Procedūra : 2016/0412(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0001/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0001/2018

Debates :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Balsojumi :

PV 04/10/2018 - 7.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0380

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1239kWORD 139k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Nathalie Griesbeck

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ekonomikas un monetārās komitejaS ATZINUMS
 Juridiskās komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0819),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 82. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0002/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Čehijas parlamenta Senāts un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A8-0001/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiscēšana ir visefektīvākais veids, kā apkarot noziedzību. Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt efektīvāku noziedzīgu aktīvu identifikāciju, konfiskāciju un atkārtotu izmantošanu24.

(3)  Nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiscēšana ir visefektīvākais veids, kā apkarot noziedzību, likumpārkāpumus, it īpaši organizēto noziedzību, un terorismu, jo tā noziedzniekiem tiek atņemti nelikumīgās darbībās iegūtie līdzekļi un teroristiem liegta iespēja organizēt uzbrukumu. Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt efektīvāku noziedzīgu aktīvu identifikāciju, konfiskāciju un atkārtotu izmantošanu24. Konfiscētos noziedzīgi iegūtos līdzekļus var novirzīt tiesībaizsardzības un noziegumu prevencijas mērķiem vai kompensācijām, ko izmaksā cietušajiem.

_________________

_________________

24"Stokholmas programma – atvērta un droša Eiropa pilsoņu un viņu aizsardzības labā", OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.

24 "Stokholmas programma – atvērta un droša Eiropa pilsoņu un viņu aizsardzības labā", OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Noziegumiem bieži ir pārrobežu raksturs, tāpēc efektīvai pārrobežu sadarbībai ir būtiska nozīme, lai arestētu un konfiscētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un nozieguma rīkus.

(4)  Noziegumiem bieži ir pārrobežu raksturs, tāpēc efektīvai pārrobežu sadarbībai, nepārtrauktai informācijas apmaiņai un savstarpējam atbalstam ir būtiska nozīme, lai atklātu, arestētu un konfiscētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un nozieguma rīkus. Tādēļ tiesībaizsardzības struktūrām un iestādēm, personām, vienībām vai dienestiem dalībvalstīs būtu cieši jāsadarbojas un jāsazinās, lai optimizētu iesaldēšanas un konfiskācijas procedūru ilgumu un iedarbīgumu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Finanšu pakalpojumu jomā vairāki Savienības tiesību akti attiecībā uz finanšu tirgiem paredz iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus kā sankcijas finanšu iestādēm. Tiesu, kuras izskata krimināllietas, un citu kompetento dalībvalsts iestāžu efektīva pārrobežu sadarbība ir ļoti svarīga, lai panāktu stabilitāti un uzticēšanos Savienības finanšu sistēmai.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Komisijas īstenošanas ziņojumos par Pamatlēmumiem 2003/577/TI un 2006/783/TI norādīts, ka pašreizējais režīms attiecībā uz iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu nav pilnībā efektīvs. Spēkā esošie akti nav vienādi īstenoti, un tos nepiemēro vienādi visās dalībvalstīs, tādējādi izraisot nepietiekamu savstarpēju atzīšanu.

(6)  Komisijas īstenošanas ziņojumos par Pamatlēmumiem 2003/577/TI un 2006/783/TI norādīts, ka pašreizējais režīms attiecībā uz iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu nav pilnībā efektīvs. Spēkā esošie akti nav vienādi īstenoti, un tos nepiemēro vienādi visās dalībvalstīs, tādējādi izraisot nepietiekamu savstarpēju atzīšanu un neefektīvu pārrobežu sadarbību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Paplašinātā konfiskācijā un trešās personas konfiskācijā ir jāievēro garantijas, kas noteiktas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (ECTK), jo īpaši 6. un 7. pantā, un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Kompetento iestāžu lēmumam jābūt balstītam uz rūpīgu personas, kam piemērots konfiskācijas rīkojums, atsevišķā gadījuma novērtējumu, tostarp skaidrību, ka konfiscētās preces ir iegūtas noziedzīgu darbību veidā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija rada nopietnus draudus Savienības ekonomikai, piemēram, ievērojami samazinot nodokļu ieņēmumus dalībvalstīs un Savienībā kopumā, kā arī pārskatatbildībai par publiskiem Savienības finansētiem projektiem, jo noziedzīgas organizācijas darbojas dažādās nozarēs, no kurām daudzas ir valdības pakļautībā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu efektīvu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu, noteikumi par šo rīkojumu atzīšanu un izpildi būtu jāparedz juridiski saistošā un tieši piemērojamā Savienības tiesību aktā.

(11)  Lai nodrošinātu efektīvu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu, noteikumi par šo rīkojumu atzīšanu un izpildi būtu jāparedz juridiski saistošā un tieši piemērojamā Savienības tiesību aktā veidā, kura darbības joma būtu plašāka nekā citiem tiesību aktiem, kas līdz šim pieņemti, un kurā būtu iekļauti skaidri noteikumi par iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem. Viens tiesību akts par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu ar standartveida apliecību un veidlapu un tieši piemērojamiem noteikumiem un termiņiem nodrošinās, ka rīkojumus Savienībā atzīst un izpilda nekavējoties. Regula nodrošina lielāku skaidrību un juridisko noteiktību, novērš grūtības, kas saistītas ar transponēšanu valstu sistēmās, un tādējādi ļauj ātrāk un efektīvāk izpildīt iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Lai gan iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana Savienībā ir nozīmīgs solis cīņā pret noziedzību, ievērojams aktīvu apjoms atrodas ārzonā trešās valstīs ārpus Savienības un netiek uzrādīts un aplikts ar nodokļiem. Visaptveroša plāna izstrāde, lai novērstu aktīvu pārvedumus uz trešām valstīm, un efektīva veida rašana, lai tos atgūtu, būtu nozīmīgs panākums.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ir svarīgi veicināt īpašuma iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, izstrādājot noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, ko kriminālprocesa ietvaros izdevusi cita dalībvalsts.

(12)  Ir svarīgi veicināt īpašuma iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, bez nevajadzīgas kavēšanās vai papildu formalitātēm izstrādājot noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, ko kriminālprocesa ietvaros izdevusi cita dalībvalsts.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ir svarīgi veicināt īpašuma iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, izstrādājot noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, ko kriminālprocesa ietvaros izdevusi cita dalībvalsts.

(12)  Ir svarīgi veicināt īpašuma iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, izstrādājot noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, ko krimināllietās īstenotā tiesvedībā izdevusi cita dalībvalsts.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) judikatūru, mēģinot noteikt, vai konkrētais process pieder krimināltiesību jomai, ne vienmēr pietiek izskatīt tikai procesa kvalifikāciju valsts tiesībās. Lai sasniegtu līgumos un šajā direktīvā noteiktos mērķus un pilnībā ievērotu cita starpā arī Hartā un ECTK paredzētās pamattiesības, piemērojot direktīvu, pienācīgi ir jāievēro ne tikai procesa oficiālā kvalifikācija valsts tiesībās, bet arī aplūkojamā kriminālnozieguma raksturs un tā soda smaguma pakāpe, kādu attiecīgajai personai var piespriest.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Šī regula būtu jāpiemēro visiem konfiskācijas rīkojumiem, ko tiesa noteikusi pēc tiesvedības par noziedzīgu nodarījumu, un visiem iesaldēšanas rīkojumiem, kas izdoti nolūkā veikt iespējamu vēlāku konfiskāciju. Tai būtu jāattiecas uz visu veidu rīkojumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, kā arī uz cita veida rīkojumiem, kas izdoti bez galīgā notiesājošā sprieduma kriminālprocesa ietvaros. Šī regula nebūtu jāpiemēro iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem, kas izdoti civiltiesisko vai administratīvo tiesvedību ietvaros.

(13)  Šī regula būtu jāpiemēro visiem konfiskācijas rīkojumiem, ko tiesa noteikusi pēc krimināllietās īstenotas tiesvedības, un visiem iesaldēšanas rīkojumiem, kas izdoti nolūkā veikt iespējamu vēlāku konfiskāciju. Tai būtu jāattiecas uz visu veidu rīkojumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, kā arī uz cita veida rīkojumiem, kas izdoti bez galīgā notiesājošā sprieduma kriminālprocesa ietvaros. Šī regula nebūtu jāpiemēro iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem, kas izdoti civiltiesisko vai administratīvo tiesvedību ietvaros.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Ar šo regulu negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā.

(16)  Ar šo regulu negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (turpmāk “Harta”).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (Harta) un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (ECTK). Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(17)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un procesuālās tiesības un attiecīgie principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (Harta) un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (ECTK). Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Šī regula būtu jāpiemēro, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/64/ES30 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 un 2016/191935, kuras attiecas uz procesuālajām tiesībām kriminālprocesā.

(18)  Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/64/ES30 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 un 2016/191935, kuras attiecas uz procesuālajām tiesībām kriminālprocesā.

_________________

_________________

30 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.).

31Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1. lpp.).

31Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1. lpp.).

32Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm, (OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.).

32Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm, (OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.).

33Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV L 65, 11.3.2016., 1. lpp.).

33Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV L 65, 11.3.2016., 1. lpp.).

34Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 21.5.2016., 1. lpp.).

34Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 21.5.2016., 1. lpp.).

35Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1.lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1.lpp.).

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Lai to panāktu, iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus izdevējiestādei būtu tieši jānosūta izpildiestādei vai, attiecīgā gadījumā centrālajai iestādei.

(20)  Lai to panāktu, iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus izdevējiestādei būtu tieši jānosūta izpildiestādei un jāpaziņo centrālajai iestādei, kura ir atbildīga par atbalstu kompetentajām iestādēm, nosūtīto un saņemto iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu reģistrāciju valsts līmenī un rīkojumu nosūtīšanas un saņemšanas racionalizēšanu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  Lai nodrošinātu iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojuma nosūtīšanu izpildvalsts kompetentajai iestādei, izdevējiestādei vajadzētu varēt izmantot jebkurus iespējamus vai atbilstošus nosūtīšanas līdzekļus, piemēram, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla drošo telesakaru sistēmu, Eurojust vai citus kanālus, ko izmanto tiesu iestādes.

Pamatojums

Saskaņošana ar citiem ES savstarpējās atzīšanas instrumentiem. Precizējumi, lai izdevējvalsts varētu vienkāršāk nosūtīt rīkojumus.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20b)  Dalībvalstu ieceltas viena vai vairākas centrālās iestādes, kurām var būt skaidras administratīvā atbalsta un koordinēšanas funkcijas, ir būtisks elements, lai veicinātu iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu ātru savstarpēju atzīšanu starp izdevējiestādēm un izpildiestādēm un lai paātrinātu minēto procedūru savstarpēju atzīšanu. Šajā sakarā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla nozīmi arī vajadzētu stiprināt, lai palīdzētu izdevējistādēm un izpildiestādēm sazināties ātrāk un sadarboties efektīvāk.

Pamatojums

Regulas priekšlikuma 27. panta 2. punktā ir minēta iespēja dalībvalstīm izraudzīties centrālo iestādi, lai sniegtu atbalstu un palīdzētu kompetentajām valsts iestādēm, taču nav norādīta to loma vai nozīme. Tomēr minētajām centrālajām iestādēm, ņemot vērā pastāvošā režīma neatbilstību, var būt reāla pievienotā vērtība, veicinot savstarpēju atzīšanu (pašreizējā sistēma nav pietiekama).

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Konfiskācijas rīkojumu būtu jānosūta kopā ar standartveida apliecību.

(21)  Konfiskācijas vai iesaldēšanas rīkojums būtu jānosūta kopā ar standartveida apliecību.

Pamatojums

Vienkāršošanas labad ir lietderīgi saskaņot procedūras attiecībā uz iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu; līdz ar to šiem abiem rīkojumiem ir jāpievieno apliecība (kas norādīta I un II pielikumā)

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Sniedzot deklarāciju par valodu lietojumu, ko dalībvalstis pieņem saskaņā ar šo regulu, tām būtu jānorāda vismaz viena cita Eiropas Savienības oficiālā valodā valoda papildus tās oficiālajai (-ām) valodai (-ām).

Pamatojums

Saskaņošana ar citiem ES savstarpējās atzīšanas instrumentiem. Eiropas Savienības valodu daudzveidība, protams, ir jāaizsargā, taču tā nedrīkst būt šķērslis savstarpējās atzīšanas procedūrām. Tāpēc dalībvalstij būtu jāpiekrīt saņemt iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumus vismaz vienā citā valodā, kas nav tās valsts valoda.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Izpildiestādei konfiskācijas rīkojums būtu jāatzīst bez papildus formalitātēm un jāveic tā izpildei vajadzīgie pasākumi. Lēmuma pieņemšanai par konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi būtu jānotiek tikpat ātri un ar tādu pašu prioritāti kā līdzīgā iekšzemes lietā. Būtu jānosaka termiņi, lai nodrošinātu ātru un efektīvu lēmuma pieņemšanu un konfiskācijas rīkojuma izpildi.

(22)  Izpildiestādei konfiskācijas rīkojums būtu jāatzīst bez papildus formalitātēm vai nevajadzīgas kavēšanās un jāveic tā izpildei vajadzīgie pasākumi. Lēmuma pieņemšanai par konfiskācijas rīkojuma atzīšanu būtu jānotiek bez nevajadzīgas kavēšanās, un izpilde jāveic tikpat ātri un ar tādu pašu prioritāti kā līdzīgā iekšzemes lietā. Šajā regulā būtu jānosaka termiņi, kuros jāpabeidz procedūras dažādie posmi, lai nodrošinātu ātru un efektīvu lēmuma pieņemšanu un konfiskācijas rīkojuma izpildi.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Ņemot vērā iesaldēšanas steidzamību un tās pagaidu raksturu, iesaldēšanas rīkojums būtu jāizdod standarta veidlapas formā. Izdevējiestādei būtu jāpārliecinās, ka iesaldēšanas rīkojuma izsniegšana ir nepieciešama un samērīga ar mērķi provizoriski nepieļaut mantas iznīcināšanu, pārveidošanu, pārvietošanu, nodošanu vai atbrīvošanos no tās. Lai saskaņotu iesaldēšanas rīkojumu izdošanas nosacījumus iekšzemes un pārrobežu gadījumos, saskaņā ar šo regulu iesaldēšanas rīkojums būtu jāizdod tikai tad, ja to varētu izdot arī līdzīgā iekšzemes lietā.

(23)  Izdevējiestādei būtu jāpārliecinās, ka iesaldēšanas rīkojuma izsniegšana ir nepieciešama un samērīga ar mērķi provizoriski nepieļaut mantas iznīcināšanu, pārveidošanu, pārvietošanu, nodošanu vai atbrīvošanos no tās. Lai saskaņotu iesaldēšanas rīkojumu izdošanas nosacījumus iekšzemes un pārrobežu gadījumos, saskaņā ar šo regulu iesaldēšanas rīkojums būtu jāizdod tikai tad, ja to varētu izdot arī līdzīgā iekšzemes lietā.

Pamatojums

Vienkāršošanas labad ir lietderīgi saskaņot procedūras attiecībā uz iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu; līdz ar to šiem abiem rīkojumiem ir jāpievieno apliecība (kas norādīta I un II pielikumā)

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Izpildiestādei iesaldēšanas rīkojums būtu jāatzīst bez papildus formalitātēm un nekavējoties jāveic tā izpildei vajadzīgie pasākumi. Lēmuma pieņemšanai par iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi būtu jānotiek tikpat ātri un ar tādu pašu prioritāti kā līdzīgā iekšzemes lietā. Būtu jānosaka termiņi, lai nodrošinātu ātru un efektīvu lēmuma pieņemšanu un iesaldēšanas rīkojuma izpildi.

(24)  Izpildiestādei iesaldēšanas rīkojums būtu jāatzīst bez papildus formalitātēm vai nevajadzīgas kavēšanās un nekavējoties jāveic tā izpildei vajadzīgie pasākumi. Lēmuma pieņemšanai par konfiskācijas rīkojuma atzīšanu būtu jānotiek bez nevajadzīgas kavēšanās, un izpilde jāveic tikpat ātri un ar tādu pašu prioritāti kā līdzīgā iekšzemes lietā. Šajā regulā būtu jānosaka stingri termiņi, kuros jāpabeidz procedūras dažādie posmi, lai nodrošinātu ātru un efektīvu lēmuma pieņemšanu un iesaldēšanas rīkojuma izpildi.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Izpildot iesaldēšanas rīkojumu, izdevējiestādei un izpildiestādei būtu pienācīgi jāņem vērā izmeklēšanas konfidencialitāte. Jo īpaši, izpildiestādei būtu jāgarantē iesaldēšanas rīkojumā ietverto faktu un tā satura konfidencialitāte.

(25)  Neskarot nevienas attiecīgās personas tiesības uz informāciju, izpildot iesaldēšanas rīkojumu, izdevējiestādei un izpildiestādei būtu pienācīgi jāņem vērā izmeklēšanas konfidencialitāte. Jo īpaši, izpildiestādei būtu jāgarantē iesaldēšanas rīkojumā ietverto faktu un tā satura konfidencialitāte.

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt saikni starp pienākumu nodrošināt informāciju un konfidencialitātes prasībām. Izmeklēšanas konfidencialitāte nedrīkst liegt personai tiesības uz informāciju.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi nevajadzētu atteikt ar citu pamatojumu, kā vien to, kas noteikts šajā regulā. Jo īpaši, izpildiestādei vajadzētu būt iespējai neatzīt un neizpildīt konfiskācijas rīkojumu, pamatojoties uz ne bis in idem principu, jebkuras ieinteresētas personas tiesībām vai tiesībām piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā.

(26)  Iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi nevajadzētu atteikt ar citu pamatojumu, kā vien to, kas noteikts šajā regulā. Jo īpaši, izpildiestādei vajadzētu būt iespējai neatzīt un neizpildīt konfiskācijas rīkojumu, pamatojoties uz pamattiesībām, ne bis in idem principu, jebkuras ieinteresētas personas tiesībām vai tiesībām piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26a)  Ne bis in idem princips ir viens no Savienības tiesību pamatprincipiem, kā atzīts Hartā un izvērsts Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā. Tādēļ izpildiestādei vajadzētu būt tiesībām atteikt konfiskācijas vai iesaldēšanas rīkojuma izpildi, ja tā būtu pretrunā minētajam principam.

Pamatojums

Saskaņošana ar citiem ES savstarpējās atzīšanas instrumentiem. Ir svarīgi ievērot “ne bis in idem” principu krimināltiesībās un ES tiesību aktos.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26b)  Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveide Savienībā ir balstīta uz savstarpēju uzticēšanos un pieņēmumu, ka citas dalībvalstis ievēro Savienības tiesības un jo īpaši pamattiesības. Tomēr šāds pieņēmums ir atspēkojams. Attiecīgi, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka konfiskācijas vai iesaldēšanas rīkojuma izpilde izraisītu attiecīgās personas pamattiesību pārkāpumu un izpildes valsts neievērotu savus pienākumus attiecībā uz Hartā atzītu pamattiesību aizsardzību, šā konfiskācijas vai iesaldēšanas rīkojuma izpilde būtu jānoraida.

Pamatojums

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce règlement européen.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

26.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26c)  Šajā regulā tiek respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti LES 6. pantā un Hartā, jo īpaši tās VI nodaļā, starptautiskajās tiesībās un starptautiskajos nolīgumos, kuros Savienība vai visas dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses, tostarp Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, un dalībvalstu konstitūcijās to attiecīgajās piemērošanas jomās. Neko no šajā regulā noteiktā nevar interpretēt kā aizliegumu atteikt konfiskācijas rīkojuma vai iesaldēšanas rīkojuma izpildi, ja, pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, ir iemesls uzskatīt, ka šis rīkojums ir izdots, lai pret kādu personu veiktu kriminālvajāšanu vai sodītu tās dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas, dzimumorientācijas, valstspiederības, valodas vai politisko uzskatu dēļ, vai ka jebkura šāda iemesla dēļ varētu tikt nodarīts kaitējums šādas personas stāvoklim.

Pamatojums

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Enfin, la jurisprudence de la CEDH a mis en lumière des difficultés, dans certains États membres, en matière de confiscation et de respect des droits fondamentaux. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce Règlement européen.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

26.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26d)   Ir būtiski ņemt vērā jebkuras tādas trešās personas tiesības, kuru skar konfiskācijas rīkojums vai noteiktas mantas iesaldēšanas rīkojums, jo šai personai pieder šī manta, taču tā nav varējusi aizstāvēt savas tiesības tiesvedības laikā izdošanas valstī tāpēc, ka šī persona nav bijusi minētās tiesvedības puse. Attiecīgi izpildiestādei vajadzētu būt tiesībām atteikt atzīt un izpildīt iesaldēšanas rīkojumu vai konfiskācijas rīkojumu, ja šāds rīkojums attiecas uz noteiktu mantu, kas nepieder fiziskai vai juridiskai personai, pret kuru ir izdots konfiskācijas rīkojums izdošanas valstī, vai jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personai, kas ir bijusi tiesvedības procesa puse izdošanas valstī.

Pamatojums

Ir būtiski šajā regulā ņemt vērā tādu trešo personu tiesības, kuras rīkojas godprātīgi un kuras varētu skart līdzekļu iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Pirms pieņem lēmumu piemērot kādu neatzīšanas un neizpildes pamatojumu, izpildiestādei būtu jāapspriežas ar izdevējiestādi, lai iegūtu visu vajadzīgo papildu informāciju.

(27)  Pirms pieņem lēmumu piemērot kādu neatzīšanas un neizpildes pamatojumu, izpildiestādei bez nevajadzīgas kavēšanās būtu jāapspriežas ar izdevējiestādi, lai iegūtu vajadzīgo papildu informāciju.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Izdevējiestāde būtu nekavējoties jāinformē par to, ka rīkojumu izpildīt nav iespējams. Šāda neiespējamība var rasties tādēļ, ka manta jau ir konfiscēta, ir nozudusi, nav atrodama izdevējiestādes norādītajā atrašanās vietā vai mantas atrašanās vieta nav norādīta pietiekami precīzi.

(29)  Izdevējiestāde bez nevajadzīgas kavēšanās būtu jāinformē par iemesliem, kāpēc nav iespējams rīkojumu izpildīt. Šāda neiespējamība var rasties tādēļ, ka manta jau ir konfiscēta, ir nozudusi, nav atrodama izdevējiestādes norādītajā atrašanās vietā vai mantas atrašanās vieta nav norādīta pietiekami precīzi.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29 a)  Ja pastāv šaubas attiecībā uz konfiscējamā īpašuma atrašanās vietu, dalībvalstij būtu jāizmanto visi pieejamie līdzekļi, tostarp visas pieejamās informācijas sistēmas, lai noteiktu pareizo šā īpašuma atrašanās vietu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojuma izpildi būtu jāreglamentē saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, un tās iestādēm vajadzētu būt vienīgajām, kas ir kompetentas lemt par izpildes procedūrām.

(30)  Iesaldēšanas rīkojuma vai konfiskācijas rīkojuma izpildi būtu jāreglamentē saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, un tās iestādēm vajadzētu būt vienīgajām, kas ir kompetentas lemt par izpildes procedūrām.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Šīs regulas pareizas praktiskas darbības priekšnoteikums ir cieša iesaistīto kompetento valsts iestāžu saziņa, jo īpaši gadījumos, kad notiek vienlaicīga konfiskācijas rīkojuma izpilde vairāk nekā vienā dalībvalstī. Tādēļ valstu kompetentajām iestādēm būtu jāapspriežas, kad vien tas ir nepieciešams.

(31)  Šīs regulas pareizas praktiskas darbības priekšnoteikums ir cieša iesaistīto kompetento valsts iestāžu saziņa un optimāla sadarbība, jo īpaši gadījumos, kad notiek vienlaicīga iesaldēšanas rīkojuma vai konfiskācijas rīkojuma izpilde vairāk nekā vienā dalībvalstī. Tādēļ valstu kompetentajām iestādēm būtu jāapspriežas, un tām vajadzētu izmantot modernās komunikāciju tehnoloģijas, kas atļautas attiecīgo dalībvalstu procesuālajos noteikumos.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Cietušo tiesības uz kompensāciju un restitūciju pārrobežu lietās nebūtu jāierobežo. Noteikumos par rīcību ar konfiscēto mantu par prioritāti būtu jānosaka kompensācija un mantas atdošana cietušajiem. Dalībvalstīm būtu jāņem vērā arī to pienākumi sniegt palīdzību nodokļu prasījumu piedziņā no citām dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 2010/24/ES36.

(32)  Cietušo tiesības uz kompensāciju un restitūciju pārrobežu lietās netiek ierobežotas. Noteikumos par rīcību ar konfiscēto mantu par prioritāti nosaka kompensāciju un mantas atdošanu cietušajiem. Dalībvalstīm būtu jāņem vērā arī to pienākumi sniegt palīdzību nodokļu prasījumu piedziņā no citām dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 2010/24/ES36.

_________________

_________________

36Padomes Direktīva 2010/24/ES (2010. gada 16. marts) par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un citiem pasākumiem (OV L 84, 31.3.2010., 1. lpp.).

36Padomes Direktīva 2010/24/ES (2010. gada 16. marts) par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un citiem pasākumiem (OV L 84, 31.3.2010., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32a)  Manta, kas iesaldēta vēlākas konfiskācijas nolūkā, un konfiscēta manta būtu atbilstīgi jāpārvalda, lai nezaudētu tās saimniecisko vērtību, veicinātu tās izmantošanu no jauna sociāliem mērķiem un novērstu turpmākas noziedzīgas iefiltrēšanās risku. Dalībvalstīm attiecīgi būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, tostarp mantas pārdošana vai nodošana, lai līdz minimumam ierobežotu šādus zaudējumus un kalpotu sociāliem mērķiem. Tām būtu jāpieņem visi attiecīgie pasākumi — gan leģislatīvie, gan citu veidu pasākumi —, piemēram, jāizveido valsts centralizēti mantas pārvaldības biroji vai līdzīgi mehānismi, lai pienācīgi pārvaldītu iesaldētu vai konfiscētu mantu. Tāpēc būtu lietderīgi apsvērt Savienības fonda veidošanu, kurā sakopos daļu no dalībvalstīs konfiscētajiem aktīviem. Šādam fondam vajadzētu būtu pieejamam ES pilsoņu, asociāciju, NVO koalīciju un jebkādu citu pilsoniskās sabiedrības organizāciju izmēģinājuma projektiem, lai veicinātu konfiscēto aktīvu efektīvu atkārtotu izmantošanu sociālajām vajadzībām.

Pamatojums

Ir svarīgi Eiropas un dalībvalstu līmenī veicināt iesaldētās un konfiscētās mantas labāko iespējamo pārvaldību un atkārtotu izmantošanu sociāliem mērķiem, kā arī kompensāciju nodrošināšanai cietušajiem, cietušo ģimenēm un uzņēmumiem, kas ir cietuši no organizētās noziedzības, un cīņai pret organizēto noziedzību.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32b)  Noteikumiem par konfiscētās mantas izmantošanas mērķiem būtu jāietver atbilstošas kompensācijas to policijas darbinieku un amatpersonu ģimenēm, kas gājuši bojā, veicot savus pienākumus, kā arī to policijas darbinieku un amatpersonu ģimenēm, kuri, veicot savus pienākumus, guvuši pastāvīgu invaliditāti. Šajā saistībā katrai dalībvalstij būtu attiecīgi jāparedz fonda izveide, no kura piešķirtu kompensācijas šādām personām, un daļa konfiscētās mantas būtu jānodod šim fondam.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

32.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32c)  Prakse lietot konfiscētos aktīvus sociālajām vajadzībām veicina un stiprina tiesiskuma kultūras izplatīšanos, palīdzību noziegumos cietušajām personām un darbību pret organizēto noziedzību, tādējādi radot taisnīguma mehānismus, kas sniedz labumu sabiedrībai un teritorijas sociālekonomiskajai attīstībai un ko var īstenot arī nevalstiskās organizācijas, izmantojot objektīvus kritērijus. Tādēļ būtu jāmudina dalībvalstis izstrādāt šādu praksi.

Pamatojums

Ir svarīgi Eiropas un dalībvalstu līmenī veicināt iesaldētās un konfiscētās mantas labāko iespējamo pārvaldību un atkārtotu izmantošanu sociāliem mērķiem, kā arī kompensāciju nodrošināšanai cietušajiem, cietušo ģimenēm un uzņēmumiem, kas ir cietuši no organizētās noziedzības, un cīņai pret organizēto noziedzību.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

32.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32d)  Lai pilsoniskā sabiedrība varētu konkrēti sajust dalībvalstu tādas rīcības efektivitāti, kas vērsta pret organizēto noziedzību, tostarp mafijas veida noziedzību, un lai noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiktu faktiski konfiscēti noziedzniekiem, ir jāpieņem kopīgi pasākumi, lai izvairītos no tā, ka noziedzīgās organizācijas atkārtoti iegūst savā valdījumā nelegāli iegūtu mantu. Vairāku dalībvalstu labākā prakse ir parādījusi šādu instrumentu efektivitāti: līdzekļu pārvaldības biroju vai līdzīgu mehānismu veiktā pārvaldība un administrēšana, kā arī konfiscētās mantas izmantošana projektos, kuru mērķis ir izskaust un novērst noziedzību, un citiem institucionāliem vai publiskiem nolūkiem vai izmantošana sociālajām vajadzībām.

Pamatojums

Ir svarīgi Eiropas un dalībvalstu līmenī veicināt iesaldētās un konfiscētās mantas labāko iespējamo pārvaldību un atkārtotu izmantošanu sociāliem mērķiem, kā arī kompensāciju nodrošināšanai cietušajiem, cietušo ģimenēm un uzņēmumiem, kas ir cietuši no organizētās noziedzības, un cīņai pret organizēto noziedzību.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

32.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32e)  Konfiscētā manta būtu pienācīgi jāpārvalda, lai atkārtoti apliecinātu un veicinātu likumības ievērošanu, šādu mantu atkārtoti izmantojot to kopienu sociālās un saimnieciskās interesēs, kuras tieši skārusi noziedzīgo un teroristu organizāciju darbība.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Jebkurai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām, lai tās varētu aizsargāt savas tiesības, vajadzētu būt pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem pret iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu atzīšanu un izpildi, tostarp efektīvām iespējām apstrīdēt rīkojumu tiesā vai atsaukties uz īpašumtiesībām vai citām mantiskām tiesībām saskaņā ar Direktīvu 2014/42/ES. Prasību būtu jāiesniedz tiesā izpildes valstī.

(34)  Jebkurai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām, lai tās varētu aizsargāt savas tiesības, vajadzētu būt pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem pret iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu atzīšanu un izpildi, tostarp tiesībām iepazīties ar lietu un efektīvām iespējām apstrīdēt rīkojumu tiesā vai atsaukties uz īpašumtiesībām vai citām mantiskām tiesībām saskaņā ar Direktīvu 2014/42/ES. Prasību būtu jāiesniedz tiesā izpildes valstī.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Lai grozītu šīs regulas I un II pielikumā aprakstīto apliecību un veidlapu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot deleģēto aktu sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

svītrots

Pamatojums

Visus elementus, kas ietverti abās apliecībās (I un II pielikumā), vajadzētu juridiskās noteiktības nolūkā precizēt un noteikt likumdevējai iestādei. Pilnvaru deleģēšana šajā nolūka nav ne nepieciešama, ne pamatota.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Lai grozītu šīs regulas I un II pielikumā aprakstīto apliecību un veidlapu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot deleģēto aktu sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(35)  Lai grozītu šīs regulas I un II pielikumā aprakstīto apliecību un veidlapu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot deleģēto aktu sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās ar specializētām iestādēm dalībvalstīs un atbilstīgajām Eiropas aģentūrām, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šajā regulā paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā teritorijā izpilda iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts izdevusi kriminālprocesa ietvaros.

1.  Šajā regulā paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā teritorijā izpilda iesaldēšanas rīkojumu vai konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts izdevusi saistībā ar procesu krimināllietās.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šī regula negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā.

2.  Šī regula negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā un Hartā, jo īpaši tiesības uz aizstāvību, tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz īpašumu.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a.  Izdevējiestāde, izdodot iesaldēšanas rīkojumu vai konfiskācijas rīkojumu, ievēro nepieciešamības un proporcionalitātes principus.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “konfiskācijas rīkojums” ir galīgais sods vai tiesas noteikts pasākums saistībā ar krimināllietu par noziedzīgu nodarījumu, ar kuru paredz fiziskas vai juridiskas personas mantas galīgu atsavināšanu;

(1)  “konfiskācijas rīkojums” ir tiesas noteikts pasākums saistībā ar krimināllietu par noziedzīgu nodarījumu, ar kuru paredz fiziskas vai juridiskas personas mantas galīgu atsavināšanu;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “manta” ir jebkura veida lieta neatkarīgi no tā, vai ir ķermeniska vai bezķermeniska, kustama vai nekustama, kā arī juridisks dokuments vai instruments, kas apliecina īpašumtiesības, kuru kompetentā iestāde uzskata par:

(3)  “manta” ir nauda vai jebkura veida aktīvi neatkarīgi no tā, vai tie ir ķermeniski vai bezķermeniski, kustami vai nekustami, kā arī ierobežotas īpašuma tiesības un juridiski dokumenti vai instrumenti, kas apliecina šādu aktīvu īpašumtiesības, kuru kompetentā iestāde uzskata par:

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “izdošanas valsts” ir dalībvalsts, kurā kriminālprocesa ietvaros ir izdots iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums;

(6)  “izdošanas valsts” ir dalībvalsts, kurā krimināllietās īstenotas tiesvedības ietvaros ir izdots iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  cita izdošanas valsts noteikta kompetentā iestāde, kura ir kompetenta krimināllietas ietvaros izdot rīkojumu par mantas iesaldēšanu vai izpildīt iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Turklāt pirms iesaldēšanas rīkojuma nosūtīšanas izpildiestādei to apstiprina pēc tam, kad izdošanas valsts tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors ir izskatījis tā atbilstību šāda rīkojuma izdošanas nosacījumiem saskaņā ar šo regulu, it īpaši nosacījumiem, kas izklāstīti šīs regulas 13. panta 1. punktā. Ja rīkojumu ir apstiprinājusi šāda iestāde, rīkojuma nosūtīšanas vajadzībām to var uzskatīt arī par izdevējiestādi;

(2)  cita izdošanas valsts noteikta kompetentā iestāde, kura ir kompetenta krimināllietas ietvaros izdot rīkojumu par mantas iesaldēšanu vai izpildīt iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Turklāt pirms iesaldēšanas rīkojuma nosūtīšanas izpildiestādei to apstiprina pēc tam, kad izdošanas valsts tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors ir izskatījis tā atbilstību šāda rīkojuma izdošanas nosacījumiem saskaņā ar šo regulu, it īpaši nosacījumiem, kas izklāstīti šīs regulas 13. panta 1. punktā. Ja rīkojumu ir apstiprinājusi šāda iestāde, rīkojuma nosūtīšanas vajadzībām to var uzskatīt arī par izdevējiestādi;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  attiecībā uz konfiskācijas rīkojumu – izdošanas valsts noteikta kompetentā iestāde, kura ir kompetenta krimināllietas ietvaros izpildīt konfiskācijas rīkojumu, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem izdevusi tiesa;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  “ieinteresētās personas” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp bona fide trešās personas, kuras ir skārusi šī regula saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Iesaldēšanas rīkojums un konfiskācijas rīkojums ir izpildāms, nepārbaudot nodarījumu abpusējo kriminālsodāmību, ja nodarījumi, uz kuriem attiecas iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums, ir viens vai vairāki no turpmāk uzskaitītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas definēti izdošanas valsts tiesību aktos un izdošanas valstī ir sodāmi ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem: :

1.  Iesaldēšanas rīkojums un konfiskācijas rīkojums ir izpildāms, nepārbaudot nodarījumu abpusējo kriminālsodāmību, ja nodarījumi, uz kuriem attiecas iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums, ir viens vai vairāki no noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 2. panta 2. punktā Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm1a.

-  dalība noziedzīgā organizācijā,

 

-  terorisms,

 

-  cilvēku tirdzniecība,

 

-  bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija,

 

-  narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība,

 

-  ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,

 

-  korupcija,

 

-  krāpšana un ar krāpšanu saistīti noziedzīgi nodarījumi, kas definēti Direktīvā 2017/xxx/ES par krimināltiesisku cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses,

 

-  krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienu finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijā par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību lietotajā nozīmē,

 

-  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

 

-  naudas, arī euro, viltošana,

 

-  datornoziegumi,

 

-  noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,

 

-  nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās veicināšana,

 

-  slepkavība, smagi miesas bojājumi,

 

-  cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,

 

-  personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana,

 

-  rasisms un ksenofobija,

 

-  organizēta vai bruņota laupīšana,

 

-  kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība,

 

-  krāpšana,

 

-  rekets un izspiešana,

 

-  izstrādājumu viltošana un pirātisms,

 

-  administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība,

 

-  krāpšana un viltošana saistībā ar bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem,

 

-  hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība,

 

-  kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība,

 

-  zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība,

 

-  izvarošana,

 

-  ļaunprātīga dedzināšana,

 

-  noziegumi, kas ietilpst Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā,

 

-  gaisa kuģu vai kuģu sagrābšana,

 

-  sabotāža.

 

 

__________________

 

1a Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Konfiskācijas rīkojumu vai tā apliecinātu kopiju kopā ar 7. pantā paredzēto apliecību izdevējiestāde tieši nosūta izpildiestādei vai, attiecīgā gadījumā, 27. panta 2. punktā minētajai centrālajai iestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, un tādos apstākļos, kuri izpildiestādei dotu iespēju noteikt tā autentiskumu.

1.  Konfiskācijas rīkojumu kopā ar 7. pantā paredzēto apliecību izdevējiestāde tieši nosūta izpildiestādei, un par to paziņo 27. panta 2. punktā minētajai centrālajai iestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, un tādos apstākļos, kuri izpildiestādei dotu iespēju noteikt tā autentiskumu.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja izpildes valsts iestāde, kas saņem konfiskācijas rīkojumu, nav kompetenta to atzīt un veikt izpildei nepieciešamos pasākumus, tā konfiskācijas rīkojumu nekavējoties nosūta kompetentajai izpildiestādei šajā dalībvalstī un attiecīgi informē izdevējiestādi.

6.  Ja izpildes valsts iestāde, kas saņem konfiskācijas rīkojumu, nav kompetenta to atzīt un veikt izpildei nepieciešamos pasākumus, tā konfiskācijas rīkojumu nekavējoties un vēlākais 2 darba dienu laikā nosūta kompetentajai izpildiestādei šajā dalībvalstī un attiecīgi informē izdevējiestādi.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Konfiskācijas rīkojumu saskaņā ar 4. pantu var vienlaikus nosūtīt tikai uz vienu izpildes valsti.

1.  Būtībā konfiskācijas rīkojumu saskaņā ar 4. pantu var vienlaikus nosūtīt tikai uz vienu izpildes valsti.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Konfiskācijas rīkojumu attiecībā uz konkrētām mantas sastāvdaļām var vienlaikus nosūtīt uz vairāk nekā vienu izpildes valsti, ja:

2.  Neskarot 1. punktu, konfiskācijas rīkojumu attiecībā uz konkrētām mantas sastāvdaļām var vienlaikus nosūtīt uz vairāk nekā vienu izpildes valsti, ja:

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Konfiskācijas rīkojumu par naudas summu var vienlaikus nosūtīt uz vairāk nekā vienu izpildes valsti, ja izdevējiestāde uzskata, ka ir konkrēta vajadzība tā rīkoties, it īpaši tad, ja:

3.  Neskarot 1. punktu, konfiskācijas rīkojumu par naudas summu var vienlaikus nosūtīt uz vairāk nekā vienu izpildes valsti, ja izdevējiestāde uzskata, ka ir konkrēta vajadzība tā rīkoties, it īpaši tad, ja:

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja konfiskācijas rīkojums par naudas summu ir nosūtīts uz vienu vai vairākām izpildes valstīm, vērtības kopsumma, kas iegūta no tā izpildes, nedrīkst pārsniegt maksimālo summu, kas norādīta konfiskācijas rīkojumā.

2.  Ja konfiskācijas rīkojums par naudas summu ir nosūtīts uz vienu vai vairākām izpildes valstīm, vērtības kopsumma, kas iegūta no tā izpildes, nedrīkst pārsniegt maksimālo summu, kas norādīta konfiskācijas rīkojumā. Gadījumos, kad konfiskācija daļēji jau ir veikta, šādu summu pilnībā atskaita no izpildes valstī konfiscētās summas.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izdevējiestāde nekavējoties informē izpildiestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu:

Izdevējiestāde nekavējoties un ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā informē izpildiestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu:

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ja iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums pilnā apmērā vai daļēji ir izpildīts izdošanas valstī vai citā izpildes valstī, norādot summu, par kuru iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums vēl nav izpildīts;

(b)  viss konfiskācijas rīkojums vai tā daļa ir izpildīts izdošanas valstī vai citā izpildes valstī, norādot summu, par kuru konfiskācijas rīkojums vēl nav izpildīts;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja izdošanas valsts ir norādījusi, ka tā jebkāda iemesla dēļ vēlas atsaukt izpildes valstij nosūtīto rīkojumu, izpildes valsts nekavējoties izbeidz konfiskācijas rīkojuma izpildi.

4.  Ja izdošanas valsts ir norādījusi, ka tā jebkāda iemesla dēļ vēlas atsaukt izpildes valstij nosūtīto rīkojumu, izpildes valsts nekavējoties un vēlākais 3 darba dienu laikā izbeidz konfiskācijas rīkojuma izpildi.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Standartveida apliecība

Standartveida apliecība konfiskācijas rīkojuma izdošanai

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiklīdz rīkojuma izpilde ir pabeigta, izpildiestāde informē izdevējiestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

4.  Tiklīdz rīkojuma izpilde ir pabeigta, izpildiestāde to nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 12 stundu laikā paziņo izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Konfiskācijas rīkojumu neatzīšanas un neizpildes iemesli

Konfiskācijas rīkojumu neatzīšanas un neizpildes obligātie un brīvprātīgie iemesli

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpildiestāde savu lēmumu par konfiskācijas rīkojuma neatzīšanu un neizpildīšanu var pieņemt vienīgi tad, ja:

Izpildiestāde konfiskācijas rīkojumus neatzīst un neizpilda tad, ja:

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  apliecība, kas paredzēta 7. pantā, ir nepilnīga, acīmredzami nepareiza vai acīmredzami neatbilst konfiskācijas rīkojumam un nav aizpildīta pēc apspriešanās saskaņā ar 2. punktu;

svītrots

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  konfiskācijas rīkojuma pamatā ir noziedzīgs nodarījums, kas izdarīts ārpus izdošanas valsts teritorijas un pilnīgi vai daļēji izdarīts izpildes valsts teritorijā, un rīcība, par kuru izdots konfiskācijas rīkojums, izpildes valstī nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu;

svītrots

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  konfiskācijas rīkojums, ja tas attiecas uz noteiktu mantu, kas nepieder fiziskai vai juridiskai personai, pret kuru ir izdots konfiskācijas rīkojums izdošanas valstī, vai jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personu, kas ir bijusi tiesvedības puse izdošanas valstī;

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  ja 3. panta 2. punktā minētajā gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas konfiskācijas rīkojums, nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas maiņu konfiskācijas rīkojuma izpildi nedrīkst atteikt, pamatojoties uz to, ka izpildes valsts tiesību akti neparedz tādus pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav ietverti tādi paši noteikumi par nodokļiem, nodevām, muitu un valūtas maiņas noteikumiem kā izdošanas valsts tiesību aktos;

svītrots

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  ir būtiski iemesli, kas liek uzskatīt, ka konfiskācijas rīkojuma izpilde būtu pretrunā izpildes valsts pienākumiem saskaņā ar LES 6. pantu un Hartu.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1a.  Izpildiestāde savu lēmumu par konfiskācijas rīkojuma neatzīšanu un neizpildīšanu var pieņemt tad, ja:

 

(a)  apliecība, kas paredzēta 7. pantā, ir nepilnīga, acīmredzami nepareiza vai acīmredzami neatbilst konfiskācijas rīkojumam un nav aizpildīta pēc apspriešanās saskaņā ar 2. punktu, vai nav ievēroti 7. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi;

 

(b)  konfiskācijas rīkojuma pamatā ir noziedzīgs nodarījums, kas izdarīts ārpus izdošanas valsts teritorijas un pilnīgi vai daļēji izdarīts izpildes valsts teritorijā, un rīcība, par kuru izdots konfiskācijas rīkojums, izpildes valstī nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu;

 

(c)  ja 3. panta 2. punktā minētajā gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas konfiskācijas rīkojums, nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas maiņu konfiskācijas rīkojuma izpildi nedrīkst atteikt, pamatojoties uz to, ka izpildes valsts tiesību akti neparedz tādus pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav ietverti tādi paši noteikumi vai pārkāpumi nodokļu, nodevu, muitas un valūtas maiņas noteikumu jomā kā izdošanas valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja izdevējiestādei ir likumīgs pamats uzskatīt, ka attiecīgo mantu nekavējoties pārvietos vai iznīcinās vai ka ir nepieciešama tūlītēja konfiskācija, tā konfiskācijas rīkojumā norāda, ka tas ir jāizpilda konkrētā datumā. Izpildiestāde pilnībā ņem vērā šīs prasības un izpilda konfiskācijas rīkojumu noteiktajā termiņā.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izpildiestāde lēmumu par konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi pieņem nekavējoties un, neskarot 5. punktu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi konfiskācijas rīkojumu.

2.  Izpildiestāde lēmumu par konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi pieņem nekavējoties un, neskarot 5. punktu, ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi konfiskācijas rīkojumu.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja izpildiestāde apspriežas ar izdevējiestādi saskaņā ar 9. panta 2. punktu, izpildiestāde nekavējoties un vēlākais 48 stundu laikā pēc apspriešanās pieņem lēmumu par konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izpildiestāde nekavējoties paziņo lēmumu par konfiskācijas rīkojumu izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

3.  Izpildiestāde nekavējoties un vēlākais 12 stundu laikā paziņo lēmumu par iesaldēšanas rīkojumu izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja vien nav pamata atlikšanai saskaņā ar 11. pantu, izpildiestāde nekavējoties veic konfiskāciju un, neskarot šā panta 5. punktu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc lēmuma, kas minēts šā panta 2. punktā, pieņemšanas.

4.  Ja vien nav pamata atlikšanai saskaņā ar 11. pantu, izpildiestāde nekavējoties veic konfiskāciju un, neskarot šā panta 5. punktu, vēlākais 10 darbdienu laikā pēc lēmuma, kas minēts šā panta 2.punktā, pieņemšanas.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja konkrētā lietā nav iespējams ievērot 2. vai 4. punktā noteikto termiņu, izpildiestāde nekavējoties, izmantojot jebkurus līdzekļus, informē izdevējiestādi, norāda kavēšanās iemeslus un apspriežas ar izdevējiestādi par piemērotu termiņu konfiskācijas veikšanai. Šādā gadījumā 2. vai 4. punktā noteikto termiņu var pagarināt ne vairāk kā par 30 dienām.

5.  Ja konkrētā lietā nav iespējams ievērot 2. vai 4. punktā noteikto termiņu, izpildiestāde nekavējoties un vēlākais 2 darbdienu laikā, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, informē izdevējiestādi, norāda kavēšanās iemeslus un apspriežas ar izdevējiestādi par piemērotu termiņu konfiskācijas veikšanai. Šādā gadījumā 2. vai 4. punktā noteikto termiņu var pagarināt ne vairāk kā par 20 darbdienām.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izpildiestāde nekavējoties ziņo izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu par izpildes atlikšanu, tai skaitā atlikšanas pamatojumu, un, ja iespējams, par paredzamo atlikšanas ilgumu.

2.  Izpildiestāde nekavējoties un vēlākais 48 stundu laikā ziņo izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu par izpildes atlikšanu, tai skaitā atlikšanas pamatojumu, un, ja iespējams, par paredzamo atlikšanas ilgumu. Atlikšanas gadījumā saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunkta nosacījumiem izdevējiestāde, ja konfiskācijas rīkojuma izpilde notiek vairāk nekā vienā dalībvalstī, izdod jaunus norādījumus attiecībā uz precīzu konfiscējamās naudas summu.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tiklīdz atlikšanas pamatojums vairs nepastāv, izpildiestāde nekavējoties veic rīkojuma izpildei nepieciešamos pasākumus un paziņo par to izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

3.  Tiklīdz atlikšanas pamatojums vairs nepastāv, izpildiestāde nekavējoties un vēlākais 10 darbdienu laikā veic rīkojuma izpildei nepieciešamos pasākumus un paziņo par to izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja konfiskācijas rīkojumu, pat pēc apspriešanās ar izdošanas valsti, nav iespējams izpildīt tādēļ, ka konfiscējamā manta jau ir konfiscēta, nozudusi, iznīcināta vai nav atrodama apliecībā norādītajā atrašanās vietā vai mantas atrašanās vieta nav pietiekami precīzi norādīta, par to nekavējoties informē izdevējiestādi. Ja iespējams, rīkojumu var izpildīt attiecībā uz citu mantu saskaņā ar 8. panta 2. vai 3. punktu.

Ja konfiskācijas rīkojumu, pat pēc apspriešanās ar izdošanas valsti, nav iespējams izpildīt tādēļ, ka konfiscējamā manta jau ir konfiscēta, nozudusi, iznīcināta vai nav atrodama apliecībā norādītajā atrašanās vietā vai mantas atrašanās vieta nav pietiekami precīzi norādīta, par to nekavējoties un vēlākais 48 stundu laikā informē izdevējiestādi. Ja iespējams, rīkojumu var izpildīt attiecībā uz citu mantu saskaņā ar 8. panta 2. vai 3. punktu.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Pienākums informēt ieinteresētās personas

 

1.  Izpildiestāde pēc konfiskācijas rīkojuma izpildes un vēlākais 48 stundu laikā pēc tās savu lēmumu paziņo personai, pret kuru izdots konfiskācijas rīkojums, un ikvienai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām.

 

2.  Paziņojumā norāda konfiskācijas rīkojuma pamatojumu, iestādi, kas izdevusi rīkojumu, un pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem.

 

3.  Paziņojumā iekļauj atbilstīgu informāciju tā, lai šī persona varētu iesniegt prasību, izmantojot efektīvus tiesībaizsardzības līdzekļus, par konfiskācijas rīkojuma pamatojumu, iestādi, kas izdevusi rīkojumu, un par pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  rīkojuma izdošana ir nepieciešama un samērīga, lai provizoriski novērstu mantas iznīcināšanu, pārveidošanu, pārvietošanu, nodošanu vai atbrīvošanos no tās, nolūkā to vēlāk iespējams konfiscēt, ņemot vērā attiecīgās personas tiesības;

(a)  rīkojuma izdošana ir nepieciešama un samērīga, lai provizoriski novērstu mantas iznīcināšanu, pārveidošanu, pārvietošanu, nodošanu vai atbrīvošanos no tās, nolūkā to vēlāk iespējams konfiscēt, ņemot vērā attiecīgās personas un jebkuras labticīgas trešās personas tiesības;

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  rīkojumu tādos pašos apstākļos būtu iespējams izdot arī līdzīgā iekšzemes lietā; un

(b)  rīkojumu tādos pašos apstākļos būtu iespējams izdot arī līdzīgā iekšzemes lietā; rīkojuma iemesls vai iemesli ir skaidri norādīti.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  rīkojuma iemesls vai iemesli ir skaidri norādīti, vismaz īsumā.

svītrots

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Iesaldēšanas rīkojumu 16. pantā paredzētās veidlapas formātā izdevējiestāde tieši nosūta izpildiestādei vai, attiecīgā gadījumā, 27. panta 2. punktā minētajai centrālajai iestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, un tādos apstākļos, lai izpildiestāde varētu noteikt tā autentiskumu.

1.  Iesaldēšanas rīkojumu 16. pantā paredzētajā apliecībā izdevējiestāde tieši nosūta izpildiestādei un paziņo 27. panta 2. punktā minētajai centrālajai iestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, un tādos apstākļos, lai izpildiestāde varētu noteikt tā autentiskumu.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

14. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tajā iekļauj norādījumu, ka manta paliek izpildes valstī līdz konfiskācijas rīkojuma nosūtīšanai saskaņā ar 4. pantu. Izdevējiestāde minētās nosūtīšanas paredzamo datumu norāda 16. pantā minētajā veidlapā.

(b)  tajā iekļauj norādījumu, ka manta paliek izpildes valstī līdz konfiskācijas rīkojuma nosūtīšanai saskaņā ar 4. pantu. Izdevējiestāde minētās nosūtīšanas paredzamo datumu norāda 16. pantā minētajā apliecībā.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja izpildiestāde, kas saņem iesaldēšanas rīkojumu, nav kompetenta to atzīt un veikt izpildei nepieciešamos pasākumus, tā nekavējoties nosūta iesaldēšanas rīkojumu kompetentajai izpildiestādei šajā dalībvalstī un attiecīgi informē izdevējiestādi.

8.  Ja izpildiestāde, kas saņem iesaldēšanas rīkojumu, nav kompetenta to atzīt un veikt izpildei nepieciešamos pasākumus, tā nekavējoties un vēlākais 2 darbdienu laikā nosūta iesaldēšanas rīkojumu kompetentajai izpildiestādei šajā dalībvalstī un informē izdevējiestādi.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar 14. pantu var vienlaikus nosūtīt tikai vienai izpildes valstij.

1.  Būtībā iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar 14. pantu var vienlaikus nosūtīt tikai vienai izpildes valstij.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Iesaldēšanas rīkojumu attiecībā uz konkrētām mantas sastāvdaļām var vienlaikus nosūtīt vairāk nekā vienai izpildes valstij, ja:

2.  Neskarot 1. punktu, iesaldēšanas rīkojumu attiecībā uz konkrētām mantas sastāvdaļām var vienlaikus nosūtīt vairāk nekā vienai izpildes valstij, ja:

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Iesaldēšanas rīkojumu attiecībā uz naudas summu var vienlaicīgi nosūtīt vairāk nekā uz vienu izpildes valsti, ja izdevējiestāde uzskata, ka tas ir īpaši vajadzīgs, jo sevišķi gadījumos, kad mantas aplēstā vērtība, ko var iesaldēt izdošanas valstī un jebkurā izpildes valstī, varētu būt nepietiekama, lai segtu pilnu iesaldēšanas rīkojumā norādīto summu.

3.  Neskarot 1. punktu, iesaldēšanas rīkojumu attiecībā uz naudas summu var vienlaicīgi nosūtīt vairāk nekā uz vienu izpildes valsti, ja izdevējiestāde uzskata, ka tas ir īpaši vajadzīgs, jo sevišķi gadījumos, kad mantas aplēstā vērtība, ko var iesaldēt izdošanas valstī un jebkurā izpildes valstī, varētu būt nepietiekama, lai segtu pilnu iesaldēšanas rīkojumā norādīto summu.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iesaldēšanas rīkojuma veidlapa

Standartveida apliecība iesaldēšanas rīkojuma izdošanai

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Iesaldēšanas rīkojumu izdod, izmantojot veidlapu, kas iekļauta II pielikumā.

svītrots

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izdevējiestāde aizpilda veidlapu, paraksta to un apliecina, ka tās saturs ir precīzs un pareizs.

2.  Izdevējiestāde aizpilda II pielikumā iekļauto apliecību, paraksta to un apliecina, ka tās saturs ir precīzs un pareizs.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Tiklīdz rīkojuma izpilde ir pabeigta, izpildiestāde to nekavējoties un vēlākais 12 stundu laikā paziņo izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

17. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Turklāt izpildiestāde trīs darbdienu laikā pēc iesaldēšanas rīkojuma izpildes, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, ziņo izdevējiestādei par pasākumiem, kas veikti rīkojuma izpildei, un par tās rezultātiem, tostarp iesaldētās mantas aprakstu un tās vērtības aplēsi.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iesaldēšanas rīkojumu neatzīšanas un neizpildes iemesli

Iesaldēšanas rīkojumu neatzīšanas un neizpildes obligātie un brīvprātīgie iemesli

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izpildiestāde par iesaldēšanas rīkojuma neatzīšanu un neizpildīšanu var lemt vienīgi tad, ja:

1.  Izpildiestāde iesaldēšanas rīkojumus neatzīst un neizpilda tad, ja:

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  veidlapa, kas iekļauta 16. pantā, ir nepilnīga vai acīmredzami nepareiza un nav aizpildīta pēc apspriešanās saskaņā ar 2. punktu;

svītrots

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  iesaldēšanas rīkojuma pamatā ir noziedzīgs nodarījums, kas ir izdarīts ārpus izdošanas valsts teritorijas un pilnīgi vai daļēji ir izdarīts izpildes valsts teritorijā, un rīcība, saistībā ar kuru ir izdots iesaldēšanas rīkojums, izpildes valstī nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu;

svītrots

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  iesaldēšanas rīkojums, ja tas attiecas uz noteiktu mantu, kas nepieder fiziskai vai juridiskai personai, pret kuru ir izdots konfiskācijas rīkojums izdošanas valstī, vai jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personu, kas ir bijusi tiesvedības puse izdošanas valstī;

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  3. panta 2. punktā minētajā gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas iesaldēšanas rīkojums, nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas maiņu iesaldēšanas rīkojuma izpildi nedrīkst atteikt, pamatojoties uz to, ka izpildes valsts tiesību akti neparedz tādus pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav ietvertas tādas pašas normas par nodokļiem, nodevām un muitas un valūtas maiņas noteikumiem kā izpildes valsts tiesību aktos;

deleted

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  ir būtiski iemesli, kas liek uzskatīt, ka iesaldēšanas rīkojuma izpilde būtu pretrunā izpildes valsts pienākumiem saskaņā ar LES 6. pantu un Hartu.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Izpildiestāde par iesaldēšanas rīkojumu neatzīšanu un neizpildīšanu var lemt, ja:

 

(a)  apliecība, kas paredzēta 16. pantā, ir nepilnīga vai acīmredzami nepareiza un nav aizpildīta pēc apspriešanās saskaņā ar 2. punktu, vai nav ievēroti 16. panta 3. punktā paredzētie nosacījumi;

 

(b)  iesaldēšanas rīkojuma pamatā ir noziedzīgs nodarījums, kas ir izdarīts ārpus izdošanas valsts teritorijas un pilnīgi vai daļēji ir izdarīts izpildes valsts teritorijā, un rīcība, saistībā ar kuru ir izdots iesaldēšanas rīkojums, izpildes valstī nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu;

 

(c)  3. panta 2.punktā minētajā gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas iesaldēšanas rīkojums, nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas maiņu iesaldēšanas rīkojuma izpildi nedrīkst atteikt, pamatojoties uz to, ka izpildes valsts tiesību akti neparedz tādus pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav ietverti tādi paši noteikumi un pārkāpumi nodokļu, nodevu, muitas un valūtas maiņas noteikumu jomā kā izdošanas valsts tiesību aktos;

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izpildiestāde var lemt atcelt iesaldēšanas rīkojumu, ja izpildes laikā tā konstatē, ka ir piemērojams kāds no minētajiem neatzīšanas un neizpildes pamatojumiem.

3.  Izpildiestāde var lemt atcelt iesaldēšanas rīkojumu, ja izpildes laikā tā konstatē, ka ir piemērojams kāds no minētajiem neatzīšanas un neizpildes pamatojumiem. Izpildiestāde paziņo izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, lēmuma par iesaldēšanas rīkojuma izpildes atlikšanu pamatojumu.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja izdevējiestāde iesaldēšanas rīkojumā ir norādījusi, ka ir likumīgs pamats uzskatīt, ka attiecīgo mantu nekavējoties pārvietos vai iznīcinās un ka ir nepieciešama tūlītēja iesaldēšana, vai ja izdevējiestāde iesaldēšanas rīkojumā ir norādījusi, ka iesaldēšanas pasākums jāveic konkrētā datumā, tad izpildiestāde pilnā mērā ievēro šo prasību.

2.  Ja izdevējiestāde iesaldēšanas rīkojumā ir norādījusi, ka ir likumīgs pamats uzskatīt, ka attiecīgo mantu nekavējoties pārvietos vai iznīcinās un ka ir nepieciešama tūlītēja iesaldēšana, vai ja izdevējiestāde iesaldēšanas rīkojumā ir norādījusi, ka iesaldēšanas pasākums jāveic konkrētā datumā, tad izpildiestāde pilnā mērā ievēro šo prasību un izpilda iesaldēšanas rīkojumu noteiktajā termiņā.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izpildiestāde lēmumu par iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi vai par apspriešanos ar izdevējiestādi saskaņā ar 18. panta 2. punktu pieņem pēc iespējas ātrāk un, neskarot šā panta 7. punktu, ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi iesaldēšanas rīkojumu.

3.  Izpildiestāde lēmumu par iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi vai par apspriešanos ar izdevējiestādi saskaņā ar 18. panta 2. punktu pieņem pēc iespējas ātrāk un, neskarot šā panta 7. punktu, ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi iesaldēšanas rīkojumu.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja izpildiestāde apspriežas ar izdevējiestādi saskaņā ar 18. panta 2. punktu, izpildiestāde nekavējoties pieņem lēmumu par iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi.

4.  Ja izpildiestāde apspriežas ar izdevējiestādi saskaņā ar 18. panta 2. punktu, izpildiestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc apspriešanās pieņem lēmumu par iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izpildiestāde nekavējoties paziņo lēmumu par iesaldēšanas rīkojumu izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

5.  Izpildiestāde nekavējoties un vēlākais 12 stundu laikā paziņo lēmumu par iesaldēšanas rīkojumu izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja konkrētā lietā nav iespējams ievērot 3. vai 6. punktā noteikto termiņu, izpildiestāde tūlīt, izmantojot jebkurus līdzekļus, informē izdevējiestādi, norāda kavēšanās iemeslus un apspriežas ar izdevējiestādi par piemērotu termiņu iesaldēšanas veikšanai.

7.  Ja konkrētā lietā nav iespējams ievērot 3., 4., 5. vai 6. punktā noteikto termiņu, izpildiestāde nekavējoties un vēlākais 2 darbdienu laikā, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, informē izdevējiestādi, norāda kavēšanās iemeslus un apspriežas ar izdevējiestādi par piemērotu termiņu iesaldēšanas veikšanai.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izpildiestāde nekavējoties ziņo izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, par rīkojuma izpildes atlikšanu, tostarp par atlikšanas pamatojumu un, ja iespējams, paredzamo atlikšanas ilgumu. Tiklīdz atlikšanas pamatojums vairs nepastāv, izpildiestāde tūlīt veic rīkojuma izpildei nepieciešamos pasākumus un paziņo par to izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

2.  Izpildiestāde nekavējoties un vēlākais 48 stundu laikā ziņo izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, par rīkojuma izpildes atlikšanu, tostarp par atlikšanas pamatojumu un, ja iespējams, paredzamo atlikšanas ilgumu.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Tiklīdz atlikšanas pamatojums vairs nepastāv, izpildiestāde tūlīt veic rīkojuma izpildei nepieciešamos pasākumus un paziņo par to izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 22. pantu, pēc izpildes izpildiestāde savu lēmumu paziņo personai, pret kuru iesaldēšanas rīkojums ir izdots, un ikvienai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām, par kurām izpildiestāde ir informēta saskaņā ar 14. panta 6. punktu.

1.  Izpildiestāde savu lēmumu paziņo personai, pret kuru iesaldēšanas rīkojums ir izdots, un ikvienai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām, par kurām izpildiestāde ir informēta saskaņā ar 14. panta 6. punktu.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Paziņojumā iekļauj informāciju, vismaz īsumā, par iesaldēšanas rīkojuma pamatojumu, iestādi, kas izdevusi rīkojumu, un par pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem.

2.  Paziņojumā norāda iesaldēšanas rīkojuma pamatojumu, iestādi, kas izdevusi rīkojumu, un pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Paziņojumā iekļauj atbilstīgu informāciju tā, lai šī persona varētu iesniegt prasību, izmantojot efektīvus tiesībaizsardzības līdzekļus, par iesaldēšanas rīkojuma pamatojumu, iestādi, kas izdevusi rīkojumu, un par pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izpildiestāde saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem garantē iesaldēšanas rīkojuma faktisko apstākļu un tā satura konfidencialitāti, izņemot to, kas vajadzīgs tā izpildei. Ja izpildiestāde nevar ievērot konfidencialitātes prasību, tā par to nekavējoties informē izdevējiestādi.

2.  Neskarot nevienas iesaistītās personas tiesības uz informāciju, izpildiestāde saskaņā ar Savienības un savas valsts tiesību aktiem garantē iesaldēšanas rīkojuma faktisko apstākļu un tā satura konfidencialitāti, izņemot to, kas vajadzīgs tā izpildei. Ja izpildiestāde nevar ievērot konfidencialitātes prasību, tā par to nekavējoties un vēlākais 3 darbdienu laikā informē izdevējiestādi, norādot iemeslus, kādēļ tas nav iespējams, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai nodrošinātu notiekošas izmeklēšanas, izdevējiestāde var pieprasīt, lai izpildiestāde iesaldēšanas rīkojuma izpildi uz ierobežotu laiku patur slepenībā.

3.  Lai nodrošinātu notiekošas izmeklēšanas, izdevējiestāde var pieprasīt, lai izpildiestāde iesaldēšanas rīkojuma izpildi patur slepenībā uz ierobežotu laiku, kas nedrīkst pārsniegt iesaldēšanas rīkojuma izpildes datumu.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Apspriedusies ar izdevējiestādi, izpildiestāde, ņemot vērā lietas apstākļus, var iesniegt pamatotu pieprasījumu izdevējiestādei ierobežot laika posmu, uz kuru manta tiek iesaldēta. Ja izdevējiestāde nepiekrīt šādam ierobežojumam, tā informē izpildiestādi, norādot iemeslus. Ja izdevējiestāde to neizdara sešu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas, izpildiestāde var atcelt iesaldēšanas rīkojumu.

2.  Apspriedusies ar izdevējiestādi, izpildiestāde, ņemot vērā lietas apstākļus, var iesniegt pamatotu pieprasījumu izdevējiestādei ierobežot laika posmu, uz kuru manta tiek iesaldēta, iekļaujot pieprasījumā visus apstiprinošos pierādījumus un izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu. Ja izdevējiestāde nepiekrīt šādam ierobežojumam, tā informē izpildiestādi, norādot iemeslus. Ja izdevējiestāde to neizdara četru nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas, izpildiestāde var atcelt iesaldēšanas rīkojumu.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

25. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

25. pants

svītrots

Ziņošana

 

Izpildiestāde trīs dienu laikā no rīkojuma izpildes, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, ziņo izdevējiestādei par pasākumiem, kas veikti iesaldēšanas rīkojuma izpildei, un par tās rezultātiem, tostarp iesaldētās mantas aprakstu un tās vērtības aplēsi.

 

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts var, ja tas ir vajadzīgs tās iekšējās sistēmas organizācijas dēļ, izraudzīties vienu vai vairākas centrālās iestādes, kas atbild par iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu administratīvu nosūtīšanu un saņemšanu un palīdz kompetentajām iestādēm. Dalībvalstis par to informē Komisiju.

2.  Katra dalībvalsts izraugās vienu centrālo iestādi, kas atbild par palīdzību kompetentajām iestādēm saistībā ar iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu administratīvu nosūtīšanu un saņemšanu un to reģistrēšanu valsts līmenī. Dalībvalstis par to informē Komisiju.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja nepieciešams, izdevējiestāde un izpildiestāde apspriežas, izmantojot piemērotus līdzekļus, lai sekmētu šīs regulas efektīvu piemērošanu.

1.  Ja nepieciešams, izdevējiestāde un izpildiestāde ātri apspriežas, izmantojot piemērotus līdzekļus, lai sekmētu šīs regulas efektīvu piemērošanu.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Visa saziņa, tai skaitā saziņa par grūtībām saistībā ar iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojuma izpildei nepieciešamo dokumentu nosūtīšanu vai autentiskumu, notiek tiešu kontaktu veidā starp izdošanas valsti un izpildiestādi vai, ja dalībvalsts ir izraudzījusies centrālo iestādi saskaņā ar 27. panta 2. punktu, iesaistot šo centrālo iestādi.

2.  Visa saziņa, tai skaitā saziņa par grūtībām saistībā ar iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojuma izpildei nepieciešamo dokumentu nosūtīšanu vai autentiskumu, notiek tiešu kontaktu veidā starp izdošanas valsti un izpildiestādi un ar centrālās iestādes palīdzību saskaņā ar 27. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izdevējiestāde nekavējoties informē izpildiestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, par ikvienu lēmumu vai pasākumu, kā rezultātā rīkojums vairs nav izpildāms vai ir atsaucams kāda cita iemesla dēļ.

Izdevējiestāde nekavējoties un vēlākais 48 stundu laikā informē izpildiestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, par ikvienu lēmumu vai pasākumu, kā rezultātā rīkojums vairs nav izpildāms vai ir atsaucams kāda cita iemesla dēļ.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpildes valsts izbeidz rīkojuma izpildi, tiklīdz no izdevējiestādes ir saņemta informācija par šādu lēmumu vai pasākumu.

Izpildes valsts izbeidz rīkojuma izpildi, tiklīdz no izdevējiestādes ir saņemta informācija par šādu lēmumu vai pasākumu, un par izbeigšanu nekavējoties paziņo izdevējai valstij, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ja no konfiskācijas rīkojuma izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par EUR 10 000 izpildes valsts 50 % no summas pārskaita izdošanas valstij;

(b)  ja no konfiskācijas rīkojuma izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par EUR 10 000, tad 30 % no summas pienākas izpildes valstij, bet 70 % no summas pārskaita izdošanas valstij;

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja izdošanas valsts tiesu iestāde ir izdevusi lēmumu par kompensāciju vai restitūciju cietušajam, attiecīgo summu, ciktāl tā nepārsniedz konfiscēto summu, uzkrāj izdošanas valstij nolūkā īstenot kompensāciju vai restitūciju cietušajiem. Ar visu atlikušo mantu rīkojas saskaņā ar 2. punktu.

3.  Ja izdošanas valsts tiesu iestāde ir izdevusi lēmumu par kompensāciju vai restitūciju cietušajam, attiecīgā summa, ciktāl tā nepārsniedz konfiscēto summu, pienākas izdošanas valstij vienīgi nolūkā īstenot kompensāciju vai restitūciju cietušajiem. Ar visu atlikušo mantu rīkojas saskaņā ar 2. punktu.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

31. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  Mantu var izmantot publiskām interesēm vai sociāliem mērķiem izpildes valstī saskaņā ar tās tiesību aktiem, ar noteikumu, ka izdošanas valsts tam piekrīt.

(c)  Mantu var izmantot publiskām interesēm vai sociāliem mērķiem izpildes valstī saskaņā ar tās tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

31. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai izveidotu centralizētu valsts biroju, kas ir atbildīgs par iesaldētās mantas pārvaldību, ņemot vērā tās iespējamo konfiskāciju vēlāk, un konfiscēto aktīvu un mantas pārvaldību. Prioritāte ir nodot šādu mantu tiesībaizsardzības un organizētās noziedzības novēršanas projektiem, kā arī citiem valsts interešu un sociālo vajadzību projektiem.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

31. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, tostarp izveido valsts fondu, lai nodrošinātu pienācīgu kompensāciju to policijas darbinieku un amatpersonu ģimenēm, kas gājuši bojā, veicot savus pienākumus, kā arī to policijas darbinieku un amatpersonu ģimenēm, kuri, veicot savus pienākumus, guvuši pastāvīgu invaliditāti. Katra dalībvalsts daļu konfiscētās mantas paredz piešķirt šim fondam.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

31. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c  Iesaldētu īpašumu, kas pēc tam netiek konfiscēts, nekavējoties atdod atpakaļ. Nosacījumus vai procesuālos noteikumus par šādas mantas atdošanu nosaka valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izdevējiestāde 3. punktā un 4. punkta d) apakšpunktā minēto lēmumu paziņo izpildiestādei. Ja izdošanas valstī norisinās procedūra par kompensāciju vai restitūciju cietušajam, izpildes valsts atturas no rīcības ar konfiscēto mantu, kamēr izpildiestādei nav paziņots attiecīgais lēmums.

5.  Izdevējiestāde 3. punktā un 4. punkta d) apakšpunktā minēto lēmumu paziņo izpildiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu. Ja izdošanas valstī norisinās procedūra par kompensāciju vai restitūciju cietušajam, izpildes valsts atturas no rīcības ar konfiscēto mantu, kamēr izpildiestādei nav paziņots attiecīgais lēmums.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja izpildes valstij ir bijušas izmaksas, kuras tā uzskata par lielām vai ārkārtējām, izpildes iestāde var ierosināt izdevējiestādei kopīgi segt šīs izmaksas. Izdevējiestāde ņem vērā jebkuru šādu ierosinājumu, pamatojoties uz izpildiestādes sniegtu detalizētu aprakstu.

2.  Ja izpildes valstij ir bijušas izmaksas, kuras tā uzskata par lielām vai ārkārtējām, izpildes iestāde var ierosināt izdevējiestādei kopīgi segt šīs izmaksas. Izdevējiestāde ņem vērā jebkuru šādu ierosinājumu, pamatojoties uz izpildiestādes sniegtu detalizētu aprakstu, un paziņo izpildiestādei par saviem secinājumiem, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

32.a pants

 

Procesuālās garantijas

 

1.  Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus ar mērķi nodrošināt personām, kuras skar šajā direktīvā noteiktie pasākumi, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, lai ievērotu šo personu tiesības.

 

2.  Dalībvalstis nodrošina attiecīgajai personai, kuras īpašums tiek skarts, efektīvu iespēju pārsūdzēt tiesā iesaldēšanas rīkojumu vai konfiskācijas rīkojumu saskaņā ar valsts tiesību aktos paredzētajām procedūrām. Ar šādām procedūrām var paredzēt, ka, ja sākotnējo iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu pieņem kompetentā iestāde, kas nav tiesu iestāde, šādu rīkojumu, pirms to var pārsūdzēt tiesā, vispirms iesniedz apstiprināšanai vai pārskatīšanai tiesu iestādē.

 

3.  Neskarot Direktīvu 2012/13/ES un Direktīvu 2013/48/ES, personām, kuru īpašumu skar iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums, ir tiesības uz piekļuvi advokātam visas iesaldēšanas vai konfiskācijas procedūras laikā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nozieguma rīku noteikšanu, tādējādi nodrošinot, ka tiek ievērotas attiecīgo personu tiesības. Attiecīgās personas tiek informētas par minētajām tiesībām.

 

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka termiņi tiesiskās aizsardzības līdzekļa prasīšanai ir tādi paši kā tie, kas ir nodrošināti līdzīgās vietējās lietās, un tiek piemēroti tādā veidā, kas garantē, ka attiecīgās personas var efektīvi izmantot šos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

 

5.  Regulas 2. pantā minēto procedūru gadījumā attiecīgajai personai ir reāla iespēja apstrīdēt lietas apstākļus, tostarp konkrētus faktus un pieejamos pierādījumus, uz kuru pamata attiecīgo mantu uzskata par mantu, kas iegūta noziedzīgas darbības veidā.

 

6.  Trešām personām ir reālas tiesības pretendēt uz īpašuma tiesībām vai citām ar īpašumu saistītām tiesībām.

 

7.  Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušajiem ir prasījumi pret personu, uz kuru attiecas šajā regulā paredzētais konfiskācijas pasākums, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka konfiskācijas pasākums neliedz minētajiem cietušajiem savos prasījumos pieprasīt kompensāciju.

 

8.  Izdevējiestāde un izpildiestāde viena otru informē par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas tiek prasīti, lai apstrīdētu iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojuma izdošanu, atzīšanu vai izpildi.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Jebkurai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām, ir pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi, tostarp tie, kas paredzēti Direktīvas 2014/42/ES 8. pantā, pret rīkojuma atzīšanu un izpildi saskaņā ar 8. un 17. pantu, lai aizsargātu savas tiesības. Tiesiskās aizsardzības līdzekli iesniedz tiesā izpildes valstī tās tiesību aktiem. Prasībai var būt apturoša iedarbība saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem.

1.  Jebkurai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām, ir pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi, tostarp tie, kas paredzēti Direktīvas 2014/42/ES 8. pantā, pret rīkojuma atzīšanu un izpildi saskaņā ar 8. un 17. pantu, lai aizsargātu savas tiesības. Tiesiskās aizsardzības līdzekli pret iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi iesniedz tiesā izpildes valstī saskaņā ar tās tiesību aktiem. Prasībai var būt apturoša iedarbība saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības nevar apstrīdēt tiesā izpildes valstī.

2.  Iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības nevar apstrīdēt tiesā izpildes valstī, neskarot pamattiesību ievērošanas garantijas izpildes dalībvalstī.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis regulāri vāc un glabā visaptverošus statistikas datus no attiecīgajām iestādēm. Savāktos statistikas datus katru gadu nosūta Komisijai, un papildus Direktīvas 2014/42/ES 11. panta 2. punktā minētajiem datiem tie ietver:

Dalībvalstis regulāri vāc un glabā visaptverošus statistikas datus no attiecīgajām iestādēm un no 27. panta 2. punktā minētās centrālās iestādes. Savāktos statistikas datus katru gadu nosūta Komisijai, un papildus Direktīvas 2014/42/ES 11. panta 2. punktā minētajiem datiem tie ietver:

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

35. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija iesniedz gada ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, tajā apkopojot saņemtos statistikas datus un pievienojot salīdzinošo analīzi.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

36. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

36. pants

svītrots

Apliecības un veidlapas grozījumi

 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 37. pantu attiecībā uz I un II pielikumā iekļautās apliecības un veidlapas grozījumiem.

 

Pamatojums

Visus elementus, kas ietverti abās apliecībās (I un II pielikumā), vajadzētu juridiskās noteiktības dēļ noteikt likumdevējai iestādei. Pilnvaru deleģēšana šajā nolūkā nav ne nepieciešama, ne pamatota.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

37. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

37. pants

svītrots

Deleģēšanas īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Šīs regulas 36. pantā minētās pilnvaras deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar [šīs regulas piemērošanas dienu].

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 36. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5.  Saskaņā ar 36. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā vienīgi tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

 

Pamatojums

Visus elementus, kas ietverti abās apliecībās (I un II pielikumā), vajadzētu juridiskās noteiktības dēļ noteikt likumdevējai iestādei. Pilnvaru deleģēšana šajā nolūkā nav ne nepieciešama, ne pamatota.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārskatīšanas klauzula

Ziņojumu sniegšanas un pārskatīšanas klauzula

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vēlākais līdz [piecus gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākumdienas] Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par šīs regulas piemērošanu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumus par šīs regulas pielāgošanu.

Vēlākais līdz [trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākumdienas] un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumā cita starpā ietver vismaz šādus elementus:

 

(a)  pārskatu par statistiku, ko dalībvalstis sniegušas saskaņā ar 35. pantu, kā arī 

 

(b)   pārrobežu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu iespējamās ietekmes uz pamattiesībām un brīvībām un tiesiskumu novērtējumu.

 

Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumus par šīs regulas pielāgošanu.

Pamatojums

Lai vajadzības gadījumā nāktu klajā ar šīs regulas pārskatīšanu, Komisijai būtu regulāri jāziņo par statistiku un iespējamo ietekmi uz pamattiesībām.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

I pielikums – M iedaļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja centrālā iestāde ir atbildīga par konfiskācijas rīkojumu administratīvo nosūtīšanu unsaņemšanu izdošanas valstī

:

Centrālā iestāde, kas ir atbildīga par palīdzību kompetentajām iestādēm, visu nosūtīto un saņemto konfiskācijas rīkojumu reģistrēšanu valsts līmenī un konfiskācijas rīkojumu nosūtīšanas un saņemšanas racionalizēšanu saskaņā ar 27. panta 2. punktu:

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

II pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IESALDĒŠANAS RĪKOJUMS

APLIECĪBA

paredzēts 16. pantā

paredzēta 16. pantā saistībā ar konfiskācijas rīkojuma izdošanu

Pamatojums

Vienkāršošanas labad ir lietderīgi saskaņot procedūras attiecībā uz iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu atzīšanu; līdz ar to šiem abiem rīkojumiem ir jāpievieno apliecība (kas norādīta I un II pielikumā)

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

II pielikums – M iedaļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja par iesaldēšanas rīkojumu administratīvo nosūtīšanu un saņemšanu izdošanas valstīatbildīga ir kāda centrālā iestāde

:

Centrālā iestāde, kas ir atbildīga par palīdzību kompetentajām iestādēm, visu nosūtīto un saņemto iesaldēšanas rīkojumu reģistrēšanu valsts līmenī un iesaldēšanas rīkojumu nosūtīšanas un saņemšanas racionalizēšanu saskaņā ar 27. panta 2. punktu:


PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas pagājušā gada 21. decembrī iesniegto virkni pasākumu, kuru mērķis ir nostiprināt Eiropas Savienības spējas apkarot terorisma un organizētās noziedzības finansēšanu. Trīs tiesību aktu priekšlikumi, kas ietverti šajā tiesību aktu paketē ļaus papildināt un pastiprināt ES tiesisko regulējumu tādās jomās kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, nelikumīgas skaidras naudas plūsmas un aktīvu iesaldēšana un konfiscēšana, nodrošinot stingrāku Eiropas reakciju un veicamo darbību koordināciju šajā jomā.

Tādēļ referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu. Nozieguma rīku iesaldēšana un konfiscēšana ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā apkarot organizēto noziedzību. Tas patiešām ir vajadzīgs, lai bloķētu naudas līdzekļus, kas nāk no noziedzīgām organizācijām un nonāk pie tām. Tādējādi ārkārtīgi būtisks elements ir savstarpējās atzīšanas instruments — tiesas spriedumu un lēmumu savstarpējas atzīšanas princips, kas ir tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās Eiropas Savienībā stūrakmens. Tas ir vēl jo vairāk būtisks tāpēc, ka Komisijas izstrādātie īstenošanas ziņojumi par spēkā esošajiem pamatlēmumiem šajā jomā liecina, ka pašreizējā sistēma nav efektīva.

Pirmkārt, Eiropas Komisijas izvēle par labu regulas formai attiecībā uz šo iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējas atzīšanas instrumentu pēc referentes domām ir viens no galvenajiem elementiem Komisijas priekšlikumā. Regula nešaubīgi nodrošina lielāku skaidrību un juridisko noteiktību, novērš grūtības, kas saistītas ar transponēšanu valstu sistēmās, un tādējādi ļaus ātrāk un efektīvāk izpildīt līdzekļu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus. Līdz ar to šis ir vispiemērotākais un visefektīvākais šāds savstarpējās atzīšanas instruments.

Otrs galvenais arguments saistībā ar šo regulu ir tas, ka ir svarīgi ievērot pamattiesības un procesuālās garantijas. Tādēļ referente ierosina iekļaut iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu neatzīšanas vai nepildīšanas klauzulu, kas ir balstīta uz pamattiesību neievērošanu un kas ir Eiropas Parlamenta vairākus gadus atbalstīta prasība. Ir arī ierosināts noteikt par obligātu lielāko daļu neatzīšanas un neizpildes pamatojuma iemeslu. Referente arī ierosina papildināt vai pastiprināt noteikumus, kas attiecas uz procesuālajām garantijām: attiecībā uz tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību visām iesaistītajām personām, šādu personu tiesībām uz informāciju, kā arī uz trešo personu procesuālajām tiesībām, ko varētu ietekmēt šie iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumi.

Līdz ar to, strādājot ar šo Eiropas Komisijas priekšlikumu, referente iestājās par vienkāršošanu un precizēšanu. Šajā ziņā ir lietderīgi precizēt dažus šīs regulas noteikumus, tuvināt procedūras un noteikumus attiecībā uz iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu un saskaņot šo jauno instrumentu ar citiem jau esošajiem ES tiesību aktu instrumentiem šajā jomā.

Visbeidzot ir ārkārtīgi būtiski uzlabot noziedzīgi iegūtu līdzekļu un aktīvu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu atzīšanas procedūru ātrumu un efektivitāti: ar vienkāršotākām rīkojumu nosūtīšanas procedūrām, ar valstu centrālo iestāžu, kuru atbalsta loma ir būtiska, pastiprinātu nozīmi, ar iestādēm stingrāk noteiktiem termiņiem attiecībā uz savstarpēju saziņu, izdevējvalstu rīkojumu izpildi (vai neizpildi) un tūlītēju paziņošanu par rīkojumu pieņemšanu un izpildi. Tie ir noteikumi, kurus referente vēlētos pastiprināt.

Visbeidzot ir svarīgi Eiropas un dalībvalstu līmenī veicināt iesaldētās un konfiscētās mantas labāko iespējamo pārvaldību un atkārtotu izmantošanu sociāliem mērķiem, kā arī kompensāciju nodrošināšanai cietušajiem, cietušo ģimenēm un uzņēmumiem, kas ir cietuši no organizētās noziedzības, un cīņai pret organizēto noziedzību.


Ekonomikas un monetārās komitejaS ATZINUMS (8.11.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Fulvio Martusciello

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Finanšu pakalpojumu jomā vairāki Savienības tiesību akti attiecībā uz finanšu tirgiem paredz iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus kā sankcijas finanšu iestādēm. Tiesu, kuras izskata krimināllietas, un citu kompetento dalībvalsts iestāžu efektīva pārrobežu sadarbība ir ļoti svarīga, lai panāktu stabilitāti un uzticēšanos Savienības finanšu sistēmai.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Lai gan iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšana Eiropas Savienībā ir nozīmīgs solis cīņā pret noziedzību, ievērojams aktīvu apjoms atrodas ārzonā trešās valstīs ārpus Eiropas Savienības un netiek uzrādīts un aplikts ar nodokļiem. Visaptveroša plāna izstrāde, lai novērstu aktīvu pārvedumus uz trešām valstīm, un efektīva veida rašana, lai tos atgūtu, būtu nozīmīgs panākums.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ir svarīgi veicināt īpašuma iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, izstrādājot noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, ko kriminālprocesa ietvaros izdevusi cita dalībvalsts.

(12)  Ir svarīgi veicināt īpašuma iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, izstrādājot noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, ko kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros izdevusi cita dalībvalsts.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Šī regula būtu jāpiemēro visiem konfiskācijas rīkojumiem, ko tiesa noteikusi pēc tiesvedības par noziedzīgu nodarījumu, un visiem iesaldēšanas rīkojumiem, kas izdoti nolūkā veikt iespējamu vēlāku konfiskāciju. Tai būtu jāattiecas uz visu veidu rīkojumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, kā arī uz cita veida rīkojumiem, kas izdoti bez galīgā notiesājošā sprieduma kriminālprocesa ietvaros. Šī regula nebūtu jāpiemēro iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem, kas izdoti civiltiesisko vai administratīvo tiesvedību ietvaros.

(13)  Šī regula būtu jāpiemēro visiem konfiskācijas rīkojumiem, ko tiesa vai kompetenta iestāde noteikusi pēc tiesvedības par noziedzīgu, civilu vai administratīvu nodarījumu, un visiem iesaldēšanas rīkojumiem, kas izdoti nolūkā veikt iespējamu vēlāku konfiskāciju. Tai būtu jāattiecas uz visu veidu rīkojumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, kā arī uz cita veida rīkojumiem, kas izdoti bez galīgā notiesājošā sprieduma kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Šai regulai būtu jāattiecas gan uz konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumiem, kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, gan uz citiem rīkojumiem saistībā ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpēc uz noziedzīgiem nodarījumiem nebūtu jāattiecina ierobežojums par to īpašu smagumu un pārrobežu dimensiju, jo LESD 82. pants neparedz šādu ierobežojumu attiecībā uz pasākumiem, ar ko nosaka noteikumus un procedūras, lai nodrošinātu spriedumu savstarpēju atzīšanu krimināllietās.

(14)  Šai regulai būtu jāattiecas gan uz konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumiem, kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, gan uz citiem rīkojumiem saistībā ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpēc uz noziedzīgiem nodarījumiem nebūtu jāattiecina ierobežojums, paredzot tikai smagus noziegumus un iekļaujot pārrobežu dimensiju, jo LESD 82. pants neparedz šādu ierobežojumu attiecībā uz pasākumiem, ar ko nosaka noteikumus un procedūras, lai nodrošinātu spriedumu savstarpēju atzīšanu krimināllietās. Piemēram, krāpšana nodokļu jomā, nopietna krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir īpaši smagi pārrobežu nodarījumi, kas būtu jāiekļauj to noziedzīgo nodarījumu sarakstā, uz kuriem attiecas šī regula. Tomēr, ņemot vērā to, ka dažās dalībvalstīs šādi noziedzīgi nodarījumi nav sodāmi ar brīvības atņemšanas sodu, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, maksimālais brīvības atņemšanas sods būtu jāsamazina līdz diviem gadiem attiecībā uz minētajiem konkrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Šī regula būtu jāpiemēro, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/64/ES30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 un 2016/191935, kuras attiecas uz procesuālajām tiesībām kriminālprocesā.

(18)  Šī regula būtu jāpiemēro, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/64/ES30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 un 2016/191935, kuras attiecas uz procesuālajām tiesībām kriminālprocesā, un Savienības tiesību aktus attiecībā uz finanšu tirgiem. Ja preventīva konfiskācija bez notiesājoša sprieduma ir konfiskācija saistībā ar tiesvedību par noziedzīgām darbībām, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka tiek ievēroti šādi stingri nosacījumi: konfiskācija bez notiesājoša sprieduma būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz ierobežotu iespējamo mērķu sarakstu, kuri noteikti tiesību aktos, piemēram, attiecībā uz aizdomās turētajiem par līdzdalību organizētās noziedzības vai terorisma darbībās; kriminālprocesā būtu jāpierāda, ka īpašuma izcelsme nav pamatojama un ka konfiscējamais īpašums ir vai nu nesamērīgs salīdzinājumā ar deklarētajiem ienākumiem vai veiktajām darbības, vai arī tā izcelsme ir nelikumīga vai izriet no noziedzīgi iegūtu līdzekļu investēšanas no jauna; būtu jāievieš arī efektīvas procesuālās garantijas, lai nodrošinātu, ka konfiskācijas bez notiesājoša sprieduma mērķu gadījumā pastāv tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, kā arī tiek ievērota nevainīguma prezumpcija.

__________________

__________________

30 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.).

31 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1. lpp.).

31 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm, (OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm, (OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.).

33 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV L 65, 11.3.2016., 1. lpp.).

33 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV L 65, 11.3.2016., 1. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 21.5.2016., 1. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 21.5.2016., 1. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1.lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1.lpp.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šajā regulā paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā teritorijā izpilda iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts izdevusi kriminālprocesa ietvaros.

1.  Šajā regulā paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā teritorijā izpilda iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts izdevusi kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1)  “konfiskācijas rīkojums” ir galīgais sods vai tiesas noteikts pasākums saistībā ar krimināllietu par noziedzīgu nodarījumu, ar kuru paredz fiziskas vai juridiskas personas mantas galīgu atsavināšanu;

1)  „konfiskācijas rīkojums” ir galīgais sods vai tiesas vai kompetentas iestādes noteikts pasākums saistībā ar krimināllietu par noziedzīgu nodarījumu un civilu vai administratīvu pārkāpumu, ar kuru paredz fiziskas vai juridiskas personas mantas galīgu atsavināšanu;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4)  “noziedzīgi iegūti līdzekļi” ir jebkāds saimniecisks labums, kas tieši vai netieši gūts no noziedzīga nodarījuma; tas var būt jebkāda veida manta un ietver tieši noziedzīgi iegūtu līdzekļu turpmāku atkārtotu ieguldīšanu vai pārveidošanu un jebkādus vērtīgus guvumus;

4)  „noziedzīgi iegūti līdzekļi” ir jebkāds saimniecisks labums, kas tieši vai netieši gūts no noziedzīga nodarījuma un civila vai administratīva pārkāpuma; tas var būt jebkāda veida manta un ietver tieši noziedzīgi iegūtu līdzekļu turpmāku atkārtotu ieguldīšanu vai pārveidošanu un jebkādus vērtīgus guvumus;

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5)  “noziedzīga nodarījuma rīki” ir manta, kuru jebkādā veidā, pilnīgi vai daļēji izmanto vai kuru paredzēts izmantot, lai izdarītu noziedzīgu nodarījumu vai noziedzīgus nodarījumus;

5)  „nodarījuma rīki” ir jebkāds īpašums, kurš jebkādā veidā, pilnīgi vai daļēji, tika izmantots vai kuru bija paredzēts izmantot, lai izdarītu noziedzīgu nodarījumu vai civilus vai administratīvus pārkāpumus;

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6)  “izdošanas valsts” ir dalībvalsts, kurā kriminālprocesa ietvaros ir izdots iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums;

6)  „izdošanas valsts” ir dalībvalsts, kurā kriminālprocesa, civilprocesa vai administratīvā procesa ietvaros ir izdots iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums;

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2)  cita izdošanas valsts noteikta kompetentā iestāde, kura ir kompetenta krimināllietas ietvaros izdot rīkojumu par mantas iesaldēšanu vai izpildīt iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Turklāt pirms iesaldēšanas rīkojuma nosūtīšanas izpildiestādei to apstiprina pēc tam, kad izdošanas valsts tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors ir izskatījis tā atbilstību šāda rīkojuma izdošanas nosacījumiem saskaņā ar šo regulu, it īpaši nosacījumiem, kas izklāstīti šīs regulas 13. panta 1. punktā. Ja rīkojumu ir apstiprinājusi šāda iestāde, rīkojuma nosūtīšanas vajadzībām to var uzskatīt arī par izdevējiestādi;

2)  cita izdošanas valsts noteikta kompetentā iestāde, kura ir kompetenta krimināllietas, civillietas un administratīvās lietas ietvaros izdot rīkojumu par mantas iesaldēšanu vai izpildīt iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Turklāt pirms iesaldēšanas rīkojuma nosūtīšanas izpildiestādei to apstiprina pēc tam, kad izdošanas valsts tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors ir izskatījis tā atbilstību šāda rīkojuma izdošanas nosacījumiem saskaņā ar šo regulu, it īpaši nosacījumiem, kas izklāstīti šīs regulas 13. panta 1. punktā. Ja rīkojumu ir apstiprinājusi šāda iestāde, rīkojuma nosūtīšanas vajadzībām to var uzskatīt arī par izdevējiestādi;

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  attiecībā uz konfiskācijas rīkojumu – izdošanas valsts noteikta kompetentā iestāde, kura ir kompetenta krimināllietas ietvaros izpildīt konfiskācijas rīkojumu, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem izdevusi tiesa;

b)  attiecībā uz konfiskācijas rīkojumu – izdošanas valsts noteikta kompetentā iestāde, kura ir kompetenta krimināllietas, civillietas vai administratīvās lietas ietvaros izpildīt konfiskācijas rīkojumu, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem izdevusi tiesa;

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 12. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  datornoziegumi,

–  kibernoziegumi,

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 18. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  rasisms un ksenofobija,

–  rasisms, ksenofobija un antisemītisms,

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 21.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  tirgus ļaunprātīga izmantošana,

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 21.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  manipulācijas ar indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu novērtēšanai,

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 21.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  finanšu instrumentu tirgu manipulācija,

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Iesaldēšanas rīkojums un konfiskācijas rīkojums ir izpildāms, nepārbaudot nodarījumu abpusējo kriminālsodāmību, ja nodarījumi, uz kuriem attiecas iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas rīkojums, ir viens vai vairāki no turpmāk uzskaitītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas definēti izdošanas valsts tiesību aktos un izdošanas valstī ir sodāmi ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem:

 

  krāpšana nodokļu jomā,

 

  krāpšana nodokļu jomā pastiprinošos apstākļos,

 

  izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 37. pantu attiecībā uz 1. punktā uzskaitīto nodarījumu saraksta regulāru aktualizēšanu.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  ja 3. panta 2. punktā minētajā gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas konfiskācijas rīkojums, nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas maiņu konfiskācijas rīkojuma izpildi nedrīkst atteikt, pamatojoties uz to, ka izpildes valsts tiesību akti neparedz tādus pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav ietverti tādi paši noteikumi par nodokļiem, nodevām, muitu un valūtas maiņas noteikumiem kā izdošanas valsts tiesību aktos;

f)  ja 3. panta 2. punktā minētajā gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas konfiskācijas rīkojums, nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas maiņu konfiskācijas rīkojuma izpildi nedrīkst atteikt, pamatojoties uz to, ka izpildes valsts tiesību akti neparedz tādus pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav ietverti tādi paši noteikumi vai nodarījumi par nodokļiem, nodevām, muitu un valūtas maiņas noteikumiem kā izdošanas valsts tiesību aktos;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, pirms lēmuma par to, ka daļēji vai pilnā apmērā netiek atzīts un izpildīts konfiskācijas rīkojums, izpildiestāde, izmantojot jebkurus piemērotus līdzekļus, apspriežas ar izdevējiestādi un vajadzības gadījumā lūdz to nekavējoties sniegt visu vajadzīgo informāciju.

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, pirms lēmuma par to, ka daļēji vai pilnā apmērā netiek atzīts un izpildīts konfiskācijas rīkojums, izpildiestāde, izmantojot jebkurus piemērotus līdzekļus, ar kuriem sagatavo rakstisku apliecinājumu, apspriežas ar izdevējiestādi un vajadzības gadījumā lūdz to nekavējoties sniegt visu vajadzīgo informāciju.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4)  Tomēr šo punktu piemēro tikai tad, ja šādam rīkojumam saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu priekšroka attiecībā pret turpmākiem valsts iesaldēšanas rīkojumiem krimināllietā.

4)  Tomēr šo punktu piemēro tikai tad, ja šādam rīkojumam saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu priekšroka attiecībā pret turpmākiem valsts iesaldēšanas rīkojumiem krimināllietā, civillietā vai administratīvā lietā.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izpildes valsts pārvalda iesaldēto vai konfiscēto mantu nolūkā novērst tās vērtības samazināšanos un saskaņā ar Direktīvas 2014/42/ES 10. pantu.

1.  Izpildes valsts pārvalda iesaldēto vai konfiscēto mantu nolūkā novērst tās vērtības samazināšanos un saskaņā ar Direktīvas 2014/42/ES 10. pantu. Visu konfiscēto preču pienācīgi novērtēšanu veic izpildes dalībvalsts. Lai garantētu to aktīvu drošību, kas tiek atsavināti vai konfiscēti, tiesu iestāde var izmantot juridiskās jomas speciālistus, kuriem ir uzticēti publiski uzdevumi, piemēram, notārus.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  ja no konfiskācijas rīkojuma izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par EUR 10 000 izpildes valsts 50 % no summas pārskaita izdošanas valstij;

b)  ja no konfiskācijas rīkojuma izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par EUR 10 000, izpildes valsts 75 % no summas pārskaita izdošanas valstij, atskaitot izmaksas, kas saistītas ar konfiskācijas rīkojuma izpildi, kuras nepārsniedz 50 % no summas;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

35. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija iesniedz gada ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, tajā apkopjot savāktos statistikas datus un pievienojot salīdzinošu analīzi.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

38. pants – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Līdz ... (viens gads no šīs regulas piemērošanas dienas) Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai novērtējumu par statistiku, kas ir saistīta ar preventīviem konfiskācijas rīkojumiem un par to ietekmi, kā arī par to, kādas sekas tie rada pārrobežu sadarbībai, ja šādus rīkojumus piemēro paplašināti, attiecinot tos uz visām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

I pielikums – H iedaļa – 3. punkts – 12. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  datornoziegumi,

–  kibernoziegumi,

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

I pielikums – H iedaļa – 3. punkts – 18. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  rasisms un ksenofobija,

  rasisms, ksenofobija un antisemītisms

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

I pielikums – H iedaļa – 3. punkts – 21.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  tirgus ļaunprātīga izmantošana,

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

I pielikums – H iedaļa – 3. punkts – 21.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  manipulācijas ar indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu novērtēšanai,

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

I pielikums – H iedaļa – 3. punkts – 21.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  finanšu instrumentu tirgu manipulācija,

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

I pielikums – H iedaļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Vai par nodarījumu, par kuru izdots konfiskācijas rīkojums, izdošanas valstī soda ar brīvības atņemšanu vai par to saskaņā ar izdošanas valsts tiesību aktiem var piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli uz vismaz diviem gadiem un vai tas ir iekļauts tālāk izklāstītajā noziedzīgu nodarījumu sarakstā? (lūdzam izdarīt atzīmi attiecīgajā lauciņā)

 

  krāpšana nodokļu jomā,

 

  krāpšana nodokļu jomā pastiprinošos apstākļos,

 

  izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana

Atsauces

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

13.2.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Izskatīšana komitejā

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Pieņemšanas datums

6.11.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Juridiskās komitejaS ATZINUMS (06.12.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Pavel Svoboda

ĪSS PAMATOJUMS

Saskaņā ar aktuālākajiem pētījumu datiem nelikumīgajos tirgos Eiropas Savienībā tiek apgrozīti aptuveni 110 miljardi euro, t. i., apmēram 1 % no ES IKP 2010. gadā. Tāpēc noziedzīgas peļņas gūšanas iespēju atņemšana un principa „noziegumi neatmaksājas” īstenošana ir ļoti iedarbīgs veids, kā apkarot noziedzību. Aresta uzlikšanas mērķis noziedzīgu darbību rezultātā iegūtiem līdzekļiem ir novērst un apkarot noziedzību, tostarp organizēto noziedzību, un nodrošināt kompensāciju cietušajiem, kā arī nodrošināt papildu līdzekļus, kurus var ieguldīt atpakaļ tiesībaizsardzības darbībās vai citās noziedzības novēršanas iniciatīvās.

Tomēr, lai gan pieejamie statistikas dati nav pilnīgi, naudas summa, ko Eiropas Savienībā pašlaik atgūst no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ir tikai neliela daļa, proti, 98,9 % no lēstajiem noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem netiek konfiscēti un paliek noziedznieku rīcībā. Funkcionējošs līdzekļu atgūšanas režīms ir priekšnosacījums tam, lai atsavinātu pēc iespējas vairāk noziedzīgi iegūto līdzekļu. Tas ietver efektīvu savstarpējās atzīšanas sistēmu attiecībā uz iesaldēšanas rīkojumiem un konfiskācijas rīkojumiem.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiscēšana ir visefektīvākais veids, kā apkarot noziedzību. Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt efektīvāku noziedzīgu aktīvu identifikāciju, konfiskāciju un atkārtotu izmantošanu24.

(3)  Nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiscēšana ir visefektīvākais veids, kā apkarot noziedzību, likumpārkāpumus, it īpaši organizēto noziedzību, un terorismu, jo tā noziedzniekiem tiek atņemti nelikumīgās darbībās iegūtie līdzekļi un teroristiem liegta iespēja organizēt uzbrukumu. Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt efektīvāku noziedzīgu aktīvu identifikāciju, konfiskāciju un atkārtotu izmantošanu24. Konfiscētos noziedzīgi iegūtos līdzekļus var novirzīt tiesībaizsardzības un noziegumu prevencijas mērķiem vai kompensācijām, ko izmaksā cietušajiem.

_________________

_________________

24"Stokholmas programma – atvērta un droša Eiropa pilsoņu un viņu aizsardzības labā", OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.

24"Stokholmas programma – atvērta un droša Eiropa pilsoņu un viņu aizsardzības labā", OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Noziegumiem bieži ir pārrobežu raksturs, tāpēc efektīvai pārrobežu sadarbībai ir būtiska nozīme, lai arestētu un konfiscētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un nozieguma rīkus.

(4)  Noziegumiem bieži ir pārrobežu raksturs, tāpēc efektīvai pārrobežu sadarbībai ir būtiska nozīme, lai arestētu un konfiscētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un nozieguma rīkus. Labāku sadarbību, kas aptver dalībvalstis un trešās valstis, ir iespējams izveidot ar izlēmīgiem, ātriem un saskaņotiem pasākumiem, kuru mērķis ir modernizēt un īstenot attiecīgos Savienības tiesību aktus.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Eiropas legālajā ekonomikā plaši tiek legalizēti nelikumīgie līdzekļi, kas gūti no noziedzīgu organizāciju veiktiem noziegumiem, un šāds kapitāls, ja to iepludina legālajā ekonomikā, nopietni apdraud brīvu uzņēmējdarbību un konkurenci, jo tam ir ļoti kropļojoša ietekme.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija rada nopietnus draudus Savienības ekonomikai, piemēram, ievērojami samazinot nodokļu ieņēmumus dalībvalstīs un Savienībā kopumā, kā arī pārskatatbildībai par publiskiem ES finansētiem projektiem, jo noziedzīgas organizācijas darbojas dažādās nozarēs, no kurām daudzas ir valdības pakļautībā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu efektīvu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu, noteikumi par šo rīkojumu atzīšanu un izpildi būtu jāparedz juridiski saistošā un tieši piemērojamā Savienības tiesību aktā.

(11)  Lai nodrošinātu efektīvu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu, noteikumi par šo rīkojumu atzīšanu un izpildi būtu jāparedz juridiski saistošā un tieši piemērojamā Savienības tiesību aktā veidā, kura darbības joma būtu plašāka nekā citiem tiesību aktiem, kas līdz šim pieņemti, un kurā būtu iekļauti skaidri noteikumi par iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem. Viens tiesību akts par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu atzīšanu ar standartveida apliecību un veidlapu un tieši piemērojamiem noteikumiem un termiņiem nodrošinās, ka rīkojumus Eiropas Savienībā atzīst un izpilda nekavējoties.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ir svarīgi veicināt īpašuma iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, izstrādājot noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, ko kriminālprocesa ietvaros izdevusi cita dalībvalsts.

(12)  Ir svarīgi veicināt īpašuma iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, bez nevajadzīgas kavēšanās izstrādājot noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, ko kriminālprocesa ietvaros izdevusi cita dalībvalsts.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Ar šo direktīvu negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā.

(16)  Šī direktīva neskar pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (Harta) un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (ECTK). Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(17)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un procesuālās tiesības un attiecīgie principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ("Harta") un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā ("ECTK"). Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Šī regula būtu jāpiemēro, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/64/ES30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 un 2016/191935, kuras attiecas uz procesuālajām tiesībām kriminālprocesā.

(18)  Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām 2010/64/ES30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 2016/34333, 2016/80034 un 2016/191935, kuras attiecas uz procesuālajām tiesībām kriminālprocesā.

_________________

_________________

30Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.).

30Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.).

31Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1. lpp.).

31Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1. lpp.).

32Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm, (OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.).

32Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm, (OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.).

33Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV L 65, 11.3.2016., 1. lpp.).

33Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV L 65, 11.3.2016., 1. lpp.).

34Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 21.5.2016., 1. lpp.).

34Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 21.5.2016., 1. lpp.).

35Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1.lpp.).

35Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1.lpp.).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Izpildiestādei konfiskācijas rīkojums būtu jāatzīst bez papildus formalitātēm un jāveic tā izpildei vajadzīgie pasākumi. Lēmuma pieņemšanai par konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi būtu jānotiek tikpat ātri un ar tādu pašu prioritāti kā līdzīgā iekšzemes lietā. Būtu jānosaka termiņi, lai nodrošinātu ātru un efektīvu lēmuma pieņemšanu un konfiskācijas rīkojuma izpildi.

(22)  Izpildiestādei konfiskācijas rīkojums būtu jāatzīst bez papildus formalitātēm vai nevajadzīgas kavēšanās un jāveic tā izpildei vajadzīgie pasākumi. Lēmuma pieņemšanai par konfiskācijas rīkojuma atzīšanu būtu jānotiek bez nevajadzīgas kavēšanās, un izpilde jāveic tikpat ātri un ar tādu pašu prioritāti kā līdzīgā iekšzemes lietā. Šajā regulā būtu jānosaka termiņi, kuros jāpabeidz procedūras dažādie posmi, lai nodrošinātu ātru un efektīvu lēmuma pieņemšanu un konfiskācijas rīkojuma izpildi.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Izpildiestādei iesaldēšanas rīkojums būtu jāatzīst bez papildus formalitātēm un nekavējoties jāveic tā izpildei vajadzīgie pasākumi. Lēmuma pieņemšanai par iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi būtu jānotiek tikpat ātri un ar tādu pašu prioritāti kā līdzīgā iekšzemes lietā. Būtu jānosaka termiņi, lai nodrošinātu ātru un efektīvu lēmuma pieņemšanu un iesaldēšanas rīkojuma izpildi.

(24)  Izpildiestādei iesaldēšanas rīkojums būtu jāatzīst bez papildus formalitātēm vai nevajadzīgas kavēšanās un nekavējoties jāveic tā izpildei vajadzīgie pasākumi. Lēmuma pieņemšanai par konfiskācijas rīkojuma atzīšanu būtu jānotiek bez nevajadzīgas kavēšanās, un izpilde jāveic tikpat ātri un ar tādu pašu prioritāti kā līdzīgā iekšzemes lietā. Šajā regulā būtu jānosaka stingri termiņi, kuros jāpabeidz procedūras dažādie posmi, lai nodrošinātu ātru un efektīvu lēmuma pieņemšanu un iesaldēšanas rīkojuma izpildi.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi nevajadzētu atteikt ar citu pamatojumu, kā vien to, kas noteikts šajā regulā. Jo īpaši, izpildiestādei vajadzētu būt iespējai neatzīt un neizpildīt konfiskācijas rīkojumu, pamatojoties uz ne bis in idem principu, jebkuras ieinteresētas personas tiesībām vai tiesībām piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā.

  Iespēja atteikties atteikties atzīt un izpildīt iesaldēšanas rīkojumu vai konfiskācijas rīkojumu jāparedz tikai, pamatojoties uz iemesliem, kas noteikti šajā regulā. Jo īpaši, izpildiestāde var pieņem lēmumu neatzīt un neizpildīt konfiskācijas rīkojumu, pamatojoties uz ne bis in idem principu, jebkuras ieinteresētas personas tiesībām vai tiesībām piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Pirms pieņem lēmumu piemērot kādu neatzīšanas un neizpildes pamatojumu, izpildiestādei būtu jāapspriežas ar izdevējiestādi, lai iegūtu visu vajadzīgo papildu informāciju.

(27)  Pirms pieņem lēmumu piemērot kādu neatzīšanas un neizpildes pamatojumu, izpildiestādei bez nevajadzīgas kavēšanās būtu jāapspriežas ar izdevējiestādi, lai iegūtu vajadzīgo papildu informāciju.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Izdevējiestāde būtu nekavējoties jāinformē par to, ka rīkojumu izpildīt nav iespējams. Šāda neiespējamība var rasties tādēļ, ka manta jau ir konfiscēta, ir nozudusi, nav atrodama izdevējiestādes norādītajā atrašanās vietā vai mantas atrašanās vieta nav norādīta pietiekami precīzi.

(29)  Izdevējiestāde bez nevajadzīgas kavēšanās būtu jāinformē par iemesliem, kāpēc nav iespējams rīkojumu izpildīt. Šāda neiespējamība var rasties tādēļ, ka manta jau ir konfiscēta, ir nozudusi, nav atrodama izdevējiestādes norādītajā atrašanās vietā vai mantas atrašanās vieta nav norādīta pietiekami precīzi.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29 a)  Ja pastāv šaubas attiecībā uz konfiscējamā īpašuma atrašanās vietu, dalībvalstij būtu jāizmanto visi pieejamie līdzekļi, tostarp visas pieejamās informācijas sistēmas, lai noteiktu pareizo šā īpašuma atrašanās vietu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Šīs regulas pareizas praktiskas darbības priekšnoteikums ir cieša iesaistīto kompetento valsts iestāžu saziņa, jo īpaši gadījumos, kad notiek vienlaicīga konfiskācijas rīkojuma izpilde vairāk nekā vienā dalībvalstī. Tādēļ valstu kompetentajām iestādēm būtu jāapspriežas, kad vien tas ir nepieciešams.

(31)  Šīs regulas pareizas praktiskas darbības priekšnoteikums ir cieša iesaistīto kompetento valsts iestāžu saziņa un optimāla sadarbība, jo īpaši gadījumos, kad notiek vienlaicīga iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojuma izpilde vairāk nekā vienā dalībvalstī. Tādēļ valstu kompetentajām iestādēm būtu jāapspriežas un tām vajadzētu izmantot modernās komunikāciju tehnoloģijas, kas atļautas attiecīgo dalībvalstu procesuālajos noteikumos.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Jebkurai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām, lai tās varētu aizsargāt savas tiesības, vajadzētu būt pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem pret iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu atzīšanu un izpildi, tostarp efektīvām iespējām apstrīdēt rīkojumu tiesā vai atsaukties uz īpašumtiesībām vai citām mantiskām tiesībām saskaņā ar Direktīvu 2014/42/ES. Prasību būtu jāiesniedz tiesā izpildes valstī.

(34)  Jebkurai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām, lai tās varētu aizsargāt savas tiesības, vajadzētu būt pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem pret iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu atzīšanu un izpildi, tostarp tiesībām iepazīties ar lietu un efektīvām iespējām apstrīdēt rīkojumu tiesā vai atsaukties uz īpašumtiesībām vai citām mantiskām tiesībām saskaņā ar Direktīvu 2014/42/ES. Prasību būtu jāiesniedz tiesā izpildes valstī.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šajā regulā paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā teritorijā izpilda iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts izdevusi kriminālprocesa ietvaros.

  Šajā regulā paredzēti noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā teritorijā izpilda iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts izdevusi kriminālprocesa ietvaros.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šī regula negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā.

2.  Šī regula neskar pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jebkurai konfiskācijai bez notiesājoša sprieduma ir jāatbilst procesuālajām garantijām, kas ietvertas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantā un Direktīvas 2014/42/ES 8. pantā.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “manta” ir jebkura veida lieta neatkarīgi no tā, vai ir ķermeniska vai bezķermeniska, kustama vai nekustama, kā arī juridisks dokuments vai instruments, kas apliecina īpašumtiesības, kuru kompetentā iestāde uzskata par:

(3)  „manta” ir nauda vai jebkura veida aktīvi neatkarīgi no tā, vai tie ir ķermeniski vai bezķermeniski, kustami vai nekustami, kā arī ierobežotas īpašuma tiesības un jebkāda veida, tostarp elektronisks vai digitāls, juridisks dokuments vai instruments, kas apliecina šādu aktīvu īpašumtiesības, kuru kompetentā iestāde uzskata par:

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Konfiskācijas rīkojumu vai tā apliecinātu kopiju kopā ar 7. pantā paredzēto apliecību izdevējiestāde tieši nosūta izpildiestādei vai, attiecīgā gadījumā, 27. panta 2. punktā minētajai centrālajai iestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, un tādos apstākļos, kuri izpildiestādei dotu iespēju noteikt tā autentiskumu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja piemēro b) apakšpunktu, izdevējiestāde informē izpildiestādi pēc iespējas drīzāk par to, vai minētais risks vairs nepastāv.

Ja piemēro b) apakšpunktu, izdevējiestāde bez nevajadzīgas kavēšanās informē izpildiestādi par to, vai minētais risks vairs nepastāv.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izdevējiestāde aizpilda I pielikumā iekļauto apliecību, paraksta to un apliecina, ka tās saturs ir precīzs un pareizs.

1.  Izdevējiestāde bez nevajadzīgas kavēšanās aizpilda I pielikumā iekļauto apliecību, paraksta to un apliecina, ka tās saturs ir precīzs un pareizs.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izdevējiestāde apliecību iztulko izpildes valsts oficiālajā valodā vai citā valodā, ko šāda dalībvalsts ir norādījusi saskaņā ar 3. punktu.

2.  Izdevējiestāde bez nevajadzīgas kavēšanās apliecību iztulko izpildes valsts oficiālajā valodā vai citā valodā, ko šāda dalībvalsts ir norādījusi saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izpildiestāde bez papildu formalitātēm atzīst konfiskācijas rīkojumu, kas nosūtīts saskaņā ar 4. pantu, un veic tā izpildei nepieciešamos pasākumus tādā pašā veidā kā saistībā ar konfiskācijas rīkojumu, kuru izdevusi kāda izpildes valsts iestāde, ja vien šī iestāde nenolemj atsaukties uz kādu no neatzīšanas vai neizpildes iemesliem, kas minēti 9. pantā, vai kādu no atlikšanas iemesliem, kas minēti 11. pantā.

1.  Izpildiestāde bez papildu formalitātēm vai nevajadzīgas kavēšanās atzīst konfiskācijas rīkojumu, kas nosūtīts saskaņā ar 4. pantu, un veic tā izpildei nepieciešamos pasākumus tādā pašā veidā kā saistībā ar konfiskācijas rīkojumu, kuru izdevusi kāda izpildes valsts iestāde, ja vien šī iestāde nenolemj atsaukties uz kādu no neatzīšanas vai neizpildes iemesliem, kas minēti 9. pantā, vai kādu no atlikšanas iemesliem, kas minēti 11. pantā.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izpildiestāde nekavējoties ziņo izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu par izpildes atlikšanu, tai skaitā atlikšanas pamatojumu, un, ja iespējams, par paredzamo atlikšanas ilgumu.

2.  Izpildiestāde nekavējoties ziņo izdevējiestādei, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu par izpildes atlikšanu, tai skaitā atlikšanas pamatojumu, un, ja iespējams, par paredzamo atlikšanas ilgumu. Atlikšanas gadījumā saskaņā ar1. punkta b) apakšpunkta nosacījumiem, ja konfiskācijas rīkojuma izpilde vienlaikus notiek vairāk nekā vienā dalībvalstī, izdevējiestāde izdod jaunus norādījumus attiecībā uz precīzu konfiscējamās naudas summu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Article 12a

 

Pienākums informēt ieinteresētās personas

 

Pēc konfiskācijas rīkojuma izpildes izpildiestāde bez kavēšanās savu lēmumu paziņo personai, pret kuru izdots konfiskācijas rīkojums, un ikvienai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpildiestāde bez jebkādām papildu formalitātēm atzīst iesaldēšanas rīkojumu, kas nosūtīts saskaņā ar 14. pantu, un veic tā izpildei nepieciešamos pasākumus, ja vien iestāde nenolemj izmantot kādu no neatzīšanas vai neizpildes pamatojumiem, kas noteikti 18. pantā, vai kādu no atlikšanas pamatojumiem, kas noteikti 20. pantā.

Izpildiestāde bez jebkādām papildu formalitātēm un nevajadzīgas kavēšanās atzīst iesaldēšanas rīkojumu, kas nosūtīts saskaņā ar 14. pantu, un veic tā izpildei nepieciešamos pasākumus, ja vien iestāde nenolemj izmantot kādu no neatzīšanas vai neizpildes pamatojumiem, kas noteikti 18. pantā, vai kādu no atlikšanas pamatojumiem, kas noteikti 20. pantā.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – а apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  veidlapa, kas iekļauta 16. pantā, ir nepilnīga vai acīmredzami nepareiza un nav aizpildīta pēc apspriešanās saskaņā ar 2. punktu;

(a)  veidlapa, kas iekļauta 16. pantā, nav iztulkota izpildvalsts oficiālajā valodā vai ir nepilnīga vai acīmredzami nepareiza un nav aizpildīta pēc apspriešanās saskaņā ar 2. punktu;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 22. pantu, pēc izpildes izpildiestāde savu lēmumu paziņo personai, pret kuru iesaldēšanas rīkojums ir izdots, un ikvienai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām, par kurām izpildiestāde ir informēta saskaņā ar 14. panta 6. punktu.

1.  Neskarot 22. pantu, pēc izpildes izpildiestāde bez kavēšanās savu lēmumu paziņo personai, pret kuru iesaldēšanas rīkojums ir izdots, un ikvienai ieinteresētai personai, tostarp bona fide trešām personām, par kurām izpildiestāde ir informēta saskaņā ar 14. panta 6. punktu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Paziņojumā iekļauj informāciju, vismaz īsumā, par iesaldēšanas rīkojuma pamatojumu, iestādi, kas izdevusi rīkojumu, un par pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem.

2.  Paziņojumā iekļauj pietiekamu un saprotamu informāciju par iesaldēšanas rīkojuma pamatojumu, iestādi, kas izdevusi rīkojumu, un pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai nodrošinātu notiekošas izmeklēšanas, izdevējiestāde var pieprasīt, lai izpildiestāde iesaldēšanas rīkojuma izpildi uz ierobežotu laiku patur slepenībā.

3.  Lai nodrošinātu notiekošas izmeklēšanas, izdevējiestāde var pieprasīt, lai izpildiestāde iesaldēšanas rīkojuma izpildi uz ierobežotu laiku patur slepenībā. Izdevējiestāde informē izpildiestādi, ja vairs nav spēkā iemesli paturēt konfidenciālu iesaldēšanas rīkojumu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja nepieciešams, izdevējiestāde un izpildiestāde apspriežas, izmantojot piemērotus līdzekļus, lai sekmētu šīs regulas efektīvu piemērošanu.

1.  Ja nepieciešams, izdevējiestāde un izpildiestāde apspriežas, izmantojot piemērotus līdzekļus, tostarp modernas komunikācijas tehnoloģijas, lai sekmētu šīs regulas efektīvu piemērošanu.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ja no konfiskācijas rīkojuma izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par EUR 10 000 – izpildes valsts 50 % no summas pārskaita izdošanas valstij;

(b)  ja no konfiskācijas rīkojuma izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par EUR 10 000 – izpildes valsts 70 % no summas pārskaita izdošanas valstij;

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana

Atsauces

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

13.2.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Pavel Svoboda

2.2.2017

Izskatīšana komitejā

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Pieņemšanas datums

21.11.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Flack, Emma McClarkin

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana

Atsauces

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Pieņemšanas datums

11.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Iesniegšanas datums

12.1.2018


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. janvārisJuridisks paziņojums