Postopek : 2016/0412(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0001/2018

Predložena besedila :

A8-0001/2018

Razprave :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Glasovanja :

PV 04/10/2018 - 7.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0380

POROČILO     ***I
PDF 1202kWORD 131k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Nathalie Griesbeck

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0819),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 82(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0002/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja češkega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za pravne zadeve (A8-0001/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Zamrznitev in zaplemba predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, je eden od najučinkovitejših načinov boja proti kriminalu. Evropska unija je zavezana zagotavljanju učinkovitejšega odkrivanja, zaplembe in ponovne uporabe sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem24.

(3)  Zamrznitev in zaplemba predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, je eden od najučinkovitejših načinov boja proti kriminalu, kršitvam zakonov, ki jih storijo predvsem člani mrež organiziranega kriminala, ter terorizmu, saj se na ta način storilcem kaznivih dejanj odvzame premoženjska korist, pridobljena z nezakonitimi dejavnostmi, teroristom pa se prepreči organizacija napada. Evropska unija je zavezana zagotavljanju učinkovitejšega odkrivanja, zaplembe in ponovne uporabe sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem24. Zaplenjena sredstva, pridobljena s kaznivim dejanjem, je mogoče preusmeriti v dejavnosti kazenskega pregona, preprečevanje kriminala ali odškodnino žrtvam.

_________________

_________________

24 „Stockholmski program – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje“, UL C 115, 4.5.2010, str. 1.

24 „Stockholmski program – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje“, UL C 115, 4.5.2010, str. 1.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Ker so kazniva dejanja pogosto nadnacionalna, je za zaseg in zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, bistvenega pomena učinkovito čezmejno sodelovanje.

(4)  Ker so kazniva dejanja pogosto nadnacionalna, so za izsleditev, zaseg in zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, bistvenega pomena učinkovito čezmejno sodelovanje, nadaljnja izmenjava informacij in medsebojna podpora. Zato bi morali organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, osebe, enote ali službe v državah članicah tesno sodelovati in komunicirati, da bi skrajšali trajanje in izboljšali učinkovitost postopkov za zamrznitev in zaplembo.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Na področju finančnih storitev so odredbe o zamrznitvi in odredbe o zaplembi kot sankcije za finančne institucije določene v več pravnih aktih Unije o finančnih trgih. Učinkovito čezmejno sodelovanje kazenskih sodišč in drugih pristojnih nacionalnih organov je bistvenega pomena za stabilnost, pa tudi zaupanje, v finančni sistem Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Iz poročil Komisije o izvajanju okvirnih sklepov 2003/577/PNZ in 2006/783/PNZ je razvidno, da sedanji sistem za vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi ni popolnoma učinkovit. Sedanja instrumenta se v državah članicah ne izvajata in uporabljata enotno, kar povzroča pomanjkljivo vzajemno priznavanje.

(6)  Iz poročil Komisije o izvajanju okvirnih sklepov 2003/577/PNZ in 2006/783/PNZ je razvidno, da sedanji sistem za vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi ni popolnoma učinkovit. Sedanja instrumenta se v državah članicah ne izvajata in uporabljata enotno, kar povzroča pomanjkljivo vzajemno priznavanje in neučinkovito čezmejno sodelovanje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Razširjena zaplemba in zaplemba sredstev tretji osebi morata biti skladni z jamstvi iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, predvsem členoma 6 in 7, ter Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Odločitev pristojnih organov temelji na temeljiti presoji posameznega primera osebe, katere premoženje je predmet odredbe o zaplembi, vključno z gotovostjo, da je bilo zaplenjeno blago prejeto ali pridobljeno s kriminalnimi dejavnostmi.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Organizirani kriminal, korupcija in pranje denarja resno ogrožajo gospodarstvo Unije, saj na primer bistveno zmanjšujejo davčne prihodke držav članic in Unije kot celote, ogrožajo pa tudi zaupanje v javne projekte, ki jih financira Unija, saj kriminalne združbe delujejo v različnih sektorjih, pri čemer so številni med njimi pod vladnim nadzorom.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za zagotovitev učinkovitega vzajemnega priznavanja odredb o zamrznitvi in zaplembi bi bilo treba s pravno zavezujočim pravnim aktom Unije, ki se neposredno uporablja, določiti pravila o priznavanju in izvrševanju teh odredb.

(11)  Za zagotovitev učinkovitega vzajemnega priznavanja odredb o zamrznitvi in zaplembi bi bilo treba s pravno zavezujočim pravnim aktom Unije, ki se neposredno uporablja in ima širše področje uporabe kot drugi pravni akti doslej, v njem pa so navedene jasne določbe o odrejanju zamrznitve in zaplembe premoženja. Z enotnim instrumentom za vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi, ki bo vseboval standardno potrdilo in obrazec, skupaj z veljavnimi pravili in roki, bi zagotovili, da se odredbe v Uniji priznajo in nemudoma izvršijo. Uredba zagotavlja večjo preglednost in pravno varnost, odpravlja težave pri prenosu v nacionalne zakonodaje in tako omogoča hitrejše in učinkovitejše izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja v Uniji je pomemben korak v boju proti kriminalu, saj je v davčnih oazah v tretjih državah zunaj Unije shranjenih precej sredstev, ki niso prijavljena in obdavčena. Celovit načrt za odvračanje od prenosa sredstev in iskanje učinkovitih načinov za njihovo izterjavo bi pomenilo velik korak naprej.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pomembno je olajšati vzajemno priznavanje in izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja, in sicer z določitvijo pravil, ki zavezujejo državo članico, da na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi in zaplembi, ki jih izda druga država članica v okviru kazenskih postopkov.

(12)  Pomembno je olajšati vzajemno priznavanje in izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja, in sicer z določitvijo pravil, ki zavezujejo državo članico, da na svojem ozemlju brez odlašanja ali dodatnih formalnosti prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi in zaplembi, ki jih izda druga država članica v okviru kazenskih postopkov.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pomembno je olajšati vzajemno priznavanje in izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja, in sicer z določitvijo pravil, ki zavezujejo državo članico, da na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi in zaplembi, ki jih izda druga država članica v okviru kazenskih postopkov.

(12)  Pomembno je olajšati vzajemno priznavanje in izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja, in sicer z določitvijo pravil, ki zavezujejo državo članico, da na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi in zaplembi, ki jih izda druga država članica v kazenskih zadevah.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Glede na sodno prakso Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice ne zadošča vedno, če se ugotavlja zgolj po nacionalnem pravu , ali postopek sodi na kazensko področje. Za izpolnitev ciljev pogodb in direktive ter popolno spoštovanje temeljnih pravic, ki so med drugim predpisane z EKČP in Listino, je treba pri uporabi direktive ustrezno upoštevati ne le uradno opredelitev postopka po nacionalnem pravu, temveč tudi značaj kaznivega dejanja in strogost kazni, ki je osebi lahko naložena.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Ta uredba bi se morala uporabljati za vse odredbe o zaplembi, ki jih je izreklo sodišče po zaključku postopkov v zvezi s kaznivim dejanjem, in vse odredbe o zamrznitvi, izdane zaradi morebitne poznejše zaplembe. Zato bi morala zajemati vse vrste odredb, ki jih zajema Direktiva 2014/42/EU, ter druge vrste odredb, izdane brez pravnomočne obsodbe v okviru kazenskih postopkov. Ne bi se smela uporabljati za odredbe o zamrznitvi in zaplembi, izdane v okviru civilnih ali upravnih postopkov.

(13)  Ta uredba bi se morala uporabljati za vse odredbe o zaplembi, ki jih je izreklo sodišče po zaključku postopkov v kazenskih zadevah, in vse odredbe o zamrznitvi, izdane zaradi morebitne poznejše zaplembe. Zato bi morala zajemati vse vrste odredb, ki jih zajema Direktiva 2014/42/EU, ter druge vrste odredb, izdane brez pravnomočne obsodbe v okviru kazenskih postopkov. Ne bi se smela uporabljati za odredbe o zamrznitvi in zaplembi, izdane v okviru civilnih ali upravnih postopkov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ta uredba ne spreminja obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in pravnih načel, kot so določeni v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji.

(16)  Ta uredba ne posega v obveznost spoštovanja temeljnih pravic inpravnih načel, kot so določeni v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji in v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Ta uredba bi se morala uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.

(17)  Ta uredba spoštuje temeljne in postopkovne pravice in upošteva ustrezna načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Ta uredba bi se morala uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  To uredbo bi bilo treba uporabljati ob upoštevanju Direktive 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta30, Direktive 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta31, Direktive 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta32, Direktive (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta33, Direktive (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta34 ter Direktive (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta35, ki se nanašajo na procesne pravice v kazenskih postopkih.

(18)  To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z Direktivo 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta30, Direktivo 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta31, Direktivo 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta32, Direktivo (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta33, Direktivo (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta34 ter Direktivo (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta35, ki se nanašajo na procesne pravice v kazenskih postopkih.

_________________

_________________

30 Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1).

30 Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1).

31 Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1).

31 Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1).

32 Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1).

32 Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1).

33 Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL L 65, 11.3.2016, str. 1).

33 Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL L 65, 11.3.2016, str. 1).

34 Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (UL L 132, 21.5.2016, str. 1).

34 Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (UL L 132, 21.5.2016, str. 1).

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (UL L 297, 4.11.2016, str. 1).

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (UL L 297, 4.11.2016, str. 1).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  V ta namen bi moral organ izdajatelj odredbe o zamrznitvi in zaplembi posredovati neposredno izvršitvenemu organu ali, če je to ustrezno, osrednjemu organu.

(20)  V ta namen bi moral organ izdajatelj odredbe o zamrznitvi in zaplembi posredovati neposredno izvršitvenemu organu in o njih obvestiti osrednji organ, ki je pristojen za pomoč pristojnim organom, beleženje posredovanih in prejetih odredb o zamrznitvi in zaplembi na nacionalni ravni ter poenostavitev posredovanja in prejema odredb.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Da zagotovi posredovanje odredbe o zamrznitvi ali zaplembi pristojnemu organu države izvršiteljice, lahko organ izdajatelj uporabi vsa možna oziroma ustrezna sredstva, med drugim tudi varni telekomunikacijski sistem Evropske pravosodne mreže, Eurojusta ali druge kanale, ki jih uporabljajo pravosodni organi.

Obrazložitev

Usklajevanje z drugimi evropskimi instrumenti za vzajemno priznavanje. S tem bo posredovanje odredb za države izdajateljice lažji.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20b)  Države članice naj imenujejo enega ali več osrednjih organov, ki bi opravljali naloge upravne podpore in usklajevanja, kar je bistveno za hitro vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi med organi izdajatelji in izvršitvenimi organi ter za pospešitev postopkov vzajemnega priznavanja. Vloga Evropske pravosodne mreže bi morala prav tako biti okrepljena, da bi lahko nudila pomoč organom izdajateljem in izvršitvenim organom pri hitri vzajemni komunikaciji in učinkovitejšem sodelovanju.

Obrazložitev

V členu 27(2) predloga uredbe je omenjena možnost za države članice, da določijo osrednji organ, ki bi nudil podporo in pomoč pristojnim nacionalnim organom, ni pa opredeljena njegova vloga ali pomen. Ti osrednji organi pa bi lahko imeli veliko dodano vrednost pri olajševanju vzajemnega priznavanja (sedanji sistem ne zadostuje).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Odredbo o zaplembi bi bilo treba posredovati skupaj s standardnim potrdilom.

(21)  Odredbo o zaplembi ali odredbo o zamrznitvi bi bilo treba posredovati skupaj s standardnim potrdilom.

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve je treba zbližati postopke za vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in odredb o zaplembi. Obe odredbi morata imeti potrdilo iz prilog I in II.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  V izjavi o jezikovni ureditvi, ki jo države članice sprejmejo v skladu s to uredbo, bi morale poleg svojega (enega ali več) uradnega jezika navesti vsaj še enega izmed uradnih jezikov Evropske unije.

Obrazložitev

Usklajevanje z drugimi evropskimi instrumenti za vzajemno priznavanje. Jezikovno raznolikost Evropske unije je treba seveda ohranjati, ne sme pa biti ovira za postopke vzajemnega priznavanja. Zato bi se morale države strinjati, da bodo prejemale odredbe o zamrznitvi ali zaplembi v vsaj še enem jeziku, ki ni njihov uradni jezik.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Izvršitveni organ bi moral priznati odredbo o zaplembi brez nadaljnjih formalnosti in sprejeti potrebne ukrepe za njeno izvršitev. Odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zaplembi bi bilo treba sprejeti, zaplembo pa izvesti enako hitro in prednostno kot v podobnih domačih primerih. Določiti bi bilo treba roke za zagotovitev hitre in učinkovite odločitve o odredbi o zaplembi ter njene izvršitve.

(22)  Izvršitveni organ bi moral priznati odredbo o zaplembi brez nadaljnjih formalnosti ali nepotrebnega odlašanja in sprejeti potrebne ukrepe za njeno izvršitev. Odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zaplembi bi bilo treba sprejeti brez nepotrebnega odlašanja, zaplembo pa izvesti enako hitro in prednostno kot v podobnih domačih primerih. Ta uredba bi morala določiti roke, do kdaj je treba opraviti različne postopkovne korake za zagotovitev hitre in učinkovite odločitve o odredbi o zaplembi ter njene izvršitve.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Glede na nujnost zamrznitve in njeno začasno naravo bi bilo treba odredbo o zamrznitvi izdati s standardnim obrazcem. Organ izdajatelj bi moral ugotoviti, ali je izdaja odredbe o zamrznitvi potrebna in sorazmerna za začasno preprečitev uničenja, preoblikovanja, premikanja ali prenosa premoženja ali razpolaganja z njim. Za uskladitev pogojev za izdajo odredb o zamrznitvi v domačih in čezmejnih primerih bi bilo treba odredbo o zamrznitvi na podlagi te uredbe izdati samo, če bi jo bilo mogoče izdati v podobnem domačem primeru.

(23)  Organ izdajatelj bi moral ugotoviti, ali je izdaja odredbe o zamrznitvi potrebna in sorazmerna za začasno preprečitev uničenja, preoblikovanja, premikanja ali prenosa premoženja ali razpolaganja z njim. Za uskladitev pogojev za izdajo odredb o zamrznitvi v domačih in čezmejnih primerih bi bilo treba odredbo o zamrznitvi na podlagi te uredbe izdati samo, če bi jo bilo mogoče izdati v podobnem domačem primeru.

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve je treba zbližati postopke za vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in odredb o zaplembi. Obe odredbi morata imeti potrdilo iz prilog I in II.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Izvršitveni organ bi moral priznati odredbo o zamrznitvi brez nadaljnjih formalnosti in nemudoma sprejeti potrebne ukrepe za njeno izvršitev. Odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zamrznitvi bi bilo treba sprejeti, zamrznitev pa izvesti enako hitro in prednostno kot v podobnih domačih primerih. Določiti bi bilo treba roke za zagotovitev hitre in učinkovite odločitve o odredbi o zamrznitvi ter njene izvršitve.

(24)  Izvršitveni organ bi moral priznati odredbo o zamrznitvi brez nadaljnjih formalnosti ali nepotrebnega odlašanja in nemudoma sprejeti potrebne ukrepe za njeno izvršitev. Odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zamrznitvi bi bilo treba sprejeti brez nepotrebnega odlašanja, zamrznitev pa izvesti enako hitro in prednostno kot v podobnih domačih primerih. Ta uredba bi morala določiti stroge roke, do kdaj je treba opraviti različne postopkovne korake za zagotovitev hitre in učinkovite odločitve o odredbi o zamrznitvi ter njene izvršitve.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Organ izdajatelj in izvršitveni organ bi morala pri izvršitvi odredbe o zamrznitvi ustrezno upoštevati zaupnost preiskave. Izvršitveni organ bi moral zagotoviti zlasti zaupnost dejstev in vsebine odredbe o zamrznitvi.

(25)  Organ izdajatelj in izvršitveni organ bi morala pri izvršitvi odredbe o zamrznitvi ustrezno upoštevati zaupnost preiskave brez poseganja v pravico vseh zadevnih oseb do informacij. Izvršitveni organ bi moral zagotoviti zlasti zaupnost dejstev in vsebine odredbe o zamrznitvi.

Obrazložitev

Pojasniti je treba razmerje med obveznostjo obveščanja in zahtevami o zaupnosti. Zaradi zaupnost preiskave se posamezniku ne sme odvzeti pravica do obveščenosti.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Priznanja in izvršitve odredbe o zamrznitvi se ne bi smelo zavrniti iz drugih razlogov, razen tistih iz te uredbe. Zlasti bi moralo biti mogoče, da izvršitveni organ ne prizna in izvrši odredbe o zaplembi na podlagi načela ne bis in idem, pravic morebitnih zainteresiranih strani ali pravice biti navzoč na sojenju.

(26)  Priznanja in izvršitve odredbe o zamrznitvi se ne bi smelo zavrniti iz drugih razlogov, razen tistih iz te uredbe. Zlasti bi moralo biti mogoče, da izvršitveni organ ne prizna in izvrši odredbe o zaplembi na podlagi temeljnih pravic, načela ne bis in idem, pravic morebitnih zainteresiranih strani ali pravice biti navzoč na sojenju.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Načelo ne bis in idem, kot ga priznava Listina in kot se oblikuje s sodno prakso Sodišča Evropske unije, je eno od temeljnih pravnih načel v Uniji. Zato bi izvršitvenemu organu moralo biti omogočeno, da zavrne izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi, ki bi bila v nasprotju s tem načelom.

Obrazložitev

Usklajevanje z drugimi evropskimi instrumenti za vzajemno priznavanje. Pomen načela ne bis in idem v kazenski in evropski zakonodaji.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26b)  Vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice v Uniji temelji na medsebojnem zaupanju in domnevi, da druge države članice spoštujejo pravo Unije in zlasti temeljne pravice. Ta domneva pa se lahko izpodbija. Zato bi bilo treba izvršitev odredb o zamrznitvi in o zaplembi zavrniti, če je mogoče utemeljeno domnevati, da bodo z njeno izvršitvijo kršene temeljne pravice zadevnega posameznika in da država izvršiteljica ne bo upoštevala svojih obveznosti glede varstva temeljnih pravic, priznanih v Listini.

Obrazložitev

Instrumenti vzajemnega priznavanja zelo pogosto vsebujejo klavzulo o nepriznavanju, ki temelji na spoštovanju temeljnih pravic, in sicer bodisi implicitno (Okvirni sklep 2002/584) bodisi eksplicitno (Okvirni sklep 2005/214/JHA, Direktiva 2014/41/EU), ki je opredeljeno v nacionalnem pravu. Drugič, Sodišče Evropske unije je potrdilo obstoj in pomen takšne klavzule (sodba z dne 5. aprila 2016 v zadevi Aranyosi/Caldararu – C404/15). Tretjič, vključitev takšne klavzule lahko prepreči morebitna nasprotja med pravom EU in nacionalnim ustavnim pravom. Zato je pomembno, da obstaja takšna klavzula v tej uredbi EU.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26c)  V tej uredbi so spoštovane temeljne pravice in upoštevana načela, ki jih priznavajo člen 6 PEU in Listina, zlasti v naslovu VI, mednarodno pravo in mednarodni sporazumi, katerih pogodbenice so Unija ali vse države članice, vključno z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter ustave držav članic na njihovih zadevnih področjih uporabe. Ničesar v tej direktivi ni mogoče razlagati kot prepoved zavrnitve izvršitve odredbe o zamrznitvi ali zaplembi, kadar zaradi objektivnih elementov obstajajo razlogi za sum, da je bila ta odredba izdana z namenom pregona ali kaznovanja osebe na podlagi njenega spola, rase ali narodnosti, veroizpovedi, spolne usmerjenosti, državljanstva, jezika ali političnega prepričanja ali da bo oseba zaradi katerega od teh razlogov v slabšem položaju.

Obrazložitev

Instrumenti vzajemnega priznavanja zelo pogosto vsebujejo klavzulo o nepriznavanju, ki temelji na spoštovanju temeljnih pravic, bodisi implicitno (Okvirni sklep 2002/584) bodisi eksplicitno (Okvirni sklep 2005/214/JHA, Direktiva 2014/41/EU), ki je sicer opredeljeno v nacionalnem pravu. Drugič, Sodišče Evropske unije je potrdilo obstoj in pomen takšne klavzule (sodba z dne 5. aprila 2016 v zadevi Aranyosi/Caldararu – C404/15). Tretjič, vključitev takšne klavzule lahko prepreči morebitna nasprotja med pravom EU in nacionalnim ustavnim pravom. Nazadnje, sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice je pokazala, da so v nekaterih državah članicah težave pri zaplembi in spoštovanju temeljnih pravic. Zato je pomembno, da obstaja takšna klavzula v tej uredbi EU.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26d)   Upoštevanje pravic tretje osebe, na katero bi lahko vplivala odredba o zamrznitvi ali zaplembi določenega premoženja, je bistveno, saj gre lahko na primer za lastnika, ki ne bi mogel uveljaviti svojih pravic v postopkih v državi članici izdajateljici, saj ne bi bil udeležen v njih. Izvršitveni organ bi zato moral imeti možnost zavrniti priznavanje in izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi, ko se nanaša na določeno premoženje, ki ni v lasti fizične ali pravne osebe, zoper katero je bila izdana odredba o zaplembi v državi izdajateljici, pa tudi ne v lasti katere koli druge fizične ali pravne osebe, ki je udeležena v postopku v državi izdajateljici.

Obrazložitev

Bistveno je, da uredba upošteva pravice tretjih oseb oziroma tretjih oseb, ki ravnajo v dobri veri, na katere bi lahko vplivala odredba o zamrznitvi ali zaplembi.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Izvršitveni organ bi se moral pred odločitvijo o uporabi razloga za nepriznanje ali neizvršitev posvetovati z organom izdajateljem, da bi pridobil vse potrebne dodatne informacije.

(27)  Izvršitveni organ bi se moral pred odločitvijo o uporabi razloga za nepriznanje ali neizvršitev brez nepotrebnega odlašanja posvetovati z organom izdajateljem, da bi pridobil vse potrebne dodatne informacije.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Organa izdajatelja bi bilo treba nemudoma obvestiti o nezmožnosti izvršitve odredbe. Taka nezmožnost lahko izhaja iz tega, da je bilo premoženje že zaplenjeno, je izginilo, ga ni mogoče najti na kraju, ki ga je navedel organ izdajatelj, ali kraj ni bil naveden dovolj natančno.

(29)  Organa izdajatelja bi bilo treba obvestiti brez nepotrebnega odlašanja o razlogih, zaradi katerih izvršitev odredbe ni mogoča. Taka nezmožnost lahko izhaja iz dejstva, da je bilo premoženje že zaplenjeno, je izginilo, ga ni mogoče najti na kraju, ki ga je navedel organ izdajatelj, ali kraj ni bil naveden dovolj natančno.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Če ni jasno, kje se nahaja premoženje, ki je predmet odredbe o zaplembi, bi morale države članice uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da ugotovijo, kje se to premoženje nahaja, vključno z uporabo vseh razpoložljivih informacijskih sistemov.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Izvršitev odredbe o zaplembi ali zamrznitvi bi morala urejati zakonodaja države izvršiteljice, njeni organi pa bi morali biti edini pristojni za odločanje o postopkih za izvršitev.

(30)  Izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi bi morala urejati zakonodaja države izvršiteljice, njeni organi pa bi morali biti edini pristojni za odločanje o postopkih za izvršitev.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Pravilno delovanje te uredbe v praksi predpostavlja tesne stike med zadevnimi pristojnimi nacionalnimi organi zlasti v primerih istočasne izvršitve odredbe o zaplembi v več državah članicah. Zato bi se morali pristojni nacionalni organi po potrebi med seboj posvetovati.

(31)  Pravilno delovanje te uredbe v praksi predpostavlja tesne stike in optimalno sodelovanje med zadevnimi pristojnimi nacionalnimi organi zlasti v primerih istočasne izvršitve odredbe o zamrznitvi ali zaplembi v več državah članicah. Zato bi se morali pristojni nacionalni organi med seboj posvetovati in bi morali uporabljati sodobne komunikacijske tehnologije, ki so v skladu s postopkovnimi pravili zadevnih držav članic.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Čezmejni primeri ne bi smeli posegati v pravice žrtev do odškodnine in povrnitve. Pravila o razpolaganju z zaplenjenim premoženjem bi morala dati prednost odškodnini in povrnitvi premoženja žrtvam. Poleg tega bi morale države članice upoštevati svoje obveznosti glede pomoči pri izterjavi davčnih terjatev iz drugih držav članic v skladu z Direktivo 2010/24/EU36.

(32)  Čezmejni primeri ne smejo posegati v pravice žrtev do odškodnine in povrnitve. Pravila o razpolaganju z zaplenjenim premoženjem morajo dati prednost odškodnini in povrnitvi premoženja žrtvam. Poleg tega bi morale države članice upoštevati svoje obveznosti glede pomoči pri izterjavi davčnih terjatev iz drugih držav članic v skladu z Direktivo 2010/24/EU36.

_________________

_________________

36 Direktiva Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi (UL L 84, 31.3.2010, str. 1).

36 Direktiva Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi (UL L 84, 31.3.2010, str. 1).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a)  S premoženjem, zamrznjenim z namenom poznejše zaplembe, in zaplenjenim premoženjem bi bilo treba ustrezno upravljati, da se ne bi zmanjšala njegova tržna vrednost, da bi spodbudili njegovo ponovno uporabo za socialne namene in se izognili nevarnosti nadaljnjega vdiranja kriminala. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe, vključno s prodajo ali prenosom premoženja, za zmanjšanje takšnih izgub in podporo socialnim ciljem. Sprejeti bi morale vse ustrezne zakonodajne ali druge ukrepe, kot je ustanovitev osrednjih nacionalnih uradov za upravljanje s premoženjem ali enakovrednih mehanizmov, da bi zagotovile ustrezno upravljanje zamrznjenega ali zaplenjenega premoženja. V ta namen bi bilo smiselno razmisliti o oblikovanju sklada Unije, v katerem se bi zbiral del zaplenjenih sredstev iz držav članic. Ta sklad bi moral biti dostopen za pilotne projekte državljanov EU, združenj, zvez nevladnih organizacij in vseh drugih organizacij civilne družbe, da bi spodbudili učinkovito ponovno socialno uporabo zaplenjenih sredstev in razširili demokratične naloge Evropske unije.

Obrazložitev

Pomembno je, da se na ravni EU in držav članic spodbuja najboljše upravljanje z zamrznjenim in zaplenjenim premoženjem ter njegova uporaba za socialne namene, kot odškodnine za žrtve in družine žrtev organiziranega kriminala ter podjetja, ki so bila žrtve organiziranega kriminala, ter za ukrepe proti organiziranemu kriminalu.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32b)  Pravila o razpolaganju z zaplenjenim premoženjem bi morala zajemati ustrezne oblike odškodnin, namenjenih družinam policijskih in javnih uslužbencev, ki so izgubili življenje med opravljanjem svoje dolžnosti, ter policijskih in javnih uslužbencev, ki so med opravljanjem svoje dolžnosti utrpeli poškodbe, ki so povzročile trajno invalidnost. S tem namenom bi morala vsaka država članica predvideti ustanovitev sklada za izplačilo odškodnin tem osebam in temu skladu nameniti del zaplenjenega premoženja.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32c)  Praksa uporabe zaplenjenih sredstev za socialne namene na podlagi objektivnih meril spodbuja in podpira kulturo legalnosti, pomoč žrtvam kaznivih dejanj in ukrepe proti organiziranemu kriminalu ter s tem ustvarja „tvorne“ mehanizme, ki se lahko izvajajo tudi prek nevladnih organizacij, ki koristijo družbi in socialno-ekonomskemu razvoju območja. Zato je treba spodbujati države članice, naj razvijejo opisano prakso.

Obrazložitev

Pomembno je, da se na ravni EU in držav članic spodbuja najboljše upravljanje z zamrznjenim in zaplenjenim premoženjem ter njegova uporaba za socialne namene, kot odškodnine za žrtve in družine žrtev organiziranega kriminala ter podjetja, ki so bila žrtve organiziranega kriminala, ter za ukrepe proti organiziranemu kriminalu.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32d)  Da bi civilna družba lahko dejansko občutila učinkovitost ukrepov držav članic proti organiziranemu kriminalu, tudi mafijskemu, in da bi storilcem kaznivih dejanj dejansko odvzeli premoženjske koristi, je treba sprejeti skupne ukrepe, s katerimi bi preprečili, da bi se kriminalne organizacije ponovno polastile nezakonito pridobljenega premoženja. Primeri dobre prakse v več državah članicah so pokazali, da so učinkovita naslednja orodja: vodenje in upravljanje premoženja, ki ga izvajajo specializirani uradi ali podobni mehanizmi, ter uporaba zaplenjenega premoženja za projekte, namenjene boju proti kriminalu in njegovemu preprečevanju, za druge institucionalne ali javne namene ali socialno rabo.

Obrazložitev

Pomembno je, da se na ravni EU in držav članic spodbuja najboljše upravljanje z zamrznjenim in zaplenjenim premoženjem ter njegova uporaba za socialne namene, kot odškodnine za žrtve in družine žrtev organiziranega kriminala ter podjetja, ki so bila žrtve organiziranega kriminala, ter za ukrepe proti organiziranemu kriminalu.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32e)  Ustrezno upravljanje zaplenjenega premoženja bi moralo potekati na način, ki krepi in spodbuja spoštovanje zakonitosti v obliki ponovne uporabe tega premoženja v družbeno in gospodarsko korist skupnosti, ki so jih neposredno prizadele dejavnosti kriminalnih in terorističnih organizacij.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Vse zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, bi morale imeti za ohranitev svojih pravic na voljo pravna sredstva zoper priznanje in izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi, vključno z dejansko možnostjo izpodbijanja odredbe pred sodiščem ali uveljavljanjem lastništva ali drugih premoženjskih pravic v skladu z Direktivo 2014/42/EU. Pravno sredstvo bi bilo treba vložiti pri sodišču v državi izvršiteljici.

(34)  Vse zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, bi morale imeti za ohranitev svojih pravic na voljo pravna sredstva zoper priznanje in izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi, vključno s pravico dostopa do spisa in z dejansko možnostjo izpodbijanja odredbe pred sodiščem ali uveljavljanjem lastništva ali drugih premoženjskih pravic v skladu z Direktivo 2014/42/EU. Pravno sredstvo bi bilo treba vložiti pri sodišču v državi izvršiteljici.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Za spremembo potrdila in obrazca iz prilog I in II k tej uredbi bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu za delegirane akte opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

črtano

Obrazložitev

Vse elemente iz dveh potrdil v prilogi I in II mora zaradi pravne varnosti opredeliti in predpisati zakonodajalec. Prenos pooblastil v zvezi s tem ni niti potreben niti primeren.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Za spremembo potrdila in obrazca iz prilog I in II k tej uredbi bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu za delegirane akte opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(35)  Za spremembo potrdila in obrazca iz prilog I in II k tej uredbi bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu za delegirane akte opravi ustrezna posvetovanja s specializiranimi organi v državah članicah in ustreznimi evropskimi agencijami, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba določa pravila, v skladu s katerimi država članica na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbo o zamrznitvi ali zaplembi, ki jo izda druga država članica v okviru kazenskih postopkov.

1.  Ta uredba določa pravila, v skladu s katerimi država članica na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbo o zamrznitvi ali odredbo zaplembi, ki jo izda druga država članica v okviru postopkov v kazenskih zadevah.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba ne spreminja obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in pravnih načel, kot so določeni v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji.

2.  Ta uredba ne spreminja obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in pravnih načel, kot so določeni v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji in Listine, zlasti pravice do obrambe, pravice do poštenega sojenja in lastninske pravice.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Organ izdajatelj zagotovi spoštovanje načel nujnosti in sorazmernosti pri izdaji odredbe o zamrznitvi ali odredbe o zaplembi.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „odredba o zaplembi“ pomeni dokončno kazen ali ukrep, ki ga je izreklo sodišče po zaključku postopkov v zvezi s kaznivim dejanjem, kar vodi k dokončnemu odvzemu premoženja fizične ali pravne osebe;

(1)  „odredba o zaplembi“ pomeni ukrep, ki ga je izreklo sodišče po zaključku postopkov v zvezi s kaznivim dejanjem, kar vodi k dokončnemu odvzemu premoženja fizične ali pravne osebe;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „premoženje“ pomeni vsakršno premoženje, materialno ali nematerialno, premično ali nepremično, in pravne dokumente ali listine, ki izkazujejo pravni naslov ali interes na takem premoženju, za katero organ izdajatelj meni, da:

(3)  „premoženje“ pomeni denar ali kakršna koli sredstva, bodisi materialna bodisi nematerialna, premičnine ali nepremičnine, ter omejene lastninske pravice in pravne dokumente ali listine v kakršni koli obliki, tudi elektronski ali digitalni, ki izkazujejo lastništvo ali drug interes na takih sredstvih, za katera organ izdajatelj meni, da:

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „država izdajateljica“ pomeni državo članico, v kateri se v okviru kazenskih postopkov izda odredba o zamrznitvi ali zaplembi;

(6)  „država izdajateljica“ pomeni državo članico, v kateri se v kazenskem postopku izda odredba o zamrznitvi ali odredba o zaplembi;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  kateri koli drug pristojni organ, ki ga opredeli država izdajateljica in je pristojen, da v kazenskih postopkih odredi zamrznitev premoženja ali izvrši odredbo o zamrznitvi v skladu z nacionalno zakonodajo. Poleg tega odredbo o zamrznitvi, preden se posreduje izvršitvenemu organu in po proučitvi njene skladnosti s pogoji za izdajo take odredbe iz te uredbe, zlasti pogoji iz člena 13(1), potrdi sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali državni tožilec države izdajateljice. Kadar tak organ potrdi odredbo, se lahko obravnava tudi kot organ izdajatelj za namene posredovanja odredbe;

(2)  kateri koli drug pristojni organ, ki ga opredeli država izdajateljica in je pristojen za kazenske zadeve; odredi zamrznitev premoženja ali izvrši odredbo o zamrznitvi v skladu z nacionalno zakonodajo. Poleg tega odredbo o zamrznitvi, preden se posreduje izvršitvenemu organu in po proučitvi njene skladnosti s pogoji za izdajo take odredbe iz te uredbe, zlasti pogoji iz člena 13(1), potrdi sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali državni tožilec države izdajateljice. Kadar tak organ potrdi odredbo, se lahko obravnava tudi kot organ izdajatelj za namene posredovanja odredbe;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v smislu odredbe o zaplembi pristojni organ, ki ga opredeli država izdajateljica in je pristojen, da v kazenskih postopkih izvrši odredbo o zaplembi, ki jo izda sodišče v skladu z nacionalno zakonodajo;

(b)  v smislu odredbe o zaplembi pristojni organ, ki ga opredeli država izdajateljica in je pristojen, da v kazenskih zadevah izvrši odredbo o zaplembi, ki jo izda sodišče v skladu z nacionalno zakonodajo;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  „zainteresirana stran“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, na katero vpliva ta uredba v skladu z nacionalno zakonodajo države izvršiteljice, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odredba o zamrznitvi ali zaplembi privede do izvršitve brez preverjanja dvojne kaznivosti dejanj, če ta dejanja, za katera je bila taka odredba izdana, predstavljajo eno ali več naslednjih kaznivih dejanj, kot jih opredeljuje zakonodaja države izdajateljice, in se v državi izdajateljici kaznujejo z najvišjo zagroženo zaporno kaznijo najmanj treh let: :

1.  Odredba o zamrznitvi ali zaplembi privede do izvršitve brez preverjanja dvojne kaznivosti dejanj, če ta dejanja, za katera je bila taka odredba izdana, predstavljajo eno ali več naslednjih kaznivih dejanj iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami1a.

  sodelovanje v kriminalni združbi,

 

  terorizem,

 

  trgovina z ljudmi,

 

  spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija,

 

  nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi,

 

  nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in eksplozivi,

 

  korupcija,

 

  goljufije in z goljufijami povezana kazniva dejanja, kot so opredeljena v Direktivi (EU) 2017/xxx o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava,

 

  goljufije, vključno s tistimi, ki škodijo finančnim interesom Evropskih skupnosti v smislu Konvencije z dne 26. julija 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

 

  pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem,

 

  ponarejanje denarja, tudi eurov,

 

  računalniška kriminaliteta,

 

  okoljska kriminaliteta, vključno z nedovoljeno trgovino z ogroženimi živalskimi vrstami ter ogroženimi rastlinskimi vrstami in podvrstami,

 

  omogočanje nezakonitega vstopa in bivanja,

 

  umor, huda telesna poškodba,

 

  nedovoljena trgovina s človeškimi organi in tkivi,

 

  ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev,

 

  rasizem in ksenofobija,

 

  organiziran ali oborožen rop,

 

  nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli,

 

  preslepitev,

 

  izsiljevanje in oderuštvo,

 

  ponarejanje in piratstvo izdelkov,

 

  ponarejanje uradnih listin in promet z njimi,

 

  goljufija in ponarejanje negotovinskih plačilnih sredstev,

 

  nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi pospeševalci rasti,

 

  nedovoljena trgovina z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi,

 

  trgovina z ukradenimi vozili,

 

  posilstvo,

 

  požig,

 

  kazniva dejanja v pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča,

 

  ugrabitev zrakoplova ali plovila,

 

  sabotaža.

 

 

__________________

 

1a Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o Evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ izdajatelj odredbo o zaplembi ali njeno overjeno kopijo skupaj s potrdilom iz člena 7 posreduje neposredno izvršitvenemu organu ali, če je to ustrezno, osrednjemu organu iz člena 27(2) na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, in pod pogoji, ki izvršitvenemu organu omogočajo ugotavljanje njene pristnosti.

1.  Organ izdajatelj odredbo o zaplembi skupaj s potrdilom iz člena 7 posreduje neposredno izvršitvenemu organu in o njej obvesti osrednji organ iz člena 27(2) na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, in pod pogoji, ki izvršitvenemu organu omogočajo ugotavljanje njene pristnosti.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kadar organ v državi izvršiteljici, ki prejme odredbo o zaplembi, ni pristojen za njeno priznanje in sprejetje potrebnih ukrepov za njeno izvršitev, odredbo o zaplembi nemudoma posreduje pristojnemu izvršitvenemu organu v svoji državi članici in to ustrezno sporoči organu izdajatelju.

6.  Kadar organ v državi izvršiteljici, ki prejme odredbo o zaplembi, ni pristojen za njeno priznanje in sprejetje potrebnih ukrepov za njeno izvršitev, odredbo o zaplembi nemudoma oziroma najkasneje v dveh delovnih dneh posreduje pristojnemu izvršitvenemu organu v svoji državi članici in to ustrezno sporoči organu izdajatelju.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odredba o zaplembi se lahko v skladu s členom 4 naenkrat posreduje samo eni državi izvršiteljici.

1.  Načeloma se lahko odredba o zaplembi v skladu s členom 4 naenkrat posreduje samo eni državi izvršiteljici.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odredba o zaplembi določenega dela premoženja se lahko naenkrat posreduje več kot eni državi izvršiteljici v naslednjih primerih:

2.  Odredba o zaplembi določenega dela premoženja se lahko naenkrat posreduje več kot eni državi izvršiteljici brez poseganja v odstavek 1 v naslednjih primerih:

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odredba o zaplembi denarnega zneska se lahko naenkrat posreduje več kot eni državi izvršiteljici, kadar organ izdajatelj meni, da je to posebej potrebno, zlasti kadar:

3.  Odredba o zaplembi denarnega zneska se lahko naenkrat posreduje več kot eni državi izvršiteljici brez poseganja v odstavek 1, kadar organ izdajatelj meni, da je to posebej potrebno, zlasti kadar:

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar se odredba o zaplembi denarnega zneska posreduje eni ali več državam izvršiteljicam, skupna vrednost zneska, pridobljenega z izvršitvijo, ne sme presegati najvišjega zneska iz odredbe o zaplembi.

2.  Kadar se odredba o zaplembi denarnega zneska posreduje eni ali več državam izvršiteljicam, skupna vrednost zneska, pridobljenega z izvršitvijo, ne sme presegati najvišjega zneska iz odredbe o zaplembi. V primerih, ko je bila zaplemba že izvršena delno, se ta znesek v celoti odšteje od zneska, zaplenjenega v državi izvršiteljici.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ izdajatelj nemudoma obvesti izvršitveni organ na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, če:

Organ izdajatelj nemudoma oziroma najkasneje v enem delovnem dnevu obvesti izvršitveni organ na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, če:

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  je bila odredba o zamrznitvi ali zaplembi v celoti ali delno izvršena v državi izdajateljici ali drugi državi izvršiteljici, pri čemer navede znesek, za katerega odredba o zamrznitvi ali zaplembi še ni bila izvršena;

(b)  je bila odredba o zaplembi v celoti ali delno izvršena v državi izdajateljici ali drugi državi izvršiteljici, pri čemer navede znesek, za katerega odredba o zaplembi še ni bila izvršena;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar država izdajateljica navede, da želi iz kakršnega koli razloga umakniti odredbo iz države izvršiteljice, slednja nemudoma prekine izvršitev odredbe o zaplembi.

4.  Kadar država izdajateljica navede, da želi iz kakršnega koli razloga umakniti odredbo iz države izvršiteljice, slednja nemudoma oziroma najkasneje v treh delovnih dneh prekine izvršitev odredbe o zaplembi.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Standardno potrdilo

standardno potrdilo za izdajo odredbe o zaplembi

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Izvršitveni organ takoj po zaključku izvršitve odredbe to sporoči organu izdajatelju na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

4.  Izvršitveni organ takoj po zaključku izvršitve odredbe nemudoma oziroma najkasneje v 12 urah obvesti organ izdajatelj na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razlogi za nepriznavanje ali neizvrševanje odredb o zaplembi

Obvezni in izbirni razlogi za nepriznavanje ali neizvrševanje odredb o zaplembi

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršitveni organ se lahko odloči, da ne prizna in izvrši odredbe o zaplembi samo, če:

Izvršitveni organ se odloči, da ne prizna ali izvrši odredbe o zaplembi, če:

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  je potrdilo iz člena 7 nepopolno, očitno nepravilno ali očitno ne ustreza odredbi o zaplembi in ni bilo izpolnjeno po posvetovanju v skladu z odstavkom 2;

črtano

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  odredba o zaplembi temelji na kaznivem dejanju, ki je bilo storjeno zunaj ozemlja države izdajateljice in v celoti ali delno na ozemlju države izvršiteljice, in ravnanje, zaradi katerega je bila odredba o zaplembi izdana, v državi izvršiteljici ni kaznivo dejanje;

črtano

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  odredba o zaplembi se nanaša na določeno premoženje, ki ni v lasti fizične ali pravne osebe, zoper katero je bila izdana odredba o zaplembi v državi izdajateljici, pa tudi ne v lasti katere koli druge fizične ali pravne osebe, ki je udeležena v postopku v državi izdajateljici;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  v primeru iz člena 3(2) ravnanje, na katerem temelji odredba o zaplembi, ni kaznivo dejanje po zakonodaji države izvršiteljice. Vendar se v povezavi z davki ali drugimi dajatvami, carinami in deviznim poslovanjem izvršitev odredbe o zaplembi ne zavrne iz razloga, da zakonodaja države izvršiteljice ne nalaga enakih davkov ali drugih dajatev ali da ne vključuje enakih pravil glede davkov, drugih dajatev ter carinskih in deviznih predpisov kot zakonodaja države izdajateljice;

črtano

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da izvršitev odredbe o zaplembi ne bi bila skladna z obveznostmi države izvršiteljice v skladu s členom 6 PEU in Listine.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Izvršitveni organ se lahko odloči, da ne bo priznal in izvršil odredbe o zaplembi, če:

 

(a)  je potrdilo iz člena 7 nepopolno, očitno nepravilno ali očitno ne ustreza odredbi o zaplembi in ni bilo izpolnjeno po posvetovanju v skladu z odstavkom 2 ali če niso spoštovani pogoji iz člena 7(2);

 

(b)  odredba o zaplembi temelji na kaznivem dejanju, ki je bilo storjeno zunaj ozemlja države izdajateljice in v celoti ali delno na ozemlju države izvršiteljice, in ravnanje, zaradi katerega je bila odredba o zaplembi izdana, v državi izvršiteljici ni kaznivo dejanje;

 

(c)  v primeru iz člena 3(2) ravnanje, na katerem temelji odredba o zaplembi, ni kaznivo dejanje po zakonodaji države izvršiteljice. Vendar se v povezavi z davki ali drugimi dajatvami, carinami in deviznim poslovanjem izvršitev odredbe o zaplembi ne zavrne iz razloga, da zakonodaja države izvršiteljice ne nalaga enakih davkov ali drugih dajatev ali da ne vključuje enakih pravil glede davkov, drugih dajatev ter carinskih in deviznih predpisov kot zakonodaja države izdajateljice;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Ko ima organ izdajatelj upravičene razloge za domnevo, da bo zadevno premoženje kmalu premaknjeno ali uničeno in da je potrebna takojšnja zaplemba, navede v odredbi o zaplembi, da je treba ukrep zaplembe izvesti na določen datum. Izvršitveni organ v celoti upošteva to zahtevo in izvrši odredbo v določenem roku.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršitveni organ sprejme odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zaplembi nemudoma, brez poseganja v odstavek 5 pa najpozneje v 30 dneh po prejemu odredbe o zaplembi.

2.  Izvršitveni organ sprejme odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zaplembi nemudoma, brez poseganja v odstavek 5 pa najpozneje v 10 delovnih dneh po prejemu odredbe o zaplembi.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če se izvršitveni organ posvetuje z organom izdajateljem v skladu s členom 9(2), nemudoma oziroma najpozneje v oseminštiridesetih urah po posvetovanju sprejme odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zaplembi.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršitveni organ odločitev o odredbi o zaplembi nemudoma sporoči organu izdajatelju na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

3.  Izvršitveni organ odločitev o odredbi o zaplembi takoj oziroma najpozneje v dvanajstih urah sporoči organu izdajatelju na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če ni razlogov za odložitev v skladu s členom 11, izvršitveni organ izvede zaplembo nemudoma, brez poseganja v odstavek 5 tega člena pa najpozneje v 30 dneh po sprejetju odločitve iz odstavka 2 tega člena.

4.  Če ni razlogov za odložitev v skladu s členom 11, izvršitveni organ izvede zaplembo nemudoma, brez poseganja v odstavek 5 tega člena pa najpozneje v 10 delovnih dneh po sprejetju odločitve iz odstavka 2 tega člena.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če v posameznem primeru ni mogoče upoštevati roka iz odstavka 2 ali 4, izvršitveni organ to nemudoma in na kakršen koli način sporoči organu izdajatelju in navede razloge za zamudo ter se posvetuje z organom izdajateljem o ustreznem roku za izvedbo zaplembe. V takem primeru se rok iz odstavka 2 ali 4 lahko podaljša za največ 30 dni.

5.  Če v posameznem primeru ni mogoče upoštevati roka iz odstavka 2 ali 4, izvršitveni organ to nemudoma oziroma najpozdneje v dveh delovnih dneh in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, sporoči organu izdajatelju in navede razloge za zamudo ter se posvetuje z organom izdajateljem o ustreznem roku za izvedbo zaplembe. V takem primeru se rok iz odstavka 2 ali 4 lahko podaljša za največ 20 delovnih dni.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršitveni organ nemudoma in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, predloži organu izdajatelju poročilo o odložitvi izvršitve odredbe, vključno z razlogi za odložitev in, če je to možno, njenim pričakovanim trajanjem.

2.  Izvršitveni organ nemudoma oziroma v največ oseminštiridesetih urah in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, predloži organu izdajatelju poročilo o odložitvi izvršitve odredbe, vključno z razlogi za odložitev in, če je to možno, njenim pričakovanim trajanjem. Organ izdajatelj v primeru odložitve v skladu z določbami točke (b)odstavka 1 v primerih izvršitve odredbe o zaplembi v več kot eni državi članici izda nova navodila o točnem denarnem znesku, ki je predmet zaplembe.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ko ni več razloga za odložitev, izvršitveni organ nemudoma sprejme potrebne ukrepe za izvršitev odredbe in to sporoči organu izdajatelju na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

3.  Ko ni več razloga za odložitev, izvršitveni organ nemudoma oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh sprejme potrebne ukrepe za izvršitev odredbe in to sporoči organu izdajatelju na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar odredbe o zaplembi tudi po posvetovanju z organom izdajateljem ni mogoče izvršiti, ker je bilo premoženje, ki je predmet zaplembe, že zaplenjeno, je izginilo, je bilo uničeno, ga ni mogoče najti na kraju, navedenem v potrdilu, ali kraj ni bil naveden dovolj natančno, se to nemudoma sporoči organu izdajatelju. Kadar je to mogoče, se lahko odredba izvrši v zvezi z drugim premoženjem v skladu s členom 8(2) ali (3).

Kadar odredbe o zaplembi tudi po posvetovanju z organom izdajateljem ni mogoče izvršiti, ker je bilo premoženje, ki je predmet zaplembe, že zaplenjeno, je izginilo, je bilo uničeno, ga ni mogoče najti na kraju, navedenem v potrdilu, ali kraj ni bil naveden dovolj natančno, se to nemudoma oziroma najpozneje v oseminštiridesetih urah sporoči organu izdajatelju. Kadar je to mogoče, se lahko odredba izvrši v zvezi z drugim premoženjem v skladu s členom 8(2) ali (3).

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Obveznost obveščanja zainteresiranih strani

 

1.  Izvršitveni organ po izvršitvi odredbe o zaplembi oziroma najpozneje v oseminštiridestih urah po izvršitvi obvesti osebo, zoper katero je bila izdana odredba o zaplembi, in morebitne zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri.

 

2.  V obvestilu navede razloge za odredbo o zaplembi, organu, ki je izdal odredbo, in obstoječih pravnih sredstvih po nacionalni zakonodaji države izvršiteljice.

 

3.  V obvestilu se navedejo pomembne informacije o razlogih za odredbo o zaplembi na takšen način, da lahko oseba uporabi učinkovita pravna sredstva, o organu, ki je izdal odredbo, in obstoječih pravnih sredstvih po nacionalni zakonodaji države izvršiteljice.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izdaja odredbe je potrebna in sorazmerna za začasno preprečitev uničenja, preoblikovanja, premikanja ali prenosa premoženja ali razpolaganja z njim zaradi morebitne poznejše zaplembe, ob upoštevanju pravic zadevne osebe;

(a)  izdaja odredbe je potrebna in sorazmerna za začasno preprečitev uničenja, preoblikovanja, premikanja ali prenosa premoženja ali razpolaganja z njim zaradi morebitne poznejše zaplembe, ob upoštevanju pravic zadevne osebe in morebitnih tretjih oseb, ki so ravnale v dobri veri;

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  odredba bi lahko bila pod istimi pogoji odrejena tudi v podobnem domačem primeru ter

(b)  odredba bi lahko bila pod istimi pogoji odrejena tudi v podobnem domačem primeru ter razlogi za odredbo so ustrezno navedeni.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  razlogi za odredbo so vsaj na kratko ustrezno navedeni.

črtano

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ izdajatelj odredbo o zamrznitvi posreduje na obrazcu iz člena 16 neposredno izvršitvenemu organu ali, če je to ustrezno, osrednjemu organu iz člena 27(2) na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, in pod pogoji, ki izvršitvenemu organu omogočajo ugotavljanje njene pristnosti.

1.  Organ izdajatelj odredbo o zamrznitvi posreduje na potrdilu iz člena 16 neposredno izvršitvenemu organu in o tem obvesti osrednji organ iz člena 27(2) na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, in pod pogoji, ki izvršitvenemu organu omogočajo ugotavljanje njene pristnosti.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vsebuje navodilo, da premoženje ostane v državi izvršiteljici do posredovanja odredbe o zaplembi v skladu s členom 4. Organ izdajatelj navede predvideni datum tega posredovanja na obrazcu iz člena 16.

(b)  vsebuje navodilo, da premoženje ostane v državi izvršiteljici do posredovanja odredbe o zaplembi v skladu s členom 4. Organ izdajatelj navede predvideni datum tega posredovanja na potrdilu iz člena 16.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Kadar izvršitveni organ, ki prejme odredbo o zamrznitvi, ni pristojen za njeno priznanje in sprejetje potrebnih ukrepov za njeno izvršitev, odredbo o zamrznitvi nemudoma posreduje pristojnemu izvršitvenemu organu v svoji državi članici in to ustrezno sporoči organu izdajatelju.

8.  Kadar izvršitveni organ, ki prejme odredbo o zamrznitvi, ni pristojen za njeno priznanje in sprejetje potrebnih ukrepov za njeno izvršitev, odredbo o zamrznitvi nemudoma oziroma najpozneje v dveh delovnih dneh posreduje pristojnemu izvršitvenemu organu v svoji državi članici in to ustrezno sporoči organu izdajatelju.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odredba o zamrznitvi se lahko v skladu s členom 14 naenkrat posreduje samo eni državi izvršiteljici.

1.  Načeloma se lahko odredba o zamrznitvi v skladu s členom 14 naenkrat posreduje samo eni državi izvršiteljici.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odredba o zamrznitvi določenega dela premoženja se lahko naenkrat posreduje več kot eni državi izvršiteljici v naslednjih primerih:

2.  Ne glede na odstavek 1 se lahko odredba o zaplembi določenega dela premoženja naenkrat posreduje več kot eni državi izvršiteljici v naslednjih primerih:

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odredba o zamrznitvi denarnega zneska se lahko naenkrat posreduje več kot eni državi izvršiteljici, kadar organ izdajatelj meni, da je to posebej potrebno, zlasti kadar ocenjena vrednost premoženja, ki se lahko zamrzne v državi izdajateljici in kateri koli od držav izvršiteljic, verjetno ne zadostuje za izvršitev celotnega zneska, ki ga zajema odredba o zamrznitvi.

3.  Ne glede na odstavek 1 se lahko odredba o zamrznitvi denarnega zneska naenkrat posreduje več kot eni državi izvršiteljici, kadar organ izdajatelj meni, da je to posebej potrebno, zlasti kadar ocenjena vrednost premoženja, ki se lahko zamrzne v državi izdajateljici in kateri koli od držav izvršiteljic, verjetno ne zadostuje za izvršitev celotnega zneska, ki ga zajema odredba o zamrznitvi.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obrazec za odredbo o zamrznitvi

Standardno potrdilo za izdajo odredbe o zamrznitvi

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odredba o zamrznitvi se izda na obrazcu iz Priloge II.

črtano

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ izdajatelj izpolni in podpiše obrazec ter potrdi, da je njegova vsebina točna in pravilna.

2.  Organ izdajatelj izpolni in podpiše potrdilo iz Priloge II ter potrdi, da je njegova vsebina točna in pravilna.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Izvršitveni organ takoj po izvršitvi odredbe nemudoma oziroma najpozneje v dvanajstih urah obvesti organ izdajatelj na kakršen koli način, ki omogoča pisno zabeležbo.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Poleg tega izvršitveni organ v treh dneh od izvršitve odredbe in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, predloži organu izdajatelju poročilo o sprejetih ukrepih za izvršitev odredbe o zamrznitvi in njenih rezultatih, vključno z opisom zamrznjenega premoženja in oceno njegove vrednosti.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 18 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razlogi za nepriznavanje ali neizvrševanje odredb o zamrznitvi

Obvezni in izbirni razlogi za nepriznavanje ali neizvrševanje odredb o zamrznitvi

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršitveni organ se lahko odloči, da ne prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi samo, če:

1.  Izvršitveni organ ne prizna ali izvrši odredbe o zamrznitvi, če:

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  je obrazec iz člena 16 nepopoln ali očitno nepravilen in ni bil izpolnjen po posvetovanju v skladu z odstavkom 2;

črtano

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  odredba temelji na kaznivem dejanju, ki je bilo storjeno zunaj ozemlja države izdajateljice in v celoti ali delno na ozemlju države izvršiteljice, in ravnanje, zaradi katerega je bila odredba o zamrznitvi izdana, v državi izvršiteljici ni kaznivo dejanje;

črtano

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  odredba o zamrznitvi se nanaša na določeno premoženje, ki ni v lasti fizične ali pravne osebe, zoper katero je bila izdana odredba o zaplembi v državi izdajateljici, pa tudi ne v lasti katere koli druge fizične ali pravne osebe, ki je udeležena v postopku v državi izdajateljici;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  v primeru iz člena 3(2) ravnanje, na katerem temelji odredba o zamrznitvi, ni kaznivo dejanje po zakonodaji države izvršiteljice. Vendar se v povezavi z davki ali drugimi dajatvami, carinami in deviznim poslovanjem izvršitev odredbe o zamrznitvi ne zavrne iz razloga, da zakonodaja države izvršiteljice ne nalaga enakih davkov ali drugih dajatev ali da ne vključuje enakih pravil glede davkov, drugih dajatev ter carinskih in deviznih predpisov kot zakonodaja države izdajateljice.

črtano

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da izvršitev odredbe o zamrznitvi ne bi bila skladna z obveznostmi države izvršiteljice v skladu s členom 6 PEU in Listine.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Izvršitveni organ se lahko odloči, da ne prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi, če:

 

(a)  je potrdilo iz člena 16 nepopolno ali očitno nepravilno in ni bilo izpolnjeno po posvetovanju v skladu z odstavkom 2 ali če niso spoštovani pogoji iz člena 16(3);

 

(b)  odredba temelji na kaznivem dejanju, ki je bilo storjeno zunaj ozemlja države izdajateljice in v celoti ali delno na ozemlju države izvršiteljice, in ravnanje, zaradi katerega je bila odredba o zamrznitvi izdana, v državi izvršiteljici ni kaznivo dejanje;

 

(c)  v primeru iz člena 3(2) ravnanje, na katerem temelji odredba o zamrznitvi, ni kaznivo dejanje po zakonodaji države izvršiteljice. Vendar se v povezavi z davki ali drugimi dajatvami, carinami in deviznim poslovanjem izvršitev odredbe o zamrznitvi ne zavrne iz razloga, da zakonodaja države izvršiteljice ne nalaga enakih davkov ali drugih dajatev ali da ne vključuje enakih pravil glede davkov, drugih dajatev ter carinskih in deviznih predpisov kot zakonodaja države izdajateljice.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršitveni organ se lahko odloči preklicati odredbo o zamrznitvi, če med izvršitvijo ugotovi, da se uporablja eden od razlogov za nepriznanje in neizvršitev.

3.  Izvršitveni organ se lahko odloči preklicati odredbo o zamrznitvi, če med izvršitvijo ugotovi, da se uporablja eden od razlogov za nepriznanje in neizvršitev. Izvršitveni organ razloge za sprejetje sklepa o preklicu odredbe o zamrznitvi organu izdajatelju sporoči na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar organ izdajatelj v odredbi o zamrznitvi navede, da obstajajo upravičeni razlogi za domnevo, da bo zadevno premoženje kmalu premaknjeno ali uničeno, in da je potrebna takojšnja zamrznitev ali da je treba ukrep zamrznitve izvesti na določen datum, izvršitveni organ v celoti upošteva to zahtevo.

2.  Kadar organ izdajatelj v odredbi o zamrznitvi navede, da obstajajo upravičeni razlogi za domnevo, da bo zadevno premoženje kmalu premaknjeno ali uničeno, in da je potrebna takojšnja zamrznitev ali da je treba ukrep zamrznitve izvesti na določen datum, izvršitveni organ v celoti upošteva to zahtevo ter izvrši odločbo o zamrznitvi v določenem roku.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršitveni organ sprejme odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zamrznitvi ali posvetovanju z organom izdajateljem v skladu s členom 18(2) čim prej, brez poseganja v odstavek 7 tega člena pa najpozneje v 24 urah po prejemu odredbe o zamrznitvi.

3.  Izvršitveni organ sprejme odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zamrznitvi ali posvetovanju z organom izdajateljem v skladu s členom 18(2) čim prej, brez poseganja v odstavek 7 tega člena pa najpozneje v 48 urah po prejemu odredbe o zamrznitvi.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če se izvršitveni organ posvetuje z organom izdajateljem v skladu s členom 18(2), nemudoma sprejme odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zamrznitvi.

4.  Če se izvršitveni organ posvetuje z organom izdajateljem v skladu s členom 18(2), nemudoma oziroma najpozneje v oseminštiridesetih urah po posvetovanju sprejme odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zamrznitvi.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Izvršitveni organ odločitev o odredbi o zamrznitvi nemudoma sporoči organu izdajatelju na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

5.  Izvršitveni organ odločitev o odredbi o zamrznitvi nemudoma oziroma najpozneje v dvanajstih urah sporoči organu izdajatelju na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če v posameznem primeru ni mogoče upoštevati roka iz odstavka 3 ali 6, izvršitveni organ to nemudoma in na kakršen koli način sporoči organu izdajatelju in navede razloge za zamudo ter se posvetuje z organom izdajateljem o ustreznem roku za izvedbo zamrznitve.

7.  Če v posameznem primeru ni mogoče upoštevati roka iz odstavka 3, 4, 5 ali 6, izvršitveni organ to nemudoma oziroma najpozneje v dveh delovnih dneh in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, sporoči organu izdajatelju in navede razloge za zamudo ter se posvetuje z organom izdajateljem o ustreznem roku za izvedbo zamrznitve.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršitveni organ nemudoma in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, predloži organu izdajatelju poročilo o odložitvi izvršitve odredbe, vključno z razlogi za odložitev in, če je to možno, njenim pričakovanim trajanjem. Ko ni več razloga za odložitev, izvršitveni organ nemudoma sprejme potrebne ukrepe za izvršitev odredbe in to sporoči organu izdajatelju na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

2.  Izvršitveni organ nemudoma oziroma najpozneje v oseminštiridesetih urah in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, predloži organu izdajatelju poročilo o odložitvi izvršitve odredbe, vključno z razlogi za odložitev in, če je to možno, njenim pričakovanim trajanjem.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ko ni več razloga za odložitev, izvršitveni organ nemudoma sprejme potrebne ukrepe za izvršitev odredbe in to sporoči organu izdajatelju na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člen 22 izvršitveni organ po izvršitvi o svoji odločitvi obvesti osebo, zoper katero je bila izdana odredba o zamrznitvi, in morebitne zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, o katerih je bil obveščen v skladu s členom 14(6).

1.  Izvršitveni organ o svoji odločitvi obvesti osebo, zoper katero je bila izdana odredba o zamrznitvi, in morebitne zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, o katerih je bil obveščen v skladu s členom 14(6).

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V obvestilu so vsaj na kratko navedene informacije o razlogih za odredbo o zamrznitvi, organu, ki je izdal odredbo, in obstoječih pravnih sredstvih po nacionalni zakonodaji države izvršiteljice.

2.  V obvestilu navede razloge za odredbo o zamrznitvi, organu, ki je izdal odredbo, in obstoječih pravnih sredstvih po nacionalni zakonodaji države izvršiteljice.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V obvestilu so navedene pomembne informacije o razlogih za odredbo o zamrznitvi na takšen način, da lahko oseba uporabi učinkovita pravna sredstva, o organu, ki je izdal odredbo, in obstoječih pravnih sredstvih po nacionalni zakonodaji države izvršiteljice.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršitveni organ v skladu s svojo nacionalno zakonodajo zagotovi zaupnost dejstev in vsebine odredbe o zamrznitvi, razen za informacije, ki so potrebne za njeno izvršitev. Če izvršitveni organ ne more izpolniti zahteve po zaupnosti, to nemudoma sporoči organu izdajatelju.

2.  Brez poseganja v pravico do informacij katere od vpletenih oseb izvršitveni organ v skladu z zakonodajo Unije in svojo nacionalno zakonodajo zagotovi zaupnost dejstev in vsebine odredbe o zamrznitvi, razen za informacije, ki so potrebne za njeno izvršitev. Če izvršitveni organ ne more izpolniti zahteve po zaupnosti, to nemudoma oziroma najpozneje v treh delovnih dneh sporoči organu izdajatelju na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, pri čemer navede razloge za to nezmožnost.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ izdajatelj lahko za zaščito tekočih preiskav od izvršitvenega organa zahteva, da za omejeno obdobje ohrani zaupnost izvršitve odredbe o zamrznitvi.

3.  Organ izdajatelj lahko za zaščito tekočih preiskav od izvršitvenega organa zahteva, da za omejeno obdobje ohrani zaupnost izvršitve odredbe o zamrznitvi, ki pa ne sme trajati dlje od datuma izvršitve odredbe o zamrznitvi.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršitveni organ lahko po posvetovanju z organom izdajateljem in ob upoštevanju okoliščin primera predloži organu izdajatelju utemeljeno zahtevo, da omeji obdobje zamrznitve premoženja. Če se organ izdajatelj ne strinja s tako omejitvijo, o tem obvesti izvršitveni organ in navede svoje razloge. Če tega ne stori v šestih tednih od prejema zahteve, lahko izvršitveni organ prekliče odredbo o zamrznitvi.

2.  Izvršitveni organ lahko po posvetovanju z organom izdajateljem in ob upoštevanju okoliščin primera predloži organu izdajatelju utemeljeno zahtevo skupaj z ustreznimi dokazi, in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, da omeji obdobje zamrznitve premoženja. Če se organ izdajatelj ne strinja s tako omejitvijo, o tem obvesti izvršitveni organ in navede svoje razloge. Če tega ne stori v štirih tednih od prejema zahteve, lahko izvršitveni organ prekliče odredbo o zamrznitvi.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 25

črtano

Poročanje

 

Izvršitveni organ v treh dneh od izvršitve odredbe in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, predloži organu izdajatelju poročilo o sprejetih ukrepih za izvršitev odredbe o zamrznitvi in njenih rezultatih, vključno z opisom zamrznjenega premoženja in oceno njegove vrednosti.

 

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica lahko imenuje, če je to potrebno zaradi organizacije njenega notranjega sistema, enega ali več osrednjih organov, pristojnih za upravno posredovanje in prejemanje odredb o zamrznitvi ali zaplembi ter za pomoč pristojnim organom. Države članice o tem obvestijo Komisijo.

2.  Vsaka država članica imenuje en osrednji organ, pristojen za pomoč pristojnim organom pri upravnem posredovanju in prejemanju ter beleženju odredb o zamrznitvi in zaplembi. Države članice o tem obvestijo Komisijo.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ izdajatelj in izvršitveni organ se po potrebi med seboj posvetujeta na kakršen koli ustrezen način, da se zagotovi učinkovita uporaba te uredbe.

1.  Organ izdajatelj in izvršitveni organ se po potrebi med seboj hitro posvetujeta na kakršen koli ustrezen način, da se zagotovi učinkovita uporaba te uredbe.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsa komunikacija, vključno s tisto, ki je namenjena obravnavanju težav v zvezi s posredovanjem ali verodostojnostjo kakršnega koli dokumenta, potrebnega za izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi, poteka neposredno med državo izdajateljico in zadevnim izvršitvenim organom ali, če država članica imenuje osrednji organ v skladu s členom 27(2), ob sodelovanju s tem osrednjim organom.

2.  Vsa komunikacija, vključno s tisto, ki je namenjena obravnavanju težav v zvezi s posredovanjem ali verodostojnostjo kakršnega koli dokumenta, potrebnega za izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi, poteka neposredno med državo izdajateljico in zadevnim izvršitvenim organom s pomočjo osrednjega organa v skladu s členom 27(2).

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Article 30 – subparagraph 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ izdajatelj na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, nemudoma obvesti izvršitveni organ o kakršni koli odločitvi ali ukrepu, zaradi katerega odredba preneha biti izvršljiva ali se iz katerega koli drugega razloga umakne.

Organ izdajatelj na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, nemudoma oziroma najpozneje v oseminštiridesetih urah obvesti izvršitveni organ o kakršni koli odločitvi ali ukrepu, zaradi katerega odredba preneha biti izvršljiva ali se iz katerega koli drugega razloga umakne.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Article 30 – subparagraph 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država izvršiteljica prekine izvršitev odredbe takoj, ko jo organ izdajatelj obvesti o navedeni odločitvi ali ukrepu.

Država izvršiteljica prekine izvršitev odredbe takoj, ko jo organ izdajatelj obvesti o navedeni odločitvi ali ukrepu, in prekinitev nemudoma sporoči državi izdajateljici na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če znesek, pridobljen z izvršitvijo odredbe o zaplembi, znaša več kot 10 000 EUR, država izvršiteljica prenese 50 % zneska na državo izdajateljico.

(b)  če znesek, pridobljen z izvršitvijo odredbe o zaplembi, znaša več kot 10 000 EUR, 30 % zneska pripada državi izvršiteljici, ki 70 % zneska prenese na državo izdajateljico.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar pravosodni organ države izdajateljice izda odločbo o odškodnini ali povrnitvi žrtvi, zadevni znesek, če ne presega zaplenjenega zneska, pripada državi izdajateljici za namene odškodnine ali povrnitve žrtvi. Z morebitnim preostalim premoženjem se razpolaga v skladu z odstavkom 2.

3.  Kadar pravosodni organ države izdajateljice izda odločbo o odškodnini ali povrnitvi žrtvi, zadevni znesek, če ne presega zaplenjenega zneska, pripada državi izdajateljici izključno za namene odškodnine ali povrnitve žrtvi. Z morebitnim preostalim premoženjem se razpolaga v skladu z odstavkom 2.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  premoženje se lahko uporabi za zadeve javnega interesa ali socialne namene v državi izvršiteljici v skladu z njeno zakonodajo, če država izdajateljica s tem soglaša;

(c)  premoženje se lahko uporabi za zadeve javnega interesa ali socialne namene v državi izvršiteljici v skladu z njeno zakonodajo;

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za ustanovitev osrednjega nacionalnega urada, ki bo odgovoren za upravljanje premoženja, zamrznjenega zaradi morebitne poznejše zaplembe, ter zaplenjenih sredstev in premoženja. Takšno premoženje se prednostno nameni za projekte kazenskega pregona in preprečevanja organiziranega kriminala ter druge projekte, ki so v javnem interesu in družbeno koristni.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, vključno z ustanovitvijo nacionalnega sklada, za zagotavljanje ustreznih odškodnin družinam policijskih in javnih uslužbencev, ki so izgubili življenje med opravljanjem svoje dolžnosti, ter policijskih in javnih uslužbencev, ki so med opravljanjem svoje dolžnosti utrpeli poškodbe, ki so povzročile trajno invalidnost. Vsaka država članica zagotovi, da se za ta sklad nameni del zaplenjenega premoženja.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.  Začasno zavarovano premoženje, ki se pozneje ne odvzame, je treba takoj vrniti. Pogoji ali postopkovna pravila za povrnitev tega premoženja se določijo z nacionalnim pravom.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Organ izdajatelj odločbo iz odstavka 3 in odstavka 4(e) sporoči izvršitvenemu organu. Če v državi izdajateljici poteka postopek za odškodnino ali povrnitev žrtvi, država izvršiteljica ne razpolaga z zaplenjenim premoženjem, dokler se odločba ne sporoči izvršitvenemu organu.

5.  Organ izdajatelj odločbo iz odstavka 3 in odstavka 4(e) na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, sporoči izvršitvenemu organu. Če v državi izdajateljici poteka postopek za odškodnino ali povrnitev žrtvi, država izvršiteljica ne razpolaga z zaplenjenim premoženjem, dokler se odločba ne sporoči izvršitvenemu organu.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar ima država izvršiteljica stroške, za katere meni, da so visoki ali izredni, lahko izvršitveni organ predlaga organu izdajatelju delitev stroškov. Organ izdajatelj upošteva tak predlog na podlagi podrobnega opisa, ki ga posreduje izvršitveni organ.

2.  Kadar ima država izvršiteljica stroške, za katere meni, da so visoki ali izredni, lahko izvršitveni organ predlaga organu izdajatelju delitev stroškov. Organ izdajatelj upošteva tak predlog na podlagi podrobnega opisa, ki ga posreduje izvršitveni organ, in svoje sklepe na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, sporoči izvršitvenemu organu.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 32 a

 

Jamstva

 

1.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se osebam, na katere vplivajo ukrepi iz te uredbe, zagotovi pravica do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja z namenom varovanja njihovih pravic.

 

2.  Države članice osebi, na premoženje katere vpliva odredba o zamrznitvi ali zaplembi, zagotovijo dejansko možnost izpodbijanja odredbe o zamrznitvi ali zaplembi pred sodiščem v skladu s postopki, določenimi v nacionalni zakonodaji. V takšnih postopkih se lahko zahteva, da se prvotna odredba o zamrznitvi ali zaplembi, ki jo izda pristojni organ, ki ni pravosodni organ, najprej predloži v potrditev ali presojo pravosodnemu organu, preden se lahko izpodbija pred sodiščem.

 

3.  Brez poseganja v Direktivo 2012/13/EU in Direktivo 2013/48/EU imajo osebe, na premoženje katerih vpliva odredba o zamrznitvi ali zaplembi, pravico do dostopa do odvetnika ves čas postopka zamrznitve ali zaplembe v zvezi z določitvijo premoženjske koristi in predmetov, ki so bili uporabljeni za kaznivo dejanje, da varujejo svoje pravice. Zadevne osebe se obvestijo o tej pravici.

 

4.  Države članice zagotovijo, da so roki za uveljavitev pravnega sredstva enaki tistim, ki so določeni za podobne nacionalne postopke, in da se uporabijo na način, ki zagotavlja, da lahko zadevne osebe učinkovito uveljavijo pravico do teh pravnih sredstev.

 

5.  V okviru postopka iz odstavka 2 ima zadevna oseba dejansko možnost izpodbijanja okoliščin primera, vključno s specifičnimi dejstvi in razpoložljivimi dokazi, na podlagi katerih se zadevno premoženje obravnava kot premoženje, pridobljeno s kriminalnimi dejavnostmi.

 

6.  Tretje osebe lahko zahtevajo lastništvo ali druge stvarne pravice.

 

7.  Kadar žrtve zaradi storjenega kaznivega dejanja uveljaljajo zahtevke zoper osebo, na katero se nanaša ukrep odvzema v skladu s to uredbo, države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da ta ukrep odvzema tem žrtvam ne preprečuje, da uveljavljajo odškodninski zahtevek.

 

8.  Organ izdajatelj in izvršitveni organ se medsebojno obveščata o pravnih sredstvih, uveljavljenih zoper izdajo, priznanje ali izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vse zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, imajo za ohranitev svojih pravic na voljo pravna sredstva zoper priznanje in izvršitev odredbe v skladu s členom 8 in 17, vključno s tistimi iz člena 8 Direktive 2014/42/EU. Pravno sredstvo se vloži pri sodišču v državi izvršiteljici v skladu z njeno nacionalno zakonodajo. Pravno sredstvo lahko ima po zakonodaji države izvršiteljice suspenzivni učinek.

1.  Vse zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, imajo za ohranitev svojih pravic na voljo pravna sredstva zoper priznanje in izvršitev odredbe v skladu s členom 8 in 17, vključno s tistimi iz člena 8 Direktive 2014/42/EU. Pravno sredstvo zoper priznanje in izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi se vloži pri sodišču v državi izvršiteljici v skladu z njeno nacionalno zakonodajo. Pravno sredstvo lahko ima po zakonodaji države izvršiteljice suspenzivni učinek.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Na sodišču v državi izvršiteljici se ne izpodbijajo materialni razlogi za izdajo odredbe o zamrznitvi ali zaplembi.

2.  Brez poseganja v temeljna jamstva in pravice v državi izvršiteljici se na sodišču v državi izvršiteljici ne izpodbijajo materialni razlogi za izdajo odredbe o zamrznitvi ali zaplembi.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice redno zbirajo in vzdržujejo izčrpne statistične podatke zadevnih organov. Zbrani statistični podatki se vsako leto pošljejo Komisiji in poleg podatkov iz člena 11(2) Direktive 2014/42/EU vključujejo:

Države članice redno zbirajo in vzdržujejo izčrpne statistične podatke zadevnih organov in osrednjega organa iz člena 27(2). Zbrani statistični podatki se vsako leto pošljejo Komisiji in poleg podatkov iz člena 11(2) Direktive 2014/42/EU vključujejo:

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu ter Ekonomsko-socialnemu odboru predloži letno poročilo, v katerem so zbrani prejeti statistični podatki, ki jim je priložena primerjalna analiza.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 36

črtano

Spremembe potrdila in obrazca

 

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 37 v zvezi s kakršno koli spremembo potrdila in obrazca iz prilog I in II.

 

Obrazložitev

Vse elemente iz obeh potrdil (v prilogah I in II) bi moral zaradi pravne varnosti določiti zakonodajalec. Prenos pooblastil v zvezi s tem ni niti potreben niti primeren.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 37

črtano

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo iz člena 36 se prenese za nedoločen čas od [datum začetka uporabe te uredbe].

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 36 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 36, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

 

Obrazložitev

Vse elemente iz obeh potrdil (v prilogah I in II) bi moral zaradi pravne varnosti določiti zakonodajalec. Prenos pooblastil v zvezi s tem ni niti potreben niti primeren.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 38 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Klavzula o pregledu

Poročanje in klavzula o pregledu

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija najpozneje do [pet let od datuma začetka uporabe te uredbe] predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o uporabi te uredbe. Poročilu se po potrebi priložijo predlogi za prilagoditev te uredbe.

Komisija najpozneje do [tri leta od datuma začetka uporabe te uredbe] in nato vsaka tri leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o uporabi te uredbe. Poročilo med drugim vključuje naslednje elemente:

 

(a)  pregled statističnih podatkov, ki jih v skladu s členom 35 predložijo države članice; ter 

 

(b)   oceno možnega učinka čezmejnih odredb o zamrznitvi in zaplembi na temeljne pravice in svoboščine ter načelo pravne države.

 

Poročilu se po potrebi priložijo predlogi za prilagoditev te uredbe.

Obrazložitev

Komisija bi morala redno poročati o statističnih podatkih in možnem učinku na temeljne pravice, da bi po potrebi lahko predložila pregled te uredbe.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek M – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je za upravno posredovanje in prejemanje odredb o zaplembi v državi izdajateljici odgovoren centralni organ:

Osrednji organ, pristojen za pomoč pristojnim organom, beleženje vseh posredovanih in prejetih odredb o zaplembi na nacionalni ravni ter poenostavitev posredovanja in prejema odredb o zaplembi v skladu s členom 27(2):

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Priloga II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ODREDBA O ZAMRZNITVI

POTRDILO

iz člena 16

iz člena 16 o izdaji odredbe o zamrznitvi

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve je treba zbližati postopke za priznavanje odredb o zamrznitvi in odredb o zaplembi. Obe odredbi morata imeti potrdilo iz prilog I in II.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek M – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je za upravno posredovanje in prejemanje odredb o zamrznitvi v državi izdajateljici odgovoren osrednji organ:

Osrednji organ, pristojen za pomoč pristojnim organom, beleženje vseh posredovanih in prejetih odredb o zamrznitvi na nacionalni ravni ter poenostavitev posredovanja in prejema odredb o zamrznitvi v skladu s členom 27(2):


OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da je Komisija 21. decembra 2016 predstavila vrsto ukrepov za krepitev zmoglivosti EU za boj proti financiranju organiziranega kriminala in terorizma. Trije zakonodajni predlogi v tem zakonodajnem svežnju bodo dopolnili in okrepili pravni okvir Evropske unije na področju pranja denarja, nedovoljenega prenosa gotovine ter zamrznitve in zaplembe sredstev, s čimer predstavljajo močnejši in bolj usklajen odziv Evrope na tem področju.

Poročevalka zato pozdravlja predlog uredbe Komisije o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi. Zamrznitev in zaplemba predmetov premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, je eden od najučinkovitejših načinov boja proti organiziranemu kriminalu. Treba je blokirati denar, ki prihaja od hudodelskih združb ali je na poti k njim. Ker je načelo vzajemnega priznavanja sodb in sodnih odločb temelj pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah v Evropski uniji, je torej instrument vzajemnega priznavanja bistvenega pomena. Še pomembnejši je, ker poročila o izvajanju, ki jih je pripravila Komisija v zvezi z okvirnimi sklepi na tem področju, kažejo, da obstoječi sistem ni učinkovit.

Po mnenju poročevalke je eden od najpomembnejših elementov predloga Komisije njena izbira oblike uredbe za ta instrument vzajemnega priznavanja odredb o zamrznitvi in zaplembi. Uredba nedvomno zagotavlja večjo preglednost in pravno varnost, odpravlja težave pri prenosu v nacionalne sisteme in tako omogoča hitrejše in učinkovitejše izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi. Gre torej za najustreznejšo in najučinkovitejšo obliko za tovrstni instrument vzajemnega priznavanja.

Druga bistvena točka v okviru te uredbe je pomen spoštovanja temeljnih pravic in postopkovnih jamstev. Zato poročevalka predlaga vključitev klavzule o nepriznavanju ali neizvrševanju odredb o zamrznitvi ali zaplembi, ki temelji na nespoštovanju temeljnih pravic, kar je zahteva, ki jo Evropski parlament podpira že več let. Predlaga tudi, da postane večina razlogov za nepriznanje in neizvršitev obvezna. Nenazadnje predlaga, da se dodajo ali okrepijo določbe glede postopkovnih jamstev: glede pravice do učinkovitega pravnega sredstva in pravice do obveščenosti za vse zadevne osebe, pa tudi glede procesnih pravic tretjih oseb, na katere bi lahko vplivale te odredbe o zamrznitvi in zaplembi.

Poročevalka si je poleg tega pri obravnavi predloga Evropske komisije prizadevala za poenostavitev in večjo jasnost. Ob upoštevanju tega cilja bi bilo primerno pojasniti nekatere določbe uredbe, zbližati postopke in mehanizme, povezane z vzajemnim priznavanjem odredb o zamrznitvi in vzajemnim priznavanjem odredb o zaplembi, pa tudi uskladiti ta novi instrument z drugimi evropskimi zakonodajnimi instrumenti na tem področju.

Bistveno je, da je možno postopke priznavanja odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja in sredstev, pridobljenih z kaznivimi dejanji, pospešiti in jih napraviti bolj učinkovite z: poenostavljenimi postopki za posredovanje odredb; večjo vlogo osrednjih nacionalnih organov, saj je njihova podpora zelo pomembna; ter krajšimi roki za medsebojno komunikacijo med organi, njihovo odločitev, ali bodo odredbo države izdajateljice izvršili (ali ne), in takojšnje obvestilo o sprejeti odločitvi in izvršitvi odredbe. To so določbe, ki jih želi poročevalka okrepiti.

Nazadnje je pomembno, da na evropski ravni in v državah članicah spodbujamo optimalno upravljanje zamrznjenega in zaplenjenega premoženja ter njegovo ponovno uporabo za socialne namene, kot odškodnine za žrtve in družine žrtev organiziranega kriminala ter podjetja, ki so bila žrtve organiziranega kriminala, ali za boj proti organiziranemu kriminalu.


MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (8.11.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Pripravljavec mnenja: Fulvio Martusciello

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Na področju finančnih storitev so odredbe o zamrznitvi in zaplembi kot sankcije za finančne institucije določene v več pravnih aktih Unije o finančnih trgih. Učinkovito čezmejno sodelovanje kazenskih sodišč in drugih pristojnih nacionalnih organov je bistvenega pomena za stabilnost, pa tudi zaupanje, v finančni sistem Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja v Uniji je pomemben korak v boju proti kriminalu, saj je v davčnih oazah v tretjih državah zunaj Unije shranjenih precej sredstev, ki niso prijavljena in obdavčena. Celovit načrt za odvračanje od prenosa sredstev in iskanje učinkovitih načinov za njihovo izterjavo bi pomenilo velik korak naprej.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pomembno je olajšati vzajemno priznavanje in izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja, in sicer z določitvijo pravil, ki zavezujejo državo članico, da na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi in zaplembi, ki jih izda druga država članica v okviru kazenskih postopkov.

(12)  Pomembno je olajšati vzajemno priznavanje in izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja, in sicer z določitvijo pravil, ki zavezujejo državo članico, da na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi in zaplembi, ki jih izda druga država članica v okviru kazenskih, civilnih in upravnih postopkov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Ta uredba bi se morala uporabljati za vse odredbe o zaplembi, ki jih je izreklo sodišče po zaključku postopkov v zvezi s kaznivim dejanjem, in vse odredbe o zamrznitvi, izdane zaradi morebitne poznejše zaplembe. Zato bi morala zajemati vse vrste odredb, ki jih zajema Direktiva 2014/42/EU, ter druge vrste odredb, izdane brez pravnomočne obsodbe v okviru kazenskih postopkov. Ne bi se smela uporabljati za odredbe o zamrznitvi in zaplembi, izdane v okviru civilnih ali upravnih postopkov.

(13)  Ta uredba bi se morala uporabljati za vse odredbe o zaplembi, ki jih je izreklo sodišče ali pristojni organ po zaključku postopkov v zvezi s prekrškom, upravnim prekrškom ali kaznivim dejanjem, in vse odredbe o zamrznitvi, izdane zaradi morebitne poznejše zaplembe. Zato bi morala zajemati vse vrste odredb, ki jih zajema Direktiva 2014/42/EU, ter druge vrste odredb, izdane brez pravnomočne obsodbe v okviru kazenskih, civilnih in upravnih postopkov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Ta uredba bi morala zajemati odredbe o zamrznitvi in zaplembi v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih zajema Direktiva 2014/42/EU, ter odredbe v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji. Zato kazniva dejanja ne bi smela biti omejena na področja posebno hudih oblik kriminala s čezmejnimi posledicami, saj člen 82 PDEU ne zahteva take omejitve za ukrepe v zvezi z določitvijo pravil in postopkov za zagotovitev vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah.

(14)  Ta uredba bi morala zajemati odredbe o zamrznitvi in zaplembi v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih zajema Direktiva 2014/42/EU, ter odredbe v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji. Zato kazniva dejanja ne bi smela biti omejena na področja posebno hudih oblik kaznivih dejanj s čezmejnimi posledicami, saj člen 82 PDEU ne zahteva take omejitve za ukrepe v zvezi z določitvijo pravil in postopkov za zagotovitev vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah. Davčne goljufije, hude davčne goljufije in utaje davkov so na primer še posebej huda čezmejna kazniva dejanja, ki bi jih bilo treba vključiti na seznam kaznivih dejanj v tej uredbi. Ker v nekaterih državah članicah za ta kazniva dejanja ni predvidena najvišja zagrožena zaporna kazen najmanj treh let, bi jo bilo treba za ta kazniva dejanja zmanjšati na dve leti.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  To uredbo bi bilo treba uporabljati ob upoštevanju Direktive 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta30, Direktive 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta31, Direktive 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta32, Direktive (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta33, Direktive (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta34 ter Direktive (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta35, ki se nanašajo na procesne pravice v kazenskih postopkih.

(18)  To uredbo bi bilo treba uporabljati ob upoštevanju Direktive 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta30, Direktive 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta31, Direktive 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta32, Direktive (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta33, Direktive (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta34 ter Direktive (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta35, ki se nanašajo na procesne pravice v kazenskih postopkih, in pravne akte Unije o finančnih trgih. Kadar zaplemba brez kazenske obsodbe predstavlja preventivno zaplembo po postopku glede kriminalnih dejavnosti, je zelo pomembno, da so izpolnjeni naslednji strogi pogoji: zaplembo brez kazenske obsodbe je mogoče izvesti samo zoper tarče, uvrščene na dokončni seznam možnih tarč, opredeljen z zakonodajo, na primer osebe, osumljene organiziranega kriminala ali terorizma; tožilstvo mora dokazati, da izvora premoženja ni mogoče pojasniti in da premoženje, ki naj bi bilo zaplenjeno, ni sorazmerno s prijavljenim prihodkom ali opravljeno dejavnostjo oziroma njegov izvor ni zakonit ali pa je rezultat ponovnega vlaganja premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem; obstajati morajo učinkoviti postopkovni zaščitni ukrepi, da se zagotovi, da imajo tarče zaplembe premoženja brez kazenske obsodbe pravico do poštenega sojenja in učinkovitih pravnih sredstev ter da se spoštuje načelo domneve nedolžnosti.

__________________

__________________

30 Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1).

30 Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1).

31 Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1).

31 Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1).

32 Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1).

32 Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1).

33 Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL L 65, 11.3.2016, str. 1).

33 Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL L 65, 11.3.2016, str. 1).

34 Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (UL L 132, 21.5.2016, str. 1).

34 Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (UL L 132, 21.5.2016, str. 1).

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (UL L 297, 4.11.2016, str. 1).

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (UL L 297, 4.11.2016, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba določa pravila, v skladu s katerimi država članica na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbo o zamrznitvi ali zaplembi, ki jo izda druga država članica v okviru kazenskih postopkov.

1.  Ta uredba določa pravila, v skladu s katerimi država članica na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbo o zamrznitvi ali zaplembi, ki jo izda druga država članica v okviru kazenskih, civilnih in upravnih postopkov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „odredba o zaplembi“ pomeni dokončno kazen ali ukrep, ki ga je izreklo sodišče po zaključku postopkov v zvezi s kaznivim dejanjem, kar vodi k dokončnemu odvzemu premoženja fizične ali pravne osebe;

(1)  „odredba o zaplembi“ pomeni dokončno kazen ali ukrep, ki ga je izreklo sodišče ali pristojni organ po zaključku postopkov v zvezi s kaznivim dejanjem, prekrškom ali upravnim prekrškom, kar vodi k dokončnemu odvzemu premoženja fizične ali pravne osebe;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „premoženjska korist“ pomeni kakršno koli gospodarsko korist, neposredno ali posredno pridobljeno s kaznivim dejanjem; predstavlja lahko kakršno koli obliko premoženja ter vključuje vsakršno nadaljnje ponovno vlaganje ali preoblikovanje neposredne premoženjske koristi in vse koristi, ki imajo določeno vrednost;

(4)  „premoženjska korist“ pomeni kakršno koli gospodarsko korist, neposredno ali posredno pridobljeno s kaznivim dejanjem, prekrškom ali upravnim prekrškom; predstavlja lahko kakršno koli obliko premoženja ter vključuje vsakršno nadaljnje ponovno vlaganje ali preoblikovanje neposredne premoženjske koristi in vse koristi, ki imajo določeno vrednost;

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „predmeti, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja“ pomenijo kakršno koli premoženje, ki se uporablja ali je na kakršen koli način v celoti ali delno namenjeno storitvi kaznivih dejanj;

(5)  „predmeti, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja“ pomenijo katero koli premoženje, ki se uporablja ali je na kakršen koli način, v celoti ali delno namenjeno storitvi kaznivega dejanja, prekrška ali upravnega prekrška;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „država izdajateljica“ pomeni državo članico, v kateri se v okviru kazenskih postopkov izda odredba o zamrznitvi ali zaplembi;

(6)  „država izdajateljica“ pomeni državo članico, v kateri se v okviru kazenskih, civilnih in upravnih postopkov izda odredba o zamrznitvi ali zaplembi;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  kateri koli drug pristojni organ, ki ga opredeli država izdajateljica in je pristojen, da v kazenskih postopkih odredi zamrznitev premoženja ali izvrši odredbo o zamrznitvi v skladu z nacionalno zakonodajo. Poleg tega odredbo o zamrznitvi, preden se posreduje izvršitvenemu organu in po proučitvi njene skladnosti s pogoji za izdajo take odredbe iz te uredbe, zlasti pogoji iz člena 13(1), potrdi sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali državni tožilec države izdajateljice. Kadar tak organ potrdi odredbo, se lahko obravnava tudi kot organ izdajatelj za namene posredovanja odredbe;

(2)  kateri koli drug pristojni organ, ki ga opredeli država izdajateljica in je pristojen, da v kazenskih, civilnih in upravnih postopkih odredi zamrznitev premoženja ali izvrši odredbo o zamrznitvi v skladu z nacionalno zakonodajo. Poleg tega odredbo o zamrznitvi, preden se posreduje izvršitvenemu organu in po proučitvi njene skladnosti s pogoji za izdajo take odredbe iz te uredbe, zlasti pogoji iz člena 13(1), potrdi sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali državni tožilec države izdajateljice. Kadar tak organ potrdi odredbo, se lahko obravnava tudi kot organ izdajatelj za namene posredovanja odredbe;

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v smislu odredbe o zaplembi pristojni organ, ki ga opredeli država izdajateljica in je pristojen, da v kazenskih postopkih izvrši odredbo o zaplembi, ki jo izda sodišče v skladu z nacionalno zakonodajo;

(b)  v smislu odredbe o zaplembi pristojni organ, ki ga opredeli država izdajateljica in je pristojen, da v kazenskih, civilnih in upravnih postopkih izvrši odredbo o zaplembi, ki jo izda sodišče v skladu z nacionalno zakonodajo;

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  računalniška kriminaliteta,

–  kibernetska kriminaliteta,

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  rasizem in ksenofobija,

–  rasizem, ksenofobija in antisemitizem,

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  zloraba trga,

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  manipulacija indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov,

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 21 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  manipulacija trgov finančnih instrumentov,

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Odredba o zamrznitvi ali zaplembi privede do izvršitve brez preverjanja dvojne kaznivosti dejanj, če ta dejanja, za katera je bila taka odredba izdana, predstavljajo eno ali več naslednjih kaznivih dejanj, kot jih opredeljuje zakonodaja države izdajateljice, in se v državi izdajateljici kaznujejo z najvišjo zagroženo zaporno kaznijo najmanj dveh let:

 

  davčna goljufija,

 

  huda davčna goljufija,

 

  davčna utaja.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 37 v zvezi z rednim posodabljanjem seznama kaznivih dejanj iz odstavka 1.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  v primeru iz člena 3(2) ravnanje, na katerem temelji odredba o zaplembi, ni kaznivo dejanje po zakonodaji države izvršiteljice. Vendar se v povezavi z davki ali drugimi dajatvami, carinami in deviznim poslovanjem izvršitev odredbe o zaplembi ne zavrne iz razloga, da zakonodaja države izvršiteljice ne nalaga enakih davkov ali drugih dajatev ali da ne vključuje enakih pravil glede davkov, drugih dajatev ter carinskih in deviznih predpisov kot zakonodaja države izdajateljice;

(f)  v primeru iz člena 3(2) ravnanje, na katerem temelji odredba o zaplembi, ni kaznivo dejanje po zakonodaji države izvršiteljice. Vendar se v povezavi z davki ali drugimi dajatvami, carinami in deviznim poslovanjem izvršitev odredbe o zaplembi ne zavrne iz razloga, da zakonodaja države izvršiteljice ne nalaga enakih davkov ali drugih dajatev ali da ne vključuje enakih pravil ali kaznivih dejanj glede davkov, drugih dajatev ter carinskih in deviznih predpisov kot zakonodaja države izdajateljice;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primerih iz odstavka 1 se izvršitveni organ pred odločitvijo o popolnem ali delnem nepriznanju in neizvršitvi odredbe o zaplembi posvetuje z organom izdajateljem na kakršen koli ustrezen način in po potrebi od njega zahteva, da nemudoma predloži potrebne informacije.

2.  V primerih iz odstavka 1 se izvršitveni organ pred odločitvijo o popolnem ali delnem nepriznanju in neizvršitvi odredbe o zaplembi posvetuje z organom izdajateljem na kakršen koli ustrezen način, ki omogoča pisni zapis, in po potrebi od njega zahteva, da nemudoma predloži potrebne informacije.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Vendar se ta točka uporablja samo, kadar bi taka odredba imela prednost pred nadaljnjimi nacionalnimi odredbami o zamrznitvi v kazenskih postopkih po nacionalni zakonodaji.

(4)  Vendar se ta točka uporablja samo, kadar bi taka odredba imela prednost pred nadaljnjimi nacionalnimi odredbami o zamrznitvi v kazenskih, civilnih ali upravnih postopkih po nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država izvršiteljica upravlja zamrznjeno ali zaplenjeno premoženje za preprečitev zmanjšanja njegove vrednosti in v skladu s členom 10 Direktive 2014/42/EU.

1.  Država izvršiteljica upravlja zamrznjeno ali zaplenjeno premoženje za preprečitev zmanjšanja njegove vrednosti in v skladu s členom 10 Direktive 2014/42/EU. Država članica izvršiteljica ustrezno oceni vse zaplenjeno blago. Pravosodni organ lahko za zaščito sredstev, ki so predmet zasega ali zaplembe, uporabi delavce v pravni stroki, ki opravljajo javno funkcijo, na primer notarje.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če znesek, pridobljen z izvršitvijo odredbe o zaplembi, znaša več kot 10 000 EUR, država izvršiteljica prenese 50 % zneska na državo izdajateljico.

(b)  če znesek, pridobljen z izvršitvijo odredbe o zaplembi, znaša več kot 10 000 EUR, država izvršiteljica prenese 75 % zneska na državo izdajateljico, od česar odšteje stroške izvršitve odredbe o zaplembi, ki pa ne smejo preseči 50 % tega zneska.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu ter Ekonomsko-socialnemu odboru predloži letno poročilo, v katerem so zbrani prejeti statistični podatki skupaj s primerjalno analizo.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Komisija do [eno leto po začetku uporabe te uredbe] Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži oceno statističnih podatkov in učinka odredb o preventivni zaplembi ter posledic za čezmejno sodelovanje v primerih, kadar te odredbe veljajo za vse države članice.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek H – točka 3 – alinea 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  računalniška kriminaliteta,

–  kibernetska kriminaliteta,

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek H – točka 3 – alinea 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  rasizem in ksenofobija,

  rasizem, ksenofobija in antisemitizem,

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek H – točka 3 – alinea 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  zloraba trga,

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek H – točka 3 – alinea 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  manipulacija indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov,

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek H – točka 3 – alinea 21 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  manipulacija trgov finančnih instrumentov,

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek H – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ali se kaznivo dejanje, zaradi katerega je bila izdana odredba o zaplembi, v državi izdajateljici v skladu z njeno zakonodajo kaznuje z najvišjo zagroženo zaporno kaznijo ali varnostnim ukrepom odvzema prostosti najmanj dveh let in je navedeno na spodnjem seznamu kaznivih dejanj? (označite ustrezno okence)

 

  davčna goljufija,

 

  huda davčna goljufija,

 

  davčna utaja.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

13.2.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Obravnava v odboru

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Datum sprejetja

6.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENL

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za pravne zadeve (6. 12. 2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Pripravljavec mnenja: Pavel Svoboda

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po podatkih najnovejših raziskav naj bi se na nezakonitih trgih v Evropski uniji ustvarilo približno 110 milijard EUR, tj. približno 1 % BDP EU iz leta 2010. Zato je odvzem dobička, pridobljenega s kriminalno dejavnostjo, in zagotavljanje, da se kriminal ne splača, zelo učinkovit mehanizem za boj proti kriminalu. Namen zaplembe sredstev, pridobljenih s kriminalno dejavnostjo, je preprečevanje kriminala, tudi organiziranega, in boj proti njemu, plačilo odškodnin žrtvam ter zagotavljanje dodatnih sredstev za naložbe v dejavnosti kazenskega pregona ali druge pobude na področju preprečevanja kriminala.

Čeprav so obstoječi statistični podatki omejeni, se v EU trenutno odvzame samo majhen delež premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, saj 98,9 % ocenjenega dobička od kriminalnih dejavnosti ni zaplenjenega in ostane na voljo storilcem kaznivih dejanj. Da bi se zaplenilo več sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem, je potreben delujoč sistem za njihov odvzem. To vključuje učinkovit okvir za vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Zamrznitev in zaplemba predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, je eden od najučinkovitejših načinov boja proti kriminalu. Evropska unija je zavezana zagotavljanju učinkovitejšega odkrivanja, zaplembe in ponovne uporabe sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem24.

(3)  Zamrznitev in zaplemba predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, je eden od najučinkovitejših načinov boja proti kriminalu, kršitvam zakonov, ki jih storijo predvsem člani mrež organiziranega kriminala, ter terorizmu, saj se na ta način storilcem kaznivih dejanj odvzame premoženjska korist, pridobljena z nezakonitimi dejavnostmi, teroristom pa se prepreči organizacija napada. Evropska unija je zavezana zagotavljanju učinkovitejšega odkrivanja, zaplembe in ponovne uporabe sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem24. Zaplenjena sredstva, pridobljena s kaznivim dejanjem, je mogoče preusmeriti v dejavnosti kazenskega pregona, preprečevanje kriminala ali odškodnino žrtvam.

_________________

_________________

24„Stockholmski program – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje“, UL C 115, 4.5.2010, str. 1.

24„Stockholmski program – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje“, UL C 115, 4.5.2010, str. 1.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Ker so kazniva dejanja pogosto nadnacionalna, je za zaseg in zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, bistvenega pomena učinkovito čezmejno sodelovanje.

(4)  Ker so kazniva dejanja pogosto nadnacionalna, je za zaseg in zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, bistvenega pomena učinkovito čezmejno sodelovanje. Boljše sodelovanje, kamor bodo vključene države članice in tretje države, bomo dosegli z odločnimi, hitrimi in usklajenimi ukrepi za posodobitev in izvajanje ustreznih pravnih aktov Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Nezakonita premoženjska korist, pridobljena s kaznivimi dejanji, ki so jih storile kriminalne združbe, se pogosto opere v zakonitem evropskem gospodarstvu, ko pa se ta kapital ponovno vloži v redno gospodarstvo, zaradi resnih izkrivljanj, ki jih povzroča, pomeni hudo grožnjo svobodi gospodarske dejavnosti in konkurenci.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Organizirani kriminal, korupcija in pranje denarja resno ogrožajo gospodarstvo Unije, saj na primer bistveno zmanjšujejo davčne prihodke držav članic in Unije kot celote, ogrožajo pa tudi zaupanje v javne projekte, ki jih financira Unija, saj kriminalne združbe delujejo v različnih sektorjih, pri čemer so številni med njimi pod vladnim nadzorom.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za zagotovitev učinkovitega vzajemnega priznavanja odredb o zamrznitvi in zaplembi bi bilo treba s pravno zavezujočim pravnim aktom Unije, ki se neposredno uporablja, določiti pravila o priznavanju in izvrševanju teh odredb.

(11)  Za zagotovitev učinkovitega vzajemnega priznavanja odredb o zamrznitvi in zaplembi bi bilo treba s pravno zavezujočim pravnim aktom Unije, ki se neposredno uporablja in ima širše področje uporabe kot drugi pravni akti doslej, v njem pa so navedene jasne določbe o odrejanju zamrznitve in zaplembe premoženja. Z enotnim instrumentom za vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi, ki bo vseboval standardno potrdilo in obrazec, skupaj z veljavnimi pravili in roki, bi zagotovili, da se odredbe v Uniji priznajo in nemudoma izvršijo.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pomembno je olajšati vzajemno priznavanje in izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja, in sicer z določitvijo pravil, ki zavezujejo državo članico, da na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi in zaplembi, ki jih izda druga država članica v okviru kazenskih postopkov.

(12)  Pomembno je olajšati vzajemno priznavanje in izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi premoženja, in sicer z določitvijo pravil, ki zavezujejo državo članico, da na svojem ozemlju brez odlašanja ali dodatnih formalnosti prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi in zaplembi, ki jih izda druga država članica v okviru kazenskih postopkov.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ta uredba ne spreminja obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in pravnih načel, kot so določeni v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji.

(16)  Ta uredba ne posega v obveznost spoštovanja temeljnih pravic in pravnih načel, kot je določena v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Ta uredba bi se morala uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.

(17)  Ta uredba spoštuje temeljne in procesne pravice in upošteva ustrezna načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Ta uredba bi se morala uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  To uredbo bi bilo treba uporabljati ob upoštevanju Direktive 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta30, Direktive 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta31, Direktive 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta32, Direktive (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta33, Direktive (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta34 ter Direktive (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta35, ki se nanašajo na procesne pravice v kazenskih postopkih.

(18)  To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z Direktivo 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta30, Direktivo 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta31, Direktivo 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta32, Direktivo (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta33, Direktivo (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta34 ter Direktivo (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta35, ki se nanašajo na procesne pravice v kazenskih postopkih.

_________________

_________________

30Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1).

30Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1).

31Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1).

31Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1).

32Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1).

32Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1).

33Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL L 65, 11.3.2016, str. 1).

33Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL L 65, 11.3.2016, str. 1).

34Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (UL L 132, 21.5.2016, str. 1).

34Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (UL L 132, 21.5.2016, str. 1).

35Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (UL L 297, 4.11.2016, str. 1).

35Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (UL L 297, 4.11.2016, str. 1).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Izvršitveni organ bi moral priznati odredbo o zaplembi brez nadaljnjih formalnosti in sprejeti potrebne ukrepe za njeno izvršitev. Odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zaplembi bi bilo treba sprejeti, zaplembo pa izvesti enako hitro in prednostno kot v podobnih domačih primerih. Določiti bi bilo treba roke za zagotovitev hitre in učinkovite odločitve o odredbi o zaplembi ter njene izvršitve.

(22)  Izvršitveni organ bi moral priznati odredbo o zaplembi brez nadaljnjih formalnosti ali nepotrebnega odlašanja in sprejeti potrebne ukrepe za njeno izvršitev. Odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zaplembi bi bilo treba sprejeti brez nepotrebnega odlašanja, zaplembo pa izvesti enako hitro in prednostno kot v podobnih domačih primerih. Ta uredba bi morala določiti roke, do kdaj je treba opraviti različne korake postopka za zagotovitev hitre in učinkovite odločitve o odredbi o zaplembi ter njene izvršitve.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Izvršitveni organ bi moral priznati odredbo o zamrznitvi brez nadaljnjih formalnosti in nemudoma sprejeti potrebne ukrepe za njeno izvršitev. Odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zamrznitvi bi bilo treba sprejeti, zamrznitev pa izvesti enako hitro in prednostno kot v podobnih domačih primerih. Določiti bi bilo treba roke za zagotovitev hitre in učinkovite odločitve o odredbi o zamrznitvi ter njene izvršitve.

(24)  Izvršitveni organ bi moral priznati odredbo o zamrznitvi brez nadaljnjih formalnosti ali nepotrebnega odlašanja in nemudoma sprejeti potrebne ukrepe za njeno izvršitev. Odločitev o priznanju in izvršitvi odredbe o zamrznitvi bi bilo treba sprejeti brez nepotrebnega odlašanja, zamrznitev pa izvesti enako hitro in prednostno kot v podobnih domačih primerih. Ta uredba bi morala določiti stroge roke, do kdaj je treba opraviti različne korake postopka za zagotovitev hitre in učinkovite odločitve o odredbi o zamrznitvi ter njene izvršitve.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Priznanja in izvršitve odredbe o zamrznitvi se ne bi smelo zavrniti iz drugih razlogov, razen tistih iz te uredbe. Zlasti bi moralo biti mogoče, da izvršitveni organ ne prizna in izvrši odredbe o zaplembi na podlagi načela ne bis in idem, pravic morebitnih zainteresiranih strani ali pravice biti navzoč na sojenju.

(26)  Priznanje in izvršitev odredbe o zamrznitvi ali o zaplembi bi bilo mogoče zavrniti iz razlogov iz te uredbe. Izvršitveni organ zlasti ne sme priznati in izvršiti odredbe o zaplembi na podlagi načela ne bis in idem, pravic morebitnih zainteresiranih strani ali pravice biti navzoč na sojenju.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Izvršitveni organ bi se moral pred odločitvijo o uporabi razloga za nepriznanje ali neizvršitev posvetovati z organom izdajateljem, da bi pridobil vse potrebne dodatne informacije.

(27)  Izvršitveni organ bi se moral pred odločitvijo o uporabi razloga za nepriznanje ali neizvršitev brez nepotrebnega odlašanja posvetovati z organom izdajateljem, da bi pridobil vse potrebne dodatne informacije.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Organa izdajatelja bi bilo treba nemudoma obvestiti o nezmožnosti izvršitve odredbe. Taka nezmožnost lahko izhaja iz tega, da je bilo premoženje že zaplenjeno, je izginilo, ga ni mogoče najti na kraju, ki ga je navedel organ izdajatelj, ali kraj ni bil naveden dovolj natančno.

(29)  Organa izdajatelja bi bilo treba obvestiti brez nepotrebnega odlašanja o razlogih, zaradi katerih izvršitev odredbe ni mogoča. Taka nezmožnost lahko izhaja iz dejstva, da je bilo premoženje že zaplenjeno, je izginilo, ga ni mogoče najti na kraju, ki ga je navedel organ izdajatelj, ali kraj ni bil naveden dovolj natančno.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29 a)  Če ni jasno, kje se nahaja premoženje, ki je predmet odredbe o zaplembi, bi morale države članice uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da ugotovijo, kje se to premoženje nahaja, vključno z uporabo vseh razpoložljivih informacijskih sistemov.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Pravilno delovanje te uredbe v praksi predpostavlja tesne stike med zadevnimi pristojnimi nacionalnimi organi zlasti v primerih istočasne izvršitve odredbe o zaplembi v več državah članicah. Zato bi se morali pristojni nacionalni organi po potrebi med seboj posvetovati.

(31)  Pravilno delovanje te uredbe v praksi predpostavlja tesne stike in optimalno sodelovanje med zadevnimi pristojnimi nacionalnimi organi zlasti v primerih istočasne izvršitve odredbe o zamrznitvi ali zaplembi v več državah članicah. Zato bi se morali pristojni nacionalni organi med seboj posvetovati in bi morali uporabljati sodobne komunikacijske tehnologije, ki so v skladu s postopkovnimi pravili zadevnih držav članic.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Vse zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, bi morale imeti za ohranitev svojih pravic na voljo pravna sredstva zoper priznanje in izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi, vključno z dejansko možnostjo izpodbijanja odredbe pred sodiščem ali uveljavljanjem lastništva ali drugih premoženjskih pravic v skladu z Direktivo 2014/42/EU. Pravno sredstvo bi bilo treba vložiti pri sodišču v državi izvršiteljici.

(34)  Vse zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, bi morale imeti za ohranitev svojih pravic na voljo pravna sredstva zoper priznanje in izvršitev odredbe o zamrznitvi ali zaplembi, vključno s pravico dostopa do spisa in z dejansko možnostjo izpodbijanja odredbe pred sodiščem ali uveljavljanjem lastništva ali drugih premoženjskih pravic v skladu z Direktivo 2014/42/EU. Pravno sredstvo bi bilo treba vložiti pri sodišču v državi izvršiteljici.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba določa pravila, v skladu s katerimi država članica na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbo o zamrznitvi ali zaplembi, ki jo izda druga država članica v okviru kazenskih postopkov.

1.  Ta uredba določa pravila in pogoje, v skladu s katerimi država članica na svojem ozemlju prizna in izvrši odredbo o zamrznitvi ali zaplembi, ki jo izda druga država članica v okviru kazenskih postopkov.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba ne spreminja obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in pravnih načel, kot so določeni v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji.

2.  Ta uredba ne posega v obveznost spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel, kot so določeni v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji in v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Vsakršna zaplemba brez kazenske obsodbe je skladna s procesnimi jamstvi iz člena 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah in člena 8 Direktive 2014/42/EU.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „premoženje“ pomeni vsakršno premoženje, materialno ali nematerialno, premično ali nepremično, in pravne dokumente ali listine, ki izkazujejo pravni naslov ali interes na takem premoženju, za katero organ izdajatelj meni, da:

(3)  „premoženje“ pomeni denar ali kakršna koli sredstva, materialna ali nematerialna, premična ali nepremična, ter omejene lastninske pravice in pravne dokumente ali listine v kakršni koli obliki, tudi elektronski ali digitalni, ki izkazujejo lastništvo ali drug pravni naslov ali interes na takih sredstvih, za katera organ izdajatelj meni, da:

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ izdajatelj odredbo o zaplembi ali njeno overjeno kopijo skupaj s potrdilom iz člena 7 posreduje neposredno izvršitvenemu organu ali, če je to ustrezno, osrednjemu organu iz člena 27(2) na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, in pod pogoji, ki izvršitvenemu organu omogočajo ugotavljanje njene pristnosti.

1.  Organ izdajatelj odredbo o zaplembi ali njeno overjeno kopijo skupaj s potrdilom iz člena 7 posreduje neposredno izvršitvenemu organu ali, če je to ustrezno, osrednjemu organu iz člena 27(2) na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, in pod pogoji, ki izvršitvenemu organu omogočajo ugotavljanje njene pristnosti.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se uporablja točka (a), organ izdajatelj čim prej obvesti izvršitveni organ, da je zadevna nevarnost minila.

Kadar se uporablja točka (a), organ izdajatelj brez nepotrebnega odlašanja obvesti izvršitveni organ, da je zadevna nevarnost minila.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ izdajatelj izpolni in podpiše potrdilo iz Priloge I ter potrdi, da je njegova vsebina točna in pravilna.

1.  Organ izdajatelj brez nepotrebnega odlašanja izpolni in podpiše potrdilo iz Priloge I ter potrdi, da je njegova vsebina točna in pravilna.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ izdajatelj prevede potrdilo v uradni jezik države izvršiteljice ali kateri koli drug jezik, ki ga določi ta država članica v skladu z odstavkom 3.

2.  Organ izdajatelj brez nepotrebnega odlašanja prevede potrdilo v uradni jezik države izvršiteljice ali kateri koli drug jezik, ki ga določi ta država članica v skladu z odstavkom 3.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršitveni organ brez nadaljnjih formalnosti prizna odredbo o zaplembi, posredovano v skladu s členom 4, in sprejme potrebne ukrepe za njeno izvršitev na enak način kot za odredbo o zaplembi, ki jo izda organ države izvršiteljice, razen če se odloči sklicevati na enega od razlogov za nepriznanje ali neizvršitev iz člena 9 ali enega od razlogov za odložitev iz člena 11.

1.  Izvršitveni organ brez nadaljnjih formalnosti ali nepotrebnega odlašanja prizna odredbo o zaplembi, posredovano v skladu s členom 4, in sprejme potrebne ukrepe za njeno izvršitev na enak način kot za odredbo o zaplembi, ki jo izda organ države izvršiteljice, razen če se odloči sklicevati na enega od razlogov za nepriznanje ali neizvršitev iz člena 9 ali enega od razlogov za odložitev iz člena 11.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršitveni organ nemudoma in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, predloži organu izdajatelju poročilo o odložitvi izvršitve odredbe, vključno z razlogi za odložitev in, če je to možno, njenim pričakovanim trajanjem.

2.  Izvršitveni organ nemudoma in na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, predloži organu izdajatelju poročilo o odložitvi izvršitve odredbe, vključno z razlogi za odložitev in, če je to možno, njenim pričakovanim trajanjem. Organ izdajatelj v primeru odložitve na podlagi točke (b) odstavka 1 v primerih izvršitve odredbe o zaplembi v več kot eni državi članici izda nova navodila o točnem denarnem znesku, ki je predmet zaplembe.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Obveznost obveščanja zainteresiranih strani

 

Izvršitveni organ po izvršitvi odredbe o zaplembi brez odlašanja obvesti osebo, zoper katero je bila izdana odredba o zaplembi, in morebitne zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršitveni organ brez nadaljnjih formalnosti prizna odredbo o zamrznitvi, posredovano v skladu s členom 14, in sprejme potrebne ukrepe za njeno izvršitev, razen če se odloči sklicevati na enega od razlogov za nepriznanje ali neizvršitev iz člena 18 ali enega od razlogov za odložitev iz člena 20.

Izvršitveni organ brez nadaljnjih formalnosti ali nepotrebnega odlašanja prizna odredbo o zamrznitvi, posredovano v skladu s členom 14, in sprejme potrebne ukrepe za njeno izvršitev, razen če se odloči sklicevati na enega od razlogov za nepriznanje ali neizvršitev iz člena 18 ali enega od razlogov za odložitev iz člena 20.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  je obrazec iz člena 16 nepopoln ali očitno nepravilen in ni bil izpolnjen po posvetovanju v skladu z odstavkom 2;

(a)  obrazec iz člena 16 ni bil preveden v uradni jezik države izvršiteljice ali je nepopoln ali očitno nepravilen in ni bil izpolnjen po posvetovanju v skladu z odstavkom 2;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člen 22 izvršitveni organ po izvršitvi o svoji odločitvi obvesti osebo, zoper katero je bila izdana odredba o zamrznitvi, in morebitne zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, o katerih je bil obveščen v skladu s členom 14(6).

1.  Brez poseganja v člen 22 izvršitveni organ po izvršitvi o svoji odločitvi brez odlašanja obvesti osebo, zoper katero je bila izdana odredba o zamrznitvi, in morebitne zainteresirane strani, vključno s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, o katerih je bil obveščen v skladu s členom 14(6).

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V obvestilu so vsaj na kratko navedene informacije o razlogih za odredbo o zamrznitvi, organu, ki je izdal odredbo, in obstoječih pravnih sredstvih po nacionalni zakonodaji države izvršiteljice.

2.  V obvestilu so navedene zadostne, razumljive informacije o razlogih za odredbo o zamrznitvi, organu, ki je izdal odredbo, in obstoječih pravnih sredstvih po nacionalni zakonodaji države izvršiteljice.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ izdajatelj lahko za zaščito tekočih preiskav od izvršitvenega organa zahteva, da za omejeno obdobje ohrani zaupnost izvršitve odredbe o zamrznitvi.

3.  Organ izdajatelj lahko za zaščito tekočih preiskav od izvršitvenega organa zahteva, da za omejeno obdobje ohrani zaupnost izvršitve odredbe o zamrznitvi. Organ izdajatelj obvesti izvršitveni organ, ko razlogi zaupnost odredbe o zamrznitvi ne veljajo več.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ izdajatelj in izvršitveni organ se po potrebi med seboj posvetujeta na kakršen koli ustrezen način, da se zagotovi učinkovita uporaba te uredbe.

1.  Organ izdajatelj in izvršitveni organ se po potrebi med seboj posvetujeta na kakršen koli ustrezen način, vključno s sodobnimi komunikacijskimi tehnologijami, da se zagotovi učinkovita uporaba te uredbe.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če znesek, pridobljen z izvršitvijo odredbe o zaplembi, znaša več kot 10 000 EUR, država izvršiteljica prenese 50 % zneska na državo izdajateljico.

(b)  če znesek, pridobljen z izvršitvijo odredbe o zaplembi, znaša več kot 10 000 EUR, država izvršiteljica prenese 70 % zneska na državo izdajateljico.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

13.2.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Pavel Svoboda

2.2.2017

Obravnava v odboru

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Datum sprejetja

21.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Flack, Emma McClarkin

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENL

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Datum predložitve EP

22.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Datum sprejetja

11.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Datum predložitve

12.1.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENL

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENL

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 26. januar 2018Pravno obvestilo