Procedūra : 2016/0412(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0001/2018

Pateikti tekstai :

A8-0001/2018

Debatai :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Balsavimas :

PV 04/10/2018 - 7.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0380

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1241kWORD 141k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Nathalie Griesbeck

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0819),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0002/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Respublikos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0001/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  nusikaltimo priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas yra vienos veiksmingiausių kovos su nusikalstamumu priemonių. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti, kad nusikalstamu būdu įgytas turtas būtų veiksmingiau nustatomas, konfiskuojamas ir pakartotinai panaudojamas24;

(3)  nusikaltimo priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas yra vienos veiksmingiausių kovos su nusikalstamumu, teisės pažeidimais, ypač vykdomais organizuotų nusikaltėlių, ir terorizmu priemonių, nes taip iš nusikaltėlių atimamos vykdant neteisėtą veiklą gautos pajamos ir teroristai sustabdomi nuo naujo išpuolio rengimo. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti, kad nusikalstamu būdu įgytas turtas būtų veiksmingiau nustatomas, konfiskuojamas ir pakartotinai panaudojamas24; Konfiskuotas nusikalstamu būdu įgytas turtas gali būti panaudotas teisėsaugai, nusikalstamumo prevencijai ar žalos atlyginimui nukentėjusiesiems.

_________________

_________________

24 Stokholmo programa „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“, OL C 115, 2010 5 4, p. 1.

24 Stokholmo programa „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“, OL C 115, 2010 5 4, p. 1.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kadangi nusikalstamumas dažnai būna tarptautinio pobūdžio, siekiant areštuoti pajamas iš nusikaltimų ir nusikaltimo priemones ir jas konfiskuoti, būtinas veiksmingas tarpvalstybinis bendradarbiavimas;

(4)  kadangi nusikalstamumas dažnai būna tarptautinio pobūdžio, siekiant nustatyti ir areštuoti pajamas iš nusikaltimų ir nusikaltimo priemones ir jas konfiskuoti, būtinas veiksmingas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, nuolatinis keitimasis informacija ir abipusė parama; Todėl valstybių narių teisėsaugos organai ir institucijos, asmenys, padaliniai arba tarnybos turėtų glaudžiai bendradarbiauti ir palaikyti ryšius, siekdami optimizuoti įšaldymo ir konfiskavimo procedūrų trukmę ir veiksmingumą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  kai kuriuose Sąjungos finansinių paslaugų srities teisės aktuose dėl finansų rinkų nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti turtą numatyta taikyti kaip sankcijas finansų įstaigoms. Veiksmingas tarpvalstybinis baudžiamųjų teismų ir kitų nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas yra itin svarbus užtikrinant Sąjungos finansų sistemos stabilumą ir pasitikėjimą ja;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  iš Komisijos ataskaitų apie pamatinių sprendimų 2003/577/TVR ir 2006/783/TVR įgyvendinimą matyti, kad galiojanti nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimo tvarka nėra visiškai veiksminga. Dabartinės priemonės valstybėse narėse nebuvo vienodai įgyvendintos ir nėra jose vienodai taikomos, dėl to tarpusavio pripažinimo mastas yra nepakankamas;

(6)  iš Komisijos ataskaitų apie pamatinių sprendimų 2003/577/TVR ir 2006/783/TVR įgyvendinimą matyti, kad galiojanti nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimo tvarka nėra visiškai veiksminga. Dabartinės priemonės valstybėse narėse nebuvo vienodai įgyvendintos ir nėra jose vienodai taikomos, dėl to tarpusavio pripažinimo mastas nepakankamas, o tarpvalstybinis bendradarbiavimas neveiksmingas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  išplėstinis konfiskavimas ir konfiskavimas iš trečiųjų asmenų turi atitikti garantijas, įtvirtintas EŽTK, visų pirma jos 6 ir 7 straipsniuose, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Kompetentingų institucijų sprendimas grindžiamas išsamiu asmens, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, konkretaus atvejo vertinimu, be kita ko, įsitikinimu, kad konfiskuotas turtas buvo įgytas arba gautas vykdant nusikalstamą veiklą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas Sąjungos ekonomikai kelia rimtą grėsmę, nes, pvz., iš esmės sumažinamos valstybių narių ir visos Sąjungos mokestinės pajamos, ir Sąjungos finansuojamų projektų atskaitomybei, nes nusikalstamos organizacijos veikia įvairiuose sektoriuose, kurių daugumą kontroliuoja vyriausybės;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimą, tų nutarimų pripažinimo ir vykdymo taisyklės turėtų būti nustatytos teisiškai privalomu ir tiesiogiai taikytinu Sąjungos teisės aktu;

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimą, tų nutarimų pripažinimo ir vykdymo turėtų būti nustatytos teisiškai privalomu ir tiesiogiai taikytinu Sąjungos teisės aktu, kurio taikymo sritis būtų platesnė nei iki šiol priimtų kitų teisės aktų ir kuriame būtų pateiktos aiškios nuostatos dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą. Parengus vieną bendrą ir nutarimų įšaldyti, ir nutarimų konfiskuoti tarpusavio pripažinimo priemonę, kurioje būtų nustatytas standartinis liudijimas ir forma bei taikytinos taisyklės ir terminai, bus užtikrinta, kad nutarimai Sąjungoje bus nedelsiant pripažįstami ir vykdomi. Reglamentu užtikrinamas didesnis aiškumas ir teisinis tikrumas, panaikinamos kliūtys, susijusios su perkėlimu į nacionalines sistemas, taigi sudaromos sąlygos greičiau ir veiksmingiau vykdyti nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  nors nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas Sąjungoje yra svarbus žingsnis kovojant su nusikalstamumu, trečiosiose šalyse už Sąjungos ribų, lengvatinių mokesčių centruose, yra laikomas didžiulis kiekis nedeklaruoto ir neapmokestinamo turto. Dar svarbesnis žingsnis į priekį būtų išsamaus plano, kuris atgrasytų turto perkėlimą į trečiąsias šalis ir kuriuo būtų pasiūlytas veiksmingas būdas susigrąžinti turtą, parengimas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  svarbu palengvinti nutarimų įšaldyti turtą ir jį konfiskuoti tarpusavio pripažinimą ir vykdymą nustatant taisykles, pagal kurias valstybė narė būtų įpareigojama pripažinti ir savo teritorijoje įvykdyti vykstant baudžiamajam procesui kitos valstybės narės priimtus nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti;

(12)  svarbu palengvinti nutarimų įšaldyti turtą ir jį konfiskuoti tarpusavio pripažinimą ir vykdymą nustatant taisykles, pagal kurias valstybė narė būtų įpareigojama nepagrįstai nedelsiant ir netaikant papildomų formalumų pripažinti ir savo teritorijoje vykdyti vykstant baudžiamajam procesui kitos valstybės narės priimtus nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  svarbu palengvinti nutarimų įšaldyti turtą ir jį konfiskuoti tarpusavio pripažinimą ir vykdymą nustatant taisykles, pagal kurias valstybė narė būtų įpareigojama pripažinti ir savo teritorijoje įvykdyti vykstant baudžiamajam procesui kitos valstybės narės priimtus nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti;

(12)  svarbu palengvinti nutarimų įšaldyti turtą ir jį konfiskuoti tarpusavio pripažinimą ir vykdymą nustatant taisykles, pagal kurias valstybė narė būtų įpareigojama pripažinti ir savo teritorijoje vykdyti vykstant procesui baudžiamosiose bylose kitos valstybės narės priimtus nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktiką ir norint nustatyti, ar taikytinas baudžiamasis procesas, ne visada pakanka atsižvelgti tik į jų padėtį pagal nacionalinę teisę. Norint pasiekti Sutarčių bei šios direktyvos tikslus ir visapusiškai gerbti pagrindines teises, be kita ko, nustatytas Chartijoje ir EŽTK, taikant direktyvą reikia tinkamai atsižvelgti ne tik į tai, kaip oficialiai procesas kvalifikuojamas pagal nacionalinę teisę, bet ir į patį nusikalstamos veikos pobūdį ir į kaltinamajam asmeniui gresiančios bausmės griežtumo laipsnį;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems nutarimams konfiskuoti, kuriuos teismas priima dėl nusikalstamos veikos, ir visiems nutarimams įšaldyti turtą, kurie priimami siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti. Taigi jis turėtų būti taikomas visų rūšių nutarimams, kuriems taikoma Direktyva 2014/42/ES, taip pat kitų rūšių nutarimams, kurie priimami vykstant baudžiamajam procesui nepriimant galutinio apkaltinamojo nuosprendžio. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas nutarimams įšaldyti ir konfiskuoti, kurie priimami vykstant civiliniam arba administraciniam procesui;

(13)  šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems nutarimams konfiskuoti, kuriuos teismas priima baudžiamosiose bylose, ir visiems nutarimams įšaldyti turtą, kurie priimami siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti. Taigi jis turėtų būti taikomas visų rūšių nutarimams, kuriems taikoma Direktyva 2014/42/ES, taip pat kitų rūšių nutarimams, kurie priimami vykstant baudžiamajam procesui nepriimant galutinio apkaltinamojo nuosprendžio. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas nutarimams įšaldyti ir konfiskuoti, kurie priimami vykstant civiliniam arba administraciniam procesui;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  šiuo reglamentu nekeičiama pareiga gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus ES sutarties 6 straipsnyje;

(16)  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis pareigai gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus ES sutarties 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (EŽTK) pripažintų principų. Šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis tų teisių ir principų;

(17)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės ir procesinės teisės ir laikomasi atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (EŽTK) pripažintų principų. Šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis tų teisių ir principų;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2010/64/ES30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 ir 2016/191935, kurios yra susijusios su procesinėmis teisėmis baudžiamajame procese;

(18)  šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2010/64/ES30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 ir 2016/191935, kurios yra susijusios su procesinėmis teisėmis baudžiamajame procese;

_________________

_________________

30 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1).

30 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1).

31 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012 6 1, p. 1).

31 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012 6 1, p. 1).

32 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 2013 11 6, p. 1).

32 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 2013 11 6, p. 1).

33 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 1).

33 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 1).

34 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (OL L 132, 2016 5 21, p. 1).

34 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (OL L 132, 2016 5 21, p. 1).

35 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1).

35 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  šiuo tikslu priimančioji institucija nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti turėtų tiesiogiai perduoti vykdančiajai institucijai arba, atitinkamais atvejais, centrinei institucijai;

(20)  šiuo tikslu priimančioji institucija nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti turėtų tiesiogiai perduoti vykdančiajai institucijai ir apie juos pranešti centrinei institucijai, atsakingai už pagalbą kompetentingoms institucijoms, nacionaliniu lygmeniu perduodamų ir gaunamų nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti registravimą ir nutarimų perdavimo ir priėmimo racionalizavimą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  siekiant užtikrinti nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti perdavimą vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai, priimančioji institucija turėtų galėti pasinaudoti bet kuriomis galimomis ar tinkamomis perdavimo priemonėmis, pavyzdžiui, Europos teisminio tinklo saugia telekomunikacijų sistema, Eurojustu ar kitais teisminių institucijų naudojamais kanalais;

Pagrindimas

Suderinama su kitais ES tarpusavio pripažinimo aktais. Siekiama palengvinti sprendimų perdavimą priimančiajai valstybei.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  galimybė valstybėms narėms paskirti vieną ar daugiau centrinių institucijų, kurios aiškiai galėtų atlikti administracinės paramos teikimo ir koordinavimo vaidmenį, yra esminis elementas siekiant paremti greitą nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimą tarp priimančiųjų ir vykdančiųjų institucijų ir paspartinti šias tarpusavio pripažinimo procedūras. Šiuo aspektu reikėtų taip pat sustiprinti Europos teisminio tinklo vaidmenį, kad jis galėtų padėti priimančiosioms ir vykdančiosioms institucijoms greičiau tarpusavyje bendrauti ir veiksmingiau bendradarbiauti;

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl reglamento 27 straipsnio 2 dalyje minima galimybė valstybėms narėms paskirti centrinę instituciją, kuri teiktų paramą ir pagalbą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, tačiau nenurodomas centrinės institucijos vaidmuo ar svarba. Vis dėlto šios centrinės institucijos gali turėti konkrečios pridėtinės vertės siekiant palengvinti tarpusavio pripažinimą (dabartinė sistema nėra pakankama).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  nutarimas konfiskuoti turėtų būti perduodamas kartu su standartiniu liudijimu;

(21)  nutarimas konfiskuoti arba įšaldyti turėtų būti perduodamas kartu su standartiniu liudijimu;

Pagrindimas

Siekiant supaprastinimo, tikslinga suderinti nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimo procedūras. atitinkamai prie kiekvieno iš šių nutarimų turi būti pridedamas liudijimas (liudijimai įtvirtinti I ir II prieduose).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  valstybės narės, teikdamos pareiškimą dėl kalbų vartojimo tvarkos, kurią jos sutinka taikyti pagal šį reglamentą, turėtų nurodyti ne tik savo oficialią (-ias) kalbą (-as), bet ir bent vieną kitą oficialiąją Sąjungos kalbą;

Pagrindimas

Suderinama su kitais ES tarpusavio pripažinimo aktais. Europos Sąjungos kalbų įvairovė, žinoma, turi būti ginama, tačiau ji neturi tapti kliūtimi vykdant tarpusavio pripažinimo procedūras. Todėl valstybė turėtų sutikti gauti nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti bent viena kita kalba, kuri nėra jos nacionalinė kalba.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  vykdančioji institucija nutarimą konfiskuoti turėtų pripažinti nereikalaudama jokių papildomų formalumų ir turėtų imtis būtinų priemonių jam vykdyti. Sprendimas dėl nutarimo konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo turėtų būti priimamas, o konfiskavimas turėtų būti vykdomas taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašioje nacionalinėje byloje. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą sprendimo dėl nutarimo konfiskuoti priėmimą ir to nutarimo vykdymą, turėtų būti nustatyti terminai;

(22)  vykdančioji institucija nutarimą konfiskuoti turėtų pripažinti nereikalaudama jokių papildomų formalumų ar nepagrįstai nedelsdama ir turėtų imtis būtinų priemonių jam vykdyti. Sprendimas dėl nutarimo konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo turėtų būti priimamas nepagrįstai nedelsiant, o konfiskavimas turėtų būti vykdomas taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašioje nacionalinėje byloje. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą sprendimo dėl nutarimo konfiskuoti priėmimą ir to nutarimo vykdymą, šiame reglamente turėtų būti nustatyti terminai, per kuriuos turi būti užbaigti skirtingi procedūros etapai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  atsižvelgiant į tai, kad įšaldymas turi būti atliekamas skubiai ir yra laikinojo pobūdžio, nutarimas įšaldyti turėtų būti priimamas naudojant standartinę formą. Priimančioji institucija turėtų nustatyti, ar būtina ir proporcinga priimti nutarimą įšaldyti, siekiant laikinai užkirsti kelią turto sunaikinimui, pakeitimui, perkėlimui, perleidimui ar disponavimui juo. Siekiant suderinti nutarimų įšaldyti priėmimo nacionalinėse ir tarpvalstybinėse bylose sąlygas, nutarimas įšaldyti pagal šį reglamentą turėtų būti priimamas tik tuo atveju, jeigu toks nutarimas galėtų būti priimtas panašioje nacionalinėje byloje;

(23)  Priimančioji institucija turėtų nustatyti, ar būtina ir proporcinga priimti nutarimą įšaldyti, siekiant laikinai užkirsti kelią turto sunaikinimui, pakeitimui, perkėlimui, perleidimui ar disponavimui juo. Siekiant suderinti nutarimų įšaldyti priėmimo nacionalinėse ir tarpvalstybinėse bylose sąlygas, nutarimas įšaldyti pagal šį reglamentą turėtų būti priimamas tik tuo atveju, jeigu toks nutarimas galėtų būti priimtas panašioje nacionalinėje byloje;

Pagrindimas

Siekiant supaprastinimo, tikslinga suvienodinti atitinkamai nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimo procedūras, todėl kartu su kiekvienu iš šių nutarimų turi būti perduodamas liudijimas (liudijimai įtvirtinti I ir II prieduose).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  vykdančioji institucija nutarimą įšaldyti turėtų pripažinti nereikalaudama jokių papildomų formalumų ir turėtų nedelsdama imtis būtinų priemonių jam vykdyti. Sprendimas dėl nutarimo įšaldyti pripažinimo ir vykdymo turėtų būti priimamas, o įšaldymas turėtų būti vykdomas taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašioje nacionalinėje byloje. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą sprendimo dėl nutarimo įšaldyti priėmimą ir to nutarimo vykdymą, turėtų būti nustatyti terminai;

(24)  vykdančioji institucija nutarimą įšaldyti turėtų pripažinti nereikalaudama jokių papildomų formalumų ar nepagrįstai nedelsdama ir turėtų nedelsdama imtis būtinų priemonių jam vykdyti. Sprendimas dėl nutarimo įšaldyti pripažinimo ir vykdymo turėtų būti priimamas nepagrįstai nedelsiant, o įšaldymas turėtų būti vykdomas taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašioje nacionalinėje byloje. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą sprendimo dėl nutarimo įšaldyti priėmimą ir to nutarimo vykdymą, šiame reglamente turėtų būti nustatyti griežti terminai, per kuriuos turi būti užbaigti skirtingi procedūros etapai.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  vykdydamos nutarimą įšaldyti, priimančioji ir vykdančioji institucijos turėtų deramai atsižvelgti į tyrimo konfidencialumą. Visų pirma, vykdančioji institucija turėtų garantuoti nutarime įšaldyti išdėstytų faktų ir turinio konfidencialumą;

(25)  nedarant poveikio susijusių asmenų teisei į informaciją, vykdydamos nutarimą įšaldyti, priimančioji ir vykdančioji institucijos turėtų deramai atsižvelgti į tyrimo konfidencialumą. Visų pirma, vykdančioji institucija turėtų garantuoti nutarime įšaldyti išdėstytų faktų ir turinio konfidencialumą;

Pagrindimas

Būtina paaiškinti ryšį tarp pareigos informuoti ir konfidencialumo reikalavimų. Dėl tyrimo konfidencialumo negali būti iš asmenų atimama teisė į informaciją.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti remiantis kitokiais negu nustatytieji šiame reglamente pagrindais. Visų pirma, vykdančioji institucija turėtų turėti galimybę nepripažinti nutarimo konfiskuoti ir jo nevykdyti, remdamasi ne bis in idem principu, bet kurios iš suinteresuotųjų šalių teisėmis arba teise dalyvauti nagrinėjant bylą teisme;

(26)  neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti remiantis kitokiais negu nustatytieji šiame reglamente pagrindais. Visų pirma, vykdančioji institucija turėtų turėti galimybę nepripažinti nutarimo konfiskuoti ir jo nevykdyti, remdamasi pagrindinėmis teisėmis, ne bis in idem principu, bet kurios iš suinteresuotųjų šalių teisėmis arba teise dalyvauti nagrinėjant bylą teisme;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  ne bis in idem principas yra vienas iš pagrindinių Sąjungos teisės principų, įtvirtintas Chartijoje ir išplėtotas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje. Todėl vykdančioji institucija turėtų turėti teisę atsisakyti vykdyti nutarimą įšaldyti ar konfiskuoti, jei jo vykdymas prieštarautų tam principui;

Pagrindimas

Suderinama su kitais ES tarpusavio pripažinimo aktais. Ne bis in idem principas yra svarbus baudžiamosios teisės ir Europos Sąjungos teisės principas.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26b)  laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimas Sąjungoje grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir prezumpcija, kad kitos valstybės narės laikosi Sąjungos teisės ir visų pirma paiso pagrindinių teisių. Tačiau ta prezumpcija yra nuginčijama. Todėl jei esama pagrįstų priežasčių manyti, kad vykdant nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti būtų pažeista atitinkamo asmens pagrindinė teisė ir kad vykdančioji valstybė nepaisytų jai tenkančių pareigų, susijusių su Chartijoje pripažintų pagrindinių teisių apsauga, turėtų būti atsisakyta vykdyti šį nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti;

Pagrindimas

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce règlement européen.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

26 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26c)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, įtvirtintų ES sutarties 6 straipsnyje ir Chartijoje, visų pirma jos VI antraštinėje dalyje, tarptautinėje teisėje ir tarptautiniuose susitarimuose, kurių šalys yra Sąjunga arba visos valstybės narės, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, ir valstybių narių konstitucijose atitinkamose jų taikymo srityse. Jokia šio reglamento nuostata negali būti aiškinama kaip draudžianti atsisakyti vykdyti nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti, kai remiantis objektyviais kriterijais yra priežasčių manyti, kad šis nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti buvo išduotas siekiant patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn ar jį nubausti dėl jo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos, pilietybės, kalbos ar politinių įsitikinimų arba kad dėl kurios nors iš tų priežasčių to asmens padėčiai gali būti daromas neigiamas poveikis;

Pagrindimas

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Enfin, la jurisprudence de la CEDH a mis en lumière des difficultés, dans certains États membres, en matière de confiscation et de respect des droits fondamentaux. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce Règlement européen.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

26 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26d)   būtina atsižvelgti į trečiojo asmens, kuriam nutarimas konfiskuoti arba įšaldyti konkretų turto vienetą gali daryti poveikį, teises, nes, pavyzdžiui, jis yra to turto vieneto savininkas, tačiau negalėjo pasinaudoti savo teisėmis vykdant procedūrą priimančiojoje valstybėje, nes nebuvo tos procedūros šalimi. Todėl vykdančioji institucija turėtų turėti teisę atsisakyti pripažinti ir vykdyti nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti, jei tas nutarimas yra dėl konkretaus turto vieneto, kuris nėra nei fizinio ar juridinio asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas konfiskuoti priimančiojoje valstybėje, nuosavybė, nei jokio kito fizinio ar juridinio asmens, kuris buvo procedūros priimančiojoje valstybėje šalimi, nuosavybė;

Pagrindimas

Būtina reglamente atsižvelgti į sąžiningų trečiųjų asmenų, kuriems gali daryti poveikį nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti, teises.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  prieš nuspręsdama taikyti kurį nors nepripažinimo ir nevykdymo pagrindą, vykdančioji institucija turėtų pasikonsultuoti su priimančiąja institucija, kad galėtų gauti visą būtiną papildomą informaciją;

(27)  prieš nuspręsdama taikyti kurį nors nepripažinimo ir nevykdymo pagrindą, vykdančioji institucija turėtų nepagrįstai nedelsdama pasikonsultuoti su priimančiąja institucija, kad galėtų gauti būtiną papildomą informaciją;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  priimančiajai institucijai turėtų būti nedelsiant pranešama, kad nutarimo neįmanoma įvykdyti. Nutarimo galėtų būti neįmanoma įvykdyti dėl to, kad turtas jau yra konfiskuotas, dingęs, jo negalima rasti priimančiosios institucijos nurodytoje vietoje arba turto buvimo vieta nenurodyta pakankamai tiksliai;

(29)  priimančiajai institucijai turėtų būti nepagrįstai nedelsiant pranešama apie priežastis, dėl kurių nutarimo neįmanoma vykdyti. Nutarimo galėtų būti neįmanoma įvykdyti dėl to, kad turtas jau yra konfiskuotas, dingęs, jo negalima rasti priimančiosios institucijos nurodytoje vietoje arba turto buvimo vieta nenurodyta pakankamai tiksliai;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  kai kyla abejonių dėl turto, kuris yra nutarimo konfiskuoti dalykas, buvimo vietos, valstybės narės siekdamos nustatyti tikrąją tokio turto buvimo vietą turėtų naudoti visas turimas priemones, įskaitant visas turimas informacijos sistemas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  nutarimo konfiskuoti arba įšaldyti vykdymui turėtų būti taikoma vykdančiosios valstybės teisė ir tik jos institucijos turėtų būti kompetentingos spręsti dėl vykdymo tvarkos;

(30)  nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti vykdymui turėtų būti taikoma vykdančiosios valstybės teisė ir tik jos institucijos turėtų būti kompetentingos spręsti dėl vykdymo tvarkos;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  tam, kad šio reglamento praktinis veikimas būtų tinkamas, būtina, kad dalyvaujančios kompetentingos nacionalinės institucijos palaikytų glaudžius ryšius, visų pirma tais atvejais, kai nutarimas konfiskuoti vienu metu vykdomas daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Taigi kompetentingos institucijos prireikus turėtų tarpusavyje konsultuotis;

(31)  tam, kad šio reglamento praktinis veikimas būtų tinkamas, būtina, kad dalyvaujančios kompetentingos nacionalinės institucijos palaikytų glaudžius ryšius ir kuo geriau bendradarbiautų, visų pirma tais atvejais, kai nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti vienu metu vykdomas daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Taigi kompetentingos institucijos turėtų tarpusavyje konsultuotis ir naudotis šiuolaikinėmis ryšių technologijomis, kurios yra priimtinos pagal atitinkamų valstybių narių proceso taisykles;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  tarpvalstybinėse bylose neturėtų būti pažeidžiamos nukentėjusiųjų teisės į žalos atlyginimą ir restituciją. Disponavimo konfiskuotu turtu taisyklėse nukentėjusiųjų patirtos žalos atlyginimui ir turto grąžinimui turėtų būti teikiama pirmenybė. Valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į savo prievoles pagal Direktyvą 2010/24/ES36 padėti vykdyti kitų valstybių narių reikalavimus, susijusius su mokesčiais;

(32)  tarpvalstybinėse bylose nepažeidžiamos nukentėjusiųjų teisės į žalos atlyginimą ir restituciją. Disponavimo konfiskuotu turtu taisyklėse nukentėjusiųjų patirtos žalos atlyginimui ir turto grąžinimui teikiama pirmenybė. Valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į savo prievoles pagal Direktyvą 2010/24/ES36 padėti vykdyti kitų valstybių narių reikalavimus, susijusius su mokesčiais;

_________________

_________________

36 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyva 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis (OL L 84, 2010 3 31, p. 1).

36 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyva 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis (OL L 84, 2010 3 31, p. 1).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  turtas, įšaldytas siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti, ir konfiskuotas turtas turėtų būti tinkamai administruojami, kad nenuvertėtų, juos būtų galima toliau panaudoti socialiniais tikslais ir išvengti tolesnio nusikaltėlių įsiskverbimo rizikos. Todėl valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių, įskaitant turto pardavimą arba perleidimą, kad tokio nuvertėjimo nuostoliai būtų kuo mažesni ir būtų siekiama socialinių tikslų. Jos turėtų imtis visų atitinkamų teisėkūros ar kitokio pobūdžio priemonių, pvz., įsteigti nacionalinę centrinę turto administravimo tarnybą arba sukurti panašius mechanizmus, kad būtų tinkamai administruojamas įšaldytas arba konfiskuotas turtas. Todėl būtų naudinga apsvarstyti galimybę sukerti Sąjungos fondą, kuriame būtų kaupiama valstybėse narėse konfiskuoto turto dalis. Tokio fondo lėšos turėtų būti skiriamos Sąjungos piliečių, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų asociacijų ir kitų pilietinės visuomenės organizacijų bandomiesiems projektams, skatinant veiksmingą pakartotinį konfiskuoto turto panaudojimą socialiniais tikslais;

Pagrindimas

Svarbu skatinti Europos lygmeniu ir valstybėse narėse optimaliai administruoti įšaldytą ir konfiskuotą turtą ir jį pakartotinai naudoti socialiniais tikslais, siekiant atlyginti žalą nuo organizuoto nusikalstamumo nukentėjusiems asmenims, jų šeimoms ir įmonėms arba siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamumu.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32b)  disponavimo konfiskuotu turtu taisyklėse turėtų būti numatytos suderintos žalos atlyginimo policijos ir valstybės pareigūnų, kurie žuvo vykdydami savo pareigas, šeimoms, taip pat policijos ir valstybės pareigūnams, kurie vykdydami savo pareigas liko neįgalūs visam gyvenimui, formas. Todėl kiekviena valstybė narė turėtų numatyti fondo, iš kurio būtų atlyginama žala šiems asmenims, steigimą ir skirti šiam fondui dalį konfiskuoto turto;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

32 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32c)  konfiskuotą turtą panaudojant socialiniais tikslais skatinama ir remiama teisėtumo kultūros sklaida, pagalba nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims bei kova su organizuotu nusikalstamumu, taigi taip kuriamos geros priemonės, naudingos atitinkamos teritorijos bendruomenei ir socialiniam bei ekonominiam vystymuisi, o jas įgyvendinant galima pasitelkti ir nevyriausybines organizacijas, taikančias objektyvius kriterijus. Todėl valstybės narės turėtų būti skatinamos taikyti tokią praktiką;

Pagrindimas

Svarbu skatinti Europos lygmeniu ir valstybėse narėse optimaliai administruoti įšaldytą ir konfiskuotą turtą ir jį pakartotinai naudoti socialiniais tikslais, siekiant atlyginti žalą nuo organizuoto nusikalstamumo nukentėjusiems asmenims, jų šeimoms ir įmonėms arba siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamumu.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

32 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32d)  kad pilietinė visuomenė galėtų konkrečiai suvokti valstybių narių veiksmų prieš organizuotą nusikalstamumą, įskaitant mafijos pobūdžio nusikaltimus, veiksmingumą ir kad pajamos iš tikrųjų būtų paimtos iš nusikaltėlių, būtina nustatyti bendras priemones, siekiant išvengti, kad nusikalstamos organizacijos vėl nepradėtų valdyti neteisėtai įgyto turto. Kai kurių valstybių narių geriausia patirtis parodė, kad yra veiksmingos šios priemonės: turto administravimo tarnybų ar panašių mechanizmų atliekamas turto valdymas ir administravimas, konfiskuoto turto naudojimas projektams, kuriais siekiama pasipriešinti ir užkirsti kelią nusikaltimams, taip pat kitais instituciniais, viešaisiais ar socialiniais tikslais;

Pagrindimas

Svarbu skatinti Europos lygmeniu ir valstybėse narėse optimaliai administruoti įšaldytą ir konfiskuotą turtą ir jį pakartotinai naudoti socialiniais tikslais, siekiant atlyginti žalą nuo organizuoto nusikalstamumo nukentėjusiems asmenims, jų šeimoms ir įmonėms arba siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamumu.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

32 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32e)  konfiskuotas turtas turėtų būti tinkamai valdomas siekiant dar kartą patvirtinti ir skatinti teisėtumo laikymąsi, panaudojant tokį turtą tiesiogiai nuo nusikalstamų ir teroristinių organizacijų veiklos nukentėjusių bendruomenių socialiniams ir ekonominiams interesams tenkinti;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kiekviena suinteresuotoji šalis, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, turėtų turėti teisių gynimo nuo nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo priemonių, kad galėtų apsaugoti savo teises, įskaitant veiksmingą galimybę užginčyti nutarimą teisme arba reikalauti savo nuosavybės teisės ar kitų turtinių teisių pagal Direktyvą 2014/42/ES. Ieškinys turėtų būti pareikštas vykdančiosios valstybės teisme;

(34)  kiekviena suinteresuotoji šalis, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, turėtų turėti teisių gynimo nuo nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo priemonių, kad galėtų apsaugoti savo teises, įskaitant teisę susipažinti su bylos dokumentais ir veiksmingą galimybę užginčyti nutarimą teisme arba reikalauti savo nuosavybės teisės ar kitų turtinių teisių pagal Direktyvą 2014/42/ES. Ieškinys turėtų būti pareikštas vykdančiosios valstybės teisme;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  kad būtų galima keisti šio reglamento I ir II prieduose nustatytą liudijimą ir formą, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad Komisija, vykdydama su deleguotaisiais aktais susijusius parengiamuosius darbus, tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo visus elementus, nurodytus abiejuose liudijimuose (I ir II priedai), turi nustatyti ir apibrėžti teisės aktų leidėjas. Komisijai deleguoti įgaliojimus šiuo klausimu nėra nei būtina, nei tikslinga.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  kad būtų galima keisti šio reglamento I ir II prieduose nustatytą liudijimą ir formą, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad Komisija, vykdydama su deleguotaisiais aktais susijusius parengiamuosius darbus, tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(35)  kad būtų galima keisti šio reglamento I ir II prieduose nustatytą liudijimą ir formą, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad Komisija, vykdydama su deleguotaisiais aktais susijusius parengiamuosius darbus, tinkamai konsultuotųsi su specializuotomis valstybių narių institucijomis ir atitinkamomis Europos agentūromis, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame reglamente nustatomos taisyklės, pagal kurias valstybė narė pripažįsta ir savo teritorijoje vykdo vykstant baudžiamajam procesui kitos valstybės narės priimtą nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti.

1.  Šiame reglamente nustatomos taisyklės, pagal kurias valstybė narė pripažįsta ir savo teritorijoje vykdo kitos valstybės narės vykstant procesams baudžiamosiose bylose priimtą nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šis reglamentas nekeičia pareigos gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus ES sutarties 6 straipsnyje.

2.  Šis reglamentas nekeičia pareigos gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus ES sutarties 6 straipsnyje ir Chartijoje, visų pirma teisę į gynybą, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę į nuosavybę.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Priimančioji institucija, priimdama nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti, užtikrina, kad būtų laikomasi būtinumo ir proporcingumo principų.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  nutarimas konfiskuoti – galutinė teismo dėl nusikalstamos veikos priimta bausmė ar priemonė, kurios pasekmė yra galutinis turto paėmimas iš fizinio arba juridinio asmens;

1)  nutarimas konfiskuoti – teismo dėl nusikalstamos veikos priimta priemonė, kurios pasekmė yra galutinis turto paėmimas iš fizinio arba juridinio asmens;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  turtas – bet kokios rūšies materialus arba nematerialus, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas ir teisiniai dokumentai ar raštai, patvirtinantys nuosavybės teisę arba teisę į tokį turtą, kurį priimančioji institucija laiko:

3)  turtas – pinigai arba bet koks materialus arba nematerialus, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, taip pat ribotos nuosavybės teisės ir teisiniai dokumentai arba priemonės, įrodantys teisę į tokį turtą (arba į jo dalį), kurį priimančioji institucija laiko:

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  priimančioji valstybė – valstybė narė, kurioje vykstant baudžiamajam procesui priimamas nutarimas įšaldyti arba nutarimas konfiskuoti;

6)  priimančioji valstybė – valstybė narė, kurioje vykstant procesui baudžiamosiose bylose priimamas nutarimas įšaldyti arba nutarimas konfiskuoti;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunkčio 2 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  bet kuri kita priimančiosios valstybės apibrėžta kompetentinga institucija, pagal nacionalinę teisę kompetentinga vykstant baudžiamajam procesui nutarti įšaldyti turtą arba įvykdyti nutarimą įšaldyti. Be to, prieš perduodant nutarimą įšaldyti vykdančiajai institucijai, patikrinus, ar jis atitinka šiame reglamente nustatytas tokio nutarimo priėmimo sąlygas, visų pirma 13 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, jį patvirtina priimančiosios valstybės teisėjas, teismas, tyrimą atliekantis teisėjas ar prokuroras. Jeigu tokia institucija patvirtino nutarimą, ta institucija nutarimo perdavimo tikslais taip pat gali būti laikoma priimančiąja institucija;

2)  bet kuri kita priimančiosios valstybės apibrėžta kompetentinga institucija, kompetentinga baudžiamosiose bylose; pagal nacionalinę teisę kompetentinga nutarti įšaldyti turtą arba vykdyti nutarimą įšaldyti. Be to, prieš perduodant nutarimą įšaldyti vykdančiajai institucijai, patikrinus, ar jis atitinka šiame reglamente nustatytas tokio nutarimo priėmimo sąlygas, visų pirma 13 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, jį patvirtina priimančiosios valstybės teisėjas, teismas, tyrimą atliekantis teisėjas ar prokuroras. Jeigu tokia institucija patvirtino nutarimą, ta institucija nutarimo perdavimo tikslais taip pat gali būti laikoma priimančiąja institucija;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai priimamas nutarimas konfiskuoti, priimančiosios valstybės apibrėžta kompetentinga institucija pagal nacionalinę teisę yra kompetentinga užtikrinti teismo priimto nutarimo konfiskuoti vykdymą vykstant baudžiamajam procesui;

b)  kai priimamas nutarimas konfiskuoti, priimančiosios valstybės apibrėžta kompetentinga institucija pagal nacionalinę teisę yra kompetentinga užtikrinti teismo priimto nutarimo konfiskuoti vykdymą baudžiamosiose bylose;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  suinteresuotoji šalis – bet koks fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, kuriam daromas poveikis šiuo reglamentu pagal vykdančiosios valstybės nacionalinę teisę;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nutarimas įšaldyti arba nutarimas konfiskuoti vykdomas netikrinant veikų abipusio baudžiamumo, jeigu veikos, dėl kurių priimtas tas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti, yra vienas ar daugiau iš šių priimančiosios valstybės teisėje apibrėžtų nusikaltimų, už kuriuos priimančiojoje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausia trukmė yra bent treji metai: :

1.  Nutarimas įšaldyti arba nutarimas konfiskuoti vykdomas netikrinant veikų abipusio baudžiamumo, jeigu veikos, dėl kurių priimtas tas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti, yra vienas ar daugiau nusikaltimų, nurodytų Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos1a 2 straipsnio 2 dalyje.

  dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje,

 

  terorizmas,

 

  prekyba žmonėmis,

 

  seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija,

 

  neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis,

 

  neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis,

 

  korupcija,

 

  sukčiavimas ir su sukčiavimu susijusios nusikalstamos veikos, apibrėžtos Direktyvoje 2017/xxx/ES dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu,

 

  sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuriuo daromas poveikis Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos,

 

  nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas,

 

  valiutos, įskaitant eurą, klastojimas,

 

  elektroniniai nusikaltimai,

 

  nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančių rūšių gyvūnais ir nykstančių rūšių bei veislių augalais,

 

  pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi,

 

  nužudymas, sunkus kūno sužalojimas,

 

  neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais,

 

  žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas,

 

  rasizmas ir ksenofobija,

 

  organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas,

 

  neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius,

 

  apgaulė,

 

  reketas ir turto prievartavimas,

 

  gaminių klastojimas ir piratavimas,

 

  administracinių dokumentų klastojimas ir neteisėta prekyba jais,

 

  sukčiavimas negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimas,

 

  neteisėta prekyba hormoninėmis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis,

 

  neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis,

 

  prekyba vogtomis transporto priemonėmis,

 

  išžaginimas,

 

  padegimas,

 

  Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai,

 

  neteisėtas orlaivių ar laivų užgrobimas,

 

  sabotažas.

 

 

__________________

 

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priimančioji institucija nutarimą konfiskuoti ar jo patvirtintą kopiją kartu su 7 straipsnyje numatytu liudijimu tiesiogiai perduoda vykdančiajai institucijai arba, kai taikytina, 27 straipsnio 2 dalyje nurodytai centrinei institucijai bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, ir tokiomis sąlygomis, kad vykdančioji institucija galėtų nustatyti autentiškumą.

1.  Priimančioji institucija nutarimą konfiskuoti kartu su 7 straipsnyje numatytu liudijimu tiesiogiai perduoda vykdančiajai institucijai ir praneša 27 straipsnio 2 dalyje nurodytai centrinei institucijai bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, ir tokiomis sąlygomis, kad vykdančioji institucija galėtų nustatyti jo autentiškumą.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jeigu nutarimą konfiskuoti gaunanti vykdančiosios valstybės institucija nėra kompetentinga jį pripažinti ir imtis reikiamų priemonių jam vykdyti, ji tą nutarimą konfiskuoti nedelsdama perduoda kompetentingai savo valstybės narės vykdančiajai institucijai ir apie tai praneša priimančiajai institucijai.

6.  Jeigu nutarimą konfiskuoti gaunanti vykdančiosios valstybės institucija nėra kompetentinga jį pripažinti ir imtis reikiamų priemonių jam vykdyti, ji tą nutarimą konfiskuoti nedelsdama ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduoda kompetentingai savo valstybės narės vykdančiajai institucijai ir apie tai praneša priimančiajai institucijai.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nutarimas konfiskuoti pagal 4 straipsnį vienu metu gali būti perduodamas tik vienai vykdančiajai valstybei.

1.  Iš esmės nutarimas konfiskuoti pagal 4 straipsnį vienu metu gali būti perduodamas tik vienai vykdančiajai valstybei.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nutarimas konfiskuoti, susijęs su konkrečiais turto vienetais, daugiau negu vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu gali būti perduodamas tais atvejais, kai:

2.  Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, nutarimas konfiskuoti, susijęs su konkrečiais turto vienetais, daugiau negu vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu gali būti perduodamas tais atvejais, kai:

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nutarimas konfiskuoti, susijęs su pinigų suma, daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu gali būti perduodamas tais atvejais, kai priimančioji institucija mano, kad tam yra specialus poreikis, visų pirma, kai:

3.  Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, nutarimas konfiskuoti, susijęs su pinigų suma, daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu gali būti perduodamas tais atvejais, kai priimančioji institucija mano, kad tam yra specialus poreikis, visų pirma, kai:

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu nutarimas konfiskuoti, susijęs su pinigų suma, perduodamas vienai ar daugiau vykdančiųjų valstybių, jį vykdant gaunama bendra vertė negali viršyti nutarime konfiskuoti nurodytos didžiausios sumos.

2.  Jeigu nutarimas konfiskuoti, susijęs su pinigų suma, perduodamas vienai ar daugiau vykdančiųjų valstybių, jį vykdant gaunama bendra vertė negali viršyti nutarime konfiskuoti nurodytos didžiausios sumos. Tais atvejais, kai sumos dalis jau konfiskuota, tokia suma visiškai atskaitoma iš sumos, kuri konfiskuota vykdančiojoje valstybėje.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priimančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, nedelsdama atitinkamai informuoja vykdančiąją instituciją:

Priimančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, nedelsdama ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną atitinkamai informuoja vykdančiąją instituciją:

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jeigu visas nutarimas įšaldyti ar konfiskuoti arba jo dalis buvo įvykdyta priimančiojoje valstybėje arba kitoje vykdančiojoje valstybėje, nurodydama sumą, kurios atžvilgiu nutarimas įšaldyti ar konfiskuoti dar nebuvo įvykdytas;

b)  jeigu visas nutarimas konfiskuoti arba jo dalis buvo įvykdyta priimančiojoje valstybėje arba kitoje vykdančiojoje valstybėje, nurodydama sumą, kurios atžvilgiu nutarimas konfiskuoti dar nebuvo įvykdytas;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu priimančioji valstybė nurodo norinti dėl bet kokios priežasties atsiimti nutarimą konfiskuoti iš vykdančiosios valstybės, vykdančioji valstybė nedelsdama nutraukia to nutarimo vykdymą.

4.  Jeigu priimančioji valstybė nurodo norinti dėl bet kokios priežasties atsiimti nutarimą konfiskuoti iš vykdančiosios valstybės, vykdančioji valstybė nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nutraukia to nutarimo vykdymą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Standartinis liudijimas

Standartinis liudijimas dėl nutarimo konfiskuoti priėmimo

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vos užbaigusi vykdyti nutarimą, vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, apie tai praneša priimančiajai institucijai.

4.  Vos užbaigusi vykdyti nutarimą, vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, apie tai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 12 valandų praneša priimančiajai institucijai.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nutarimų konfiskuoti nepripažinimo ir nevykdymo pagrindai

Nutarimų konfiskuoti privalomi ir neprivalomi nepripažinimo ir nevykdymo pagrindai

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuspręsti nepripažinti nutarimų konfiskuoti ir jų nevykdyti vykdančioji institucija gali tik tais atvejais, kai:

Vykdančioji institucija nusprendžia nepripažinti nutarimų konfiskuoti ir jų nevykdyti tais atvejais, kai:

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  7 straipsniu nustatytas liudijimas yra neišsamus, aiškiai neteisingas arba aiškiai neatitinka nutarimo konfiskuoti ir jis nebuvo išsamiai užpildytas pirma pasikonsultavus pagal 2 dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nutarimas konfiskuoti grindžiamas nusikalstama veika, padaryta ne priimančiosios valstybės teritorijoje, bet visa arba iš dalies padaryta vykdančiosios valstybės teritorijoje, o veika, su kuria susijęs priimtas nutarimas konfiskuoti, vykdančiojoje valstybėje nelaikoma nusikaltimu;

Išbraukta.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  nutarimas konfiskuoti yra dėl konkretaus turto vieneto, kuris nėra nei fizinio ar juridinio asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas konfiskuoti priimančiojoje valstybėje, nuosavybė, nei jokio kito fizinio ar juridinio asmens, kuris buvo procedūros priimančiojoje valstybėje šalimi, nuosavybė;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  3 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju veika, kuria grindžiamas nutarimas konfiskuoti, pagal vykdančiosios valstybės teisę nelaikoma nusikaltimu; tačiau mokesčių ar rinkliavų, muitų ar valiutos keitimo atveju nutarimo konfiskuoti negali būti atsisakyta vykdyti remiantis tuo, kad vykdančiosios valstybės teisėje nenumatyti tokie pat mokesčiai ar rinkliavos arba tokios pat mokesčius, rinkliavas, muitus ir valiutos keitimą reglamentuojančios taisyklės, kaip priimančiosios valstybės teisėje;

Išbraukta.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  esama pagrįstų priežasčių manyti, kad nutarimo konfiskuoti vykdymas būtų nesuderinamas su vykdančiosios valstybės narės prievolėmis pagal ES sutarties 6 straipsnį ir Chartiją.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Vykdančioji institucija gali nuspręsti nepripažinti nutarimų konfiskuoti ir jų nevykdyti tais atvejais, kai:

 

a)  7 straipsnyje nustatytas liudijimas yra neišsamus, aiškiai neteisingas arba aiškiai neatitinka nutarimo konfiskuoti ir jis nebuvo išsamiai užpildytas pirma pasikonsultavus pagal 2 dalį arba jeigu išdėstytos sąlygos neatitinka 7 straipsnio 2 dalyje išdėstytų reikalavimų;

 

b)  nutarimas konfiskuoti grindžiamas nusikalstama veika, kuri visa arba iš dalies padaryta ne priimančiosios valstybės teritorijoje, o vykdančiosios valstybės teritorijoje, ir veika, su kuria susijęs priimtas nutarimas konfiskuoti, vykdančiojoje valstybėje nelaikoma nusikaltimu;

 

c)  3 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju elgesys, kuriuo grindžiamas nutarimas konfiskuoti, pagal vykdančiosios valstybės teisę nelaikoma nusikaltimu; tačiau mokesčių ar rinkliavų, muitų ar valiutos keitimo atveju nutarimo konfiskuoti negali būti atsisakyta vykdyti remiantis tuo, kad vykdančiosios valstybės teisėje nenumatyti tokie pat mokesčiai ar rinkliavos arba tokios pat mokesčius, rinkliavas, muitus ir valiutos keitimą reglamentuojančios taisyklės ar su jais susijusios nusikalstamos veikos, kaip priimančiosios valstybės teisėje;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jeigu priimančioji institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkamas turtas neišvengiamai bus perkeltas ar sunaikintas arba kad konfiskavimą būtina įvykdyti nedelsiant, ji nutarime konfiskuoti nurodo, kad konfiskavimo priemonė turi būti įgyvendinta konkrečią dieną. Vykdančioji institucija visapusiškai atsižvelgia į šį reikalavimą ir per nustatytą terminą vykdo nutarimą konfiskuoti.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdančioji institucija sprendimą dėl nutarimo konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo priima nedelsdama ir, nedarant poveikio 5 daliai, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kurią gavo nutarimą konfiskuoti.

2.  Vykdančioji institucija sprendimą dėl nutarimo konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo priima nedelsdama ir, nedarant poveikio 5 daliai, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gavo nutarimą konfiskuoti.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu vykdančioji institucija pagal 9 straipsnio 2 dalį konsultuojasi su priimančiąja institucija, sprendimą dėl nutarimo konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo ji priima nedelsdama ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo konsultacijų.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai nedelsdama praneša apie sprendimą dėl nutarimo konfiskuoti.

3.  Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 12 valandų praneša apie sprendimą dėl nutarimo konfiskuoti.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Išskyrus atvejus, kai yra 11 straipsnyje nurodytų atidėjimo pagrindų, vykdančioji institucija konfiskavimą vykdo nedelsdama ir, nedarant poveikio šio straipsnio 5 daliai, jį įvykdo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

4.  Išskyrus atvejus, kai yra 11 straipsnyje nurodytų atidėjimo pagrindų, vykdančioji institucija konfiskavimą vykdo nedelsdama ir, nedarant poveikio šio straipsnio 5 daliai, jį įvykdo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu konkrečiu atveju neįmanoma laikytis 2 arba 4 dalyje nurodytų terminų, vykdančioji institucija nedelsdama bet kuriuo būdu praneša apie tai priimančiajai institucijai, nurodo uždelsimo priežastis ir konsultuojasi su priimančiąja institucija dėl tinkamo laiko konfiskavimui įvykdyti. Tokiu atveju 2 arba 4 dalyje nustatytas terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 30 dienų.

5.  Jeigu konkrečiu atveju neįmanoma laikytis 2 arba 4 dalyje nurodytų terminų, vykdančioji institucija nedelsdama ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, praneša apie tai priimančiajai institucijai, nurodo uždelsimo priežastis ir konsultuojasi su priimančiąja institucija dėl tinkamo laiko konfiskavimui įvykdyti. Tokiu atveju 2 arba 4 dalyje nustatytas terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 20 darbo dienų.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai nedelsdama praneša apie nutarimo vykdymo atidėjimą, įskaitant atidėjimo pagrindus ir, jeigu įmanoma, numatomą atidėjimo trukmę.

2.  Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 48 valandas praneša apie nutarimo vykdymo atidėjimą, įskaitant atidėjimo pagrindus ir, jeigu įmanoma, numatomą atidėjimo trukmę. Jei vykdymas atidedamas pagal 1 dalies b punkto nuostatas, priimančioji institucija tais atvejais, kai nutarimas konfiskuoti vykdomas daugiau negu vienoje valstybėje narėje, pateikia naujus nurodymus, susijusius su tikslia konfiskuotinų pinigų suma.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai tik atidėjimo pagrindas išnyksta, vykdančioji institucija nedelsdama imasi būtinų priemonių nutarimui vykdyti ir bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, praneša apie tai priimančiajai institucijai.

3.  Kai tik atidėjimo pagrindas išnyksta, vykdančioji institucija nedelsdama ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų imasi būtinų priemonių nutarimui vykdyti ir bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, praneša apie tai priimančiajai institucijai.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu, net ir po konsultacijos su priimančiąja institucija, nutarimo konfiskuoti neįmanoma įvykdyti, nes konfiskuotinas turtas jau yra konfiskuotas, dingęs, sunaikintas, jo negalima rasti liudijime nurodytoje vietoje arba turto buvimo vieta nenurodyta pakankamai tiksliai, apie tai nedelsiant pranešama priimančiajai institucijai. Jeigu įmanoma, nutarimas gali būti įvykdytas pagal 8 straipsnio 2 arba 3 dalį panaudojant kitą turtą.

Jeigu, net ir po konsultacijos su priimančiąja institucija, nutarimo konfiskuoti neįmanoma įvykdyti, nes konfiskuotinas turtas jau yra konfiskuotas, dingęs, sunaikintas, jo negalima rasti liudijime nurodytoje vietoje arba turto buvimo vieta nenurodyta pakankamai tiksliai, apie tai nedelsiant ir ne vėliau kaip per 48 valandas pranešama priimančiajai institucijai. Jeigu įmanoma, nutarimas gali būti įvykdytas pagal 8 straipsnio 2 arba 3 dalį panaudojant kitą turtą.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Pareiga informuoti suinteresuotąsias šalis

 

1.  Įvykdžiusi nutarimą konfiskuoti ir ne vėliau kaip per 48 valandas po įvykdymo, vykdančioji institucija apie savo sprendimą praneša asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, ir visoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis.

 

2.  Pranešime nurodomos priežastys, dėl kurių priimtas nutarimas konfiskuoti, nutarimą priėmusi institucija ir galiojančios teisių gynimo priemonės, nustatytos vykdančiosios valstybės nacionalinėje teisėje.

 

3.  Pranešime pateikiama svarbi informacija apie priežastis, dėl kurių priimtas nutarimas konfiskuoti, apie nutarimą priėmusią instituciją ir apie galiojančias teisių gynimo priemones, nustatytas vykdančiosios valstybės nacionalinėje teisėje, tokiu būdu, kad asmuo galėtų pasinaudoti veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priimti šį nutarimą yra būtina ir proporcinga, siekiant laikinai užkirsti kelią turto, kuris vėliau prireikus gali būti konfiskuotas, sunaikinimui, pakeitimui, perkėlimui, perleidimui ar disponavimui juo, atsižvelgiant į atitinkamo asmens teises;

a)  priimti šį nutarimą yra būtina ir proporcinga, siekiant laikinai užkirsti kelią turto, kuris vėliau prireikus gali būti konfiskuotas, sunaikinimui, pakeitimui, perkėlimui, perleidimui ar disponavimui juo, atsižvelgiant į atitinkamo asmens ir kitų sąžiningų trečiųjų šalių teises;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  šis nutarimas tokiomis pat sąlygomis galėtų būti priimtas panašioje vidaus byloje ir

b)  šis nutarimas tokiomis pat sąlygomis galėtų būti priimtas panašioje vidaus byloje ir nutarimo priėmimo priežastis ar priežastys yra tinkamai nurodytos.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nutarimo priėmimo priežastis ar priežastys yra tinkamai nurodytos, bent jau glaustai.

Išbraukta.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priimančioji institucija nutarimą įšaldyti 16 straipsnyje nurodyta forma tiesiogiai perduoda vykdančiajai institucijai arba, kai taikytina, 27 straipsnio 2 dalyje nurodytai centrinei institucijai bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, ir tokiomis sąlygomis, kad vykdančioji institucija galėtų nustatyti autentiškumą.

1.  Priimančioji institucija nutarimą įšaldyti 16 straipsnyje nurodytu liudijimu tiesiogiai perduoda vykdančiajai institucijai ir apie jį praneša 27 straipsnio 2 dalyje nurodytai centrinei institucijai bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, ir tokiomis sąlygomis, kad vykdančioji institucija galėtų nustatyti jo autentiškumą.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jame pateikiamas nurodymas, kad turtas turi likti vykdančiojoje valstybėje, kol pagal 4 straipsnį bus perduotas nutarimas konfiskuoti. Priimančioji institucija 16 straipsnyje nurodytoje formoje nurodo numatomą to nutarimo perdavimo datą.

b)  jame pateikiamas nurodymas, kad turtas turi likti vykdančiojoje valstybėje, kol pagal 4 straipsnį bus perduotas nutarimas konfiskuoti. Priimančioji institucija 16 straipsnyje nurodytame liudijime nurodo numatomą to nutarimo perdavimo datą.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jeigu nutarimą įšaldyti gaunanti vykdančioji institucija nėra kompetentinga jį pripažinti ir imtis reikiamų priemonių jam vykdyti, ji tą nutarimą įšaldyti nedelsdama perduoda kompetentingai savo valstybės narės vykdančiajai institucijai ir apie tai praneša priimančiajai institucijai.

8.  Jeigu nutarimą įšaldyti gaunanti vykdančioji institucija nėra kompetentinga jį pripažinti ir imtis reikiamų priemonių jam vykdyti, ji tą nutarimą įšaldyti nedelsdama ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduoda kompetentingai savo valstybės narės vykdančiajai institucijai ir apie tai praneša priimančiajai institucijai.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nutarimas įšaldyti pagal 14 straipsnį vienu metu gali būti perduodamas tik vienai vykdančiajai valstybei.

1.  Iš esmės nutarimas įšaldyti pagal 14 straipsnį vienu metu gali būti perduodamas tik vienai vykdančiajai valstybei.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nutarimas įšaldyti, susijęs su konkrečiais turto vienetais, daugiau negu vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu gali būti perduodamas tais atvejais, kai:

2.  Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, nutarimas įšaldyti, susijęs su konkrečiais turto vienetais, daugiau negu vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu gali būti perduodamas tais atvejais, kai:

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nutarimas įšaldyti, susijęs su pinigų suma, daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu gali būti perduodamas tais atvejais, kai priimančioji institucija mano, kad tam yra specialus poreikis, visų pirma, kai yra tikėtina, kad apskaičiuotosios turto, kuris gali būti įšaldytas priimančiojoje valstybėje ir bet kurioje vykdančiojoje valstybėje, vertės nepakaks visai nutarime įšaldyti nurodytai sumai padengti.

3.  Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, nutarimas įšaldyti, susijęs su pinigų suma, daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu gali būti perduodamas tais atvejais, kai priimančioji institucija mano, kad tam yra specialus poreikis, visų pirma, kai yra tikėtina, kad apskaičiuotosios turto, kuris gali būti įšaldytas priimančiojoje valstybėje ir bet kurioje vykdančiojoje valstybėje, vertės nepakaks visai nutarime įšaldyti nurodytai sumai padengti.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nutarimo įšaldyti forma

Standartinis liudijimas dėl nutarimo įšaldyti priėmimo

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nutarimas įšaldyti priimamas II priede nustatyta forma.

Išbraukta.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Priimančioji institucija užpildo šią formą, pasirašo ir patvirtina, kad jos turinys yra tikslus ir teisingas.

2.  Priimančioji institucija užpildo II priede nustatytą liudijimą, pasirašo ir patvirtina, kad jo turinys yra tikslus ir teisingas.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Vos užbaigusi vykdyti nutarimą, vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, apie tai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 12 valandų praneša priimančiajai institucijai.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Be to, vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, per 3 darbo dienas nuo nutarimo įšaldyti vykdymo dienos praneša priimančiajai institucijai apie priemones, kurių imtasi nutarimui įšaldyti vykdyti, jų rezultatus, įskaitant įšaldyto turto aprašymą ir apytikriai apskaičiuotą jo vertę.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nutarimų įšaldyti nepripažinimo ir nevykdymo pagrindai

Nutarimų įšaldyti privalomi ir neprivalomi nepripažinimo ir nevykdymo pagrindai

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nuspręsti nepripažinti nutarimo įšaldyti ir jo nevykdyti vykdančioji institucija gali tik tais atvejais, kai:

1.  Vykdančioji institucija nusprendžia nepripažinti nutarimų įšaldyti ir nevykdyti tais atvejais, kai:

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  16 straipsnyje numatyta forma yra neišsami arba aiškiai neteisinga ir ji nebuvo išsamiai užpildyta pirma pasikonsultavus pagal 2 dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nutarimas pagrįstas nusikalstama veika, padaryta ne priimančiosios valstybės teritorijoje, bet visa arba iš dalies padaryta vykdančiosios valstybės teritorijoje, o veika, su kuria susijęs priimtas nutarimas įšaldyti, vykdančiojoje valstybėje nelaikoma nusikaltimu;

Išbraukta.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  nutarimas įšaldyti yra dėl konkretaus turto vieneto, kuris nėra nei fizinio ar juridinio asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas konfiskuoti priimančiojoje valstybėje, nuosavybė, nei jokio kito fizinio ar juridinio asmens, kuris buvo procedūros priimančiojoje valstybėje šalimi, nuosavybė;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  3 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju veika, kuria grindžiamas nutarimas įšaldyti, pagal vykdančiosios valstybės teisę nelaikoma nusikaltimu; tačiau mokesčių ar rinkliavų, muitų ar valiutos keitimo atveju nutarimo įšaldyti negali būti atsisakyta vykdyti remiantis tuo, kad vykdančiosios valstybės teisėje nenumatyti tokie pat mokesčiai ar rinkliavos arba tokios pat mokesčius, rinkliavas, muitus ir valiutos keitimą reglamentuojančios taisyklės, kaip priimančiosios valstybės teisėje;

Išbraukta.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  esama pagrįstų priežasčių manyti, kad nutarimo įšaldyti vykdymas būtų nesuderinamas su vykdančiosios valstybės narės prievolėmis pagal ES sutarties 6 straipsnį ir Chartiją.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Vykdančioji institucija gali nuspręsti nepripažinti ir nevykdyti nutarimų įšaldyti tais atvejais, kai:

 

a)  16 straipsnyje nustatytas liudijimas yra neišsamus arba aiškiai neteisingas ir nebuvo išsamiai užpildytas pirma pasikonsultavus pagal 2 dalį arba jeigu išdėstytos sąlygos neatitinka 16 straipsnio 3 dalyje išdėstytų reikalavimų;

 

b)  nutarimas pagrįstas nusikalstama veika, padaryta ne priimančiosios valstybės teritorijoje, bet visa arba iš dalies padaryta vykdančiosios valstybės teritorijoje, o veika, su kuria susijęs priimtas nutarimas įšaldyti, vykdančiojoje valstybėje nelaikoma nusikaltimu;

 

c)  3 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju veika, kuria grindžiamas nutarimas įšaldyti, pagal vykdančiosios valstybės teisę nelaikoma nusikaltimu; tačiau mokesčių ar rinkliavų, muitų ar valiutos keitimo atveju nutarimo įšaldyti negali būti atsisakyta vykdyti remiantis tuo, kad vykdančiosios valstybės teisėje nenumatyti tokie pat mokesčiai ar rinkliavos arba tokios pat mokesčius, rinkliavas, muitus ir valiutos keitimą reglamentuojančios taisyklės ar su jais susijusios nusikalstamos veikos, kaip priimančiosios valstybės teisėje;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdančioji institucija gali nuspręsti panaikinti nutarimą įšaldyti, jeigu, jį vykdydama, sužino, kad taikomas vienas iš nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų.

3.  Vykdančioji institucija gali nuspręsti panaikinti nutarimą įšaldyti, jeigu, jį vykdydama, sužino, kad taikomas vienas iš nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų. Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai praneša apie sprendimo atšaukti nutarimą įšaldyti priežastis.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu priimančioji institucija nutarime įšaldyti nurodo, jog yra teisėtų priežasčių manyti, kad atitinkamas turtas neišvengiamai bus perkeltas arba sunaikintas ir kad įšaldymą būtina įvykdyti nedelsiant, arba jeigu priimančioji institucija nutarime įšaldyti nurodo, kad įšaldymo priemonė turi būti įgyvendinta konkrečią dieną, vykdančioji institucija visapusiškai atsižvelgia į šį reikalavimą.

2.  Jeigu priimančioji institucija nutarime įšaldyti nurodo, jog yra pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkamas turtas neišvengiamai bus perkeltas arba sunaikintas ir kad įšaldymą būtina įvykdyti nedelsiant, arba jeigu priimančioji institucija nutarime įšaldyti nurodo, kad įšaldymo priemonė turi būti įgyvendinta konkrečią dieną, vykdančioji institucija visapusiškai atsižvelgia į šį reikalavimą ir per nustatytą terminą vykdo nutarimą įšaldyti.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdančioji institucija sprendimą dėl nutarimo įšaldyti pripažinimo ir vykdymo arba dėl konsultacijos su priimančiąja institucija pagal 18 straipsnio 2 dalį priima kuo greičiau ir, nedarant poveikio šio straipsnio 7 daliai, ne vėliau kaip per 24 valandas po to, kai gauna nutarimą įšaldyti.

3.  Vykdančioji institucija sprendimą dėl nutarimo įšaldyti pripažinimo ir vykdymo arba dėl konsultacijos su priimančiąja institucija pagal 18 straipsnio 2 dalį priima kuo greičiau ir, nedarant poveikio šio straipsnio 7 daliai, ne vėliau kaip per 48 valandas po to, kai gauna nutarimą įšaldyti.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu vykdančioji institucija pagal 18 straipsnio 2 dalį konsultuojasi su priimančiąja institucija, sprendimą dėl nutarimo įšaldyti pripažinimo ir vykdymo ji priima nedelsdama.

4.  Jeigu vykdančioji institucija pagal 18 straipsnio 2 dalį konsultuojasi su priimančiąja institucija, sprendimą dėl nutarimo įšaldyti pripažinimo ir vykdymo ji priima nedelsdama ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo konsultacijų.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai nedelsdama praneša apie sprendimą dėl nutarimo įšaldyti.

5.  Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 12 valandų praneša apie sprendimą dėl nutarimo įšaldyti.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jeigu konkrečiu atveju neįmanoma laikytis 3 arba 6 dalyje nurodytų terminų, vykdančioji institucija bet kuriuo būdu nedelsdama praneša apie tai priimančiajai institucijai, nurodo uždelsimo priežastis ir konsultuojasi su priimančiąja institucija dėl tinkamo laiko įšaldymui įvykdyti.

7.  Jeigu konkrečiu atveju neįmanoma laikytis 3, 4, 5 arba 6 dalyje nurodytų terminų, vykdančioji institucija nedelsdama ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, praneša apie tai priimančiajai institucijai, nurodo uždelsimo priežastis ir konsultuojasi su priimančiąja institucija dėl tinkamo laiko įšaldymui įvykdyti.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai nedelsdama praneša apie nutarimo vykdymo atidėjimą, įskaitant atidėjimo pagrindus ir, jeigu įmanoma, numatomą atidėjimo trukmę. Kai tik atidėjimo pagrindas išnyksta, vykdančioji institucija nedelsdama imasi būtinų priemonių nutarimui vykdyti ir bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, praneša apie tai priimančiajai institucijai.

2.  Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 48 valandas praneša apie nutarimo vykdymo atidėjimą, įskaitant atidėjimo pagrindus ir, jeigu įmanoma, numatomą atidėjimo trukmę.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kai tik atidėjimo pagrindas išnyksta, vykdančioji institucija nedelsdama imasi būtinų priemonių nutarimui vykdyti ir bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, praneša apie tai priimančiajai institucijai.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 22 straipsniui, įvykdžiusi nutarimą, vykdančioji institucija apie savo sprendimą praneša asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas įšaldyti, ir visoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, apie kurias vykdančiajai institucijai buvo pranešta pagal 14 straipsnio 6 dalį.

1.  Vykdančioji institucija apie savo sprendimą praneša asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas įšaldyti, ir visoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, apie kurias vykdančiajai institucijai buvo pranešta pagal 14 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pranešime pateikiama bent glausta informacija apie priežastis, dėl kurių priimtas nutarimas įšaldyti, apie nutarimą priėmusią instituciją ir apie galiojančias teisių gynimo priemones, nustatytas vykdančiosios valstybės nacionalinėje teisėje.

2.  Pranešime nurodomos priežastys, dėl kurių priimtas nutarimas įšaldyti, nutarimą priėmusi institucija ir galiojančios teisių gynimo priemonės, nustatytos vykdančiosios valstybės nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pranešime pateikiama svarbi informacija apie priežastis, dėl kurių priimtas nutarimas įšaldyti, apie nutarimą priėmusią instituciją ir apie galiojančias teisių gynimo priemones, nustatytas vykdančiosios valstybės nacionalinėje teisėje, tokiu būdu, kad asmuo galėtų pasinaudoti veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdančioji institucija, laikydamasi savo nacionalinės teisės, garantuoja nutarime įšaldyti išdėstytų faktų ir turinio konfidencialumą, išskyrus tai, kas būtina tam nutarimui įvykdyti. Jeigu vykdančioji institucija negali laikytis konfidencialumo reikalavimo, ji nedelsdama apie tai praneša priimančiajai institucijai.

2.  Nedarant poveikio susijusių asmenų teisei į informaciją, vykdančioji institucija, laikydamasi Sąjungos ir savo nacionalinės teisės, garantuoja nutarime įšaldyti išdėstytų faktų ir turinio konfidencialumą, išskyrus tai, kas būtina tam nutarimui įvykdyti. Jeigu vykdančioji institucija negali laikytis konfidencialumo reikalavimo, ji bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai praneša priimančiajai institucijai ir nurodo priežastis, kodėl nėra tokios galimybės.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Siekdama apsaugoti vykstančius tyrimus, priimančioji institucija vykdančiosios institucijos gali paprašyti nutarimo įšaldyti vykdymą tam tikrą laiką išlaikyti paslaptyje.

3.  Siekdama apsaugoti vykstančius tyrimus, priimančioji institucija vykdančiosios institucijos gali paprašyti nutarimo įšaldyti vykdymą tam tikrą laiką, t. y. ne ilgiau kaip iki nutarimo įšaldyti vykdymo dienos, išlaikyti paslaptyje.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pasikonsultavusi su priimančiąja institucija, vykdančioji institucija, atsižvelgdama į bylos aplinkybes, priimančiajai institucijai gali pateikti pagrįstą prašymą apriboti laikotarpį, kuriuo turtas turi būti įšaldytas. Jeigu priimančioji institucija nesutinka su tokiu apribojimu, ji apie tai praneša vykdančiajai institucijai ir nurodo priežastis. Jeigu priimančioji institucija, gavusi prašymą, per šešias savaites to nepadaro, vykdančioji institucija gali panaikinti nutarimą įšaldyti.

2.  Pasikonsultavusi su priimančiąja institucija, vykdančioji institucija, atsižvelgdama į bylos aplinkybes, priimančiajai institucijai bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, gali pateikti pagrįstą prašymą kartu su tinkamais ir pagrįstais įrodymais, apriboti laikotarpį, kuriuo turtas turi būti įšaldytas. Jeigu priimančioji institucija nesutinka su tokiu apribojimu, ji apie tai praneša vykdančiajai institucijai ir nurodo priežastis. Jeigu priimančioji institucija, gavusi prašymą, per keturias savaites to nepadaro, vykdančioji institucija gali panaikinti nutarimą įšaldyti.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25 straipsnis

Išbraukta.

Ataskaitų teikimas

 

Apie priemones, kurių imtasi nutarimui įšaldyti įvykdyti, ir apie jų rezultatus, įskaitant įšaldyto turto aprašymą ir apytikriai apskaičiuotą jo vertę, vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, per tris dienas nuo nutarimo įvykdymo dienos praneša priimančiajai institucijai.

 

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė, jei tai būtina dėl jos vidaus sistemos sąrangos, vieną ar daugiau centrinių institucijų gali paskirti atsakingomis už nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti administracinį perdavimą ir gavimą bei pagalbą kompetentingoms institucijoms. Valstybės narės apie tai praneša Komisijai.

2.  Kiekviena valstybė narė paskiria vieną centrinę instituciją, atsakinga už pagalbą kompetentingoms institucijoms, vykdant nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti administracinį perdavimą ir gavimą, taip pat registravimą; Valstybės narės apie tai praneša Komisijai.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamos užtikrinti veiksmingą šio reglamento taikymą, priimančioji ir vykdančioji institucijos prireikus konsultuojasi tarpusavyje bet kuriuo tinkamu būdu.

1.  Siekdamos užtikrinti veiksmingą šio reglamento taikymą, priimančioji ir vykdančioji institucijos prireikus skubiai konsultuojasi tarpusavyje bet kuriuo tinkamu būdu.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Visi pranešimai, įskaitant pranešimus, kuriais siekiama spręsti sunkumus, susijusius su bet kokių nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti vykdymui reikalingų dokumentų perdavimu arba autentiškumu, teikiami susijusioms priimančiajai valstybei ir vykdančiajai institucijai tiesiogiai tarpusavyje bendraujant arba, jeigu valstybė narė pagal 27 straipsnio 2 dalį yra paskyrusi centrinę instituciją, dalyvaujant tai centrinei institucijai.

2.  Visi pranešimai, įskaitant pranešimus, kuriais siekiama spręsti sunkumus, susijusius su bet kokių nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti vykdymui reikalingų dokumentų perdavimu arba autentiškumu, teikiami susijusioms priimančiajai valstybei ir vykdančiajai institucijai tiesiogiai tarpusavyje bendraujant ir pagal 27 straipsnio 2 dalį padedant centrinei institucijai.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priimančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, vykdančiajai institucijai nedelsdama praneša apie bet kokį sprendimą arba priemonę, dėl kurios nutarimas tampa nevykdytinu arba atsiimamas dėl bet kurios kitos priežasties.

Priimančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, vykdančiajai institucijai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 48 valandas praneša apie bet kokį sprendimą arba priemonę, dėl kurios nutarimas tampa nevykdytinu arba atsiimamas dėl bet kurios kitos priežasties.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdančioji valstybė nutraukia nutarimo vykdymą, kai tik priimančioji institucija praneša jai apie tą sprendimą arba priemonę.

Vykdančioji valstybė nutraukia nutarimo vykdymą, kai tik priimančioji institucija praneša jai apie tą sprendimą arba priemonę, ir nedelsdama apie šį nutraukimą praneša priimančiajai valstybei bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jeigu suma, gauta vykdant nutarimą konfiskuoti yra didesnė nei 10 000 EUR, vykdančioji valstybė 50 proc. tos sumos perduoda priimančiajai valstybei.

b)  jeigu suma, gauta vykdant nutarimą konfiskuoti yra didesnė nei 10 000 EUR, 30 proc. tos sumos atitenka vykdančiajai valstybei, o 70 proc. vykdančioji valstybė perduoda priimančiajai valstybei.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu priimančiosios valstybės teisminė institucija yra priėmusi sprendimą dėl nukentėjusiojo patirtos žalos atlyginimo arba restitucijos, atitinkama suma, jeigu ji nėra didesnė negu konfiskuota suma, nukentėjusiojo patirtos žalos atlyginimo arba restitucijos tikslais atitenka priimančiajai valstybei. Visu likusiu turtu turi būti disponuojama pagal 2 dalies nuostatas.

3.  Jeigu priimančiosios valstybės teisminė institucija yra priėmusi sprendimą dėl nukentėjusiojo patirtos žalos atlyginimo arba restitucijos, atitinkama suma, jeigu ji nėra didesnė negu konfiskuota suma, tik nukentėjusiojo patirtos žalos atlyginimo arba restitucijos tikslais atitenka priimančiajai valstybei. Visu likusiu turtu turi būti disponuojama pagal 2 dalies nuostatas.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  priimančiajai valstybei sutikus, turtas vykdančiojoje valstybėje pagal jos teisės aktus gali būti naudojamas viešaisiais interesais ar socialiniais tikslais;

c)  turtas vykdančiojoje valstybėje pagal jos teisės aktus gali būti naudojamas viešaisiais interesais ar socialiniais tikslais;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kad įsteigtų nacionalinę centralizuotą tarnybą, atsakingą už įšaldyto turto administravimą siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti ir tinkamą konfiskuoto turto administravimą. Pirmiausia toks turtas skiriamas teisėsaugos ir organizuotų nusikaltimų prevencijos projektams įgyvendinti, taip pat kitiems viešojo intereso ir socialinės paskirties projektams.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, taip pat įsteigdama nacionalinį fondą siekiant užtikrinti tinkamą žalos atlyginimą policijos ir valstybės pareigūnų, kurie žuvo vykdydami savo pareigas, šeimoms ir policijos bei valstybės pareigūnams, kurie vykdydami savo pareigas liko neįgalūs visam gyvenimui. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad šiam fondui būtų skiriama dalis konfiskuoto turto.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c.  Įšaldytas turtas, kuris vėliau nekonfiskuojamas, nedelsiant grąžinamas. Sąlygos, kuriomis grąžinamas toks turtas, arba tokį grąžinimą reglamentuojančios procedūrinės taisyklės nustatomos nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Priimančioji institucija vykdančiajai institucijai praneša apie sprendimą, nurodytą 3 dalyje ir 4 dalies d punkte. Jeigu priimančiojoje valstybėje vykdoma procedūra dėl nukentėjusiojo patirtos žalos atlyginimo arba restitucijos, vykdančioji valstybė sustabdo konfiskuoto turto perleidimą, kol vykdančiajai institucijai bus pranešta apie priimtą sprendimą.

5.  Priimančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, vykdančiajai institucijai praneša apie sprendimą, nurodytą 3 dalyje ir 4 dalies d punkte. Jeigu priimančiojoje valstybėje vykdoma procedūra dėl nukentėjusiojo patirtos žalos atlyginimo arba restitucijos, vykdančioji valstybė sustabdo konfiskuoto turto perleidimą, kol vykdančiajai institucijai bus pranešta apie priimtą sprendimą.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu vykdančioji valstybė patyrė išlaidų, kurias laiko didelėmis ar išimtinėmis, vykdančioji institucija priimančiajai institucijai gali pasiūlyti pasidalyti tas išlaidas. Priimančioji institucija atsižvelgia į tokį pasiūlymą vadovaudamasi vykdančiosios institucijos pateiktais išsamiais duomenimis.

2.  Jeigu vykdančioji valstybė patyrė išlaidų, kurias laiko didelėmis ar išimtinėmis, vykdančioji institucija priimančiajai institucijai gali pasiūlyti pasidalyti tas išlaidas. Priimančioji institucija atsižvelgia į tokį pasiūlymą vadovaudamasi vykdančiosios institucijos pateiktais išsamiais duomenimis ir bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, praneša vykdančiajai institucijai apie savo išvadas.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

32 a straipsnis

 

Garantijos

 

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, užtikrindamos, kad siekiant išsaugoti asmenų, kuriems daro poveikį šiame reglamente numatytos priemonės, teises, jie turėtų teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

 

2.  Asmeniui, dėl kurio turto priimtas sprendimas, valstybės narės numato veiksmingą galimybę laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų teisme užginčyti nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti turtą. Tokiose procedūrose gali būti numatyta, kad tuo atveju, jei pradinį nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti priėmė kompetentinga valdžios institucija, kuri nėra teisminė institucija, toks nutarimas pirmiausia pateikiamas teisminei institucijai patvirtinti ar peržiūrėti, ir tik po to jis gali būti užginčytas teisme.

 

3.  Nedarant poveikio Direktyvai 2012/13/ES ir Direktyvai 2013/48/ES, asmenys, kurių turtui taikomas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti, viso įšaldymo arba konfiskavimo proceso, susijusio su pajamų bei nusikaltimo priemonių nustatymu, metu turi teisę naudotis advokato paslaugomis, siekiant užtikrinti, kad tie asmenys galėtų išsaugoti savo teises. Atitinkami asmenys informuojami apie tą teisę.

 

4.  Valstybės narės užtikrina, kad prašymo taikyti teisių gynimo priemonę terminai būtų tokie patys kaip ir numatytieji panašiose nacionalinėse bylose ir kad jie būtų taikomi taip, kad būtų užtikrinta galimybė atitinkamoms šalims veiksmingai pasinaudoti tomis teisių gynimo priemonėmis.

 

5.  2 dalyje nurodytų teisių gynimo priemonių atveju atitinkamam asmeniui suteikiama veiksminga galimybė užginčyti bylos aplinkybes, įskaitant konkrečius faktus ir turimus įrodymus, kuriais remiantis atitinkamas turtas laikomas iš nusikalstamos veikos įgytu turtu.

 

6.  Tretieji asmenys turi teisę reikalauti savo nuosavybės teisės ar kitų turtinių teisių.

 

7.  Jeigu dėl nusikalstamos veikos nukentėjusieji turi reikalavimų asmens, kuriam taikoma šiame reglamente numatyta konfiskavimo priemonė, atžvilgiu, valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad konfiskavimo priemone tiems nukentėjusiesiems nebūtų užkirstas kelias reikalauti žalos atlyginimo pagal jų reikalavimus.

 

8.  Priimančioji institucija ir vykdančioji institucija viena kitą informuoja apie teisių gynimo priemones, kurias prašoma taikyti nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti priėmimo, pripažinimo arba vykdymo atžvilgiu.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena suinteresuotoji šalis, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, turi teisių gynimo nuo nutarimo pripažinimo ir vykdymo pagal 8 ir 17 straipsnius priemonių, įskaitant numatytąsias Direktyvos 2014/42/ES 8 straipsnyje, kad galėtų apsaugoti savo teises. Teisių gynimo priemone pasinaudojama vykdančiosios valstybės teisme pagal tos valstybės nacionalinę teisę. Ieškinys pagal vykdančiosios valstybės teisę gali turėti stabdomąjį poveikį.

1.  Kiekviena suinteresuotoji šalis, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, turi teisių gynimo nuo nutarimo pripažinimo ir vykdymo pagal 8 ir 17 straipsnius priemonių, įskaitant numatytąsias Direktyvos 2014/42/ES 8 straipsnyje, kad galėtų apsaugoti savo teises. Teisių gynimo priemone prieš nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti pripažinimą ir vykdymą pasinaudojama vykdančiosios valstybės teisme pagal tos valstybės nacionalinę teisę. Ieškinys pagal vykdančiosios valstybės teisę gali turėti stabdomąjį poveikį.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Materialinės priežastys priimti nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti negali būti ginčijamos vykdančiosios valstybės teisme.

2.  Materialinės priežastys priimti nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti negali būti ginčijamos vykdančiosios valstybės teisme; tai neturi poveikio pagrindinėms teisėms ir garantijoms vykdančiojoje valstybėje.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės reguliariai renka ir kaupia išsamius iš atitinkamų institucijų gaunamus statistinius duomenis. Renkami statistiniai duomenys kasmet siunčiami Komisijai ir, be Direktyvos 2014/42/ES 11 straipsnio 2 dalyje numatytų duomenų, be kita ko, pateikiami šie duomenys:

Valstybės narės reguliariai renka ir kaupia išsamius iš atitinkamų institucijų ir 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos centrinės institucijos gaunamus statistinius duomenis. Renkami statistiniai duomenys kasmet siunčiami Komisijai ir, be Direktyvos 2014/42/ES 11 straipsnio 2 dalyje numatytų duomenų, be kita ko, pateikiami šie duomenys:

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia metinę parengtų gaunamų statistinių duomenų ataskaitą, prie kurios prideda lyginamąją analizę.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

36 straipsnis

Išbraukta.

Liudijimo ir formos pakeitimai

 

Komisijai pagal 37 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas liudijimas ir forma, nustatyti I ir II prieduose.

 

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo visus elementus, nurodytus abiejuose liudijimuose (I ir II priedai), turi nustatyti teisės aktų leidėjas. Komisijai deleguoti įgaliojimus šiuo klausimu nėra nei būtina, nei tikslinga.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

37 straipsnis

Išbraukta.

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  36 straipsnyje nurodyti įgaliojimai suteikiami neribotam laikui nuo [šio reglamento taikymo diena].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 36 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5.  Pagal 36 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [2 mėnesiams].

 

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo visus elementus, nurodytus abiejuose liudijimuose (I ir II priedai), turi nustatyti teisės aktų leidėjas. Komisijai deleguoti įgaliojimus šiuo klausimu nėra nei būtina, nei tikslinga.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuostata dėl peržiūros

Nuostata dėl pranešimo ir peržiūros

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip [per penkerius metus nuo šio reglamento taikymo dienos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl šio reglamento derinimo.

Ne vėliau kaip [per trejus metus nuo šio reglamento taikymo dienos], o po to – kas trejus metus, Komisija Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. Į ataskaitą įtraukiami, be kita ko, šie elementai:

 

a)  valstybių narių pagal 35 straipsnį pateiktų statistinių duomenų apžvalga ir 

 

b)   galimo tarpvalstybinių nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti poveikio pagrindinėms teisėms ir laisvėms bei teisinei valstybei vertinimas.

 

Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl šio reglamento derinimo.

Pagrindimas

Komisija turėtų reguliariai teikti statistikos ir galimo poveikio pagrindinėms teisėms ataskaitas, kad prireikus būtų galima pristatyti šį peržiūrėtą reglamentą.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo M skirsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už nutarimų konfiskuoti administracinį perdavimą ir gavimą priimančiojoje valstybėje:

Centrinė institucija, atsakinga už pagalbą kompetentingoms institucijoms, visų nacionaliniu lygmeniu perduodamų ir gaunamų nutarimų konfiskuoti registravimą ir nutarimų konfiskuoti perdavimo ir priėmimo racionalizavimą pagal 27 straipsnio 2 dalį:

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

NUTARIMAS ĮŠALDYTI

LIUDIJIMAS

nustatytas 16 straipsniu

nustatytas 16 straipsniu dėl nutarimo įšaldyti priėmimo

Pagrindimas

Siekiant supaprastinimo, tikslinga suderinti nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti pripažinimo procedūras; atitinkamai prie kiekvieno iš šių dviejų nutarimų turi būti pridedamas liudijimas (liudijimai įtvirtinti I ir II prieduose).

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo M skirsnio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už nutarimų įšaldyti administracinį perdavimą ir gavimą priimančiojoje valstybėje:

Centrinė institucija, atsakinga už pagalbą kompetentingoms institucijoms, visų nacionaliniu lygmeniu perduodamų ir gaunamų nutarimų įšaldyti registravimą ir nutarimų įšaldyti perdavimo ir priėmimo racionalizavimą pagal 27 straipsnio 2 dalį:


AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja palankiai vertina tai, kad praėjusių metų gruodžio 21 d. Europos Komisija pristatė keletą priemonių, kuriomis siekiama sustiprinti ES kovos su organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo finansavimu pajėgumus. Šiame dokumentų rinkinyje pateikiami trys pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų leis papildyti ir sustiprinti ES teisės aktus kovos su pinigų plovimu, neteisėtų grynųjų pinigų srautų ir turto įšaldymo bei konfiskavimo srityse, nes tai bus tvirtesnis ir labiau suderintas Europos atsakas šioje srityje.

Taigi pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo. Turto iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas yra vienos veiksmingiausių kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonių. Iš tikrųjų būtina blokuoti pinigus iš nusikalstamų organizacijų ir į jas patenkančius pinigus. Todėl labai svarbu turėti tarpusavio pripažinimo priemonę, nes teismo sprendimų ir nutarimų tarpusavio pripažinimo principas yra teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose Europos Sąjungoje pagrindas. Juo labiau kad iš Komisijos parengtų įgyvendinimo ataskaitų dėl esamų pagrindų sprendimų matyti, kad dabartinė sistema nėra veiksminga.

Pirma, pranešėjos nuomone, vienas iš pagrindinių Komisijos pasiūlymo aspektų yra tai, kad Europos Komisija nusprendė, kad šis nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo aktas bus reglamentas. Reglamentu neabejotinai užtikrinamas didesnis aiškumas ir didesnis teisinis tikrumas, panaikinamos kliūtys, susijusios su perkėlimu į nacionalines sistemas, ir taip sudaromos sąlygos greičiau ir veiksmingiau įvykdyti nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti. Tai yra pati tinkamiausia ir veiksmingiausia tokio tarpusavio pripažinimo akto forma.

Antras pagrindinis šio reglamento aspektas yra tai, kad svarbu paisyti pagrindinių teisių ir procesinių garantijų. Todėl pranešėja siūlo įtraukti nuostatą dėl nutarimų įšaldyti arba konfiskuoti nepripažinimo ar nevykdymo, kuri būtų grindžiama tuo, kad nepaisoma pagrindinių teisių – tai ne vienus metus Europos Parlamento propaguojamas reikalavimas. Taip pat siūloma, kad dauguma nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų būtų privalomi. Be to, pranešėja siūlo įtraukti arba sustiprinti procesines garantijas reglamentuojančias nuostatas: dėl teisės į veiksmingą teisinę gynybą visiems atitinkamiems asmenims, taip pat dėl šių asmenų teisės į informaciją ir dėl trečiųjų asmenų, kuriems gali daryti poveikį nutarimai įšaldyti ir konfiskuoti, procesinių teisių.

Todėl pranešėja, toliau dirbdama su šiuo Europos Komisijos pasiūlymu, siekė jį supaprastinti ir padaryti aiškesnį. Tuo tikslu reikėtų aiškiau suformuluoti kai kurias šio reglamento nuostatas, suvienodinti procedūras ir priemones, susijusias su nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimu, ir suderinti šį naują aktą su kitais jau galiojančiais šios srities ES teisės aktais.

Be to, itin svarbus aspektas – paspartinti nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą ir pajamas iš nusikalstamos veikos pripažinimo procedūrų vykdymą ir padidinti jų veiksmingumą: supaprastinti sprendimų perdavimo procedūras; sustiprinti nacionalinių centrinių institucijų vaidmenį (jų paramos teikimo vaidmuo yra labai svarbus); nustatyti trumpesnius terminus institucijoms, kai jos bendradarbiauja tarpusavyje, priima sprendimus vykdyti priimančiųjų valstybių perduotus nutarimus (ar jų nevykdyti), nedelsdamos praneša apie sprendimų priėmimą ir sprendimų įgyvendinimą.

Visas šias nuostatas, pranešėjos nuomone, reikėtų sustiprinti. Pagaliau, svarbu skatinti Europos lygmeniu ir valstybėse narėse kuo geriau administruoti įšaldytą ir konfiskuotą turtą ir jį pakartotinai naudoti socialiniais tikslais, siekiant atlyginti žalą nuo organizuoto nusikalstamumo nukentėjusiems asmenims, jų šeimoms ir įmonėms arba siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamumu.


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (8.11.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo

(COM(2016) 0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Nuomonės referentas: Fulvio Martusciello

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  kai kuriuose Sąjungos finansinių paslaugų srities teisės aktuose dėl finansų rinkų nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti turtą numatyta taikyti kaip sankcijas finansų įstaigoms. Veiksmingas tarpvalstybinis baudžiamųjų teismų ir kitų nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas yra itin svarbus užtikrinant Sąjungos finansų sistemos stabilumą ir pasitikėjimą ja;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  nors nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas Sąjungoje yra svarbus žingsnis kovojant su nusikalstamumu, trečiosiose šalyse už Sąjungos ribų, lengvatinių mokesčių centruose, yra laikomas didžiulis kiekis nedeklaruoto ir neapmokestinamo turto. Dar svarbesnis žingsnis į priekį būtų išsamaus plano, kuris atgrasytų turto perkėlimą į trečiąsias šalis ir kuriuo būtų pasiūlytas veiksmingas būdas susigrąžinti turtą, parengimas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  svarbu palengvinti nutarimų įšaldyti turtą ir jį konfiskuoti tarpusavio pripažinimą ir vykdymą nustatant taisykles, pagal kurias valstybė narė būtų įpareigojama pripažinti ir savo teritorijoje įvykdyti vykstant baudžiamajam procesui kitos valstybės narės priimtus nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti;

(12)  svarbu palengvinti nutarimų įšaldyti turtą ir jį konfiskuoti tarpusavio pripažinimą ir vykdymą nustatant taisykles, pagal kurias valstybė narė būtų įpareigojama pripažinti ir savo teritorijoje įvykdyti vykstant baudžiamajam, civiliniam ir administraciniam procesams kitos valstybės narės priimtus nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems nutarimams konfiskuoti, kuriuos teismas priima dėl nusikalstamos veikos, ir visiems nutarimams įšaldyti turtą, kurie priimami siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti. Taigi jis turėtų būti taikomas visų rūšių nutarimams, kuriems taikoma Direktyva 2014/42/ES, taip pat kitų rūšių nutarimams, kurie priimami vykstant baudžiamajam procesui nepriimant galutinio apkaltinamojo nuosprendžio. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas nutarimams įšaldyti ir konfiskuoti, kurie priimami vykstant civiliniam arba administraciniam procesui;

(13)  šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems nutarimams konfiskuoti, kuriuos teismas arba kompetentinga institucija priima dėl nusikalstamos veikos, civilinės arba administracinės teisės pažeidimo, ir visiems nutarimams įšaldyti turtą, kurie priimami siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti. Taigi jis turėtų būti taikomas visų rūšių nutarimams, kuriems taikoma Direktyva 2014/42/ES, taip pat kitų rūšių nutarimams, kurie priimami vykstant baudžiamajam, civiliniam ir administraciniam procesui nepriimant galutinio apkaltinamojo nuosprendžio;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  šis reglamentas turėtų būti taikomas nutarimams konfiskuoti ir įšaldyti, susijusiems su nusikaltimais, kuriems taikoma Direktyva 2014/42/ES, taip pat nutarimams, susijusiems su kitais nusikaltimais. Taigi nusikaltimų požiūriu neturėtų būti apsiribojama tarpvalstybinį pobūdį turinčių ypač sunkių nusikaltimų sritimis, nes pagal SESV 82 straipsnį tokio apribojimo nereikalaujama taikyti priemonėms, kuriomis nustatomos teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo užtikrinimo taisyklės ir procedūros;

(14)  šis reglamentas turėtų būti taikomas nutarimams konfiskuoti ir įšaldyti, susijusiems su nusikaltimais, kuriems taikoma Direktyva 2014/42/ES, taip pat nutarimams, susijusiems su kitais nusikaltimais. Taigi nusikaltimų požiūriu neturėtų būti apsiribojama tarpvalstybinį pobūdį turinčių ypač sunkių nusikaltimų sritimis, nes pagal SESV 82 straipsnį tokio apribojimo nereikalaujama taikyti priemonėms, kuriomis nustatomos teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo užtikrinimo taisyklės ir procedūros. Mokestinis sukčiavimas, mokestinis sukčiavimas stambiu mastu ir mokesčių vengimas, pavyzdžiui, yra ypač sunki tarpvalstybinė nusikalstama veika, kuri turėtų būti įtraukta į nusikalstamų veikų, kurioms taikomas šis reglamentas, sąrašą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse už tokias veikas nėra baudžiama bent trejų metų laisvės atėmimo bausme, ilgiausias laisvės atėmimo bausmės terminas už tas konkrečias veikas turėtų būti sumažintas iki dvejų metų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2010/64/ES30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 ir 2016/191935, kurios yra susijusios su procesinėmis teisėmis baudžiamajame procese;

(18)  šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2010/64/ES30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 ir 2016/191935, kurios yra susijusios su procesinėmis teisėmis baudžiamajame procese ir Sąjungos teisės aktais dėl finansų rinkų. Kai ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstas konfiskavimas yra prevencinis konfiskavimas vykdant dėl nusikalstamos veikos priimtą teismo sprendimą, itin svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi šių griežtų sąlygų: ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstas konfiskavimas gali būti taikomas tik tam tikriems į baigtinį sąrašą įtrauktiems galimiems teisės aktais numatytiems asmenims, pvz., įtariamiems organizuotu nusikalstamumu ar terorizmu; nagrinėjant baudžiamąją bylą turėtų būti įrodyta, kad turto kilmės negalima pagrįsti ir kad konfiskuotinas turtas yra arba neproporcingas atsižvelgiant į deklaruotas pajamas ar vykdomą veiklą, arba yra neteisėtos kilmės ar iš neteisėtos veiklos gautos reinvestuotos pajamos; taip pat turėtų būti nustatytos veiksmingos procesinės garantijos, kad būtų galima užtikrinti, jog asmenys, iš kurių konfiskuojamas turtas neturint apkaltinamojo nuosprendžio, turėtų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir į veiksmingą teisinę gynybą, taip pat kad būtų laikomasi nekaltumo prezumpcijos;

__________________

__________________

30 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1).

30 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1).

31 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012 6 1, p. 1).

31 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012 6 1, p. 1).

32 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 2013 11 6, p. 1).

32 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 2013 11 6, p. 1).

33 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 1).

33 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 1).

34 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (OL L 132, 2016 5 21, p. 1).

34 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (OL L 132, 2016 5 21, p. 1).

35 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1).

35 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame reglamente nustatomos taisyklės, pagal kurias valstybė narė pripažįsta ir savo teritorijoje vykdo vykstant baudžiamajam procesui kitos valstybės narės priimtą nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti.

1.  Šiame reglamente nustatomos taisyklės, pagal kurias valstybė narė pripažįsta ir savo teritorijoje vykdo vykstant baudžiamajam, civiliniam ir administraciniam procesams kitos valstybės narės priimtą nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  nutarimas konfiskuoti – galutinė teismo dėl nusikalstamos veikos priimta bausmė ar priemonė, kurios pasekmė yra galutinis turto paėmimas iš fizinio arba juridinio asmens;

1)  nutarimas konfiskuoti – galutinė teismo arba kompetentingos institucijos dėl nusikalstamos veikos, civilinės arba administracinės teisės pažeidimo priimta bausmė ar priemonė, kurios pasekmė yra galutinis turto paėmimas iš fizinio arba juridinio asmens;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  pajamos – bet kokia iš nusikalstamos veikos tiesiogiai arba netiesiogiai gauta ekonominė nauda; jas gali sudaryti bet kokios formos turtas ir jos apima visas vėliau reinvestuotas ar transformuotas tiesiogines pajamas ir materialinę naudą;

4)  pajamos – bet kokia iš nusikalstamos veikos arba civilinės ar administracinės teisės pažeidimo tiesiogiai arba netiesiogiai gauta ekonominė nauda; jas gali sudaryti bet kokios formos turtas ir jos apima visas vėliau reinvestuotas ar transformuotas tiesiogines pajamas ir materialinę naudą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  nusikaltimo priemonės – bet koks turtas, kuris bet kokiu būdu visas arba iš dalies panaudotas arba kurį planuota panaudoti nusikalstamos veikos arba nusikalstamų veikų padarymui;

5)  nusikaltimo priemonės – bet koks turtas, kuris bet kokiu būdu visas arba iš dalies panaudotas arba kurį planuota panaudoti nusikalstamos veikos arba civilinės ar administracinės teisės pažeidimo padarymui;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  priimančioji valstybė – valstybė narė, kurioje vykstant baudžiamajam procesui priimamas nutarimas įšaldyti arba nutarimas konfiskuoti;

6)  priimančioji valstybė – valstybė narė, kurioje vykstant baudžiamajam, civiliniam ir administraciniam procesams priimamas nutarimas įšaldyti arba nutarimas konfiskuoti;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunkčio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  bet kuri kita priimančiosios valstybės apibrėžta kompetentinga institucija, pagal nacionalinę teisę kompetentinga vykstant baudžiamajam procesui nutarti įšaldyti turtą arba įvykdyti nutarimą įšaldyti. Be to, prieš perduodant nutarimą įšaldyti vykdančiajai institucijai, patikrinus, ar jis atitinka šiame reglamente nustatytas tokio nutarimo priėmimo sąlygas, visų pirma 13 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, jį patvirtina priimančiosios valstybės teisėjas, teismas, tyrimą atliekantis teisėjas ar prokuroras. Jeigu tokia institucija patvirtino nutarimą, ta institucija nutarimo perdavimo tikslais taip pat gali būti laikoma priimančiąja institucija;

2)  bet kuri kita priimančiosios valstybės apibrėžta kompetentinga institucija, pagal nacionalinę teisę kompetentinga vykstant baudžiamajam, civiliniam ir administraciniam procesams nutarti įšaldyti turtą arba įvykdyti nutarimą įšaldyti. Be to, prieš perduodant nutarimą įšaldyti vykdančiajai institucijai, patikrinus, ar jis atitinka šiame reglamente nustatytas tokio nutarimo priėmimo sąlygas, visų pirma 13 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, jį patvirtina priimančiosios valstybės teisėjas, teismas, tyrimą atliekantis teisėjas ar prokuroras. Jeigu tokia institucija patvirtino nutarimą, ta institucija nutarimo perdavimo tikslais taip pat gali būti laikoma priimančiąja institucija;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai priimamas nutarimas konfiskuoti, priimančiosios valstybės apibrėžta kompetentinga institucija pagal nacionalinę teisę yra kompetentinga užtikrinti teismo priimto nutarimo konfiskuoti vykdymą vykstant baudžiamajam procesui;

b)  kai priimamas nutarimas konfiskuoti, priimančiosios valstybės apibrėžta kompetentinga institucija pagal nacionalinę teisę yra kompetentinga užtikrinti teismo priimto nutarimo konfiskuoti vykdymą vykstant baudžiamajam, civiliniam ir administraciniam procesams;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 12 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  elektroniniai nusikaltimai,

–  kibernetiniai nusikaltimai,

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 18 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  rasizmas ir ksenofobija,

–  rasizmas, ksenofobija ir antisemitizmas,

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 21 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  piktnaudžiavimas rinka,

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 21 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  manipuliavimas indeksais, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus,

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 21 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  manipuliavimas finansinių priemonių rinkomis,

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nutarimas įšaldyti arba nutarimas konfiskuoti vykdomas netikrinant veikų abipusio baudžiamumo, jeigu veikos, dėl kurių priimtas tas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti, yra vienas ar daugiau iš šių priimančiosios valstybės teisėje apibrėžtų nusikaltimų, už kuriuos priimančiojoje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausia trukmė yra bent dveji metai:

 

  mokestinis sukčiavimas,

 

  mokestinis sukčiavimas stambiu mastu,

 

  mokesčių slėpimas.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisijai pagal 37 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 1 dalyje nurodyto nusikalstamų veikų sąrašo nuolatinio atnaujinimo.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  3 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju veika, kuria grindžiamas nutarimas konfiskuoti, pagal vykdančiosios valstybės teisę nelaikoma nusikaltimu; tačiau mokesčių ar rinkliavų, muitų ar valiutos keitimo atveju nutarimo konfiskuoti negali būti atsisakyta vykdyti remiantis tuo, kad vykdančiosios valstybės teisėje nenumatyti tokie pat mokesčiai ar rinkliavos arba tokios pat mokesčius, rinkliavas, muitus ir valiutos keitimą reglamentuojančios taisyklės, kaip priimančiosios valstybės teisėje;

f)  3 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju veika, kuria grindžiamas nutarimas konfiskuoti, pagal vykdančiosios valstybės teisę nelaikoma nusikaltimu; tačiau mokesčių ar rinkliavų, muitų ar valiutos keitimo atveju nutarimo konfiskuoti negali būti atsisakyta vykdyti remiantis tuo, kad vykdančiosios valstybės teisėje nenumatyti tokie pat mokesčiai ar rinkliavos arba tokios pat mokesčius, rinkliavas, muitus ir valiutos keitimą reglamentuojančios taisyklės ar su jais susijusios nusikalstamos veikos, kaip priimančiosios valstybės teisėje;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytais atvejais, prieš nuspręsdama visiškai ar iš dalies nepripažinti nutarimo konfiskuoti ir jo nevykdyti, vykdančioji institucija bet kuriuo tinkamu būdu konsultuojasi su priimančiąja institucija ir prireikus jos paprašo nedelsiant pateikti visą būtiną informaciją.

2.  1 dalyje nurodytais atvejais, prieš nuspręsdama visiškai ar iš dalies nepripažinti nutarimo konfiskuoti ir jo nevykdyti, vykdančioji institucija bet kuriuo tinkamu būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, konsultuojasi su priimančiąja institucija ir prireikus jos paprašo nedelsiant pateikti visą būtiną informaciją.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  Tačiau ši dalis taikoma tik tuo atveju, kai toks nutarimas pagal nacionalinę teisę būtų laikomas svarbesniu negu paskesni vykstant baudžiamajam procesui priimami nacionaliniai nutarimai įšaldyti.

4)  Tačiau ši dalis taikoma tik tuo atveju, kai toks nutarimas pagal nacionalinę teisę būtų laikomas svarbesniu negu paskesni vykstant baudžiamajam, civiliniam arba administraciniam procesui priimami nacionaliniai nutarimai įšaldyti.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdančioji valstybė administruoja įšaldytą arba konfiskuotą turtą, siekdama užkirsti kelią jo vertės sumažėjimui ir laikydamasi Direktyvos 2014/42/ES 10 straipsnio.

1.  Vykdančioji valstybė administruoja įšaldytą arba konfiskuotą turtą, siekdama užkirsti kelią jo vertės sumažėjimui ir laikydamasi Direktyvos 2014/42/ES 10 straipsnio. Vykdančioji valstybė narė atlieka tinkamą viso konfiskuoto turto įvertinimą. Siekdama užtikrinti areštuoto arba konfiskuoto turto saugumą teisminė institucija gali naudotis teisės specialistų, kuriems patikėtos viešosios pareigos, pvz., notarų, paslaugomis.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jeigu suma, gauta vykdant nutarimą konfiskuoti yra didesnė nei 10 000 EUR, vykdančioji valstybė 50 proc. tos sumos perduoda priimančiajai valstybei.

b)  jeigu suma, gauta vykdant nutarimą konfiskuoti, yra didesnė nei 10 000 EUR, vykdančioji valstybė 75 proc. tos sumos perduoda priimančiajai valstybei, atėmusi išlaidas nutarimo konfiskuoti vykdymui, neviršijančias 50 proc. sumos.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija kasmet teikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui suvestinų statistinių duomenų ataskaitą ir lyginamąją analizę.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Ne vėliau kaip ... [vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui statistikos, susijusios su prevenciniais nutarimais konfiskuoti, ir jų poveikio vertinimą, taip pat tarpvalstybinio bendradarbiavimo poveikį tokių nutarimų taikymo visose valstybėse narėse atveju.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo H skirsnio 3 punkto 12 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  elektroniniai nusikaltimai

–  kibernetiniai nusikaltimai,

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo H skirsnio 3 punkto 18 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  rasizmas ir ksenofobija

  rasizmas, ksenofobija ir antisemitizmas

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo H skirsnio 3 punkto 21 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  piktnaudžiavimas rinka,

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo H skirsnio 3 punkto 21 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  manipuliavimas indeksais, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus,

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo H skirsnio 3 punkto 21 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  manipuliavimas finansinių priemonių rinkomis,

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo H skirsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Ar už nusikalstamą veiką, dėl kurios priimamas nutarimas konfiskuoti, priimančiojoje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – ne mažiau kaip dveji metai, kaip nustatyta priimančiosios valstybės įstatymuose, ir ar ji įtraukta į toliau pateiktą nusikalstamų veikų sąrašą? (pažymėkite tinkamą langelį)

 

  mokestinis sukčiavimas,

 

  mokestinis sukčiavimas stambiu mastu,

 

  mokesčių slėpimas.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimas

Nuorodos

COM(2016) 0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

13.2.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Svarstymas komitete

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Priėmimo data

6.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

–  :  prieš

0  :  susilaikė


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ  (26.11.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Nuomonės referentas: Pavel Svoboda

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Neseniai atliktų tyrimų duomenimis, iš Europos Sąjungos nelegalių rinkų gaunama maždaug 110 mlrd. EUR pajamų, t. y. apytikriai 1 proc. 2010 m. ES BVP. Taigi mechanizmas, kurį taikant atimamas pelnas, gaunamas iš nusikalstamos veiklos, ir užtikrinama, kad nusikaltimai neduotų pelno, yra labai veiksminga kovos su nusikalstamumu priemonė. Konfiskuojant turtą, įgyjamą iš nusikalstamos veiklos, siekiama užkirsti kelią nusikalstamumui, įskaitant organizuotą nusikalstamumą, ir su juo kovoti, taip pat atlyginti nukentėjusiųjų patirtą žalą, ir gaunama papildomų lėšų, kurias galima investuoti į teisėsaugos veiklą ar kitas nusikalstamumo prevencijos iniciatyvas.

Tačiau, nors turimų statistinių duomenų yra nedaug, Europos Sąjungoje šiuo metu susigrąžinamos pajamos iš nusikaltimų sudaro tik menką visų šių pajamų dalį: 98,9 proc. apskaičiuotojo nusikalstamu būdu gauto pelno nekonfiskuojama ir juo toliau naudojasi nusikaltėliai. Siekiant areštuoti daugiau nusikalstamu būdu įgyto turto, būtina veikianti turto susigrąžinimo sistema. Tokia sistema, be kita ko, apima veiksmingą nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimo sistemą.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pasiūlymus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  nusikaltimo priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas yra vienos veiksmingiausių kovos su nusikalstamumu priemonių. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti, kad nusikalstamu būdu įgytas turtas būtų veiksmingiau nustatomas, konfiskuojamas ir pakartotinai panaudojamas24;

(3)  nusikaltimo priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas yra vienos veiksmingiausių kovos su nusikalstamumu, teisės pažeidimais, ypač vykdomais organizuotų nusikaltėlių, ir terorizmu priemonių, nes taip iš nusikaltėlių atimamos vykdant neteisėtą veiklą gautos pajamos ir teroristai sustabdomi nuo naujo išpuolio rengimo. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti, kad nusikalstamu būdu įgytas turtas būtų veiksmingiau nustatomas, konfiskuojamas ir pakartotinai panaudojamas24; Konfiskuotas nusikalstamu būdu įgytas turtas gali būti panaudotas teisėsaugai, nusikalstamumo prevencijai ar žalos atlyginimui nukentėjusiesiems;

_________________

_________________

24 Stokholmo programa „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“, OL C 115, 2010 5 4, p. 1.

24 Stokholmo programa „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“, OL C 115, 2010 5 4, p. 1.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kadangi nusikalstamumas dažnai būna tarptautinio pobūdžio, siekiant areštuoti pajamas iš nusikaltimų ir nusikaltimo priemones ir jas konfiskuoti, būtinas veiksmingas tarpvalstybinis bendradarbiavimas;

(4)  kadangi nusikalstamumas dažnai būna tarptautinio pobūdžio, siekiant areštuoti pajamas iš nusikaltimų ir nusikaltimo priemones ir jas konfiskuoti, būtinas veiksmingas tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Geresnį valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą galima užtikrinti imantis ryžtingų, skubių ir suderintų priemonių siekiant modernizuoti ir įgyvendinti atitinkamus Sąjungos teisės aktus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  nusikalstamoms organizacijoms įvykdžius nusikaltimus gautos neteisėtos pajamos plačiai plaunamos teisėtoje Europos ekonomikoje, ir šios lėšos, reinvestuotos į teisėtą ekonomiką, dėl didelio iškraipančio poveikio kelia rimtą grėsmę laisvei užsiimti verslu ir konkurencijai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas Sąjungos ekonomikai kelia rimtą grėsmę, nes, pvz., iš esmės sumažinamos valstybių narių ir visos Sąjungos mokestinės pajamos, ir Sąjungos finansuojamų projektų atskaitomybei, nes nusikalstamos organizacijos veikia įvairiuose sektoriuose, kurių daugumą kontroliuoja vyriausybės;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimą, tų nutarimų pripažinimo ir vykdymo taisyklės turėtų būti nustatytos teisiškai privalomu ir tiesiogiai taikytinu Sąjungos teisės aktu;

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimą, tų nutarimų pripažinimo ir vykdymo taisyklės turėtų būti nustatytos teisiškai privalomu ir tiesiogiai taikytinu Sąjungos teisės aktu, kurio taikymo sritis būtų platesnė nei iki šiol priimtų kitų teisės aktų ir kuriame būtų pateiktos aiškios nuostatos dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą. Parengus vieną bendrą ir nutarimų įšaldyti, ir nutarimų konfiskuoti tarpusavio pripažinimo priemonę, kuri apims standartinį liudijimą ir formą bei taikytinas taisykles ir terminus, bus užtikrinta, kad nutarimai Sąjungoje bus nedelsiant pripažįstami ir vykdomi;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  svarbu palengvinti nutarimų įšaldyti turtą ir jį konfiskuoti tarpusavio pripažinimą ir vykdymą nustatant taisykles, pagal kurias valstybė narė būtų įpareigojama pripažinti ir savo teritorijoje įvykdyti vykstant baudžiamajam procesui kitos valstybės narės priimtus nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti;

(12)  svarbu palengvinti nutarimų įšaldyti turtą ir jį konfiskuoti tarpusavio pripažinimą ir vykdymą nustatant taisykles, pagal kurias valstybė narė būtų įpareigojama nepagrįstai nedelsiant ir netaikant papildomų formalumų pripažinti ir savo teritorijoje įvykdyti vykstant baudžiamajam procesui kitos valstybės narės priimtus nutarimus įšaldyti ir konfiskuoti;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  šiuo reglamentu nekeičiama pareiga gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus ES sutarties 6 straipsnyje;

(16)  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis pareigai gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus ES sutarties 6 straipsnyje.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (EŽTK) pripažintų principų. Šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis tų teisių ir principų;

(17)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės ir procesinės teisės ir laikomasi atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (EŽTK) pripažintų principų. Šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis tų teisių ir principų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2010/64/ES30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 ir 2016/191935, kurios yra susijusios su procesinėmis teisėmis baudžiamajame procese;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

_________________

30 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1).

31 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012 6 1, p. 1).

32 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 2013 11 6, p. 1).

33 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 1).

34 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (OL L 132, 2016 5 21, p. 1).

35 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  vykdančioji institucija nutarimą konfiskuoti turėtų pripažinti nereikalaudama jokių papildomų formalumų ir turėtų imtis būtinų priemonių jam vykdyti. Sprendimas dėl nutarimo konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo turėtų būti priimamas, o konfiskavimas turėtų būti vykdomas taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašioje nacionalinėje byloje. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą sprendimo dėl nutarimo konfiskuoti priėmimą ir to nutarimo vykdymą, turėtų būti nustatyti terminai;

(22)  vykdančioji institucija nutarimą konfiskuoti turėtų pripažinti nereikalaudama jokių papildomų formalumų ir nepagrįstai nedelsdama ir turėtų imtis būtinų priemonių jam vykdyti. Sprendimas dėl nutarimo konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo turėtų būti priimamas nepagrįstai nedelsiant, o konfiskavimas turėtų būti vykdomas taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašioje nacionalinėje byloje. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą sprendimo dėl nutarimo konfiskuoti priėmimą ir to nutarimo vykdymą, šiame reglamente turėtų būti nustatyti terminai, per kuriuos turi būti užbaigti skirtingi procedūros etapai;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  vykdančioji institucija nutarimą įšaldyti turėtų pripažinti nereikalaudama jokių papildomų formalumų ir turėtų nedelsdama imtis būtinų priemonių jam vykdyti. Sprendimas dėl nutarimo įšaldyti pripažinimo ir vykdymo turėtų būti priimamas, o įšaldymas turėtų būti vykdomas taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašioje nacionalinėje byloje. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą sprendimo dėl nutarimo įšaldyti priėmimą ir to nutarimo vykdymą, turėtų būti nustatyti terminai;

(24)  vykdančioji institucija nutarimą įšaldyti turėtų pripažinti nereikalaudama jokių papildomų formalumų ir turėtų nedelsdama imtis būtinų priemonių jam vykdyti. Sprendimas dėl nutarimo įšaldyti pripažinimo ir vykdymo turėtų būti priimamas nepagrįstai nedelsiant, o įšaldymas turėtų būti vykdomas taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašioje nacionalinėje byloje. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą sprendimo dėl nutarimo įšaldyti priėmimą ir to nutarimo vykdymą, šiame reglamente turėtų būti nustatyti terminai, per kuriuos turi būti užbaigti skirtingi procedūros etapai.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti remiantis kitokiais negu nustatytieji šiame reglamente pagrindais. Visų pirma, vykdančioji institucija turėtų turėti galimybę nepripažinti nutarimo konfiskuoti ir jo nevykdyti, remdamasi ne bis in idem principu, bet kurios iš suinteresuotųjų šalių teisėmis arba teise dalyvauti nagrinėjant bylą teisme;

(26)  turėtų būti galima atsisakyti pripažinti ir vykdyti nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti remiantis tik šiame reglamente nustatytais pagrindais. Visų pirma, vykdančioji institucija gali nuspręsti nepripažinti nutarimo konfiskuoti ir jo nevykdyti, remdamasi ne bis in idem principu, bet kurios iš suinteresuotųjų šalių teisėmis arba teise dalyvauti nagrinėjant bylą teisme;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  prieš nuspręsdama taikyti kurį nors nepripažinimo ir nevykdymo pagrindą, vykdančioji institucija turėtų pasikonsultuoti su priimančiąja institucija, kad galėtų gauti visą būtiną papildomą informaciją;

(27)  prieš nuspręsdama taikyti kurį nors nepripažinimo ir nevykdymo pagrindą, vykdančioji institucija turėtų nepagrįstai nedelsdama pasikonsultuoti su priimančiąja institucija, kad galėtų gauti būtiną papildomą informaciją;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  priimančiajai institucijai turėtų būti nedelsiant pranešama, kad nutarimo neįmanoma įvykdyti. Nutarimo galėtų būti neįmanoma įvykdyti dėl to, kad turtas jau yra konfiskuotas, dingęs, jo negalima rasti priimančiosios institucijos nurodytoje vietoje arba turto buvimo vieta nenurodyta pakankamai tiksliai;

(29)  priimančiajai institucijai turėtų būti nepagrįstai nedelsiant pranešama apie priežastis, dėl kurių nutarimo neįmanoma įvykdyti. Nutarimo galėtų būti neįmanoma įvykdyti dėl to, kad turtas jau yra konfiskuotas, dingęs, jo negalima rasti priimančiosios institucijos nurodytoje vietoje arba turto buvimo vieta nenurodyta pakankamai tiksliai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  kai kyla abejonių dėl turto, kuris yra nutarimo konfiskuoti dalykas, buvimo vietos, valstybės narės siekdamos nustatyti tikrąją tokio turto buvimo vietą turėtų naudoti visas turimas priemones, įskaitant visas turimas informacijos sistemas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  tam, kad šio reglamento praktinis veikimas būtų tinkamas, būtina, kad dalyvaujančios kompetentingos nacionalinės institucijos palaikytų glaudžius ryšius, visų pirma tais atvejais, kai nutarimas konfiskuoti vienu metu vykdomas daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Taigi kompetentingos institucijos prireikus turėtų tarpusavyje konsultuotis;

(31)  tam, kad šio reglamento praktinis veikimas būtų tinkamas, būtina, kad dalyvaujančios kompetentingos nacionalinės institucijos palaikytų glaudžius ryšius ir kuo geriau bendradarbiautų, visų pirma tais atvejais, kai nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti vienu metu vykdomas daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Taigi kompetentingos institucijos turėtų tarpusavyje konsultuotis ir naudotis šiuolaikinėmis ryšių technologijomis, kurios yra priimtinos pagal atitinkamų valstybių narių procedūrines taisykles;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kiekviena suinteresuotoji šalis, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, turėtų turėti teisių gynimo nuo nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo priemonių, kad galėtų apsaugoti savo teises, įskaitant veiksmingą galimybę užginčyti nutarimą teisme arba reikalauti savo nuosavybės teisės ar kitų turtinių teisių pagal Direktyvą 2014/42/ES. Ieškinys turėtų būti pareikštas vykdančiosios valstybės teisme;

(34)  kiekviena suinteresuotoji šalis, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, turėtų turėti teisių gynimo nuo nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti pripažinimo ir vykdymo priemonių, kad galėtų apsaugoti savo teises, įskaitant teisę susipažinti su bylos dokumentais ir veiksmingą galimybę užginčyti nutarimą teisme arba reikalauti savo nuosavybės teisės ar kitų turtinių teisių pagal Direktyvą 2014/42/ES. Ieškinys turėtų būti pareikštas vykdančiosios valstybės teisme;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame reglamente nustatomos taisyklės, pagal kurias valstybė narė pripažįsta ir savo teritorijoje vykdo vykstant baudžiamajam procesui kitos valstybės narės priimtą nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti.

1.  Šiame reglamente nustatomos taisyklės ir sąlygos, pagal kurias valstybė narė pripažįsta ir savo teritorijoje vykdo vykstant baudžiamajam procesui kitos valstybės narės priimtą nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šis reglamentas nekeičia pareigos gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus ES sutarties 6 straipsnyje.

2.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis pareigai gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus ES sutarties 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Bet koks ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstas konfiskavimas turi atitikti Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje ir Direktyvos 2014/42/ES 8 straipsnyje nustatytas procesines garantijas.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  turtas – bet kokios rūšies materialus arba nematerialus, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas ir teisiniai dokumentai ar raštai, patvirtinantys nuosavybės teisę arba teisę į tokį turtą, kurį priimančioji institucija laiko:

3)  turtas – pinigai arba bet koks fizinis arba ne fizinis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, taip pat ribotos nuosavybės teisės ir bet kokios formos, įskaitant elektroninę ar skaitmeninę, teisiniai dokumentai arba priemonės, įrodantys nuosavybės ar kitokią teisę į tokį turtą (arba į jo dalį), kurį priimančioji institucija laiko:

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priimančioji institucija nutarimą konfiskuoti ar jo patvirtintą kopiją kartu su 7 straipsnyje numatytu liudijimu tiesiogiai perduoda vykdančiajai institucijai arba, kai taikytina, 27 straipsnio 2 dalyje nurodytai centrinei institucijai bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, ir tokiomis sąlygomis, kad vykdančioji institucija galėtų nustatyti autentiškumą.

1.  Priimančioji institucija nutarimą konfiskuoti ar jo patvirtintą kopiją kartu su 7 straipsnyje numatytu liudijimu tiesiogiai perduoda vykdančiajai institucijai arba, kai taikytina, 27 straipsnio 2 dalyje nurodytai centrinei institucijai bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, ir tokiomis sąlygomis, kad vykdančioji institucija galėtų nustatyti jo autentiškumą.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu taikomas b punktas, priimančioji institucija kuo greičiau praneša vykdančiajai institucijai, ar išnyko minėta rizika.

Jeigu taikomas b punktas, priimančioji institucija nepagrįstai nedelsdama praneša vykdančiajai institucijai, ar išnyko minėta rizika.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priimančioji institucija užpildo I priede nustatytą liudijimą, jį pasirašo ir patvirtina, kad jo turinys yra tikslus ir teisingas.

1.  Priimančioji institucija nepagrįstai nedelsdama užpildo I priede nustatytą liudijimą, jį pasirašo ir patvirtina, kad jo turinys yra tikslus ir teisingas.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Priimančioji institucija liudijimą išverčia į vykdančiosios valstybės oficialią kalbą arba bet kurią kitą pagal 3 dalį tos valstybės narės nurodytą kalbą.

2.  Priimančioji institucija nepagrįstai nedelsdama liudijimą išverčia į vykdančiosios valstybės oficialią kalbą arba bet kurią kitą pagal 3 dalį tos valstybės narės nurodytą kalbą.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdančioji institucija, nereikalaudama jokių papildomų formalumų, pripažįsta pagal 4 straipsnį perduotą nutarimą konfiskuoti ir imasi būtinų priemonių, kad jis būtų vykdomas tokiu pat būdu, kaip ir kurios nors tos vykdančiosios valstybės institucijos priimtas nutarimas konfiskuoti, išskyrus atvejus, kai ta institucija nusprendžia remtis vienu iš 9 straipsnyje numatytų nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų arba vienu iš 11 straipsnyje numatytų vykdymo atidėjimo pagrindų.

1.  Vykdančioji institucija, nereikalaudama jokių papildomų formalumų ir nepagrįstai nedelsdama, pripažįsta pagal 4 straipsnį perduotą nutarimą konfiskuoti ir imasi būtinų priemonių, kad jis būtų vykdomas tokiu pat būdu, kaip ir kurios nors tos vykdančiosios valstybės institucijos priimtas nutarimas konfiskuoti, išskyrus atvejus, kai ta institucija nusprendžia remtis vienu iš 9 straipsnyje numatytų nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų arba vienu iš 11 straipsnyje numatytų vykdymo atidėjimo pagrindų.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai nedelsdama praneša apie nutarimo vykdymo atidėjimą, įskaitant atidėjimo pagrindus ir, jeigu įmanoma, numatomą atidėjimo trukmę.

2.  Vykdančioji institucija bet kuriuo būdu, kurį naudojant tai galima užfiksuoti raštu, priimančiajai institucijai nedelsdama praneša apie nutarimo vykdymo atidėjimą, įskaitant atidėjimo pagrindus ir, jeigu įmanoma, numatomą atidėjimo trukmę. Jei vykdymas atidedamas pagal 1 dalies b punkto nuostatas, priimančioji institucija tais atvejais, kai nutarimas konfiskuoti vienu metu vykdomas daugiau negu vienoje valstybėje narėje, pateikia naujus nurodymus, susijusius su tikslia konfiskuotinų pinigų suma.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Pareiga informuoti suinteresuotąsias šalis

 

Įvykdžiusi nutarimą, vykdančioji institucija nedelsdama apie savo sprendimą praneša asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, ir visoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdančioji institucija, nereikalaudama jokių papildomų formalumų, pripažįsta pagal 14 straipsnį perduotą nutarimą įšaldyti ir imasi būtinų priemonių jam vykdyti, išskyrus atvejus, kai ta institucija nusprendžia remtis vienu iš 18 straipsnyje numatytų nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų arba vienu iš 20 straipsnyje numatytų vykdymo atidėjimo pagrindų.

Vykdančioji institucija, nereikalaudama jokių papildomų formalumų ir nepagrįstai nedelsdama, pripažįsta pagal 14 straipsnį perduotą nutarimą įšaldyti ir imasi būtinų priemonių jam vykdyti, išskyrus atvejus, kai ta institucija nusprendžia remtis vienu iš 18 straipsnyje numatytų nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų arba vienu iš 20 straipsnyje numatytų vykdymo atidėjimo pagrindų.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  16 straipsnyje numatyta forma yra neišsami arba aiškiai neteisinga ir ji nebuvo išsamiai užpildyta pirma pasikonsultavus pagal 2 dalį;

a)  16 straipsnyje numatyta forma nėra išversta į oficialiąją vykdančiosios valstybės kalbą arba yra neišsami arba aiškiai neteisinga ir ji nebuvo išsamiai užpildyta pirma pasikonsultavus pagal 2 dalį;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 22 straipsniui, įvykdžiusi nutarimą, vykdančioji institucija apie savo sprendimą praneša asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas įšaldyti, ir visoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, apie kurias vykdančiajai institucijai buvo pranešta pagal 14 straipsnio 6 dalį.

1.  Nedarant poveikio 22 straipsniui, įvykdžiusi nutarimą, vykdančioji institucija nedelsdama apie savo sprendimą praneša asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas įšaldyti, ir visoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, apie kurias vykdančiajai institucijai buvo pranešta pagal 14 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pranešime pateikiama bent glausta informacija apie priežastis, dėl kurių priimtas nutarimas įšaldyti, apie nutarimą priėmusią instituciją ir apie galiojančias teisių gynimo priemones, nustatytas vykdančiosios valstybės nacionalinėje teisėje.

2.  Pranešime pateikiama pakankama ir aiški informacija apie priežastis, dėl kurių priimtas nutarimas įšaldyti, apie nutarimą priėmusią instituciją ir apie galiojančias teisių gynimo priemones, nustatytas vykdančiosios valstybės nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Siekdama apsaugoti vykstančius tyrimus, priimančioji institucija vykdančiosios institucijos gali paprašyti nutarimo įšaldyti vykdymą tam tikrą laiką išlaikyti paslaptyje.

3.  Siekdama apsaugoti vykstančius tyrimus, priimančioji institucija vykdančiosios institucijos gali paprašyti nutarimo įšaldyti vykdymą tam tikrą laiką išlaikyti paslaptyje. Išduodančioji institucija informuoja vykdančiąją instituciją, jei priežasčių nutarimo įšaldyti konfidencialumui nebelieka.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamos užtikrinti veiksmingą šio reglamento taikymą, priimančioji ir vykdančioji institucijos prireikus konsultuojasi tarpusavyje bet kuriuo tinkamu būdu.

1.  Siekdamos užtikrinti veiksmingą šio reglamento taikymą, priimančioji ir vykdančioji institucijos prireikus konsultuojasi tarpusavyje bet kuriuo tinkamu būdu, įskaitant šiuolaikines ryšių technologijas.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jeigu suma, gauta vykdant nutarimą konfiskuoti yra didesnė nei 10 000 EUR, vykdančioji valstybė 50 proc. tos sumos perduoda priimančiajai valstybei.

b)  jeigu suma, gauta vykdant nutarimą konfiskuoti yra didesnė nei 10 000 EUR, vykdančioji valstybė 70 proc. tos sumos perduoda priimančiajai valstybei.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimas

Nuorodos

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.2.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Pavel Svoboda

2.2.2017

Svarstymas komitete

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Priėmimo data

21.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Flack, Emma McClarkin

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

–  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimas

Nuorodos

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Priėmimo data

11.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Pateikimo data

12.1.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

–  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. sausio 26 d.Teisinis pranešimas