Menettely : 2016/0412(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0001/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0001/2018

Keskustelut :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Äänestykset :

PV 04/10/2018 - 7.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0380

MIETINTÖ     ***I
PDF 973kWORD 141k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Nathalie Griesbeck

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0819),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0002/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0001/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ovat tehokkaimpia keinoja torjua rikollisuutta. Euroopan unioni on sitoutunut tehostamaan rikollisten varojen tunnistamista, menetetyksi tuomitsemista ja uudelleenkäyttöä24.

(3)  Rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ovat tehokkaimpia keinoja torjua rikollisuutta, erityisesti järjestäytyneiden rikollisryhmien harjoittamaa lainvastaista toimintaa sekä terrorismia, koska näin rikolliset menettävät laittomasta toiminnasta saamansa hyödyn ja terroristeja estetään järjestämästä iskuja. Euroopan unioni on sitoutunut tehostamaan rikollisten varojen tunnistamista, menetetyksi tuomitsemista ja uudelleenkäyttöä24. Menetetyksi tuomitut rikolliset varat voidaan ohjata uudelleen lainvalvontaan, rikollisuuden ehkäisyyn tai uhreille maksettaviin korvauksiin.

 

 

24 Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1).

24 Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Koska rikollisuus on usein rajat ylittävää, tehokas rajat ylittävä yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta rikoshyöty ja rikoksentekovälineet voidaan takavarikoida ja tuomita menetetyiksi.

(4)  Koska rikollisuus on usein rajat ylittävää, tehokas rajat ylittävä yhteistyö, jatkuva tietojenvaihto ja keskinäinen avunanto on olennaisen tärkeää, jotta rikoshyöty ja rikoksentekovälineet voidaan jäljittää, takavarikoida ja tuomita menetetyiksi. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden lainvalvontaelinten ja ‑viranomaisten, -henkilöstön, -yksiköiden ja -palvelujen olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä ja viestittävä keskenään jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien menettelyjen keston ja tehokkuuden optimoimiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Rahoituspalvelujen alalla on annettu useita rahoitusmarkkinoita koskevia unionin säädöksiä, joissa säädetään jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevista päätöksistä seuraamuksina rahoituslaitoksille. Rikostuomioistuinten ja muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimiva rajat ylittävä yhteistyö on keskeisen tärkeää unionin rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja luottamukselle sitä kohtaan.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Komission kertomukset puitepäätösten 2003/577/YOS ja 2006/783/YOS täytäntöönpanosta osoittavat, että jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista koskeva nykyinen järjestelmä ei ole täysin tehokas. Nykyisten välineiden täytäntöönpano ja soveltaminen jäsenvaltioissa ei ole yhdenmukaista, minkä vuoksi vastavuoroinen tunnustaminen on riittämätöntä.

(6)  Komission kertomukset puitepäätösten 2003/577/YOS ja 2006/783/YOS täytäntöönpanosta osoittavat, että jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista koskeva nykyinen järjestelmä ei ole täysin tehokas. Nykyisten välineiden täytäntöönpano ja soveltaminen jäsenvaltioissa ei ole yhdenmukaista, minkä vuoksi vastavuoroinen tunnustaminen on riittämätöntä ja rajat ylittävä yhteistyö tehotonta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Laajennetussa menetetyksi tuomitsemisessa ja kolmansille osapuolille siirrettyjen varojen menetetyksi tuomitsemisessa olisi noudatettava Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, erityisesti sen 6 ja 7 artiklassa, sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja takeita. Toimivaltaisten viranomaisten päätöksen olisi perustuttava sen henkilön, jota menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös koskee, tapauksen perusteelliseen arviointiin, sekä varmuuteen siitä, että menetetyksi tuomittu omaisuus on hankittu tai saatu rikollisella toiminnalla.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu aiheuttavat vakavia uhkia unionin taloudelle, muun muassa vähentämällä merkittävästi jäsenvaltioiden ja koko unionin verotuloja, sekä unionin rahoittamien hankkeiden luotettavuudelle, sillä rikollisjärjestöt toimivat useilla aloilla, joista monet ovat viranomaisvalvonnassa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voitaisiin varmistaa jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tehokas vastavuoroinen tunnustaminen, tällaisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt olisi vahvistettava oikeudellisesti sitovalla ja sellaisenaan sovellettavalla unionin säädöksellä.

(11)  Jotta voitaisiin varmistaa jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tehokas vastavuoroinen tunnustaminen, tällaisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt olisi vahvistettava oikeudellisesti sitovalla ja sellaisenaan sovellettavalla unionin säädöksellä, jonka soveltamisala on laajempi kuin muiden säädösten tähän mennessä ja joka sisältää selkeitä säännöksiä varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevista päätöksistä. Kun sekä jäädyttämistä että menetetyksi tuomitsemista koskevia päätöksiä varten on olemassa yksi ja sama väline, joka sisältää vakiotodistuksen ja ‑lomakkeen, sekä sovellettavat säännöt ja määräajat, voidaan varmistaa, että tällaiset päätökset tunnustetaan ja pannaan täytäntöön viipymättä kaikkialla unionissa. Asetus tarjoaa enemmän selkeyttä ja paremman oikeusvarmuuden, poistaa säädöksen saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä liittyvät ongelmat ja mahdollistaa näin jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten nopeamman ja tehokkaamman täytäntöönpanon.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Vaikka jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen unionissa on merkittävä askel rikollisuuden torjunnassa, huomattava määrä varoista on veroparatiiseissa kolmansissa maissa unionin ulkopuolella, eikä niitä ilmoiteta eikä veroteta. Kattava suunnitelma, jolla hillitään varainsiirtoja kolmansiin maihin ja pyritään löytämään tehokas tapa varojen takaisin perimiseksi, olisi merkittävä askel eteenpäin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  On tärkeää helpottaa omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten keskinäistä tunnustamista ja täytäntöönpanoa vahvistamalla säännöt, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan tunnustamaan ja panemaan täytäntöön omalla alueellaan toisen jäsenvaltion rikosasioissa antamat jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset.

(12)  On tärkeää helpottaa omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten keskinäistä tunnustamista ja täytäntöönpanoa vahvistamalla säännöt, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan ilman aiheetonta viivytystä ja vaatimatta muita muodollisuuksia tunnustamaan ja panemaan täytäntöön omalla alueellaan toisen jäsenvaltion rikosasioissa antamat jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  On tärkeää helpottaa omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten keskinäistä tunnustamista ja täytäntöönpanoa vahvistamalla säännöt, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan tunnustamaan ja panemaan täytäntöön omalla alueellaan toisen jäsenvaltion rikosasioissa antamat jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset.

(12)  On tärkeää helpottaa omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten keskinäistä tunnustamista ja täytäntöönpanoa vahvistamalla säännöt, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan tunnustamaan ja panemaan täytäntöön omalla alueellaan toisen jäsenvaltion rikosoikeudellisissa menettelyissä antamat jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa menettelyn rikosoikeudellista luonnetta ei voida aina määrittää pelkästään tarkastelemalla sen luokittelua kansallisen lainsäädännön nojalla. Perussopimusten ja tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien täysimääräiseksi noudattamiseksi tätä asetusta sovellettaessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon ensinnäkin menettelyn luokittelu kansallisessa lainsäädännössä ja sen lisäksi myös itse rikkomuksen luonne sekä syytetylle henkilölle mahdollisesti määrättävän seuraamuksen ankaruus.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin, jotka tuomioistuin on antanut rikokseen liittyvien menettelyjen seurauksena, ja kaikkiin jäädyttämispäätöksiin, jotka on annettu mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten. Tämän vuoksi asetuksen olisi katettava kaikenlaiset direktiivin 2014/42/EU soveltamisalaan kuuluvat päätökset sekä muuntyyppiset päätökset, jotka on annettu ilman rikosoikeudellisessa menettelyssä annettua lopullista tuomiota. Asetusta ei pitäisi soveltaa yksityisoikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä annettuihin jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin.

(13)  Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin, jotka tuomioistuin on antanut rikosoikeudellisten menettelyjen seurauksena, ja kaikkiin jäädyttämispäätöksiin, jotka on annettu mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten. Tämän vuoksi asetuksen olisi katettava kaikenlaiset direktiivin 2014/42/EU soveltamisalaan kuuluvat päätökset sekä muuntyyppiset päätökset, jotka on annettu ilman rikosoikeudellisessa menettelyssä annettua lopullista tuomiota. Asetusta ei pitäisi soveltaa yksityisoikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä annettuihin jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tämä asetus ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa SEU-sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

(16)  Tämä asetus ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa SEU- sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (jäljempänä ’perusoikeuskirja’) vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa tunnustetut periaatteet. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(17)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja prosessuaalisia oikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa tunnustetut asiaankuuluvat periaatteet. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tämän asetuksen soveltamisessa olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/80034 ja (EU) 2016/191935, jotka koskevat menettelyä koskevia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä.

(18)  Tätä asetusta olisi sovellettava prosessuaalisia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/80034 ja (EU) 2016/191935 mukaisesti.

_________________

_________________

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tätä varten päätöksen antavan viranomaisen olisi lähetettävä jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle tai tarvittaessa keskusviranomaiselle.

(20)  Tätä varten päätöksen antavan viranomaisen olisi lähetettävä jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle ja ilmoitettava niistä keskusviranomaiselle, joka vastaa toimivaltaisten viranomaisten avustamisesta, kansallisella tasolla toimitettujen ja vastaanotettujen jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten kirjaamisesta ja päätösten toimittamisen ja vastaanottamisen yksinkertaistamisesta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Varmistaakseen jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen toimittamisen täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle päätöksen antavan viranomaisen olisi voitava käyttää kaikkia mahdollisia tai asiaankuuluvia toimittamiskeinoja, esimerkiksi Euroopan oikeudellisen verkoston suojattua televiestintäjärjestelmää, Eurojustia tai muita oikeusviranomaisten käyttämiä kanavia.

Perustelu

Yhdenmukaistaminen muiden vastavuoroista tunnustamista koskevien unionin välineiden kanssa. Tällä pyritään helpottamaan päätöksen antavan valtion mahdollisuuksia toimittaa päätökset.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 b)  Se, että jäsenvaltiot nimeävät yhden tai useamman keskusviranomaisen, joka voi selvästi toimia hallinnollisena tukena ja koordinointitehtävässä, on keskeinen tekijä jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten nopeassa vastavuoroisessa tunnustamisessa päätöksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen välillä ja näiden vastavuoroista tunnustamista koskevien menettelyjen nopeuttamisessa. Tätä varten olisi myös vahvistettava Euroopan oikeudellista verkostoa, jotta voidaan edistää päätöksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen nopeampaa keskinäistä yhteydenpitoa ja tehokkaampaa yhteistyötä.

Perustelu

Asetusehdotuksen 27 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat nimetä keskusviranomaisen tukemaan ja avustamaan toimivaltaisia kansallisia viranomaisia, ilman että kuitenkaan täsmennetään keskusviranomaisen tehtävää tai merkitystä. Nämä keskusviranomaiset voivat kuitenkin tarjota todellista lisäarvoa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamiseen, koska nykyinen järjestelmä ei ole soveltuva.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös olisi lähetettävä yhdessä vakiomuotoisen todistuksen kanssa.

(21)  Menetetyksi tuomitsemista tai jäädyttämistä koskeva päätös olisi lähetettävä yhdessä vakiomuotoisen todistuksen kanssa.

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on aiheellista lähentää jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista koskevia menettelyjä. Näin ollen yhdessä näiden molempien päätösten kanssa on lähetettävä todistus (joka esitetään liitteissä I ja II).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Ilmoittaessaan kielijärjestelyistä, jotka jäsenvaltiot hyväksyvät tämän asetuksen nojalla, niiden olisi ilmoitettava virallis(t)en kiel(t)ensä lisäksi vähintään yksi muu unionin virallinen kieli.

Perustelu

Yhdenmukaistaminen muiden vastavuoroista tunnustamista koskevien unionin välineiden kanssa. Euroopan unionin kielellistä monimuotoisuutta on tietenkin kunnioitettava, mutta se ei saa muodostua esteeksi vastavuoroista tunnustamista koskeville menettelyille. Tämän vuoksi jäsenvaltion olisi otettava vastaan jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevia päätöksiä vähintään yhdellä muulla kielellä kuin kansallisella kielellään.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Täytäntöönpanoviranomaisen olisi tunnustettava menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös vaatimatta muita muodollisuuksia ja toteutettava tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön. Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös olisi annettava ja menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide olisi toteutettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Olisi asetettava määräajat sen varmistamiseksi, että menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti.

(22)  Täytäntöönpanoviranomaisen olisi tunnustettava menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös vaatimatta muita muodollisuuksia ja ilman aiheetonta viivytystä ja toteutettava tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön. Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös olisi annettava ilman aiheetonta viivytystä ja menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide olisi toteutettava yhtä nopeasti ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Tässä asetuksessa olisi asetettava määräajat, joihin mennessä menettelyn eri vaiheet on saatettava päätökseen, sen varmistamiseksi, että menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Koska jäädyttämispäätös on luonteeltaan kiireellinen ja väliaikainen, se olisi annettava vakiolomakkeella. Päätöksen antavan viranomaisen olisi tarkistettava, onko jäädyttämispäätöksen antaminen tarpeen ja oikeasuhteista, jotta voidaan väliaikaisesti estää omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, siirtäminen tai luovuttaminen. Jotta voitaisiin yhdenmukaistaa jäädyttämispäätösten antamisen edellytykset kansallisissa ja rajat ylittävissä tilanteissa, tämän asetuksen nojalla olisi annettava jäädyttämispäätös vain jos sellainen olisi annettu myös vastaavassa kansallisessa tilanteessa.

(23)  Päätöksen antavan viranomaisen olisi tarkistettava, onko jäädyttämispäätöksen antaminen tarpeen ja oikeasuhteista, jotta voidaan väliaikaisesti estää omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, siirtäminen tai luovuttaminen. Jotta voitaisiin yhdenmukaistaa jäädyttämispäätösten antamisen edellytykset kansallisissa ja rajat ylittävissä tilanteissa, tämän asetuksen nojalla olisi annettava jäädyttämispäätös vain jos sellainen olisi annettu myös vastaavassa kansallisessa tilanteessa.

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on aiheellista lähentää jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista koskevia menettelyjä. Näin ollen yhdessä näiden molempien päätösten kanssa on lähetettävä todistus (joka esitetään liitteissä I ja II).

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Täytäntöönpanoviranomaisen olisi tunnustettava jäädyttämispäätös vaatimatta muita muodollisuuksia ja toteutettava viipymättä tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön. Jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös olisi annettava ja jäädyttäminen olisi toteutettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Olisi asetettava määräajat sen varmistamiseksi, että jäädyttämispäätös annetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti.

(24)  Täytäntöönpanoviranomaisen olisi tunnustettava jäädyttämispäätös vaatimatta muita muodollisuuksia ja ilman aiheetonta viivytystä ja toteutettava viipymättä tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön. Jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös olisi annettava ilman aiheetonta viivytystä ja jäädyttäminen olisi toteutettava yhtä nopeasti ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Tässä asetuksessa olisi asetettava sitovat määräajat, joihin mennessä menettelyn eri vaiheet on saatettava päätökseen, sen varmistamiseksi, että jäädyttämispäätös annetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Päätöksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen olisi otettava jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä asianmukaisella tavalla huomioon tutkinnan edellyttämä luottamuksellisuus. Erityisesti täytäntöönpanoviranomaisen olisi taattava tosiseikkojen ja jäädyttämispäätöksen sisällön luottamuksellisuus.

(25)  Päätöksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen olisi otettava jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä asianmukaisella tavalla huomioon tutkinnan edellyttämä luottamuksellisuus kenenkään asianomaisen henkilön tiedonsaantioikeutta rajoittamatta. Erityisesti täytäntöönpanoviranomaisen olisi taattava tosiseikkojen ja jäädyttämispäätöksen sisällön luottamuksellisuus.

Perustelu

On tarpeen selventää tiedotusvelvollisuuden ja luottamuksellisuusvaatimusten välistä suhdetta. Tutkinnan luottamuksellisuus ei saa riistää henkilöltä hänen tiedonsaantioikeuttaan.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ei saisi kieltäytyä muilla kuin tässä asetuksessa esitetyillä perusteilla. Täytäntöönpanoviranomaisen olisi erityisesti voitava kieltäytyä menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ne bis in idem -periaatteen, asianosaisten osapuolten oikeuksien tai läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden perusteella.

(26)  Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ei saisi kieltäytyä muilla kuin tässä asetuksessa esitetyillä perusteilla. Täytäntöönpanoviranomaisen olisi erityisesti voitava kieltäytyä menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perusoikeuksien, ne bis in idem ‑periaatteen, asianosaisten osapuolten oikeuksien tai läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden perusteella.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Ne bis in idem -periaate on unionin oikeuden perusperiaate, joka tunnustetaan perusoikeuskirjassa ja jota on kehitetty Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Täytäntöönpanoviranomaisella olisi siis oltava oikeus kieltäytyä tuomituksi menettämistä tai jäädyttämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanosta, jos täytäntöönpano olisi tämän periaatteen vastaista.

Perustelu

Yhdenmukaistaminen muiden vastavuoroista tunnustamista koskevien unionin välineiden kanssa. Ne bis in idem -periaatteen merkitys rikosoikeudessa ja unionin oikeudessa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 b)  Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustaminen unioniin perustuu keskinäiseen luottamukseen ja olettamaan siitä, että muut jäsenvaltiot noudattavat unionin oikeutta ja erityisesti perusoikeuksia. Tuo olettama on kuitenkin kumottavissa. Jos on olemassa painavia syitä olettaa, että menetetyksi tuomitsemista tai jäädyttämistä koskevan päätöksen täytäntöönpano johtaisi kyseessä olevan henkilön perusoikeuden loukkaamiseen ja siihen, että täytäntöönpanovaltio laiminlöisi perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien suojelua koskevan velvoitteensa, menetetyksi tuomitsemista tai jäädyttämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanosta olisi siten kieltäydyttävä.

Perustelu

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce règlement européen.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 c)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja perusoikeuskirjassa, erityisesti sen VI osastossa, kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuolina unioni tai kaikki jäsenvaltiot ovat, mukaan lukien yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, sekä jäsenvaltioiden perustuslaeissa, kunkin niistä soveltamisalalla. Mitään tässä asetuksessa olevaa ei voida tulkita siten, että se estäisi menetetyksi tuomitsemista tai jäädyttämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanosta kieltäytymisen, jos on syytä objektiivisten seikkojen perusteella katsoa, että mainittu päätös on annettu jonkun henkilön asettamiseksi syytteeseen tai rankaisemiseksi hänen sukupuolensa, rotunsa tai etnisen alkuperänsä, uskontonsa, seksuaalisen suuntautumisensa, kansalaisuutensa, kielensä tai poliittisten mielipiteidensä perusteella tai että jokin näistä perusteista voi vahingoittaa hänen asemaansa.

Perustelu

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Enfin, la jurisprudence de la CEDH a mis en lumière des difficultés, dans certains États membres, en matière de confiscation et de respect des droits fondamentaux. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce Règlement européen.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 d)   On tärkeää ottaa huomioon sellaisen kolmannen osapuolen oikeudet, johon tietyn omaisuuden menetetyksi tuomitsemista tai jäädyttämistä koskeva päätös voisi vaikuttaa siksi, että hän on esimerkiksi sen omistaja, mutta hän ei ole voinut käyttää oikeuksiaan menettelyn aikana päätöksen antavassa valtiossa, koska hän ei ole ollut menettelyn osapuoli. Täytäntöönpanoviranomaisen olisi sen vuoksi voitava kieltäytyä tunnustamasta tai panemasta täytäntöön menetetyksi tuomitsemista tai jäädyttämistä koskevaa päätöstä, jos tämän päätöksen kohteena on tietty omaisuus, joka ei ole sen luonnollisen henkilön tai sen oikeushenkilön omaisuutta, jota vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu päätöksen antavassa valtiossa, eikä kenenkään muun sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuutta, joka on ollut menettelyn osapuoli päätöksen antavassa valtiossa.

Perustelu

On olennaisen tärkeää ottaa huomioon tässä asetuksessa sellaisten vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien osapuolten oikeudet, joihin tietyn omaisuuden jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voisi vaikuttaa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Ennen kuin täytäntöönpanoviranomainen päättää soveltaa tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevaa perustetta, sen olisi kuultava päätöksen antavaa viranomaista tarvittavien lisätietojen saamiseksi.

(27)  Ennen kuin täytäntöönpanoviranomainen päättää soveltaa tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevaa perustetta, sen olisi kuultava ilman aiheetonta viivytystä päätöksen antavaa viranomaista tarvittavien lisätietojen saamiseksi.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Päätöksen antavalle viranomaiselle olisi viipymättä ilmoitettava siitä, että päätöstä ei ole mahdollista panna täytäntöön. Tällainen mahdottomuus voi johtua siitä, että omaisuus on jo tuomittu menetetyksi tai kadonnut tai että sitä ei löydy päätöksen antavan viranomaisen ilmoittamasta paikasta tai että omaisuuden sijaintipaikkaa ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti.

(29)  Päätöksen antavalle viranomaiselle olisi ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava syyt siihen, miksi päätöstä ei ole mahdollista panna täytäntöön. Tällainen mahdottomuus voi johtua siitä, että omaisuus on jo tuomittu menetetyksi tai kadonnut tai että sitä ei löydy päätöksen antavan viranomaisen ilmoittamasta paikasta tai että omaisuuden sijaintipaikkaa ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Jos menetetyksi tuomitsemista koskevassa päätöksessä tarkoitetun omaisuuden sijainti on epäselvä, jäsenvaltioiden olisi pyrittävä selvittämään kaikin käytettävissään olevin keinoin, myös kaikkia käytettävissä olevia tietojärjestelmiä käyttäen, missä tämä omaisuus tosiasiallisesti sijaitsee.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Menetetyksi tuomitsemista tai jäädyttämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanoon olisi sovellettava täytäntöönpanovaltion lakia, ja vain sen viranomaisilla olisi oltava toimivalta päättää täytäntöönpanossa sovellettavista menettelyistä.

(30)  Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoon olisi sovellettava täytäntöönpanovaltion lakia, ja vain sen viranomaisilla olisi oltava toimivalta päättää täytäntöönpanossa sovellettavista menettelyistä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Tämän asetuksen asianmukainen käytännön soveltaminen edellyttää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tiivistä yhteistyötä erityisesti niissä tapauksissa, jotka koskevat menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen samanaikaista täytäntöönpanoa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi sen vuoksi kuultava toisiaan tarpeen mukaan.

(31)  Tämän asetuksen asianmukainen käytännön soveltaminen edellyttää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tiivistä yhteydenpitoa ja parasta mahdollista yhteistyötä erityisesti niissä tapauksissa, jotka koskevat jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen samanaikaista täytäntöönpanoa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi sen vuoksi kuultava toisiaan ja käytettävä nykyaikaista viestintäteknologiaa, joka on hyväksytty kyseisen jäsenvaltion menettelysääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Rajat ylittävissä tapauksissa ei pitäisi rajoittaa uhrien oikeuksia korvaukseen ja omaisuuden palauttamiseen. Menetetyksi tuomitun omaisuuden luovuttamista koskevissa säännöissä olisi asetettava etusijalle uhreille suoritettavat korvaukset ja omaisuuden palauttaminen. Jäsenvaltioiden olisi myös otettava huomioon velvollisuutensa antaa apua verosaatavien perinnässä muista jäsenvaltioista direktiivin 2010/24/EU36 mukaisesti.

(32)  Rajat ylittävissä tapauksissa ei pidä rajoittaa uhrien oikeuksia korvaukseen ja omaisuuden palauttamiseen. Menetetyksi tuomitun omaisuuden luovuttamista koskevissa säännöissä on syytä asettaa etusijalle uhreille suoritettavat korvaukset ja omaisuuden palauttaminen. Jäsenvaltioiden olisi myös otettava huomioon velvollisuutensa antaa apua verosaatavien perinnässä muista jäsenvaltioista direktiivin 2010/24/EU36 mukaisesti.

_________________

_________________

36 Neuvoston direktiivi 2010/24/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010, keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (EUVL L 84, 31.3.2010, s. 1).

36 Neuvoston direktiivi 2010/24/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010, keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (EUVL L 84, 31.3.2010, s. 1).

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Omaisuutta, joka on jäädytetty myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten, ja menetetyksi tuomittua omaisuutta olisi hoidettava asianmukaisella tavalla, jotta se ei menetä taloudellista arvoaan ja jotta voidaan edistää sen uudelleenkäyttöä yhteiskunnallisiin tarkoituksiin ja välttää rikollisverkostojen uudelleen soluttautuminen. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen toteutettava tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien omaisuuden myynti tai siirtäminen, taloudellisen arvon menetyksen minimoimiseksi ja yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseksi. Niiden olisi toteutettava kaikki lainsäädännölliset tai muut asianmukaiset toimenpiteet, kuten kansallisten keskitettyjen omaisuudenhoitovirastojen tai vastaavien järjestelyjen perustaminen, jotta jäädytettyä tai menetetyksi tuomittua omaisuutta voidaan hoitaa asianmukaisella tavalla. Tätä varten olisi harkittava mahdollisuutta perustaa unionin rahasto, joka kokoaisi osan jäsenvaltioissa menetetyksi tuomituista varoista. Tällaisesta rahastosta olisi rahoitettava unionin kansalaisten, yhdistysten, kansalaisjärjestöjen yhteenliittymien ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen pilottihankkeita, jotta edistetään menetetyksi tuomittujen varojen tehokasta uudelleenkäyttöä yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.

Perustelu

On tärkeää edistää Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden parasta mahdollista hoitoa ja sen uudelleenkäyttöä yhteiskunnallisiin tarkoituksiin, korvauksien maksamiseen uhreille, uhrien perheille ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreiksi joutuneille yrityksille tai järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 b)  Menetetyksi tuomitun omaisuuden luovuttamista koskevien sääntöjen olisi sisällettävä asianmukaiset korvausmuodot velvollisuuksiaan hoitaessaan menehtyneiden poliisien ja virkamiesten perheille tai velvollisuuksiaan hoitaessaan pysyvästi vammautuneille poliiseille ja virkamiehille. Jokaisen jäsenvaltion olisi perustettava rahasto tätä tarkoitusta varten ja siirrettävä siihen osa menetetyksi tuomituista varoista.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 c)  Menetetyksi tuomittujen varojen käyttäminen yhteiskunnallisiin tarkoituksiin edistää ja tukee laillisuuden kulttuurin levittämistä, rikoksen uhrien avustamista ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja luo siten esimerkillisiä toimintamalleja, joita voivat panna täytäntöön myös kansalaisjärjestöt objektiivisia perusteita käyttäen ja jotka hyödyttävät alueen yhteisöjä ja edistävät sen sosioekonomista kehitystä. Tämän vuoksi jäsenvaltioita olisi kannustettava kehittämään tällaisia käytäntöjä.

Perustelu

On tärkeää edistää Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden parasta mahdollista hoitoa ja sen uudelleenkäyttöä yhteiskunnallisiin tarkoituksiin, korvauksien maksamiseen uhreille, uhrien perheille ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreiksi joutuneille yrityksille tai järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 d)  Jotta kansalaisyhteiskunta voi konkreettisesti havaita, että jäsenvaltiot toimivat tehokkaasti järjestäytynyttä rikollisuutta ja myös mafiarikollisuutta vastaan ja että tuotot todella peritään rikollisilta, on välttämätöntä ottaa käyttöön yhteisiä toimia sen estämiseksi, että rikollisjärjestöt saavat laittomasti hankitun omaisuuden uudelleen haltuunsa. Seuraavat, useiden jäsenvaltioiden toteuttamat parhaat käytännöt ovat osoittautuneet tehokkaiksi: varallisuudenhoitovirastojen tai vastaavien mekanismien kautta tapahtuva hoito ja hallinnointi sekä menetetyksi tuomitun omaisuuden käyttäminen rikollisuutta torjuviin ja ehkäiseviin hankkeisiin sekä muihin institutionaalisiin, julkisiin tai yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.

Perustelu

On tärkeää edistää Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden parasta mahdollista hoitoa ja sen uudelleenkäyttöä yhteiskunnallisiin tarkoituksiin, korvauksien maksamiseen uhreille, uhrien perheille ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreiksi joutuneille yrityksille tai järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 e)  Menetetyksi tuomittuja varoja olisi hoidettava asianmukaisesti, jotta vahvistetaan laillisuutta ja edistetään sen kunnioittamista käyttämällä omaisuutta uudelleen terroristien ja rikollisjärjestöjen toiminnasta suoraan kärsineiden yhteisöjen sosiaalisen ja taloudellisen edun hyväksi.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kaikilla asianosaisilla, myös vilpittömässä mielessä toimivilla kolmansilla osapuolilla, olisi oltava oikeuksiensa suojelemiseksi käytettävissään oikeussuojakeinot jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan, mukaan lukien tehokas mahdollisuus riitauttaa päätös tuomioistuimessa tai vaatia omistusoikeutta tai muita omaisuuteen liittyviä oikeuksia direktiivin 2014/42/EU mukaisesti. Kanne olisi nostettava täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa.

(34)  Kaikilla asianosaisilla, myös vilpittömässä mielessä toimivilla kolmansilla osapuolilla, olisi oltava oikeuksiensa suojelemiseksi käytettävissään oikeussuojakeinot jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan, mukaan lukien oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ja tehokas mahdollisuus riitauttaa päätös tuomioistuimessa tai vaatia omistusoikeutta tai muita omaisuuteen liittyviä oikeuksia direktiivin 2014/42/EU mukaisesti. Kanne olisi nostettava täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteissä I ja II esitetyn todistuksen ja lomakkeen muuttamista varten. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa delegoituja säädöksiä valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi lainsäätäjän olisi määritettävä ja vahvistettava kaikki tiedot, jotka sisältyvät molempiin todistuksiin (liitteissä I ja II). Toimivallan siirto ei ole tarpeen eikä asianmukaista tässä asiassa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteissä I ja II esitetyn todistuksen ja lomakkeen muuttamista varten. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa delegoituja säädöksiä valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(35)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteissä I ja II esitetyn todistuksen ja lomakkeen muuttamista varten. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa delegoituja säädöksiä valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset jäsenvaltioiden erikoistuneiden viranomaisten ja vastaavien EU:n virastojen kanssa, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava ja pantava alueellaan täytäntöön toisen jäsenvaltion rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä antama jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämä asetus ei muuta velvoitetta noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa taattuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

2.  Tämä asetus ei muuta velvoitetta noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja perusoikeuskirjassa taattuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita, erityisesti oikeutta puolustukseen, oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja omistusoikeutta.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Päätöksen antava viranomainen varmistaa jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä antaessaan tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’menetetyksi tuomitsemista koskevalla päätöksellä’ tai ’päätöksellä menetetyksi tuomitsemisesta’ tuomioistuimen oikeudenkäynnissä rikoksen perusteella määräämää lopullista seuraamusta tai toimenpidettä, jonka tuloksena omaisuus otetaan lopullisesti pois luonnolliselta tai oikeushenkilöltä;

1)  ’menetetyksi tuomitsemista koskevalla päätöksellä’ tai ’päätöksellä menetetyksi tuomitsemisesta’ tuomioistuimen oikeudenkäynnissä rikoksen perusteella määräämää toimenpidettä, jonka tuloksena omaisuus otetaan lopullisesti pois luonnolliselta tai oikeushenkilöltä;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’omaisuudella’ kaikkea aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta sekä oikeudellisia asiakirjoja ja välineitä, joilla todistetaan omistusoikeus tai muu oikeus tällaiseen omaisuuteen, joka päätöksen antavan viranomaisen mukaan

3)  ’omaisuudella’ rahaa tai kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää varallisuutta sekä rajoitettuja kiinteistöjen omistusoikeuksia ja sekä oikeudellisia asiakirjoja ja välineitä, joilla todistetaan omistusoikeus tai muu oikeus tällaiseen varallisuuteen, joka päätöksen antavan viranomaisen mukaan

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’päätöksen antavalla valtiolla’ jäsenvaltiota, jossa jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu rikosoikeudellisessa menettelyssä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  mitä tahansa muuta päätöksen antavan valtion määrittelemää toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosoikeudellisessa menettelyssä toimivalta antaa päätös omaisuuden jäädyttämisestä tai panna jäädyttämispäätös täytäntöön. Päätöksen antavan valtion tuomarin, tuomioistuimen, tutkintatuomarin tai yleisen syyttäjän on lisäksi vahvistettava jäädyttämispäätös ennen kuin se toimitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle, sen jälkeen kun on ensin tutkittu sen vastaavan tämän asetuksen mukaisia jäädyttämispäätöksen antamista koskevia, erityisesti 13 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Jos tällainen viranomainen on vahvistanut päätöksen, tuota viranomaista voidaan pitää päätöksen lähettämistä varten myös päätöksen antavana viranomaisena;

2)  mitä tahansa muuta päätöksen antavan valtion määrittelemää toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosasioissa toimivalta antaa päätös omaisuuden jäädyttämisestä tai panna jäädyttämispäätös täytäntöön. Päätöksen antavan valtion tuomarin, tuomioistuimen, tutkintatuomarin tai yleisen syyttäjän on lisäksi vahvistettava jäädyttämispäätös ennen kuin se toimitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle, sen jälkeen kun on ensin tutkittu sen vastaavan tämän asetuksen mukaisia jäädyttämispäätöksen antamista koskevia, erityisesti 13 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Jos tällainen viranomainen on vahvistanut päätöksen, tuota viranomaista voidaan pitää päätöksen lähettämistä varten myös päätöksen antavana viranomaisena;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen osalta päätöksen antavan valtion määrittämää toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosoikeudellisessa menettelyssä toimivalta panna täytäntöön tuomioistuimen antama menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös;

b)  menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen osalta päätöksen antavan valtion määrittämää toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosasioissa toimivalta panna täytäntöön tuomioistuimen antama menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  ’asianosaisella osapuolella’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, myös vilpittömässä mielessä toimivia kolmansia osapuolia, johon tämä asetus täytäntöönpanovaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vaikuttaa.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantava täytäntöön ilman teon kaksoisrangaistavuuden tutkimista, jos teko, joka johti jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen, muodostaa jonkin tai joitakin seuraavista rikoksista päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaan määriteltynä ja jos siitä voidaan päätöksen antavassa valtiossa määrätä vapausrangaistus, joka on enimmillään vähintään kolme vuotta:

1.  Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantava täytäntöön ilman teon kaksoisrangaistavuuden tutkimista, jos teko, joka johti jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen, muodostaa jonkin tai joitakin eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS1 a 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista rikoksista.

  rikollisjärjestöön osallistuminen,

 

  terrorismi,

 

  ihmiskauppa,

 

  lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

 

  huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

 

  aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

 

  lahjonta,

 

  petokset ja petoksiin liittyvät rikokset, sellaisina kuin ne määritellään unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetussa direktiivissä 2017/xxx/EU,

 

  petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

 

  rikoksen tuottaman hyödyn pesu,

 

  rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

 

  tietoverkkorikollisuus,

 

  ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,

 

  laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

 

  murha, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen

 

  ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

 

  ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangin ottaminen,

 

  rasismi ja muukalaisviha,

 

  järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,

 

  kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

 

  petollinen menettely,

 

  ryöstön tapainen kiristys sekä kiristys,

 

  tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,

 

  hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,

 

  muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvät petokset ja väärennökset,

 

  hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

 

  ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

 

  varastettujen ajoneuvojen laiton kauppa,

 

  raiskaus,

 

  murhapoltto,

 

  kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

 

  ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

 

  sabotaasi.

 

 

__________________

 

1 a Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antava viranomainen lähettää päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen sekä 7 artiklassa tarkoitetun todistuksen suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle tai tarvittaessa 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle keskusviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanoviranomainen voi todeta päätöksen aitouden.

1.  Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antava viranomainen lähettää päätöksen sekä 7 artiklassa tarkoitetun todistuksen suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle ja ilmoittaa siitä 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle keskusviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanoviranomainen voi todeta päätöksen aitouden.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa päätöstä ja toteuttaa sen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä, sen on välittömästi lähetettävä päätös jäsenvaltionsa viranomaiselle, joka on toimivaltainen panemaan sen täytäntöön, ja ilmoitettava siitä päätöksen antavalle viranomaiselle.

6.  Jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa päätöstä ja toteuttaa sen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä, sen on välittömästi ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa lähetettävä päätös jäsenvaltionsa viranomaiselle, joka on toimivaltainen panemaan sen täytäntöön, ja ilmoitettava siitä päätöksen antavalle viranomaiselle.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan lähettää 4 artiklan nojalla vain yhteen täytäntöönpanovaltioon kerrallaan.

1.  Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan periaatteessa lähettää 4 artiklan nojalla vain yhteen täytäntöönpanovaltioon kerrallaan.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tietyn omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan lähettää useampaan täytäntöönpanovaltioon samanaikaisesti, jos

2.  Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista tietyn omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan lähettää useampaan täytäntöönpanovaltioon samanaikaisesti, jos

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Rahamäärän menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan lähettää samanaikaisesti useampaan täytäntöönpanovaltioon, jos päätöksen antava viranomainen katsoo, että siihen on erityinen tarve, esimerkiksi, jos

3.  Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista rahamäärän menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan lähettää samanaikaisesti useampaan täytäntöönpanovaltioon, jos päätöksen antava viranomainen katsoo, että siihen on erityinen tarve, esimerkiksi, jos

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos päätös rahamäärän menetetyksi tuomitsemisesta on lähetetty yhteen tai useampaan täytäntöönpanovaltioon, päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatavan omaisuuden kokonaisarvo ei saa ylittää menetetyksi tuomitsemista koskevassa päätöksessä määrättyä enimmäismäärää.

2.  Jos päätös rahamäärän menetetyksi tuomitsemisesta on lähetetty yhteen tai useampaan täytäntöönpanovaltioon, päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatavan omaisuuden kokonaisarvo ei saa ylittää menetetyksi tuomitsemista koskevassa päätöksessä määrättyä enimmäismäärää. Silloin, kun päätös on jo pantu osittain täytäntöön, tämä määrä on kokonaisuudessaan vähennettävä täytäntöönpanovaltiossa täytäntöönpantavasta määrästä.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Päätöksen antavan viranomaisen on viipymättä ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste,

Päätöksen antavan viranomaisen on viipymättä ja viimeistään yhden työpäivän kuluessa ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste,

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantu kokonaan tai osittain täytäntöön päätöksen antavassa valtiossa tai muussa täytäntöönpanovaltiossa, ja täsmennettävä määrä, jonka osalta jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä ei ole vielä pantu täytäntöön;

b)  jos menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantu kokonaan tai osittain täytäntöön päätöksen antavassa valtiossa tai muussa täytäntöönpanovaltiossa, ja täsmennettävä määrä, jonka osalta menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä ei ole vielä pantu täytäntöön;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos päätöksen antava valtio on ilmoittanut haluavansa vetää päätöksen takaisin täytäntöönpanovaltiosta mistä tahansa syystä, täytäntöönpanovaltion on välittömästi lopetettava menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano.

4.  Jos päätöksen antava valtio on ilmoittanut haluavansa vetää päätöksen takaisin täytäntöönpanovaltiosta mistä tahansa syystä, täytäntöönpanovaltion on välittömästi ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa lopetettava menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vakiomuotoinen todistus

Vakiomuotoinen todistus menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antamista varten

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun päätöksen täytäntöönpano on saatu päätökseen, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava siitä päätöksen antavalle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

4.  Kun päätöksen täytäntöönpano on saatu päätökseen, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 12 tunnin kuluessa siitä päätöksen antavalle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Perusteet olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön menetetyksi tuomitsemista koskevia päätöksiä

Ehdottomat ja vapaaehtoiset perusteet olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön menetetyksi tuomitsemista koskevia päätöksiä

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanoviranomainen voi päättää olla tunnustamatta ja panematta menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä täytäntöön vain, jos

Täytäntöönpanoviranomainen ei tunnusta tai pane menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä täytäntöön, jos

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  7 artiklassa tarkoitettu todistus on epätäydellinen tai ilmeisen virheellinen tai jos se ei selvästi vastaa menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä ja jos sitä ei ole täydennetty 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen;

Poistetaan.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös liittyy rikokseen, joka on tehty päätöksen antavan valtion alueen ulkopuolella ja kokonaan tai osittain täytäntöönpanovaltion alueella, ja teko, johon liittyen menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, ei ole täytäntöönpanovaltiossa rikos;

Poistetaan.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteena on tietty omaisuus, joka ei ole sen luonnollisen henkilön tai sen oikeushenkilön omaisuutta, jota vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu päätöksen antavassa valtiossa, eikä kenenkään muun sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuutta, joka on ollut menettelyn osapuoli päätöksen antavassa valtiossa;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  jossakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai että se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä kuin päätöksen antavan valtion lainsäädäntö;

Poistetaan.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  on olemassa painavia syitä olettaa, että menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano olisi yhteensopimatonta täytäntöönpanovaltion velvoitteiden kanssa SEU-sopimuksen 6 artiklan ja perusoikeuskirjan mukaisesti.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Täytäntöönpanoviranomainen voi päättää olla tunnustamatta ja panematta menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä täytäntöön, jos

 

a)  7 artiklassa tarkoitettu todistus on epätäydellinen tai ilmeisen virheellinen tai jos se ei selvästi vastaa menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä ja jos sitä ei ole täydennetty 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen tai jos 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjä ehtoja ei ole noudatettu;

 

b)  menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös liittyy rikokseen, joka on tehty päätöksen antavan valtion alueen ulkopuolella ja kokonaan tai osittain täytäntöönpanovaltion alueella, ja teko, johon liittyen menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, ei ole täytäntöönpanovaltiossa rikos;

 

c)  jossakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai että se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä tai rikoksia kuin päätöksen antavan valtion lainsäädäntö.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos päätöksen antavalla viranomaisella on perusteltu syy olettaa, että kyseessä oleva omaisuus siirretään tai tuhotaan pian ja että menetetyksi tuomitseminen on tarpeen panna täytäntöön välittömästi, sen on ilmoitettava menetetyksi tuomitsemista koskevassa päätöksessä, että toimenpide on toteutettava tiettynä ajankohtana. Täytäntöönpanoviranomaisen on otettava tämä vaatimus huomioon täysimääräisesti ja pantava menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös täytäntöön asetetussa määräajassa.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on annettava menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskeva päätös viipymättä ja, jollei 5 kohdasta muuta johdu, viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun täytäntöönpanoviranomainen on vastaanottanut menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen.

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on annettava menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskeva päätös viipymättä ja, jollei 5 kohdasta muuta johdu, viimeistään kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun täytäntöönpanoviranomainen on vastaanottanut menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos täytäntöönpanoviranomainen kuulee päätöksen antavaa viranomaista 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on annettava menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös viipymättä ja viimeistään 48 tunnin kuluessa kuulemisesta.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestään menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antavalle viranomaiselle viipymättä käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

3.  Täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestään menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antavalle viranomaiselle välittömästi ja viimeistään 12 tunnin kuluessa käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jollei 11 artiklan mukaisia lykkäämisperusteita ole, täytäntöönpanoviranomaisen on toteutettava menetetyksi tuomitseminen viipymättä ja, jollei tämän artiklan 5 kohdasta muuta johdu, viimeistään 30 päivän kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen antamisesta.

4.  Jollei 11 artiklan mukaisia lykkäämisperusteita ole, täytäntöönpanoviranomaisen on toteutettava menetetyksi tuomitseminen viipymättä ja, jollei tämän artiklan 5 kohdasta muuta johdu, viimeistään kymmenen työpäivän kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen antamisesta.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos tietyssä tapauksessa on mahdotonta noudattaa 2 tai 4 kohdassa säädettyjä määräaikoja, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava siitä viipymättä päätöksen antavalle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa ja esitettävä viivästyksen syyt sekä kuultava päätöksen antavaa viranomaista menetetyksi tuomitsemisen toteuttamisen asianmukaisesta ajankohdasta. Tällöin 2 tai 4 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan pidentää enintään 30 päivällä.

5.  Jos tietyssä tapauksessa on mahdotonta noudattaa 2 tai 4 kohdassa säädettyjä määräaikoja, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava siitä viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa päätöksen antavalle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste, ja esitettävä viivästyksen syyt sekä kuultava päätöksen antavaa viranomaista menetetyksi tuomitsemisen toteuttamisen asianmukaisesta ajankohdasta. Tällöin 2 tai 4 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan pidentää enintään 20 työpäivällä.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on viipymättä ilmoitettava päätöksen antavalle viranomaiselle menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ja lykkäämisen perusteista ja mahdollisuuksien mukaan lykkäämisen arvioidusta kestosta käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on välittömästi ja viimeistään 48 tunnin kuluessa ilmoitettava päätöksen antavalle viranomaiselle menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ja lykkäämisen perusteista ja mahdollisuuksien mukaan lykkäämisen arvioidusta kestosta käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste. Mikäli täytäntöönpanoa lykätään 1 kohdan b alakohdan säännösten perusteella, päätöksen antavan viranomaisen on silloin, kun menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös pannaan täytäntöön useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, annettava uudet ohjeet menetetyksi tuomitusta tarkasta rahamäärästä.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun perustetta lykkäämiselle ei enää ole, täytäntöönpanoviranomaisen on toteutettava viipymättä tarvittavat toimenpiteet päätöksen täytäntöönpanemiseksi ja ilmoitettava siitä päätöksen antavalle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

3.  Kun perustetta lykkäämiselle ei enää ole, täytäntöönpanoviranomaisen on välittömästi ja viimeistään kymmenen työpäivän kuluessa toteutettava tarvittavat toimenpiteet päätöksen täytäntöönpanemiseksi ja ilmoitettava siitä päätöksen antavalle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos päätöstä menetetyksi tuomitsemisesta on mahdotonta panna täytäntöön siitä syystä, että menetetyksi tuomittava omaisuus on jo tuomittu menetetyksi, kadonnut tai tuhoutunut tai että sitä ei löydy todistuksessa ilmoitetusta paikasta tai että omaisuuden sijaintipaikkaa ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti edes päätöksen antavan viranomaisen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen, siitä on ilmoitettava viipymättä päätöksen antavalle viranomaiselle. Päätös voidaan mahdollisuuksien mukaan panna täytäntöön muun omaisuuden osalta 8 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla.

Jos päätöstä menetetyksi tuomitsemisesta on mahdotonta panna täytäntöön siitä syystä, että menetetyksi tuomittava omaisuus on jo tuomittu menetetyksi, kadonnut tai tuhoutunut tai että sitä ei löydy todistuksessa ilmoitetusta paikasta tai että omaisuuden sijaintipaikkaa ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti edes päätöksen antavan viranomaisen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen, siitä on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 48 tunnin kuluessa päätöksen antavalle viranomaiselle. Päätös voidaan mahdollisuuksien mukaan panna täytäntöön muun omaisuuden osalta 8 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Velvollisuus ilmoittaa asianosaisille osapuolille

 

1.  Kun menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantu täytäntöön ja viimeistään 48 tunnin kuluessa sen täytäntöönpanosta, täytäntöönpanoviranomaisen on annettava päätöksensä tiedoksi henkilölle, jota vastaan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu, ja kaikille asianosaisille osapuolille, myös vilpittömässä mielessä toimineille kolmansille osapuolille.

 

2.  Ilmoituksessa on mainittava menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antamisen syyt, päätöksen antava viranomainen ja täytäntöönpanovaltion kansallisen lain mukaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot.

 

3.  Ilmoituksessa on mainittava asiaankuuluvat tiedot menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen syistä, päätöksen antavasta viranomaisesta ja täytäntöönpanovaltion kansallisen lain mukaan käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, jotta henkilö voi turvautua tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  päätöksen antaminen on tarpeen ja oikeasuhteista, jotta voidaan väliaikaisesti estää omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, siirtäminen tai luovuttaminen sen mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten, asianomaisen henkilön oikeudet huomioon ottaen;

a)  päätöksen antaminen on tarpeen ja oikeasuhteista, jotta voidaan väliaikaisesti estää omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, siirtäminen tai luovuttaminen sen mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten, asianomaisen henkilön ja mahdollisten vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien osapuolten oikeudet huomioon ottaen;

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  päätös olisi voitu antaa samoin edellytyksin vastaavassa kansallisessa tapauksessa; ja

b)  päätös olisi voitu antaa samoin edellytyksin vastaavassa kansallisessa tapauksessa ja päätöksen syy tai syyt esitetään asianmukaisella tavalla.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  päätöksen syy tai syyt esitetään asianmukaisella tavalla ainakin lyhyesti.

Poistetaan.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäädyttämispäätöksen antava viranomainen lähettää päätöksen 16 artiklassa tarkoitetulla lomakkeella suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle tai tarvittaessa 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle keskusviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanoviranomainen voi todeta päätöksen aitouden.

1.  Jäädyttämispäätöksen antava viranomainen lähettää päätöksen 16 artiklassa tarkoitetulla todistuksella suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle ja ilmoittaa siitä 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle keskusviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanoviranomainen voi todeta sen aitouden.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  on sisällytettävä ohjeet siitä, että kyseinen omaisuus jää täytäntöönpanovaltioon, kunnes menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on lähetetty 4 artiklan mukaisesti. Päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava arvio lähettämisen ajankohdasta 16 artiklassa tarkoitetussa lomakkeessa.

b)  on sisällytettävä ohjeet siitä, että kyseinen omaisuus jää täytäntöönpanovaltioon, kunnes menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on lähetetty 4 artiklan mukaisesti. Päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava arvio lähettämisen ajankohdasta 16 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos jäädyttämispäätöksen vastaanottavalla täytäntöönpanoviranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa päätöstä ja toteuttaa sen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä, sen on välittömästi lähetettävä jäädyttämispäätös viranomaiselle, jolla on toimivalta panna se täytäntöön jäsenvaltiossaan, ja ilmoitettava siitä päätöksen antavalle viranomaiselle.

8.  Jos jäädyttämispäätöksen vastaanottavalla täytäntöönpanoviranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa päätöstä ja toteuttaa sen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä, sen on välittömästi ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa lähetettävä jäädyttämispäätös viranomaiselle, jolla on toimivalta panna se täytäntöön jäsenvaltiossaan, ja ilmoitettava siitä päätöksen antavalle viranomaiselle.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäädyttämispäätös voidaan lähettää 14 artiklan mukaisesti vain yhteen täytäntöönpanovaltioon kerrallaan.

1.  Jäädyttämispäätös voidaan periaatteessa lähettää 14 artiklan mukaisesti vain yhteen täytäntöönpanovaltioon kerrallaan.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tietyn omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskeva jäädyttämispäätös voidaan lähettää useampaan täytäntöönpanovaltioon samanaikaisesti, jos

2.  Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista tietyn omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskeva jäädyttämispäätös voidaan lähettää useampaan täytäntöönpanovaltioon samanaikaisesti, jos

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Rahamäärän jäädyttämistä koskeva päätös voidaan lähettää samanaikaisesti useampaan täytäntöönpanovaltioon, jos päätöksen antava viranomainen katsoo, että siihen on erityinen tarve, esimerkiksi, jos päätöksen antavassa valtiossa ja missä tahansa yhdessä täytäntöönpanovaltiossa jäädytettävän omaisuuden arvo ei todennäköisesti riitä päätöksen panemiseksi täytäntöön koko siinä mainitun rahamäärän osalta.

3.  Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista rahamäärän jäädyttämistä koskeva päätös voidaan lähettää samanaikaisesti useampaan täytäntöönpanovaltioon, jos päätöksen antava viranomainen katsoo, että siihen on erityinen tarve, esimerkiksi, jos päätöksen antavassa valtiossa ja missä tahansa yhdessä täytäntöönpanovaltiossa jäädytettävän omaisuuden arvo ei todennäköisesti riitä päätöksen panemiseksi täytäntöön koko siinä mainitun rahamäärän osalta.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Jäädyttämispäätöstä koskeva lomake

Vakiomuotoinen todistus jäädyttämispäätöksen antamista varten

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäädyttämispäätös annetaan liitteessä II esitetyllä lomakkeella.

Poistetaan.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Päätöksen antavan viranomaisen on täytettävä lomake, allekirjoitettava se ja todistettava sen sisältö oikeaksi ja asianmukaiseksi.

2.  Päätöksen antavan viranomaisen on täytettävä liitteessä II esitetty todistus, allekirjoitettava se ja todistettava sen sisältö oikeaksi ja asianmukaiseksi.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kun päätöksen täytäntöönpano on saatu päätökseen, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 12 tunnin kuluessa siitä päätöksen antavalle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Täytäntöönpanoviranomaisen on lisäksi ilmoitettava jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa varten toteutetuista toimenpiteistä ja niiden tuloksesta sekä esitettävä kuvaus jäädytetystä omaisuudesta ja arvio sen arvosta päätöksen antavalle viranomaiselle kolmen työpäivän kuluessa päätöksen täytäntöönpanosta käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Perusteet olla tunnustamatta ja panematta täytäntöön jäädyttämispäätöksiä

Ehdottomat ja vapaaehtoiset perusteet olla tunnustamatta ja panematta täytäntöön jäädyttämispäätöksiä

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Täytäntöönpanoviranomainen voi päättää olla tunnustamatta ja panematta jäädyttämispäätöstä täytäntöön vain, jos

1.  Täytäntöönpanoviranomainen ei tunnusta tai pane jäädyttämispäätöstä täytäntöön, jos

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  16 artiklassa tarkoitettu lomake on epätäydellinen tai ilmeisen virheellinen ja jos sitä ei ole täydennetty 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen;

Poistetaan.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  päätös liittyy rikokseen, joka on tehty päätöksen antavan valtion alueen ulkopuolella ja kokonaan tai osittain täytäntöönpanovaltion alueella, ja teko, johon liittyen jäädyttämispäätös on annettu, ei ole täytäntöönpanovaltiossa rikos;

Poistetaan.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  jäädyttämispäätöksen kohteena on tietty omaisuus, joka ei ole sen luonnollisen henkilön tai sen oikeushenkilön omaisuutta, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu päätöksen antavassa valtiossa, eikä kenenkään muun sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuutta, joka on ollut menettelyn osapuoli päätöksen antavassa valtiossa;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  jossakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa jäädyttämispäätöksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai että se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä kuin päätöksen antavan valtion lainsäädäntö.

Poistetaan.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  on olemassa painavia syitä olettaa, että jäädyttämispäätöksen täytäntöönpano olisi yhteensopimatonta täytäntöönpanovaltion velvoitteiden kanssa SEU-sopimuksen 6 artiklan ja perusoikeuskirjan mukaisesti.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Täytäntöönpanoviranomainen voi päättää olla tunnustamatta ja panematta jäädyttämispäätöstä täytäntöön, jos

 

a)  16 artiklassa tarkoitettu todistus on epätäydellinen tai ilmeisen virheellinen ja jos sitä ei ole täydennetty 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen tai jos 16 artiklan 3 kohdassa säädettyjä ehtoja ei ole noudatettu;

 

b)  päätös liittyy rikokseen, joka on tehty päätöksen antavan valtion alueen ulkopuolella ja kokonaan tai osittain täytäntöönpanovaltion alueella, ja teko, johon liittyen jäädyttämispäätös on annettu, ei ole täytäntöönpanovaltiossa rikos;

 

c)  jossakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa jäädyttämispäätöksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai että se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä tai rikoksia kuin päätöksen antavan valtion lainsäädäntö.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Täytäntöönpanoviranomainen voi päättää purkaa jäädyttämispäätöksen, jos se toteaa täytäntöönpanon yhteydessä, että on sovellettava jotakin perustetta, jonka nojalla tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta on kieltäydyttävä.

3.  Täytäntöönpanoviranomainen voi päättää purkaa jäädyttämispäätöksen, jos se toteaa täytäntöönpanon yhteydessä, että on sovellettava jotakin perustetta, jonka nojalla tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta on kieltäydyttävä. Täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava päätöksen antavalle viranomaiselle syyt jäädyttämispäätöksen peruuttamista koskevalle päätökselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos päätöksen antava viranomainen on ilmoittanut jäädyttämispäätöksessä, että on perusteltu syy uskoa, että kyseinen omaisuus siirretään tai tuhotaan pian ja että jäädyttäminen on tarpeen toteuttaa välittömästi, tai jos päätöksen antava viranomainen on ilmoittanut jäädyttämispäätöksessä, että jäädyttäminen on toteutettava tiettynä ajankohtana, täytäntöönpanoviranomaisen on otettava tämä vaatimus täysimääräisesti huomioon.

2.  Jos päätöksen antava viranomainen on ilmoittanut jäädyttämispäätöksessä, että on perusteltu syy uskoa, että kyseinen omaisuus siirretään tai tuhotaan pian ja että jäädyttäminen on tarpeen toteuttaa välittömästi, tai jos päätöksen antava viranomainen on ilmoittanut jäädyttämispäätöksessä, että jäädyttäminen on toteutettava tiettynä ajankohtana, täytäntöönpanoviranomaisen on otettava tämä vaatimus täysimääräisesti huomioon ja pantava jäädyttämispäätös täytäntöön asetetussa määräajassa.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Täytäntöönpanoviranomaisen on tehtävä jäädyttämispäätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskeva päätös tai 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua päätöksen antavan viranomaisen kuulemista koskeva päätös viipymättä ja, jollei tämän artiklan 7 kohdasta muuta johdu, viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun täytäntöönpanoviranomainen on vastaanottanut jäädyttämispäätöksen.

3.  Täytäntöönpanoviranomaisen on tehtävä jäädyttämispäätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskeva päätös tai 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua päätöksen antavan viranomaisen kuulemista koskeva päätös viipymättä ja, jollei tämän artiklan 7 kohdasta muuta johdu, viimeistään 48 tunnin kuluessa siitä, kun täytäntöönpanoviranomainen on vastaanottanut jäädyttämispäätöksen.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos täytäntöönpanoviranomainen kuulee päätöksen antavaa viranomaista 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on annettava jäädyttämispäätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskeva päätös viipymättä.

4.  Jos täytäntöönpanoviranomainen kuulee päätöksen antavaa viranomaista 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on annettava jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös viipymättä ja viimeistään 48 tunnin kuluessa kuulemisesta.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava jäädyttämispäätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestään päätöksen antavalle viranomaiselle viipymättä käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

5.  Täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestään päätöksen antavalle viranomaiselle välittömästi ja viimeistään 12 tunnin kuluessa käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos täytäntöönpanoviranomainen ei tietyssä tapauksessa pysty noudattamaan 3 tai 6 kohdassa säädettyjä määräaikoja, sen on ilmoitettava siitä viipymättä päätöksen antavalle viranomaiselle millä tahansa tavalla ilmoittaen viivästyksen syyt ja kuultava päätöksen antavaa viranomaista jäädyttämisen toteuttamisen asianmukaisesta ajankohdasta.

7.  Jos täytäntöönpanoviranomainen ei tietyssä tapauksessa pysty noudattamaan 3, 4, 5 tai 6 kohdassa säädettyjä määräaikoja, sen on ilmoitettava siitä välittömästi ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa päätöksen antavalle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste, ja ilmoitettava viivästyksen syyt sekä kuultava päätöksen antavaa viranomaista jäädyttämisen toteuttamisen asianmukaisesta ajankohdasta.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on välittömästi ilmoitettava päätöksen antavalle viranomaiselle päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ja lykkäämisen perusteista ja mahdollisuuksien mukaan lykkäämisen arvioidusta kestosta käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste. Kun perustetta lykkäämiselle ei enää ole, täytäntöönpanoviranomaisen on välittömästi toteutettava tarvittavat toimenpiteet päätöksen täytäntöönpanemiseksi ja ilmoitettava siitä päätöksen antavalle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on välittömästi ja viimeistään 48 tunnin kuluessa ilmoitettava päätöksen antavalle viranomaiselle päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ja lykkäämisen perusteista ja mahdollisuuksien mukaan lykkäämisen arvioidusta kestosta käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kun perustetta lykkäämiselle ei enää ole, täytäntöönpanoviranomaisen on välittömästi toteutettava tarvittavat toimenpiteet päätöksen täytäntöönpanemiseksi ja ilmoitettava siitä päätöksen antavalle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ellei 22 artiklasta muuta johdu, täytäntöönpanoviranomaisen on jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon jälkeen annettava päätöksensä tiedoksi henkilölle, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu, ja kaikille asianosaisille osapuolille, myös vilpittömässä mielessä toimineille kolmansille osapuolille, joista täytäntöönpanoviranomaiselle on ilmoitettu 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

1.  Täytäntöönpanoviranomaisen on annettava päätöksensä tiedoksi henkilölle, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu, ja kaikille asianosaisille osapuolille, myös vilpittömässä mielessä toimineille kolmansille osapuolille, joista täytäntöönpanoviranomaiselle on ilmoitettu 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ilmoituksessa on mainittava ainakin lyhyesti jäädyttämispäätöksen antamisen syyt, päätöksen antava viranomainen ja täytäntöönpanovaltion kansallisen lain mukaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot.

2.  Ilmoituksessa on mainittava jäädyttämispäätöksen antamisen syyt, päätöksen antava viranomainen ja täytäntöönpanovaltion kansallisen lain mukaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Ilmoituksessa on mainittava asiaankuuluvat tiedot jäädyttämispäätöksen syistä, päätöksen antavasta viranomaisesta ja täytäntöönpanovaltion kansallisen lain mukaan käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, jotta asianomainen henkilö voi turvautua tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti taattava jäädyttämispäätöksen tietojen ja sisällön luottamuksellisuus, paitsi siltä osin kuin on välttämätöntä sen täytäntöön panemista varten. Jos täytäntöönpanoviranomainen ei voi täyttää luottamuksellisuutta koskevaa vaatimusta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä päätöksen antavalle viranomaiselle.

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti taattava jäädyttämispäätöksen tietojen ja sisällön luottamuksellisuus, paitsi siltä osin kuin on välttämätöntä sen täytäntöön panemista varten, kenenkään asianomaisen henkilön tiedonsaantioikeutta rajoittamatta. Jos täytäntöönpanoviranomainen ei voi täyttää luottamuksellisuutta koskevaa vaatimusta, sen on ilmoitettava asiasta päätöksen antavalle viranomaiselle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa ja ilmoitettava syyt tähän käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Päätöksen antava viranomainen voi meneillään olevan tutkinnan turvaamiseksi pyytää täytäntöönpanoviranomaista pitämään jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon luottamuksellisena rajoitetun ajan.

3.  Päätöksen antava viranomainen voi meneillään olevan tutkinnan turvaamiseksi pyytää täytäntöönpanoviranomaista pitämään jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon luottamuksellisena rajoitetun ajan, joka ei voi olla pidempi kuin jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoaika.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Täytäntöönpanoviranomainen voi päätöksen antavaa viranomaista kuultuaan ja asiaan liittyvät olosuhteet huomioon ottaen esittää tälle perustellun pyynnön omaisuuden jäädyttämisajan rajoittamiseksi. Jos päätöksen antava viranomainen ei suostu tällaiseen rajoitukseen, sen on ilmoitettava tästä täytäntöönpanoviranomaiselle ja esitettävä perustelunsa. Jos päätöksen antava viranomainen ei ilmoita päätöksestään kuuden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, täytäntöönpanoviranomainen voi purkaa jäädyttämispäätöksen.

2.  Täytäntöönpanoviranomainen voi päätöksen antavaa viranomaista kuultuaan ja asiaan liittyvät olosuhteet huomioon ottaen esittää tälle perustellun pyynnön, johon on liitettävä asiaa koskeva näyttö, omaisuuden jäädyttämisajan rajoittamiseksi käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste. Jos päätöksen antava viranomainen ei suostu tällaiseen rajoitukseen, sen on ilmoitettava tästä täytäntöönpanoviranomaiselle ja esitettävä perustelunsa. Jos päätöksen antava viranomainen ei ilmoita päätöksestään neljän viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, täytäntöönpanoviranomainen voi purkaa jäädyttämispäätöksen.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

25 artikla

Komission teksti

Tarkistus

25 artikla

Poistetaan.

Ilmoitukset

 

Täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa varten toteutetuista toimenpiteistä ja niiden tuloksesta sekä esitettävä kuvaus jäädytetystä omaisuudesta ja sen arvosta päätöksen antavalle viranomaiselle kolmen päivän kuluessa päätöksen täytäntöönpanosta käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

 

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kukin jäsenvaltio voi, jos sen järjestelmän rakenne sitä edellyttää, nimetä yhden tai useamman keskusviranomaisen vastaamaan jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta ja toimivaltaisten viranomaisten avustamisesta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle.

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi keskusviranomainen, joka vastaa toimivaltaisten viranomaisten avustamisesta jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten hallinnollisessa lähettämisessä ja vastaanottamisessa sekä kirjaamisessa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Päätöksen antava viranomainen ja täytäntöönpanoviranomainen voivat tarvittaessa kuulla toisiaan millä tahansa soveltuvalla tavalla varmistaakseen tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen.

1.  Päätöksen antava viranomainen ja täytäntöönpanoviranomainen voivat tarvittaessa kuulla nopeasti toisiaan millä tahansa soveltuvalla tavalla varmistaakseen tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kaikenlainen yhteydenpito, myös silloin kun tarkoituksena on ratkaista jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon edellyttämien asiakirjojen toimittamiseen tai aitouteen liittyvät ongelmat, on hoidettava joko päätöksen antavan valtion ja täytäntöönpanoviranomaisen välisillä suorilla yhteydenotoilla tai, jos jäsenvaltio on nimennyt keskusviranomaisen 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ottamalla siihen mukaan kyseinen keskusviranomainen.

2.  Kaikenlainen yhteydenpito, myös silloin kun tarkoituksena on ratkaista jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon edellyttämien asiakirjojen toimittamiseen tai aitouteen liittyvät ongelmat, on hoidettava päätöksen antavan valtion ja täytäntöönpanoviranomaisen välisillä suorilla yhteydenotoilla, joissa keskusviranomainen avustaa 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Päätöksen antavan viranomaisen on välittömästi ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste, ratkaisusta tai toimenpiteestä, jonka seurauksena päätös ei enää ole täytäntöönpanokelpoinen tai jonka vuoksi se on vedettävä takaisin jostain muusta syystä.

Päätöksen antavan viranomaisen on välittömästi ja viimeistään 48 tunnin kuluessa ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste, ratkaisusta tai toimenpiteestä, jonka seurauksena päätös ei enää ole täytäntöönpanokelpoinen tai jonka vuoksi se on vedettävä takaisin jostain muusta syystä.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanovaltion on lopetettava päätöksen täytäntöönpano heti kun se saa päätöksen antavalta viranomaiselta ilmoituksen tällaisesta ratkaisusta tai toimenpiteestä.

Täytäntöönpanovaltion on lopetettava päätöksen täytäntöönpano heti kun se saa päätöksen antavalta viranomaiselta ilmoituksen tällaisesta ratkaisusta tai toimenpiteestä, ja sen on ilmoitettava täytäntöönpanon lopettamisesta välittömästi päätöksen antavalle valtiolle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatu määrä on yli 10 000 euroa, täytäntöönpanovaltio siirtää siitä 50 prosenttia päätöksen antavalle valtiolle.

b)  jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatu määrä on yli 10 000 euroa, 30 prosenttia tästä määrästä kuuluu täytäntöönpanovaltiolle ja 70 prosenttia päätöksen antavalle valtiolle.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos päätöksen antavan valtion oikeusviranomainen on antanut päätöksen uhrille suoritettavasta korvauksesta tai omaisuuden palauttamisesta, tätä vastaava rahamäärä, jos se ei ole suurempi kuin menetetyksi tuomittu määrä, kuuluu päätöksen antavalle valtiolle uhrille suoritettavaa korvausta tai omaisuuden palauttamista varten. Mahdollisen jäljelle jäävän omaisuuden suhteen menetellään 2 kohdan mukaisesti.

3.  Jos päätöksen antavan valtion oikeusviranomainen on antanut päätöksen uhrille suoritettavasta korvauksesta tai omaisuuden palauttamisesta, tätä vastaava rahamäärä, jos se ei ole suurempi kuin menetetyksi tuomittu määrä, kuuluu päätöksen antavalle valtiolle yksinomaan uhrille suoritettavaa korvausta tai omaisuuden palauttamista varten. Mahdollisen jäljelle jäävän omaisuuden suhteen menetellään 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Omaisuus voidaan käyttää yleisen edun mukaisiin tai sosiaalisiin tarkoituksiin täytäntöönpanovaltiossa sen lainsäädännön mukaisesti, jos päätöksen antava valtio suostuu tähän.

c)  Omaisuus voidaan käyttää yleisen edun mukaisiin tai sosiaalisiin tarkoituksiin täytäntöönpanovaltiossa sen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sellaisen kansallisen keskitetyn viraston perustamiseksi, joka vastaa jäädytetyn omaisuuden hoidosta sen mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten sekä menetetyksi tuomitun varallisuuden ja omaisuuden hoidosta. Tällainen omaisuus on varattava ensisijaisesti lainvalvontaa ja rikosten ehkäisyä koskeviin hankkeisiin sekä muihin yleisen edun ja sosiaalisen edun mukaisiin hankkeisiin.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, erityisesti perustettava kansallinen rahasto, jolla taataan asianmukaiset korvaukset velvollisuuksiaan hoitaessaan menehtyneiden poliisien ja virkamiesten perheille ja velvollisuuksiaan hoitaessaan pysyvästi vammautuneille poliiseille ja virkamiehille. Kunkin jäsenvaltion on osoitettava osa menetetyiksi tuomituista varoista kyseiseen rahastoon.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.  Jäädytetty omaisuus, jota ei myöhemmin tuomita menetetyksi, on palautettava välittömästi. Edellytykset tai menettelymääräykset, joiden nojalla tällainen omaisuus palautetaan, määritetään kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava 3 kohdassa ja 4 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä täytäntöönpanoviranomaiselle. Jos päätöksen antavassa valtiossa on käynnissä uhrille suoritettavaan korvaukseen tai omaisuuden palauttamiseen liittyvä menettely, täytäntöönpanovaltion on pidättäydyttävä menetetyksi tuomitun omaisuuden luovuttamisesta siihen asti, että menettelyssä annettu päätös on annettu tiedoksi täytäntöönpanoviranomaiselle.

5.  Päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava 3 kohdassa ja 4 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä täytäntöönpanoviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste. Jos päätöksen antavassa valtiossa on käynnissä uhrille suoritettavaan korvaukseen tai omaisuuden palauttamiseen liittyvä menettely, täytäntöönpanovaltion on pidättäydyttävä menetetyksi tuomitun omaisuuden luovuttamisesta siihen asti, että menettelyssä annettu päätös on annettu tiedoksi täytäntöönpanoviranomaiselle.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos täytäntöönpanovaltiolle on aiheutunut kustannuksia, joita se pitää suurina tai poikkeuksellisina, täytäntöönpanoviranomainen voi ehdottaa päätöksen antavalle viranomaiselle kustannusten jakamista. Päätöksen antavan viranomaisen on otettava tällainen ehdotus huomioon täytäntöönpanoviranomaisen toimittamien yksityiskohtaisten erittelyjen pohjalta.

2.  Jos täytäntöönpanovaltiolle on aiheutunut kustannuksia, joita se pitää suurina tai poikkeuksellisina, täytäntöönpanoviranomainen voi ehdottaa päätöksen antavalle viranomaiselle kustannusten jakamista. Päätöksen antavan viranomaisen on otettava tällainen ehdotus huomioon täytäntöönpanoviranomaisen toimittamien yksityiskohtaisten erittelyjen pohjalta ja ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle omasta johtopäätöksestään käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

32 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

32 a artikla

 

Suojalauseke

 

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilöillä, joita tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet koskevat, on oikeus tehokkaisiin suojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oikeuksiensa suojaamiseksi.

 

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä niiden henkilöiden, joiden omaisuutta päätös koskee, mahdollisuudesta hakea jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen muutosta tuomioistuimessa kansallisessa oikeudessa säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Näissä menettelyissä voidaan määrätä, että kun alkuperäisen jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen on tehnyt muu toimivaltainen viranomainen kuin oikeusviranomainen, kyseinen päätös on ensin toimitettava oikeusviranomaisen vahvistettavaksi tai uudelleentarkasteltavaksi, ennen kuin siihen voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa.

 

3.  Henkilöillä, joiden omaisuutta jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös koskee, on oltava oikeuksiensa puolustamiseksi oikeus oikeudelliseen edustajaan koko rikoshyödyn ja rikoksentekovälineiden määrittämiseen liittyvän jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan menettelyn ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2012/13/EU ja direktiivin 2013/48/EU soveltamista. Tästä oikeudesta on ilmoitettava henkilöille, joita asia koskee.

 

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeussuojakeinojen käyttämistä koskevat määräajat ovat samat kuin vastaavien kansallisten tapausten osalta säädetyt ja että niitä sovelletaan tavalla, jolla taataan, että asianomaiset osapuolet voivat tosiasiallisesti käyttää näitä oikeussuojakeinoja.

 

5.  Henkilöllä, jota asia koskee, on oltava 2 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä tosiasiallinen mahdollisuus riitauttaa tapauksen olosuhteet, myös tapauksen tosiasiat ja saatavilla olevat todisteet, joiden perusteella kyseinen omaisuus katsotaan rikollisesta toiminnasta peräisin olevaksi omaisuudeksi.

 

6.  Kolmansilla henkilöillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus vaatia omistusoikeutta tai muita omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

 

7.  Jos uhreilla on rikoksen johdosta vaateita sellaista henkilöä kohtaan, johon kohdistuu tämän asetuksen mukainen menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide ei estä näitä uhreja hakemasta korvausta vaateistaan.

 

8.  Päätöksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava toisilleen jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antamista, tunnustamista tai täytäntöönpanoa vastaan käytetyistä oikeussuojakeinoista.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaikilla asianosaisilla, myös vilpittömässä mielessä toimivilla kolmansilla osapuolilla, on oltava oikeuksiensa suojelemiseksi käytettävissään oikeussuojakeinot 8 ja 17 artiklassa säädettyä päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan, mukaan lukien direktiivin 2014/42/EU 8 artiklassa säädetyt oikeussuojakeinot. Kanne on käsiteltävä täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Kanteella voi olla lykkäävä vaikutus täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla.

1.  Kaikilla asianosaisilla, myös vilpittömässä mielessä toimivilla kolmansilla osapuolilla, on oltava oikeuksiensa suojelemiseksi käytettävissään oikeussuojakeinot 8 ja 17 artiklassa säädettyä päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan, mukaan lukien direktiivin 2014/42/EU 8 artiklassa säädetyt oikeussuojakeinot. Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan esitetty kanne on käsiteltävä täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Kanteella voi olla lykkäävä vaikutus täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antamisen aineellisia perusteita ei voida riitauttaa täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa.

2.  Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antamisen aineellisia perusteita ei voida riitauttaa täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta täytäntöönpanovaltiossa voimassa olevien perustakeiden ja ‑oikeuksien soveltamista.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti kerättävä asiaa käsitteleviltä viranomaisilta kattavia tilastotietoja. Kerätyt tilastotiedot on toimitettava komissiolle vuosittain, ja niissä on oltava direktiivin 2014/42/EU 11 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti kerättävä asiaa käsitteleviltä viranomaisilta sekä 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulta keskusviranomaiselta kattavia tilastotietoja. Kerätyt tilastotiedot on toimitettava komissiolle vuosittain, ja niissä on oltava direktiivin 2014/42/EU 11 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle vuotuisen kertomuksen, johon on koottu saadut tilastot, ja esittää sen yhteydessä vertailevan analyysin.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

36 artikla

Komission teksti

Tarkistus

36 artikla

Poistetaan.

Todistuksen ja lomakkeen muuttaminen

 

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 37 artiklan mukaisesti I ja II liitteessä esitettyjen todistuksen ja lomakkeen muuttamista varten.

 

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi lainsäätäjän olisi määritettävä ja vahvistettava kaikki tiedot, jotka sisältyvät molempiin todistuksiin (liitteissä I ja II). Toimivallan siirto ei ole tarpeen eikä asianmukaista tässä asiassa.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

37 artikla

Komission teksti

Tarkistus

37 artikla

Poistetaan.

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Edellä 36 artiklassa tarkoitettu säädösvalta siirretään määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen soveltamispäivästä] alkaen.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 36 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5.  Edellä 36 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

 

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi lainsäätäjän olisi määritettävä ja vahvistettava kaikki tiedot, jotka sisältyvät molempiin todistuksiin (liitteissä I ja II). Toimivallan siirto ei ole tarpeen eikä asianmukaista tässä asiassa.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Uudelleentarkastelu

Raportointi ja uudelleentarkastelu

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään [viisi vuotta tämän asetuksen soveltamisen alkamisen jälkeen]. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen muuttamisesta.

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään [kolme vuotta tämän asetuksen soveltamisen alkamisen jälkeen] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Kertomus sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

 

a)  yleiskatsaus jäsenvaltioiden 35 artiklan mukaisesti toimittamista tilastotiedoista; ja 

 

b)   arvio rajat ylittävien jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten mahdollisista vaikutuksista perusoikeuksiin ja -vapauksiin sekä oikeusvaltioperiaatteeseen.

 

Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen muuttamisesta.

Perustelu

Komission olisi raportoitava säännöllisesti tilastotiedoista sekä mahdollisista vaikutuksista perusoikeuksiin, jotta tätä asetusta voidaan tarvittaessa tarkistaa.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

Liite I – M osa – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Jos päätöksen antavassa valtiossa on nimetty keskusviranomainen vastaamaan menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta:

Keskusviranomainen, joka vastaa toimivaltaisten viranomaisten avustamisesta, kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten kirjaamisesta kansallisella tasolla sekä menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten lähettämisen ja vastaanottamisen yksinkertaistamisesta 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

Liite II – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

JÄÄDYTTÄMISPÄÄTÖS

TODISTUS

direktiivin 16 artiklan mukaisesti

asetuksen 16 artiklassa tarkoitetun menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antamista varten

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on aiheellista lähentää jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustamista koskevia menettelyjä. Näin ollen yhdessä näiden molempien päätösten kanssa on lähetettävä todistus (joka esitetään liitteissä I ja II).

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

Liite II – M osa – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Jos päätöksen antavassa valtiossa on nimetty keskusviranomainen vastaamaan jäädyttämispäätösten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta:

Keskusviranomainen, joka vastaa toimivaltaisten viranomaisten avustamisesta, kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen jäädyttämispäätösten kirjaamisesta kansallisella tasolla sekä jäädyttämispäätösten lähettämisen ja vastaanottamisen yksinkertaistamisesta 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti:


PERUSTELUT

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission 21. joulukuuta 2016 esittämiin toimenpiteisiin, joilla pyritään lujittamaan Euroopan unionin valmiuksia torjua järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin rahoitusta. Kyseiseen lainsäädäntöpakettiin sisältyvällä kolmella lainsäädäntöehdotuksella voidaan täydentää ja lujittaa unionin oikeudellista kehystä rahanpesun, käteisvarojen laittomien siirtojen sekä varojen jäädyttämisen ja menetetyksi tuomitsemisen alalla, joten se muodostaa vahvemman ja koordinoidumman unionin vastauksen tällä alalla.

Esittelijä suhtautuu siis myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta. Rikoksella saadun omaisuuden jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ovat tehokkaimpia keinoja torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. On tärkeää estää rikollisjärjestöistä peräisin olevien varojen tai niihin sijoitettavien varojen liikkuminen. Mahdollisuus käyttää vastavuoroista tunnustamista koskevaa välinettä on näin ollen olennaisen tärkeä, koska tuomioiden ja oikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaate on rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön kulmakivi unionissa. Kyseinen väline on tärkeä varsinkin siksi, että komission laatimat kertomukset tämän alan puitepäätösten täytäntöönpanosta osoittavat, että nykyinen järjestelmä ei ole tehokas.

Esittelijä pitää yhtenä komission ehdotuksen keskeisistä tekijöistä sitä, että komissio on valinnut jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista koskevan välineen muodoksi asetuksen. Asetus tarjoaa varmasti enemmän selkeyttä ja paremman oikeusvarmuuden, poistaa säädöksen saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä liittyvät ongelmat ja mahdollistaa näin jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten nopeamman ja tehokkaamman täytäntöönpanon. Se on siten soveltuvin ja tehokkain muoto tällaiselle vastavuoroista tunnustamista koskevalle välineelle.

Toinen keskeinen kohta tämän asetuksen puitteissa on perusoikeuksien ja menettelyllisten takeiden kunnioittamisen merkitys. Esittelijä ehdottaa näin ollen, että asetukseen sisällytetään lauseke, joka koskee jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten jättämistä tunnustamatta ja panematta täytäntöön perusoikeuksien noudattamatta jättämisen perusteella. Parlamentti on tukenut tätä vaatimusta usean vuoden ajan. Lisäksi ehdotetaan, että suurimmasta osasta perusteista, joiden nojalla päätös jätetään tunnustamatta tai panematta täytäntöön, tehdään ehdottomia. Esittelijä ehdottaa vielä, että lisätään tai lujitetaan säännöksiä, jotka koskevat menettelyllisiä takeita. Tämä koskee kaikkien asianomaisten henkilöiden oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, näiden henkilöiden tiedonsaantioikeutta ja myös niiden kolmansien henkilöiden prosessuaalisia oikeuksia, joihin jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset voisivat vaikuttaa.

Esittelijä on pyrkinyt komission ehdotusta käsitellessään yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Tässä tarkoituksessa on erityisesti aiheellista selventää käsiteltävänä olevan asetuksen tiettyjä säännöksiä, lähentää menettelyjä ja järjestelyjä, jotka koskevat jäädyttämispäätösten vastavuoroista tunnustamista ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista, ja lisäksi yhdenmukaistaa tätä uutta välinettä muiden olemassa olevien unionin tämän alan lainsäädäntövälineiden kanssa.

Rikoksella saadun omaisuuden ja rikoksella saatujen varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustamista koskevien menettelyjen nopeuttaminen ja tehostaminen on olennaisen tärkeää. Tämä tapahtuu helpottamalla päätösten toimittamista koskevia menettelyjä, lujittamalla niiden kansallisten keskusviranomaisten roolia, joilla on varsin tärkeä tehtävä tuen antajina, lyhentämällä määräaikoja, joiden kuluessa viranomaisten on pidettävä yhteyttä toisiinsa, päätettävä päätöksen antavan valtion toimittamien päätösten täytäntöönpanosta (tai niiden jättämisestä panematta täytäntöön) ja ilmoitettava välittömästi päätöksenteostaan ja päätösten täytäntöönpanosta. Näitä seikkoja koskevia säännöksiä esittelijä haluaa lujittaa.

Lopuksi on tärkeää edistää Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden parasta mahdollista hoitoa ja sen uudelleenkäyttöä yhteiskunnallisiin tarkoituksiin, korvauksien maksamiseen uhreille, uhrien perheille ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreiksi joutuneille yrityksille tai järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.


TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.11.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Valmistelija: Fulvio Martusciello

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Rahoituspalvelujen alalla on annettu useita rahoitusmarkkinoita koskevia unionin säädöksiä, joissa säädetään jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevista päätöksistä seuraamuksina rahoituslaitoksille. Rikostuomioistuinten ja muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välinen toimiva rajatylittävä yhteistyö on erittäin tärkeää unionin rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja luottamukselle sitä kohtaan.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Vaikka jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen unionissa on merkittävä askel rikollisuuden torjunnassa, huomattava määrä varoista on veroparatiiseissa kolmansissa maissa unionin ulkopuolella, eikä niitä ilmoiteta eikä veroteta. Kattava suunnitelma, jolla hillitään varainsiirtoja kolmansiin maihin ja pyritään löytämään tehokas tapa varojen takaisin perimiseksi, olisi merkittävä askel eteenpäin.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  On tärkeää helpottaa omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten keskinäistä tunnustamista ja täytäntöönpanoa vahvistamalla säännöt, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan tunnustamaan ja panemaan täytäntöön omalla alueellaan toisen jäsenvaltion rikosasioissa antamat jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset.

(12)  On tärkeää helpottaa omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten keskinäistä tunnustamista ja täytäntöönpanoa vahvistamalla säännöt, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan tunnustamaan ja panemaan täytäntöön omalla alueellaan toisen jäsenvaltion rikos- ja yksityisoikeudellisissa sekä hallinnollisissa menettelyissä antamat jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin, jotka tuomioistuin on antanut rikokseen liittyvien menettelyjen seurauksena, ja kaikkiin jäädyttämispäätöksiin, jotka on annettu mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten. Tämän vuoksi asetuksen olisi katettava kaikenlaiset direktiivin 2014/42/EU soveltamisalaan kuuluvat päätökset sekä muuntyyppiset päätökset, jotka on annettu ilman rikosoikeudellisessa menettelyssä annettua lopullista tuomiota. Asetusta ei pitäisi soveltaa yksityisoikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä annettuihin jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin.

(13)  Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin, jotka tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen on antanut rikokseen tai yksityisoikeudelliseen tai hallinnolliseen rikkomukseen liittyvien menettelyjen seurauksena, ja kaikkiin jäädyttämispäätöksiin, jotka on annettu mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten. Tämän vuoksi asetuksen olisi katettava kaikenlaiset direktiivin 2014/42/EU soveltamisalaan kuuluvat päätökset sekä muuntyyppiset päätökset, jotka on annettu ilman rikos- tai yksityisoikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä annettua lopullista tuomiota.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tämän asetuksen olisi katettava sekä sellaiset jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset, jotka liittyvät direktiivin 2014/42/EU soveltamisalaan kuuluviin rikoksiin, että muihin rikoksiin liittyvät päätökset. Kyseisiä rikoksia ei sen vuoksi pitäisi rajoittaa ainoastaan erityisen vakavaan rikollisuuteen, jolla on rajat ylittävä vaikutuksia, koska SEUT-sopimuksen 82 artiklassa ei edellytetä, että rikosasioissa annettujen tuomioiden vastavuoroista tunnustamista koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamista koskevissa toimenpiteissä sovellettaisiin tällaista rajoitusta.

(14)  Tämän asetuksen olisi katettava sekä sellaiset jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset, jotka liittyvät direktiivin 2014/42/EU soveltamisalaan kuuluviin rikoksiin, että muihin rikoksiin liittyvät päätökset. Kyseisiä rikoksia ei sen vuoksi pitäisi rajoittaa ainoastaan erityisen vakaviin rikoksiin, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, koska SEUT-sopimuksen 82 artiklassa ei edellytetä, että rikosasioissa annettujen tuomioiden vastavuoroista tunnustamista koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamista koskevissa toimenpiteissä sovellettaisiin tällaista rajoitusta. Esimerkiksi veropetos, törkeä veropetos ja verovilppi ovat erittäin vakavia rajat ylittäviä rikoksia, jotka olisi sisällytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rikosten luetteloon. Koska tietyissä jäsenvaltioissa tällaisista rikoksista ei voida määrätä vapausrangaistusta, joka on enimmillään vähintään kolme vuotta, vapausrangaistuksen enimmäismäärä olisikin laskettava kahteen vuoteen kyseisten rikosten osalta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tämän asetuksen soveltamisessa olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2010/64/EU30 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/80034 ja (EU) 2016/191935, jotka koskevat menettelyä koskevia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä.

(18)  Tämän asetuksen soveltamisessa olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/80034 ja (EU) 2016/191935, jotka koskevat menettelyä koskevia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä, ja rahoitusmarkkinoita koskevat unionin säädökset. Kun ilman rikostuomiota määrättävässä menetetyksi tuomitsemisessa on kyse ennakoivasta menetetyksi tuomitsemisesta rikolliseen toimintaan liittyvän menettelyn seurauksena, on erittäin tärkeää varmistaa, että seuraavat tiukat ehdot täyttyvät: ilman rikostuomiota määrättävää menetetyksi tuomitsemista olisi sovellettava ainoastaan rajalliseen luetteloon lainsäädännössä määritellyistä mahdollisista kohteista, kuten järjestäytyneestä rikollisuudesta tai terrorismista epäiltyihin henkilöihin; syyttäjän olisi osoitettava, että omaisuuden alkuperää ei voida perustella ja että menetetyksi tuomittu omaisuus on suhteeton ilmoitettuihin tuloihin tai harjoitettuun toimintaan nähden tai sillä on laiton alkuperä tai se on tulosta rikoshyödyn uudelleensijoittamisesta; ja olisi oltava käytettävissä tehokkaat menettelytakeet, jotta varmistetaan, että ilman rikostuomiota määrättävän menetetyksi tuomitsemisen kohteilla on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja että heidän syyttömyysolettamaansa kunnioitetaan.

__________________

__________________

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava ja pantava alueellaan täytäntöön toisen jäsenvaltion rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä antama jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava ja pantava alueellaan täytäntöön toisen jäsenvaltion rikos- tai yksityisoikeudellisen tai hallinnollisen menettelyn yhteydessä antama jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’menetetyksi tuomitsemista koskevalla päätöksellä’ tai ’päätöksellä menetetyksi tuomitsemisesta’ tuomioistuimen oikeudenkäynnissä rikoksen perusteella määräämää lopullista seuraamusta tai toimenpidettä, jonka tuloksena omaisuus otetaan lopullisesti pois luonnolliselta tai oikeushenkilöltä;

1)  ’menetetyksi tuomitsemista koskevalla päätöksellä’ tai ’päätöksellä menetetyksi tuomitsemisesta’ tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen oikeudenkäynnissä rikoksen tai yksityisoikeudellisen tai hallinnollisen rikkomuksen perusteella määräämää lopullista seuraamusta tai toimenpidettä, jonka tuloksena omaisuus otetaan lopullisesti pois luonnolliselta tai oikeushenkilöltä;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’rikoshyödyllä’ rikoksen välittömästi tai välillisesti tuottamaa taloudellista etua; se voi muodostua mistä tahansa omaisuudesta, ja siihen kuuluvat minkä tahansa rikoksen välittömästi tuottaman hyödyn myöhempi uudelleensijoittaminen tai muuntaminen ja mitkä tahansa taloudellista arvoa omaavat edut;

4)  ’rikoshyödyllä’ rikoksen tai yksityisoikeudellisen tai hallinnollisen rikkomuksen välittömästi tai välillisesti tuottamaa taloudellista etua; se voi muodostua mistä tahansa omaisuudesta, ja siihen kuuluvat minkä tahansa rikoksen välittömästi tuottaman hyödyn myöhempi uudelleensijoittaminen tai muuntaminen ja mitkä tahansa taloudellista arvoa omaavat edut;

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’rikoksentekovälineillä’ omaisuutta, jota on osaksi tai kokonaan käytetty tai aiotaan käyttää rikoksen tai rikosten tekemiseen millä tavalla tahansa;

5)  ’rikoksentekovälineillä’ omaisuutta, jota on osaksi tai kokonaan käytetty tai aiotaan käyttää rikoksen tai yksityisoikeudellisen tai hallinnollisen rikkomuksen tekemiseen millä tavalla tahansa;

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’päätöksen antavalla valtiolla’ jäsenvaltiota, jossa jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu rikosoikeudellisessa menettelyssä;

6)  ’päätöksen antavalla valtiolla’ jäsenvaltiota, jossa jäädyttämispäätös tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu rikos- tai yksityisoikeudellisessa tai hallinnollisessa menettelyssä;

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  mitä tahansa muuta päätöksen antavan valtion määrittelemää toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosoikeudellisessa menettelyssä toimivalta antaa päätös omaisuuden jäädyttämisestä tai panna jäädyttämispäätös täytäntöön. Päätöksen antavan valtion tuomarin, tuomioistuimen, tutkintatuomarin tai yleisen syyttäjän on lisäksi vahvistettava jäädyttämispäätös ennen kuin se toimitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle, sen jälkeen kun on ensin tutkittu sen vastaavan tämän asetuksen mukaisia jäädyttämispäätöksen antamista koskevia, erityisesti 13 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Jos tällainen viranomainen on vahvistanut päätöksen, tuota viranomaista voidaan pitää päätöksen lähettämistä varten myös päätöksen antavana viranomaisena;

2)  mitä tahansa muuta päätöksen antavan valtion määrittelemää toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikos- tai yksityisoikeudellisessa tai hallinnollisessa menettelyssä toimivalta antaa päätös omaisuuden jäädyttämisestä tai panna jäädyttämispäätös täytäntöön. Päätöksen antavan valtion tuomarin, tuomioistuimen, tutkintatuomarin tai yleisen syyttäjän on lisäksi vahvistettava jäädyttämispäätös ennen kuin se toimitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle, sen jälkeen kun on ensin tutkittu sen vastaavan tämän asetuksen mukaisia jäädyttämispäätöksen antamista koskevia, erityisesti 13 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Jos tällainen viranomainen on vahvistanut päätöksen, tuota viranomaista voidaan pitää päätöksen lähettämistä varten myös päätöksen antavana viranomaisena;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen osalta päätöksen antavan valtion määrittämää toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosoikeudellisessa menettelyssä toimivalta panna täytäntöön tuomioistuimen antama menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös;

b)  menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen osalta päätöksen antavan valtion määrittämää toimivaltaista viranomaista, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikos- tai yksityisoikeudellisessa tai hallinnollisessa menettelyssä toimivalta panna täytäntöön tuomioistuimen antama menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 12 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  tietoverkkorikollisuus,

  kyberrikollisuus,

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 18 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  rasismi ja muukalaisviha,

–  rasismi, muukalaisviha ja antisemitismi,

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 21 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  markkinoiden väärinkäyttö,

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 21 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa vertailuarvoina käytettävien indeksien manipulointi,

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 21 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  rahoitusvälineiden markkinoiden manipulointi,

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on pantava täytäntöön ilman teon kaksoisrangaistavuuden tutkimista, jos teko, joka johti jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen, muodostaa jonkin tai joitakin seuraavista rikoksista päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaan määriteltynä ja jos siitä voidaan päätöksen antavassa valtiossa määrätä vapausrangaistus, joka on enimmillään vähintään kaksi vuotta:

 

  veropetos

 

  törkeä veropetos

 

  verovilppi.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 37 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 kohdan kattamia rikoksia koskevan luettelon säännöllisestä päivittämisestä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  jossakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai että se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä kuin päätöksen antavan valtion lainsäädäntö;

f)  jossakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai että se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä tai rikoksia kuin päätöksen antavan valtion lainsäädäntö;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ennen kuin se päättää olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä joko kokonaisuudessaan tai osittain, kuultava päätöksen antavaa viranomaista jollakin tarkoitukseen soveltuvalla tavalla ja tarvittaessa pyydettävä päätöksen antavaa viranomaista toimittamaan tarvittavat tiedot viipymättä.

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ennen kuin se päättää olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä joko kokonaisuudessaan tai osittain, kuultava päätöksen antavaa viranomaista jollakin tarkoitukseen soveltuvalla tavalla, josta esitetään kirjallinen todiste, ja tarvittaessa pyydettävä päätöksen antavaa viranomaista toimittamaan tarvittavat tiedot viipymättä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  Tätä kohtaa sovelletaan kuitenkin vain, jos tällaisella päätöksellä olisi etusija kansallisen lainsäädännön nojalla myöhempiin kansallisessa rikosoikeudellisessa menettelyssä annettuihin jäädyttämispäätöksiin nähden.

4)  Tätä kohtaa sovelletaan kuitenkin vain, jos tällaisella päätöksellä olisi etusija kansallisen lainsäädännön nojalla myöhempiin kansallisessa rikos- tai yksityisoikeudellisessa tai hallinnollisessa menettelyssä annettuihin jäädyttämispäätöksiin nähden.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Täytäntöönpanovaltio hallinnoi jäädytettyä tai menetetyksi tuomittua omaisuutta, jotta voidaan välttää sen arvon aleneminen, direktiivin 2014/42/EU 10 artiklan mukaisesti.

1.  Täytäntöönpanovaltio hallinnoi jäädytettyä tai menetetyksi tuomittua omaisuutta, jotta voidaan välttää sen arvon aleneminen, direktiivin 2014/42/EU 10 artiklan mukaisesti. Täytäntöönpanevan jäsenvaltion on arvioitava asianmukaisesti kaikki menetetyksi tuomittu omaisuus. Takavarikoinnin tai menetetyksi tuomitsemisen kohteena olevien omaisuuserien turvallisuuden takaamiseksi oikeusviranomainen voi käyttää apuna julkisia tehtäviä hoitavia oikeusalan ammattilaisia, kuten notaareja.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatu määrä on yli 10 000 euroa, täytäntöönpanovaltio siirtää siitä 50 prosenttia päätöksen antavalle valtiolle.

b)  jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatu määrä on yli 10 000 euroa, täytäntöönpanovaltio siirtää siitä 75 prosenttia päätöksen antavalle valtiolle ja vähentää menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoon liittyvät kustannukset, jotka eivät saa ylittää 50 prosenttia kyseisestä määrästä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle vuotuisen kertomuksen, johon on koottu kerätyt tilastot ja johon liitetään vertaileva analyysi.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvioinnin ennakoivaa menetetyksi tuomitsemista koskevista päätöksistä ja niiden vaikutuksista sekä rajat ylittävän yhteistyön seurauksista silloin, kun kyseisten päätösten soveltamisala laajennetaan koskemaan kaikkia jäsenvaltioita, viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen soveltamisen alkamisen jälkeen].

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Liite I – H osa – 3 kohta – 12 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  tietoverkkorikollisuus,

  kyberrikollisuus,

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Liite I – H osa – 3 kohta – 18 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  rasismi ja muukalaisviha,

  rasismi, muukalaisviha ja antisemitismi,

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Liite – H osa – 3 kohta – 21 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  markkinoiden väärinkäyttö,

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Liite I – H osa – 3 kohta – 21 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa vertailuarvoina käytettävien indeksien manipulointi,

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Liite I – H osa – 3 kohta – 21 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  rahoitusvälineiden markkinoiden manipulointi,

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Liite I – H osa – 3 kohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Voiko menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen perusteena olevasta rangaistavasta teosta seurata päätöksen antavan valtion lainsäädännön mukaan enimmillään vähintään kahden vuoden pituinen, vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide ja sisältyykö se jäljempänä olevaan rangaistavien tekojen luetteloon? (rasti asiaankuuluvaan kohtaan)

 

  veropetos

 

  törkeä veropetos

 

  verovilppi.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

13.2.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Valiokuntakäsittely

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (06.12.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Valmistelija: Pavel Svoboda

LYHYET PERUSTELUT

Viimeisimpien tutkimustietojen mukaan laittomien markkinoiden tuotto oli EU:ssa vuonna 2010 noin 110 miljardia euroa eli noin 1 prosentti EU:n BKT:sta. Rikoksia voidaankin torjua erittäin tehokkaasti ottamalla pois rikoksella saatu hyöty ja varmistamalla, että rikos ei kannata. Rikollisesta toiminnasta saatujen varojen takavarikoinnin tarkoituksena on ehkäistä ja torjua rikollisuutta, myös järjestäytynyttä rikollisuutta, maksaa korvauksia uhreille ja hankkia lisävaroja sijoitettavaksi edelleen lainvalvontatoimiin tai muihin rikollisuutta ehkäiseviin aloitteisiin.

Asiasta on saatavilla niukasti tilastotietoja, mutta näyttää siltä, että rikoksen tuottamasta hyödystä saadaan EU:ssa perittyä takaisin tätä nykyä vain pieni osa: arviolta 98,9 prosenttia rikoshyödystä jää rikollisten käyttöön sen sijaan, että se tuomittaisiin menetetyksi. Jotta suurempi osa rikoksella saadusta omaisuudesta voitaisiin takavarikoida, tarvitaan toimiva varojen takaisinperintäjärjestelmä. Siihen sisältyy myös tehokas verkosto jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista varten.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ovat tehokkaimpia keinoja torjua rikollisuutta. Euroopan unioni on sitoutunut tehostamaan rikollisten varojen tunnistamista, menetetyksi tuomitsemista ja uudelleenkäyttöä.24

(3)  Rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ovat tehokkaimpia keinoja torjua rikollisuutta, erityisesti järjestäytyneiden rikollisryhmien harjoittamaa lainvastaista toimintaa sekä terrorismia, koska näin rikolliset menettävät laittomasta toiminnasta saamansa hyödyn ja terroristeja estetään tekemästä iskuja. Euroopan unioni on sitoutunut tehostamaan rikollisten varojen tunnistamista, menetetyksi tuomitsemista ja uudelleenkäyttöä24. Menetetyksi tuomitut rikolliset varat voidaan ohjata uudelleen lainvalvontaan, rikollisuuden ehkäisyyn tai uhreille maksettaviin korvauksiin.

_________________

_________________

24 Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1).

24 Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Koska rikollisuus on usein rajat ylittävää, tehokas rajat ylittävä yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta rikoshyöty ja rikoksentekovälineet voidaan takavarikoida ja tuomita menetetyiksi.

(4)  Koska rikollisuus on usein rajat ylittävää, tehokas rajat ylittävä yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta rikoshyöty ja rikoksentekovälineet voidaan takavarikoida ja tuomita menetetyiksi. Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välinen tehokkaampi yhteistyö saavutetaan päättäväisillä, nopeilla ja yhteisillä toimenpiteillä, joilla uudistetaan ja pannaan täytäntöön asiaankuuluvia unionin säädöksiä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Rikollisjärjestöjen tekemistä rikoksista saatavaan rikoshyötyyn liittyvää rahanpesua esiintyy laajasti Euroopan laillisessa taloudessa, ja kun tällainen pääoma investoidaan uudelleen viralliseen talouteen, se muodostaa vakavan uhan vapaalle yrittäjyydelle ja kilpailulle, koska sillä on vakavasti vääristävä vaikutus.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu aiheuttavat vakavia uhkia unionin taloudelle muun muassa siten, että jäsenvaltioiden ja koko unionin verotulot vähenevät merkittävästi, sekä unionin rahoittamien hankkeiden vastuuvelvollisuudelle, sillä rikollisjärjestöt toimivat erinäisillä aloilla, joista monet ovat viranomaisvalvonnassa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voitaisiin varmistaa jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tehokas vastavuoroinen tunnustaminen, tällaisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt olisi vahvistettava oikeudellisesti sitovalla ja sellaisenaan sovellettavalla unionin säädöksellä.

(11)  Jotta voitaisiin varmistaa jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tehokas vastavuoroinen tunnustaminen, tällaisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt olisi vahvistettava oikeudellisesti sitovalla ja sellaisenaan sovellettavalla unionin säädöksellä, jonka soveltamisala on laajempi kuin muiden tähänastisten säädösten ja joka sisältää selkeitä säännöksiä varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevista päätöksistä. Kun sekä jäädyttämistä että menetetyksi tuomitsemista koskevia päätöksiä varten on käytössä yksi ja sama säädös, joka sisältää vakiotodistuksen ja ‑lomakkeen sekä sovellettavat säännöt ja määräajat, voidaan varmistaa, että tällaiset päätökset tunnustetaan ja pannaan täytäntöön viipymättä kaikkialla unionissa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  On tärkeää helpottaa omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten keskinäistä tunnustamista ja täytäntöönpanoa vahvistamalla säännöt, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan tunnustamaan ja panemaan täytäntöön omalla alueellaan toisen jäsenvaltion rikosasioissa antamat jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset.

(12)  On tärkeää helpottaa omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten keskinäistä tunnustamista ja täytäntöönpanoa vahvistamalla säännöt, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan ilman aiheetonta viivytystä tai vaatimatta muita muodollisuuksia tunnustamaan ja panemaan täytäntöön omalla alueellaan toisen jäsenvaltion rikosasioissa antamat jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tämä asetus ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa SEU-sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa tunnustetut periaatteet. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(17)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja prosessuaalisia oikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa tunnustetut asiaankuuluvat periaatteet. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tämän asetuksen soveltamisessa olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/8003435 ja (EU) 2016/1919, jotka koskevat menettelyä koskevia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

_________________

 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).

 

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1).

 

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1).

 

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1).

 

34Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1).

 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1).

 

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Täytäntöönpanoviranomaisen olisi tunnustettava menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös vaatimatta muita muodollisuuksia ja toteutettava tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön. Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös olisi annettava ja menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide olisi toteutettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Olisi asetettava määräajat sen varmistamiseksi, että menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti.

(22)  Täytäntöönpanoviranomaisen olisi tunnustettava menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös vaatimatta muita muodollisuuksia tai ilman aiheetonta viivytystä ja toteutettava tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön. Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös olisi annettava ilman aiheetonta viivytystä ja menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide olisi toteutettava yhtä nopeasti ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Tässä asetuksessa olisi asetettava määräajat, joihin mennessä menettelyn eri vaiheet on saatettava päätökseen, sen varmistamiseksi, että menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös annetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Täytäntöönpanoviranomaisen olisi tunnustettava jäädyttämispäätös vaatimatta muita muodollisuuksia ja toteutettava viipymättä tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön. Jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös olisi annettava ja jäädyttäminen olisi toteutettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Olisi asetettava määräajat sen varmistamiseksi, että jäädyttämispäätös annetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti.

(24)  Täytäntöönpanoviranomaisen olisi tunnustettava jäädyttämispäätös vaatimatta muita muodollisuuksia tai ilman aiheetonta viivytystä ja toteutettava viipymättä tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön. Jäädyttämispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva päätös olisi annettava ilman aiheetonta viivytystä ja jäädyttäminen olisi toteutettava yhtä nopeasti ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Tässä asetuksessa olisi asetettava sitovat määräajat, joihin mennessä menettelyn eri vaiheet on saatettava päätökseen, sen varmistamiseksi, että jäädyttämispäätös annetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ei saisi kieltäytyä muilla kuin tässä asetuksessa esitetyillä perusteilla. Täytäntöönpanoviranomaisen olisi erityisesti voitava kieltäytyä menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ne bis in idem -periaatteen, asianosaisten osapuolten oikeuksien tai läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden perusteella.

(26)  Jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta olisi voitava kieltäytyä vain tässä asetuksessa esitetyillä perusteilla. Täytäntöönpanoviranomainen voi erityisesti päättää olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä ne bis in idem -periaatteen, asianosaisten osapuolten oikeuksien tai läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden perusteella.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Ennen kuin täytäntöönpanoviranomainen päättää soveltaa tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevaa perustetta, sen olisi kuultava päätöksen antavaa viranomaista tarvittavien lisätietojen saamiseksi.

(27)  Ennen kuin täytäntöönpanoviranomainen päättää soveltaa tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevaa perustetta, sen olisi kuultava päätöksen antavaa viranomaista ilman aiheetonta viivytystä tarvittavien lisätietojen saamiseksi.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Päätöksen antavalle viranomaiselle olisi viipymättä ilmoitettava siitä, että päätöstä ei ole mahdollista panna täytäntöön. Tällainen mahdottomuus voi johtua siitä, että omaisuus on jo tuomittu menetetyksi tai kadonnut tai että sitä ei löydy päätöksen antavan viranomaisen ilmoittamasta paikasta tai että omaisuuden sijaintipaikkaa ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti.

(29)  Päätöksen antavalle viranomaiselle olisi ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava syyt siihen, miksi päätöstä ei ole mahdollista panna täytäntöön. Tällainen mahdottomuus voi johtua siitä, että omaisuus on jo tuomittu menetetyksi tai kadonnut tai että sitä ei löydy päätöksen antavan viranomaisen ilmoittamasta paikasta tai että omaisuuden sijaintipaikkaa ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Jos menetetyksi tuomitsemista koskevassa päätöksessä tarkoitetun omaisuuden sijainti on epäselvä, jäsenvaltioiden olisi pyrittävä selvittämään kaikin käytettävissä olevin keinoin, myös kaikkia käytettävissä olevia tietojärjestelmiä käyttäen, missä tämä omaisuus tosiasiallisesti sijaitsee.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Tämän asetuksen asianmukainen käytännön soveltaminen edellyttää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tiivistä yhteistyötä erityisesti niissä tapauksissa, jotka koskevat menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen samanaikaista täytäntöönpanoa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi sen vuoksi kuultava toisiaan tarpeen mukaan.

(31)  Tämän asetuksen asianmukainen käytännön soveltaminen edellyttää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tiivistä yhteydenpitoa ja parasta mahdollista yhteistyötä erityisesti niissä tapauksissa, jotka koskevat jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen samanaikaista täytäntöönpanoa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi sen vuoksi kuultava toisiaan ja käytettävä nykyaikaista viestintäteknologiaa, joka on hyväksytty kyseisen jäsenvaltion menettelysääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kaikilla asianosaisilla, myös vilpittömässä mielessä toimivilla kolmansilla osapuolilla, olisi oltava oikeuksiensa suojelemiseksi käytettävissään oikeussuojakeinot jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan, mukaan lukien tehokas mahdollisuus riitauttaa päätös tuomioistuimessa tai vaatia omistusoikeutta tai muita omaisuuteen liittyviä oikeuksia direktiivin 2014/42/EU mukaisesti. Kanne olisi nostettava täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa.

(34)  Kaikilla asianosaisilla, myös vilpittömässä mielessä toimivilla kolmansilla osapuolilla, olisi oltava oikeuksiensa suojelemiseksi käytettävissään oikeussuojakeinot jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan, mukaan lukien oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ja tehokas mahdollisuus riitauttaa päätös tuomioistuimessa tai vaatia omistusoikeutta tai muita omaisuuteen liittyviä oikeuksia direktiivin 2014/42/EU mukaisesti. Kanne olisi nostettava täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava ja pantava alueellaan täytäntöön toisen jäsenvaltion rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä antama jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja ehdot, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava ja pantava alueellaan täytäntöön toisen jäsenvaltion rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä antama jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämä asetus ei muuta velvoitetta noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa taattuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

2.  Tämä asetus ei rajoita velvoitetta noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa taattuja perusoikeuksia ja keskeisiä oikeudellisia perusperiaatteita. Rikostuomioon perustumattoman menetetyksi tuomitsemisen on oltava Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan ja direktiivin 2014/42/EU 8 artiklaan sisältyvien menettelytakeiden mukaista.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’omaisuudella’ kaikkea aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta sekä oikeudellisia asiakirjoja ja välineitä, joilla todistetaan omistusoikeus tai muu oikeus tällaiseen omaisuuteen, joka päätöksen antavan viranomaisen mukaan

3)  ’omaisuudella’ kaikenlaisia rahoja tai varoja, aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta sekä rajoitettuja kiinteistöjen omistusoikeuksia ja kaikenmuotoisia oikeudellisia asiakirjoja tai välineitä, myös sähköisiä tai digitaalisia, joilla todistetaan omistusoikeus tai muu oikeus tällaisiin varoihin, jotka päätöksen antavan viranomaisen mukaan

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antava viranomainen lähettää päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen sekä 7 artiklassa tarkoitetun todistuksen suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle tai tarvittaessa 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle keskusviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanoviranomainen voi todeta päätöksen aitouden.

1.  Menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen antava viranomainen lähettää päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen sekä 7 artiklassa tarkoitetun todistuksen suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle tai tarvittaessa 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle keskusviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanoviranomainen voi todeta kyseisen päätöksen aitouden.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun sovelletaan b alakohtaa, päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle mahdollisimman nopeasti, jos siinä tarkoitettua riskiä ei enää ole.

Kun sovelletaan b alakohtaa, päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä, jos siinä tarkoitettua riskiä ei enää ole.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Päätöksen antavan viranomaisen on täytettävä liitteessä I esitetty todistus, allekirjoitettava se ja todistettava sen sisältö oikeaksi ja asianmukaiseksi.

1.  Päätöksen antavan viranomaisen on täytettävä ilman aiheetonta viivytystä liitteessä I esitetty todistus, allekirjoitettava se ja todistettava sen sisältö oikeaksi ja asianmukaiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Päätöksen antavan viranomaisen on käännettävä todistus jollekin täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai jollekin muulle kielelle, jonka täytäntöönpanovaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä 3 kohdan mukaisesti.

2.  Päätöksen antavan viranomaisen on käännettävä todistus ilman aiheetonta viivytystä jollekin täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai jollekin muulle kielelle, jonka täytäntöönpanovaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Täytäntöönpanoviranomaisen on tunnustettava 4 artiklan mukaisesti lähetetty menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös vaatimatta muita muodollisuuksia ja toteutettava tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön samalla tavoin kuin täytäntöönpanovaltion viranomaisen tekemän menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen osalta, paitsi jos kyseinen viranomainen päättää vedota johonkin 9 artiklassa säädettyyn perusteeseen olla tunnustamatta päätöstä tai olla panematta sitä täytäntöön tai johonkin 11 artiklassa säädettyyn perusteeseen lykätä sen täytäntöönpanoa.

1.  Täytäntöönpanoviranomaisen on tunnustettava 4 artiklan mukaisesti lähetetty menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös vaatimatta muita muodollisuuksia tai ilman aiheetonta viivytystä ja toteutettava tarvittavat toimet sen panemiseksi täytäntöön samalla tavoin kuin täytäntöönpanovaltion viranomaisen tekemän menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen osalta, paitsi jos kyseinen viranomainen päättää vedota johonkin 9 artiklassa säädettyyn perusteeseen olla tunnustamatta päätöstä tai olla panematta sitä täytäntöön tai johonkin 11 artiklassa säädettyyn perusteeseen lykätä sen täytäntöönpanoa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on viipymättä ilmoitettava päätöksen antavalle viranomaiselle menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ja lykkäämisen perusteista ja mahdollisuuksien mukaan lykkäämisen arvioidusta kestosta käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

2.  Täytäntöönpanoviranomaisen on viipymättä ilmoitettava päätöksen antavalle viranomaiselle menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ja lykkäämisen perusteista ja mahdollisuuksien mukaan lykkäämisen arvioidusta kestosta käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste. Mikäli täytäntöönpanoa lykätään 1 kohdan b alakohdan perusteella, päätöksen antavan viranomaisen on silloin, kun menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös pannaan samanaikaisesti täytäntöön useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, annettava uudet ohjeet menetetyksi tuomitun omaisuuden tarkasta määrästä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Velvollisuus ilmoittaa asianosaisille osapuolille

 

Täytäntöönpanoviranomaisen on menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon jälkeen annettava päätöksensä tiedoksi henkilölle, jota vastaan päätös on annettu, ja kaikille asianosaisille osapuolille, myös vilpittömässä mielessä toimineille kolmansille osapuolille.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanoviranomaisen on tunnustettava 14 artiklan mukaisesti lähetetty jäädyttämispäätös vaatimatta muita muodollisuuksia ja toteutettava tarvittavat toimet sen täytäntöönpanemiseksi, paitsi jos kyseinen viranomainen päättää vedota johonkin 18 artiklan mukaiseen perusteeseen olla tunnustamatta päätöstä ja panematta sitä täytäntöön tai johonkin 20 artiklan mukaiseen perusteeseen lykätä päätöksen täytäntöönpanoa.

Täytäntöönpanoviranomaisen on tunnustettava 14 artiklan mukaisesti lähetetty jäädyttämispäätös vaatimatta muita muodollisuuksia tai ilman aiheetonta viivytystä ja toteutettava tarvittavat toimet sen täytäntöönpanemiseksi, paitsi jos kyseinen viranomainen päättää vedota johonkin 18 artiklan mukaiseen perusteeseen olla tunnustamatta päätöstä ja panematta sitä täytäntöön tai johonkin 20 artiklan mukaiseen perusteeseen lykätä päätöksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  16 artiklassa tarkoitettu lomake on epätäydellinen tai ilmeisen virheellinen ja jos sitä ei ole täydennetty 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen;

a)  16 artiklassa tarkoitettua lomaketta ei ole käännetty täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai se on epätäydellinen tai ilmeisen virheellinen ja jos sitä ei ole täydennetty 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ellei 22 artiklasta muuta johdu, täytäntöönpanoviranomaisen on jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon jälkeen annettava päätöksensä tiedoksi henkilölle, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu, ja kaikille asianosaisille osapuolille, myös vilpittömässä mielessä toimineille kolmansille osapuolille, joista täytäntöönpanoviranomaiselle on ilmoitettu 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

1.  Ellei 22 artiklasta muuta johdu, täytäntöönpanoviranomaisen on jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon jälkeen annettava päätöksensä viipymättä tiedoksi henkilölle, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu, ja kaikille asianosaisille osapuolille, myös vilpittömässä mielessä toimineille kolmansille osapuolille, joista täytäntöönpanoviranomaiselle on ilmoitettu 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ilmoituksessa on mainittava ainakin lyhyesti jäädyttämispäätöksen antamisen syyt, päätöksen antava viranomainen ja täytäntöönpanovaltion kansallisen lain mukaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot.

2.  Ilmoituksessa on mainittava riittävät ja ymmärrettävät tiedot jäädyttämispäätöksen antamisen syistä, päätöksen antavasta viranomaisesta ja täytäntöönpanovaltion kansallisen lain mukaan käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Päätöksen antava viranomainen voi meneillään olevan tutkinnan turvaamiseksi pyytää täytäntöönpanoviranomaista pitämään jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon luottamuksellisena rajoitetun ajan.

3.  Päätöksen antava viranomainen voi meneillään olevan tutkinnan turvaamiseksi pyytää täytäntöönpanoviranomaista pitämään jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon luottamuksellisena rajoitetun ajan. Päätöksen antavan viranomaisen on ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle, kun jäädyttämispäätöksen luottamuksellisena pitämiselle ei ole enää perusteita.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Päätöksen antava viranomainen ja täytäntöönpanoviranomainen voivat tarvittaessa kuulla toisiaan millä tahansa soveltuvalla tavalla varmistaakseen tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen.

1.  Päätöksen antava viranomainen ja täytäntöönpanoviranomainen voivat tarvittaessa kuulla toisiaan millä tahansa soveltuvalla tavalla, myös käyttämällä nykyaikaista viestintäteknologiaa, varmistaakseen tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatu määrä on yli 10 000 euroa, täytäntöönpanovaltio siirtää siitä 50 prosenttia päätöksen antavalle valtiolle.

b)  jos menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon johdosta saatu määrä on yli 10 000 euroa, täytäntöönpanovaltio siirtää siitä 70 prosenttia päätöksen antavalle valtiolle.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

13.2.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Pavel Svoboda

2.2.2017

Valiokuntakäsittely

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Flack, Emma McClarkin

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Hyväksytty (pvä)

11.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.1.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 25. tammikuuta 2018Oikeudellinen huomautus