Procedure : 2016/0412(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0001/2018

Indgivne tekster :

A8-0001/2018

Forhandlinger :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Afstemninger :

PV 04/10/2018 - 7.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0380

BETÆNKNING     ***I
PDF 972kWORD 140k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Nathalie Griesbeck

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0819),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk.1, andet afsnit, litra a) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0002/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget (A8-0001/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold er blandt de mest effektive metoder til bekæmpelse af kriminalitet. Den Europæiske Union lægger vægt på at sikre mere effektiv identifikation, konfiskation og genanvendelse af udbytte fra strafbart forhold24.

(3)  Indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold er blandt de mest effektive metoder til bekæmpelse af kriminalitet, lovovertrædelser, navnlig af organiserede kriminelle, og terrorisme, da de fratager de kriminelle udbyttet fra deres ulovlige aktiviteter og afholder terrorister fra at gennemføre et angreb. Den Europæiske Union lægger vægt på at sikre mere effektiv identifikation, konfiskation og genanvendelse af udbytte fra strafbart forhold24. Konfiskerede kriminelle aktiver kan omdirigeres til retshåndhævelse, forebyggelse af kriminalitet eller erstatning til ofre.

_________________

_________________

24 "Stockholmprogrammet – Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse", EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.

24 "Stockholmprogrammet – Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse", EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Eftersom kriminalitet ofte har en tværnational karakter, er det vigtigt med et effektivt grænseoverskridende samarbejde for at beslaglægge og konfiskere redskaber og udbytte fra strafbart forhold.

(4)  Eftersom kriminalitet ofte har en tværnational karakter, er det vigtigt med et effektivt grænseoverskridende samarbejde, en kontinuerlig udveksling af oplysninger samt gensidig støtte for at opspore, beslaglægge og konfiskere redskaber og udbytte fra strafbart forhold. Derfor bør retshåndhævende organer og myndigheder, personer, enheder eller tjenester inden for medlemsstaterne samarbejde og kommunikere tæt for at optimere indefrysnings- og konfiskationsprocedurernes varighed og effektivitet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  På området for finansielle tjenesteydelser indeholder flere EU-retsakter vedrørende finansmarkederne hjemmel til afgørelser om indefrysning og konfiskation som sanktioner over for finansinstitutter. Et effektivt samarbejde på tværs af grænserne mellem straffedomstole og andre nationale kompetente myndigheder er af afgørende betydning for stabiliteten af og tilliden til EU's finanssystem.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Kommissionens rapporter om gennemførelsen af rammeafgørelse 2003/577/RIA og 2006/783/RIA viser, at den nuværende ordning for gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation ikke er fuldstændig effektiv. De nuværende instrumenter er ikke blevet gennemført og anvendt ensartet i medlemsstaterne, hvilket har ført til utilstrækkelig gensidig anerkendelse.

(6)  Kommissionens rapporter om gennemførelsen af rammeafgørelse 2003/577/RIA og 2006/783/RIA viser, at den nuværende ordning for gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation ikke er fuldstændig effektiv. De nuværende instrumenter er ikke blevet gennemført og anvendt ensartet i medlemsstaterne, hvilket har ført til utilstrækkelig gensidig anerkendelse og ineffektivt grænseoverskridende samarbejde.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Udvidet konfiskation og konfiskation hos tredjemand skal være i overensstemmelse med de garantier, der er nedfældet i EMK, særlig artikel 6 og 7, og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. De kompetente myndigheders afgørelse baseres på en grundig vurdering af det enkelte tilfælde vedrørende den person, som er genstand for afgørelsen om konfiskation, herunder visheden om, at de konfiskerede varer blev erhvervet eller fremskaffet gennem strafbare handlinger

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge udgør en alvorlig trussel mod Unionens økonomi, ved f.eks. i væsentlig grad at mindske skatteprovenuet i medlemsstaterne og Unionen som helhed, og mod ansvarligheden i forbindelse med EU-finansierede projekter, da de kriminelle organisationer opererer i forskellige sektorer, som i mange tilfælde er underlagt statslig kontrol.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre en effektiv gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation skal reglerne for anerkendelse og fuldbyrdelse af disse afgørelser fastlægges i en retligt bindende EU-retsakt, der gælder umiddelbart.

(11)  For at sikre en effektiv gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation skal reglerne for anerkendelse og fuldbyrdelse af disse afgørelser fastlægges i en retligt bindende EU-retsakt, der gælder umiddelbart, og som har et bredere anvendelsesområde end andre hidtil gældende retsakter og indeholder klare bestemmelser for afgørelser om indefrysning og konfiskation af aktiver. Et fælles instrument for gensidig anerkendelse af afgørelser om både indefrysning og konfiskation, der indeholder en standardattest og -formular, med gældende regler og frister vil sikre, at afgørelserne anerkendes og fuldbyrdes straks inden for Unionen. En forordning skaber større klarhed, større retssikkerhed og fjerner vanskelighederne i forbindelse med gennemførelsen i de nationale systemer og muliggør dermed en hurtigere og mere effektiv fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Den gensidige anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation i EU er et vigtigt skridt i kampen mod kriminalitet, men mange aktiver placeres offshore i tredjelande uden for EU og angives og beskattes ikke. En omfattende plan for at søge at hindre overførsler af aktiver til tredjelande og for at finde en effektiv måde at få dem tilbage på vil være et stort skridt fremad.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Det er vigtigt at fremme den gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation af formuegoder ved at indføre regler, der forpligter en medlemsstat til at anerkende og på sit område fuldbyrde afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet af en medlemsstat i forbindelse med en straffesag.

(12)  Det er vigtigt at fremme den gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation af formuegoder ved at indføre regler, der forpligter en medlemsstat til uden unødig forsinkelse eller yderligere formaliteter at anerkende og på sit område fuldbyrde afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet af en medlemsstat i forbindelse med en straffesag.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Det er vigtigt at fremme den gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation af formuegoder ved at indføre regler, der forpligter en medlemsstat til at anerkende og på sit område fuldbyrde afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet af en medlemsstat i forbindelse med en straffesag.

(12)  Det er vigtigt at fremme den gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation af formuegoder ved at indføre regler, der forpligter en medlemsstat til at anerkende og på sit område fuldbyrde afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet af en medlemsstat i forbindelse med strafferetlige procedurer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  I lyset af EU-Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (ECHR) retspraksis er det ikke altid nok, når de forsøger at afgøre, om sagen henhører under det strafferetlige område, kun at se på deres status i henhold til national ret. For at opfylde målsætningerne i traktaterne og i nærværende direktiv og for at sikre, at de grundlæggende rettigheder, der blandt andet er fastlagt i chartret og EMK, respekteres fuldt ud, bør der ved anvendelsen af direktivet ikke alene tages hensyn til sagens formelle klassificering i henhold til national ret, men også til selve overtrædelsens art og graden af hårdhed af den sanktion, som den pågældende risikerer at blive pålagt.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Denne forordning bør omfatte alle afgørelser om konfiskation, som en domstol har afsagt efter en retssag i forbindelse med en strafbar handling, og alle afgørelser om indefrysning, der er truffet med henblik på en eventuel efterfølgende konfiskation. Den bør derfor gælde for alle typer af afgørelser, der er omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt andre typer af afgørelser, der er truffet uden endelig domfældelse i forbindelse med straffesager. Denne forordning bør ikke finde anvendelse på afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet inden for rammerne af civilretlige eller administrative procedurer.

(13)  Denne forordning bør omfatte alle afgørelser om konfiskation, som en domstol har afsagt efter en retssag i forbindelse med en straffesag, og alle afgørelser om indefrysning, der er truffet med henblik på en eventuel efterfølgende konfiskation. Den bør derfor gælde for alle typer af afgørelser, der er omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt andre typer af afgørelser, der er truffet uden endelig domfældelse i forbindelse med straffesager. Denne forordning bør ikke finde anvendelse på afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet inden for rammerne af civilretlige eller administrative procedurer.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Denne forordning indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er defineret i artikel 6 i TEU.

(16)  Denne forordning berører ikke pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er defineret i artikel 6 i TEU og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter benævnt "chartret").

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(17)  Denne forordning respekterer de grundlæggende og processuelle rettigheder og overholder de relevante principper i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Denne forordning bør anvendes under hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32 , 2016/34333, 2016/80034 og 2016/1919, der vedrører processuelle rettigheder i straffesager.

(18)  Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU30 , 2012/13/EU31 , 2013/48/EU32 , 2016/34333 , 2016/80034 og 2016/191935 , der vedrører processuelle rettigheder i straffesager.

_________________

_________________

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer (EUT L 297 af 4.11.2016, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer (EUT L 297 af 4.11.2016, s. 1).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Med henblik på dette bør afgørelser om indefrysning og konfiskation fremsendes direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden eller eventuelt til en central myndighed.

(20)  Med henblik på dette bør afgørelser om indefrysning og konfiskation fremsendes direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden og kommunikeres til en central myndighed, som er ansvarlig for at bistå de kompetente myndigheder, registrere afgørelser om indefrysning eller konfiskation, der er fremsendt eller modtaget på nationalt niveau, og strømline fremsendelsen og modtagelsen af afgørelser.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  For at sikre fremsendelse af afgørelsen om indefrysning eller konfiskation til den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten bør udstedelsesmyndigheden kunne gøre brug af alle de mulige eller relevante fremsendelsesmidler, f.eks. det sikre telekommunikationssystem, der anvendes af Det Europæiske Retlige Netværk, Eurojust eller andre kanaler, der anvendes af judicielle myndigheder.

Begrundelse

Harmonisering med andre EU-instrumenter om gensidig anerkendelse. Præcisering med henblik på at lette fremsendelsen af retsafgørelser fra udstedelsesstaten.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  Medlemsstaternes udpegelse af en eller flere centrale myndigheder, som kan udfylde en tydelig rolle hvad angår administrativ støtte og koordinering, er et centralt element til støtte for en hurtig gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation mellem udstedelses- og fuldbyrdelsesmyndighederne og for at fremskynde disse procedurer for gensidig anerkendelse. I den forbindelse bør Det Europæiske Retlige Netværks rolle også styrkes for at bistå udstedelses- og fuldbyrdelsesmyndighederne med at kommunikere hurtigt indbyrdes og samarbejde mere effektivt.

Begrundelse

I forslaget til forordning nævnes i artikel 27, andet punktum, medlemsstaternes mulighed for at udpege en central myndighed til at støtte og bistå de nationale kompetente myndigheder, men deres rolle eller betydning præciseres ikke. De centrale myndigheder kan imidlertid have en reel merværdi med hensyn til at lette gensidig anerkendelse, idet det nuværende system ikke er tilstrækkeligt.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  En afgørelse om konfiskation bør fremsendes sammen med en standardattest.

(21)  En afgørelse om konfiskation eller indefrysning bør fremsendes sammen med en standardattest.

Begrundelse

Med henblik på forenkling er det hensigtsmæssigt at koordinere procedurerne for gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation med hinanden. Disse to afgørelser bør således ledsages af en attest (jf. bilag I og II)

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Når medlemsstaterne fremsætter en erklæring vedrørende den sprogordning, de godkender i henhold til denne forordning, bør de foruden deres officielle sprog anføre mindst ét andet officielt EU-sprog.

Begrundelse

Harmonisering med andre EU-instrumenter om gensidig anerkendelse. Den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union bør naturligvis forsvares, men bør ikke være en hindring for procedurerne for gensidig anerkendelse. Derfor bør en medlemsstat acceptere modtagelsen af afgørelser om indefrysning eller konfiskation på mindst ét andet sprog end dens nationale sprog.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Fuldbyrdelsesmyndigheden bør anerkende en afgørelse om konfiskation uden yderligere formaliteter og bør træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på dens fuldbyrdelse. En afgørelse om anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation bør træffes, og konfiskationen gennemføres, med samme hurtighed og prioritet som i en tilsvarende national sag. Tidsfristerne bør fastsættes med henblik på at sikre en hurtig og effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation.

(22)  Fuldbyrdelsesmyndigheden bør anerkende en afgørelse om konfiskation uden yderligere formaliteter eller unødig forsinkelse og bør træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på dens fuldbyrdelse. En afgørelse om anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation bør træffes uden unødig forsinkelse, og konfiskationen bør gennemføres med samme hurtighed og prioritet som i en tilsvarende national sag. Denne forordning bør fastsætte tidsfrister for, hvornår de forskellige trin i proceduren skal være afsluttet, med henblik på at sikre en hurtig og effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Eftersom indefrysning er en hasteforanstaltning og er af midlertidig karakter, bør en afgørelse om indefrysning udstedes på en standardformular. Udstedelsesmyndigheden bør vurdere, hvorvidt det er nødvendigt og forholdsmæssigt at træffe afgørelsen om indefrysning med henblik på midlertidigt at forhindre, at formuegoder destrueres, ændres, flyttes, overføres eller afhændes. For at bringe betingelserne for udstedelse af afgørelser om indefrysning i nationale og grænseoverskridende sager i overensstemmelse med hinanden bør en afgørelse om indefrysning i henhold til denne forordning kun udstedes, når dette også ville være sket i en tilsvarende national sag.

(23)  Udstedelsesmyndigheden bør vurdere, hvorvidt det er nødvendigt og forholdsmæssigt at træffe afgørelsen om indefrysning med henblik på midlertidigt at forhindre, at formuegoder destrueres, ændres, flyttes, overføres eller afhændes. For at bringe betingelserne for udstedelse af afgørelser om indefrysning i nationale og grænseoverskridende sager i overensstemmelse med hinanden bør en afgørelse om indefrysning i henhold til denne forordning kun udstedes, når dette også ville være sket i en tilsvarende national sag.

Begrundelse

Med henblik på forenkling er det hensigtsmæssigt at koordinere procedurerne for gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation med hinanden. Disse to afgørelser bør således ledsages af en attest (jf. bilag I og II)

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Fuldbyrdelsesmyndigheden bør anerkende en afgørelse om indefrysning uden yderligere formaliteter og bør straks træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på dens fuldbyrdelse. En afgørelse om anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning bør træffes og indefrysningen gennemføres med samme hurtighed og prioritet som i en tilsvarende national sag. Tidsfristerne bør fastsættes med henblik på at sikre en hurtig og effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning.

(24)  Fuldbyrdelsesmyndigheden bør anerkende en afgørelse om indefrysning uden yderligere formaliteter eller unødig forsinkelse og bør straks træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på dens fuldbyrdelse. En afgørelse om anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning bør træffes uden unødig forsinkelse, og indefrysningen gennemføres med samme hurtighed og prioritet som i en tilsvarende national sag. Denne forordning bør fastsætte faste tidsfrister for, hvornår de forskellige trin i proceduren skal være afsluttet, med henblik på at sikre en hurtig og effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Ved fuldbyrdelsen af en afgørelse om indefrysning bør udstedelsesmyndigheden og fuldbyrdelsesmyndigheden tage skyldigt hensyn til efterforskningens fortrolighed. Fuldbyrdelsesmyndigheden bør navnlig garantere fortroligheden af oplysningerne og indholdet i afgørelsen om indefrysning.

(25)  Uden at foregribe enhver berørt persons ret til oplysninger bør udstedelsesmyndigheden og fuldbyrdelsesmyndigheden tage skyldigt hensyn til efterforskningens fortrolighed ved fuldbyrdelsen af en afgørelse om indefrysning. Fuldbyrdelsesmyndigheden bør navnlig garantere fortroligheden af oplysningerne og indholdet i afgørelsen om indefrysning.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere forholdet mellem forpligtelsen til at give oplysninger og kravene om fortrolighed. En efterforsknings fortrolige karakter kan ikke fratage en person sin ret til information.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Anerkendelsen og fuldbyrdelsen af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation bør ikke afslås af andre grunde end dem, der er fastsat i denne forordning. Det skal navnlig være muligt for fuldbyrdelsesmyndigheden ikke at anerkende og fuldbyrde en afgørelse om konfiskation på grundlag af ne bis in idem-princippet, en interesseret parts rettigheder eller retten til at være til stede under retssagen.

(26)  Anerkendelsen og fuldbyrdelsen af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation bør ikke afslås af andre grunde end dem, der er fastsat i denne forordning. Det skal navnlig være muligt for fuldbyrdelsesmyndigheden ikke at anerkende og fuldbyrde en afgørelse om konfiskation på grundlag af grundlæggende rettigheder, ne bis in idem-princippet, en interesseret parts rettigheder eller retten til at være til stede under retssagen.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Ne bis in idem-princippet er et grundlæggende retsprincip i Unionen som anerkendt i chartret og udviklet i EU-Domstolens retspraksis. Fuldbyrdelsesmyndigheden bør derfor kunne afslå at fuldbyrde en afgørelse om konfiskation eller indefrysning, hvis fuldbyrdelsen strider mod dette princip.

Begrundelse

Harmonisering med andre EU-instrumenter om gensidig anerkendelse. Betydningen af ne bis in idem-princippet inden for strafferetten og EU-retten.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b)  Oprettelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen er baseret på gensidig tillid og en formodning om alle medlemsstaters overholdelse af EU-retten, navnlig de grundlæggende rettigheder. Denne formodning kan dog tilbagevises. Hvis der er vægtige grunde til at tro, at fuldbyrdelsen af en afgørelse om konfiskation eller indefrysning ville medføre krænkelse af en af den berørte persons grundlæggende rettigheder, og at fuldbyrdelsesstaten ville tilsidesætte sine pligter vedrørende beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes i chartret, bør fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation eller indefrysning derfor afslås.

Begrundelse

Instrumenter til gensidig anerkendelse indeholder meget ofte en klausul om ikke-anerkendelse baseret på respekt for de grundlæggende rettigheder, implicit (rammeafgørelse 2002/584/RIA), eller eksplicit (rammeafgørelse 2005/214/RIA, direktiv 2014/41/EU), desuden udviklet i national ret. Endvidere har EU-domstolen bekræftet eksistensen og betydningen af en sådan klausul (dom af 5. april 2016, Aranyosi/Caldararu - C-404/15). Endelig ville indføjelsen af en sådan klausul gøre det muligt at forhindre en eventuel uoverensstemmelse mellem EU-retten og national forfatningsret. Det er derfor vigtigt at medtage en sådan klausul i denne EU-forordning.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 26 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26c)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er fastsat i artikel 6 i TEU og i chartret, navnlig afsnit VI, i international ret og internationale aftaler, som Unionen eller alle medlemsstaterne er part i, herunder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og i medlemsstaternes forfatninger på deres respektive anvendelsesområder. Intet i denne forordning må fortolkes som et forbud mod at afslå at fuldbyrde en afgørelse om konfiskation eller indefrysning, hvis der er objektive grunde til at formode, at den pågældende afgørelse er udstedt med det formål at retsforfølge eller straffe en person på grund af den pågældendes køn, race eller etniske baggrund, religion, seksuelle orientering, nationalitet, sprog eller politiske overbevisning, eller at den pågældendes stilling kan blive skadet af en af disse grunde.

Begrundelse

Instrumenter til gensidig anerkendelse indeholder meget ofte en klausul om ikke-anerkendelse baseret på respekt for de grundlæggende rettigheder, implicit (rammeafgørelse 2002/584/RIA), eller eksplicit (rammeafgørelse 2005/214/RIA, direktiv 2014/41/EU), desuden udviklet i national ret. Endvidere har EU-domstolen bekræftet eksistensen og betydningen af en sådan klausul (dom af 5. april 2016, Aranyosi/Caldararu - C-404/15). Desuden ville indføjelsen af en sådan klausul gøre det muligt at forhindre en eventuel uoverensstemmelse mellem EU-retten og national forfatningsret. Endelig har ECHR's retspraksis fremhævet vanskeligheder i visse medlemsstater med hensyn til konfiskation og respekten for de grundlæggende rettigheder. Det er derfor vigtigt at medtage en sådan klausul i denne EU-forordning.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 26 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26d)   Det er vigtigt at tage hensyn til rettighederne hos enhver tredjemand, der måtte være berørt af en afgørelse om konfiskation eller indefrysning af et bestemt formuegode, for eksempel fordi den pågældende er ejer af et sådant formuegode, men ikke har været i stand til at forsvare sine rettigheder under retsforhandlingerne i udstedelsesstaten, fordi personen ikke er part heri. En fuldbyrdelsesmyndighed bør derfor kunne beslutte ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde en afgørelse om konfiskation eller indefrysning, når afgørelsen vedrører et bestemt formuegode, som hverken ejes af den fysiske eller juridiske person, der er genstand for afgørelsen om konfiskation i udstedelsesstaten, eller nogen anden fysisk eller juridisk person, som har været part i retsforhandlingerne i udstedelsesstaten.

Begrundelse

Det er afgørende, at der i denne forordning tages højde for rettighederne hos tredjemand eller de tredjeparter, der handler i god tro og kan være berørt af en afgørelse om konfiskation eller indefrysning.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Inden fuldbyrdelsesmyndigheden træffer afgørelse om at påberåbe sig en begrundelse for ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde afgørelsen, bør den høre udstedelsesmyndigheden for at få eventuelle nødvendige yderligere oplysninger.

(27)  Inden fuldbyrdelsesmyndigheden træffer afgørelse om at påberåbe sig en begrundelse for ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde afgørelsen, bør den uden unødig forsinkelse høre udstedelsesmyndigheden for at få nødvendige yderligere oplysninger.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Udstedelsesmyndigheden bør straks underrettes om, at det ikke er muligt at fuldbyrde en afgørelse. Dette kan skyldes, at formuegodet allerede er konfiskeret, er forsvundet, ikke forefindes på den placering, som udstedelsesmyndigheden har anført, eller at placeringen af formuegodet ikke er angivet tilstrækkeligt præcist.

(29)  Udstedelsesmyndigheden bør uden unødig forsinkelse underrettes om grundene til, at det ikke er muligt at fuldbyrde en afgørelse. Dette kan skyldes, at formuegodet allerede er konfiskeret, er forsvundet, ikke forefindes på den placering, som udstedelsesmyndigheden har anført, eller at placeringen af formuegodet ikke er angivet tilstrækkeligt præcist.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29 a)  Hvis der hersker tvivl om, hvor et formuegode, som er genstand for en afgørelse om konfiskation, befinder sig, bør medlemsstaterne tage alle disponible midler i brug for at finde frem til, hvor dette formuegode faktisk befinder sig, herunder brug af alle tilgængelige informationssystemer.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Fuldbyrdelsen af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation bør være styret af lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten, og denne stats myndigheder har enekompetence vedrørende fuldbyrdelsesprocedurerne.

(30)  (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Den korrekte gennemførelse af denne forordning i praksis kræver, at der opretholdes tætte forbindelser mellem de berørte kompetente nationale myndigheder, navnlig i tilfælde af samtidig fuldbyrdelse af en afgørelse om konfiskation i mere end én medlemsstat. De kompetente nationale myndigheder bør derfor rådføre sig med hinanden, hver gang det er nødvendigt.

(31)  Den korrekte gennemførelse af denne forordning i praksis kræver, at der opretholdes tætte forbindelser og et optimalt samarbejde mellem de berørte kompetente nationale myndigheder, navnlig i tilfælde af samtidig fuldbyrdelse af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation i mere end én medlemsstat. De kompetente nationale myndigheder bør derfor rådføre sig med hinanden og gøre brug af moderne kommunikationsteknologi, som accepteres i henhold til procedurereglerne i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Ofrenes ret til godtgørelse og tilbagegivelse bør ikke berøreres i grænseoverskridende sager. Reglerne for afståelse af de konfiskerede formuegoder bør prioritere godtgørelse og tilbagegivelse af formuegoder til ofrene. Medlemsstaterne bør ligeledes tage hensyn til deres pligt til at bistå ved inddrivelse af skattekrav fra andre medlemsstater i henhold til direktiv 2010/24/EU36.

(32)  Ofrenes ret til godtgørelse og tilbagegivelse berøres ikke i grænseoverskridende sager. Reglerne for afståelse af de konfiskerede formuegoder prioriterer godtgørelse og tilbagegivelse af formuegoder til ofrene. Medlemsstaterne bør ligeledes tage hensyn til deres pligt til at bistå ved inddrivelse af skattekrav fra andre medlemsstater i henhold til direktiv 2010/24/EU36..

_________________

_________________

36 Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger (EUT L 84 af 31.3.2010, s. 1).

36 Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger (EUT L 84 af 31.3.2010, s. 1).

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  Formuegoder, der er indefrosset med henblik på efterfølgende konfiskation, og konfiskerede formuegoder bør forvaltes på passende vis for ikke at miste økonomisk værdi og for at tilskynde til genanvendelse af dem til sociale formål og undgå risikoen for yderligere kriminel infiltration. Medlemsstaterne bør således træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder salg eller overførsel af formuegodet, for at mindske sådanne tab og fremme sociale formål. De bør træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger af lovgivningsmæssig eller anden art, såsom oprettelse af nationale centrale kontorer for forvaltning af aktiver eller lignende mekanismer for at sikre en korrekt forvaltning af de indefrosne eller konfiskerede formuegoder. I denne henseende ville det være hensigtsmæssigt at overveje etableringen af en EU-fond, som skal samle en del af de konfiskerede aktiver fra medlemsstaterne. Denne fond bør være åben for pilotprojekter fra EU-borgere, sammenslutninger, koalitioner af NGO'er og enhver anden civilsamfundsorganisation med henblik på at tilskynde til effektiv genanvendelse af konfiskerede formuegoder til sociale formål.

Begrundelse

Det er vigtigt på europæisk plan og i medlemsstaterne at fremme den bedst mulige forvaltning af indefrosne og konfiskerede formuegoder og genanvendelse af dem til sociale formål, til erstatning til ofrene, ofrenes familier og virksomheder, der er ofre for organiseret kriminalitet, eller til bekæmpelse af denne organiserede kriminalitet.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32b)  Reglerne for dispositionen over de konfiskerede formuegoder bør omfatte passende former for kompensation til familierne til politibetjente og offentlige embedsmænd, der er døde under udøvelsen af deres hverv, såvel som politibetjente og offentlige embedsmænd, som har pådraget sig en permanent invaliditet under udøvelsen af deres hverv. I den henseende bør hver medlemsstat etablere en fond for at kompensere disse personer og overføre en del af de konfiskerede formuegoder til denne fond.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 32 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32c)  Praksis med at anvende konfiskerede formuegoder til sociale formål fremmer og støtter udbredelsen af en lovlighedskultur, bistand til ofrene for forbrydelser og bekæmpelse af organiseret kriminalitet og sætter således fornuftige mekanismer i gang til fordel for lokalsamfundet og den socioøkonomiske udvikling i et lokalområde, som også kan gennemføres af ikkestatslige organisationer, under anvendelse af objektive kriterier. Medlemsstaterne bør derfor tilskyndes til at udvikle en sådan praksis.

Begrundelse

Det er vigtigt på europæisk plan og i medlemsstaterne at fremme den bedst mulige forvaltning af indefrosne og konfiskerede formuegoder og genanvendelse af dem til sociale formål, til erstatning til ofrene, ofrenes familier og virksomheder, der er ofre for organiseret kriminalitet, eller til bekæmpelse af denne organiserede kriminalitet.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 32 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32d)   For at sikre, at civilsamfundet konkret kan se, at medlemsstaternes indsats mod organiseret kriminalitet, herunder mafialignende kriminalitet, bærer frugt, og at udbyttet rent faktisk tages fra de kriminelle, er det nødvendigt at vedtage fælles foranstaltninger for at forhindre, at de kriminelle organisationer igen får rådighed over ulovligt erhvervede formuegoder. Bedste praksis i flere medlemsstater har vist, at følgende redskaber er effektive: forvaltning og administration ved kontorer for forvaltning af aktiver eller lignende mekanismer samt anvendelse af de konfiskerede formuegoder til projekter til bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet, til andre institutionelle eller offentlige formål eller til sociale formål.

Begrundelse

Det er vigtigt på europæisk plan og i medlemsstaterne at fremme den bedst mulige forvaltning af indefrosne og konfiskerede formuegoder og genanvendelse af dem til sociale formål, til erstatning til ofrene, ofrenes familier og virksomheder, der er ofre for organiseret kriminalitet, eller til bekæmpelse af denne organiserede kriminalitet.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 32 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32e)  Konfiskerede formuegoder bør forvaltes hensigtsmæssigt med henblik på yderligere at understrege og fremme overholdelse af legalitetsprincippet ved at anvende disse goder til social og økonomisk gavn for de lokalsamfund, som berøres direkte af forbrydelser, der er blevet begået af kriminelle og terroristiske organisationer.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Alle interesserede parter, inklusive en tredjemand i god tro, bør have adgang til retsmidler mod anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation for at bevare sine rettigheder, herunder en reel mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol eller gøre krav på ejerskab eller andre former for ejendomsret i henhold til direktiv 2014/42/EU. Sagen skal indbringes for en domstol i fuldbyrdelsesstaten.

(34)  Alle interesserede parter, inklusive en tredjemand i god tro, bør have adgang til retsmidler mod anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation for at bevare sine rettigheder, herunder retten til aktindsigt i sagsakterne og en reel mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol eller gøre krav på ejerskab eller andre former for ejendomsret i henhold til direktiv 2014/42/EU. Sagen skal indbringes for en domstol i fuldbyrdelsesstaten.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Med henblik på at ændre attesten og formularen i bilag I og II til denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen foretager passende høringer under sine forberedelser til udarbejdelsen af delegerede retsakter, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

udgår

Begrundelse

Alle elementerne i de to attester (bilag I og II) bør af hensyn til retssikkerheden udarbejdes og fastsættes af lovgiveren. Delegation af beføjelser til Kommissionen er hverken nødvendig eller hensigtsmæssig.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Med henblik på at ændre attesten og formularen i bilag I og II til denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen foretager passende høringer under sine forberedelser til udarbejdelsen af delegerede retsakter, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(35)  Med henblik på at ændre attesten og formularen i bilag I og II til denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen foretager passende høringer med specialiserede myndigheder i medlemsstaterne og tilsvarende europæiske agenturer under sine forberedelser til udarbejdelsen af delegerede retsakter, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I denne forordning fastsættes regler, hvorefter en medlemsstat skal anerkende og på sit område fuldbyrde en afgørelse om indefrysning eller konfiskation truffet af en anden medlemsstat i forbindelse med en straffesag.

1.  I denne forordning fastsættes regler, hvorefter en medlemsstat skal anerkende og på sit område fuldbyrde en afgørelse om indefrysning eller konfiskation truffet af en anden medlemsstat i forbindelse med strafferetlige procedurer.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne forordning indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er defineret i artikel 6 i TEU.

2.  Denne forordning indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er defineret i artikel 6 i TEU og i chartret, navnlig retten til et forsvar, retten til en retfærdig rettergang og ejendomsretten.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den udstedende myndighed sikrer i forbindelse med udstedelsen af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation overholdelse af principperne om nødvendighed og proportionalitet.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "afgørelse om konfiskation": en endelig sanktion eller foranstaltning, som er pålagt af en domstol efter en retssag vedrørende en strafbar handling, og som medfører en fysisk eller juridisk persons endelige berøvelse af formuegoder

1)  "afgørelse om konfiskation": en foranstaltning, som er pålagt af en domstol efter en retssag vedrørende en strafbar handling, og som medfører en fysisk eller juridisk persons endelige berøvelse af formuegoder

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "formuegoder": alle formuegoder af enhver art, det være sig rørlige eller urørlige formuegoder, fast ejendom eller løsøre samt juridiske dokumenter eller papirer, der beviser adkomst til eller rettigheder over sådanne formuegoder, som udstedelsesmyndigheden anser for at:

(3)  "formuegoder": penge eller aktiver af enhver art, det være sig rørlige eller urørlige formuegoder, fast ejendom eller løsøre, samt begrænsede ejendomsrettigheder og juridiske dokumenter eller papirer, der beviser adkomst til eller rettigheder over sådanne aktiver, som udstedelsesmyndigheden anser for at:

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "udstedelsesstat": den medlemsstat, hvor en afgørelse om indefrysning eller konfiskation træffes i forbindelse med en straffesag

6)  "udstedelsesstat": den medlemsstat, hvor en afgørelse om indefrysning eller konfiskation træffes i forbindelse med en strafferetlige procedurer

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  en anden kompetent myndighed som defineret af udstedelsesstaten, der i forbindelse med straffesager har beføjelse til at træffe afgørelse om indefrysning of formuegoder eller til at fuldbyrde en afgørelse om indefrysning i overensstemmelse med national ret. Desuden skal afgørelsen om indefrysning, før den fremsendes til fuldbyrdelsesmyndigheden, efter en undersøgelse af dens overensstemmelse med betingelserne for at træffe en sådan afgørelse i henhold til denne forordning, navnlig betingelserne i artikel 13, stk. 1, godkendes af en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig anklager i udstedelsesstaten. Når afgørelsen er blevet godkendt af en retslig myndighed, kan denne myndighed også betragtes som en udstedelsesmyndighed med hensyn til fremsendelse af afgørelsen

2)  (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i forbindelse med en afgørelse om konfiskation har en kompetent myndighed som defineret af udstedelsesstaten kompetence til i straffesager at fuldbyrde en afgørelse om konfiskation truffet af en domstol i henhold til national ret "fuldbyrdelsesmyndighed":

b)  (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a)  "interesseret part": enhver fysisk eller juridisk person, herunder tredjemand i god tro, som er påvirket af denne forordning i overensstemmelse med fuldbyrdelsesstatens nationale ret

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En afgørelse om indefrysning eller konfiskation medfører fuldbyrdelse uden kontrol af dobbelt strafbarhed af de handlinger, der giver anledning til afgørelsen om indefrysning eller konfiskation, udgør en eller flere af følgende lovovertrædelser som defineret i udstedelsesstatens lovgivning, og er strafbare i udstedelsesstaten med en maksimal frihedsstraf på mindst tre år: :

1.  En afgørelse om indefrysning eller konfiskation medfører fuldbyrdelse uden kontrol af dobbelt strafbarhed af de handlinger, der giver anledning til afgørelsen om indefrysning eller konfiskation, udgør en eller flere af de lovovertrædelser, som er defineret i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne1a.

-  deltagelse i en kriminel organisation

 

-  terrorisme

 

-  menneskehandel

 

-  seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

 

-  ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

 

-  ulovlig handel med våben, ammunition og sprængstoffer

 

-  korruption

 

-  svig og svigrelaterede overtrædelser af straffelovgivningen som defineret i direktiv 2017/xxx/EU om bekæmpelse af svig mod Unionens finansielle interesser ved hjælp af strafferetlige bestemmelser

 

-  svig, herunder svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser i henhold til konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

 

-  hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold

 

-  falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen

 

-  internetkriminalitet

 

-  miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter

 

-  medvirken til ulovlig indrejse eller ulovligt ophold

 

-  manddrab, grov legemsbeskadigelse

 

-  ulovlig handel med menneskevæv og -organer

 

-  bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning

 

-  racisme og fremmedhad

 

-  organiseret eller væbnet røveri

 

-  ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande

 

-  bedrageri

 

-  afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning

 

-  efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter

 

-  forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med disse

 

-  svig med og eftergørelse af andre betalingsmidler end kontanter

 

-  ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer.

 

-  ulovlig handel med nukleare eller radioaktive materialer

 

-  handel med stjålne motorkøretøjer

 

-  voldtægt

 

-  forsætlig brandstiftelse

 

-  strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed

 

-  skibs- eller flykapring

 

-  sabotage.

 

 

__________________

 

1a Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Udstedelsesmyndigheden fremsender afgørelsen om konfiskation eller en bekræftet genpart heraf sammen med attesten, jf. artikel 7, direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet fald til den centrale myndighed, jf. artikel 27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, og således, at fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå ægtheden.

1.  Udstedelsesmyndigheden fremsender afgørelsen om konfiskation sammen med attesten, jf. artikel 7, direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden og kommunikerer den til den centrale myndighed, jf. artikel 27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, og således, at fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå ægtheden.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Når den myndighed i fuldbyrdelsesstaten, som modtager en afgørelse om konfiskation, ikke har kompetence til at anerkende den og træffe de fornødne foranstaltninger til at fuldbyrde den, fremsender den straks afgørelsen til den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat og underretter udstedelsesmyndigheden herom.

6.  Når den myndighed i fuldbyrdelsesstaten, som modtager en afgørelse om konfiskation, ikke har kompetence til at anerkende den og træffe de fornødne foranstaltninger til at fuldbyrde den, fremsender den straks og senest inden for 2 arbejdstage til den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat og underretter udstedelsesmyndigheden herom.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En afgørelse om konfiskation kan i medfør af artikel 4 kun fremsendes til én fuldbyrdelsesstat ad gangen.

1.  En afgørelse om konfiskation kan i medfør af artikel 4 principielt kun fremsendes til én fuldbyrdelsesstat ad gangen.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En afgørelse om konfiskation vedrørende bestemte formuegoder kan fremsendes til mere end én fuldbyrdelsesstat samtidig, hvis

2.  Uden at det berører stk. 1, kan en afgørelse om konfiskation vedrørende bestemte formuegoder fremsendes til mere end én fuldbyrdelsesstat samtidig, hvis

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En afgørelse om konfiskation af et pengebeløb kan fremsendes til mere end en fuldbyrdelsesstat samtidig, såfremt udstedelsesmyndigheden skønner, at der er et specifikt behov herfor, navnlig hvis:

3.  Uden at det berører stk. 1, kan en afgørelse om konfiskation af et pengebeløb fremsendes til mere end en fuldbyrdelsesstat samtidig, såfremt udstedelsesmyndigheden skønner, at der er et specifikt behov herfor, navnlig hvis:

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt en afgørelse om konfiskation, der vedrører et pengebeløb, fremsendes til en eller flere fuldbyrdelsesstater, må den samlede værdi, der opnås ved fuldbyrdelsen, ikke overstige det maksimale beløb, der er angivet i afgørelsen om konfiskation.

2.  Såfremt en afgørelse om konfiskation, der vedrører et pengebeløb, fremsendes til en eller flere fuldbyrdelsesstater, må den samlede værdi, der opnås ved fuldbyrdelsen, ikke overstige det maksimale beløb, der er angivet i afgørelsen om konfiskation. I tilfælde, hvor konfiskationen allerede er blevet udført fuldt ud eller delvist, fratrækkes et sådant beløb fuldt ud fra det beløb, som fuldbyrdelsesstaten konfiskerer.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udstedelsesmyndigheden underretter straks fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation:

Udstedelsesmyndigheden underretter straks og inden for højst en arbejdsdag fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation:

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis hele afgørelsen om indefrysning eller konfiskation eller dele heraf er blevet fuldbyrdet i udstedelsesstaten eller i en anden fuldbyrdelsesstat, med angivelse af det beløb, for hvilket afgørelsen om indefrysning eller konfiskation endnu ikke er fuldbyrdet

b)  hvis hele afgørelsen om konfiskation eller dele heraf er blevet fuldbyrdet i udstedelsesstaten eller i en anden fuldbyrdelsesstat, med angivelse af det beløb, for hvilket afgørelsen om konfiskation endnu ikke er fuldbyrdet

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når udstedelsesstaten har angivet, at den af en eller anden grund ønsker at trække afgørelsen tilbage fra fuldbyrdelsesstaten, afslutter fuldbyrdelsesstaten straks fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation.

4.  Når udstedelsesstaten har angivet, at den af en eller anden grund ønsker at trække afgørelsen tilbage fra fuldbyrdelsesstaten, afslutter fuldbyrdelsesstaten straks fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation og senest inden for 3 arbejdsdage.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Standardattest

Standardattest til udstedelse af en afgørelse om konfiskation

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Så snart fuldbyrdelsen af afgørelsen er afsluttet, giver fuldbyrdelsesmyndigheden udstedelsesmyndigheden meddelelse om dette ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

4.  Så snart fuldbyrdelsen af afgørelsen er afsluttet, giver fuldbyrdelsesmyndigheden udstedelsesmyndigheden meddelelse om dette straks og senest inden for 12 timer ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Grunde til at afslå anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelser om konfiskation

Obligatoriske og fakultative grunde til at afslå anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelser om konfiskation

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fuldbyrdelsesmyndigheden kan kun beslutte ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde afgørelser om konfiskation, hvis:

Fuldbyrdelsesmyndigheden anerkender og fuldbyrder ikke afgørelser om konfiskation, hvis:

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  attesten, jf. artikel 7, er ufuldstændig, tydeligvis ukorrekt eller tydeligvis ikke svarer til afgørelsen om konfiskation og ikke er udfyldt efter høringen i henhold til stk. 2

udgår

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  afgørelsen om konfiskation er baseret på en strafbar handling, der påstås at være begået uden for udstedelsesstatens område og helt eller delvis på fuldbyrdelsesstatens område, og den handling, for hvilken afgørelsen om konfiskation er truffet, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten

udgår

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  afgørelsen om konfiskation vedrører et bestemt formuegode, som hverken ejes af den fysiske eller den juridiske person, der er genstand for afgørelsen om konfiskation i den udstedende medlemsstat, eller nogen anden fysisk eller juridisk person, som har været part i sagen i den udstedende medlemsstat.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  hvis den adfærd, som afgørelsen om konfiskation er baseret på, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2; for så vidt angår skatter, afgifter, told og valutahandel kan fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation dog ikke afslås med den begrundelse, at fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke foreskriver opkrævning af samme type skatter og afgifter eller ikke indeholder samme type regler om skatter, afgifter, told og valutahandel som den i udstedelsesstaten

udgår

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  der er vægtige grunde til at formode, at fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation vil være uforenelig med fuldbyrdelsesstatens forpligtelser i henhold til artikel 6 i TEU og chartret.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Fuldbyrdelsesmyndigheden kan beslutte ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde afgørelser om konfiskation, hvis:

 

a)  attesten, jf. artikel 7, er ufuldstændig, tydeligvis ukorrekt eller tydeligvis ikke svarer til afgørelsen om konfiskation og ikke er udfyldt efter høringen i henhold til stk. 2, eller hvis betingelserne i artikel 7, stk. 2, ikke overholdes

 

b)  afgørelsen om konfiskation er baseret på en strafbar handling, der påstås at være begået uden for udstedelsesstatens område og helt eller delvis på fuldbyrdelsesstatens område, og den handling, for hvilken afgørelsen om konfiskation er truffet, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten

 

c)  hvis den adfærd, som afgørelsen om konfiskation er baseret på, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2; for så vidt angår skatter, afgifter, told og valutahandel kan fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation dog ikke afslås med den begrundelse, at fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke foreskriver opkrævning af samme type skatter og afgifter eller ikke indeholder samme type regler eller strafbare handlinger angående skatter, afgifter, told og valutahandel som den i udstedelsesstaten

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Når udstedelsesmyndigheden har legitime grunde til at formode, at det pågældende formuegode snarest vil blive flyttet eller ødelagt, og at der er behov for øjeblikkelig konfiskation, anfører den i afgørelsen om konfiskation, at foranstaltningen skal gennemføres på en bestemt dato. Fuldbyrdelsesmyndigheden tager fuldt ud hensyn til dette krav og fuldbyrder afgørelsen om konfiskation inden for tidsfristen.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter, at fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget afgørelsen om konfiskation, jf. dog stk. 5.

2.  Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation så hurtigt som muligt og senest 10 arbejdsdage efter, at fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget afgørelsen om konfiskation, jf. dog stk. 5.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden hører udstedelsesmyndigheden i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, træffer fuldbyrdelsesmyndigheden afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation så hurtigt som muligt og senest 48 timer efter høringen.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fuldbyrdelsesmyndigheden skal straks give udstedelsesmyndigheden besked om sin afgørelse ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

3.  Fuldbyrdelsesmyndigheden skal straks og senest inden for 12 timer give udstedelsesmyndigheden besked om sin afgørelse ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medmindre grundene til udsættelse, jf. artikel 11, er til stede, gennemfører fuldbyrdelsesmyndigheden konfiskationen straks, og med forbehold af denne artikels stk. 5, senest 30 dage efter at have truffet den afgørelse, der er omhandlet i denne artikels stk. 2.

4.  Medmindre grundene til udsættelse, jf. artikel 11, er til stede, gennemfører fuldbyrdelsesmyndigheden konfiskationen straks, og med forbehold af denne artikels stk. 5, senest 10 arbejdsdage efter at have truffet den afgørelse, der er omhandlet i denne artikels stk. 2.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis det i en specifikt tilfælde ikke er muligt at overholde tidsfristen i stk. 2 eller 4, underretter fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt og med ethvert tilgængeligt middel udstedelsesmyndigheden om grundene til forsinkelsen og hører udstedelsesmyndigheden om en hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af konfiskationen. I et sådant tilfælde kan fristen i stk. 2 eller 4 forlænges med højst 30 dage.

5.  Hvis det i en specifikt tilfælde ikke er muligt at overholde tidsfristen i stk. 2 eller 4, underretter fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt og senest inden for 2 arbejdsdage med ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, udstedelsesmyndigheden om grundene til forsinkelsen og hører udstedelsesmyndigheden om en hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af konfiskationen. I et sådant tilfælde kan fristen i stk. 2 eller 4 forlænges med højst 20 arbejdsdage.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fuldbyrdelsesmyndigheden skal straks udfærdige en rapport til udstedelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, om udsættelsen af fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder grundene til udsættelsen og eventuelt udsættelsens forventede varighed.

2.  Fuldbyrdelsesmyndigheden skal straks og senest inden for 48 timer udfærdige en rapport til udstedelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, om udsættelsen af fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder grundene til udsættelsen og eventuelt udsættelsens forventede varighed. I tilfælde af udsættelse i henhold til bestemmelserne i stk. 1, litra b) skal udstedelsesmyndigheden, i tilfælde af fuldbyrdelse af en afgørelse om konfiskation i mere end én medlemsstat, udstede nye instrukser med hensyn til det nøjagtige beløb, der er genstand for konfiskation.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Så snart grunden til udsættelse ikke længere er til stede, træffer fuldbyrdelsesmyndigheden straks de nødvendige foranstaltninger for at fuldbyrde afgørelsen og underretter udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

3.  Så snart grunden til udsættelse ikke længere er til stede, træffer fuldbyrdelsesmyndigheden straks og senest inden for 10 arbejdsdage de nødvendige foranstaltninger for at fuldbyrde afgørelsen og underretter udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det selv efter høring af udstedelsesmyndigheden viser sig at være umuligt at fuldbyrde afgørelsen om konfiskation, fordi det formuegode, der skal indefryses, allerede er konfiskeret, er forsvundet, blevet destrueret eller ikke kan findes på det i attesten angivne sted, eller fordi det ikke er angivet tilstrækkeligt præcist, hvor formuegodet befinder sig, underrettes udstedelsesmyndigheden straks. Hvis det er muligt, kan afgørelsen fuldbyrdes for andre formuegoder i henhold til artikel 8, stk. 2 eller 3.

Hvis det selv efter høring af udstedelsesmyndigheden viser sig at være umuligt at fuldbyrde afgørelsen om konfiskation, fordi det formuegode, der skal indefryses, allerede er konfiskeret, er forsvundet, blevet destrueret eller ikke kan findes på det i attesten angivne sted, eller fordi det ikke er angivet tilstrækkeligt præcist, hvor formuegodet befinder sig, underrettes udstedelsesmyndigheden straks og senest inden for 48 timer. Hvis det er muligt, kan afgørelsen fuldbyrdes for andre formuegoder i henhold til artikel 8, stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Pligt til at underrette de interesserede parter

 

1.  Fuldbyrdelsesmyndigheden giver efter fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation, og senest inden for 48 timer efter afgørelsen er fuldbyrdet, den person, der er genstand for afgørelsen om konfiskation, og enhver anden interesseret part, herunder tredjemand i god tro, meddelelse om sin afgørelse.

 

2.  Meddelelsen skal angive begrundelsen for afgørelsen om konfiskation, hvilken myndighed der har truffet afgørelsen, og de eksisterende retsmidler i henhold til fuldbyrdelsesstatens nationale ret.

 

3.  Meddelelsen skal indeholde relevante oplysninger, på en sådan måde at personen kan indgive effektive retsmidler, om begrundelsen for afgørelsen om konfiskation, om hvilken myndigheder der har truffet afgørelsen, og om de eksisterende retsmidler i henhold til fuldbyrdelsesstatens nationale ret.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udstedelsen af afgørelsen er nødvendig og forholdsmæssig med henblik på midlertidigt at forhindre destruktion, ændring, flytning, overførsel eller afhændelse af formuegoder med henblik på eventuel efterfølgende konfiskation under hensyntagen til den berørte persons rettigheder

a)  udstedelsen af afgørelsen er nødvendig og forholdsmæssig med henblik på midlertidigt at forhindre destruktion, ændring, flytning, overførsel eller afhændelse af formuegoder med henblik på eventuel efterfølgende konfiskation under hensyntagen til den berørte persons og eventuelle tredjeparters rettigheder, når disse handler i god tro;

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  afgørelsen kunne være blevet truffet under samme omstændigheder i en lignende national sag og

b)  afgørelsen kunne være blevet truffet under samme omstændigheder i en lignende national sag og begrundelsen eller begrundelserne for afgørelsen angives korrekt.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  begrundelsen eller begrundelserne for afgørelsen angives korrekt, som minimum kortfattet.

udgår

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Udstedelsesmyndigheden fremsender afgørelsen om indefrysning sammen med formularen, jf. artikel 16, direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet fald til den centrale myndighed, jf. artikel 27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, og således, at fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå ægtheden.

1.  Udstedelsesmyndigheden fremsender afgørelsen om indefrysning sammen med attesten, jf. artikel 16, direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden og kommunikerer den til den centrale myndighed, jf. artikel 27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, og således, at fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå ægtheden heraf.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  skal indeholde en instruks om, at formuegodet skal forblive i fuldbyrdelsesstaten indtil fremsendelsen af en afgørelse om konfiskation i henhold artikel 4. Udstedelsesmyndigheden angiver den skønnede dato for fremsendelsen på den i artikel 16 omhandlede formular.

b)  skal indeholde en instruks om, at formuegodet skal forblive i fuldbyrdelsesstaten indtil fremsendelsen af en afgørelse om konfiskation i henhold artikel 4. Udstedelsesmyndigheden angiver den skønnede dato for fremsendelsen på den i artikel 16 omhandlede attest.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Når fuldbyrdelsesmyndigheden, som modtager en afgørelse om indefrysning, ikke har kompetence til at anerkende den og træffe de fornødne foranstaltninger til at fuldbyrde den, fremsender den straks afgørelsen om indefrysning til den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat og underretter udstedelsesmyndigheden herom.

8.  Når fuldbyrdelsesmyndigheden, som modtager en afgørelse om indefrysning, ikke har kompetence til at anerkende den og træffe de fornødne foranstaltninger til at fuldbyrde den, fremsender den straks og senest inden for to arbejdsdage afgørelsen om indefrysning til den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat og underretter udstedelsesmyndigheden herom.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En afgørelse om indefrysning kan i medfør af artikel 14 kan kun fremsendes til én fuldbyrdelsesstat ad gangen.

1.  En afgørelse om indefrysning kan i medfør af artikel 14 principielt kun fremsendes til én fuldbyrdelsesstat ad gangen.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En afgørelse om indefrysning vedrørende bestemte formuegoder kan fremsendes til mere end én fuldbyrdelsesstat samtidig, hvis

2.  Uden at det berører stk. 1, kan en afgørelse om indefrysning vedrørende bestemte formuegoder fremsendes til mere end én fuldbyrdelsesstat samtidig, hvis

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En afgørelse om indefrysning vedrørende et pengebeløb kan fremsendes til mere end én fuldbyrdelsesstat på samme tid, når udstedelsesmyndigheden vurderer, at der foreligger et specifikt behov for dette, navnlig når den skønnede værdi af det formuegode, der kan indefryses i udstedelsesstaten og i en given fuldbyrdelsesstat, sandsynligvis ikke vil være tilstrækkeligt til fuldbyrdelsen af det fulde beløb, der er omfattet af afgørelsen om indefrysning.

3.  Uden at det berører stk. 1, kan en afgørelse om indefrysning vedrørende et pengebeløb fremsendes til mere end én fuldbyrdelsesstat på samme tid, når udstedelsesmyndigheden vurderer, at der foreligger et specifikt behov for dette, navnlig når den skønnede værdi af det formuegode, der kan indefryses i udstedelsesstaten og i en given fuldbyrdelsesstat, sandsynligvis ikke vil være tilstrækkeligt til fuldbyrdelsen af det fulde beløb, der er omfattet af afgørelsen om indefrysning.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formen af afgørelsen om indefrysning

Standardattest til udstedelse af en afgørelse om indefrysning

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Afgørelsen om indefrysning udstedes på den formular, der findes i bilag II.

udgår

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Udstedelsesmyndigheden udfylder formularen, underskriver den og attestester dens indhold som værende nøjagtigt og korrekt.

2.  Udstedelsesmyndigheden udfylder attesten i bilag I, underskriver den og attesterer dens indhold som værende nøjagtigt og korrekt.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Så snart fuldbyrdelsen af afgørelsen er afsluttet, underretter fuldbyrdelsesmyndigheden udstedelsesmyndigheden om dette straks og senest inden for 12 timer ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Fuldbyrdelsesmyndigheden aflægger rapport om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning og resultaterne heraf, herunder en beskrivelse af det indefrosne formuegode og et overslag over dets værdi, til udstedelsesmyndigheden senest 3 arbejdsdage efter fuldbyrdelsen af afgørelsen ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Grunde til at afslå anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning

Obligatoriske og fakultative grunde til at afslå anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fuldbyrdelsesmyndigheden kan kun beslutte ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde afgørelser om indefrysning, hvis:

1.  Fuldbyrdelsesmyndigheden anerkender og fuldbyrder ikke afgørelser om indefrysning, hvis:

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  formularen, jf. artikel 16, er ufuldstændig, tydeligvis ukorrekt og ikke er udfyldt efter høringen i henhold til stk. 2

udgår

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  afgørelsen er baseret på en strafbar handling, der påstås at være begået uden for udstedelsesstatens område og helt eller delvis på fuldbyrdelsesstatens område, og den handling, for hvilken afgørelsen om indefrysning er truffet, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten

udgår

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  afgørelsen om indefrysning vedrører et bestemt formuegode, som hverken ejes af den fysiske eller den juridiske person, der er genstand for afgørelsen om konfiskation i den udstedende medlemsstat, eller nogen anden fysisk eller juridisk person, som har været part i sagen i den udstedende medlemsstat.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  hvis den adfærd, som afgørelsen om indefrysning er baseret på, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2 for så vidt angår skatter, afgifter, told og valutahandel kan fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning dog ikke afslås med den begrundelse, at den fuldbyrdende medlemsstats lovgivning ikke foreskriver opkrævning af samme type skatter og afgifter eller ikke indeholder samme type regler om skatter, afgifter, told og valutahandel som den i udstedelsesstaten.

udgår

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  der er vægtige grunde til at formode, at fuldbyrdelsen af afgørelsen om indefrysning vil være uforenelig med fuldbyrdelsesstatens forpligtelser i henhold til artikel 6 i TEU og chartret.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Fuldbyrdelsesmyndigheden kan beslutte ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde afgørelserne om indefrysning, hvis:

 

a)  attesten, jf. artikel 16, er ufuldstændig eller tydeligvis ukorrekt og ikke er udfyldt efter høringen i henhold til stk. 2, eller hvis betingelserne i artikel 16, stk. 3, ikke overholdes

 

b)  afgørelsen er baseret på en strafbar handling, der påstås at være begået uden for udstedelsesstatens område og helt eller delvis på fuldbyrdelsesstatens område, og den handling, for hvilken afgørelsen om indefrysning er truffet, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten

 

c)  hvis den adfærd, som afgørelsen om indefrysning er baseret på, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2 for så vidt angår skatter, afgifter, told og valutahandel kan fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning dog ikke afslås med den begrundelse, at fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke foreskriver opkrævning af samme type skatter og afgifter eller ikke indeholder samme type regler eller strafbare handlinger angående skatter, afgifter, told og valutahandel som den i udstedelsesstaten.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fuldbyrdelsesmyndigheden kan beslutte at ophæve afgørelsen om indefrysning, hvis den under fuldbyrdelsen bliver opmærksom på, at en af begrundelserne for ikke-anerkendelse og ikke fuldbyrdelse finder anvendelse.

3.  Fuldbyrdelsesmyndigheden kan beslutte at ophæve afgørelsen om indefrysning, hvis den under fuldbyrdelsen bliver opmærksom på, at en af begrundelserne for ikke-anerkendelse og ikke fuldbyrdelse finder anvendelse. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, meddele udstedelsesmyndigheden begrundelsen for beslutningen om at ophæve afgørelsen om indefrysning.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når udstedelsesmyndigheden i afgørelsen om indefrysning har angivet, at der findes legitime grunde til at formode, at det pågældende formuegode snarest vil blive flyttet eller ødelagt, og at der er behov for øjeblikkelig indefrysning, eller hvis udstedelsesmyndigheden i afgørelsen om indefrysning har anført, at indefrysningsforanstaltningen skal gennemføres på en bestemt dato, tager fuldbyrdelsesmyndigheden fuldt ud hensyn til dette krav.

2.  2. Når udstedelsesmyndigheden i afgørelsen om indefrysning har angivet, at der findes legitime grunde til at formode, at det pågældende formuegode snarest vil blive flyttet eller ødelagt, og at der er behov for øjeblikkelig indefrysning, eller hvis udstedelsesmyndigheden i afgørelsen om indefrysning har anført, at indefrysningsforanstaltningen skal gennemføres på en bestemt dato, tager fuldbyrdelsesmyndigheden fuldt ud hensyn til dette krav og fuldbyrder afgørelsen om indefrysning inden for tidsfristen.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning eller om at høre udstedelsesmyndigheden i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, så hurtigt som muligt og senest 24 timer efter, at fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget afgørelsen om indefrysning, jf. dog stk. 7.

3.  Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning eller om at høre udstedelsesmyndigheden i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, så hurtigt som muligt og senest 48 timer efter, at fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget afgørelsen om indefrysning, jf. dog stk. 7.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden hører udstedelsesmyndigheden i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, træffer fuldbyrdelsesmyndigheden straks afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning.

4.  Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden hører udstedelsesmyndigheden i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, træffer fuldbyrdelsesmyndigheden afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning så hurtigt som muligt og senest 48 timer efter høringen.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Fuldbyrdelsesmyndigheden skal straks give udstedelsesmyndigheden besked om sin afgørelse om indefrysningsafgørelsen ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

5.  Fuldbyrdelsesmyndigheden skal straks og senest inden for 12 timer give udstedelsesmyndigheden besked om sin afgørelse ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis det i et specifikt tilfælde ikke er muligt at overholde tidsfristen i stk. 3 eller 6, underretter fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt med ethvert tilgængeligt middel udstedelsesmyndigheden om grundene til forsinkelsen og hører udstedelsesmyndigheden om en hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af indefrysningen.

7.  Hvis det i et specifikt tilfælde ikke er muligt at overholde tidsfristen i stk. 3, 4, 5 eller 6, underretter fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt og senest inden for 2 arbejdsdage med ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, udstedelsesmyndigheden om grundene til forsinkelsen og hører udstedelsesmyndigheden om en hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af indefrysningen.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fuldbyrdelsesmyndigheden aflægger straks rapport til udstedelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, om udsættelsen af fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder grundene til udsættelsen og om muligt udsættelsens forventede varighed. Så snart grunden til udsættelse ikke længere er til stede, træffer fuldbyrdelsesmyndigheden straks de nødvendige foranstaltninger for at fuldbyrde afgørelsen og underretter udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

2.  Fuldbyrdelsesmyndigheden aflægger straks og senest inden for 48 timer en rapport til udstedelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, om udsættelsen af fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder grundene til udsættelsen og om muligt udsættelsens forventede varighed.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Så snart grunden til udsættelse ikke længere er til stede, træffer fuldbyrdelsesmyndigheden straks de nødvendige foranstaltninger for at fuldbyrde afgørelsen og underretter udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af artikel 22 giver fuldbyrdelsesmyndigheden efter fuldbyrdelsen meddelelse om sin afgørelse til den person, som er genstand for afgørelsen om indefrysning, og enhver anden interesseret part, inklusive en tredjemand i god tro, som fuldbyrdelsesmyndigheden er blevet underrettet om i henhold til artikel 14, stk. 6.

1.  Fuldbyrdelsesmyndigheden giver efter fuldbyrdelsen meddelelse om sin afgørelse til den person, som er genstand for afgørelsen om indefrysning, og enhver anden interesseret part, inklusive en tredjemand i god tro, som fuldbyrdelsesmyndigheden er blevet underrettet om i henhold til artikel 14, stk. 6.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Meddelelsen skal indeholde oplysninger, som minimum kortfattede, om begrundelsen for afgørelsen om indefrysning, om hvilken myndigheder har truffet afgørelsen, og om de eksisterende retsmidler i henhold til fuldbyrdelsesstatens nationale ret.

2.  Meddelelsen skal angive begrundelsen for afgørelsen om indefrysning, om hvilken myndigheder har truffet afgørelsen, og om de eksisterende retsmidler i henhold til fuldbyrdelsesstatens nationale ret.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Meddelelsen skal indeholde relevante oplysninger, på en sådan måde at personen kan indgive effektive retsmidler, om begrundelsen for afgørelsen om indefrysning, om hvilken myndighed der har truffet afgørelsen, og om de eksisterende retsmidler i henhold til fuldbyrdelsesstatens nationale ret.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fuldbyrdelsesmyndigheden sikrer i overensstemmelse med sin nationale ret fortroligheden af indefrysningsafgørelsens resultater og indhold, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at fuldbyrde den. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden ikke kan opfylde kravet om fortrolighed, underretter den hurtigst mulig udstedelsesmyndigheden herom.

2.  Uden at det berører enhver berørt persons ret til oplysninger, sikrer fuldbyrdelsesmyndigheden i overensstemmelse med EU-lovgivningen og sin nationale ret fortroligheden af indefrysningsafgørelsens resultater og indhold, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at fuldbyrde den. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden ikke kan opfylde kravet om fortrolighed, underretter den hurtigst mulig udstedelsesmyndigheden herom og senest inden for 3 arbejdsdage og angiver begrundelsen herfor, ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med henblik på at sikre igangværende efterforskninger kan udstedelsesmyndigheden anmode fuldbyrdelsesmyndigheden om at holde fuldbyrdelsen af afgørelsen om indefrysning fortrolig i et begrænset tidsrum.

3.  Med henblik på at sikre igangværende efterforskninger kan udstedelsesmyndigheden anmode fuldbyrdelsesmyndigheden om at holde fuldbyrdelsen af afgørelsen om indefrysning fortrolig i et begrænset tidsrum, som ikke må overskride datoen for afgørelsen om indefrysning.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Efter at have hørt udstedelsesmyndigheden kan fuldbyrdelsesmyndigheden under hensyntagen til sagens omstændigheder rette en begrundet anmodning til udstedelsesmyndigheden om at begrænse det tidsrum, i hvilket formuegodet indefryses. Hvis udstedelsesmyndigheden ikke er indforstået med en sådan begrænsning, underretter den fuldbyrdelsesmyndigheden herom, idet den angiver sin begrundelse. Hvis udstedelsesmyndigheden ikke efterkommer dette senest seks uger fra modtagelsen af anmodningen, kan fuldbyrdelsesmyndigheden ophæve afgørelsen om indefrysning.

2.  Efter at have hørt udstedelsesmyndigheden kan fuldbyrdelsesmyndigheden under hensyntagen til sagens omstændigheder rette en begrundet anmodning med eventuel relevant dokumentation ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, til udstedelsesmyndigheden om at begrænse det tidsrum, i hvilket formuegodet indefryses. Hvis udstedelsesmyndigheden ikke er indforstået med en sådan begrænsning, underretter den fuldbyrdelsesmyndigheden herom, idet den angiver sin begrundelse. Hvis udstedelsesmyndigheden ikke efterkommer dette senest fire uger fra modtagelsen af anmodningen, kan fuldbyrdelsesmyndigheden ophæve afgørelsen om indefrysning.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 25

udgår

Rapportering

 

Fuldbyrdelsesmyndigheden aflægger rapport om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning og resultaterne heraf, herunder en beskrivelse af det indefrosne formuegode og et overslag over dets værdi, til udstedelsesmyndigheden senest tre dage efter fuldbyrdelsen af afgørelsen ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

 

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hver medlemsstat kan, hvis det er nødvendigt på grund af dens interne kompetencefordeling, udpege en eller flere centrale myndigheder som ansvarlige for den administrative fremsendelse og modtagelse af afgørelserne om indefrysning og konfiskation samt til at bistå de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom.

2.  Hver medlemsstat udpeger én central myndighed som ansvarlig for at bistå de kompetente myndigheder med den administrative fremsendelse og modtagelse og registreringen af afgørelserne om indefrysning og konfiskation. Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Om nødvendigt kan udstedelsesmyndigheden og fuldbyrdelsesmyndigheden høre hinanden på en hvilken som helst relevant måde med henblik på at sikre den effektive anvendelse af denne forordning.

1.  Om nødvendigt kan udstedelsesmyndigheden og fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigt høre hinanden på en hvilken som helst relevant måde med henblik på at sikre den effektive anvendelse af denne forordning.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Al kommunikation, inklusive vedrørende afhjælpning af problemer med fremsendelsen eller autenticiteten af et dokument, der er påkrævet med henblik på fuldbyrdelsen af afgørelsen om indefrysning eller konfiskation, skal foregå mellem udstedelsesstaten og den berørte fuldbyrdelsesmyndighed, eller når medlemsstaten har udpeget en central myndighed i henhold til artikel 27, stk. 2, med deltagelse af denne centrale myndighed.

2.  Al kommunikation, inklusive vedrørende afhjælpning af problemer med fremsendelsen eller autenticiteten af et dokument, der er påkrævet med henblik på fuldbyrdelsen af afgørelsen om indefrysning eller konfiskation, skal foregå mellem udstedelsesstaten og den berørte fuldbyrdelsesmyndighed, og med bistand fra den centrale myndighed i henhold til artikel 27, stk. 2.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 30 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udstedelsesmyndigheden underretter straks fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, om enhver afgørelse eller foranstaltning, der medfører, at afgørelsen ikke længere er eksigibel eller af anden grund skal trækkes tilbage.

Udstedelsesmyndigheden underretter straks og senest inden for 48 timer fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, om enhver afgørelse eller foranstaltning, der medfører, at afgørelsen ikke længere er eksigibel eller af anden grund skal trækkes tilbage.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 30 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fuldbyrdelsesstaten afbryder straks fuldbyrdelsen af afgørelsen, hvis udstedelsesmyndigheden underretter den om en sådan afgørelse eller foranstaltning.

Fuldbyrdelsesstaten afbryder straks fuldbyrdelsen af afgørelsen, hvis udstedelsesmyndigheden underretter den om en sådan afgørelse eller foranstaltning, og giver straks udstedelsesstaten meddelelse om afbrydelsen ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation udgør mere end 10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten halvdelen til udstedelsesstaten.

b)  Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation udgør mere end 10 000 EUR, tilfalder 30 % fuldbyrdelsesstaten, og 70 % af beløbet overfører fuldbyrdelsesstaten til udstedelsesstaten.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når en retslig myndighed i udstedelsesstaten har truffet en afgørelse om godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret, tilfalder det tilsvarende beløb, for så vidt det ikke overstiger det konfiskerede beløb, udstedelsesstaten med henblik på godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret. Der disponeres over eventuelle resterende formuegoder i overensstemmelse med stk. 2.

3.  Når en retslig myndighed i udstedelsesstaten har truffet en afgørelse om godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret, tilfalder det tilsvarende beløb, for så vidt det ikke overstiger det konfiskerede beløb, udstedelsesstaten udelukkende med henblik på godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret. Der disponeres over eventuelle resterende formuegoder i overensstemmelse med stk. 2.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Formuegodet kan anvendes i den offentlige interesse eller til sociale formål i fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse med dens lovgivning med forbehold af udstedelsesstatens samtykke.

c)  Formuegodet kan anvendes i den offentlige interesse eller til sociale formål i fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse med dens lovgivning.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at oprette et nationalt centralt kontor for forvaltning af indefrosne formuegoder med henblik på eventuel senere konfiskation og konfiskerede aktiver formuegoder. Det prioriteres at øremærke disse formuegoder til projekter inden for retshåndhævelse og forebyggelse af organiseret kriminalitet samt andre projekter af samfundsmæssig betydning og med social nytteværdi.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger, herunder etablering af en national fond for at sikre passende kompensation til familierne til politibetjente og offentlige embedsmænd, der er blevet dræbt under udøvelsen af deres hverv, såvel som politibetjente og offentlige embedsmænd, som har pådraget sig en permanent invaliditet under udøvelsen af deres hverv. Hver medlemsstat sørger for at overføre en del af de konfiskerede aktiver til denne fond.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c.  Indefrosne formuegoder, som ikke efterfølgende konfiskeres, tilbageleveres straks. Betingelserne eller procedurereglerne for tilbagelevering af sådanne formuegoder fastsættes i henhold til national lovgivning.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Udstedelsesmyndigheden meddeler den i stk. 3 og 4, litra d), omhandlede afgørelse til fuldbyrdelsesmyndigheden. Hvis der verserer en procedure med henblik på godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret i udstedelsesstaten, suspenderer fuldbyrdelsesstaten disponeringen af de konfiskerede formuegoder, indtil afgørelsen er meddelt fuldbyrdelsesmyndigheden.

5.  Udstedelsesmyndigheden meddeler den i stk. 3 og 4, litra d), omhandlede afgørelse til fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation. Hvis der verserer en procedure med henblik på godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret i udstedelsesstaten, suspenderer fuldbyrdelsesstaten disponeringen af de konfiskerede formuegoder, indtil afgørelsen er meddelt fuldbyrdelsesmyndigheden.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis fuldbyrdelsesstaten har afholdt udgifter, som den finder store eller usædvanlige, kan den foreslå udstedelsesmyndigheden, at udgifterne deles. Udstedelsesmyndigheden tager hensyn til ethvert forslag herom på grundlag af detaljerede oplysninger fra fuldbyrdelsesmyndigheden.

2.  Hvis fuldbyrdelsesstaten har afholdt udgifter, som den finder store eller usædvanlige, kan den foreslå udstedelsesmyndigheden, at udgifterne deles. Udstedelsesmyndigheden tager hensyn til ethvert forslag herom på grundlag af detaljerede oplysninger fra fuldbyrdelsesmyndigheden og underretter fuldbyrdelsesmyndigheden om sine konklusioner ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 32 a

 

Sikkerhedsstillelse

 

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personer, der er berørt af foranstaltningerne i denne forordning, har adgang til effektive retsmidler og en retfærdig rettergang, med henblik på at gøre deres rettigheder gældende.

 

2.  Medlemsstaterne giver mulighed for, at personer, hvis formuegoder er berørt, kan gøre reel indsigelse mod afgørelsen om indefrysning eller konfiskation ved domstolene i overensstemmelse med procedurerne foreskrevet i national ret. Disse procedurer kan bestemme, at afgørelsen, såfremt den oprindelige afgørelse om indefrysning eller konfiskation er truffet af en anden kompetent myndighed end en retslig myndighed, først skal forelægges for en retslig myndighed med henblik på godkendelse eller fornyet prøvelse, før der kan gøres indsigelse mod den ved domstolene.

 

3.  Personer, hvis formuegoder er berørt af afgørelsen om indefrysning eller konfiskation, har, uden at dette berører direktiv 2012/13/EU og direktiv 2013/48/EU, ret til at få adgang til en advokat under hele indefrysnings- eller konfiskationssagen, hvad angår fastsættelse af udbytte og redskaber, med henblik på at gøre deres rettigheder gældende. De berørte personer oplyses om, at de har denne ret.

 

4.  Medlemsstaterne sikrer, at tidsfristerne for anmodning om et retsmiddel er de samme som dem, der er foreskrevet i lignende nationale sager, og finder anvendelse på en måde, der garanterer muligheden for, at de berørte parter effektivt kan iværksætte disse retsmidler.

 

5.  I de procedurer, der er nævnt i stykke 2, har den berørte person en reel mulighed for at anfægte sagens omstændigheder, herunder specifikke forhold og tilgængeligt bevismateriale, på grundlag af hvilke det pågældende formuegode anses som et formuegode, der stammer fra strafbar adfærd.

 

6.  Tredjemænd skal reelt kunne gøre krav på ejerskab eller på andre former for ejendomsret

 

7.  Såfremt ofre som resultat af en strafbar handling har krav mod en person, der er genstand for en konfiskationsforanstaltning i denne forordning, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at denne konfiskationsforanstaltning ikke forhindrer de pågældende ofre i at søge erstatning.

 

8.  Udstedelsesmyndigheden og fuldbyrdelsesmyndigheden underretter hinanden om de søgte retsmidler mod udstedelsen, anerkendelsen eller fuldbyrdelsen af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle interesserede parter, inklusive tredjeparter i god tro, råder over retsmidler, herunder de i artikel 8 i direktiv 2014/42/EU angivne, over for anerkendelsen og fuldbyrdelsen af en afgørelse i henhold til artikel 8 og 17 med henblik på at sikre deres rettigheder. Retsmidlet iværksættes ved en domstol i fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse med den pågældende stats lovgivning. Anmodningen kan have opsættende virkning efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning.

1.  Alle interesserede parter, inklusive tredjeparter i god tro, råder over retsmidler, herunder de i artikel 8 i direktiv 2014/42/EU angivne, over for anerkendelsen og fuldbyrdelsen af en afgørelse i henhold til artikel 8 og 17 med henblik på at sikre deres rettigheder. Retsmidlet mod anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation iværksættes ved en domstol i fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse med den pågældende stats lovgivning. Anmodningen kan have opsættende virkning efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Realitetsgrundlaget for afgørelsen om indefrysning eller konfiskation kan ikke anfægtes ved en domstol i fuldbyrdelsesstaten.

2.  Uden at dette berører garantierne for de grundlæggende rettigheder i fuldbyrdelsesstaten, kan realitetsgrundlaget for afgørelsen om indefrysning eller konfiskation ikke anfægtes ved en domstol i fuldbyrdelsesstaten.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne indsamler og vedligeholder regelmæssigt samlede statistikker fra de relevante myndigheder. De indsamlede statistikker indsendes hvert år til Kommissionen og omfatter ud over de i artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/42/EU anførte oplysninger:

Medlemsstaterne indsamler og vedligeholder regelmæssigt samlede statistikker fra de relevante myndigheder og fra den centrale myndighed, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2. De indsamlede statistikker indsendes hvert år til Kommissionen og omfatter ud over de i artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/42/EU anførte oplysninger:

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen forelægger en årlig rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med udarbejdelse af statistikker og ledsaget af en komparativ analyse.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 36

udgår

Ændringer af attesten og formularen

 

Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 37 vedrørende enhver ændring af attesten og formularen, der indføres ved bilag I og II.

 

Begrundelse

Alle elementerne i de to attester (i bilag I og II) bør af hensyn til retssikkerheden bestemmes og fastsættes af lovgiveren. Delegation af beføjelser til Kommissionen er hverken nødvendig eller hensigtsmæssig.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 37

udgår

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastsatte betingelser.

 

2.  Den delegation af beføjelser, der er omhandlet i artikel 36, indrømmes på ubestemt tid fra [ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning].

 

3.  Den i artikel 36 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.

 

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 36 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [2 måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

Begrundelse

Alle elementerne i de to attester (i bilag I og II) bør af hensyn til retssikkerheden bestemmes og fastsættes af lovgiveren. Delegation af beføjelser til Kommissionen er hverken nødvendig eller hensigtsmæssig.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Revisionsklausul

Rapporterings- og revisionsklausul

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den [fem år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af denne forordning. Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag til ændringer af denne forordning.

Senest den [tre år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato] og hvert tredje år herefter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af denne forordning. Rapporten skal blandt andet omfatte følgende elementer:

 

a)  et overblik over statistikker leveret af medlemsstaterne i henhold til artikel 35, og 

 

b)   en vurdering af den mulige indvirkning af grænseoverskridende afgørelser om indefrysning og konfiskation på grundlæggende rettigheder og frihed samt retsstatsprincippet.

 

Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag til ændringer af denne forordning.

Begrundelse

Kommissionen bør regelmæssigt rapportere om statistikker og om den mulige indvirkning på grundlæggende rettigheder for, hvis det er nødvendigt, at undgå en revision af denne forordning.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling M – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt der er udpeget en central myndighed til varetagelse af den administrative overførsel og modtagelse af afgørelser om konfiskation i udstedelsesstaten:

Den centrale myndighed, som er ansvarlig for at bistå de kompetente myndigheder med at registrere alle sendte og modtagne afgørelser om konfiskation på nationalt plan og strømline udsendelsen og modtagelsen af afgørelser om konfiskationen i henhold til artikel 27, stk. 2:

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Bilag II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

AFGØRELSE OM INDEFRYSNING

ATTEST

i henhold til artikel 16

i henhold til artikel 16 til udstedelse af en afgørelse om indefrysning

Begrundelse

Med henblik på forenkling er det hensigtsmæssigt at harmonisere procedurerne for anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation. Disse to afgørelser bør således ledsages af en attest (jf. bilag I og II)

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Bilag II – afdeling M – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt der er udpeget en central myndighed til varetagelse af den administrative overførsel og modtagelse af afgørelser om indefrysning i udstedelsesstaten:

Den centrale myndighed, som er ansvarlig for at bistå de kompetente myndigheder med at registrere alle sendte og modtagne afgørelser om indefrysning på nationalt plan og strømline udsendelsen og modtagelsen af afgørelser om indefrysningen i henhold til artikel 27, stk. 2:


BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forelæggelse den 21. december 2016 af en række foranstaltninger, der har til formål at styrke Den Europæiske Unions kapacitet til at bekæmpe finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet. De tre lovgivningsforslag i denne lovgivningspakke vil supplere og styrke EU's retlige ramme inden for hvidvaskning af penge, ulovlige pengestrømme og indefrysning og konfiskation af aktiver og udgør således et stærkere europæisk svar og en bedre samordning på dette område.

Ordføreren glæder sig derfor over Kommissionens forslag til forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation. Indefrysning og konfiskation af formuegoder og udbytte fra strafbart forhold er blandt de mest effektive metoder til bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Det er nødvendigt at blokere midler, der stammer fra og går til kriminelle organisationer. Således er et instrument til gensidig anerkendelse et grundlæggende element, idet princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser er hjørnestenen i det retlige samarbejde i straffesager i EU. Dette er så meget desto mere vigtigt, eftersom Kommissionens gennemførelsesrapporter om de eksisterende rammeafgørelser på dette område viser, at det nuværende system ikke er effektivt.

Det valg, Europa-Kommissionens har truffet om at give dette instrument for gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation form af en forordning, er ifølge ordføreren først og fremmest et af de centrale elementer i Kommissionens forslag. En forordning skaber utvivlsomt større klarhed, større retlig sikkerhed og fjerner vanskelighederne i forbindelse med gennemførelsen i de nationale systemer og muliggør dermed en hurtigere og mere effektiv fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation. Dette er således den mest hensigtsmæssige og effektive form, et sådant instrument for gensidig anerkendelse kan antage.

Et andet vigtigt punkt er, for så vidt angår denne forordning, betydningen af respekten for grundlæggende rettigheder og processuelle garantier. Derfor foreslår ordføreren, at der indsættes en bestemmelse om at afslå anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning eller konfiskation, der er baseret på grundlæggende rettigheder, et krav som Europa-Parlamentet har støttet i flere år. Det blev også foreslået at gøre de fleste af grundene til at afslå anerkendelse og fuldbyrdelse obligatoriske. Ordføreren foreslår også at tilføje eller styrke bestemmelserne vedrørende proceduremæssige garantier. Disse ville vedrøre retten til effektive retsmidler for alle berørte personer, retten til information for disse personer samt processuelle rettigheder hos tredjemand, som kan være berørt af disse afgørelser om indefrysning og konfiskation.

Ordføreren har derfor i arbejdet med dette forslag fra Kommissionen tilstræbt et mål om forenkling og tydeliggørelse. Det er i denne henseende hensigtsmæssigt at præcisere nogle af forordningens bestemmelser, at tilnærme procedurerne og bestemmelserne vedrørende gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og gensidig anerkendelse af afgørelser om konfiskation eller endvidere harmonisering af dette nye instrument i forhold til andre allerede eksisterende EU-lovgivningsinstrumenter på dette område.

Endelig er det afgørende, at procedurerne for anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation af formuegoder og udbytte fra strafbare forhold gøres hurtigere og mere effektive ved hjælp af lettere procedurer for fremsendelse af afgørelser, en styrket rolle til de nationale centrale myndigheder, hvis støttende rolle er vigtig, og kortere frister for myndighederne til at kommunikere indbyrdes, træffe beslutning om at gennemføre (eller ikke gennemføre) afgørelser fremsendt af udstedelsesstaten og straks give meddelelse om deres afgørelse og fuldbyrdelsen af afgørelserne. Ordføreren ønsker at styrke disse bestemmelser.

Det er endelig vigtigt på europæisk plan og i medlemsstaterne at fremme den bedst mulige forvaltning af indefrosne og konfiskerede formuegoder og genanvendelse af dem til sociale formål, til erstatning til ofrene, ofrenes familier og virksomheder, der er ofre for organiseret kriminalitet, eller til bekæmpelse af organiseret kriminalitet.


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (8.11.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Ordfører for udtalelse: Fulvio Martusciello

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  På området for finansielle tjenesteydelser indeholder flere EU-retsakter vedrørende finansmarkederne hjemmel til indefrysnings- og konfiskationskendelser som sanktioner over for finansinstitutter. Et effektivt strafferetligt samarbejde på tværs af grænserne mellem domstole og andre nationale kompetente myndigheder er af afgørende betydning for stabiliteten af og tilliden til EU's finanssystem.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Den gensidige anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation i EU er et vigtigt skridt i kampen mod kriminalitet, men mange aktiver placeres offshore i tredjelande uden for EU og angives og beskattes ikke. En omfattende plan for at få folk til at afholde sig fra at overføre aktiver til tredjelande og for at finde en effektiv måde at få dem tilbage på vil være et stort skridt fremad.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Det er vigtigt at fremme den gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation af formuegoder ved at indføre regler, der forpligter en medlemsstat til at anerkende og på sit område fuldbyrde afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet af en medlemsstat i forbindelse med en straffesag.

(12)  Det er vigtigt at fremme den gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation af formuegoder ved at indføre regler, der forpligter en medlemsstat til at anerkende og på sit område fuldbyrde afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet af en medlemsstat i forbindelse med en straffesag eller en civilretlig eller administrativ procedure.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Denne forordning bør omfatte alle afgørelser om konfiskation, som en domstol har afsagt efter en retssag i forbindelse med en strafbar handling, og alle afgørelser om indefrysning, der er truffet med henblik på en eventuel efterfølgende konfiskation. Den bør derfor gælde for alle typer af afgørelser, der er omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt andre typer af afgørelser, der er truffet uden endelig domfældelse i forbindelse med straffesager. Denne forordning bør ikke finde anvendelse på afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet inden for rammerne af civilretlige eller administrative procedurer.

(13)  Denne forordning bør omfatte alle afgørelser om konfiskation, som en domstol eller en kompetent myndighed har afsagt efter en retssag i forbindelse med en strafbar handling eller en civilretlig eller administrativ forseelse, og alle afgørelser om indefrysning, der er truffet med henblik på en eventuel efterfølgende konfiskation. Den bør derfor gælde for alle typer af afgørelser, der er omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt andre typer af afgørelser, der er truffet uden endelig domfældelse i forbindelse med straffesager eller civilretlige eller administrative procedurer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Denne forordning bør omfatte afgørelser om konfiskation og indefrysning vedrørende lovovertrædelser, der er omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt andre afgørelser vedrørende andre lovovertrædelser. Lovovertrædelserne bør derfor ikke være begrænset til områder med særligt alvorlig kriminalitet med en grænseoverskridende dimension, eftersom artikel 82 i TEUF ikke indeholder en sådan begrænsning for foranstaltninger, hvorved der indføres regler og procedurer til sikring af gensidig anerkendelse af domme i straffesager.

(14)  Denne forordning bør omfatte afgørelser om konfiskation og indefrysning vedrørende lovovertrædelser, der er omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt andre afgørelser vedrørende andre lovovertrædelser. Lovovertrædelserne bør derfor ikke være begrænset til områder med særligt alvorlig kriminalitet med en grænseoverskridende dimension, eftersom artikel 82 i TEUF ikke indeholder en sådan begrænsning for foranstaltninger, hvorved der indføres regler og procedurer til sikring af gensidig anerkendelse af domme i straffesager. Skattesvig, grov skattesvig og skatteunddragelse er eksempler på særligt alvorlige grænseoverskridende lovovertrædelser, der bør medtages på listen over lovovertrædelser, der er omfattet af denne forordning. Da sådanne lovovertrædelser imidlertid i visse medlemsstater ikke straffes med en frihedsstraf af en maksimal varighed på mindst tre år, bør den maksimale frihedsstraf nedsættes til to år for disse specifikke lovovertrædelser.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Denne forordning bør anvendes under hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 og 2016/191935, der vedrører processuelle rettigheder i straffesager.

(18)  Denne forordning bør anvendes under hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU30 , 2012/13/EU31 , 2013/48/EU32 , 2016/34333 , 2016/80034 og 2016/191935, der vedrører processuelle rettigheder i straffesager og Unionens retsakter om finansmarkederne. Når en ikke-domsbaseret konfiskation udgør en forebyggende konfiskation efter en sag vedrørende kriminelle aktiviteter, er det yderst vigtigt at sikre, at følgende strenge betingelser er opfyldt: ikke-domsbaseret konfiskation bør kun pålægges over for en endelig liste over mulige mål, der er fastlagt ved lov, såsom personer, der er mistænkt for organiseret kriminalitet eller terrorisme; anklagemyndigheden bør bevise, at formuegodets herkomst ikke kan begrundes, og at det formuegode, der skal konfiskeres, enten ikke står i rimeligt forhold til den angivne indkomst eller den udøvede virksomhed eller er af ulovlig oprindelse eller et resultat af geninvestering af udbyttet fra kriminalitet; der bør være effektive proceduremæssige garantier, der sikrer, at målene for ikke-domsbaseret konfiskation har ret til en retfærdig rettergang og til effektive retsmidler, og at uskyldsformodningen respekteres.

__________________

__________________

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer (EUT L 297 af 4.11.2016, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer (EUT L 297 af 4.11.2016, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I denne forordning fastsættes regler, hvorefter en medlemsstat skal anerkende og på sit område fuldbyrde en afgørelse om indefrysning eller konfiskation truffet af en anden medlemsstat i forbindelse med en straffesag.

1.  I denne forordning fastsættes regler, hvorefter en medlemsstat skal anerkende og på sit område fuldbyrde en afgørelse om indefrysning eller konfiskation truffet af en anden medlemsstat i forbindelse med en straffesag eller en civilretlig eller administrativ procedure.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "afgørelse om konfiskation": en endelig sanktion eller foranstaltning, som er pålagt af en domstol efter en retssag vedrørende en strafbar handling, og som medfører en fysisk eller juridisk persons endelige berøvelse af formuegoder

1)  "afgørelse om konfiskation": en endelig sanktion eller foranstaltning, som er pålagt af en domstol eller en kompetent myndighed efter en retssag vedrørende en strafbar handling eller en civilretlig eller administrativ forseelse, og som medfører en fysisk eller juridisk persons endelige berøvelse af formuegoder

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "udbytte": enhver økonomisk fordel, der direkte eller indirekte stammer fra en strafbar handling det kan bestå af alle former for formuegoder og omfatter efterfølgende geninvestering eller omdannelse af direkte udbytte og eventuelle fordele af økonomisk værdi

4)  "udbytte": enhver økonomisk fordel, der direkte eller indirekte stammer fra en strafbar handling eller en civilretlig eller administrativ forseelse, der kan bestå af alle former for formuegoder og omfatter efterfølgende geninvestering eller omdannelse af direkte udbytte og eventuelle fordele af økonomisk værdi

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "redskaber": enhver form for formuegode, der anvendes eller påtænkes anvendt på en hvilken som helst måde, helt eller delvist, til at begå en eller flere strafbare handlinger

(5)  "redskaber": enhver form for formuegode, der anvendes eller påtænkes anvendt på en hvilken som helst måde, helt eller delvist, til at begå en eller flere strafbare handlinger eller en civilretlig eller administrativ forseelse

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "udstedelsesstat": den medlemsstat, hvor en afgørelse om indefrysning eller konfiskation træffes i forbindelse med en straffesag

6)  "udstedelsesstat": den medlemsstat, hvor en afgørelse om indefrysning eller konfiskation træffes i forbindelse med en straffesag eller en civilretlig eller administrativ procedure

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 - litra a – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  en anden kompetent myndighed som defineret af udstedelsesstaten, der i forbindelse med straffesager har beføjelse til at træffe afgørelse om indefrysning of formuegoder eller til at fuldbyrde en afgørelse om indefrysning i overensstemmelse med national ret. Desuden skal afgørelsen om indefrysning, før den fremsendes til fuldbyrdelsesmyndigheden, efter en undersøgelse af dens overensstemmelse med betingelserne for at træffe en sådan afgørelse i henhold til denne forordning, navnlig betingelserne i artikel 13, stk. 1, godkendes af en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig anklager i udstedelsesstaten. Når afgørelsen er blevet godkendt af en retslig myndighed, kan denne myndighed også betragtes som en udstedelsesmyndighed med hensyn til fremsendelse af afgørelsen

2)  en anden kompetent myndighed som defineret af udstedelsesstaten, der i forbindelse med straffesager eller civilretlige eller administrative procedurer har beføjelse til at træffe afgørelse om indefrysning af formuegoder eller til at fuldbyrde en afgørelse om indefrysning i overensstemmelse med national ret. Desuden skal afgørelsen om indefrysning, før den fremsendes til fuldbyrdelsesmyndigheden, efter en undersøgelse af dens overensstemmelse med betingelserne for at træffe en sådan afgørelse i henhold til denne forordning, navnlig betingelserne i artikel 13, stk. 1, godkendes af en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig anklager i udstedelsesstaten. Når afgørelsen er blevet godkendt af en retslig myndighed, kan denne myndighed også betragtes som en udstedelsesmyndighed med hensyn til fremsendelse af afgørelsen

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i forbindelse med en afgørelse om konfiskation har en kompetent myndighed som defineret af udstedelsesstaten kompetence til i straffesager at fuldbyrde en afgørelse om konfiskation truffet af en domstol i henhold til national ret

b)  i forbindelse med en afgørelse om konfiskation har en kompetent myndighed som defineret af udstedelsesstaten kompetence til i straffesager eller civilretlige eller administrative procedurer at fuldbyrde en afgørelse om konfiskation truffet af en domstol i henhold til national ret

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – led 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  internetkriminalitet

–  cyberkriminalitet

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – led 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  racisme og fremmedhad

-  racisme, fremmedhad og antisemitisme

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – led 21 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  markedsmisbrug

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – led 21 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  manipulation af indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – led 21 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  manipulation af markeder for finansielle instrumenter,

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En afgørelse om indefrysning eller konfiskation medfører fuldbyrdelse uden kontrol af dobbelt strafbarhed af de handlinger, der giver anledning til afgørelsen om indefrysning eller konfiskation, udgør en eller flere af følgende lovovertrædelser som defineret i udstedelsesstatens lovgivning, og er strafbare i udstedelsesstaten med en maksimal frihedsstraf på mindst to år:

 

  skattesvig

 

  grov skattesvig

 

  skatteunddragelse.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 37 vedrørende den regelmæssige opdatering af listen over strafbare handlinger, der er omfattet af stk. 1.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  hvis den adfærd, som afgørelsen om konfiskation er baseret på, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2; for så vidt angår skatter, afgifter, told og valutahandel kan fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation dog ikke afslås med den begrundelse, at fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke foreskriver opkrævning af samme type skatter og afgifter eller ikke indeholder samme type regler om skatter, afgifter, told og valutahandel som den i udstedelsesstaten

f)  hvis den adfærd, som afgørelsen om konfiskation er baseret på, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2; for så vidt angår skatter, afgifter, told og valutahandel kan fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation dog ikke afslås med den begrundelse, at fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke foreskriver opkrævning af samme type skatter og afgifter eller ikke indeholder samme type regler eller strafbare handlinger angående skatter, afgifter, told og valutahandel som den i udstedelsesstaten

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I de i stk. 1 omhandlede tilfælde skal fuldbyrdelsesmyndigheden, inden den beslutter ikke at anerkende eller ikke at fuldbyrde afgørelsen om konfiskation enten helt eller delvis, med alle passende midler høre udstedelsesmyndigheden og, hvis det er hensigtsmæssigt, anmode udstedelsesmyndigheden om hurtigst muligt at give supplerende oplysninger.

2.  I de i stk. 1 omhandlede tilfælde skal fuldbyrdelsesmyndigheden, inden den beslutter ikke at anerkende eller ikke at fuldbyrde afgørelsen om konfiskation enten helt eller delvis, med alle passende midler, der frembringer skriftlig dokumentation, høre udstedelsesmyndigheden og, hvis det er hensigtsmæssigt, anmode udstedelsesmyndigheden om hurtigst muligt at give supplerende oplysninger.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  Dette punkt finder imidlertid kun anvendelse, når en sådan afgørelse ville fortrænge en efterfølgende national afgørelse om indefrysning i en straffesag i henhold til national ret.

4)  Dette punkt finder imidlertid kun anvendelse, når en sådan afgørelse ville fortrænge en efterfølgende national afgørelse om indefrysning i en straffesag eller en civilretlig eller administrativ procedure i henhold til national ret.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fuldbyrdelsesstaten forvalter de indefrosne eller konfiskerede formuegoder med henblik på at undgå, at de mister værdi, og i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 2014/42/EU.

1.  Fuldbyrdelsesstaten forvalter de indefrosne eller konfiskerede formuegoder med henblik på at undgå, at de mister værdi, og i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 2014/42/EU. Fuldbyrdelsesmedlemsstaten foretager en korrekt vurdering af alle konfiskerede varer. Med henblik på at garantere sikkerheden for aktiver, der er genstand for beslaglæggelse eller konfiskation, kan den retslige myndighed anvende de juridiske erhverv, der udøver offentlige funktioner, herunder notarer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation udgør mere end 10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten halvdelen til udstedelsesstaten.

b)  Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation udgør mere end 10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten 75 % af beløbet til udstedelsesstaten, minus omkostningerne i forbindelse med fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation, som ikke må overstige halvdelen af beløbet.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen forelægger en årlig rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med udarbejdelse af statistikker og ledsaget af en komparativ analyse.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Senest den ... [et år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en vurdering af statistikkerne og virkningerne af afgørelser om forebyggende konfiskation og konsekvenserne for det grænseoverskridende samarbejde i tilfælde af en udvidelse af sådanne afgørelser til alle medlemsstater.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit H – nr. 3 – led 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  internetkriminalitet

–  cyberkriminalitet

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit H – nr. 3 – led 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  racisme og fremmedhad

  racisme, fremmedhad og antisemitisme

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit H – nr. 3 – led 21 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  markedsmisbrug

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit H – nr. 3 – led 21 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  manipulation af indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit H – nr. 3 – led 21 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  manipulation af markeder for finansielle instrumenter

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit H – nr. 3 a(nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kan den overtrædelse, som afgørelsen om konfiskation vedrører, straffes i udstedelsesstaten med en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst to år som fastlagt i udstedelsesstatens lovgivning, og fremgår den af listen over overtrædelser herunder? (sæt kryds i det relevante felt)

 

-  skattesvig

 

-  grov skattesvig

 

-  skatteunddragelse.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Gensidig anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser

Referencer

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.2.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Behandling i udvalg

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Dato for vedtagelse

6.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Retsudvalget (6.12.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Ordfører for udtalelse: Pavel Svoboda

KORT BEGRUNDELSE

I henhold til den nyeste forskning skønner man, at illegale markeder i Den Europæiske Union genererer omkring 110 mia. EUR, dvs. omtrent 1 % af EU's BNP i 2010. At fjerne udbyttet af strafbar handling og sørge for, at "forbrydelse ikke betaler sig", er derfor en meget effektiv mekanisme til bekæmpelse af kriminalitet. Beslaglæggelse af aktiver, der er opnået gennem strafbare handlinger, har til formål at forebygge og bekæmpe kriminalitet, herunder organiseret kriminalitet, yde godtgørelse til ofre og skaffe yderligere midler, der kan geninvesteres i retshåndhævelsesaktiviteter og andre initiativer til forebyggelse af kriminalitet.

Men selv om de aktuelle statistikker er begrænsede, udgør de beløb, der i dag konfiskeres af udbyttet af kriminalitet inden for EU, kun en lille andel: 98,9 % af det skønnede udbytte af kriminalitet konfiskeres ikke og står fortsat til rådighed for de kriminelle. En velfungerende ordning for konfiskation af aktiver er en forudsætning, hvis en større andel af udbyttet af strafbart forhold skal beslaglægges. Dette omfatter en effektiv ramme for gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold er blandt de mest effektive metoder til bekæmpelse af kriminalitet. Den Europæiske Union lægger vægt på at sikre mere effektiv identifikation, konfiskation og genanvendelse af udbytte fra strafbart forhold24.

(3)  Indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold er blandt de mest effektive metoder til bekæmpelse af kriminalitet, lovovertrædelser, navnlig af organiserede kriminelle, og terrorisme, da de fratager de kriminelle udbyttet fra deres ulovlige aktiviteter og afholder terrorister fra at gennemføre et angreb. Den Europæiske Union lægger vægt på at sikre mere effektiv identifikation, konfiskation og genanvendelse af udbytte fra strafbart forhold24. Konfiskerede kriminelle aktiver kan omdirigeres til retshåndhævelse, forebyggelse af kriminalitet eller erstatning til ofre.

_________________

_________________

24 "Stockholmprogrammet – Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse", EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.

24 "Stockholmprogrammet – Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse", EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Eftersom kriminalitet ofte har en tværnational karakter, er det vigtigt med et effektivt grænseoverskridende samarbejde for at beslaglægge og konfiskere redskaber og udbytte fra strafbart forhold.

(4)  Eftersom kriminalitet ofte har en tværnational karakter, er det vigtigt med et effektivt grænseoverskridende samarbejde for at beslaglægge og konfiskere redskaber og udbytte fra strafbart forhold. Et bedre samarbejde, der omfatter medlemsstaterne og tredjelande, vil blive opnået gennem effektive, hurtige og samordnede foranstaltninger til modernisering og gennemførelse af de relevante EU-retsakter.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Udbyttet fra de kriminelle organisationers forbrydelser bliver i stort omfang hvidvasket i den legale europæiske økonomi, og en sådan kapital udgør, når den geninvesteres i den almindelige økonomi, en alvorlig trussel for erhvervslivet og den sunde konkurrence, da den har alvorligt forvridende virkninger.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge udgør en alvorlig trussel mod Unionens økonomi, ved f.eks. i væsentlig grad at mindske medlemsstaternes og Unionens skatteprovenu, og mod ansvarligheden i forbindelse med EU-finansierede projekter, da de kriminelle organisationer opererer i forskellige sektorer, som i mange tilfælde er underlagt statslig kontrol.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre en effektiv gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation skal reglerne for anerkendelse og fuldbyrdelse af disse afgørelser fastlægges i en retligt bindende EU-retsakt, der gælder umiddelbart.

(11)  For at sikre en effektiv gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation skal reglerne for anerkendelse og fuldbyrdelse af disse afgørelser fastlægges i en retligt bindende EU-retsakt, der gælder umiddelbart, og som har et bredere anvendelsesområde end andre hidtil gældende retsakter og indeholder klare bestemmelser for afgørelser om indefrysning og konfiskation af aktiver. Et fælles instrument for gensidig anerkendelse af afgørelser om både indefrysning og konfiskation, der indeholder en standardattest og -formular, med gældende regler og frister vil sikre, at afgørelserne anerkendes og fuldbyrdes straks inden for Unionen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Det er vigtigt at fremme den gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation af formuegoder ved at indføre regler, der forpligter en medlemsstat til at anerkende og på sit område fuldbyrde afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet af en medlemsstat i forbindelse med en straffesag.

(12)  Det er vigtigt at fremme den gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation af formuegoder ved at indføre regler, der forpligter en medlemsstat til uden unødig forsinkelse eller yderligere formaliteter at anerkende og på sit område fuldbyrde afgørelser om indefrysning og konfiskation, der er truffet af en medlemsstat i forbindelse med en straffesag.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Denne forordning indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er defineret i artikel 6 i TEU.

(16)  Denne forordning berører ikke pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er defineret i artikel 6 i TEU.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(17)  Denne forordning respekterer de grundlæggende og processuelle rettigheder og overholder de relevante principper i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Denne forordning bør anvendes under hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034og 2016/191935, der vedrører processuelle rettigheder i straffesager.

(18)  Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034og 2016/191935, der vedrører processuelle rettigheder i straffesager.

_________________

_________________

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer (EUT L 297 af 4.11.2016, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer (EUT L 297 af 4.11.2016, s. 1).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Fuldbyrdelsesmyndigheden bør anerkende en afgørelse om konfiskation uden yderligere formaliteter og bør træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på dens fuldbyrdelse. En afgørelse om anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation bør træffes, og konfiskationen gennemføres, med samme hurtighed og prioritet som i en tilsvarende national sag. Tidsfristerne bør fastsættes med henblik på at sikre en hurtig og effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation.

(22)  Fuldbyrdelsesmyndigheden bør anerkende en afgørelse om konfiskation uden yderligere formaliteter eller unødig forsinkelse og bør træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på dens fuldbyrdelse. En afgørelse om anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation bør træffes uden unødig forsinkelse, og konfiskationen bør gennemføres med samme hurtighed og prioritet som i en tilsvarende national sag. Denne forordning bør fastsætte tidsfrister for, hvornår de forskellige trin i proceduren skal være afsluttet, med henblik på at sikre en hurtig og effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Fuldbyrdelsesmyndigheden bør anerkende en afgørelse om indefrysning uden yderligere formaliteter og bør straks træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på dens fuldbyrdelse. En afgørelse om anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning bør træffes og indefrysningen gennemføres med samme hurtighed og prioritet som i en tilsvarende national sag. Tidsfristerne bør fastsættes med henblik på at sikre en hurtig og effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning.

(24)  Fuldbyrdelsesmyndigheden bør anerkende en afgørelse om indefrysning uden yderligere formaliteter eller unødig forsinkelse og bør straks træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på dens fuldbyrdelse. En afgørelse om anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning bør træffes uden unødig forsinkelse, og indefrysningen gennemføres med samme hurtighed og prioritet som i en tilsvarende national sag. Denne forordning bør fastsætte faste tidsfrister for, hvornår de forskellige trin i proceduren skal være afsluttet, med henblik på at sikre en hurtig og effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Anerkendelsen og fuldbyrdelsen af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation bør ikke afslås af andre grunde end dem, der er fastsat i denne forordning. Det skal navnlig være muligt for fuldbyrdelsesmyndigheden ikke at anerkende og fuldbyrde en afgørelse om konfiskation på grundlag af ne bis in idem-princippet, en interesseret parts rettigheder eller retten til at være til stede under retssagen.

(26)  Det bør kun være muligt at afvise at anerkende og fuldbyrde en afgørelse om indefrysning eller konfiskation af de grunde, der er fastsat i denne forordning. Fuldbyrdelsesmyndigheden kan navnlig beslutte ikke at anerkende og fuldbyrde en afgørelse om konfiskation på grundlag af ne bis in idem-princippet, en interesseret parts rettigheder eller retten til at være til stede under retssagen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Inden fuldbyrdelsesmyndigheden træffer afgørelse om at påberåbe sig en begrundelse for ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde afgørelsen, bør den høre udstedelsesmyndigheden for at få eventuelle nødvendige yderligere oplysninger.

(27)  Inden fuldbyrdelsesmyndigheden træffer afgørelse om at påberåbe sig en begrundelse for ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde afgørelsen, bør den uden unødig forsinkelse høre udstedelsesmyndigheden for at få nødvendige yderligere oplysninger.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Udstedelsesmyndigheden bør straks underrettes om, at det ikke er muligt at fuldbyrde en afgørelse. Dette kan skyldes, at formuegodet allerede er konfiskeret, er forsvundet, ikke forefindes på den placering, som udstedelsesmyndigheden har anført, eller at placeringen af formuegodet ikke er angivet tilstrækkeligt præcist.

(29)  Udstedelsesmyndigheden bør uden unødig forsinkelse underrettes om grundene til, at det ikke er muligt at fuldbyrde en afgørelse. Dette kan skyldes, at formuegodet allerede er konfiskeret, er forsvundet, ikke forefindes på den placering, som udstedelsesmyndigheden har anført, eller at placeringen af formuegodet ikke er angivet tilstrækkeligt præcist.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29 a)  Hvis der hersker tvivl om, hvor et formuegode, som er genstand for en afgørelse om konfiskation, befinder sig, bør medlemsstaterne tage alle disponible midler i brug for at finde frem til, hvor dette formuegode faktisk befinder sig, herunder brug af alle tilgængelige informationssystemer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Den korrekte gennemførelse af denne forordning i praksis kræver, at der opretholdes tætte forbindelser mellem de berørte kompetente nationale myndigheder, navnlig i tilfælde af samtidig fuldbyrdelse af en afgørelse om konfiskation i mere end én medlemsstat. De kompetente nationale myndigheder bør derfor rådføre sig med hinanden, hver gang det er nødvendigt.

31.  Den korrekte gennemførelse af denne forordning i praksis kræver, at der opretholdes tætte forbindelser og et optimalt samarbejde mellem de berørte kompetente nationale myndigheder, navnlig i tilfælde af samtidig fuldbyrdelse af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation i mere end én medlemsstat. De kompetente nationale myndigheder bør derfor rådføre sig med hinanden og gøre brug af moderne kommunikationsteknologi, som accepteres i henhold til procedurereglerne i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Alle interesserede parter, inklusive en tredjemand i god tro, bør have adgang til retsmidler mod anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation for at bevare sine rettigheder, herunder en reel mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol eller gøre krav på ejerskab eller andre former for ejendomsret i henhold til direktiv 2014/42/EU. Sagen skal indbringes for en domstol i fuldbyrdelsesstaten.

(34)  Alle interesserede parter, inklusive en tredjemand i god tro, bør have adgang til retsmidler mod anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse om indefrysning eller konfiskation for at bevare sine rettigheder, herunder retten til aktindsigt i sagsakterne og en reel mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol eller gøre krav på ejerskab eller andre former for ejendomsret i henhold til direktiv 2014/42/EU. Sagen skal indbringes for en domstol i fuldbyrdelsesstaten.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I denne forordning fastsættes regler, hvorefter en medlemsstat skal anerkende og på sit område fuldbyrde en afgørelse om indefrysning eller konfiskation truffet af en anden medlemsstat i forbindelse med en straffesag.

1.  I denne forordning fastsættes de regler og betingelser, hvorefter en medlemsstat skal anerkende og på sit område fuldbyrde en afgørelse om indefrysning eller konfiskation truffet af en anden medlemsstat i forbindelse med en straffesag.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne forordning indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er defineret i artikel 6 i TEU.

2.  Denne forordning berører ikke pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er defineret i artikel 6 i TEU og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver ikkedomsbaseret konfiskation skal være i overensstemmelse med de proceduremæssige garantier i artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 8 i direktiv 2014/42/EU.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "formuegoder": alle formuegoder af enhver art, det være sig rørlige eller urørlige formuegoder, fast ejendom eller løsøre samt juridiske dokumenter eller papirer, der beviser adkomst til eller rettigheder over sådanne formuegoder, som udstedelsesmyndigheden anser for at:

3)  "formuegoder": penge eller aktiver af enhver art, det være sig rørlige eller urørlige formuegoder, fast ejendom eller løsøre, samt begrænsede ejendomsrettigheder og juridiske dokumenter eller papirer i enhver form, herunder elektronisk eller digital, der beviser ejendomsret til eller andre former for adkomst til eller rettigheder over sådanne aktiver, som udstedelsesmyndigheden anser for at:

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Udstedelsesmyndigheden fremsender afgørelsen om konfiskation eller en bekræftet genpart heraf sammen med attesten, jf. artikel 7, direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet fald til den centrale myndighed, jf. artikel 27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, og således, at fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå ægtheden.

1.  Udstedelsesmyndigheden fremsender afgørelsen om konfiskation eller en bekræftet genpart heraf sammen med attesten, jf. artikel 7, direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet fald til den centrale myndighed, jf. artikel 27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, og således, at fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå ægtheden heraf.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når litra b) finder anvendelse, skal udstedelsesmyndigheden snarest give fuldbyrdelsesmyndigheden meddelelse om, hvorvidt risikoen ikke længere findes.

Når litra b) finder anvendelse, skal udstedelsesmyndigheden uden unødig forsinkelse give fuldbyrdelsesmyndigheden meddelelse om, hvorvidt risikoen ikke længere findes.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Udstedelsesmyndigheden udfylder attesten i bilag I, underskriver den og attestester dens indhold som værende nøjagtigt og korrekt.

1.  Udstedelsesmyndigheden udfylder uden unødig forsinkelse attesten i bilag I, underskriver den og attestester dens indhold som værende nøjagtigt og korrekt.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Udstedelsesmyndigheden oversætter attesten til et officielt sprog i fuldbyrdelsesstaten eller et andet sprog angivet af denne medlemsstat i overensstemmelse med stk. 3.

2.  Udstedelsesmyndigheden oversætter uden unødig forsinkelse attesten til et officielt sprog i fuldbyrdelsesstaten eller et andet sprog angivet af denne medlemsstat i overensstemmelse med stk. 3.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fuldbyrdelsesmyndigheden anerkender uden yderligere formaliteter en afgørelse om konfiskation, der er fremsendt i henhold til artikel 4, og træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse på samme måde som for en afgørelse om konfiskation truffet af en myndighed i fuldbyrdelsesstaten, medmindre denne myndighed vælger at påberåbe sig en af de i artikel 9 nævnte grunde til at afslå anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller en af de i artikel 11 nævnte grunde til at udsætte fuldbyrdelsen.

1.  Fuldbyrdelsesmyndigheden anerkender uden yderligere formaliteter eller uden unødig forsinkelse en afgørelse om konfiskation, der er fremsendt i henhold til artikel 4, og træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse på samme måde som for en afgørelse om konfiskation truffet af en myndighed i fuldbyrdelsesstaten, medmindre denne myndighed vælger at påberåbe sig en af de i artikel 9 nævnte grunde til at afslå anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller en af de i artikel 11 nævnte grunde til at udsætte fuldbyrdelsen.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fuldbyrdelsesmyndigheden skal straks udfærdige en rapport til udstedelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, om udsættelsen af fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder grundene til udsættelsen og eventuelt udsættelsens forventede varighed.

2.  Fuldbyrdelsesmyndigheden skal straks udfærdige en rapport til udstedelsesmyndigheden ved hjælp af ethvert middel, som kan frembringe skriftlig dokumentation, om udsættelsen af fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder grundene til udsættelsen og eventuelt udsættelsens forventede varighed. I tilfælde af udsættelse i henhold til stk. 1, litra b), skal udstedelsesmyndigheden, hvis en afgørelse om konfiskation fuldbyrdes samtidigt i mere end én medlemsstat, udstede nye instrukser med hensyn til det nøjagtige beløb, der er genstand for konfiskation.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Pligt til at underrette interesserede parter

 

Fuldbyrdelsesmyndigheden underretter efter fuldbyrdelsen af en afgørelse om konfiskation straks den person, der er genstand for afgørelsen om konfiskation, og enhver anden interesseret part, herunder tredjemand i god tro, om sin afgørelse.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fuldbyrdelsesmyndigheden anerkender en afgørelse om indefrysning, der er fremsendt i henhold til artikel 14 uden yderligere formaliteter, og træffer straks de nødvendige foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse, medmindre denne myndighed vælger at påberåbe sig en af de i artikel 18 nævnte grunde til at afslå anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller en af de i artikel 20 nævnte grunde til at udsætte fuldbyrdelsen.

Fuldbyrdelsesmyndigheden anerkender en afgørelse om indefrysning, der er fremsendt i henhold til artikel 14 uden yderligere formaliteter eller uden unødig forsinkelse, og træffer straks de nødvendige foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse, medmindre denne myndighed vælger at påberåbe sig en af de i artikel 18 nævnte grunde til at afslå anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller en af de i artikel 20 nævnte grunde til at udsætte fuldbyrdelsen.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  formularen, jf. artikel 16, er ufuldstændig, tydeligvis ukorrekt og ikke er udfyldt efter høringen i henhold til stk. 2

a)  formularen, jf. artikel 16, ikke er oversat til et af fuldbyrdelsesstatens officielle sprog eller er ufuldstændig, tydeligvis ukorrekt og ikke er udfyldt efter høringen i henhold til stk. 2

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af artikel 22 giver fuldbyrdelsesmyndigheden efter fuldbyrdelsen meddelelse om sin afgørelse til den person, som er genstand for afgørelsen om indefrysning, og enhver anden interesseret part, inklusive en tredjemand i god tro, som fuldbyrdelsesmyndigheden er blevet underrettet om i henhold til artikel 14, stk. 6.

1.  Med forbehold af artikel 22 giver fuldbyrdelsesmyndigheden efter fuldbyrdelsen straks meddelelse om sin afgørelse til den person, som er genstand for afgørelsen om indefrysning, og enhver anden interesseret part, inklusive en tredjemand i god tro, som fuldbyrdelsesmyndigheden er blevet underrettet om i henhold til artikel 14, stk. 6.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Meddelelsen skal indeholde oplysninger, som minimum kortfattede, om begrundelsen for afgørelsen om indefrysning, om hvilken myndigheder har truffet afgørelsen, og om de eksisterende retsmidler i henhold til fuldbyrdelsesstatens nationale ret.

2.  Meddelelsen skal indeholde tilstrækkelige, forståelige oplysninger om begrundelsen for afgørelsen om indefrysning, om hvilken myndighed der har truffet afgørelsen, og om de eksisterende retsmidler i henhold til fuldbyrdelsesstatens nationale ret.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med henblik på at sikre igangværende efterforskninger kan udstedelsesmyndigheden anmode fuldbyrdelsesmyndigheden om at holde fuldbyrdelsen af afgørelsen om indefrysning fortrolig i et begrænset tidsrum.

3.  Med henblik på at sikre igangværende efterforskninger kan udstedelsesmyndigheden anmode fuldbyrdelsesmyndigheden om at holde fuldbyrdelsen af afgørelsen om indefrysning fortrolig i et begrænset tidsrum. Udstedelsesmyndigheden underretter fuldbyrdelsesmyndigheden, når grundene til at holde afgørelsen om indefrysning fortrolig ikke længere foreligger.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Om nødvendigt kan udstedelsesmyndigheden og fuldbyrdelsesmyndigheden høre hinanden på en hvilken som helst relevant måde med henblik på at sikre den effektive anvendelse af denne forordning.

1.  Om nødvendigt kan udstedelsesmyndigheden og fuldbyrdelsesmyndigheden høre hinanden på en hvilken som helst relevant måde, herunder ved brug af moderne kommunikationsteknologi, med henblik på at sikre den effektive anvendelse af denne forordning.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation udgør mere end 10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten halvdelen til udstedelsesstaten.

b)  Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af afgørelsen om konfiskation udgør mere end 10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten 70% af beløbet til udstedelsesstaten.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Gensidig anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser

Referencer

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.2.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Pavel Svoboda

2.2.2017

Behandling i udvalg

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Dato for vedtagelse

21.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Flack, Emma McClarkin

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  in favour

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Gensidig anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser

Referencer

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Dato for høring af EP

22.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Dato for vedtagelse

11.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Dato for indgivelse

12.1.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 26. januar 2018Juridisk meddelelse