 „Стокхолмска програма – Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ (OB C 115, 4.5.2010 г., стр. 1).

24 „Стокхолмска програма – Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ (OB C 115, 4.5.2010 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Тъй като престъпността често е транснационална по своя характер, ефективното трансгранично сътрудничество е от съществено значение за изземването и конфискацията на облагите от престъпна дейност и средствата на престъпленията.

(4)  Тъй като престъпността често е транснационална по своя характер, ефективното трансгранично сътрудничество, непрекъснатият обмен на информация и реципрочната подкрепа са от съществено значение за разкриването, изземването и конфискацията на облагите от престъпна дейност и средствата на престъпленията. Следователно правоприлагащите организации и органи, лица, звена или служби в държавите членки следва тясно да си сътрудничат и да комуникират помежду си, за да оптимизират продължителността и ефективността на процедурите по обезпечаването и конфискацията.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  В областта на финансовите услуги няколко правни акта на Съюза относно финансовите пазари предвиждат решения за обезпечаване и конфискация, като санкции за финансови институции. Ефективното трансгранично сътрудничество между наказателните съдилища и други компетентни национални органи е от първостепенно значение за стабилността на финансовата система на Съюза и доверието в нея.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Докладите на Комисията относно изпълнението на рамкови решения 2003/577/ПВР и 2006/783/ПВР сочат, че съществуващият режим за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация не е напълно ефективен. Настоящите инструменти не се изпълняват и прилагат еднакво в държавите членки, което води до недостатъчно взаимно признаване.

(6)  Докладите на Комисията относно изпълнението на рамкови решения 2003/577/ПВР и 2006/783/ПВР сочат, че съществуващият режим за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация не е напълно ефективен. Настоящите инструменти не се изпълняват и прилагат еднакво в държавите членки, което води до недостатъчно взаимно признаване и неефективно трансгранично сътрудничество.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  При разширената конфискация и конфискацията по отношение на трети лица трябва да се спазват гаранциите, предвидени в ЕКПЧ, по-специално членове 6 и 7, и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Решението на компетентните органи се основава на задълбочена оценка на конкретния случай на засегнатото от решението за конфискация лице, включително увереността, че конфискуваните стоки са били придобити или получени чрез престъпни дейности.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари представляват сериозни заплахи за икономиката на ЕС, например като намаляват значително данъчните приходи на държавите членки и на Съюза като цяло, както и за отчетността на проектите, финансирани от Съюза, тъй като престъпните организации действат в различни сектори, много от които подлежат на правителствен контрол.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За да се осигури ефективно взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация, правилата относно признаването и изпълнението на тези решения следва да бъдат установени чрез правно обвързващ юридически акт на Съюза, който се прилага пряко.

(11)  За да се осигури ефективно взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация, правилата относно признаването и изпълнението на тези решения следва да бъдат установени чрез правно обвързващ юридически акт на Съюза, който се прилага пряко и обхватът му е по-широк от другите правни актове до момента и който съдържа ясни разпоредби за издаването на решения за обезпечаване и конфискация на активи. Един-единствен инструмент за взаимно признаване на решения за обезпечаване, както и на решения за конфискация, съдържащ стандартен сертификат и формуляр, заедно с приложими правила и срокове, ще гарантира, че решенията се признават и изпълняват в рамките на Съюза без забавяне. Регламентът придава по-голяма яснота и по-голяма правна сигурност, премахва трудностите, свързани с транспонирането в националните системи, и по този начин дава възможност за по-бързо и по-ефективно изпълнение на решенията за обезпечаване и конфискация.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Макар взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация в Съюза да представлява важна стъпка в борбата срещу престъпността, значително количество активи биват държани в офшорни дружества в трети държави извън Европейския съюз и не се декларират и облагат с данъци. Един всеобхватен план за възпиране на прехвърлянето на активи към трети държави и за намиране на ефективен начин за възстановяването им би представлявал важна стъпка напред.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Важно е взаимното признаване и изпълнението на решенията за обезпечаване и конфискуване на имущество да се улеснят чрез установяване на правила, които задължават държавите членки да признават и изпълняват на своята територия решенията за обезпечаване и конфискация, издадени от друга държава членка в рамките на наказателно производство.

(12)  Важно е взаимното признаване и изпълнението на решенията за обезпечаване и конфискуване на имущество да се улеснят чрез установяване на правила, които задължават държавите членки, без необосновано забавяне или допълнителни формалности, да признават и изпълняват на своята територия решенията за обезпечаване и конфискация, издадени от друга държава членка в рамките на наказателно производство.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Важно е взаимното признаване и изпълнението на решенията за обезпечаване и конфискуване на имущество да се улеснят чрез установяване на правила, които задължават държавите членки да признават и изпълняват на своята територия решенията за обезпечаване и конфискация, издадени от друга държава членка в рамките на наказателно производство.

(12)  Важно е взаимното признаване и изпълнението на решенията за обезпечаване и конфискуване на имущество да се улеснят чрез установяване на правила, които задължават държавите членки да признават и изпълняват на своята територия решенията за обезпечаване и конфискация, издадени от друга държава членка в рамките на производство с наказателноправен характер.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  С оглед на съдебната практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), не винаги е достатъчно, при опита за определяне на това, дали дадено производство принадлежи към наказателноправната сфера, да се взема предвид само неговият характер съобразно националното право. За да се постигнат целите на Договорите и на настоящата директива и за да се осигури пълното зачитане на основните права, предвидени например в ЕКПЧ и в Хартата, при прилагането на директивата следва надлежно да се отчита не само формалната квалификация на производството по националното право, но също така и характерът на престъплението и тежестта на наказанието, което може да бъде наложено на засегнатото лице.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Настоящият регламент следва да се прилага за всички решения за конфискация, наложени от съд по наказателно дело във връзка с престъпление, и всички решения за обезпечаване, издадени с оглед на евентуална последваща конфискация. Следователно той следва да обхваща всички видове решения, обхванати от Директива 2014/42/ЕС, както и други видове решения, издадени без окончателна присъда, в рамките на наказателно производство. Настоящият регламент следва да не се прилага за решения за обезпечаване и конфискация, издадени в рамките на граждански или административни производства.

(13)  Настоящият регламент следва да се прилага за всички решения за конфискация, наложени от съд по наказателно дело, и всички решения за обезпечаване, издадени с оглед на евентуална последваща конфискация. Следователно той следва да обхваща всички видове решения, обхванати от Директива 2014/42/ЕС, както и други видове решения, издадени без окончателна присъда, в рамките на наказателно производство. Настоящият регламент следва да не се прилага за решения за обезпечаване и конфискация, издадени в рамките на граждански или административни производства.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Настоящият регламент не води до изменение на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от ДЕС.

(16)  Настоящият регламент не засяга задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, които са заложени в член 6 от ДЕС и в Хартата за основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата за основните права на Европейския съюз („Хартата“) и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(17)  Настоящият регламент зачита основните и процесуалните права и съблюдава относимите принципи, признати в Хартата за основните права на Европейския съюз („Хартата“) и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Настоящият регламент следва да се прилага, като се вземат предвид директиви 2010/64/ЕС30, 2012/13/ЕС31, 2013/48/ЕС32, 2016/34333, 2016/80034 и 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета35, които се отнасят до процесуалните права в наказателното производство.

(18)  Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с директиви 2010/64/ЕС30, 2012/13/ЕС31, 2013/48/ЕС32, 2016/34333, 2016/80034 и 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета35, които се отнасят до процесуалните права в наказателното производство.

_________________

_________________

30 Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

30 Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

31 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1).

31 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1).

32 Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1).

32 Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1).

33 Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1).

33 Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1).

34 Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1).

34 Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1).

35 Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1).

35 Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За тази цел решенията за обезпечаване и конфискация следва да се предават пряко от издаващия орган на изпълняващия орган или, когато е приложимо, на централен орган.

(20)  За тази цел решенията за обезпечаване и конфискация следва да се предават пряко от издаващия орган на изпълняващия орган и да се съобщават на централен орган, който отговаря за подпомагане на компетентните органи, регистриране на предаваните и получаваните решения за обезпечаване и конфискация на национално равнище и за оптимизиране на тяхното предаване и получаване.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20а)  С цел осигуряване предаването на решението за обезпечаване или конфискация до компетентния орган на изпълняващата държава, издаващият орган следва да може да използва всички възможни или подходящи средства за предаване, например защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа, Евроюст или други канали, използвани от съдебните органи.

Обосновка

Привеждане в съответствие с други инструменти на ЕС за взаимно признаване. Целта е да се улесни предаването на решения от издаващата държава.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Определянето от държавите членки на един или повече централни органи, които да могат да играят видима роля по отношение на административното подпомагане и координирането, представлява ключов елемент за подпомагане на своевременното взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация между издаващите и изпълняващите органи и за ускоряване на процедурите за взаимно признаване. В този смисъл ролята на Европейската съдебна мрежа също следва да бъде укрепена, за да се помогне на издаващите и изпълняващите органи да комуникират помежду си и да си сътрудничат по-ефективно.

Обосновка

Предложението за регламент съдържа в член 27, параграф 2 възможността държавите членки да определят централен орган за подкрепа и съдействие на компетентните национални органи, без обаче да се уточнява ролята или значението им. Централните органи обаче могат да имат истинска добавена стойност за улесняване на взаимното признаване, тъй като настоящият режим не е достатъчен.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Решението за конфискация следва да се предава заедно със стандартно удостоверение.

(21)  Решението за конфискация или решението за обезпечаване следва да се предава със стандартно удостоверение.

Обосновка

В името на опростяването е целесъобразно да се сближат процедурите за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и решенията за конфискация; съответно всяко от тези две решения трябва да бъде придружавано от удостоверение (включено в приложения I и II).

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а)  Когато правят декларация относно езиковия режим, който приемат по силата на настоящия регламент, държавите членки следва да посочат, в допълнение към своя официален език или своите официални езици, поне един друг официален език на Европейския съюз.

Обосновка

Привеждане в съответствие с други инструменти на ЕС за взаимно признаване. Езиковото многообразие на Европейския съюз трябва, разбира се, да се защитава, но не бива да бъде пречка за процедурите за взаимно признаване. Ето защо държавите следва да приемат това да получават решения за обезпечаване или конфискация поне на един друг език, различен от националния им език.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Изпълняващият орган следва да признава решението за конфискация без допълнителни формалности и следва да предприема необходимите мерки за неговото изпълнение. Решението относно признаването и изпълнението на решение за конфискация следва да се приема, а самата конфискация да се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както при сходни национални случаи. Следва да бъдат определени крайни срокове, за да се гарантира бързо и ефикасно вземане на решение и изпълнение на решението за конфискация.

(22)  Изпълняващият орган следва да признава решението за конфискация без допълнителни формалности или необосновано забавяне и следва да предприема необходимите мерки за неговото изпълнение. Решението относно признаването и изпълнението на решение за конфискация следва да се приема без необосновано забавяне, а самата конфискация да се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както при сходни национални случаи. Настоящият регламент следва да определя крайни срокове, благодарение на които да бъдат приключени различните етапи от процедурата, за да се гарантира бързо и ефикасно вземане на решение и изпълнение на решението за конфискация.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  С оглед на спешността на обезпечаването и на неговия временен характер, решението за обезпечаване следва да се издава по стандартен образец. Издаващият орган следва да установи дали издаването на решението за обезпечаване е необходимо и пропорционално за целите на временното предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, прехвърлянето или разпореждането с имущество. За да се хармонизират условията за издаване на решения за обезпечаване по национални и трансгранични случаи, решение за обезпечаване съгласно настоящия регламент следва да се издава само когато то би могло да се разпореди при сходен национален случай.

(23)  Издаващият орган следва да установи дали издаването на решението за обезпечаване е необходимо и пропорционално за целите на временното предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, прехвърлянето или разпореждането с имущество. За да се хармонизират условията за издаване на решения за обезпечаване по национални и трансгранични случаи, решение за обезпечаване съгласно настоящия регламент следва да се издава само когато то би могло да се разпореди при сходен национален случай.

Обосновка

В името на опростяването е целесъобразно да се сближат процедурите за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и решенията за конфискация; съответно всяко от тези две решения трябва да бъде придружавано от удостоверение (включено в приложения I и II).

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Изпълняващият орган следва да признава решението за обезпечаване без допълнителни формалности и следва незабавно да предприема необходимите мерки за неговото изпълнение. Решението относно признаването и изпълнението на решението за обезпечаване следва да се приема, а самото обезпечаване да се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както при сходен национален случай. Следва да бъдат определени крайни срокове, за да се гарантира бързо и ефикасно вземане на решение и изпълнение на решението за обезпечаване.

(24)  Изпълняващият орган следва да признава решението за обезпечаване без допълнителни формалности или необосновано забавяне и следва незабавно да предприема необходимите мерки за неговото изпълнение. Решението относно признаването и изпълнението на решението за обезпечаване следва да се приема без необосновано забавяне, а самото обезпечаване да се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както при сходен национален случай. Настоящият регламент следва да определя строги крайни срокове, до които да бъдат приключени различните етапи от процедурата, за да се гарантира бързо и ефикасно вземане на решение и изпълнение на решението за обезпечаване.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  При изпълнението на решение за обезпечаване издаващият орган и изпълняващият орган следва надлежно да вземат предвид поверителността на разследването. По-специално, изпълняващият орган трябва да гарантира поверителността на фактите и съществото на решението за обезпечаване.

(25)  Без да се засяга правото на информация на всяко заинтересовано лице, при изпълнението на решение за обезпечаване издаващият орган и изпълняващият орган надлежно вземат предвид поверителността на разследването. По-специално, изпълняващият орган трябва да гарантира поверителността на фактите и съществото на решението за обезпечаване.

Обосновка

Необходимо е да се изясни връзката между задълженията за уведомяване и изискванията за поверителност. Поверителността на разследване не може да лиши дадено лице от правото му на информация.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Признаването и изпълнението на решение за обезпечаване или решение за конфискация не следва да се отказват на основания, различни от посочените в настоящия регламент. По-специално, за изпълняващия орган следва да бъде възможно да не признае и изпълни решение за конфискация на основание на принципа ne bis in idem, на правата на всяко заинтересовано лице или на правото на лицата да присъстват на съдебния процес.

(26)  Признаването и изпълнението на решение за обезпечаване или решение за конфискация не следва да се отказват на основания, различни от посочените в настоящия регламент. По-специално, за изпълняващия орган следва да бъде възможно да не признае и изпълни решение за конфискация на основание на основните права, принципа ne bis in idem, на правата на всяко заинтересовано лице или на правото на лицата да присъстват на съдебния процес.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 26 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26а)  Принципът ne bis in idem е основополагащ принцип в правото на Съюза, както е признат в Хартата и развит в съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Поради това изпълняващият орган следва да има правото да откаже изпълнение на решение за конфискация или обезпечаване, ако изпълнението би било в противоречие с този принцип.

Обосновка

Привеждане в съответствие с други инструменти на ЕС за взаимно признаване. Подчертава се значението на принципа „ne bis in idem“ в наказателното право и европейското право.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26б)  Създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Съюза се основава на взаимното доверие и на презумпцията за спазване от другите държави членки на правото на Съюза, и по-специално на основните права. Тази презумпция обаче е оборима. Следователно, ако има сериозни основания да се счита, че изпълнението на дадено решение за конфискация или обезпечаване би довело до нарушаването на основно право на засегнатото лице и че изпълняващата държава няма да изпълни задълженията си във връзка със защитата на основните права, признати в Хартата, изпълнението на това решение за конфискация или обезпечаване следва да бъде отказано.

Обосновка

Инструментите за взаимно признаване съдържат често клауза за непризнаване, основана на зачитането на основните права, или имплицитна (Рамково решение 2002/584), или експлицитна (Рамково решение 2005/214/ПВР, Директива 2014/41/ЕС), наред с това развита от националното право. На второ място, Съдът на Европейския съюз потвърди съществуването и значението на такава клауза (дело Aranyosi/Caldararu от 5 април 2016 г. – С404/15). На трето място, добавянето на такава клауза ще може да позволи предотвратяването на евентуално противоречие между европейското право и националното конституционно право. Поради това е важно такава клауза да присъства в този регламент на ЕС.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 26 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26в)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в член 6 от ДЕС и в Хартата, и по-специално в дял VI от нея, в международното право и международните споразумения, по които Съюзът или всички държави членки са страна, включително Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и в конституциите на държавите членки в съответното им приложно поле. Никоя разпоредба в настоящия регламент не може да бъде тълкувана като забраняваща отказа да се изпълни дадено решение за конфискация или обезпечаване, когато въз основа на обективни елементи има основания да се счита, че горепосоченото решение е издадено с цел наказателно преследване или наказание на лице въз основа на неговия пол, расова или етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, националност, език или политически убеждения, или когато положението на лицето може да бъде застрашено на някое от тези основания.

Обосновка

Инструментите за взаимно признаване съдържат често клауза за непризнаване, основана на зачитането на основните права, или имплицитна (Рамково решение 2002/584), или експлицитна (Рамково решение 2005/214/ПВР, Директива 2014/41/ЕС), наред с това развита от националното право. На второ място, Съдът на Европейския съюз потвърди съществуването и значението на такава клауза (дело Aranyosi/Caldararu от 5 април 2016 г. – С404/15). На трето място, добавянето на такава клауза ще може да позволи предотвратяването на евентуално противоречие между европейското право и националното конституционно право. На последно място, съдебната практика на ЕСПЧ изведе на преден план трудности, в някои държави членки, във връзка с конфискацията и зачитането на основните права. Поради това е важно такава клауза да присъства в този регламент на ЕС.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 26 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26г)   Изключително важно е да се отчетат правата на всяко трето лице, което би било засегнато от решение за конфискация или обезпечаване на конкретно имущество, тъй като това лице е негов собственик, например, но не е могло да упражни правата си по време на процедурата в издаващата държава, тъй като не е било страна по нея. Поради това изпълняващият орган следва да има правото да откаже да признае или изпълни решение за конфискация или обезпечаване, когато това решение е свързано с конкретно имущество, което не е собственост на физическото или юридическото лице, срещу което е било издадено решението за конфискация в издаващата държава, нито на което и да е друго физическо или юридическо лице, което е било страна по процедурата в издаващата държава.

Обосновка

От основно значение е да се вземат предвид, в рамките на този регламент, правата на трети лица или трети страни, действащи добросъвестно, които могат да бъдат засегнати от решение за обезпечаване или конфискация.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Преди да реши да приложи основание за непризнаване и неизпълнение, изпълняващият орган следва да се консултира с издаващия орган, за да получи всяка необходима допълнителна информация.

(27)  Преди да реши да приложи основание за непризнаване и неизпълнение, изпълняващият орган следва да се консултира без необосновано забавяне с издаващия орган, за да получи всяка необходима допълнителна информация.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Издаващият орган следва да бъде уведомен незабавно за невъзможността да се изпълни решението. Такава невъзможност може да възникне поради факта, че имуществото вече е било конфискувано, изчезнало е, не може да бъде открито на мястото, посочено от издаващия орган, или местонахождението на имуществото не е било посочено достатъчно точно.

(29)  Издаващият орган следва да бъде уведомен без необосновано забавяне за причините, поради които изпълнението на дадено решение е невъзможно. Такава невъзможност може да възникне поради факта, че имуществото вече е било конфискувано, изчезнало е, не може да бъде открито на мястото, посочено от издаващия орган, или местонахождението на имуществото не е било посочено достатъчно точно.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29а)  При наличие на съмнение по отношение на местонахождението на имуществото, което подлежи на решение за конфискация, държавите членки следва да използват всички налични средства за идентифициране на точното местонахождение на такова имущество, включително използването на всички налични информационни системи.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Изпълнението на решение за конфискация или обезпечаване следва да се регулира от законодателството на изпълняващата държава и само нейните органи следва да бъдат компетентни да вземат решение относно процедурите за изпълнение.

(30)  Изпълнението на решение за обезпечаване или конфискация следва да се регулира от законодателството на изпълняващата държава и само нейните органи следва да бъдат компетентни да вземат решение относно процедурите за изпълнение.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Нормалното функциониране на практика на настоящия регламент предполага тясно общуване между участващите компетентни национални органи, особено при едновременно изпълнение на решение за конфискация в повече от една държава членка. Поради това компетентните национални органи следва да се консултират помежду си винаги, когато това е необходимо.

(31)  Нормалното функциониране на практика на настоящия регламент предполага тясно общуване и оптимално сътрудничество между участващите компетентни национални органи, особено при едновременно изпълнение на решение за обезпечаване или конфискация в повече от една държава членка. Поради това компетентните национални органи следва да се консултират помежду си винаги и следва да използват съвременни комуникационни технологии, приети в процедурните правила на съответните държави членки.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Правата на жертвите на обезщетение и връщане на имущество не трябва да бъдат засегнати при трансгранични случаи. Правилата за разпореждане с конфискуваното имущество следва да отдават предимство на обезщетяването и връщането на имуществото на жертвите. Държавите членки следва също така да се съобразяват със задълженията си за оказване на съдействие за събирането на данъчни вземания от други държави членки в съответствие с Директива 2010/24/ЕС36.

(32)  Правата на жертвите на обезщетение и връщане на имущество не се засягат при трансгранични случаи. Правилата за разпореждане с конфискуваното имущество отдават предимство на обезщетяването и връщането на имуществото на жертвите. Държавите членки следва също така да се съобразяват със задълженията си за оказване на съдействие за събирането на данъчни вземания от други държави членки в съответствие с Директива 2010/24/ЕС36.

_________________

_________________

36 Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 1).

36 Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 1).

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32а)  Имущество, обезпечено с оглед на последваща конфискация, и конфискувано имущество следва да бъдат управлявани по подходящ начин, за да не губят от икономическата си стойност, да се насърчи повторната им употреба за социални цели и да се избегне рискът от използването им за престъпна дейност в бъдеще. Поради това държавите членки следва да вземат необходимите мерки, включително продажба или прехвърляне на имущество, за да ограничат до минимум тези загуби и да дадат предимство на обществените цели. Те следва да вземат всички подходящи мерки, законодателни или други, като създаването на национални централизирани служби за управление на активи или равностойни механизми, за да управляват добре обезпеченото или конфискуваното имущество. С оглед на това би било от полза да се помисли за учредяването на фонд на Съюза, в който да се събират част от конфискуваните активи от всички държави членки. Средствата от този фонд следва да са на разположение за пилотни проекти на гражданите на Съюза, сдружения, обединения на неправителствени организации и други организации на гражданското общество, с цел насърчаване на ефективната повторна употреба на конфискуваните активи за обществени цели.

Обосновка

Важно е да се насърчава на европейско равнище и в държавите членки оптималното управление на обезпеченото и конфискуваното имущество и повторното му използване за социални цели, за целите на обезщетение на жертвите, както и на семействата на жертвите и предприятията, пострадали от организираната престъпност, или за целите на борбата срещу тази престъпност.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 32 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32б)  Правилата относно местоназначението на конфискуваните стоки следва да включват подходящи форми на обезщетение за семействата на полицейски и държавни служители, загинали при изпълнение на служебните си задължения, както и за полицейски и държавни служители, на които са били причинени трайни увреждания вследствие на изпълнението на своите задължения. Във връзка с това всяка държава членка следва да предвиди учредяването на фонд за обезщетяване на тези лица и да разпределя към него част от конфискуваните активи.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 32 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32в)  Практиката конфискуваните активи да се използват за социални цели насърчава и утвърждава разпространението на култура на зачитане на законността, подпомагане на жертвите на престъпления и предприемане на действия срещу организираната престъпност, т.е. създава „ползотворни“ механизми, които биха могли да се осъществяват и чрез неправителствени организации, в полза на обществото и на обществено-икономическото развитие на съответния район, при прилагане на обективни критерии; Съответно държавите членки следва да бъдат насърчавани да разработват такива практики.

Обосновка

Важно е да се насърчава на европейско равнище и в държавите членки оптималното управление на обезпеченото и конфискуваното имущество и повторното му използване за социални цели, за целите на обезщетение на жертвите, както и на семействата на жертвите и предприятията, пострадали от организираната престъпност, или за целите на борбата срещу тази престъпност.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 32 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32г)  За да може гражданското общество да усети конкретно ефективността на действията на държавите членки срещу организираната престъпност, включително тази под формата на мафия, и за да може облагите от престъпна дейност действително да се отнемат от престъпниците, е необходимо да се приемат общи мерки с цел избягване на повторното придобиване от престъпни организации на незаконно придобито имущество. В някои държави членки като ефективни инструменти са се доказали следните най-добри практики: управление и администриране от служби за управление на активи или от подобни механизми, както и използване на конфискуваното имущество за проекти, насочени към премахване и предотвратяване на престъпността, за други институционални или публични цели или за обществена употреба.

Обосновка

Важно е да се насърчава на европейско равнище и в държавите членки оптималното управление на обезпеченото и конфискуваното имущество и повторното му използване за социални цели, за целите на обезщетение на жертвите, както и на семействата на жертвите и предприятията, пострадали от организираната престъпност, или за целите на борбата срещу тази престъпност.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 32 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32д)  Конфискуваното имущество следва да бъде управлявано по подходящ начин за утвърждаване и насърчаване на зачитането на законността чрез повторното използване на това имущество в полза на социалния и икономическия интерес на общностите, които са пряко засегнати от дейността на терористи и престъпни организации.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Всяко заинтересовано лице, включително добросъвестните трети лица, следва да разполага със средства за правна защита срещу признаването и изпълнението на решение за обезпечаване или конфискация, за да защити своите права, включително и с ефективна възможност да оспори решението през съд или да претендира за право на собственост или други вещни права в съответствие с Директива 2014/42/ЕС. Искът следва да се завежда пред съд в изпълняващата държава.

(34)  Всяко заинтересовано лице, включително добросъвестните трети лица, следва да разполага с правни средства за защита срещу признаването и изпълнението на решение за обезпечаване или конфискация, за да защити своите права, включително правото на достъп до преписката, и с ефективна възможност да оспори решението пред съд или да претендира за право на собственост или други вещни права в съответствие с Директива 2014/42/ЕС. Искът следва да се завежда пред съд в изпълняващата държава.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  С цел внасяне на изменения в удостоверението и формуляра, предвидени в приложения I и II към настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

заличава се

Обосновка

Всички елементи, които се съдържат в двете удостоверения (в приложения I и II), следва, от съображения за правна сигурност, да бъдат установени и определени от законодателя. Делегирането на правомощия по този въпрос не е необходимо, нито уместно.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  С цел внасяне на изменения в удостоверението и формуляра, предвидени в приложения I и II към настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(35)  С цел внасяне на изменения в удостоверението и формуляра, предвидени в приложения I и II към настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации със специализираните органи в държавите членки и съответните европейски агенции, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се уреждат правилата, съгласно които една държава членка признава и изпълнява на своята територия решение за обезпечаване или конфискация, издадено от друга държава членка в рамките на наказателно производство.

1.  С настоящия регламент се уреждат правилата, съгласно които една държава членка признава и изпълнява на своята територия решение за обезпечаване или конфискация, издадено от друга държава членка в рамките на производства с наказателноправен характер.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящият регламент не води до изменяне на задължението за спазване на основните права и правни принципи, които са заложени в член 6 от ДЕС.

2.  Настоящият регламент не води до изменяне на задължението за спазване на основните права и правни принципи, които са заложени в член 6 от ДЕС и в Хартата, в частност правото на защита, правото на справедлив съдебен процес и правото на собственост.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Когато издава решение за обезпечаване или конфискация, издаващият орган гарантира зачитането на принципите на необходимост и пропорционалност.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „решение за конфискация“ е окончателна санкция или мярка, наложена от съд вследствие на производство за извършено престъпление, която води до окончателно отнемане на имущество от физическо или юридическо лице;

(1)  „решение за конфискация“ е мярка, наложена от съд вследствие на производство за извършено престъпление, която води до окончателно отнемане на имущество от физическо или юридическо лице;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „имущество“ е имущество от всеки вид, независимо дали материално или нематериално, движимо или недвижимо, и правните документи и инструменти, доказващи правото или интереса от такова имущество, за което издаващият орган е решил, че:

(3)  „имущество“ е пари или активи от всякакъв вид – материални или нематериални, движими или недвижими, както и ограничени вещни права и юридически документи или инструменти, доказващи правото или интереса от такива активи, за които издаващият орган е решил, че:

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „издаваща държава“ е държавата членка, в която в рамките на наказателно производство е издадено решение за обезпечаване или решение за конфискация;

(6)  „издаваща държава“ е държавата членка, в която в рамките на наказателноправно производство е издадено решение за обезпечаване или решение за конфискация;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а – подточка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  всеки друг компетентен орган, определен от издаващата държава, който в рамките на наказателно производство е компетентен да разпорежда обезпечаването на имущество или да изпълнява решение за обезпечаване в съответствие с националното право. Освен това, преди да бъде предадено на изпълняващия орган, решението за обезпечаване се потвърждава от съдия, съд, съдия-следовател или прокурор в издаващата държава след проверка за съответствието му с условията за издаване на такова решение съгласно настоящия регламент, по-специално условията, посочени в член 13, параграф 1 от него. Когато решението е потвърдено от такъв орган, този орган може също да бъде разглеждан като издаващ орган за целите на предаването на решението;

(2)  всеки друг компетентен орган, определен от издаващата държава, който е компетентен в областта на наказателноправните въпроси да разпорежда обезпечаването на имущество или да изпълнява решение за обезпечаване в съответствие с националното право. Освен това, преди да бъде предадено на изпълняващия орган, решението за обезпечаване се потвърждава от съдия, съд, съдия-следовател или прокурор в издаващата държава след проверка за съответствието му с условията за издаване на такова решение съгласно настоящия регламент, по-специално условията, посочени в член 13, параграф 1 от него. Когато решението е потвърдено от такъв орган, този орган може също да бъде разглеждан като издаващ орган за целите на предаването на решението;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  по отношение на решение за конфискация — компетентен орган, определен от издаващата държава, който в рамките на наказателно производство е компетентен да изпълни решение за конфискация, издадено от съд в съответствие с националното право;

б)  по отношение на решение за конфискация — компетентен орган, определен от издаващата държава, който, в областта на наказателноправните въпроси, е компетентен да изпълни решение за конфискация, издадено от съд в съответствие с националното право;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  „заинтересовано лице“ е всяко физическо или юридическо лице, включително добросъвестните трети лица, което е засегнато от настоящия регламент в съответствие с националното право на изпълняващата държава;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решение за обезпечаване или конфискация дава основание за изпълнение без проверка за двойна наказуемост на деянията, ако деянията, довели до решението за обезпечаване или конфискация, съставляват едно или повече от следните престъпления, съгласно определението им в законодателството на издаващата държава, и са наказуеми в издаващата държава с лишаване от свобода за максимален срок от поне три години : :

1.  Решение за обезпечаване или конфискация дава основание за изпълнение без проверка за двойна наказуемост на деянията, ако деянията, довели до решението за обезпечаване или конфискация, съставляват едно или повече от престъпленията, посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки1a.

-  участие в организирана престъпна група,

 

-  тероризъм,

 

-  трафик на хора,

 

-  сексуална експлоатация на деца и детска порнография,

 

-  незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,

 

-  незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,

 

-  корупция,

 

-  измама и свързани с измама престъпления по смисъла на Директива 2017/xxx/EС относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред,

 

-  измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности,

 

-  изпиране на незаконно придобити средства,

 

-  подправяне на парични знаци, включително евро,

 

-  компютърни престъпления,

 

-  престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и разновидности,

 

-  улесняване на незаконно влизане и пребиваване,

 

-  убийство, тежка телесна повреда,

 

-  незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

 

-  отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници,

 

-  расизъм и ксенофобия,

 

-  организиран или въоръжен грабеж,

 

-  незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,

 

-  мошеничество,

 

-  рекет и изнудване,

 

-  подправяне и пиратство на изделия,

 

-  подправяне на административни документи и търговия с тях,

 

-  измама и изготвяне на неистински непарични платежни инструменти,

 

-  незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа,

 

-  незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,

 

-  трафик на крадени превозни средства,

 

-  изнасилване,

 

-  палеж,

 

-  престъпления от компетентността на Международния наказателен съд,

 

-  незаконно отвличане на летателни средства или кораби,

 

-  саботаж.

 

 

__________________

 

1a Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решение за конфискация или заверено копие от него се предава заедно с удостоверението, предвидено в член 7, от издаващия орган пряко на изпълняващия орган или, когато е приложимо, на централния орган, посочен в член 27, параграф 2, по начин, даващ възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на изпълняващия орган да установи автентичността.

1.  Решение за конфискация се предава заедно с удостоверението, предвидено в член 7, от издаващия орган пряко на изпълняващия орган и се съобщава на централния орган, посочен в член 27, параграф 2, по начин, даващ възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на изпълняващия орган да установи автентичността му.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато органът в изпълняващата държава, който получава решение за конфискация, не е компетентен да го признае и да предприеме необходимите мерки за неговото изпълнение, той незабавно предава решението за конфискация на компетентния изпълняващ орган в своята държава членка и уведомява съответно издаващия орган.

6.  Когато органът в изпълняващата държава, който получава решение за конфискация, не е компетентен да го признае и да предприеме необходимите мерки за неговото изпълнение, той незабавно и най-късно в срок от 2 работни дни предава решението за конфискация на компетентния изпълняващ орган в своята държава членка и уведомява съответно издаващия орган.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При спазване на изискванията на член 4 решението за конфискация може да бъде предадено само на една изпълняваща държава към определен момент.

1.  По принцип, при спазване на изискванията на член 4 решението за конфискация може да бъде предадено само на една изпълняваща държава към определен момент.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Решение за конфискация, касаещо конкретно имущество, може да бъде предадено едновременно на повече от една изпълняваща държава в случаите, когато:

2.  Без да се засяга параграф 1, решение за конфискация, касаещо конкретно имущество, може да бъде предадено едновременно на повече от една изпълняваща държава в случаите, когато:

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Решение за конфискация на парична сума може да бъде предадено едновременно на повече от една изпълняваща държава, когато издаващият орган счита, че е налице специфична необходимост от това, по-специално когато:

3.  Без да се засяга параграф 1, решение за конфискация на парична сума може да бъде предадено едновременно на повече от една изпълняваща държава, когато издаващият орган счита, че е налице специфична необходимост от това, по-специално когато:

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато решение за конфискация на парична сума се предава до една или повече изпълняващи държави, общата сума, получена от изпълнението, не може да надхвърля максималната сума, посочена в решението за конфискация.

2.  Когато решение за конфискация на парична сума се предава до една или повече изпълняващи държави, общата сума, получена от изпълнението, не може да надхвърля максималната сума, посочена в решението за конфискация. В случай че конфискацията вече е изпълнена изцяло или отчасти, тази сума се приспада изцяло от конфискуваната в изпълняващата държава сума.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Издаващият орган незабавно уведомява изпълняващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране:

Издаващият орган незабавно и най-късно в срок от един работен ден уведомява изпълняващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране:

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако цялото или част от решението за обезпечаване или конфискация е било изпълнено в издаващата държава или в друга изпълняваща държава, като се посочва сумата, за която решението за обезпечаване или конфискация все още не е изпълнено;

б)  ако цялото или част от решението за конфискация е било изпълнено в издаващата държава или в друга изпълняваща държава, като се посочва сумата, за която решението за конфискация все още не е изпълнено;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато издаващата държава е посочила, че желае да оттегли решението от изпълняващата държава по някаква причина, изпълняващата държава незабавно прекратява изпълнението на решението за конфискация.

4.  Когато издаващата държава е посочила, че желае да оттегли решението от изпълняващата държава по някаква причина, изпълняващата държава незабавно и най-късно в срок от 3 работни дни прекратява изпълнението на решението за конфискация.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стандартно удостоверение

Стандартно удостоверение за издаването на решение за конфискация

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Веднага след приключване на изпълнението на решението изпълняващият орган уведомява издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.

4.  Веднага след приключване на изпълнението на решението изпълняващият орган уведомява незабавно и най-късно в срок от 12 часа издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Основания за непризнаване и неизпълнение на решения за конфискация

Задължителни и незадължителни основания за непризнаване и неизпълнение на решения за конфискация

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълняващият орган може да реши да не признае и да не изпълни решението за конфискация, само ако:

Изпълняващият орган не признава или не изпълнява решението за конфискация, ако:

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  удостоверението, предвидено в член 7, е непълно, явно неправилно или има явно несъответствие между него и решението за конфискация и недостатъкът не е отстранен след консултацията по параграф 2;

заличава се

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  решението за конфискация е издадено във връзка с престъпление, извършено извън територията на издаващата държава и изцяло или отчасти на територията на изпълняващата държава и деянието, във връзка с което е издадено решението за конфискация, не съставлява престъпление в изпълняващата държава;

заличава се

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  решението за конфискация е свързано с конкретно имущество, което не е собственост на физическото или юридическото лице, срещу което е издадено решението за конфискация в издаващата държава, нито на друго физическо или юридическо лице, което е страна по производството в издаващата държава;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  в един от случаите по член 3, параграф 2 деянието, на което се основава решението за конфискация, не съставлява престъпление по законодателството на изпълняващата държава; въпреки това по отношение на данъчните, митническите и борсовите задължения не може да се отказва изпълнение на решение за конфискация на основание, че законодателството на изпълняващата държава не налага същия вид данъци или такси или не предвижда същите правила по отношение на данъците и митата или същата уредба относно митниците и борсите като законодателството на издаващата държава;

заличава се

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  има сериозни основания да се счита, че изпълнението на решението за конфискация би било несъвместимо със задълженията на изпълняващата държава съгласно член 6 от ДЕС и Хартата.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Изпълняващият орган може да реши да не признае и да не изпълни решението за конфискация, ако:

 

а)  удостоверението, предвидено в член 7, е непълно или е явно неправилно, или ако между него и решението за конфискация има явно несъответствие и недостатъкът не е отстранен след консултацията по параграф 2, или ако условията, предвидени в член 7, параграф 2, не са спазени;

 

б)  решението за конфискация е издадено във връзка с престъпление, извършено извън територията на издаващата държава и изцяло или отчасти на територията на изпълняващата държава и деянието, във връзка с което е издадено решението за конфискация, не съставлява престъпление в изпълняващата държава;

 

в)  в един от случаите по член 3, параграф 2 деянието, на което се основава решението за конфискация, не съставлява престъпление по законодателството на изпълняващата държава; въпреки това по отношение на таксите или данъците, митниците и валутния обмен не може да се отказва изпълнение на решение за конфискация на основание, че законодателството на изпълняващата държава не налага същия вид такси или данъци или не предвижда същите правила или същите видове престъпления по отношение на таксите, данъците и митниците или същата уредба относно валутния обмен като законодателството на издаващата държава.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Когато издаващият орган има законни основания да счита, че въпросното имущество ще бъде преместено или унищожено съвсем скоро и че е необходима незабавна конфискация, той посочва в решението за конфискация, че мярката трябва да бъде изпълнена на определена дата. Изпълняващият орган отчита в пълна степен това изискване и изпълнява решението за конфискация в посочените срокове.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълняващият орган взема решението относно признаването и изпълнението на решение за конфискация без забавяне и, без да се засяга параграф 5, не по-късно от 30 дни след като е получил решението за конфискация.

2.  Изпълняващият орган взема решението относно признаването и изпълнението на решение за конфискация без забавяне и без да се засяга параграф 5 не по-късно от 10 работни дни след като е получил решението за конфискация.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Ако изпълняващият орган се консултира с издаващия орган в съответствие с член 9, параграф 2, изпълняващият орган взема без забавяне и най-късно в срок от 48 часа след консултацията решението относно признаването и изпълнението на решението за конфискация.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Изпълняващият орган съобщава на издаващия орган решението относно решението за конфискация незабавно и по начин, даващ възможност за писмено документиране.

3.  Изпълняващият орган съобщава на издаващия орган незабавно и най-късно в срок от 12 часа решението относно решението за конфискация по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Освен ако не са налице основания за отлагане по член 11, изпълняващият орган извършва конфискацията без забавяне, и без да се засяга параграф 5 от настоящия член, не по-късно от 30 дни след вземането на решението, посочено в параграф 2 от настоящия член.

4.  Освен ако не са налице основания за отлагане по член 11, изпълняващият орган извършва конфискацията без забавяне и без да се засяга параграф 5 от настоящия член не по-късно от 10 работни дни след вземането на решението, посочено в параграф 2 от настоящия член.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато в определен случай не е възможно да бъдат спазени посочените в параграфи 2 или 4 срокове, изпълняващият орган уведомява без забавяне издаващия орган чрез всички налични средства като посочва причините за забавянето и провежда консултации с издаващия орган за подходящия срок за извършване на конфискацията. В такъв случай срокът, посочен в параграфи 2 или 4, може да бъде удължен с най-много 30 дни.

5.  Когато в определен случай не е възможно да бъдат спазени посочените в параграфи 2 или 4 срокове, изпълняващият орган уведомява без забавяне и най-късно в срок от 2 работни дни издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, като посочва причините за забавянето и провежда консултации с издаващия орган за подходящия срок за извършване на конфискацията. В такъв случай срокът, посочен в параграфи 2 или 4, може да бъде удължен с най-много 20 работни дни.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълняващият орган незабавно докладва на издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, за отлагането на изпълнението на решението, включително за основанията за отлагането и, ако е възможно, за очакваната продължителност на отлагането.

2.  Изпълняващият орган незабавно и най-късно в срок от 48 часа докладва на издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, за отлагането на изпълнението на решението, включително за основанията за отлагането и – ако е възможно – за очакваната продължителност на отлагането. При отлагане съгласно параграф 1, буква б) издаващият орган дава нови указания за точния размер на паричната сума, подлежаща на конфискация, в случаи на изпълнение на решение за конфискация в повече от една държава членка.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Веднага след като отпадне основанието за отлагане, изпълняващият орган предприема незабавно необходимите мерки за изпълнение на решението и уведомява за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.

3.  Веднага след като отпадне основанието за отлагане, изпълняващият орган предприема незабавно и най-късно в срок от 10 работни дни необходимите мерки за изпълнение на решението и уведомява за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато решението за конфискация е невъзможно да бъде изпълнено, тъй като имуществото, което трябва да бъде конфискувано, вече е конфискувано, изчезнало е, било е унищожено или не може да бъде открито на мястото, посочено в удостоверението, или защото местонахождението на имуществото не е било посочено достатъчно точно, дори след консултации с издаващия орган, издаващият орган се уведомява за това незабавно. Когато е възможно, решението може да бъде изпълнено върху друго имущество в съответствие с член 8, параграф 2 или 3.

Когато решението за конфискация е невъзможно да бъде изпълнено, тъй като имуществото, което трябва да бъде конфискувано, вече е конфискувано, е изчезнало, е унищожено или не може да бъде открито на мястото, посочено в удостоверението, или защото местонахождението на имуществото не е било посочено достатъчно точно, дори след консултации с издаващия орган, издаващият орган се уведомява за това незабавно и най-късно в срок от 48 часа. Когато е възможно, решението може да бъде изпълнено върху друго имущество в съответствие с член 8, параграф 2 или 3.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Задължение за информиране на заинтересованите лица

 

1.  След като решението за конфискация бъде изпълнено и най-късно в срок от 48 часа след неговото изпълнение, изпълняващият орган уведомява за своето решение лицето, срещу което е издадено решението за конфискация, както и всички заинтересовани лица, включително добросъвестни трети лица.

 

2.  В уведомлението се посочват мотивите за решението за конфискация, органът, който е издал решението, и съществуващите правни средства за защита съгласно националното законодателство на изпълняващата държава.

 

3.  Уведомлението съдържа уместна информация по такъв начин, че лицето да може да упражни правото си на ефективни правни средства за защита във връзка с мотивите за решението за конфискация, с органа, който е издал решението, и със съществуващите правни средства за защита съгласно националното законодателство на изпълняващата държава.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  издаването на решението е необходимо и пропорционално, за да се предотвратят временно унищожаването, промяната, преместването, прехвърлянето или разпореждането с имущество, с оглед евентуална последваща конфискация, като се вземат предвид правата на засегнатото лице;

а)  издаването на решението е необходимо и пропорционално, за да се предотвратят временно унищожаването, промяната, преместването, прехвърлянето или разпореждането с имущество, с оглед на евентуална последваща конфискация, като се вземат предвид правата на засегнатото лице и на всяко добросъвестно трето лице;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  решението може да бъде взето при същите условия също и при сходен национален случай; и

б)  решението може да бъде взето при същите условия също и при сходен национален случай и мотивът или мотивите за решението са посочени по подходящ начин.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  причината или причините за решението са посочени по подходящ начин, поне накратко.

заличава се

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решение за обезпечаване се предава посредством формуляра, описан в член 16, от издаващия орган пряко на изпълняващия орган или, когато е приложимо, на централния орган, посочен в член 27, параграф 2, по начин, даващ възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на изпълняващия орган да установи автентичността.

1.  Решението за обезпечаване се предава посредством удостоверението, описано в член 16, от издаващия орган пряко на изпълняващия орган и се съобщава на централния орган, посочен в член 27, параграф 2, по начин, даващ възможност за писмено документиране, и при условия, които позволяват на изпълняващия орган да установи неговата автентичност.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  съдържа указание, че имуществото остава в изпълняващата държава до предаването на решение за конфискация в съответствие с член 4. Издаващият орган посочва очакваната дата за това предаване във формуляра, посочен в член 16.

б)  съдържа указание, че имуществото остава в изпълняващата държава до предаването на решение за конфискация в съответствие с член 4. Издаващият орган посочва очакваната дата за това предаване в удостоверението, посочено в член 16.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Когато изпълняващият орган, който получи решение за обезпечаване, не е компетентен да го признае и да предприеме необходимите мерки за неговото изпълнение, той незабавно предава решението за обезпечаване на компетентния изпълняващ орган в своята държава членка и уведомява съответно издаващия орган.

8.  Когато изпълняващият орган, който получи решение за обезпечаване, не е компетентен да го признае и да предприеме необходимите мерки за неговото изпълнение, той предава незабавно и най-късно в срок от 2 работни дни решението за обезпечаване на компетентния изпълняващ орган в своята държава членка и уведомява издаващия орган.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При спазване на изискванията на член 14 решението за обезпечаване може да бъде предадено само на една изпълняваща държава към определен момент.

1.  При спазване на изискванията на член 14 решението за обезпечаване по принцип може да бъде предадено само на една изпълняваща държава към определен момент.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Решение за налагане на обезпечителна мярка върху конкретно имущество може да бъде предадено едновременно на повече от една изпълняваща държава, когато:

2.  Без да се засяга параграф 1, решението за налагане на обезпечителна мярка върху конкретно имущество може да бъде предадено едновременно на повече от една изпълняваща държава, когато:

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Решението за обезпечаване на парична сума може да бъде предадено едновременно на повече от една изпълняваща държава, когато издаващият орган прецени, че е налице конкретна нужда от това, по-специално когато е малко вероятно очакваната стойност на имуществото, което може да бъде обезпечено в издаващата държава и във всяка една изпълняваща държава, да бъде достатъчна за достигане на пълния размер, предвиден в решението за обезпечаване.

3.  Без да се засяга параграф 1, решението за обезпечаване на парична сума може да бъде предадено едновременно на повече от една изпълняваща държава, когато издаващият орган прецени, че е налице конкретна нужда от това, по-специално когато е малко вероятно очакваната стойност на имуществото, което може да бъде обезпечено в издаващата държава и във всяка една изпълняваща държава, да бъде достатъчна за достигане на пълния размер, предвиден в решението за обезпечаване.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Формуляр на решението за обезпечаване

Стандартно удостоверение за издаването на решение за обезпечаване

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решението за обезпечаване се издава на формуляра, предвиден в приложение II.

заличава се

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Издаващият орган попълва формуляра, подписва го и заверява съдържанието му като вярно и точно.

2.  Издаващият орган попълва удостоверението по приложение IІ, подписва го и заверява съдържанието му като вярно и точно.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Веднага след приключване на изпълнението на решението изпълняващият орган уведомява незабавно и най-късно в срок от 12 часа издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Освен това изпълняващият орган докладва пред издаващия орган относно предприетите мерки за изпълнение на решението за обезпечаване, както и относно резултатите от тях, включително като дава описание на имуществото, върху което е наложено обезпечение, и оценка на неговата стойност, в срок от 3 работни дни от изпълнението на решението и по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Основания за непризнаване и неизпълнение на решения за обезпечаване

Задължителни и незадължителни основания за непризнаване и неизпълнение на решения за обезпечаване

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълняващият орган може да реши да не признае и да не изпълни решението за обезпечаване, само ако:

1.  Изпълняващият орган не признава или не изпълнява решението за обезпечаване, ако:

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  формулярът, предвиден в член 16, е непълен или явно неправилен и не е бил попълнен след консултация в съответствие с параграф 2;

заличава се

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  решението е издадено във връзка с престъпление, извършено извън територията на издаващата държава и изцяло или отчасти на територията на изпълняващата държава и деянието, във връзка с което е издадено решението за обезпечаване, не съставлява престъпление в изпълняващата държава;

заличава се

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  решението за обезпечаване е свързано с конкретно имущество, което не е собственост на физическото или юридическото лице, срещу което е издадено решението за конфискация в издаващата държава, нито на друго физическо или юридическо лице, което е страна по производството в издаващата държава;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  в един от случаите по член 3, параграф 2 деянието, на което се основава решението за обезпечаване, не съставлява престъпление по законодателството на изпълняващата държава; въпреки това по отношение на данъчните, митническите и борсовите задължения не може да се отказва изпълнение на решение за обезпечаване на основание, че законодателството на изпълняващата държава не налага същия вид данъци или такси или не предвижда същите правила по отношение на данъците, таксите и митата или същата уредба относно митниците и борсите като законодателството на издаващата държава;

заличава се

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  има сериозни основания да се счита, че изпълнението на решението за обезпечаване би било несъвместимо със задълженията на изпълняващата държава съгласно член 6 от ДЕС и Хартата.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Изпълняващият орган може да реши да не признае и да не изпълни решенията за обезпечаване, ако:

 

а)  удостоверението, предвидено в член 16, е непълно или явно неправилно и недостатъкът не е отстранен след консултацията по параграф 2, или ако условията, предвидени в член 16, параграф 3, не са спазени;

 

б)  решението е издадено във връзка с престъпление, извършено извън територията на издаващата държава и изцяло или отчасти на територията на изпълняващата държава и деянието, във връзка с което е издадено решението за обезпечаване, не съставлява престъпление в изпълняващата държава;

 

в)  в един от случаите по член 3, параграф 2 деянието, на което се основава решението за обезпечаване, не съставлява престъпление съгласно законодателството на изпълняващата държава; въпреки това по отношение на таксите или данъците, митниците и валутния обмен не може да се отказва изпълнение на решение за обезпечаване на основание, че законодателството на изпълняващата държава не налага същия вид такси или данъци или не предвижда същите видове правила или същите видове престъпления по отношение на таксите, данъците и митниците или същата уредба относно валутния обмен като законодателството на издаващата държава.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Изпълняващият орган може да реши да оттегли решението за обезпечаване, ако по време на неговото изпълнение му стане известно, че се прилага някое от основанията за непризнаване или неизпълнение.

3.  Изпълняващият орган може да реши да оттегли решението за обезпечаване, ако по време на неговото изпълнение му стане известно, че се прилага някое от основанията за непризнаване или неизпълнение. Изпълняващият орган съобщава на издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, мотивите за решението за отмяна на решението за обезпечаване.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато издаващият орган е посочил в решението за обезпечаване, че са налице законни основания да се счита, че въпросното имущество ще бъде преместено или унищожено съвсем скоро и че е необходимо незабавно обезпечаване, или ако издаващият орган е посочил в решението за обезпечаване, че обезпечителната мярка трябва да бъде наложена на определена дата, изпълняващият орган се съобразява с това изискване в пълна степен.

2.  Когато издаващият орган е посочил в решението за обезпечаване, че са налице законни основания да се счита, че въпросното имущество ще бъде преместено или унищожено съвсем скоро и че е необходимо незабавно обезпечаване, или ако издаващият орган е посочил в решението за обезпечаване, че обезпечителната мярка трябва да бъде наложена на определена дата, изпълняващият орган се съобразява с това изискване в пълна степен и изпълнява решението за обезпечаване в определения срок.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Изпълняващият орган взема решение относно признаването и изпълнението на решението за обезпечаване или за провеждане на консултации с издаващия орган в съответствие с член 18, параграф 2 възможно най-скоро и, без да се засягат разпоредбите на параграф 7 от настоящия член, не по-късно от 24 часа след като е получил решението за обезпечаване.

3.  Изпълняващият орган взема решение относно признаването и изпълнението на решението за обезпечаване или за провеждане на консултации с издаващия орган в съответствие с член 18, параграф 2 възможно най-скоро и без да се засягат разпоредбите на параграф 7 от настоящия член не по-късно от 48 часа след като е получил решението за обезпечаване.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако изпълняващият орган се консултира с издаващия орган в съответствие с член 18, параграф 2, изпълняващият орган взема без забавяне решението относно признаването и изпълнението на решението за обезпечаване.

4.  Ако изпълняващият орган се консултира с издаващия орган в съответствие с член 18, параграф 2, изпълняващият орган взема без забавяне и най-късно в срок от 48 часа след консултацията решението относно признаването и изпълнението на решението за обезпечаване.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Изпълняващият орган съобщава на издаващия орган решението си относно решението за обезпечаване незабавно и по начин, даващ възможност за писмено документиране.

5.  Изпълняващият орган съобщава незабавно и най-късно в срок от 12 часа на издаващия орган решението относно решението за обезпечаване по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Когато в определен случай не е възможно да бъдат спазени посочените в параграфи 3 или 6 срокове, изпълняващият орган уведомява незабавно издаващия орган чрез всички налични средства като посочва причините за забавянето и провежда консултации с издаващия орган за подходящия срок за извършване на обезпечаването.

7.  Когато в определен случай не е възможно да бъдат спазени посочените в параграфи 3, 4, 5 или 6 срокове, изпълняващият орган уведомява незабавно и най-късно в срок от 2 работни дни издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, като посочва причините за забавянето и провежда консултации с издаващия орган за подходящия срок за извършване на обезпечаването.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълняващият орган незабавно докладва на издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, за отлагането на изпълнението на решението, включително за основанията за отлагането и, ако е възможно, за очакваната продължителност на отлагането. Веднага след като отпадне основанието за отлагане, изпълняващият орган предприема незабавно необходимите мерки за изпълнение на решението и уведомява за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.

2.  Изпълняващият орган незабавно и най-късно в срок от 48 часа докладва на издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, за отлагането на изпълнението на решението, включително за основанията за отлагането и ако е възможно за очакваната продължителност на отлагането.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Веднага след като отпадне основанието за отлагане, изпълняващият орган предприема незабавно необходимите мерки за изпълнение на решението и уведомява за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга член 22, след изпълнението изпълняващият орган уведомява за своето решение лицето, срещу което е било издадено решението за обезпечаване, както и всяко заинтересовано лице, включително добросъвестни трети лица, за които изпълняващият орган е бил информиран в съответствие с член 14, параграф 6.

1.  Изпълняващият орган уведомява за своето решение лицето, срещу което е било издадено решението за обезпечаване, както и всяко заинтересовано лице, включително добросъвестни трети лица, за които изпълняващият орган е бил информиран в съответствие с член 14, параграф 6.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Уведомлението трябва да съдържа поне кратка информация относно мотивите на решението за обезпечаване, относно органа, издал решението, и относно съществуващите средства за правна защита съгласно националното законодателство на изпълняващата държава.

2.  В уведомлението се посочват мотивите за решението за обезпечаване, органът, който е издал решението, и съществуващите правни средства за защита съгласно националното законодателство на изпълняващата държава.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Уведомлението съдържа уместна информация по такъв начин, че лицето да може да упражни правото си на ефективни правни средства за защита във връзка с мотивите за решението за обезпечаване, с органа, който е издал решението, и със съществуващите правни средства за защита съгласно националното законодателство на изпълняващата държава.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълняващият орган гарантира в съответствие с националното си законодателство поверителността на фактите и съдържанието на решението за обезпечаване, с изключение на необходимото за изпълнението на решението. Ако изпълняващият орган не е в състояние да спази изискването за поверителност, той незабавно уведомява за това издаващия орган.

2.  Без да се засяга правото на информация на което и да е засегнато лице, изпълняващият орган гарантира в съответствие със законодателството на Съюза и с националното си законодателство поверителността на фактите и съдържанието на решението за обезпечаване, с изключение на необходимото за изпълнението на решението. Ако изпълняващият орган не е в състояние да спази изискването за поверителност, той уведомява издаващия орган незабавно и най-късно в срок от 3 работни дни и посочва причините за това по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За целите на защитата на текущи разследвания издаващият орган може да поиска от изпълняващия орган да запази поверителна информацията за изпълнението на решението за обезпечаване за ограничен период от време.

3.  За целите на защитата на текущи разследвания издаващият орган може да поиска от изпълняващия орган да запази поверителна информацията за изпълнението на решението за обезпечаване за ограничен период от време, който предхожда датата на изпълнение на решението за обезпечаване.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След консултации с издаващия орган и като взема предвид обстоятелствата по случая, изпълняващият орган може да подаде обосновано искане до издаващия орган да ограничи периода, за който се обезпечава имуществото. Ако издаващият орган не е съгласен с подобно ограничение, той информира за това изпълняващия орган, като посочва съответните причини. Ако издаващият орган не направи това в срок от шест седмици от получаване на искането, изпълняващият орган може да отмени обезпечителната мярка.

2.  След консултации с издаващия орган и като взема предвид обстоятелствата по случая, изпълняващият орган може да подаде до издаващия орган обосновано искане, придружено от всякакви уместни подкрепящи доказателства, по начин, даващ възможност за писмено документиране, да ограничи периода, за който се обезпечава имуществото. Ако издаващият орган не е съгласен с подобно ограничение, той информира за това изпълняващия орган, като посочва съответните причини. Ако издаващият орган не направи това в срок от четири седмици от получаване на искането, изпълняващият орган може да отмени обезпечителната мярка.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 25

заличава се

Докладване

 

Изпълняващият орган докладва пред издаващия орган относно предприетите мерки за изпълнение на решението за обезпечаване, както и относно резултатите от тях, включително като дава описание на имуществото, върху което е наложено обезпечение, и оценка на неговата стойност, в срок от три дни от изпълнението на решението, по начин, даващ възможност за писмено документиране.

 

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка държава членка може да определи един или няколко централни органа, които да отговарят за административното предаване и получаване на решенията за обезпечаване или конфискация, както и за подпомагане на компетентните органи, ако това се окаже необходимо поради организацията на нейната вътрешна система. Държавите членки уведомяват Комисията за това.

2.  Всяка държава членка определя един централен орган, който да отговаря за подпомагането на компетентните органи при административното предаване и получаване и регистрирането на решенията за обезпечаване или конфискация. Държавите членки уведомяват Комисията за своя избор.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е необходимо, издаващият орган и изпълняващият орган се консултират взаимно по всякакви подходящи начини, за да се улесни ефикасното прилагане на настоящия регламент.

1.  Когато е необходимо, издаващият орган и изпълняващият орган своевременно се консултират помежду си по всякакви подходящи начини, за да се улесни ефикасното прилагане на настоящия регламент.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всички комуникации, включително и онези, предназначени да се преодолеят трудности, свързани с предаването или автентичността на документ, необходим за изпълнението на решението за обезпечаване или конфискация, се осъществяват чрез преки контакти между издаващата държава и съответния изпълняващ орган или, когато държавата членка е определила централен орган в съответствие с член 27, параграф 2, с участието на този централен орган.

2.  Всички комуникации, включително комуникациите, предназначени да преодолеят трудности, свързани с предаването или автентичността на документ, необходим за изпълнението на решението за обезпечаване или конфискация, се осъществяват чрез преки контакти между издаващата държава и съответния изпълняващ орган и се подпомагат от централния орган в съответствие с член 27, параграф 2.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 30 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Издаващият орган уведомява незабавно изпълняващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, за всяко решение или мярка, в резултат на което/която решението вече не подлежи на изпълнение или се отменя на друго основание.

Издаващият орган уведомява незабавно и най-късно в срок от 48 часа изпълняващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, за всяко решение или мярка, в резултат на което/която решението вече не подлежи на изпълнение или се отменя на друго основание.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 30 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълняващата държава прекратява изпълнението на решението веднага след уведомяването ѝ от издаващия орган за такова решение или мярка.

Изпълняващата държава прекратява изпълнението на решението веднага след като бъде информирана от издаващия орган за такова решение или такава мярка и незабавно уведомява издаващата държава за прекратяването по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако сумата, получена вследствие на изпълнението на решението за конфискация, е повече от 10 000 евро, 50 % от нея се превеждат от изпълняващата държава на издаващата държава.

б)  ако сумата, получена вследствие на изпълнението на решението за конфискация, е повече от 10 000 евро, 30% от нея остават за изпълняващата държава, а останалите 70% се превеждат от изпълняващата държава на издаващата държава.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато съдебен орган на издаващата държава е издал решение за обезщетяване или връщане на имущество в полза на жертвата, съответната сума, доколкото тя не превишава конфискуваната сума, се предоставя на издаващата държава за целите на обезщетяването или връщането на жертвата. Разпореждането с всяко останало имущество става в съответствие с параграф 2.

3.  Когато съдебен орган на издаващата държава е издал решение за обезщетяване или връщане на имущество в полза на жертвата, съответната сума, доколкото тя не превишава конфискуваната сума, се предоставя на издаващата държава единствено за целите на обезщетяването или връщането на жертвата. Разпореждането с всяко останало имущество се извършва в съответствие с параграф 2.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Имуществото може да се използва в обществен интерес или за социални цели в изпълняващата държава в съответствие с нейното законодателство, при условие че издаващата държава е дала своето съгласие.

в)  Имуществото може да се използва в обществен интерес или за социални цели в изпълняващата държава в съответствие с нейното законодателство.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки за създаване на национална централизирана служба, която да отговаря за управлението на обезпеченото имущество с оглед на евентуална последваща конфискация, както и на конфискуваните активи и имущество. Това имущество се предназначава приоритетно за проекти в областта на правоприлагането и предотвратяването на организираната престъпност, както и за други проекти от обществен интерес и от полза за обществото.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, включително създава национален фонд, с цел осигуряване на подходящо обезщетение за семействата на полицейски и държавни служители, загинали при изпълнение на служебните си задължения, както и за полицейските и държавните служители, на които са били нанесени трайни увреждания вследствие на изпълнението на техните служебни задължения. Всяка държава членка разпределя за тази цел част от конфискуваните активи.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.  Обезпечено имущество, което впоследствие не се конфискува, се връща незабавно. Условията или процедурните правила, съгласно които се връща това имущество, се определят от националното право.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Издаващият орган съобщава на изпълняващия орган решението по параграф 3 и параграф 4, буква г). Ако в издаващата държава има висяща процедура за обезщетяване или връщане на имущество на жертвата, изпълняващата държава спира разпореждането с конфискуваното имущество, докато решението бъде съобщено на изпълняващия орган.

5.  Издаващият орган съобщава на изпълняващия орган решението по параграф 3 и параграф 4, буква г) по начин, даващ възможност за писмено документиране. Ако в издаващата държава има висяща процедура за обезщетяване или връщане на имущество на жертвата, изпълняващата държава спира разпореждането с конфискуваното имущество, докато решението бъде съобщено на изпълняващия орган.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато изпълняващата държава е направила разноски, които тя счита за големи или извънредни, изпълняващият орган може да предложи на издаващия орган поделяне на разноските. Издаващият орган разглежда това предложение на основата на подробни данни, предоставени от изпълняващия орган.

2.  Когато изпълняващата държава е направила разноски, които тя счита за големи или извънредни, изпълняващият орган може да предложи на издаващия орган поделяне на разноските. Издаващият орган разглежда това предложение на основата на подробни данни, предоставени от изпълняващия орган, и уведомява изпълняващия орган за своите заключения по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 32а

 

Гаранции

 

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицата, засегнати от предвидените в настоящия регламент мерки, имат право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, за да защитават правата си.

 

2.  Държавите членки предвиждат ефективна възможност за лицето, чието имущество е засегнато, да оспори решението за обезпечаване или конфискация пред съд в съответствие с процедурите, предвидени в националното право. Тези процедури могат да предвиждат, че когато първоначалното решение за обезпечаване или конфискация се взема от компетентен орган, който не е съдебен орган, това решение първо се изпраща на съдебен орган за потвърждаване или преразглеждане, преди да може да се оспори пред съд.

 

3.  Без да се засягат Директива 2012/13/ЕС и Директива 2013/48/ЕС, лицата, чието имущество е засегнато от решение за обезпечаване или конфискация, имат право на достъп до адвокат по време на производството за обезпечаване или конфискация във връзка с определянето на облагите от престъпна дейност и средствата на престъпленията, за да могат да защитават правата си. Засегнатите лица се уведомяват за това свое право.

 

4.  Държавите членки гарантират, че сроковете за обжалване са същите като предвидените в сходни национални случаи и се прилагат по начин, който гарантира възможността за упражняване на правото на ефективни правни средства за защита от страна на заинтересованите лица.

 

5.  При посоченото в параграф 2 производство засегнатото лице има ефективна възможност да оспори обстоятелствата по случая, включително конкретните факти и наличните доказателства, въз основа на които въпросното имущество се разглежда като имущество, придобито чрез престъпно деяние.

 

6.  Третите лица имат ефективна възможност да предявят правото си на собственост или други вещни права.

 

7.  Когато в резултат на престъпление пострадалите имат претенции спрямо лицето, което е обект на мярка за конфискация, предвидена в настоящия регламент, държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че мярката за конфискация не възпрепятства пострадалите лица да потърсят обезщетение във връзка със своите претенции.

 

8.  Издаващият орган и изпълняващият орган се информират взаимно за обжалванията, подадени срещу издаването, признаването или изпълнението на решение за обезпечаване или конфискация.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички заинтересовани лица, включително добросъвестните трети лица, трябва да разполагат със средства за правна защита, включително предвидените в член 8 от Директива 2014/42/ЕС, срещу признаването и изпълнението на решение по членове 8 и 17, с цел защита на техните права. Средствата за правна защита се упражняват пред съд в изпълняващата държава в съответствие с нейното национално законодателство. Искът може да води до спиране на изпълнението съгласно законодателството на изпълняващата държава.

1.  Всички заинтересовани лица, включително добросъвестните трети лица, разполагат с правни средства за защита, включително предвидените в член 8 от Директива 2014/42/ЕС, срещу признаването и изпълнението на решение по членове 8 и 17, с цел защита на своите права. Обжалването срещу признаването и изпълнението на решение за обезпечаване или конфискация се подава в съд в изпълняващата държава в съответствие с нейното национално законодателство. Този акт може да води до спиране на изпълнението съгласно законодателството на изпълняващата държава.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Мотивите по същество за издаване на решението за обезпечаване или конфискация не подлежат на оспорване пред съд в изпълняващата държава.

2.  Мотивите по същество за издаване на решението за обезпечаване или конфискация не подлежат на оспорване пред съд в изпълняващата държава, без да се засягат основните гаранции и права, които са в сила в изпълняващата държава.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки редовно събират статистически данни от съответните органи и поддържат пълна статистика. Събраните статистически данни се изпращат на Комисията всяка година и включват, в допълнение към онези, които са предвидени в член 11, параграф 2 от Директива 2014/42/ЕС:

Държавите членки редовно събират статистически данни от съответните органи и от централния орган, посочен в член 27, параграф 2, и поддържат пълна статистика. Събраните статистически данни се изпращат на Комисията всяка година и включват в допълнение към данните, предвидени в член 11, параграф 2 от Директива 2014/42/ЕС:

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет годишен доклад, който съдържа събраните статистически данни и който се придружава от сравнителен анализ.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 36

заличава се

Изменения на удостоверението и формуляра

 

На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 37 във връзка с изменянето на удостоверението и формуляра, определени в приложения I и II.

 

Обосновка

Всички елементи, които се съдържат в двете удостоверения (в приложения I и II), следва, от съображения за правна сигурност, да бъдат установени и уточнени от законодателя. Делегирането на правомощия за тази цел не е необходимо, нито уместно.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 37

заличава се

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 36, се предоставя за неопределен срок, считано от [датата, от която започва да се прилага настоящият регламент].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 36, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета относно акта.

 

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 36, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от 2 месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета относно акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [2 месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

Обосновка

Всички елементи, които се съдържат в двете удостоверения (в приложения I и II), следва, от съображения за правна сигурност, да бъдат установени и уточнени от законодателя. Делегирането на правомощия за тази цел не е необходимо, нито уместно.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 38 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Клауза за преглед

Докладване и клауза за преглед

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от [пет години след датата, от която започва да се прилага настоящият регламент] Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящия регламент. Ако е необходимо, докладът се придружава от предложения за адаптиране на настоящия регламент.

Не по-късно от [три години след датата, от която се прилага настоящият регламент,] и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящия регламент. Докладът включва, наред с другото, следните елементи:

 

а)  общ преглед на статистическите данни, предоставени от държавите членки съгласно член 35; и 

 

б)  оценка на възможното въздействие на трансграничните решения за обезпечаване и конфискация върху основните права и свободи и принципите на правовата държава.

 

Ако е необходимо, докладът се придружава от предложения за адаптиране на настоящия регламент.

Обосновка

Комисията следва редовно да докладва относно статистическите данни и възможното въздействие върху основните права, за да представи преглед на настоящия регламент, ако е необходимо.

Изменение    142

Предложение за регламент

Приложение I – раздел М – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е определен централен орган за административно предаване и приемане на решения за конфискация в издаващата държава:

Централен орган, който отговаря за подпомагане на компетентните органи, за регистриране на всички предадени и получени решения за конфискация на национално равнище и за оптимизиране на предаването и получаването на решенията за конфискация в съответствие с член 27, параграф 2:

Изменение    143

Предложение за регламент

Приложение II – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕШЕНИЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

съгласно член 16

по член 16 за издаването на решение за конфискация

Обосновка

В името на опростяването следва да се сближат процедурите за признаване на решенията за обезпечаване и решенията за конфискация; съответно всяко от тези две решения трябва да бъде придружавано от удостоверение (включено в приложения I и II).

Изменение    144

Предложение за регламент

Приложение II – раздел М – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е определен централен орган за административно предаване и приемане на решения за обезпечаване в издаващата държава:

Централен орган, който отговаря за подпомагане на компетентните органи, за регистриране на всички предадени и получени решения за обезпечаване на национално равнище и за оптимизиране на предаването и получаването на решенията за обезпечаване в съответствие с член 27, параграф 2:


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства представянето от Европейската комисия на 21 декември 2016 г. на поредица от мерки, насочени към укрепване на капацитета на Европейския съюз за борба с финансирането на организираната престъпност и на тероризма. Трите законодателни предложения, съдържащи се в този законодателен „пакет“, ще допълнят и укрепят правната уредба на Европейския съюз в областта на изпирането на пари, незаконното движение на парични средства в брой и обезпечаването и конфискацията на активи и съответно те представляват една по-активна и координирана реакция от европейска страна в тази област.

Поради това докладчикът посреща със задоволство предложението на Комисията за регламент относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация. Обезпечаването и конфискацията на имуществото, придобито чрез престъпна дейност, са сред най-ефективните средства за борба срещу организираната престъпност. Действително е необходимо да се блокират парите, получени от престъпни организации или предназначени за тях. Съответно наличието на инструмент за взаимно признаване – като се има предвид, че принципът на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения е крайъгълен камък на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Европейския съюз – е от съществено значение. Още повече, че докладите за изпълнението, изготвени от Комисията по отношение на съществуващите рамкови решения в тази област, сочат, че съществуващият режим не е ефикасен.

На първо място, изборът на Европейската комисия този инструмент за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация да бъде под формата на регламент е, според докладчика, е един от ключовите елементи на предложението на Комисията. Регламентът несъмнено придава по-голяма яснота и по-голяма правна сигурност, премахва трудностите, свързани с транспонирането в националните системи, и по този начин дава възможност за по-бързо и по-ефективно изпълнение на решенията за обезпечаване и конфискация. Съответно това е най-целесъобразната и ефективна форма за подобен инструмент за взаимно признаване.

Вторият основен въпрос в рамките на настоящия регламент е значението на зачитането на основните права и процесуалните гаранции. Поради това докладчикът предлага да се включи клауза за непризнаване и неизпълнение на решения за обезпечаване или конфискация, ако е налице неспазване на основните права – изискване, което Европейският парламент отправя от дълги години насам. Също така се предлага по-голямата част от основанията за непризнаване и неизпълнение да придобият задължителен характер. И накрая, докладчикът предлага да се добавят или укрепят разпоредбите, свързани с процесуалните гаранции: по отношение на правото на ефективни правни средства за защита за всички съответни лица, правото на информация на тези лица, както и процесуалните права на трети лица, които биха могли да бъдат засегнати от тези решения за обезпечаване и конфискация.

В работата по настоящото предложение на Европейската комисия усилията на докладчика бяха насочени към опростяване и изясняване. С оглед на това е целесъобразно да се изяснят някои разпоредби от настоящия регламент, да се сближат процедурите и разпоредбите относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и взаимното признаване на решенията за конфискация, както и да се хармонизира този нов инструмент с вече съществуващите европейски законодателни инструменти в тази област.

От съществено значение е да се повишат бързината и ефективността на процедурите за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация на имущество и активи, свързани с престъпления – чрез улеснени процедури за предаване на решенията, чрез по-активна роля на централните национални органи, чиято подкрепяща функция е важна, и чрез по-кратки срокове за комуникацията между органите, за вземането на решения за (не)изпълнение на решенията, предадени от издаващите държави, и за незабавното уведомяване за вземането и изпълнението на решения – като желанието на докладчика е тези разпоредби да се засилят.

И накрая, е важно да се насърчава на европейско равнище и в държавите членки оптималното управление на обезпеченото и конфискуваното имущество и повторното му използване за социални цели, за целите на обезщетението на жертвите, както и на семействата на жертвите и на предприятията, пострадали от организираната престъпност, или за целите на борбата срещу тази престъпност.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (8.11.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Докладчик по становище: Фулвио Мартушело

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  В областта на финансовите услуги, няколко правни актове на Съюза относно финансовите пазари предвиждат решения за обезпечаване и конфискация, като санкции за финансови институции. Ефективното трансгранично сътрудничество между наказателните съдилища и други компетентни национални органи е от първостепенно значение за стабилността на финансовата система на Съюза и доверието в нея.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  като има предвид, че взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация в Съюза представлява важна стъпка в борбата срещу престъпността, че значителен брой активи биват държани в офшорни дружества в трети държави извън Европейския съюз и не се декларират и облагат с данъци. Един всеобхватен план за възпиране на прехвърлянето на активи към трети държави и за намиране на ефективен начин за възстановяването им би представлявал важна стъпка напред.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Важно е взаимното признаване и изпълнението на решенията за обезпечаване и конфискуване на имущество да се улеснят чрез установяване на правила, които задължават държавите членки да признават и изпълняват на своята територия решенията за обезпечаване и конфискация, издадени от друга държава членка в рамките на наказателно производство.

(12)  Важно е взаимното признаване и изпълнението на решенията за обезпечаване и конфискуване на имущество да се улеснят чрез установяване на правила, които задължават държавите членки да признават и изпълняват на своята територия решенията за обезпечаване и конфискация, издадени от друга държава членка в рамките на наказателни, граждански и административни производства.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Настоящият регламент следва да се прилага за всички решения за конфискация, наложени от съд по наказателно дело във връзка с престъпление, и всички решения за обезпечаване, издадени с оглед на евентуална последваща конфискация. Следователно той следва да обхваща всички видове решения, обхванати от Директива 2014/42/ЕС, както и други видове решения, издадени без окончателна присъда, в рамките на наказателно производство. Настоящият регламент следва да не се прилага за решения за обезпечаване и конфискация, издадени в рамките на граждански или административни производства.

(13)  Настоящият регламент следва да се прилага за всички решения за конфискация, наложени от съд или компетентен орган по наказателно, гражданско или административно дело във връзка с престъпление, и всички решения за обезпечаване, издадени с оглед на евентуална последваща конфискация. Следователно той следва да обхваща всички видове решения, обхванати от Директива 2014/42/ЕС, както и други видове решения, издадени без окончателна присъда, в рамките на наказателно, гражданско и административно производство.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Настоящият регламент следва да обхваща решенията за конфискация и обезпечаване, свързани с престъпления, обхванати от Директива 2014/42/ЕС, както и решения, свързани с други престъпления. Следователно престъпленията не трябва да се ограничават само до областта на особено тежките престъпления с трансгранично измерение, тъй като член 82 от ДФЕС не изисква такова ограничение за мерките за установяване на правила и процедури за осигуряване на взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела.

(14)  Настоящият регламент следва да обхваща решенията за конфискация и обезпечаване, свързани с престъпления, обхванати от Директива 2014/42/ЕС, както и решения, свързани с други престъпления. Следователно престъпленията не трябва да се ограничават само до областта на особено тежките престъпления с трансгранично измерение, тъй като член 82 от ДФЕС не изисква такова ограничение за мерките за установяване на правила и процедури за осигуряване на взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела. Например, данъчните измами, тежките данъчни измами и отклонението от данъчно облагане представляват особено сериозни трансгранични престъпления, които следва да бъдат включени в списъка на престъпленията, обхванати от настоящия регламент. Въпреки това, като се има предвид, че в някои държави членки подобни нарушения не се наказват с лишаване от свобода за максимален срок от поне три години, максималният срок на наказанието лишаване от свобода за тези конкретни правонарушения следва да бъде намален на две години.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Настоящият регламент следва да се прилага, като се вземат предвид директиви 2010/64/ЕС30, 2012/13/ЕС31, 2013/48/ЕС32, 2016/34333, 2016/80034 и 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета35, които се отнасят до процесуалните права в наказателното производство.

(18)  Настоящият регламент следва да се прилага, като се вземат предвид директиви 2010/64/ЕС30, 2012/13/ЕС31, 2013/48/ЕС32, 2016/34333, 2016/80034 и 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета35, които се отнасят до процесуалните права в наказателното производство и правните актове на Съюза относно финансовите пазари. Когато неоснована на присъда конфискация представлява превантивна конфискация по производство във връзка с престъпни дейности, изключително важно е да се гарантира, че са спазени следните строго определени условия: неоснованите на присъда конфискации следва да бъдат налагани само спрямо ограничен списък възможни лица, определени от закона, като например лица, заподозрени в организирана престъпност или тероризъм; наказателното преследване следва да докаже, че произходът на имуществото не може да бъде обоснован и че имуществото, което трябва да бъде конфискувано, или е непропорционално по отношение на декларирания доход или на извършваната дейност, или е с незаконен произход или резултат от реинвестиране на приходи от престъпна дейност; и следва да бъдат въведени ефективни процесуални предпазни мерки, за да се гарантира, че лицата, спрямо които се извършва неоснована на присъда конфискация, имат право на справедлив процес и право на ефективни правни средства за защита и че презумпцията за невинност е спазена.

__________________

__________________

30 Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

30 Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

31 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1).

31 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1).

32 Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1).

32 Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1).

33 Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1).

33 Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1).

34 Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1).

34 Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1).

35 Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1).

35 Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1).

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се уреждат правилата, съгласно които една държава членка признава и изпълнява на своята територия решение за обезпечаване или конфискация, издадено от друга държава членка в рамките на наказателно производство.

1.  С настоящия регламент се уреждат правилата, съгласно които една държава членка признава и изпълнява на своята територия решение за обезпечаване или конфискация, издадено от друга държава членка в рамките на наказателни, граждански и административни производства.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „решение за конфискация“ е окончателна санкция или мярка, наложена от съд вследствие на производство за извършено престъпление, която води до окончателно отнемане на имущество от физическо или юридическо лице;

(1)  „решение за конфискация“ е окончателна санкция или мярка, наложена от съд или компетентен орган вследствие на производство за извършено престъпление, гражданско или административно правонарушение която води до окончателно отнемане на имущество от физическо или юридическо лице;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „облаги“ е всяка икономическа изгода, придобита пряко или косвено в резултат на престъпление; тя може да се изразява във всяка форма на имущество и включва всяко последващо реинвестиране или преобразуване на преки облаги и всякакви стойностни ползи;

(4)  „облаги“ е всяка икономическа изгода, придобита пряко или косвено в резултат на престъпление, гражданско или административно правонарушение; тя може да се изразява във всяка форма на имущество и включва всяко последващо реинвестиране или преобразуване на преки облаги и всякакви стойностни ползи;

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „средства на престъпление“ е всяко имущество, което е използвано или се е предвиждало да бъде използвано, по какъвто и да е начин, изцяло или частично, за извършване на престъпление или престъпления;

(5)  „средства на престъпление“ е всяко имущество, което е използвано или се е предвиждало да бъде използвано, по какъвто и да е начин, изцяло или частично, за извършване на престъпление или гражданско или административно правонарушение;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „издаваща държава“ е държавата членка, в която в рамките на наказателно производство е издадено решение за обезпечаване или решение за конфискация;

(6)  „издаваща държава“ е държавата членка, в която в рамките на наказателно, гражданско и административно производство е издадено решение за обезпечаване или решение за конфискация;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  всеки друг компетентен орган, определен от издаващата държава, който в рамките на наказателно производство е компетентен да разпорежда обезпечаването на имущество или да изпълнява решение за обезпечаване в съответствие с националното право. Освен това, преди да бъде предадено на изпълняващия орган, решението за обезпечаване се потвърждава от съдия, съд, съдия-следовател или прокурор в издаващата държава след проверка за съответствието му с условията за издаване на такова решение съгласно настоящия регламент, по-специално условията, посочени в член 13, параграф 1 от него. Когато решението е потвърдено от такъв орган, този орган може също да бъде разглеждан като издаващ орган за целите на предаването на решението;

(2)  всеки друг компетентен орган, определен от издаващата държава, който в рамките на наказателно, гражданско и административно производство е компетентен да разпорежда обезпечаването на имущество или да изпълнява решение за обезпечаване в съответствие с националното право. Освен това, преди да бъде предадено на изпълняващия орган, решението за обезпечаване се потвърждава от съдия, съд, съдия-следовател или прокурор в издаващата държава след проверка за съответствието му с условията за издаване на такова решение съгласно настоящия регламент, по-специално условията, посочени в член 13, параграф 1 от него. Когато решението е потвърдено от такъв орган, този орган може също да бъде разглеждан като издаващ орган за целите на предаването на решението;

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  по отношение на решение за конфискация компетентен орган, определен от издаващата държава, който в рамките на наказателно производство е компетентен да изпълни решение за конфискация, издадено от съд в съответствие с националното право;

б)  по отношение на решение за конфискация компетентен орган, определен от издаващата държава, който в рамките на наказателно, гражданско и административно производство е компетентен да изпълни решение за конфискация, издадено от съд в съответствие с националното право;

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  компютърни престъпления,

–  киберпрестъпност,

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  расизъм и ксенофобия,

-  расизъм, ксенофобия и антисемитизъм,

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  пазарна злоупотреба,

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  манипулиране на индексите, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове,

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 21 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  манипулиране на пазара на финансови инструменти,

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Решение за обезпечаване или конфискация дава основание за изпълнение без проверка за двойна наказуемост на деянията, ако деянията, довели до решението за обезпечаване или конфискация, съставляват едно или повече от следните престъпления, съгласно определението им в законодателството на издаващата държава, и са наказуеми в издаващата държава с лишаване от свобода за максимален срок от поне две години :

 

  данъчна измама,

 

  тежка данъчна измама,

 

  отклонение от данъчно облагане,

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37 относно редовното актуализиране списъка на престъпленията, обхванати от параграф 1.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  в един от случаите по член 3, параграф 2 деянието, на което се основава решението за конфискация, не съставлява престъпление по законодателството на изпълняващата държава; въпреки това по отношение на данъчните, митническите и борсовите задължения не може да се отказва изпълнение на решение за конфискация на основание, че законодателството на изпълняващата държава не налага същия вид данъци или такси или не предвижда същите правила по отношение на данъците и митата или същата уредба относно митниците и борсите като законодателството на издаващата държава;

е)  в един от случаите по член 3, параграф 2 деянието, на което се основава решението за конфискация, не съставлява престъпление по законодателството на изпълняващата държава; въпреки това по отношение на данъчните, митническите и борсовите задължения не може да се отказва изпълнение на решение за конфискация на основание, че законодателството на изпълняващата държава не налага същия вид данъци или такси или не предвижда същите правила или правонарушения по отношение на данъците и митата или същата уредба относно митниците и борсите като законодателството на издаващата държава;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случаите, посочени в параграф 1, преди да вземе решение да не признае и да не изпълни решението за конфискация изцяло или отчасти изпълняващият орган провежда чрез подходящи средства консултации с издаващия орган и, когато е уместно, изисква от издаващия орган да предостави необходимата информация без забавяне.

2.  В случаите, посочени в параграф 1, преди да вземе решение да не признае и да не изпълни решението за конфискация изцяло или отчасти изпълняващият орган провежда чрез подходящи средства, чрез които се осъществява писмено документиране, консултации с издаващия орган и когато е уместно, изисква от издаващия орган да предостави необходимата информация без забавяне.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Тази разпоредба се прилага обаче само когато това решение би имало предимство пред последващите национални решения за обезпечаване в наказателни производства по националното законодателство.

(4)  Тази разпоредба се прилага обаче само когато това решение би имало предимство пред последващите национални решения за обезпечаване в наказателни, граждански или административни производства по националното законодателство.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълняващата държава управлява обезпеченото или конфискуваното имущество така, че да се предотврати обезценяване на неговата стойност и в съответствие с член 10 от Директива 2014/42/ЕС.

1.  Изпълняващата държава управлява обезпеченото или конфискуваното имущество така, че да се предотврати обезценяване на неговата стойност и в съответствие с член 10 от Директива 2014/42/ЕС. Изпълняващите държави членки извършват подходяща оценка на всички конфискувани стоки. За да се гарантира сигурността на подлежащите на изземване или конфискация активи, съдебният орган може да използва юристи с обществени функции, като например нотариуси.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако сумата, получена вследствие на изпълнението на решението за конфискация, е повече от 10 000 евро, 50 % от нея се превеждат от изпълняващата държава на издаващата държава.

б)  ако сумата, получена вследствие на изпълнението на решението за конфискация, е повече от 10 000 евро, 75% от нея се превеждат от изпълняващата държава на издаващата държава, като се приспаднат разходите за изпълнение на решението за конфискация, без да се надхвърля 50 % от сумата.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Комисията представя годишен доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, съдържащ събраните статистически данни и придружен от сравнителен анализ.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 38 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В срок до ... (една година от датата на прилагане на настоящия регламент) Комисията представя оценка на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет относно статистическите данни и относно въздействието на решенията за превантивна конфискация и последствията за трансграничното сътрудничество в случай на евентуално разширяване на тези заповеди, така че да обхванат всички държави членки.

Изменение    28

Предложение за регламент

Приложение I – раздел З – точка 3 – тире 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  компютърни престъпления,

–  киберпрестъпност,

Изменение    29

Предложение за регламент

Приложение I – раздел З – точка 3 – тире 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

  расизъм и ксенофобия,

  расизъм, ксенофобия и антисемитизъм,

Изменение    30

Предложение за регламент

Приложение I – раздел З – точка 3 – тире 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  пазарна злоупотреба,

Изменение    31

Предложение за регламент

Приложение I – раздел З – точка 3 – тире 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  манипулиране на индексите, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове,

Изменение    32

Предложение за регламент

Приложение I – раздел З – точка 3 – тире 21 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  манипулиране на пазара на финансови инструменти,

Изменение    33

Предложение за регламент

Приложение І – раздел З – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Деянието, за което е издадено решение за конфискация, наказуемо ли е в издаващата държава с лишаване от свобода или задържане под стража с максимален срок не по-малко от две години съгласно определението, установено в законодателството на издаващата държава, и включено ли е в списъка на следните престъпления? (моля, отбележете в съответната клетка)

 

-  данъчна измама,

 

-  тежка данъчна измама,

 

-  отклонение от данъчно облагане,

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация

Позовавания

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ECON

13.2.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Разглеждане в комисия

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Дата на приемане

6.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (06.12.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Докладчик (по становище): Павел Свобода

КРАТКА ОБОСНОВКА

По данни на последните изследвания се оценява, че незаконните пазари в Европейския съюз генерират около 110 милиарда евро, т.е. около 1 % от БВП на ЕС през 2010 година. Поради това отнемането на печалбата от престъпна дейност и вземането на необходимите мерки престъпленията да „не си струват“ представлява много ефективен механизъм за борба с престъпността. Изземването на активи, придобити от престъпна дейност, е насочено към предотвратяване и борба с престъпността, включително организираната престъпност, както и обезщетяване на пострадалите и осигурява допълнителни средства, които да се инвестират обратно в дейности по правоприлагане или други инициативи за предотвратяване на престъпленията.

Въпреки това, и макар съществуващите статистически данни да са оскъдни, сумата на парите, които понастоящем се възстановяват от облаги от престъпна дейност в рамките на ЕС, са само една малка част: 98,9 % от оценените печалби от престъпна дейност не се конфискуват и остават на разположение на престъпниците. Една функциониращата система за възстановяване на активи е необходима предпоставка, ако се предвижда да бъдат изземани повече активи от престъпна дейност. Това включва ефективна рамка за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Обезпечаването и конфискацията на средствата и облагите от престъпна дейност са сред най-ефективните средства за борба с престъпността. Европейският съюз е решен да осигури по-ефективно разкриване, конфискация и повторно използване на активите от престъпна дейност24.

(3)  Обезпечаването и конфискацията на средствата и облагите от престъпна дейност са сред най-ефективните средства за борба с престъпността, нарушенията на закона, по-специално от организираната престъпност и тероризма, поради факта, че те лишават престъпниците от облагите от техните незаконни дейности и терористите от възможността за организиране на нападения. Европейският съюз е решен да осигури по-ефективно разкриване, конфискация и повторно използване на активите от престъпна дейност24. Конфискуваните активи от престъпна дейност могат да бъдат насочени към дейности по правоприлагане, предотвратяване на престъпления или обезщетяване на пострадалите лица.

_________________

_________________

24 „Стокхолмска програма – Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ (OB C 115, 4.5.2010 г., стр. 1).

24 „Стокхолмска програма – Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ (OB C 115, 4.5.2010 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Тъй като престъпността често е транснационална по своя характер, ефективното трансгранично сътрудничество е от съществено значение за изземването и конфискацията на облагите от престъпна дейност и средствата на престъпленията.

(4)  Тъй като престъпността често е транснационална по своя характер, ефективното трансгранично сътрудничество е от съществено значение за изземването и конфискацията на облагите от престъпна дейност и средствата на престъпленията. По-добро взаимодействие, обхващащо държавите членки и трети държави, ще бъде постигнато чрез решителни, бързи и съгласувани действия за модернизирането и прилагането на съответните законови актове на Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Незаконните приходи от престъпления, извършени от престъпни организации, до голяма степен се изпират в законната европейска икономика и подобен капитал, след като бъде реинвестиран в официалната икономика, представлява сериозна заплаха за свободната стопанска инициатива и конкуренцията, тъй като той има сериозни нарушаващи равновесието последици;

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари представляват сериозни заплахи за икономиката на ЕС, например като намаляват значително данъчните приходи на държавите членки и на Съюза като цяло, както и за отчетността на проектите, финансирани от Съюза, тъй като престъпните организации действат в различни сектори, много от които подлежат на правителствен контрол.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За да се осигури ефективно взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация, правилата относно признаването и изпълнението на тези решения следва да бъдат установени чрез правно обвързващ юридически акт на Съюза, който се прилага пряко.

(11)  За да се осигури ефективно взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация, правилата относно признаването и изпълнението на тези решения следва да бъдат установени чрез правно обвързващ юридически акт на Съюза, който се прилага пряко и обхватът му е по-широк от другите правни актове до момента и който съдържа ясни разпоредби за издаването на решения за обезпечаване и конфискация на активи. Един единствен инструмент за взаимно признаване на решения за обезпечаване, както и на решения за конфискация, съдържащ стандартен сертификат и формуляр, заедно с приложими правила и срокове, ще гарантира, че решенията се признават и изпълняват в рамките на Съюза без забавяне.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Важно е взаимното признаване и изпълнението на решенията за обезпечаване и конфискуване на имущество да се улеснят чрез установяване на правила, които задължават държавите членки да признават и изпълняват на своята територия решенията за обезпечаване и конфискация, издадени от друга държава членка в рамките на наказателно производство.

(12)  Важно е взаимното признаване и изпълнението на решенията за обезпечаване и конфискуване на имущество да се улеснят чрез установяване на правила, които задължават държавите членки, без необосновано забавяне или допълнителни формалности, да признават и изпълняват на своята територия решенията за обезпечаване и конфискация, издадени от друга държава членка в рамките на наказателно производство.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Настоящият регламент не води до изменение на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от ДЕС.

(16)  Настоящият регламент не засяга задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от ДЕС.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата за основните права на Европейския съюз („Хартата“) и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(17)  Настоящият регламент зачита основните и процесуалните права и съблюдава принципите, признати в Хартата за основните права на Европейския съюз („Хартата“) и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Настоящият регламент следва да се прилага, като се вземат предвид директиви 2010/64/ЕС30, 2012/13/ЕС31, 2013/48/ЕС32, 2016/34333, 2016/80034 и 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета35, които се отнасят до процесуалните права в наказателното производство.

(18)  Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с директиви 2010/64/ЕС30, 2012/13/ЕС31, 2013/48/ЕС32, 2016/34333, 2016/80034 и 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета35, които се отнасят до процесуалните права в наказателното производство.

_________________

_________________

30 Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

30 Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

31 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1).

31 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1).

32 Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1).

32 Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1).

33 Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1).

33 Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1).

34 Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1).

34 Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1).

35 Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1).

35 Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Изпълняващият орган следва да признава решението за конфискация без допълнителни формалности и следва да предприема необходимите мерки за неговото изпълнение. Решението относно признаването и изпълнението на решение за конфискация следва да се приема, а самата конфискация да се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както при сходни национални случаи. Следва да бъдат определени крайни срокове, за да се гарантира бързо и ефикасно вземане на решение и изпълнение на решението за конфискация.

(22)  Изпълняващият орган следва да признава решението за конфискация без допълнителни формалности или необосновано забавяне и следва да предприема необходимите мерки за неговото изпълнение. Решението относно признаването и изпълнението на решение за конфискация следва да се приема без необосновано забавяне, а самата конфискация да се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както при сходни национални случаи. Настоящия регламент следва да определя крайни срокове, благодарение на които да бъдат приключени различните етапи от процедурата, за да се гарантира бързо и ефикасно вземане на решение и изпълнение на решението за конфискация.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Изпълняващият орган следва да признава решението за обезпечаване без допълнителни формалности и следва незабавно да предприема необходимите мерки за неговото изпълнение. Решението относно признаването и изпълнението на решението за обезпечаване следва да се приема, а самото обезпечаване да се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както при сходен национален случай. Следва да бъдат определени крайни срокове, за да се гарантира бързо и ефикасно вземане на решение и изпълнение на решението за обезпечаване.

(24)  Изпълняващият орган следва да признава решението за обезпечаване без допълнителни формалности или необосновано забавяне и следва да предприема необходимите мерки за неговото изпълнение. Решението относно признаването и изпълнението на решението за обезпечаване следва да се приема без необосновано забавяне, а самото обезпечаване да се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както при сходен национален случай. Настоящия регламент следва да определя строги крайни срокове, благодарение на които да бъдат приключени различните етапи от процедурата, за да се гарантира бързо и ефикасно вземане на решение и изпълнение на решението за обезпечаване.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Признаването и изпълнението на решение за обезпечаване или решение за конфискация не следва да се отказват на основания, различни от посочените в настоящия регламент. По-специално, за изпълняващия орган следва да бъде възможно да не признае и изпълни решение за конфискация на основание на принципа ne bis in idem, на правата на всяко заинтересовано лице или на правото на лицата да присъстват на съдебния процес.

(26)  Трябва да бъде възможно само да откаже признаването и изпълнението на решение за обезпечаване или решение за конфискация по причини, посочени в настоящия регламент. По-специално, за изпълняващия орган може да реши да не признае и изпълни решение за конфискация на основание на принципа ne bis in idem, на правата на всяко заинтересовано лице или на правото на лицата да присъстват на съдебния процес.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Преди да реши да приложи основание за непризнаване и неизпълнение, изпълняващият орган следва да се консултира с издаващия орган, за да получи всяка необходима допълнителна информация.

(27)  Преди да реши да приложи основание за непризнаване и неизпълнение, изпълняващият орган следва да се консултира без необосновано забавяне с издаващия орган, за да получи всяка необходима допълнителна информация.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Издаващият орган следва да бъде уведомен незабавно за невъзможността да се изпълни решението. Такава невъзможност може да възникне поради факта, че имуществото вече е било конфискувано, изчезнало е, не може да бъде открито на мястото, посочено от издаващия орган, или местонахождението на имуществото не е било посочено достатъчно точно.

(29)  Издаващият орган следва да бъде уведомен без необосновано забавяне за причините, поради които изпълнението на дадено решение е невъзможно. Такава невъзможност може да възникне поради факта, че имуществото вече е било конфискувано, изчезнало е, не може да бъде открито на мястото, посочено от издаващия орган, или местонахождението на имуществото не е било посочено достатъчно точно.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29а)  При наличие на съмнение по отношение на местонахождението на имуществото, което подлежи на решение за конфискация, държавите членки следва да използват всички налични средства за идентифициране на точното местонахождение на такова имущество, включително използването на всички налични информационни системи.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Нормалното функциониране на практика на настоящия регламент предполага тясно общуване между участващите компетентни национални органи, особено при едновременно изпълнение на решение за конфискация в повече от една държава членка. Поради това компетентните национални органи следва да се консултират помежду си винаги, когато това е необходимо.

(31)  Нормалното функциониране на практика на настоящия регламент предполага тясно общуване и оптимално сътрудничество между участващите компетентни национални органи, особено при едновременно изпълнение на решение за обезпечаване или конфискация в повече от една държава членка. Поради това компетентните национални органи следва да се консултират помежду си винаги и следва да използват съвременни комуникационни технологии, приети в процедурните правила на съответните държави членки.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Всяко заинтересовано лице, включително добросъвестните трети лица, следва да разполага със средства за правна защита срещу признаването и изпълнението на решение за обезпечаване или конфискация, за да защити своите права, включително и с ефективна възможност да оспори решението през съд или да претендира за право на собственост или други вещни права в съответствие с Директива 2014/42/ЕС. Искът следва да се завежда пред съд в изпълняващата държава.

(34)  Всяко заинтересовано лице, включително добросъвестните трети лица, следва да разполага със средства за правна защита срещу признаването и изпълнението на решение за обезпечаване или конфискация, за да защити своите права, включително правото на достъп до преписката, и с ефективна възможност да оспори решението пред съд или да претендира за право на собственост или други вещни права в съответствие с Директива 2014/42/ЕС. Искът следва да се завежда пред съд в изпълняващата държава.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се уреждат правилата, съгласно които една държава членка признава и изпълнява на своята територия решение за обезпечаване или конфискация, издадено от друга държава членка в рамките на наказателно производство.

1.  С настоящия регламент се уреждат правилата и условията, съгласно които една държава членка признава и изпълнява на своята територия решение за обезпечаване или конфискация, издадено от друга държава членка в рамките на наказателно производство.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящият регламент не води до изменяне на задължението за спазване на основните права и правни принципи, които са заложени в член 6 от ДЕС.

2.  Настоящият регламент не засяга задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, които са заложени в член 6 от ДЕС и в Хартата за основните права на Европейския съюз. Всяка конфискация, която не е основана на произнесена присъда, следва да е съобразена с процесуалните гаранции, които се съдържат в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека и член 8 от Директива 2014/42/ЕС.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „имущество“ е имущество от всеки вид, независимо дали материално или нематериално, движимо или недвижимо, и правните документи и инструменти, доказващи правото или интереса от такова имущество, за което издаващият орган е решил, че:

(3)  „имущество" означава пари, активи от всякакъв вид – материални или нематериални, движими или недвижими, ограничени вещни права, както и юридически документи или инструменти във всякаква форма, включително електронна или цифрова, доказващи правото на собственост или други права и интереси върху такива активи, за което издаващият орган е решил, че;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решение за конфискация или заверено копие от него се предава заедно с удостоверението, предвидено в член 7, от издаващия орган пряко на изпълняващия орган или, когато е приложимо, на централния орган, посочен в член 27, параграф 2, по начин, даващ възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на изпълняващия орган да установи автентичността.

1.  Решение за конфискация или заверено копие от него се предава заедно с удостоверението, предвидено в член 7, от издаващия орган пряко на изпълняващия орган или, когато е приложимо, на централния орган, посочен в член 27, параграф 2, по начин, даващ възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на изпълняващия орган да установи автентичността му.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато се прилага буква б), издаващият орган информира изпълняващия орган възможно най-скоро, ако въпросният риск е отпаднал.

Когато се прилага буква б), издаващият орган информира изпълняващия орган без необосновано забавяне, ако въпросният риск е отпаднал.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Издаващият орган попълва удостоверението, предоставено в приложение I, подписва го и заверява съдържанието му като вярно и точно.

1.  Издаващият орган попълва без необосновано забавяне удостоверението, предоставено в приложение I, подписва го и заверява съдържанието му като вярно и точно.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Издаващият орган превежда удостоверението на някой от официалните езици на изпълняващата държава или на друг език, посочен от тази държава членка, в съответствие с параграф 3.

2.  Издаващият орган превежда без необосновано забавяне удостоверението на някой от официалните езици на изпълняващата държава или на друг език, посочен от тази държава членка, в съответствие с параграф 3.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълняващият орган признава без допълнителни формалности решение за конфискация, предадено в съответствие с член 4, и предприема необходимите мерки за неговото изпълнение по същия начин, както решение за конфискация, издадено от орган на изпълняващата държава, освен ако въпросният изпълняващ орган не реши да се позове на някое от основанията за непризнаване и неизпълнение, предвидени в член 9, или на някое от основанията за отлагане, предвидени в член 11.

1.  Изпълняващият орган признава без допълнителни формалности или необосновано забавяне решение за конфискация, предадено в съответствие с член 4, и предприема необходимите мерки за неговото изпълнение по същия начин, както решение за конфискация, издадено от орган на изпълняващата държава, освен ако въпросният изпълняващ орган не реши да се позове на някое от основанията за непризнаване и неизпълнение, предвидени в член 9, или на някое от основанията за отлагане, предвидени в член 11.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълняващият орган незабавно докладва на издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, за отлагането на изпълнението на решението, включително за основанията за отлагането и, ако е възможно, за очакваната продължителност на отлагането.

2.  Изпълняващият орган незабавно докладва на издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране, за отлагането на изпълнението на решението, включително за основанията за отлагането и, ако е възможно, за очакваната продължителност на отлагането. В случай на отлагане по параграф 1, буква б) издаващият орган дава нови указания за точния размер на паричната сума, подлежаща на конфискация при изпълнение на решение за конфискация в повече от една държава членка.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Задължение за информиране на заинтересованите страни

 

След изпълнението на решението за конфискация изпълняващият орган незабавно уведомява за своето решение лицето, срещу което е издадено решението за конфискация, както и всички заинтересовани страни, включително добросъвестни трети лица.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълняващият орган признава решението за обезпечаване, предадено в съответствие с член 14, без допълнителни формалности и предприема необходимите мерки за неговото изпълнение, освен ако не реши да се позове на някое от основанията за непризнаване и неизпълнение, предвидени в член 18, или на някое от основанията за отлагане на изпълнението, предвидени в член 20.

Изпълняващият орган признава решението за обезпечаване, предадено в съответствие с член 14, без допълнителни формалности или необосновано забавяне и предприема необходимите мерки за неговото изпълнение, освен ако не реши да се позове на някое от основанията за непризнаване и неизпълнение, предвидени в член 18, или на някое от основанията за отлагане на изпълнението, предвидени в член 20.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  формулярът, предвиден в член 16, е непълен или явно неправилен и не е бил попълнен след консултация в съответствие с параграф 2;

а)  формулярът, предвиден в член 16, не е преведен на официален език на изпълняващата държава, е непълен или явно неправилен и не е бил попълнен след консултация в съответствие с параграф 2;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга член 22, след изпълнението изпълняващият орган уведомява за своето решение лицето, срещу което е било издадено решението за обезпечаване, както и всяко заинтересовано лице, включително добросъвестни трети лица, за които изпълняващият орган е бил информиран в съответствие с член 14, параграф 6.

1.  Без да се засяга член 22, след изпълнението изпълняващият орган незабавно уведомява за своето решение лицето, срещу което е било издадено решението за обезпечаване, както и всяко заинтересовано лице, включително добросъвестни трети лица, за които изпълняващият орган е бил информиран в съответствие с член 14, параграф 6.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Уведомлението трябва да съдържа поне кратка информация относно мотивите на решението за обезпечаване, относно органа, издал решението, и относно съществуващите средства за правна защита съгласно националното законодателство на изпълняващата държава.

2.  Уведомлението трябва да съдържа достатъчна и разбираема информация относно мотивите за решението за обезпечаване, относно органа, който е издал решението, и относно съществуващите средства за правна защита съгласно националното законодателство на изпълняващата държава.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За целите на защитата на текущи разследвания издаващият орган може да поиска от изпълняващия орган да запази поверителна информацията за изпълнението на решението за обезпечаване за ограничен период от време.

3.  За целите на защитата на текущи разследвания издаващият орган може да поиска от изпълняващия орган да запази поверителна информацията за изпълнението на решението за обезпечаване за ограничен период от време. Издаващият орган трябва да информира изпълняващия орган, когато основанията за запазване на поверителност по отношение на решението за обезпечаване вече не се прилагат.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е необходимо, издаващият орган и изпълняващият орган се консултират взаимно по всякакви подходящи начини, за да се улесни ефикасното прилагане на настоящия регламент.

1.  Когато е необходимо, издаващият орган и изпълняващият орган се консултират взаимно по всякакви подходящи начини, включително посредством съвременни комуникационни технологии, за да се улесни ефикасното прилагане на настоящия регламент.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако сумата, получена вследствие на изпълнението на решението за конфискация, е повече от 10 000 евро, 50 % от нея се превеждат от изпълняващата държава на издаващата държава.

б)  ако сумата, получена вследствие на изпълнението на решението за конфискация, е повече от 10 000 евро, 70 % от нея се превеждат от изпълняващата държава на издаващата държава.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация

Позовавания

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

JURI

13.2.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Павел Свобода

2.2.2017

Разглеждане в комисия

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Дата на приемане

21.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Flack, Emma McClarkin

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация

Позовавания

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Дата на приемане

11.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Дата на внасяне

12.1.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 26 януари 2018 г.Правна информация