Postup : 2017/2233(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0006/2018

Předložené texty :

A8-0006/2018

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Hlasování :

PV 07/02/2018 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0030

ZPRÁVA     
PDF 606kWORD 61k
25.1.2018
PE 615.323v02-00 A8-0006/2018

o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

(2017/2233(ACI))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Esteban González Pons

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: Návrh dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí O ZMĚNÁCH BODU 4 RÁMCOVÉ DOHODY O VZTAZÍCH MEZI EVROPSKÝM PARLAMENTEM A EVROPSKOU KOMISÍ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

(2017/2233(ACI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. října 2017,

–  s ohledem na korespondenci mezi svým předsedou a předsedou Komise, zvláště pak s ohledem na dopis posledně jmenovaného ze dne 2. října 2017, v němž je vysloven souhlas s návrhy předloženými předsedou Evropského parlamentu dne 7. září 2017,

–  s ohledem na návrhy změn rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(1),

–  s ohledem na čl. 10 odst. 1 a 4 a čl. 17 odst. 3 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a článek 245 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 41 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na článek 295 SFEU,

–  s ohledem na pracovní program Komise na rok 2017(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2015 o reformě volebního práva Evropské unie(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2016 k prohlášením komisařů o zájmech – pokyny(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 o zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2017 o odpovědnosti, transparentnosti a integritě v orgánech EU(6),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2017 o kodexu chování členů Evropské komise, zejména na jeho článek 10 o účasti v evropské politice během funkčního období,

–  s ohledem na aktualizovanou studii generálního ředitelství Parlamentu pro vnitřní politiky s názvem „Kodex chování komisařů – zlepšení účelnosti a účinnosti“;

–  s ohledem na čl. 140 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0006/2018),

A.  vzhledem k tomu, že podle ustanovení čl. 10 odst. 1 SEU je fungování Unie založeno na zastupitelské demokracii, a vzhledem k tomu, že Komise jako orgán výkonné moci Unie plní ve fungování Unie rozhodující úlohu;

B.   vzhledem k tomu, že podle čl. 10 odst. 3 a článku 11 SEU mají občané Unie právo podílet se na demokratickém životě Unie;

C.  vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 3 SEU vykonává Komise své funkce zcela nezávisle, že členové Komise jsou vybíráni podle celkové způsobilosti a evropanství z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti, a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu;

D.  vzhledem k tomu, že cílem návrhů změn je to, aby při volbě předsedy Komise podle čl. 17 odst. 7 SEU byly uplatňovány demokratické zásady;

E.  vzhledem k tomu, že navrhované změny umožní členům Komise kandidovat v evropských volbách, aniž by se museli vzdát své funkce;

F.  vzhledem k tomu, že v členských státech je obvyklé, že členové vlády kandidují v celostátních parlamentních volbách, aniž by museli odstoupit;

G.  vzhledem k tomu, že navrhované změny umožňují i to, aby členové Komise byli evropskými politickými stranami nominováni jako jejich vedoucí kandidáti na funkci předsedy Komise;

H.  vzhledem k tomu, že Parlament již dříve vyzýval k tomu, aby proces nominace vedoucích kandidátů byl kodifikován v revizi Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách(7);

I.  vzhledem k tomu, že podle čl. 10 odst. 4 SEU politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí; a vzhledem k tomu, že čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 SEU toto rozšiřují i na občany a reprezentativní sdružení;

J.  vzhledem k tomu, že navrhované změny obsahují rovněž nezbytná ustanovení na ochranu transparentnosti, nestrannosti, důvěrnosti a jednání ve sboru, která se budou i nadále vztahovat na členy Komise účastnící se kampaně;

K.  vzhledem k tomu, že podle navrhovaných změn má předseda Komise povinnost informovat Parlament o přijatých opatřeních, která zajistí dodržování zásad nezávislosti, bezúhonnosti a uvážlivosti zakotvených v článku 245 SFEU a v kodexu chování členů Evropské komise v situaci, kdy se komisaři účastní jako kandidáti volební kampaně při evropských volbách;

L.  vzhledem k tomu, že podle navrhovaných změn nesmějí členové Komise využívat pro činnosti spojené s volební kampaní lidských a materiálních zdrojů Komise;

1.  připomíná, že předsedu Komise zvolí Evropský parlament na základě návrhu Evropské rady s přihlédnutím k výsledkům evropských voleb a po patřičných konzultacích, a že proto stejně jako v roce 2014 musí evropské politické strany navrhnout vedoucí kandidáty, aby měli evropští občané na výběr, koho zvolit předsedou Komise v evropských volbách;

2.  připomíná, že postup jmenování vedoucích kandidátů odráží interinstitucionální rovnováhu mezi Parlamentem a Evropskou radou, jak je stanoveno ve Smlouvách; dále zdůrazňuje, že tento další krok k posílení parlamentního rozměru Unie je zásadou, kterou nelze zrušit;

3.  zdůrazňuje, že nepřijetím postupu jmenování vedoucích kandidátů by Evropská rada rovněž riskovala, že Evropskému parlamentu navrhne ke schválení kandidáta na předsedu Komise, který nebude mít dostatečnou parlamentní většinu;

4.  varuje, že Evropský parlament je připraven zamítnout v rámci postupu uvedení předsedy Komise do úřadu každého kandidáta, který nebyl nominován jako vedoucí kandidát před evropskými volbami;

5.  domnívá se, že postup jmenování vedoucích kandidátů přispívá rovněž k transparentnosti, neboť kandidáti na předsedu Komise jsou oznámeni před evropskými volbami, a nikoli po nich jako dříve;

6.  zdůrazňuje, že postup jmenování vedoucích kandidátů zvyšuje politickou uvědomělost evropských občanů před evropskými volbami a posiluje politickou legitimitu Parlamentu a Komise, protože volby do obou orgánů těsněji spojuje s vlastní volbou voličů; uznává proto významný přínos zásady jmenování vedoucích kandidátů za účelem výraznější politizace Komise;

7.  je toho názoru, že politická legitimita Komise by se dále posílila, pokud by bylo více zvolených poslanců Evropského parlamentu nominováno na členy Komise;

8.  připomíná, že před evropskými volbami v roce 2014 všechny hlavní evropské politické strany přijaly postup jmenování vedoucích kandidátů a jmenovaly svého kandidáta na předsedu Komise a že se rovněž konaly veřejné diskuse za účasti kandidátů, čímž bylo dosaženo ústavního a politického postupu, který odráží interinstitucionální rovnováhu, jak je stanoveno ve Smlouvách;

9.  domnívá se, že postup jmenování vedoucích kandidátů v roce 2014 se osvědčil, a zdůrazňuje, že evropské volby v roce 2019 budou příležitostí k upevnění tohoto postupu;

10.  vybízí evropské politické strany, aby nominovaly své vedoucí kandidáty na základě otevřené, transparentní a demokratické soutěže;

11.  domnívá se, že návrhy změn jsou v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 17 odst. 7 SEU, a vítá je jako zlepšení, které upevňuje demokratický proces volby předsedy Komise;

12.  uvítá dokončení revize kodexu chování členů Evropské komise, jehož cílem je jasněji stanovit povinnosti vztahující se na členy Komise v době výkonu jejich úřadu i po jeho skončení; v tomto ohledu žádá Komisi, aby sladila svůj návrh rozhodnutí ze dne 12. září 2017 o kodexu chování členů Evropské komise s dříve vyjádřenými názory Evropského parlamentu a jeho příslušných výborů, mj. pokud jde o přechodné období vztahující se na bývalé členy Komise po ukončení jejich funkčního období („cooling-off period“), transparentnost, jmenování nezávislé etické komise a účast v evropských volebních kampaních;

13.  považuje za důležité, aby kodex chování členů Komise stanovoval pevné normy transparentnosti, nestrannosti a záruk, které by zabránily jakémukoli možnému střetu zájmů u členů Komise účastnících se kampaně;

14.  připomíná zejména svůj požadavek na stanovení tříletého přechodného období, které by platilo pro bývalé členy Komise po skončení jejich funkčního období;

15.  schvaluje změny rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, které jsou uvedeny v příloze k tomuto rozhodnutí;

16.  pověřuje svého předsedu, aby tyto změny společně s předsedou Komise podepsal a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a jeho přílohu Komisi a pro informaci Radě a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.

(2)

Sdělení Evropské komise ze dne 25. října 2016 s názvem „Pracovní program Komise na rok 2017 – Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání“ (COM(2016)0710).

(3)

Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 7.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0477.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0049.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0358.

(7)

  Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, který je přílohou rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1) ve znění rozhodnutí Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).


PŘÍLOHA: Návrh dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí O ZMĚNÁCH BODU 4 RÁMCOVÉ DOHODY O VZTAZÍCH MEZI EVROPSKÝM PARLAMENTEM A EVROPSKOU KOMISÍ

Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

Dohodnuté změny v rámcově dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

Původní znění

Navržené změny

...

...

4. Každý člen Komise převezme politickou odpovědnost za činnost v oblasti, za niž odpovídá, aniž by byla dotčena zásada jednání Komise ve sboru.

Předseda Komise plně odpovídá za zjištění jakéhokoli střetu zájmů, který by bránil členům Komise ve výkonu jejich povinností.

Předseda Komise dále odpovídá za všechny další kroky učiněné za těchto okolností a okamžitě o nich písemně uvědomí předsedu Parlamentu.

Účast členů Komise na volebních kampaních se řídí kodexem chování členů Komise.

Členové Komise, kteří se účastní aktivně volebních kampaní jako kandidáti ve volbách do Evropského parlamentu, by si s účinností od skončení posledního dílčího zasedání konaného před volbami měli vzít neplacené volno na volby.

Předseda Komise s dostatečným předstihem informuje Parlament o svém rozhodnutí poskytnout toto volno, přičemž uvede, který člen Komise převezme po danou dobu volna příslušné povinnosti.

 

4. Každý člen Komise převezme politickou odpovědnost za činnost v oblasti, za niž odpovídá, aniž by byla dotčena zásada jednání Komise ve sboru.

Předseda Komise plně odpovídá za zjištění jakéhokoli střetu zájmů, který by bránil členům Komise ve výkonu jejich povinností.

Předseda Komise dále odpovídá za všechny další kroky učiněné za těchto okolností a okamžitě o nich písemně uvědomí předsedu Parlamentu.

Účast členů Komise na volebních kampaních se řídí kodexem chování členů Komise.

Členové Komise se mohou účastnit volebních kampaní jako kandidáti ve volbách do Evropského parlamentu. Evropské politické strany je mohou rovněž nominovat jako vedoucí kandidáty na funkci předsedy Komise.

Předseda Komise s dostatečným předstihem informuje Parlament o tom, zda jeden nebo více členů Komise kandiduje v kampani před volbami do Evropského parlamentu, a o přijatých opatřeních, která zajistí dodržování zásad nezávislosti, bezúhonnosti a uvážlivosti stanovených v článku 245 SFEU a v kodexu chování komisařů.

Každý člen Komise, který kandiduje v kampani před volbami do Evropského parlamentu nebo se této kampaně účastní, se zavazuje, že v době konání volební kampaně nebude zaujímat postoj, který by nebyl v souladu s jeho povinností zachovávat důvěrnost nebo by porušoval zásadu jednání ve sboru.

Žádný člen Komise, který kandiduje v kampani před volbami do Evropského parlamentu nebo se této kampaně účastní, nesmí využívat lidských ani materiálních zdrojů Komise pro činnosti spojené s volební kampaní.

...

...


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

23.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Rainer Wieland


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

17

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Messerschmidt, Kazimierz Michał UjazdowskiMorten

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 2. února 2018Právní upozornění