Menetlus : 2016/0412(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0001/2018

Esitatud tekstid :

A8-0001/2018

Arutelud :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Hääletused :

PV 04/10/2018 - 7.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0380

RAPORT     ***I
PDF 1026kWORD 140k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Nathalie Griesbeck

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0819),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 lõike 1 teise lõigu punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0002/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Tšehhi Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A8-0001/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3)  Kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine on ühed kõige tulemuslikumatest kuritegevusega võitlemise vahenditest. Euroopa Liit on võtnud kohustuse tagada kuritegeliku vara tõhusam kindlakstegemine, konfiskeerimine ja taaskasutamine24.

3)  Kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine on ühed kõige tulemuslikumad vahendid, millega võidelda kuritegevuse, eelkõige organiseeritud kurjategijate korda saadetud õigusrikkumiste ning terrorismi vastu, sest nende vahenditega saab jätta kurjategijad ilma ebaseaduslikust tegevusest saadud tulust ja takistada terroriste rünnakut korraldamast. Euroopa Liit on võtnud kohustuse tagada kuritegeliku vara tõhusam kindlakstegemine, konfiskeerimine ja taaskasutamine24. Konfiskeeritud kuritegeliku vara võib suunata õiguskorra tagamisse, kuritegude ennetamisse või ohvritele hüvitiste maksmiseks.

_________________

_________________

24„Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel“, ELT C 115, 4.5.2010, lk 1.

24„Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel“, ELT C 115, 4.5.2010, lk 1.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4)  Kuna kuritegevus on sageli rahvusvaheline, siis on tulemuslik piiriülene koostöö kriminaaltulu ja kuriteovahendite arestimisel ja konfiskeerimisel esmatähtis.

4)  Kuna kuritegevus on sageli rahvusvaheline, siis on tulemuslik piiriülene koostöö, pidev teabe vahetamine ja vastastikune tugi kriminaaltulu ja kuriteovahendite avastamisel, arestimisel ja konfiskeerimisel esmatähtis. Seetõttu peaksid liikmesriikide õiguskaitseorganid ja -asutused, -töötajad, -üksused või -teenistused tegema tihedat koostööd ja omavahel suhtlema, et optimeerida arestimis- ja konfiskeerimismenetluste kestust ja tõhusust.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a)  Finantsteenuste valdkonnas on mitmes finantsturge käsitlevas liidu õigusaktis finantseerimisasutustele suunatud karistusmeetmetena ette nähtud arestimis- ja konfiskeerimisotsused. Kriminaalkohtute ja muude pädevate riiklike asutuste tulemuslik piiriülene koostöö on liidu finantssüsteemi stabiilsuse ja usaldusväärsuse jaoks ülimalt oluline.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6)  Komisjoni rakendamisaruanded raamotsuste 2003/577/JSK ja 2006/783/JSK kohta näitavad, et olemasolev arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise kord ei toimi täies ulatuses. Olemasolevaid vahendeid ei ole liikmesriikides ühtlaselt kasutusele võetud ja rakendatud ning see on toonud kaasa ebapiisava vastastikuse tunnustamise.

6)  Komisjoni rakendamisaruanded raamotsuste 2003/577/JSK ja 2006/783/JSK kohta näitavad, et olemasolev arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise kord ei toimi täies ulatuses. Olemasolevaid vahendeid ei ole liikmesriikides ühtlaselt kasutusele võetud ja rakendatud ning see on toonud kaasa ebapiisava vastastikuse tunnustamise ning ebatõhusa piiriülese koostöö.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a)  Laiendatud konfiskeerimisel ja konfiskeerimisel kolmandalt isikult tuleb järgida Euroopa inimõiguste konventsioonis, eelkõige selle artiklites 6 ja 7, ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud tagatisi. Pädevate asutuste otsus põhineb selle isiku juhtumi põhjalikul hindamisel, kelle suhtes konfiskeerimisotsust kohaldatakse, sh kindlusel, et konfiskeeritud kaup saadi või omandati kuritegelikul teel;

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b)  Organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu on tõsiseks ohuks liidu majandusele, näiteks vähendades märkimisväärselt liikmesriikide ja kogu liidu maksutulu, samuti aruandekohuslusele liidu rahastusega projektide puhul, kuna kuritegelikud organisatsioonid tegutsevad mitmesugustes valdkondades, millest paljud kuuluvad riigi kontrolli alla.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11)  Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste tulemusliku vastastikuse tunnustamise tagamiseks tuleks nende otsuste vastastikuse tunnustamise reeglid kehtestada õiguslikult siduva ja vahetult kohaldatava Euroopa Liidu õigusakti abil.

11)  Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste tulemusliku vastastikuse tunnustamise tagamiseks tuleks nende otsuste vastastikuse tunnustamise reeglid kehtestada õiguslikult siduva ja vahetult kohaldatava Euroopa Liidu õigusakti abil, mille kohaldamisala on laiem kui praegu kehtivatel õigusaktidel ja mis sisaldab selgeid sätteid varade arestimist ja konfiskeerimist puudutavate otsuste tegemise kohta. Üks vahend nii arestimis- kui ka konfiskeerimisotsuste vastastikuseks tunnustamiseks, mis sisaldab standardtunnistust ja tüüpvormi, koos kohaldatavate eeskirjade ja tähtaegadega tagab, et otsuseid tunnustatakse ja täidetakse liidu piires viivitusteta. Määrus annab suurema selguse ja suurema õiguskindluse, kõrvaldab siseriiklikesse õigussüsteemidesse ülevõtmise raskused ning võimaldab seega arestimis- ja konfiskeerimisotsuseid kiiremini ja tõhusamalt täita.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a)  Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine liidus on oluline samm võitluses kuritegevuse vastu, kuid märkimisväärset hulka deklareerimata ja maksustamata varasid hoitakse maksuparadiisides kolmandates riikides väljaspool Euroopa Liitu. Suur edasiminek oleks töötada välja terviklik kava eesmärgiga takistada varade ülekandmist kolmandatesse riikidesse ning leida tõhus viis nende sissenõudmiseks.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12)  Tähtis on hõlbustada vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist eeskirjade abil, mis kohustaksid liikmesriike tunnustama ja oma territooriumil täitma teise liikmesriigi kriminaalmenetluse raames tehtud konfiskeerimisotsuseid.

12)  Tähtis on hõlbustada vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist eeskirjade abil, mis kohustaksid liikmesriike ilma põhjendamatu viivituseta ja täiendavate formaalsusteta tunnustama ja oma territooriumil täitma teise liikmesriigi kriminaalmenetluse raames tehtud konfiskeerimisotsuseid.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12)  Tähtis on hõlbustada vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist eeskirjade abil, mis kohustaksid liikmesriike tunnustama ja oma territooriumil täitma teise liikmesriigi kriminaalmenetluse raames tehtud konfiskeerimisotsuseid.

12)  Tähtis on hõlbustada vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist eeskirjade abil, mis kohustaksid liikmesriike tunnustama ja oma territooriumil täitma teise liikmesriigi kriminaalasja menetluse raames tehtud konfiskeerimisotsuseid.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 a)  Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika näitab, et kui püütakse kindlaks määrata, kas kohtuasi kuulub kriminaalõiguse valdkonda, ei piisa alati ainult kohtuasja liigitamisest liikmesriigi õiguse kohaselt. Aluslepingute ja käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks ning muu hulgas ELi põhiõiguste hartas ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud põhiõiguste täielikuks järgimiseks tuleb direktiivi kohaldamisel tähelepanu pöörata mitte ainult kohtuasja liigitamisele liikmesriigi õiguse kohaselt, vaid ka rikkumise enda olemusele ja süüdistatavale isikule määrata võidava karistuse raskusastmele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste suhtes, mille kohus on teinud pärast kuriteo menetlemist, ning kõigi arestimisotsuste suhtes, mis on tehtud võimaliku hilisema konfiskeerimise eesmärgil. Seega peaks määrus hõlmama iga liiki otsuseid, mis on hõlmatud direktiiviga 2014/42/EL, ning muid otsuseid, mis on tehtud kriminaalmenetluse raames ilma lõpliku süüdimõistmiseta. Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada tsiviil- või haldusmenetluste raames tehtud arestimis- ja konfiskeerimisotsuste suhtes.

13)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste suhtes, mille kohus on teinud pärast kriminaalasja menetlemist, ning kõigi arestimisotsuste suhtes, mis on tehtud võimaliku hilisema konfiskeerimise eesmärgil. Seega peaks määrus hõlmama iga liiki otsuseid, mis on hõlmatud direktiiviga 2014/42/EL, ning muid otsuseid, mis on tehtud kriminaalmenetluse raames ilma lõpliku süüdimõistmiseta. Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada tsiviil- või haldusmenetluste raames tehtud arestimis- ja konfiskeerimisotsuste suhtes.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16)  Käesolev määrus ei mõjuta kohustust austada põhiõigusi ja õiguse üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6.

16)  Käesolev määrus ei piira kohustust austada Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi ja õiguse üldpõhimõtteid.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis tunnustatud põhimõtteid. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

17)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja menetlusõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“) ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis (edaspidi „Euroopa inimõiguste konventsioon“) tunnustatud asjakohaseid põhimõtteid. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

18)  Käesoleva määruse kohaldamisel tuleks võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2010/64/EL30, 2012/13/EL31, 2013/48/EL32, 2016/34333, 2016/80034 ja 2016/191935, mis käsitlevad menetlusõigusi kriminaalmenetluses.

18)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2010/64/EL30, 2012/13/EL31, 2013/48/EL32, 2016/34333, 2016/80034 ja 2016/191935, mis käsitlevad menetlusõigusi kriminaalmenetluses.

_________________

_________________

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 21.5.2016, lk 1).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 21.5.2016, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1919, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1919, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

20)  Selleks peaks otsuse teinud asutus edastama arestimis- ja konfiskeerimisotsused vahetult täitvale asutusele või vajaduse korral keskasutusele.

20)  Selleks peaks otsuse teinud asutus edastama arestimis- ja konfiskeerimisotsused vahetult täitvale asutusele ning keskasutusele, mis vastutab pädevate asutuste abistamise, riigi tasandil edastatud ja vastu võetud arestimis- või konfiskeerimisotsuste registreerimise ning otsuste edastamise ja vastuvõtmise lihtsustamise eest.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

20 a)  Et tagada arestimis- või konfiskeerimisotsuse edastamine täidesaatva riigi pädevale asutusele, peaks otsuse teinud asutus kasutama kõiki võimalikke või asjakohaseid edastuskanaleid, näiteks Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku või Eurojusti turvalist sidesüsteemi või teisi kanaleid, mida kasutavad õigus- või õiguskaitseasutused.

Selgitus

Ühtlustamine ELi teiste vastastikust tunnustamist käsitlevate õigusaktidega. Täpsustused, mille eesmärk on hõlbustada otsuse teinud riigi otsuste edastamist.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

20 b)  Ühe või mitme selge haldustoe- ja koordineerimisrolliga keskasutuse määramine liikmesriikide poolt on keskne tegur arestimis- ja konfiskeerimisotsuste kiire vastastikuse tunnustamise toetamisel otsuse teinud ja täitvate asutuste vahel ning nende vastastikuse tunnustamise menetluste kiirendamisel. Sellega seoses tuleks tugevdada ka Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku rolli, et aidata otsuse teinud asutustel ja täitvatel asutustel omavahel kiiresti suhelda ja tõhusamalt koostööd teha.

Selgitus

Määruse ettepaneku artikli 27 lõikes 2 mainitakse liikmesriikide võimalust nimetada keskasutus, et toetada ja abistada pädevaid riiklikke asutusi, kuid ei ole täpsustatud nende rolli või tähtsust. Keskasutused võivad siiski anda tõelist lisaväärtust, hõlbustades vastastikust tunnustamist (praegusest korrast ei piisa).

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

21)  Konfiskeerimisotsus tuleks edastada koos standardtunnistusega.

21)  Konfiskeerimis- või arestimisotsus tuleks edastada koos standardtunnistusega.

Selgitus

Lihtsustamise eesmärgil on asjakohane arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise menetlused ühtlustada; mõlemal otsusel peab kaasas olema tunnistus (I ja II lisa).

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

21 a)  Kui liikmesriigid teevad avalduse käesoleva määruse alusel vastu võetud keelte kasutamise korra kohta, peaksid nad teatama lisaks oma ametlikule/ametlikele keel(t)ele veel vähemalt ühe Euroopa Liidu ametliku keele.

Selgitus

Ühtlustamine ELi teiste vastastikust tunnustamist käsitlevate õigusaktidega. Euroopa Liidu keelelist mitmekesisust tuleb kahtlemata kaitsta, kuid see ei tohi takistada vastastikuse tunnustamise menetlusi. Seega peaks liikmesriik aktsepteerima arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastuvõtmist vähemalt ühes muus keeles peale oma riigikeel(t)e.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

22)  Täitev asutus peaks konfiskeerimisotsust tunnustama ilma täiendavate formaalsusteta ja võtma vajalikud meetmed selle täitmiseks. Konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise otsus tuleks vastu võtta ja konfiskeerimine teha sama kiiresti ja samadel tingimustel nagu sarnase riigisisese juhtumi puhul. Konfiskeerimisotsuse kiire ja tõhusa menetlemise ja täitmise tagamiseks tuleks kehtestada tähtajad.

22)  Täitev asutus peaks konfiskeerimisotsust tunnustama ilma täiendavate formaalsusteta ja põhjendamatu viivituseta ning võtma vajalikud meetmed selle täitmiseks. Konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise otsus tuleks vastu võtta ilma põhjendamatu viivituseta ja konfiskeerimine teha sama kiiresti ja samadel tingimustel nagu sarnase riigisisese juhtumi puhul. Konfiskeerimisotsuse kiire ja tõhusa menetlemise ja täitmise tagamiseks tuleks käesolevas määruses kehtestada tähtajad, mille jooksul tuleb menetluse eri etapid lõpule viia.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

23)  Arestimise kiireloomulisust ja ajutist iseloomu arvestades tuleks arestimisotsus esitada tüüpvormil. Otsuse teinud asutus peaks tegema kindlaks, kas arestimisotsuse tegemine on vajalik ja proportsionaalne vara hävitamise, muutmise, eemaldamise, üleandmise või võõrandamise ajutiseks ärahoidmiseks. Tingimuste võrdsustamiseks arestimisotsuste tegemises riigisiseste ja piiriüleste juhtumite puhul tuleks käesoleva määruse kohane arestimisotsus teha üksnes juhul, kui selle saanuks teha ka sarnase riigisisese juhtumi puhul.

23)  Otsuse teinud asutus peaks tegema kindlaks, kas arestimisotsuse tegemine on vajalik ja proportsionaalne vara hävitamise, muutmise, eemaldamise, üleandmise või võõrandamise ajutiseks ärahoidmiseks. Tingimuste võrdsustamiseks arestimisotsuste tegemises riigisiseste ja piiriüleste juhtumite puhul tuleks käesoleva määruse kohane arestimisotsus teha üksnes juhul, kui selle saanuks teha ka sarnase riigisisese juhtumi puhul.

Selgitus

Lihtsustamise eesmärgil on asjakohane arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise menetlused ühtlustada; mõlemal otsusel peab kaasas olema tunnistus (I ja II lisa).

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

24)  Täitev asutus peaks arestimisotsust tunnustama ilma täiendavate formaalsusteta ja võtma viivitamata vajalikud meetmed selle täitmiseks. Arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise otsus tuleks vastu võtta ja arestimine teha sama kiiresti ja samadel tingimustel nagu sarnase riigisisese juhtumi puhul. Arestimisotsuse kiire ja tõhusa menetlemise ja täitmise tagamiseks tuleks kehtestada tähtajad.

24)  Täitev asutus peaks arestimisotsust tunnustama ilma täiendavate formaalsusteta ja põhjendamatu viivituseta ning võtma viivitamata vajalikud meetmed selle täitmiseks. Arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise otsus tuleks vastu võtta ilma põhjendamatu viivituseta ja arestimine teha sama kiiresti ja samadel tingimustel nagu sarnase riigisisese juhtumi puhul. Arestimisotsuse kiire ja tõhusa menetlemise ja täitmise tagamiseks tuleks käesolevas määruses kehtestada tähtajad, mille jooksul tuleb menetluse eri etapid lõpule viia.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

25)  Arestimisotsuse täitmisel peaksid otsuse teinud asutus ja täitev asutus võtma nõuetekohaselt arvesse uurimise konfidentsiaalsust. Eelkõige peaks täitev asutus tagama arestimisotsuse asjaolude ja sisu konfidentsiaalsuse.

25)  Ilma et see piiraks iga asjaomase isiku õigust saada teavet, peaksid arestimisotsuse täitmisel otsuse teinud asutus ja täitev asutus võtma nõuetekohaselt arvesse uurimise konfidentsiaalsust. Eelkõige peaks täitev asutus tagama arestimisotsuse asjaolude ja sisu konfidentsiaalsuse.

Selgitus

Teavitamiskohustuse ja konfidentsiaalsusnõuete seost on vaja täpsustada. Juurdluse konfidentsiaalsusega ei või piirata isiku õigust saada teavet.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

26)  Arestimis- või konfiskeerimisotsuse tunnustamisest ja täitmisest ei tohiks keelduda muudel kui käesolevas määruses sätestatud alustel. Eelkõige peaks täitval asutusel olema luba mitte tunnustada ega täita konfiskeerimisotsust topeltkaristamise keelu põhimõttel, huvitatud isiku õiguste alusel või kohtulikul arutelul isiklikult viibimise õiguse alusel.

26)  Arestimis- või konfiskeerimisotsuse tunnustamisest ja täitmisest ei tohiks keelduda muudel kui käesolevas määruses sätestatud alustel. Eelkõige peaks täitval asutusel olema luba mitte tunnustada ega täita konfiskeerimisotsust põhiõiguste alusel, topeltkaristamise keelu põhimõttel, huvitatud isiku õiguste alusel või kohtulikul arutelul isiklikult viibimise õiguse alusel.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

26 a)  Ne bis in idem põhimõte on liidu õiguse aluspõhimõte, mida tunnustatakse hartas ning mida on edasi arendatud Euroopa Liidu Kohtu praktikas. Seetõttu peaks otsust täitval asutusel olema õigus keelduda konfiskeerimis- või arestimisotsuse täitmisest, kui selle täitmine oleks nimetatud põhimõttega vastuolus.

Selgitus

Ühtlustamine ELi teiste vastastikust tunnustamist käsitlevate õigusaktidega. Ne bis in idem põhimõte on kriminaalõiguses ja EL õiguses oluline põhimõte.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

26 b)  Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine liidus põhineb vastastikusel usaldusel ja eeldusel, et teised liikmesriigid järgivad liidu õigust ja eelkõige põhiõigusi. See eeldus on aga vaidlustatav. Kui on põhjendatud kahtlus, et konfiskeerimis- või arestimisotsuse täitmisega rikutakse asjaomase isiku põhiõigusi ning täidesaatev riik ei järgi oma kohustusi kaitsta hartas tunnustatud põhiõigusi, tuleks konfiskeerimis- või arestimisotsuse täitmisest keelduda.

Selgitus

Vastastikuse tunnustamise vahendid sisaldavad sageli põhiõigustel põhinevat tunnustamata jätmise klauslit, kas kaudselt (raamotsus 2002/584) või sõnaselgelt (raamotsus 2005/214/JSK, direktiiv 2014/41/EL), mida on muu hulgas täiustatud rahvusvahelises õiguses. Ka Euroopa Liidu Kohus on kinnitanud sellise klausli olemasolu ja olulisust (5. aprilli 2016. aasta otsus kohtuasjas Aranyosi/Caldararu, C404/15). Sellise klausli lisamine võimaldab ühtlasi ennetada võimalikku vastuolu ELi õiguse ja riigiõiguse vahel. Seetõttu on oluline see klausel käesolevasse ELi määrusesse lisada.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

26 c)  Käesoleva määrusega austatakse põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida on tunnustatud ELi lepingu artiklis 6 ning hartas, eelkõige selle VI jaotises, rahvusvahelises õiguses ja rahvusvahelistes lepingutes, millega liit või kõik liikmesriigid on ühinenud, sealhulgas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, ning liikmesriikide põhiseadustes nende kohaldamisala piires. Ühtegi käesoleva direktiivi sätet ei või tõlgendada keeluna konfiskeerimis- või arestimisotsuse täitmisest keelduda, kui objektiivsetele asjaoludele tuginedes on põhjust arvata, et nimetatud otsus on tehtud isiku kohtu alla andmiseks või karistamiseks tema soo, rassilise kuuluvuse või etnilise päritolu, usu, seksuaalse sättumuse, rahvuse, keele või poliitiliste vaadete alusel või et see kahjustaks selle isiku olukorda mis tahes eeltoodud põhjusel.

Selgitus

Vastastikuse tunnustamise vahendid sisaldavad sageli põhiõigustel põhinevat tunnustamata jätmise klauslit, kas kaudselt (raamotsus 2002/584) või sõnaselgelt (raamotsus 2005/214/JSK, direktiiv 2014/41/EL), mida on muu hulgas täiustatud rahvusvahelises õiguses. Ka Euroopa Liidu Kohus on kinnitanud sellise klausli olemasolu ja olulisust (5. aprilli 2016. aasta otsus kohtuasjas Aranyosi/Caldararu, C404/15). Sellise klausli lisamine võimaldab ühtlasi ennetada võimalikku vastuolu ELi õiguse ja riigiõiguse vahel. Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikas on juhitud tähelepanu probleemidele, mis mõnedes liikmesriikides konfiskeerimise ja põhiõiguste järgimisega seoses esinevad. Seetõttu on oluline see klausel käesolevasse ELi määrusesse lisada.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

26 d)   Esmatähtis on võtta arvesse kolmanda isiku õigusi, keda varaühiku konfiskeerimis- või arestimisotsus mõjutab, kuna see võib olla näiteks omanik, kellel ei olnud võimalik kaitsta oma õigusi otsuse teinud riigis toimunud menetluses, sest ta ei olnud selle menetluse osaline. Seetõttu peaks täitval asutusel olema õigus keelduda konfiskeerimis- või arestimisotsuse tunnustamisest ja täitmisest, kui see otsus hõlmab varaühikut, mis ei ole ei selle füüsilise või juriidilise isiku omand, kelle suhtes otsuse teinud riigis konfiskeerimisotsus tehti, ega mis tahes muu füüsilise või juriidilise isiku omand, kes oli otsuse teinud riigis toimunud menetluse osaline.

Selgitus

Otsustavalt tähtis on käesoleva määruse raames arvesse võtta nende kolmandate isikute või heausksete kolmandate isikute õigusi, keda konfiskeerimis- või arestimisotsus võib mõjutada.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

27)  Enne tunnustamata ja täitmata jätmise põhjuse esitamist peaks täitev asutus konsulteerima otsuse teinud asutusega, et hankida vajalikku lisateavet.

27)  Enne tunnustamata ja täitmata jätmise põhjuse esitamist peaks täitev asutus ilma põhjendamatu viivituseta konsulteerima otsuse teinud asutusega, et hankida vajalikku lisateavet.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

29)  Otsuse teinud asutust tuleks viivitamata teavitada, kui otsust on võimatu täita. Täitmine võib osutuda võimatuks juhul, kui vara on juba konfiskeeritud, kadunud, seda ei ole võimalik leida otsuse teinud asutuse osutatud kohast või vara asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud.

29)  Otsuse teinud asutust tuleks põhjendamatu viivituseta teavitada põhjustest, miks otsuse täideviimine on võimatu. Täitmine võib osutuda võimatuks tõsiasja tõttu, et vara on juba konfiskeeritud, kadunud, seda ei ole võimalik leida otsuse teinud asutuse osutatud kohast või vara asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

29 a)  Kui on kahtlusi sellise vara asukoha osas, mille suhtes on tehtud konfiskeerimisotsus, peaksid liikmesriigid kasutama selle vara õige asukoha kindlaksmääramiseks kõiki olemasolevaid vahendeid, sealhulgas olemasolevaid infosüsteeme.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

30)  Konfiskeerimis- või arestimisotsuse täitmist tuleks reguleerida täidesaatva riigi õigusega ning üksnes selle riigi asutused peaksid olema pädevad otsustama täitmise korra üle.

30)  Arestimis- või konfiskeerimisotsuse täitmist tuleks reguleerida täidesaatva riigi õigusega ning üksnes selle riigi asutused peaksid olema pädevad otsustama täitmise korra üle.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

31)  Käesoleva määruse nõuetekohane kohaldamine praktikas eeldab asjaomaste pädevate riiklike asutuste vahelist tihedat suhtlemist, eelkõige konfiskeerimisotsuse samaaegsel täitmisel enam kui ühes liikmesriigis. Pädevad riiklikud asutused peaksid seega üksteisega konsulteerima iga kord, kui see vajalikuks osutub.

31)  Käesoleva määruse nõuetekohane kohaldamine praktikas eeldab asjaomaste pädevate riiklike asutuste vahelist tihedat suhtlemist ja optimaalset koostööd, eelkõige arestimis- või konfiskeerimisotsuse samaaegsel täitmisel enam kui ühes liikmesriigis. Pädevad riiklikud asutused peaksid seega üksteisega konsulteerima ja kasutama tänapäevaseid kommunikatsioonitehnoloogiaid, mis on aktsepteeritud asjaomaste liikmesriikide menetlusnormides.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

32)  Ohvrite õigust hüvitamisele ja vara tagastamisele ei tohiks piiriüleste juhtumite puhul piirata. Konfiskeeritud vara käsutamisele tuleks eelistada vara hüvitamist ja tagastamist ohvritele. Liikmesriigid peaksid ühtlasi arvesse võtma oma kohustusi olla abiks maksunõuete teistelt liikmesriikidelt sissenõudmise juures direktiivi 2010/24/EL kohaselt36.

32)  Ohvrite õigust hüvitamisele ja vara tagastamisele ei piirata piiriüleste juhtumite puhul. Konfiskeeritud vara käsutamisele eelistatakse vara hüvitamist ja tagastamist ohvritele. Liikmesriigid peaksid ühtlasi arvesse võtma oma kohustusi olla abiks maksunõuete teistelt liikmesriikidelt sissenõudmise juures direktiivi 2010/24/EL kohaselt36.

_________________

_________________

36 Nõukogu 16. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/24/EL vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 31.3.2010, lk 1).“

36 Nõukogu 16. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/24/EL vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 31.3.2010, lk 1).“

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

32 a)  Hilisema konfiskeerimise eesmärgil arestitud vara ja konfiskeeritud vara tuleks hallata selliselt, et selle majanduslik väärtus ei väheneks, samuti tuleks soodustada selle ühiskondlikel eesmärkidel taaskasutamist ja vältida selle uuesti kurjategijate kätte sattumist. Seega peaksid liikmesriigid võtma vara majandusliku väärtuse vähenemise minimeerimiseks ja ühiskondlike eesmärkide toetamiseks vajalikud meetmed, sh asjaomase vara müük või võõrandamine. Nad peaksid võtma kõik asjakohased seadusandlikud või muud meetmed, nagu varahalduse riikliku keskameti või võrdväärse mehhanismi loomine, et tagada arestitud või konfiskeeritud vara nõuetekohane haldamine. Selleks tasuks kaaluda võimalust luua ELi fond, kuhu koguda osa liikmesriikide konfiskeeritud varast. Selline fond peaks olema avatud liidu kodanike, ühenduste, valitsusväliste organisatsioonide liitude ja muude kodanikuühiskonna organisatsioonide katseprojektidele, et soodustada konfiskeeritud vara taaskasutamist ühiskondlikel eesmärkidel.

Selgitus

Oluline on Euroopa tasandil ja liikmesriikides edendada arestitud ja konfiskeeritud vara optimaalset haldamist ja selle taaskasutamist ühiskondlikel eesmärkidel, ohvritele ja ohvrite perekondadele ning organiseeritud kuritegevuse ohvritest ettevõtetele hüvitise maksmiseks ning organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

32 b)  Konfiskeeritud vara käsutamise eeskirjad peaksid sisaldama asjakohaseid hüvitamise vorme tööülesannete täitmisel hukkunud või püsiva puude saanud politseiametnike ja riigiteenistujate perekondadele. Sellega seoses peaks iga liikmesriik tagama fondi loomise nendele inimestele hüvitise maksmiseks ning eraldama sellesse fondi osa konfiskeeritud varast.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

32 c)  Konfiskeeritud vara kasutamine ühiskondlikel eesmärkidel edendab ja toetab seaduskuulekuse propageerimist, kuriteoohvrite abistamist ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemist ning sellega luuakse objektiivsetel kriteeriumidel põhinevad positiivsed mehhanismid, millest on kasu kogu piirkonna ühiskonnale ja sotsiaalmajanduslikule arengule ning mida saab rakendada ka vabaühenduste kaudu. Seega tuleks liikmesriike ergutada selliseid tavasid välja töötama.

Selgitus

Oluline on edendada Euroopa tasandil ja liikmesriikides arestitud ja konfiskeeritud vara optimaalset haldamist ja selle taaskasutamist ühiskondlikel eesmärkidel, ohvritele ja ohvrite perekondadele ning organiseeritud kuritegevuse ohvritest ettevõtetele hüvitise maksmiseks ning organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

32 d)  Et kodanikuühiskond selgelt tajuks liikmesriikide poolt võetud meetmete tulemuslikkust organiseeritud kuritegevuse, sh maffia tüüpi kuritegevuse vastases võitluses ning et kriminaaltulu võetaks tõepoolest kurjategijatelt ära, tuleb kehtestada ühised meetmed, et vältida ebaseaduslikult omandatud vara uuesti kuritegelike organisatsioonide kätte sattumist. Tõhusateks vahenditeks on osutunud mitmes liikmesriigis kasutatavad parimad tavad, nt riigi varahaldusametite teostatav kontroll ja haldamine või samasugused mehhanismid ning konfiskeeritud vara kasutamine kuritegevuse kaotamise ja ennetamise projektideks ning muul institutsioonilisel või avalikul otstarbel või sotsiaalsel eesmärgil.

Selgitus

Oluline on Euroopa tasandil ja liikmesriikides edendada arestitud ja konfiskeeritud vara optimaalset haldamist ja selle taaskasutamist ühiskondlikel eesmärkidel, ohvritele ja ohvrite perekondadele ning organiseeritud kuritegevuse ohvritest ettevõtetele hüvitise maksmiseks ning organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

32 e)  Konfiskeeritud vara tuleks nõuetekohaselt hallata, et uuesti kinnitada ja edendada õiguspärasuse austamist, taaskasutades kõnealust vara vastavalt nende kogukondade sotsiaalsetele ja majanduslikele huvidele, keda kuritegelike ja terroristlike organisatsioonide tegevus otseselt mõjutab.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

34)  Igal huvitatud isikul, kaasa arvatud heauskne kolmas isik, peaks oma õiguste kaitsmiseks olema võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid arestimis- või konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise vastu, kaasa arvatud reaalne võimalus otsust kohtus vaidlustada või nõuda omandiõiguse või vara suhtes esineva muu õiguse tunnustamist direktiivi 2014/42/EL kohaselt. Hagi tuleks esitada täidesaatva riigi kohtule.

34)  Igal huvitatud isikul, kaasa arvatud heauskne kolmas isik, peaks oma õiguste kaitsmiseks olema võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid arestimis- või konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise vastu, kaasa arvatud toimikuga tutvumise õigus ja reaalne võimalus otsust kohtus vaidlustada või nõuda omandiõiguse või vara suhtes esineva muu õiguse tunnustamist direktiivi 2014/42/EL kohaselt. Hagi tuleks esitada täidesaatva riigi kohtule.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

35)  Käesoleva määruse I ja II lisas esitatud tunnistuse ja vormi muutmiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta vastu õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. On eriti oluline, et komisjon viiks delegeeritud õigusaktidega seotud ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Selgitus

Kõik kahes tunnistuses (I ja II lisa) sisalduvad elemendid peaks õiguskindlusega seotud põhjustel kehtestama ja kinnitama seadusandja. Volituste delegeerimine ei ole vajalik ega asjakohane.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

35)  Käesoleva määruse I ja II lisas esitatud tunnistuse ja vormi muutmiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta vastu õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. On eriti oluline, et komisjon viiks delegeeritud õigusaktidega seotud ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

35)  Käesoleva määruse I ja II lisas esitatud tunnistuse ja vormi muutmiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta vastu õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. On eriti oluline, et komisjon viiks delegeeritud õigusaktidega seotud ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone liikmesriikide spetsialiseerunud ametiasutuste ning vastavate Euroopa ametitega, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab ja täidab oma territooriumil arestimis- või konfiskeerimisotsust, mille mõni teine liikmesriik on kriminaalmenetluse raames teinud.

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab ja täidab oma territooriumil arestimis- või konfiskeerimisotsust, mille mõni teine liikmesriik on kriminaalasja menetluse raames teinud.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolev määrus ei muuda kohustust austada Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 sätestatud põhiõigusi ja õiguspõhimõtteid.

2.  Käesolev määrus ei muuda kohustust austada Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja hartas sätestatud põhiõigusi ja õiguspõhimõtteid, eelkõige õigust kaitsele, õigust õiglasele kohtumenetlusele ja õigust omandile.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Otsuse teinud asutus tagab arestimis- või konfiskeerimisotsuse tegemisel vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimise.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „Konfiskeerimisotsus“ – lõplik karistus või meede, mida kohus rakendab pärast kuriteoga seotud menetlust ja mille tagajärjeks on füüsilise või juriidilise isiku vara lõplik äravõtmine.

(1)  „Konfiskeerimisotsus“ – meede, mida kohus rakendab pärast kuriteoga seotud menetlust ja mille tagajärjeks on füüsilise või juriidilise isiku vara lõplik äravõtmine.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „Vara“ – igasugune vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasvara, samuti sellise vara omandiõigust või muid selle varaga seotud õigusi tõendavad juriidilised dokumendid või aktid, mis otsuse teinud asutuse arvates on:

(3)  „Vara“ – raha või mis tahes vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasvara, samuti piiratud kinnisvaraõigused ja sellise vara omandiõigust või muid selle varaga seotud õigusi tõendavad juriidilised dokumendid või aktid, mis otsuse teinud asutuse arvates on:

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „Otsuse teinud riik“ – liikmesriik, kus on tehtud arestimis- või konfiskeerimisotsus seoses kriminaalmenetlusega.

(6)  „Otsuse teinud riik“ – liikmesriik, kus on tehtud arestimis- või konfiskeerimisotsus seoses kriminaalasja menetlusega.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – punkt a – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  otsuse teinud riigi mis tahes muu pädev asutus, kes on pädev otsustama vara arestimise üle kriminaalmenetluses või täitma arestimisotsust kooskõlas liikmesriigi õigusega. Lisaks kinnitab otsuse teinud riigi kohtunik, kohus, eeluurimiskohtunik või prokurör arestimisotsuse enne täitvale asutusele edastamist, olles enne kontrollinud selle vastavust otsuse tegemise nõuetele käesoleva määruse, eelkõige artikli 13 lõikes 1 sätestatud tingimuste alusel. Kui selline asutus kinnitab otsuse, võib seda asutust otsuse edastamisel käsitada ka otsuse teinud asutusena;

(2)  otsuse teinud riigi mis tahes muu pädev asutus, kes on pädev otsustama vara arestimise üle kriminaalasjades või täitma arestimisotsust kooskõlas liikmesriigi õigusega. Lisaks kinnitab otsuse teinud riigi kohtunik, kohus, eeluurimiskohtunik või prokurör arestimisotsuse enne täitvale asutusele edastamist, olles enne kontrollinud selle vastavust otsuse tegemise nõuetele käesoleva määruse, eelkõige artikli 13 lõikes 1 sätestatud tingimuste alusel. Kui selline asutus kinnitab otsuse, võib seda asutust otsuse edastamisel käsitada ka otsuse teinud asutusena;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  mis puutub konfiskeerimisotsusesse, siis on otsuse teinud riigi määratud pädeval asutusel pädevus täita kohtu tehtud konfiskeerimisotsuseid kooskõlas liikmesriigi õigusega.

(b)  mis puutub konfiskeerimisotsusesse, siis on otsuse teinud riigi määratud pädeval asutusel kriminaalasjades pädevus täita kohtu tehtud konfiskeerimisotsuseid kooskõlas liikmesriigi õigusega.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  „Huvitatud isik“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, sh heauskne kolmas isik, keda mõjutab käesolev määrus kooskõlas täidesaatva riigi õigusaktidega.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Arestimis- või konfiskeerimisotsus täidetakse ilma teo topeltkaristatavuse kindlakstegemiseta, kui arestimis- või konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod hõlmavad ühte või mitut alljärgnevat süütegu, nagu see on määratletud otsuse teinud riigi õigusega, ja kui need on otsuse teinud riigis karistatavad vabadusekaotusega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat :

1.  Arestimis- või konfiskeerimisotsus täidetakse ilma teo topeltkaristatavuse kindlakstegemiseta, kui arestimis- või konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod hõlmavad ühte või mitut alljärgnevat süütegu, millele on osutatud nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta)1a artikli 2 lõikes 2.

-  kuritegelikus organisatsioonis osalemine;

 

-  terrorism;

 

-  inimkaubandus;

 

-  laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno;

 

-  ebaseaduslik kauplemine narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega;

 

-  ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega;

 

-  korruptsioon;

 

-  pettus ja pettusega seotud kuriteod vastavalt direktiivile 2017/xxx/EL, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil;

 

-  pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa ühenduste finantshuve 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses;

 

-  kriminaaltulu rahapesu;

 

-  raha, sealhulgas euro võltsimine;

 

-  arvutikuriteod;

 

-  keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega;

 

-  ebaseaduslikule piiriületamisele ja riigis elamisele kaasaaitamine;

 

-  tahtlik tapmine, raskete kehavigastuste tekitamine;

 

-  ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega;

 

-  inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine;

 

-  rassism ja ksenofoobia;

 

-  organiseeritud või relvastatud röövimine;

 

-  ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemetega;

 

-  kelmus;

 

-  väljapressimine ja raha väljapressimine;

 

-  toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine;

 

-  haldusdokumentide võltsimine ja nendega kauplemine;

 

-  mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettused ja võltsimised;

 

-  ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega;

 

-  ebaseaduslik kauplemine tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainetega;

 

-  varastatud sõidukitega kauplemine;

 

-  vägistamine;

 

-  süütamine;

 

-  rahvusvahelise kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod;

 

-  õhusõiduki/laeva kaaperdamine;

 

-  sabotaaž.

 

 

__________________

 

1a Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Otsuse teinud asutus edastab konfiskeerimisotsuse või selle kinnitatud ärakirja koos artiklis 7 sätestatud tunnistusega otse täitvale asutusele või vajaduse korral artikli 27 lõikes 2 osutatud keskasutusele mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend, et täitev asutus saaks selle ehtsuse kindlaks teha.

1.  Otsuse teinud asutus edastab konfiskeerimisotsuse koos artiklis 7 sätestatud tunnistusega otse täitvale asutusele ning artikli 27 lõikes 2 osutatud keskasutusele mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend, et täitev asutus saaks selle ehtsuse kindlaks teha.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui konfiskeerimisotsuse saanud täidesaatva riigi asutus ei ole pädev otsust tunnustama ja selle täitmiseks vajalikke meetmeid võtma, edastab ta konfiskeerimisotsuse viivitamata pädevale täitvale asutusele oma liikmesriigis ja teavitab sellest otsuse teinud asutust.

6.  Kui konfiskeerimisotsuse saanud täidesaatva riigi asutus ei ole pädev otsust tunnustama ja selle täitmiseks vajalikke meetmeid võtma, edastab ta konfiskeerimisotsuse viivitamata ja hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pädevale täitvale asutusele oma liikmesriigis ja teavitab sellest otsuse teinud asutust.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Konfiskeerimisotsuse võib vastavalt artiklile 4 edastada korraga ainult ühele täidesaatvale riigile.

1.  Reeglina võib konfiskeerimisotsuse vastavalt artiklile 4 edastada korraga ainult ühele täidesaatvale riigile.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Varaühikut käsitleva konfiskeerimisotsuse võib edastada samaaegselt enam kui ühele täidesaatvale riigile juhul, kui:

2.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib varaühikut käsitleva konfiskeerimisotsuse edastada samaaegselt enam kui ühele täidesaatvale riigile juhul, kui:

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Rahasummat käsitleva konfiskeerimisotsuse võib edastada üheaegselt enam kui ühele täidesaatvale riigile juhul, kui otsuse teinud asutus otsustab, et selleks on konkreetne põhjus, eelkõige juhul, kui:

3.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib rahasummat käsitleva konfiskeerimisotsuse edastada üheaegselt enam kui ühele täidesaatvale riigile juhul, kui otsuse teinud asutus otsustab, et selleks on konkreetne põhjus, eelkõige juhul, kui:

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui rahasummat käsitlev konfiskeerimisotsus edastatakse ühele või mitmele täidesaatvale riigile, ei või otsuse täitmisel saadud kogusumma ületada konfiskeerimisotsuses kindlaksmääratud ülemmäära.

2.  Kui rahasummat käsitlev konfiskeerimisotsus edastatakse ühele või mitmele täidesaatvale riigile, ei või otsuse täitmisel saadud kogusumma ületada konfiskeerimisotsuses kindlaksmääratud ülemmäära. Juhtudel, kus konfiskeerimine on juba osaliselt täide viidud, arvatakse see summa täidesaatvas riigis konfiskeeritud summast täielikult maha.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Otsuse teinud asutus teavitab viivitamata täitvat asutust mis tahes viisil, millest jääb kirjalik jälg:

Otsuse teinud asutus teavitab viivitamata ja hiljemalt ühe tööpäeva jooksul täitvat asutust mis tahes viisil, millest jääb kirjalik jälg:

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui arestimis- või konfiskeerimisotsus on täielikult või osaliselt täidetud otsuse teinud riigis või mõnes teises täidesaatvas riigis, siis täpsustatakse summa, mille ulatuses on arestimis- või konfiskeerimisotsus veel täitmata;

(b)  kui konfiskeerimisotsus on täielikult või osaliselt täidetud otsuse teinud riigis või mõnes teises täidesaatvas riigis, siis täpsustatakse summa, mille ulatuses on konfiskeerimisotsus veel täitmata;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui otsuse teinud asutus on avaldanud soovi võtta otsus täidesaatvalt riigilt mis tahes põhjusel tagasi, lõpetab täidesaatev riik konfiskeerimisotsuse täitmise viivitamata.

4.  Kui otsuse teinud asutus on avaldanud soovi võtta otsus täidesaatvalt riigilt mis tahes põhjusel tagasi, lõpetab täidesaatev riik konfiskeerimisotsuse täitmise viivitamata ja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Standardtunnistus

Standardtunnistus konfiskeerimisotsuse tegemiseks

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Niipea kui otsus on täidetud, teatab täitev asutus sellest otsuse teinud asutusele mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

4.  Niipea kui otsus on täidetud, teatab täitev asutus sellest otsuse teinud asutusele viivitamata ja hiljemalt 12 tunni jooksul mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Konfiskeerimisotsuste tunnustamata ja täitmata jätmise põhjused

Konfiskeerimisotsuste tunnustamata ja täitmata jätmise kohustuslikud ja vabatahtlikud põhjused

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Täitev asutus võib otsustada jätta konfiskeerimisotsused tunnustamata ja täitmata üksnes juhul, kui:

Täitev asutus ei tunnusta ega täida konfiskeerimisotsust juhul, kui:

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  artiklis 7 sätestatud tunnistus on puudulik, ilmselgelt ebatäpne või ei vasta ilmselgelt konfiskeerimisotsusele ning seda ei ole täiendatud pärast lõike 2 kohast konsultatsiooni;

välja jäetud

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  konfiskeerimisotsus põhineb kuriteol, mis on toime pandud väljaspool otsuse teinud riigi territooriumi ja osaliselt või tervikuna täidesaatva riigi territooriumil ning konfiskeerimisotsuse aluseks olev tegu ei ole täidesaatva riigi õiguse kohaselt süütegu;

välja jäetud

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  otsus hõlmab varaühikut, mis ei ole ei selle füüsilise või juriidilise isiku omand, kelle suhtes otsuse teinud riigis konfiskeerimisotsus tehti, ega mis tahes muu füüsilise või juriidilise isiku omand, kes oli otsuse teinud riigis toimunud menetluse osaline;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei kujuta konfiskeerimisotsuse aluseks olev tegu täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja rahavahetustehingutega ei tohi keelduda konfiskeerimisotsuse täitmisest siiski põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktides ei ole kehtestatud samasuguseid tolli- või muid makse või et nendes puuduvad samasugused makse, tollimakse, tolli- ja rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad nagu otsuse teinud riigi õigusaktides;

välja jäetud

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a)  on piisavalt alust arvata, et konfiskeerimisotsuse täitmine oleks vastuolus täidesaatva liikmesriigi kohustustega vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 6 ja hartale.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Täitev asutus võib otsustada jätta konfiskeerimisotsused tunnustamata ja täitmata juhul, kui:

 

(a)  artiklis 7 sätestatud tunnistus on puudulik, ilmselgelt ebatäpne või ei vasta ilmselgelt konfiskeerimisotsusele ning seda ei ole pärast lõike 2 kohast konsultatsiooni täiendatud või kui artikli 7 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole täidetud;

 

(b)  konfiskeerimisotsus põhineb kuriteol, mis on toime pandud väljaspool otsuse teinud riigi territooriumi ja osaliselt või tervikuna täidesaatva riigi territooriumil ning konfiskeerimisotsuse aluseks olev tegu ei ole täidesaatva riigi õiguse kohaselt süütegu;

 

(c)  artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei ole konfiskeerimisotsuse aluseks olev tegu täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja rahavahetustehingutega ei tohi konfiskeerimisotsuse täitmisest siiski keelduda põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktides ei ole kehtestatud samasuguseid tolli- või muid makse või et nendes puuduvad makse, tollimakse, tolli- ja rahavahetustehinguid käsitlevad sama tüüpi eeskirjad või rikkumised nagu otsuse teinud riigi õigusaktides;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui otsuse teinud asutusel on õigustatult alust eeldada, et kõnealune vara peatselt teisaldatakse või hävitatakse ja et viivitamatu konfiskeerimine on vajalik, märgib ta konfiskeerimisotsuses, et meede tuleb täide viia kindlal kuupäeval. Täitev asutus võtab seda nõuet täielikult arvesse ja täidab konfiskeerimisotsuse ettenähtud tähtajaks.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Täitev asutus teeb konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise otsuse viivitamata ja ilma et see piiraks lõike 5 kohaldamist hiljemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui täitev asutus on konfiskeerimisotsuse kätte saanud.

2.  Täitev asutus teeb konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise otsuse viivitamata ja ilma et see piiraks lõike 5 kohaldamist hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast seda, kui täitev asutus on konfiskeerimisotsuse kätte saanud.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui täitev asutus konsulteerib artikli 9 lõike 2 kohaselt otsuse teinud asutusega, teeb ta otsuse konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise kohta viivitamata ning hiljemalt 48 tundi pärast konsultatsiooni.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Täitev asutus edastab otsuse konfiskeerimisotsuse kohta otsuse teinud asutusele viivitamata ja mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

3.  Täitev asutus edastab otsuse konfiskeerimisotsuse kohta otsuse teinud asutusele viivitamata ja hiljemalt 12 tunni jooksul mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui artikli 11 kohased edasilükkamise põhjused puuduvad, teeb täitev asutus konfiskeerimise viivitamata ja – ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 5 kohaldamist – hiljemalt 30 päeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud otsuse tegemist.

4.  Kui artikli 11 kohased edasilükkamise põhjused puuduvad, teeb täitev asutus konfiskeerimise viivitamata ja – ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 5 kohaldamist – hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud otsuse tegemist.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole võimalik pidada kinni lõigetes 2 või 4 kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev asutus sellest viivitamata mis tahes viisil otsuse teinud asutust, esitades viivituse põhjused, ning konsulteerib otsuse teinud asutusega konfiskeerimiseks vajaliku aja üle. Sellisel juhul võib lõigetes 2 või 4 sätestatud tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra.

5.  Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole võimalik pidada kinni lõigetes 2 või 4 kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev asutus sellest viivitamata mis tahes viisil, millest jääb kirjalik tõend, ja hiljemalt kahe tööpäeva jooksul otsuse teinud asutust, esitades viivituse põhjused, ning konsulteerib otsuse teinud asutusega konfiskeerimiseks vajaliku aja üle. Sellisel juhul võib lõigetes 2 või 4 sätestatud tähtaega pikendada kuni 20 tööpäeva võrra.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Täitev asutus esitab otsuse teinud asutusele viivitamata ja mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend, aruande otsuse täitmise edasilükkamise kohta koos edasilükkamise põhjuste ja võimaluse korral edasilükkamise eeldatava kestusega.

2.  Täitev asutus esitab otsuse teinud asutusele viivitamata ning hiljemalt 48 tunni jooksul ja mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend, aruande otsuse täitmise edasilükkamise kohta koos edasilükkamise põhjuste ja võimaluse korral edasilükkamise eeldatava kestusega. Lõike 1 punkti b sätete kohase edasilükkamise korral annab otsuse teinud asutus konfiskeerimisotsuse enam kui ühes liikmesriigis täitmise korral uued juhised konfiskeerimisele kuuluva täpse rahasumma kohta.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Niipea kui edasilükkamise põhjuseid enam ei ole, võtab täitev asutus viivitamata vajalikud meetmed otsuse täitmiseks ja teavitab sellest otsuse teinud asutust mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

3.  Niipea kui edasilükkamise põhjuseid enam ei ole, võtab täitev asutus viivitamata ja hiljemalt kümne tööpäeva jooksul vajalikud meetmed otsuse täitmiseks ja teavitab sellest otsuse teinud asutust mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui konfiskeerimisotsust on võimatu täita isegi pärast otsuse teinud asutusega konsulteerimist põhjusel, et konfiskeeritav vara on juba konfiskeeritud, kadunud, hävitatud või seda ei ole võimalik leida tunnistuses osutatud kohast või vara asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud, teatatakse sellest viivitamata otsuse teinud asutusele. Võimaluse korral võib otsuse täitmiseks kasutada muud vara kooskõlas artikli 8 lõikega 2 või 3.

Kui konfiskeerimisotsust on võimatu täita isegi pärast otsuse teinud asutusega konsulteerimist põhjusel, et konfiskeeritav vara on juba konfiskeeritud, kadunud, hävitatud või seda ei ole võimalik leida tunnistuses osutatud kohast või vara asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud, teatatakse sellest viivitamata ja hiljemalt 48 tunni jooksul otsuse teinud asutusele. Võimaluse korral võib otsuse täitmiseks kasutada muud vara kooskõlas artikli 8 lõikega 2 või 3.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Huvitatud isikute teavitamise kohustus

 

1.  Pärast konfiskeerimisotsuse täitmist ja hiljemalt 48 tunni jooksul teavitab täitev asutus oma otsusest isikut, kelle suhtes konfiskeerimisotsus tehti, ja kõiki teisi huvitatud isikuid, sealhulgas heauskseid kolmandaid isikuid.

 

2.  Teatises on esitatud konfiskeerimisotsuse põhjused, otsuse teinud asutuse nimi ja täidesaatva riigi õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendid.

 

3.  Teatises on esitatud asjakohane teave konfiskeerimisotsuse põhjuste, otsuse teinud asutuse ja täidesaatva riigi õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendite kohta, nii et isik saaks kasutada mõjusaid õiguskaitsevahendeid.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  otsuse tegemine on vajalik ja proportsionaalne, et ajutiselt takistada vara hävitamist, muutmist, eemaldamist, üleandmist või võõrandamist ning võimaldada selle hilisemat konfiskeerimist, võttes arvesse asjaomase isiku õigusi;

(a)  otsuse tegemine on vajalik ja proportsionaalne, et ajutiselt takistada vara hävitamist, muutmist, eemaldamist, üleandmist või võõrandamist ning võimaldada selle hilisemat konfiskeerimist, võttes arvesse asjaomase isiku ja heausksete kolmandate isikute õigusi;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  otsust oleks saanud teha samadel tingimustel sarnase riigisisese juhtumi puhul ning

(b)  otsust oleks saanud teha samadel tingimustel sarnase riigisisese juhtumi puhul ning otsuse põhjus või põhjused on nõuetekohaselt esitatud.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  otsuse põhjus või põhjused on esitatud nõuetekohaselt, vähemalt lühidalt.

välja jäetud

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Otsuse teinud asutus edastab arestimisotsuse artiklis 16 osutatud vormil otse täitvale asutusele või vajaduse korral artikli 27 lõikes 2 osutatud keskasutusele mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend, et täitev asutus saaks selle ehtsuse kindlaks teha.

1.  Otsuse teinud asutus edastab arestimisotsuse artiklis 16 osutatud tunnistuse kujul otse täitvale asutusele ning teatab sellest artikli 27 lõikes 2 osutatud keskasutusele mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend, et täitev asutus saaks selle ehtsuse kindlaks teha.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  otsus sisaldab juhist selle kohta, et vara jääb täidesaatvasse riiki kuni konfiskeerimisotsuse edastamiseni artikli 4 kohaselt. Otsuse teinud asutus märgib edastamise prognoositava kuupäeva artiklis 16 osutatud vormile.

(b)  otsus sisaldab juhist selle kohta, et vara jääb täidesaatvasse riiki kuni konfiskeerimisotsuse edastamiseni artikli 4 kohaselt. Otsuse teinud asutus märgib edastamise prognoositava kuupäeva artiklis 16 osutatud tunnistusele.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui arestimisotsuse saanud täitev asutus ei ole pädev seda tunnustama ja selle täitmiseks vajalikke meetmeid võtma, edastab ta arestimisotsuse viivitamata pädevale täitvale asutusele oma liikmesriigis ja teavitab sellest otsuse teinud asutust.

8.  Kui arestimisotsuse saanud täitev asutus ei ole pädev seda tunnustama ja selle täitmiseks vajalikke meetmeid võtma, edastab ta arestimisotsuse viivitamata ning hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pädevale täitvale asutusele oma liikmesriigis ja teavitab sellest otsuse teinud asutust.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Arestimisotsuse võib vastavalt artiklile 14 edastada korraga ainult ühele täidesaatvale riigile.

1.  Reeglina võib arestimisotsuse vastavalt artiklile 14 edastada korraga ainult ühele täidesaatvale riigile.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Konkreetset varaühikut käsitleva arestimisotsuse võib edastada samaaegselt enam kui ühele täidesaatvale riigile, kui:

2.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib konkreetset varaühikut käsitleva arestimisotsuse edastada samaaegselt enam kui ühele täidesaatvale riigile, kui:

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Rahasummat käsitleva arestimisotsuse võib edastada üheaegselt mitmele täidesaatvale liikmesriigile, kui otsuse teinud asutus leiab, et selleks on konkreetne põhjus; eelkõige juhul, kui otsuse teinud riigis ja ühes täidesaatvas riigis arestitava vara hinnangulisest väärtusest ei piisa tõenäoliselt kogu otsuses ette nähtud rahasumma katmiseks.

3.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib rahasummat käsitleva arestimisotsuse edastada üheaegselt mitmele täidesaatvale liikmesriigile, kui otsuse teinud asutus leiab, et selleks on konkreetne põhjus; eelkõige juhul, kui otsuse teinud riigis ja ühes täidesaatvas riigis arestitava vara hinnangulisest väärtusest ei piisa tõenäoliselt kogu otsuses ette nähtud rahasumma katmiseks.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Arestimisotsuse vorm

Standardtunnistus arestimisotsuse tegemiseks

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Arestimisotsus tehakse II lisas esitatud vormil.

välja jäetud

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Otsuse teinud asutus täidab vormi, allkirjastab selle ning kinnitab selle sisu täpsust ja õigsust.

2.  Otsuse teinud asutus täidab II lisas esitatud tunnistuse, allkirjastab selle ning kinnitab selle sisu täpsust ja õigsust.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Niipea kui otsus on täidetud, teatab täitev asutus sellest otsuse teinud asutusele viivitamata ja igal juhul hiljemalt 12 tunni jooksul mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik aruanne.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Lisaks esitab täitev asutus otsuse teinud asutusele arestimisotsuse täitmiseks võetud meetmete ja nende tagajärgede kohta aruande koos arestitud vara kirjelduse ja hinnangulise väärtusega kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse täitmist ning teeb seda mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Arestimisotsuste tunnustamata ja täitmata jätmise põhjused

Arestimisotsuste tunnustamata ja täitmata jätmise kohustuslikud ja vabatahtlikud põhjused

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Täitev asutus võib otsustada jätta arestimisotsuse tunnustamata ja täitmata üksnes juhul, kui:

1.  Täitev asutus ei tunnusta ega täida arestimisotsust juhul, kui:

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  artiklis 16 sätestatud vorm on puudulikult täidetud või ilmselgelt ebatäpne ning seda ei ole täiendatud pärast lõike 2 kohast konsultatsiooni;

välja jäetud

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  otsus põhineb kuriteol, mis on toime pandud väljaspool otsuse teinud riigi territooriumi ja osaliselt või tervikuna täidesaatva riigi territooriumil ning otsuse aluseks olev tegu ei ole täidesaatva riigi õiguse kohaselt süütegu;

välja jäetud

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  arestimisotsus hõlmab konkreetset varaühikut, mis ei ole ei selle füüsilise või juriidilise isiku omand, kelle suhtes otsuse teinud riigis konfiskeerimisotsus tehti, ega mis tahes muu füüsilise või juriidilise isiku omand, kes oli otsuse teinud riigis toimunud menetluse osaline;

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei kujuta arestimisotsuse aluseks olev tegu täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja rahavahetustehingutega ei tohi keelduda arestimisotsuse täitmisest siiski põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktides ei ole kehtestatud samasuguseid tolli- või muid makse või et nendes puuduvad samasugused makse, tollimakse, tolli- ja rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad nagu otsuse teinud riigi õigusaktides;

välja jäetud

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  on piisavalt alust arvata, et arestimisotsuse täitmine oleks vastuolus täidesaatva liikmesriigi kohustustega vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 6 ja hartale.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Täitev asutus võib otsustada jätta arestimisotsused tunnustamata ja täitmata juhul, kui:

 

(a)  artiklis 16 sätestatud tunnistus on puudulik või ilmselgelt ebatäpne ning seda ei ole pärast lõike 2 kohast konsultatsiooni täiendatud või kui artikli 16 lõikes 3 sätestatud tingimused ei ole täidetud;

 

(b)  otsus põhineb kuriteol, mis on toime pandud väljaspool otsuse teinud riigi territooriumi ja osaliselt või tervikuna täidesaatva riigi territooriumil ning otsuse aluseks olev tegu ei ole täidesaatva riigi õiguse kohaselt süütegu;

 

(c)  artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei kujuta arestimisotsuse aluseks olev tegu endast täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja rahavahetustehingutega ei tohi arestimisotsuse täitmisest siiski keelduda põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktides ei ole kehtestatud samasuguseid tolli- või muid makse või et nendes puuduvad makse, tollimakse, tolli- ja rahavahetustehinguid käsitlevad sama tüüpi eeskirjad või rikkumised nagu otsuse teinud riigi õigusaktides;

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Täitev asutus võib otsustada arestimisotsuse tühistada, kui ta saab täitmise ajal teada, et on olemas põhjus tunnustamata või täitmata jätmiseks.

3.   Täitev asutus võib otsustada arestimisotsuse tühistada, kui ta saab täitmise ajal teada, et on olemas põhjus tunnustamata või täitmata jätmiseks. Täitev asutus teavitab otsuse teinud asutust mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend, arestimisotsuse tühistamise otsuse põhjustest.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui otsuse teinud asutus on arestimisotsuses märkinud, et on õigustatult alust eeldada kõnealuse vara peatset teisaldamist või hävitamist ning et viivitamatu arestimine on vajalik, või kui otsuse teinud asutus on arestimisotsuses märkinud, et arestimine peab leidma aset konkreetsel kuupäeval, võtab täitev asutus seda nõuet igakülgselt arvesse.

2.  Kui otsuse teinud asutus on arestimisotsuses märkinud, et on õigustatult alust eeldada kõnealuse vara peatset teisaldamist või hävitamist ning et viivitamatu arestimine on vajalik, või kui otsuse teinud asutus on arestimisotsuses märkinud, et arestimine peab leidma aset konkreetsel kuupäeval, võtab täitev asutus seda nõuet igakülgselt arvesse ja täidab arestimisotsuse ettenähtud tähtajaks.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Täitev asutus teeb otsuse arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise kohta või otsuse teinud asutusega artikli 18 lõike 2 kohaselt konsulteerimise kohta niipea kui võimalik ja – ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 7 kohaldamist – hiljemalt 24 tundi pärast seda, kui täitev asutus on arestimisotsuse kätte saanud.

3.  Täitev asutus teeb otsuse arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise kohta või otsuse teinud asutusega artikli 18 lõike 2 kohaselt konsulteerimise kohta niipea kui võimalik ja – ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 7 kohaldamist – hiljemalt 48 tundi pärast seda, kui täitev asutus on arestimisotsuse kätte saanud.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui täitev asutus konsulteerib artikli 18 lõike 2 kohaselt otsuse teinud asutusega, teeb ta otsuse arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise kohta viivitamata.

4.  Kui täitev asutus konsulteerib artikli 18 lõike 2 kohaselt otsuse teinud asutusega, teeb ta otsuse arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise kohta viivitamata ning hiljemalt 48 tundi pärast konsultatsiooni.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Täitev asutus edastab otsuse arestimisotsuse kohta otsuse teinud asutusele viivitamata ja mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

5.  Täitev asutus edastab otsuse arestimisotsuse kohta otsuse teinud asutusele viivitamata ja hiljemalt 12 tunni jooksul ning mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole võimalik pidada kinni lõigetes 3 või 6 kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev asutus sellest viivitamata mis tahes viisil otsuse teinud asutust, esitades viivituse põhjused, ning konsulteerib otsuse teinud asutusega arestimiseks vajaliku aja üle.

7.  Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole võimalik pidada kinni lõigetes 3, 4, 5 või 6 kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev asutus sellest otsuse teinud asutust viivitamata ja hiljemalt kahe tööpäeva jooksul mis tahes viisil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik aruanne, ning konsulteerib otsuse teinud asutusega arestimiseks vajaliku aja üle.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Täitev asutus esitab otsuse teinud asutusele viivitamata ja mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend, aruande otsuse täitmise edasilükkamise kohta koos edasilükkamise põhjuste ja võimaluse korral edasilükkamise eeldatava kestusega. Niipea kui edasilükkamise põhjuseid enam ei ole, võtab täitev asutus viivitamata vajalikud meetmed otsuse täitmiseks ja teavitab sellest otsuse teinud asutust mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

2.  Täitev asutus esitab otsuse teinud asutusele viivitamata ning hiljemalt 48 tunni jooksul ja mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend, aruande otsuse täitmise edasilükkamise kohta koos edasilükkamise põhjuste ja võimaluse korral edasilükkamise eeldatava kestusega.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Niipea kui edasilükkamise põhjuseid enam ei ole, võtab täitev asutus viivitamata vajalikud meetmed otsuse täitmiseks ja teavitab sellest otsuse teinud asutust mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks artikli 22 kohaldamist, teavitab täitev asutus pärast täitmist oma otsusest isikut, kelle suhtes arestimisotsus tehti, ja teisi huvitatud isikuid, kaasa arvatud heausksed kolmandad isikud, kellest täitvale asutusele on artikli 14 lõike 6 kohaselt teada antud.

1.  Täitev asutus teavitab pärast täitmist oma otsusest isikut, kelle suhtes arestimisotsus tehti, ja teisi huvitatud isikuid, kaasa arvatud heausksed kolmandad isikud, kellest täitvale asutusele on artikli 14 lõike 6 kohaselt teada antud.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teatises on vähemalt lühidalt esitatud arestimisotsuse põhjused, otsuse teinud asutuse nimi ja täidesaatva riigi õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendid.

2.  Teatises on esitatud arestimisotsuse põhjused, otsuse teinud asutuse nimi ja täidesaatva riigi õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendid.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Teatis sisaldab asjakohast teavet arestimisotsuse põhjuste, otsuse teinud asutuse ja täidesaatva riigi õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendite kohta, nii et isik saab kasutada mõjusaid õiguskaitsevahendeid.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Täitev asutus tagab vastavalt oma liikmesriigi õigusele arestimisotsuse asjaolude ja sisu konfidentsiaalsuse, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik otsuse täitmiseks. Kui täitev asutus ei saa täita konfidentsiaalsuse nõuet, teavitab ta sellest viivitamata otsuse teinud asutust.

2.  Ilma et see piiraks mis tahes asjaomase isiku õigust teabele, tagab täitev asutus vastavalt liidu õigusele ja oma liikmesriigi õigusele arestimisotsuse asjaolude ja sisu konfidentsiaalsuse, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik otsuse täitmiseks. Kui täitev asutus ei saa täita konfidentsiaalsuse nõuet, teavitab ta otsuse teinud asutust sellest viivitamata ja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, esitades selle põhjused mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käimasoleva uurimise kaitseks võib otsuse teinud asutus nõuda, et täitev asutus säilitaks kindlaksmääratud aja vältel arestimisotsuse konfidentsiaalsust.

3.  Käimasoleva uurimise kaitseks võib otsuse teinud asutus nõuda, et täitev asutus säilitaks arestimisotsuse konfidentsiaalsust kindlaksmääratud aja vältel, kuid ainult kuni arestimisotsuse täideviimise tähtajani.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Pärast otsuse teinud asutusega konsulteerimist võib täitev asutus, võttes arvesse juhtumi asjaolusid, esitada otsuse teinud asutusele põhjendatud taotluse vara arestimise kestuse piiramiseks. Kui otsuse teinud asutus ei ole sellise piiranguga nõus, teatab ta sellest täitvale asutusele ja esitab omapoolsed põhjendused. Kui otsuse teinud asutus ei tee seda kuue nädala jooksul pärast nõude kättesaamist, võib täitev asutus arestimisotsuse tühistada.

2.  Pärast otsuse teinud asutusega konsulteerimist võib täitev asutus, võttes arvesse juhtumi asjaolusid, esitada otsuse teinud asutusele mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend, põhjendatud taotluse, millele on lisatud kõnealuste asjaoludega seotud tõendid, vara arestimise kestuse piiramiseks. Kui otsuse teinud asutus ei ole sellise piiranguga nõus, teatab ta sellest täitvale asutusele ja esitab omapoolsed põhjendused. Kui otsuse teinud asutus ei tee seda nelja nädala jooksul pärast nõude kättesaamist, võib täitev asutus arestimisotsuse tühistada.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 25

välja jäetud

Aruandlus

 

Täitev asutus esitab otsuse teinud asutusele arestimisotsuse täitmiseks võetud meetmete ja nende tagajärgede kohta aruande koos arestitud vara kirjelduse ja hinnangulise väärtusega kolme päeva jooksul pärast otsuse täitmist ning teeb seda mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

 

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Iga liikmesriik võib määrata, kui see osutub tema siseriikliku süsteemi korralduse tõttu vajalikuks, ühe või mitu keskasutust, kes vastutavad arestimis- või konfiskeerimisotsuste edastamise ja vastuvõtmise haldamise eest ning abistavad pädevaid asutusi. Liikmesriigid teatavad sellest komisjonile.

2.  Iga liikmesriik määrab ühe keskasutuse, kes vastutab pädevate asutuste abistamise eest arestimis- või konfiskeerimisotsuste edastamise ja vastuvõtmise haldamisel ning otsuste registreerimisel. Liikmesriigid teatavad sellest komisjonile.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Otsuse teinud asutus ja täitev asutus konsulteerivad üksteisega mis tahes sobival viisil, et tagada käesoleva määruse tõhus kohaldamine.

1.  Otsuse teinud asutus ja täitev asutus konsulteerivad üksteisega kiiresti mis tahes sobival viisil, et tagada käesoleva määruse tõhus kohaldamine.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kogu teabe edastamine, sealhulgas tegelemine arestimis- või konfiskeerimisotsuse täitmiseks vajalike dokumentide edastamise või ehtsusega seotud probleemidega, toimub otsuse teinud riigi ja täitva asutuse vaheliste otsekontaktide teel või kui liikmesriik on artikli 27 lõike 2 kohaselt määranud keskasutuse, siis selle keskasutuse kaasamisega.

2.  Kogu teabe edastamine, sealhulgas tegelemine arestimis- või konfiskeerimisotsuse täitmiseks vajalike dokumentide edastamise või ehtsusega seotud probleemidega, toimub otsuse teinud riigi ja täitva asutuse vaheliste otsekontaktide teel ning artikli 27 lõike 2 kohaselt keskasutuse abiga.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Otsuse teinud asutus teavitab täitvat asutust viivitamata mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend, igast otsusest või meetmest, mille tulemusena otsus ei ole enam täitmisele pööratav või võetakse mis tahes muul põhjusel tagasi.

Otsuse teinud asutus teavitab täitvat asutust viivitamata ja hiljemalt 48 tunni jooksul mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend, igast otsusest või meetmest, mille tulemusena otsus ei ole enam täitmisele pööratav või võetakse mis tahes muul põhjusel tagasi.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Täidesaatev riik lõpetab otsuse täitmise niipea, kui otsuse teinud asutus on teda sellisest otsusest või meetmest teavitanud.

Täidesaatev riik lõpetab otsuse täitmise niipea, kui otsuse teinud asutus on teda sellisest otsusest või meetmest teavitanud, ja teatab lõpetamisest otsuse teinud riigile viivitamatult mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui konfiskeerimisotsuse täitmisel saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, edastab täidesaatev riik sellest 50 % otsuse teinud riigile.

(b)  kui konfiskeerimisotsuse täitmisel saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, kuulub 30 % sellest täidesaatvale riigile ning 70 % edastab täidesaatev riik otsuse teinud riigile.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui otsuse teinud riigi õigusasutus on teinud otsuse ohvrile hüvitamise või vara tagastamise otsuse, kuulub vastav summa, juhul kui see ei ületa konfiskeeritud summat, otsuse teinud riigile ohvrile hüvitise maksmiseks või vara tagastamiseks. Mis tahes ülejäänud vara käsutatakse lõike 2 kohaselt.

3.  Kui otsuse teinud riigi õigusasutus on teinud ohvrile hüvitise maksmise või vara tagastamise otsuse, kuulub vastav summa, juhul kui see ei ületa konfiskeeritud summat, otsuse teinud riigile ainult ohvrile hüvitise maksmise või vara tagastamise eesmärgil. Mis tahes ülejäänud vara käsutatakse lõike 2 kohaselt.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  Vara võib täidesaatvas riigis kasutada avalikes huvides või ühiskondlikul otstarbel kooskõlas selle riigi õigusega ja otsuse teinud riigi nõusolekul.

(c)  Vara võib täidesaatvas riigis kasutada avalikes huvides või ühiskondlikul otstarbel kooskõlas selle riigi õigusega.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed riikliku keskasutuse loomiseks, mis vastutab arestitud vara eest, pidades silmas selle võimalikku hilisemat konfiskeerimist, samuti konfiskeeritud vara ning omandi eest. Selline vara suunatakse eeskätt kuritegevuse ohjamise ja ennetamise projektidesse ning muudesse üldistes huvides ja ühiskondliku kasuga projektidesse.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, luues muu hulgas riikliku fondi, et tagada asjakohane hüvitis tööülesannete täitmisel hukkunud või püsiva puude saanud politseiametnike ja riigiteenistujate perekondadele. Iga liikmesriik tagab, et sellesse fondi eraldatakse osa konfiskeeritud varast.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c.  Arestitud vara, mida hiljem ei konfiskeerita, tagastatakse viivitamata. Tingimused ja kord, mille alusel selline vara tagastatakse, kehtestatakse siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Otsuse teinud asutus teatab lõikes 3 ja lõike 4 punktis d osutatud otsusest täitvale asutusele. Kui hüvitise maksmise või tagastamise menetlus on otsuse teinud riigis pooleli, hoidub täidesaatev riik konfiskeeritud vara käsutamisest, kuni täitvale asutusele edastatakse asjakohane otsus.

5.  Otsuse teinud asutus teatab lõikes 3 ja lõike 4 punktis d osutatud otsusest täitvale asutusele mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend. Kui hüvitise maksmise või tagastamise menetlus on otsuse teinud riigis pooleli, hoidub täidesaatev riik konfiskeeritud vara käsutamisest, kuni täitvale asutusele edastatakse asjakohane otsus.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui täidesaatev riik on kandnud kulusid, mida ta peab suurteks või erandlikeks, võib täitev asutus teha otsuse teinud asutusele ettepaneku kulude jagamiseks. Otsuse teinud asutus võtab sellise ettepaneku arvesse täitva asutuse esitatud üksikasjalike täpsustuste alusel.

2.  Kui täidesaatev riik on kandnud kulusid, mida ta peab suurteks või erandlikeks, võib täitev asutus teha otsuse teinud asutusele ettepaneku kulude jagamiseks. Otsuse teinud asutus võtab sellise ettepaneku arvesse täitva asutuse esitatud üksikasjalike täpsustuste alusel ning teavitab mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend, täitvat asutust oma järeldustest.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 32 a

 

Tagatised

 

1.  Liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et isikutel, keda käesolevas määruses sätestatud meetmed mõjutavad, on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, et nad saaksid oma õigusi kaitsta.

 

2.  Liikmesriik tagab isikule, kelle vara otsus mõjutab, reaalse võimaluse arestimis- või konfiskeerimisotsus kohtus vaidlustada vastavalt siseriiklikus õiguses sätestatud menetlusele. Selliste menetluste puhul võib ette näha, et kui algse arestimisotsuse tegi muu pädev asutus kui õigusasutus, esitatakse selline otsus enne kohtus vaidlustamist õigusasutusele kontrollimiseks või läbivaatamiseks.

 

3.  Ilma et see piiraks direktiivi 2012/13/EL ja direktiivi 2013/48/EL kohaldamist, on isikul, kelle vara arestimis- või konfiskeerimisotsus mõjutab, õigus kogu arestimis- või konfiskeerimismenetluse vältel kriminaaltulu ja kuriteovahendite kindlakstegemisel advokaati kasutada, et oma õigusi kaitsta. Asjaomast isikut tuleb sellest õigusest teavitada.

 

4.  Liikmesriigid tagavad, et õiguskaitsevahendite kasutamiseks ettenähtud tähtajad on samad nendega, mis on ette nähtud sarnastes riigisisestes asjades, ning et tähtaegu kohaldatakse viisil, mis tagab asjaomastele isikutele võimaluse õiguskaitsevahendeid tegelikult kasutada.

 

5.  Lõikes 2 osutatud vaidlustamismenetluses peab mõjutatud isikul olema reaalne võimalus vaidlustada juhtumi faktilised asjaolud, sealhulgas konkreetsed faktid ja tõendid, mille põhjal asjaomast vara käsitatakse kuritegelikul teel saadud varana.

 

6.  Kolmandatel isikutel on reaalne õigus taotleda omandiõiguse või muude varaliste õiguste tunnustamist.

 

7.  Kui kuriteo tulemusena on kuriteo ohvril nõudeid isiku vastu, kelle suhtes on võetud käesoleva määruse kohane konfiskeerimismeede, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, et konfiskeerimismeede ei takista sellel ohvril taotleda nõude rahuldamist.

 

8.  Otsuse teinud asutus ja täitev asutus teavitavad teineteist õiguskaitsevahenditest, mida kasutatakse arestimis- või konfiskeerimisotsuse tegemise, tunnustamise või täitmise vastu.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga huvitatud isik, kaasa arvatud heauskne kolmas isik, võib oma õiguste kaitsmiseks kasutada õiguskaitsevahendeid, sealhulgas direktiivi 2014/42/EL artiklis 8 sätestatud vahendeid otsuse tunnustamise ja täitmise vastu vastavalt artiklitele 8 ja 17. Õiguskaitsevahendile saab tugineda täidesaatva riigi kohtus vastavalt selle riigi õigusele. Õiguskaitsevahendile tuginedes algatatud menetlusel võib täidesaatva riigi õiguse alusel olla otsuse täitmist peatav toime.

1.  Iga huvitatud isik, kaasa arvatud heauskne kolmas isik, võib oma õiguste kaitsmiseks kasutada õiguskaitsevahendeid, sealhulgas direktiivi 2014/42/EL artiklis 8 sätestatud vahendeid otsuse tunnustamise ja täitmise vastu vastavalt artiklitele 8 ja 17. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise vastasele õiguskaitsevahendile saab tugineda täidesaatva riigi kohtus vastavalt selle riigi õigusele. Õiguskaitsevahendile tuginedes algatatud menetlusel võib täidesaatva riigi õiguse alusel olla otsuse täitmist peatav toime.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Arestimis- või konfiskeerimisotsuse tegemise sisulisi põhjuseid ei saa täidesaatva riigi kohtus vaidlustada.

2.  Ilma et see piiraks põhiõiguste tagamist täidesaatvas riigis, ei saa arestimis- või konfiskeerimisotsuse tegemise sisulisi põhjuseid täidesaatva riigi kohtus vaidlustada.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik kogub asjakohastelt asutustelt korrapäraselt igakülgset statistikat ja säilitab seda. Kogutud statistika saadetakse igal aastal komisjonile ning see sisaldab lisaks direktiivi 2014/42/EL artikli 11 lõikes 2 ette nähtud andmetele järgmist:

Liikmesriik kogub asjakohastelt asutustelt ning artikli 27 lõike 2 kohaselt keskasutuselt korrapäraselt igakülgset statistikat ja säilitab seda. Kogutud statistika saadetakse igal aastal komisjonile ning see sisaldab lisaks direktiivi 2014/42/EL artikli 11 lõikes 2 ette nähtud andmetele järgmist:

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele iga-aastase aruande, milles on esitatud saadud statistika ning millele on lisatud võrdlev analüüs.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 36

välja jäetud

Tunnistuse ja vormi muudatused

 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 37 vastu delegeeritud õigusakte I ja II lisas esitatud tunnistuse ja vormi mis tahes muutmiseks.

 

Selgitus

Kõik kahes tunnistuses (I ja II lisa) sisalduvad elemendid peaks õiguskindlusega seotud põhjustel kehtestama seadusandja. Volituste delegeerimine ei ole vajalik ega asjakohane.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 37

välja jäetud

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artiklis 36 osutatud volitused delegeeritakse määramata ajaks [käesoleva määruse kohaldamise kuupäev].

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 36 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5.  Artikli 36 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda ajavahemikku [kahe kuu] võrra.

 

Selgitus

Kõik kahes tunnistuses (I ja II lisa) sisalduvad elemendid peaks õiguskindlusega seotud põhjustel kehtestama seadusandja. Volituste delegeerimine ei ole vajalik ega asjakohane.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Läbivaatamisklausel

Aruandlus ja läbivaatamisklausel

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt [viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Vajaduse korral esitatakse koos aruandega ettepanekud käesoleva määruse kohandamiseks.

Hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] ja seejärel iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Aruanne sisaldab muu hulgas järgmisi osi:

 

(a)  artikli 35 kohaselt liikmesriikide esitatud statistika ülevaade, ning 

 

(b)   hinnang piiriüleste arestimis- ja konfiskeerimisotsuste võimaliku mõju kohta põhiõigustele ja -vabadustele ning õigusriigile.

 

Vajaduse korral esitatakse koos aruandega ettepanekud käesoleva määruse kohandamiseks.

Selgitus

Komisjon peaks statistika ning võimaliku mõju kohta põhiõigustele korrapäraselt aru andma, et teha vajaduse korral ettepanek määruse läbivaatamiseks.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – M osa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui otsuse teinud riigis kuulub konfiskeerimisotsuste edastamine ja vastuvõtmine keskasutuse haldusalasse:

Keskasutus, mis vastutab pädevate asutuste abistamise, kõigi riigi tasandil edastatud ja vastuvõetud konfiskeerimisotsuste registreerimise ning konfiskeerimisotsuste sujuvama edastamise ja vastuvõtmise eest kooskõlas artikli 27 lõikega 2:

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ARESTIMISOTSUS,

TUNNISTUS,

mis on ette nähtud artiklis 16

mis on ette nähtud artiklis 16 konfiskeerimisotsuse tegemiseks

Selgitus

Lihtsustamise eesmärgil on asjakohane arestimis- ja konfiskeerimisotsuste tunnustamise menetlused ühtlustada; mõlemal otsusel peab kaasas olema tunnistus (I ja II lisa).

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – M osa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui otsuse teinud riigis kuulub arestimisotsuste edastamine ja vastuvõtmine keskasutuse haldusalasse:

Keskasutus, mis vastutab pädevate asutuste abistamise, kõigi riigi tasandil edastatud ja vastuvõetud arestimisotsuste registreerimise ning arestimisotsuste sujuvama edastamise ja vastuvõtmise eest kooskõlas artikli 27 lõikega 2:


SELETUSKIRI

Raportöör väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Komisjon tutvustas 21. detsembril 2016 rida meetmeid, mille eesmärk on suurendada ELi võimet võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi rahastamise vastu. Sellesse seadusandlikku paketti kuuluvad kolm õigusakti ettepanekut võimaldavad täiendada ja tugevdada ELi õigusraamistikku rahapesu, ebaseadusliku sularahaliikumise ning vara arestimise ja konfiskeerimise valdkonnas, tagades seeläbi Euroopa tõhusama ja paremini kooskõlastatud reageerimise kõnealuses valdkonnas.

Raportöör väljendab seega heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist. Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine on üks kõige tulemuslikumaid kuritegevuse vastu võitlemise vahendeid. See on vajalik, et takistada kuritegelike organisatsioonide rahavooge. Kuna kriminaalasjades tehtav õiguskoostöö liidus põhineb kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõttel, on vastastikuse tunnustamise vahend otsustavalt tähtis. See on nii seda enam, et komisjoni rakendamisaruanded selles valdkonnas kehtivate raamotsuste kohta näitavad, et praegune kord ei ole tõhus.

Esiteks, komisjoni valik kasutada arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise vahendina määrust on raportööri arvates üks ettepaneku peamisi elemente. Määrus suurendab kahtlemata selgust ja õiguskindlust ja kõrvaldab siseriiklikesse õigussüsteemidesse ülevõtmise raskused, võimaldades seega arestimis- ja konfiskeerimisotsuste kiiremat ja tõhusamat täitmist. Seetõttu on see vastastikuse tunnustamise vahendi jaoks kõige asjakohasem ja tõhusam vorm.

Teine oluline punkt on, et määruse kohaldamisel on tähtis järgida põhiõigusi ja menetluslikke tagatisi. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku lisada arestimis- ja konfiskeerimisotsuste tunnustamata või täitmata jätmise klausel, juhul kui põhiõigusi ei ole järgitud – seda nõuet on Euroopa Parlament aastaid toetanud. Samuti soovitab raportöör enamiku mittetunnustamise või täideviimisest keeldumise põhjuste esitamise kohustuslikuks muuta. Raportöör teeb ka ettepaneku täiendada või parandada menetluslikke tagatisi käsitlevaid sätteid. See puudutaks kõigi asjaomaste isikute õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, samuti nende isikute õigust saada teavet ning nende kolmandate isikute menetlusõigusi, keda arestimis- ja konfiskeerimisotsused võivad mõjutada.

Raportöör püüdis Euroopa Komisjoni ettepanekut lihtsustada ja täpsustada. Sellega seoses on asjakohane selgitada kehtiva määruse teatavaid sätteid, ühtlustada menetlusi ja sätteid, mis käsitlevad arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist ning ühtlustada uus vahend kõnealuses valdkonnas juba kehtivate ELi seadusandlike aktidega.

Äärmiselt oluline on kuritegelikul teel saadud tulu või vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste tunnustamise menetluste kiirendamine ja tõhustamine, lihtsustades otsuste edastamise menetlust, tugevdades keskasutuste rolli, kelle toetav ülesanne on väga asjakohane, ja seades lühemad tähtajad, et asutused omavahel suhtleksid, otsustaksid otsuse teinud liikmesriigi otsust täita või sellest keelduda, teataksid viivitamata oma otsustest ja otsuste täideviimisest. Neid sätteid soovib raportöör tõhustada.

Oluline on Euroopa tasandil ja liikmesriikides edendada arestitud ja konfiskeeritud vara optimaalset haldamist ja selle taaskasutamist ühiskondlikel eesmärkidel, ohvritele ja ohvrite perekondadele ning organiseeritud kuritegevuse ohvritest ettevõtetele hüvitise maksmiseks ning organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks.


MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS (8.11.2017)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Arvamuse koostaja: Fulvio Martusciello

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Finantsteenuste alal on mitmes finantsturge käsitlevas liidu õigusaktis finantseerimisasutustele suunatud karistusmeetmetena ette nähtud arestimis- ja konfiskeerimisotsused. Kriminaalkohtute ja muude pädevate riiklike asutuste tulemuslik piiriülene koostöö on liidu finantssüsteemi stabiilsuse ja usaldusväärsuse jaoks ülimalt oluline.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine liidus on oluline samm võitluses kuritegevuse vastu, sellegipoolest hoitakse märkimisväärset hulka deklareerimata ja maksustamata varasid maksuparadiisides kolmandates riikides väljaspool Euroopa Liitu. Suur edasiminek oleks töötada välja terviklik kava eesmärgiga takistada varade ülekandmist kolmandatesse riikidesse ning leida tõhus viis nende sissenõudmiseks.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Tähtis on hõlbustada vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist eeskirjade abil, mis kohustaksid liikmesriike tunnustama ja oma territooriumil täitma teise liikmesriigi kriminaalmenetluse raames tehtud konfiskeerimisotsuseid.

(12)  Tähtis on hõlbustada vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist eeskirjade abil, mis kohustaksid liikmesriike tunnustama ja oma territooriumil täitma teise liikmesriigi kriminaal-, tsiviil- ja haldusmenetluse raames tehtud konfiskeerimisotsuseid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste suhtes, mille kohus on teinud pärast kuriteo menetlemist, ning kõigi arestimisotsuste suhtes, mis on tehtud võimaliku hilisema konfiskeerimise eesmärgil. Seega peaks määrus hõlmama iga liiki otsuseid, mis on hõlmatud direktiiviga 2014/42/EL, ning muid otsuseid, mis on tehtud kriminaalmenetluse raames ilma lõpliku süüdimõistmiseta. Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada tsiviil- või haldusmenetluste raames tehtud arestimis- ja konfiskeerimisotsuste suhtes.

(13)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste suhtes, mille kohus või pädev asutus on teinud pärast kuriteo, tsiviilõiguse rikkumise või haldusõigusrikkumise menetlemist, ning kõigi arestimisotsuste suhtes, mis on tehtud võimaliku hilisema konfiskeerimise eesmärgil. Seega peaks määrus hõlmama iga liiki otsuseid, mis on hõlmatud direktiiviga 2014/42/EL, ning muid otsuseid, mis on tehtud kriminaal-, tsiviil- või haldusmenetluse raames ilma lõpliku süüdimõistmiseta.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Käesolev määrus peaks hõlmama nii direktiiviga 2014/42/EL hõlmatud süütegudega seotud konfiskeerimis- ja arestimisotsuseid kui ka muude süütegudega seotud otsuseid. Süüteod ei tohiks seetõttu piirduda eriti ohtlike, piiriülese mõõtmega kuritegudega, kuna Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 82 ei nõuta sellist piirangut meetmetele, millega kehtestada eeskirjad ja menetlused kriminaalasjades tehtud otsuste vastastikuse tunnustamise tagamiseks.

(14)  Käesolev määrus peaks hõlmama nii direktiiviga 2014/42/EL hõlmatud süütegudega seotud konfiskeerimis- ja arestimisotsuseid kui ka muude süütegudega seotud otsuseid. Süüteod ei tohiks seetõttu piirduda eriti ohtlike, piiriülese mõõtmega kuritegudega, kuna Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 82 ei nõuta sellist piirangut meetmetele, millega kehtestada eeskirjad ja menetlused kriminaalasjades tehtud otsuste vastastikuse tunnustamise tagamiseks. Maksupettus, raskendavatel asjaoludel toimepandud maksupettus ja maksudest kõrvalehoidumine on eriti rasked piiriülesed süüteod, mis tuleks kanda käesoleva määrusega hõlmatud süütegude loetelusse. Kuna aga teatavates liikmesriikides ei ole sellised õigusrikkumised karistatavad vabadusekaotusega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat, tuleks nimetatud süütegude eest määratavat maksimaalset vabadusekaotust vähendada kahele aastale.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Käesoleva määruse kohaldamisel tuleks võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 ja 2016/191935, mis käsitlevad menetlusõigusi kriminaalmenetluses.

(18)  Käesoleva määruse kohaldamisel tuleks võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 ja 2016/191935, mis käsitlevad menetlusõigusi kriminaalmenetluses, ja finantsturge käsitlevaid liidu õigusakte. Kui konfiskeerimine ilma süüdimõistva kohtuotsuseta kujutab endast ennetavat konfiskeerimist pärast kuriteoga seotud menetlust, on äärmiselt oluline tagada, et oleksid täidetud järgmised ranged tingimused: konfiskeerimist ilma süüdimõistva kohtuotsuseta tuleks kohaldada ainult seadusega kindlaks määratud lõpliku sihtrühma suhtes, kuhu kuuluvad näiteks organiseeritud kuritegevuses või terrorismis kahtlustatavad isikud; süüdistuse esitamisel tuleks tõendada, et vara päritolu ei ole põhjendatud ja et konfiskeeritav vara on ebaproportsionaalse suurusega võrreldes deklareeritud sissetuleku või tegevusega, või see vara on ebaseaduslikku päritolu, või kuritegelikul teel saadud tulu taasinvesteerimise tulemus; tuleks kehtestada tõhusad menetluslikud tagatised, et tagada nende isikute, kellele kohaldatakse konfiskeerimist ilma süüdimõistva kohtuotsuseta, õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja tõhusale õiguskaitsevahendile ning nende süütuse presumptsiooni austamine.

__________________

__________________

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 21.5.2016, lk 1).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 21.5.2016, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1919, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1919, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab ja täidab oma territooriumil arestimis- või konfiskeerimisotsust, mille mõni teine liikmesriik on kriminaalmenetluse raames teinud.

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab ja täidab oma territooriumil arestimis- või konfiskeerimisotsust, mille mõni teine liikmesriik on kriminaal-, tsiviil- või haldusmenetluse raames teinud.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „Konfiskeerimisotsus“ – lõplik karistus või meede, mida kohus rakendab pärast kuriteoga seotud menetlust ja mille tagajärjeks on füüsilise või juriidilise isiku vara lõplik äravõtmine.

(1)  „Konfiskeerimisotsus“ – lõplik karistus või meede, mida kohus või pädev asutus rakendab pärast kuriteoga, tsiviilõiguse rikkumisega või haldusõigusrikkumisega seotud menetlust ja mille tagajärjeks on füüsilise või juriidilise isiku vara lõplik äravõtmine.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „Tulu“ – kuriteost otseselt või kaudselt saadud mis tahes majanduslik kasu; see võib olla mis tahes vara, sh otsese tulu kõik hilisemad taasinvesteeringud või muundused ja igasugune väärtust omav tulem.

(4)  „Tulu“ – kuriteost, tsiviilõiguse rikkumisest või haldusõigusrikkumisest otseselt või kaudselt saadud mis tahes majanduslik kasu; see võib olla mis tahes vara, sh otsese tulu kõik hilisemad taasinvesteeringud või muundused ja igasugune väärtust omav tulem.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „Kuriteovahend“ – mis tahes vara, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada mis tahes viisil täielikult või osaliselt kuriteo või kuritegude toimepanemiseks.

(5)  „Kuriteovahend” – mis tahes vara, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada mis tahes viisil täielikult või osaliselt kuriteo, tsiviilõiguse rikkumise või haldusõigusrikkumise toimepanemiseks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „Otsuse teinud riik“ – liikmesriik, kus on tehtud arestimis- või konfiskeerimisotsus seoses kriminaalmenetlusega.

(6)  „Otsuse teinud riik“ – liikmesriik, kus on tehtud arestimis- või konfiskeerimisotsus seoses kriminaal-, tsiviil- või haldusmenetlusega.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  otsuse teinud riigi mis tahes muu pädev asutus, kes on pädev otsustama vara arestimise üle kriminaalmenetluses või täitma arestimisotsust kooskõlas liikmesriigi õigusega. Lisaks kinnitab otsuse teinud riigi kohtunik, kohus, eeluurimiskohtunik või prokurör arestimisotsuse enne täitvale asutusele edastamist, olles enne kontrollinud selle vastavust otsuse tegemise nõuetele käesoleva määruse, eelkõige artikli 13 lõikes 1 sätestatud tingimuste alusel. Kui selline asutus kinnitab otsuse, võib seda asutust otsuse edastamisel käsitada ka otsuse teinud asutusena;

(2)  otsuse teinud riigi mis tahes muu pädev asutus, kes on pädev otsustama vara arestimise üle kriminaal-, tsiviil- või haldusmenetluses või täitma arestimisotsust kooskõlas liikmesriigi õigusega. Lisaks kinnitab otsuse teinud riigi kohtunik, kohus, eeluurimiskohtunik või prokurör arestimisotsuse enne täitvale asutusele edastamist, olles enne kontrollinud selle vastavust otsuse tegemise nõuetele käesoleva määruse, eelkõige artikli 13 lõikes 1 sätestatud tingimuste alusel. Kui selline asutus kinnitab otsuse, võib seda asutust otsuse edastamisel käsitada ka otsuse teinud asutusena;

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  mis puutub konfiskeerimisotsusesse, siis on otsuse teinud riigi määratud pädeval asutusel pädevus täita kohtu tehtud konfiskeerimisotsuseid kooskõlas liikmesriigi õigusega.

(b)  mis puutub konfiskeerimisotsusesse, siis on otsuse teinud riigi määratud pädeval asutusel kriminaal-, tsiviil- või haldusmenetluses pädevus täita kohtu tehtud konfiskeerimisotsuseid kooskõlas liikmesriigi õigusega.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  arvutikuriteod;

–  küberkuritegevus;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  rassism ja ksenofoobia;

–  rassism, ksenofoobia ja antisemitism;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  turu kuritarvitamine;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  niisuguste indeksite manipuleerimine, mida kasutatakse finantsinstrumentides ja finantslepingutes võrdlusalustena või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  finantsinstrumentide turgudega manipuleerimine;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Arestimis- või konfiskeerimisotsus täidetakse ilma teo topeltkaristatavuse kindlakstegemiseta, kui arestimis- või konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod hõlmavad ühte või mitut alljärgnevat süütegu, nagu see on määratletud otsuse teinud riigi õigusega, ja kui need on otsuse teinud riigis karistatavad vabadusekaotusega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kaks aastat:

 

  maksupettus;

 

  raskendavatel asjaoludel toimepandud maksupettus;

 

  maksudest kõrvalehoidumine.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kooskõlas artikliga 37 on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte lõikes 1 esitatud süütegude nimekirja korrapäraseks ajakohastamiseks.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei kujuta konfiskeerimisotsuse aluseks olev tegu täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja rahavahetustehingutega ei tohi keelduda konfiskeerimisotsuse täitmisest siiski põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktides ei ole kehtestatud samasuguseid tolli- või muid makse või et nendes puuduvad samasugused makse, tollimakse, tolli- ja rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad nagu otsuse teinud riigi õigusaktides;

(f)  artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei kujuta konfiskeerimisotsuse aluseks olev tegu täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja rahavahetustehingutega ei tohi keelduda konfiskeerimisotsuse täitmisest siiski põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktides ei ole kehtestatud samasuguseid tolli- või muid makse või et nendes puuduvad samasugused makse, tollimakse, tolli- ja rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad või süüteod nagu otsuse teinud riigi õigusaktides;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud juhtudel konsulteerib täitev asutus enne konfiskeerimisotsuse täieliku või osalise tunnustamata ja täitmata jätmise üle otsustamist sobival viisil otsuse teinud asutusega ja palub vajaduse korral otsuse teinud asutusel edastada talle viivitamata kogu vajalik teave.

2.  Lõikes 1 osutatud juhtudel konsulteerib täitev asutus enne konfiskeerimisotsuse täieliku või osalise tunnustamata ja täitmata jätmise üle otsustamist otsuse teinud asutusega sobival viisil, millest jääb kirjalik tõend, ja palub vajaduse korral otsuse teinud asutusel edastada talle viivitamata kogu vajalik teave.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Seda punkti kohaldatakse siiski üksnes juhul, kui niisugune otsus on liikmesriigi õiguse kohaselt kriminaalmenetlustega seoses tehtavate edaspidiste riigisiseste arestimisotsuste suhtes ülimuslik.

(4)  Seda punkti kohaldatakse siiski üksnes juhul, kui niisugune otsus on liikmesriigi õiguse kohaselt kriminaal-, tsiviil- või haldusmenetlustega seoses tehtavate edaspidiste riigisiseste arestimisotsuste suhtes ülimuslik.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Täidesaatev riik haldab arestitud või konfiskeeritud vara nii, et hoida ära selle väärtuse langust, ning kooskõlas direktiivi 2014/42/EL artikliga 10.

1.  Täidesaatev riik haldab arestitud või konfiskeeritud vara nii, et hoida ära selle väärtuse langust, ning kooskõlas direktiivi 2014/42/EL artikliga 10. Täidesaatev liikmesriik hindab nõuetekohaselt kõiki konfiskeeritud kaupu. Arestimise või konfiskeerimise esemeks olevate varade turvalisuse tagamiseks võib õigusasutus kasutada avalikke ülesandeid täitvaid õigusala spetsialiste, näiteks notareid.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui konfiskeerimisotsuse täitmisel saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, edastab täidesaatev riik sellest 50 % otsuse teinud riigile.

(b)  kui konfiskeerimisotsuse täitmisel saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, edastab täidesaatev riik otsuse teinud riigile sellest 75 %, millest lahutatakse konfiskeerimisotsuse täitmisega seotud kulud, ületamata seejuures 50 % summast.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele igal aastal aruande, milles tehakse kokkuvõte kogutud statistikast ja esitatakse võrdlev analüüs.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõik -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele hinnangu ennetava konfiskeerimise otsuste kohta käiva statistika ja nende otsuste mõju kohta ning selle kohta, millised on tagajärjed piiriülesele koostööle juhul, kui kõnealuste otsuste kohaldamisala laiendatakse kõikidele liikmesriikidele.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – H jagu – punkt 3 – taane 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  arvutikuriteod

–  küberkuritegevus

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – H jagu – punkt 3 – taane 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  rassism ja ksenofoobia

  rassism, ksenofoobia ja antisemitism

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – H jagu – punkt 3 – taane 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  turu kuritarvitamine

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – H jagu – punkt 3 – taane 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  niisuguste indeksite manipuleerimine, mida kasutatakse finantsinstrumentides ja finantslepingutes võrdlusalustena või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – H jagu – punkt 3 – taane 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  finantsinstrumentide turgudega manipuleerimine

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – H jagu – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kas süütegu, millega seoses konfiskeerimisotsus on tehtud, on otsuse teinud riigis karistatav vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on otsuse teinud riigi õiguse kohaselt vähemalt kaks aastat ja mis on lisatud allpool esitatud süütegude loetelusse? (Märkige asjakohane ruut ristiga.)

 

  maksupettus

 

  raskendavatel asjaoludel toimepandud maksupettus

 

  maksudest kõrvalehoidumine

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine

Viited

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

13.2.2017

Arvamuse koostaja(d)

       nimetamise kuupäev

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

6.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (06.12.2017)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Arvamuse koostaja: Pavel Svoboda

LÜHISELGITUS

Uusimate teadusuuringute andmetel on ebaseaduslike turgude tulu Euroopa Liidus umbes 110 miljardit eurot, mis on ligikaudu 1 % Euroopa Liidu SKPst 2010. aastal. Kuritegelikult tegevuselt kasu äravõtmine ja kuritegevuse mittetasuvaks muutmine on seega väga tõhus vahend kuritegevusega võitlemiseks. Kuritegelikul teel saadud varade arestimise eesmärk on kuritegevust, sh organiseeritud kuritegevust ennetada ja sellega võidelda, maksta ohvritele hüvitisi ning pakkuda täiendavaid vahendeid taasinvesteeringuteks õiguskaitsetegevusse või muudesse kuritegude ennetamise algatustesse.

Ehkki olemasolevad statistilised andmed on piiratud, moodustavad sissenõutud kriminaaltulu summad ELis sellest aga vaid väikese osa: 98,9 % hinnangulisest kriminaaltulust jääb konfiskeerimata ja kurjategijate valdusse. Toimiv varade sissenõudmise kord on suurema hulga kuritegeliku vara arestimise eeltingimus. See hõlmab tõhusat arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise raamistikku.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3)  Kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine on ühed kõige tulemuslikumatest kuritegevusega võitlemise vahenditest. Euroopa Liit on võtnud kohustuse tagada kuritegeliku vara tõhusam kindlakstegemine, konfiskeerimine ja taaskasutamine24.

(3)  Kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine on ühed kõige tulemuslikumad vahendid, millega võidelda kuritegevuse, eelkõige organiseeritud kurjategijate korda saadetud õigusrikkumiste ning terrorismi vastu, sest nende vahenditega saab jätta kurjategijad ilma ebaseaduslikust tegevusest saadud tulust ja takistada terroriste rünnakut korraldamast. Euroopa Liit on võtnud kohustuse tagada kuritegeliku vara tõhusam kindlakstegemine, konfiskeerimine ja taaskasutamine24. Konfiskeeritud kuritegeliku vara võib suunata õiguskaitsetegevusse, kuritegude ennetamisse või ohvritele hüvitiste maksmiseks.

_________________

_________________

24 „Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel“, ELT C 115, 4.5.2010, lk 1.

24 „Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel“, ELT C 115, 4.5.2010, lk 1.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4)  Kuna kuritegevus on sageli rahvusvaheline, siis on tulemuslik piiriülene koostöö kriminaaltulu ja kuriteovahendite arestimisel ja konfiskeerimisel esmatähtis.

4)  Kuna kuritegevus on sageli rahvusvaheline, siis on tulemuslik piiriülene koostöö kriminaaltulu ja kuriteovahendite arestimisel ja konfiskeerimisel esmatähtis. Liikmesriike ja kolmandaid riike hõlmav parem koostöö saavutatakse otsustavate, kiirete ja kooskõlastatud meetmetega, mille eesmärk on ajakohastada ja rakendada liidu asjakohaseid õigusakte.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a)  Kuritegelike organisatsioonide toime pandud kuritegudest saadav ebaseaduslik tulu pestakse suures osas puhtaks Euroopa seaduslikul turul, ja selline kapital, kui see on lõpuks seadusliku majanduse struktuuri põimitud, kujutab endast oma tugevate moonutavate mõjude tõttu tõsist ohtu ettevõtlusvabadusele ja konkurentsile.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b)  Organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu on tõsiseks ohuks liidu majandusele, näiteks vähendades märkimisväärselt liikmesriikide ja kogu liidu maksutulu, samuti aruandekohuslusele liidu rahastusega projektide puhul, kuna kuritegelikud organisatsioonid tegutsevad mitmesugustes valdkondades, millest paljud kuuluvad riigi kontrolli alla.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11)  Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste tulemusliku vastastikuse tunnustamise tagamiseks tuleks nende otsuste vastastikuse tunnustamise reeglid kehtestada õiguslikult siduva ja vahetult kohaldatava Euroopa Liidu õigusakti abil.

11)  Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste tulemusliku vastastikuse tunnustamise tagamiseks tuleks nende otsuste vastastikuse tunnustamise reeglid kehtestada õiguslikult siduva ja vahetult kohaldatava Euroopa Liidu õigusakti abil, mille kohaldamisala on laiem kui praegu kehtivatel muudel õigusaktidel ja mis sisaldab selgeid sätteid varade arestimise ja konfiskeerimise kohaste otsuste tegemise kohta. Üksainus vahend nii arestimis- kui ka konfiskeerimisotsuste vastastikuseks tunnustamiseks, mis sisaldab standardtunnistust ja tüüpvormi, koos vahetult kohaldatavate eeskirjade ja tähtaegadega tagab selle, et otsuseid tunnustatakse ja täidetakse liidu piires viivitusteta.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12)  Tähtis on hõlbustada vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist eeskirjade abil, mis kohustaksid liikmesriike tunnustama ja oma territooriumil täitma teise liikmesriigi kriminaalmenetluse raames tehtud konfiskeerimisotsuseid.

12)  Tähtis on hõlbustada vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist eeskirjade abil, mis kohustaksid liikmesriike ilma põhjendamatu viivituseta ja täiendavate formaalsusteta tunnustama ja oma territooriumil täitma teise liikmesriigi kriminaalmenetluse raames tehtud konfiskeerimisotsuseid.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16)  Käesolev määrus ei mõjuta kohustust austada põhiõigusi ja õiguse üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6.

16)  Käesolev määrus ei piira kohustust austada põhiõigusi ja õiguse üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis tunnustatud põhimõtteid. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

17)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja menetlusõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“) ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis (edaspidi „Euroopa inimõiguste konventsioon“) tunnustatud asjakohaseid põhimõtteid. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

18)  Käesoleva määruse kohaldamisel tuleks võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 ja 2016/191935, mis käsitlevad menetlusõigusi kriminaalmenetluses.

18)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2010/64/EL30, 2012/13/EL31, 2013/48/EL32, 2016/34333, 2016/80034 ja 2016/191935, mis käsitlevad menetlusõigusi kriminaalmenetluses.

_________________

_________________

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 21.5.2016, lk 1).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 21.5.2016, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1919, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1919, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

22)  Täitev asutus peaks konfiskeerimisotsust tunnustama ilma täiendavate formaalsusteta ja võtma vajalikud meetmed selle täitmiseks. Konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise otsus tuleks vastu võtta ja konfiskeerimine teha sama kiiresti ja samadel tingimustel nagu sarnase riigisisese juhtumi puhul. Konfiskeerimisotsuse kiire ja tõhusa menetlemise ja täitmise tagamiseks tuleks kehtestada tähtajad.

22)  Täitev asutus peaks konfiskeerimisotsust tunnustama ilma täiendavate formaalsusteta ja põhjendamatu viivituseta ning võtma vajalikud meetmed selle täitmiseks. Konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise otsus tuleks vastu võtta ilma põhjendamatu viivituseta ja konfiskeerimine teha sama kiiresti ja samadel tingimustel nagu sarnase riigisisese juhtumi puhul. Konfiskeerimisotsuse kiire ja tõhusa menetlemise ja täitmise tagamiseks tuleks käesolevas määruses kehtestada tähtajad, mille jooksul tuleb menetluse eri etapid lõpule viia.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

24)  Täitev asutus peaks arestimisotsust tunnustama ilma täiendavate formaalsusteta ja võtma viivitamata vajalikud meetmed selle täitmiseks. Arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise otsus tuleks vastu võtta ja arestimine teha sama kiiresti ja samadel tingimustel nagu sarnase riigisisese juhtumi puhul. Arestimisotsuse kiire ja tõhusa menetlemise ja täitmise tagamiseks tuleks kehtestada tähtajad.

24)  Täitev asutus peaks arestimisotsust tunnustama ilma täiendavate formaalsusteta ja põhjendamatu viivituseta ning võtma viivitamata vajalikud meetmed selle täitmiseks. Arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise otsus tuleks vastu võtta ilma põhjendamatu viivituseta ja arestimine teha sama kiiresti ja samadel tingimustel nagu sarnase riigisisese juhtumi puhul. Arestimisotsuse kiire ja tõhusa menetlemise ja täitmise tagamiseks tuleks käesolevas määruses kehtestada tähtajad, mille jooksul tuleb menetluse eri etapid lõpule viia.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

26)  Arestimis- või konfiskeerimisotsuse tunnustamisest ja täitmisest ei tohiks keelduda muudel kui käesolevas määruses sätestatud alustel. Eelkõige peaks täitval asutusel olema luba mitte tunnustada ega täita konfiskeerimisotsust topeltkaristamise keelu põhimõttel, huvitatud isiku õiguste alusel või kohtulikul arutelul isiklikult viibimise õiguse alusel.

26)  Arestimis- või konfiskeerimisotsuse tunnustamisest ja täitmisest võiks olla võimalik keelduda üksnes käesolevas määruses sätestatud alustel. Eelkõige võib täitev asutus otsustada mitte tunnustada ega täita konfiskeerimisotsust topeltkaristamise keelu põhimõttel, huvitatud isiku õiguste alusel või kohtulikul arutelul isiklikult viibimise õiguse alusel.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

27)  Enne tunnustamata ja täitmata jätmise põhjuse esitamist peaks täitev asutus konsulteerima otsuse teinud asutusega, et hankida vajalikku lisateavet.

27)  Enne tunnustamata ja täitmata jätmise põhjuse esitamist peaks täitev asutus ilma põhjendamatu viivituseta konsulteerima otsuse teinud asutusega, et hankida vajalikku lisateavet.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

29)  Otsuse teinud asutust tuleks viivitamata teavitada, kui otsust on võimatu täita. Täitmine võib osutuda võimatuks juhul, kui vara on juba konfiskeeritud, kadunud, seda ei ole võimalik leida otsuse teinud asutuse osutatud kohast või vara asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud.

29)  Otsuse teinud asutust tuleks põhjendamatu viivituseta teavitada põhjustest, miks otsuse täideviimine on võimatu. Täitmine võib osutuda võimatuks tõsiasja tõttu, et vara on juba konfiskeeritud, kadunud, seda ei ole võimalik leida otsuse teinud asutuse osutatud kohast või vara asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

29 a)  Kui on kahtlusi sellise vara asukoha osas, mille suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud, peaksid liikmesriigid kasutama selle vara õige asukoha kindlaksmääramiseks kõiki olemasolevaid vahendeid, sealhulgas olemasolevaid infosüsteeme.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

31)  Käesoleva määruse nõuetekohane kohaldamine praktikas eeldab asjaomaste pädevate riiklike asutuste vahelist tihedat suhtlemist, eelkõige konfiskeerimisotsuse samaaegsel täitmisel enam kui ühes liikmesriigis. Pädevad riiklikud asutused peaksid seega üksteisega konsulteerima iga kord, kui see vajalikuks osutub.

31)  Käesoleva määruse nõuetekohane kohaldamine praktikas eeldab asjaomaste pädevate riiklike asutuste vahelist tihedat suhtlemist ja optimaalset koostööd, eelkõige arestimis- või konfiskeerimisotsuse samaaegsel täitmisel enam kui ühes liikmesriigis. Pädevad riiklikud asutused peaksid seega üksteisega konsulteerima ja kasutama tänapäevaseid kommunikatsioonitehnoloogiaid, mis on aktsepteeritud asjaomaste liikmesriikide menetlusnormides.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

34)  Igal huvitatud isikul, kaasa arvatud heauskne kolmas isik, peaks oma õiguste kaitsmiseks olema võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid arestimis- või konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise vastu, kaasa arvatud reaalne võimalus otsust kohtus vaidlustada või nõuda omandiõiguse või vara suhtes esineva muu õiguse tunnustamist direktiivi 2014/42/EL kohaselt. Hagi tuleks esitada täidesaatva riigi kohtule.

34)  Igal huvitatud isikul, kaasa arvatud heauskne kolmas isik, peaks oma õiguste kaitsmiseks olema võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid arestimis- või konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise vastu, kaasa arvatud toimikuga tutvumise õigus ja reaalne võimalus otsust kohtus vaidlustada või nõuda omandiõiguse või vara suhtes esineva muu õiguse tunnustamist direktiivi 2014/42/EL kohaselt. Hagi tuleks esitada täidesaatva riigi kohtule.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab ja täidab oma territooriumil arestimis- või konfiskeerimisotsust, mille mõni teine liikmesriik on kriminaalmenetluse raames teinud.

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad ja tingimused, mille alusel liikmesriik tunnustab ja täidab oma territooriumil arestimis- või konfiskeerimisotsust, mille mõni teine liikmesriik on kriminaalmenetluse raames teinud.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolev määrus ei muuda kohustust austada Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 sätestatud põhiõigusi ja õiguspõhimõtteid.

2.  Käesolev määrus ei piira kohustust austada Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi ja õiguse üldpõhimõtteid. Ilma süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimine peab olema kooskõlas menetluslike tagatistega, mis on nimetatud Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6 ja direktiivi 2014/42/EL artiklis 8.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „Vara“ – igasugune vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasvara, samuti sellise vara omandiõigust või muid selle varaga seotud õigusi tõendavad juriidilised dokumendid või aktid, mis otsuse teinud asutuse arvates on:

(3)  „Vara“ – igasugune raha või vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasvara, samuti kinnisvara piiratud omandiõigus ning sellise vara omandiõigust või muid selle varaga seotud õigusi tõendavad juriidilised dokumendid või aktid mis tahes vormis, sh elektroonilised või digitaalsed, mis otsuse teinud asutuse arvates on:

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Otsuse teinud asutus edastab konfiskeerimisotsuse või selle kinnitatud ärakirja koos artiklis 7 sätestatud tunnistusega otse täitvale asutusele või vajaduse korral artikli 27 lõikes 2 osutatud keskasutusele mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend, et täitev asutus saaks selle ehtsuse kindlaks teha.

1.  Otsuse teinud asutus edastab konfiskeerimisotsuse või selle kinnitatud ärakirja koos artiklis 7 sätestatud tunnistusega otse täitvale asutusele või vajaduse korral artikli 27 lõikes 2 osutatud keskasutusele mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend, et täitev asutus saaks otsuse ehtsuse kindlaks teha.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamisel annab otsuse teinud asutus esimesel võimalusel täitvale asutusele teada, kui nimetatud riski enam ei ole.

Punkti b kohaldamisel annab otsuse teinud asutus täitvale asutusele ilma põhjendamatu viivituseta teada, kui nimetatud riski enam ei ole.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Otsuse teinud asutus täidab I lisas esitatud tunnistuse, allkirjastab selle ning kinnitab selle sisu täpsust ja õigsust.

1.  Otsuse teinud asutus täidab ilma põhjendamatu viivituseta I lisas esitatud tunnistuse, allkirjastab selle ning kinnitab selle sisu täpsust ja õigsust.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Otsuse teinud asutus tõlgib tunnistuse täidesaatva riigi ametlikku keelde või mõnda teise keelde, mille asjaomane liikmesriik on märkinud lõike 3 kohaselt.

2.  Otsuse teinud asutus tõlgib ilma põhjendamatu viivituseta tunnistuse täidesaatva riigi ametlikku keelde või mõnda teise keelde, mille asjaomane liikmesriik on märkinud lõike 3 kohaselt.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Täitev asutus tunnustab kooskõlas artikliga 4 edastatud konfiskeerimisotsust ilma täiendavate formaalsusteta ja võtab seejärel vajalikud meetmed, et täita otsus samal viisil nagu täidesaatva riigi asutuse tehtud konfiskeerimisotsuse puhul, kui kõnealune asutus ei otsusta tugineda ühele artiklis 9 sätestatud tunnustamata ja täitmata jätmise põhjustest või ühele artiklis 11 sätestatud edasilükkamise põhjustest.

1.  Täitev asutus tunnustab kooskõlas artikliga 4 edastatud konfiskeerimisotsust ilma täiendavate formaalsusteta ja põhjendamatu viivituseta ning võtab seejärel vajalikud meetmed, et täita otsus samal viisil nagu täidesaatva riigi asutuse tehtud konfiskeerimisotsuse puhul, kui kõnealune asutus ei otsusta tugineda ühele artiklis 9 sätestatud tunnustamata ja täitmata jätmise põhjustest või ühele artiklis 11 sätestatud edasilükkamise põhjustest.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Täitev asutus esitab otsuse teinud asutusele viivitamata ja mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend, aruande otsuse täitmise edasilükkamise kohta koos edasilükkamise põhjuste ja võimaluse korral edasilükkamise eeldatava kestusega.

2.  Täitev asutus esitab otsuse teinud asutusele viivitamata ja mis tahes vahendite abil, mille puhul on võimalik esitada kirjalik tõend, aruande otsuse täitmise edasilükkamise kohta koos edasilükkamise põhjuste ja võimaluse korral edasilükkamise eeldatava kestusega. Lõike 1 punkti b sätete kohase edasilükkamise korral annab otsuse teinud asutus juhul, kui konfiskeerimisotsust täidetakse samaaegselt enam kui ühes liikmesriigis, uued juhised konfiskeerimisele kuuluva täpse rahasumma kohta.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12a

 

Huvitatud isikute teavitamise kohustus

 

Täitev asutus teavitab pärast konfiskeerimisotsuse täitmist viivitamata oma otsusest isikut, kelle suhtes konfiskeerimisotsus tehti, ja teisi huvitatud isikuid, kaasa arvatud heauskseid kolmandaid isikuid.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Täitev asutus tunnustab artikli 14 kohaselt edastatud arestimisotsust ilma täiendavate formaalsusteta ja võtab kõik vajalikud meetmed selle täitmiseks, v.a juhul, kui ta otsustab tugineda ühele artiklis 18 sätestatud tunnustamata ja täitmata jätmise põhjustest või ühele artiklis 20 sätestatud täitmise edasilükkamise põhjustest.

Täitev asutus tunnustab artikli 14 kohaselt edastatud arestimisotsust ilma täiendavate formaalsusteta ja põhjendamatu viivituseta ning võtab kõik vajalikud meetmed selle täitmiseks, v.a juhul, kui ta otsustab tugineda ühele artiklis 18 sätestatud tunnustamata ja täitmata jätmise põhjustest või ühele artiklis 20 sätestatud täitmise edasilükkamise põhjustest.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  artiklis 16 sätestatud vorm on puudulikult täidetud või ilmselgelt ebatäpne ning seda ei ole täiendatud pärast lõike 2 kohast konsultatsiooni;

(a)  artiklis 16 sätestatud vormi ei ole tõlgitud täidesaatva riigi ametlikku keelde või see on puudulikult täidetud või ilmselgelt ebatäpne ning seda ei ole täiendatud pärast lõike 2 kohast konsultatsiooni;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks artikli 22 kohaldamist, teavitab täitev asutus pärast täitmist oma otsusest isikut, kelle suhtes arestimisotsus tehti, ja teisi huvitatud isikuid, kaasa arvatud heausksed kolmandad isikud, kellest täitvale asutusele on artikli 14 lõike 6 kohaselt teada antud.

1.  Ilma et see piiraks artikli 22 kohaldamist, teavitab täitev asutus pärast täitmist viivitamata oma otsusest isikut, kelle suhtes arestimisotsus tehti, ja teisi huvitatud isikuid, kaasa arvatud heausksed kolmandad isikud, kellest täitvale asutusele on artikli 14 lõike 6 kohaselt teada antud.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teatises on vähemalt lühidalt esitatud arestimisotsuse põhjused, otsuse teinud asutuse nimi ja täidesaatva riigi õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendid.

2.  Teatises on esitatud piisavalt ja arusaadavalt arestimisotsuse põhjused, otsuse teinud asutuse nimi ja täidesaatva riigi õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendid.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käimasoleva uurimise kaitseks võib otsuse teinud asutus nõuda, et täitev asutus säilitaks kindlaksmääratud aja vältel arestimisotsuse konfidentsiaalsust.

3.  Käimasoleva uurimise kaitseks võib otsuse teinud asutus nõuda, et täitev asutus säilitaks kindlaksmääratud aja vältel arestimisotsuse konfidentsiaalsust. Otsuse teinud asutus teavitab täitvat asutust, kui arestimisotsuse konfidentsiaalsuse säilitamise põhjused enam ei kehti.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Otsuse teinud asutus ja täitev asutus konsulteerivad üksteisega mis tahes sobival viisil, et tagada käesoleva määruse tõhus kohaldamine.

1.  Otsuse teinud asutus ja täitev asutus konsulteerivad üksteisega mis tahes sobival viisil, sealhulgas tänapäevase kommunikatsioonitehnoloogia vahendusel, et tagada käesoleva määruse tõhus kohaldamine.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui konfiskeerimisotsuse täitmisel saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, edastab täidesaatev riik sellest 50 % otsuse teinud riigile.

(b)  kui konfiskeerimisotsuse täitmisel saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, edastab täidesaatev riik sellest 70 % otsuse teinud riigile.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine

Viited

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

JURI

13.2.2017

Arvamuse koostaja(d)

nimetamise kuupäev

Pavel Svoboda

2.2.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Flack, Emma McClarkin

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine

Viited

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

EP-le esitamise kuupäev

22.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Esitamise kuupäev

12.1.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 26. jaanuar 2018Õigusalane teave