Procedure : 2017/2233(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0006/2018

Ingediende teksten :

A8-0006/2018

Debatten :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Stemmingen :

PV 07/02/2018 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0030

VERSLAG     
PDF 282kWORD 59k
25.1.2018
PE 615.323v02-00 A8-0006/2018

over de herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

(2017/2233(ACI))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Esteban González Pons

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: Ontwerpakkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie TOT WIJZIGING VAN PUNT 4 VAN HET KADERAKKOORD OVER DE BETREKKINGEN TUSSEN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE COMMISSIE
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

(2017/2233(ACI))

Het Europees Parlement,

–  gezien het op 5 oktober 2017 door de Conferentie van voorzitters genomen besluit,

–  gezien de briefwisseling tussen zijn Voorzitter en de voorzitter van de Commissie, met name de brief van 2 oktober 2017 van laatstgenoemde, waarin deze instemt met de tekstvoorstellen die zijn Voorzitter op 7 september 2017 heeft ingediend,

–  gezien de voorstellen tot wijziging van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie(1),

–  gezien artikel 10, leden 1 en 4, en artikel 17, leden 3 en 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

–  gezien artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–  gezien artikel 295 VWEU,

–  gezien het werkprogramma van de Commissie voor 2017(2),

–  gezien zijn resolutie van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie(3),

–  gezien zijn resolutie van 1 december 2016 over de belangenverklaringen van commissarissen – richtsnoeren(4),

–  gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 over de verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon(5),

–  gezien zijn resolutie van 14 september 2017 over transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen(6),

–  gezien het ontwerpbesluit van de Commissie van 12 september 2017 over een gedragscode voor de leden van de Europese Commissie, met name artikel 10 over deelname aan de Europese politiek tijdens de ambtstermijn,

–  gezien de actualisering van de studie van het directoraat-generaal Intern Beleid van het Parlement over de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie – verbetering van effectiviteit en doelmatigheid,

–  gezien artikel 140, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A8‑0006/2018),

A.  overwegende dat in artikel 10, lid 1, VEU staat dat de werking van de Unie is gegrond op de representatieve democratie, en overwegende dat de Commissie als uitvoerende macht van de Unie een doorslaggevende rol vervult voor de werking van de Unie;

B.  overwegende dat in artikel 10, lid 3, en artikel 11 VEU aan de burgers van de Unie het recht wordt toegekend aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen;

C.  overwegende dat in artikel 17, lid 3, VEU is vastgelegd dat de Commissie bij de uitoefening van haar verantwoordelijkheden volkomen onafhankelijk is, dat de leden van de Commissie op grond van hun algemene bekwaamheid en Europese inzet worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en dat zij geen instructies van enige regering, instelling, orgaan of instantie vragen noch aanvaarden;

D.  overwegende dat de wijzigingsvoorstellen tot doel hebben de democratische beginselen toe te passen op de verkiezing van de voorzitter van de Commissie, overeenkomstig artikel 17, lid 7, VEU;

E.  overwegende dat de wijzigingsvoorstellen de leden van de Commissie in staat stellen zich kandidaat te stellen bij de Europese verkiezingen zonder hun ontslag te hoeven indienen;

F.  overwegende dat het in de lidstaten gebruikelijk is dat regeringsleden aan nationale parlementsverkiezingen deelnemen zonder dat zij hun ontslag hoeven in te dienen;

G.  overwegende dat de wijzigingsvoorstellen het tevens mogelijk maken dat de leden van de Commissie door Europese politieke partijen als lijsttrekkers worden aangewezen voor de functie van voorzitter van de Commissie;

H.  overwegende dat het Parlement er reeds op heeft aangedrongen het lijsttrekkerproces te codificeren in het kader van de herziening van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen(7);

I.  overwegende dat de politieke partijen op Europees niveau overeenkomstig artikel 10, lid 4, VEU bijdragen tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn; overwegende dat artikel 10, lid 3, en artikel 11, lid 1, VEU dit verruimen tot de burgers en representatieve organisaties;

J.  overwegende dat de wijzigingsvoorstellen tevens voorzien in de nodige waarborgen ter bescherming van de transparantie, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid en collegialiteit, die van toepassing blijven op leden van de Commissie die campagne voeren;

K.  overwegende dat de wijzigingsvoorstellen de voorzitter van de Commissie ertoe verplichten het Parlement in kennis te stellen van de maatregelen die zijn genomen om de naleving te waarborgen van de beginselen van onafhankelijkheid, eerlijkheid en kiesheid, zoals verankerd in artikel 245 VWEU en in de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie, wanneer commissarissen zich kandidaat stellen bij verkiezingscampagnes voor de Europese verkiezingen;

L.  overwegende dat in de wijzigingsvoorstellen is vastgelegd dat de leden van de Commissie geen personele of materiële middelen van de Commissie mogen gebruiken voor met een verkiezingscampagne verband houdende activiteiten;

1.  brengt in herinnering dat de voorzitter van de Commissie wordt gekozen door het Europees Parlement op voorstel van de Europese Raad, rekening houdend met de uitslag van de Europese verkiezingen en na passende raadplegingen, en dat de Europese politieke partijen derhalve lijsttrekkers aanwijzen, zoals in 2014 het geval was, zodat de Europese burgers tijdens de Europese verkiezingen kunnen kiezen wie zij als voorzitter van de Commissie willen;

2.  brengt in herinnering dat het lijsttrekkerproces een afspiegeling vormt van het interinstitutionele evenwicht tussen het Parlement en de Europese Raad zoals vastgelegd in de Verdragen; benadrukt voorts dat deze verdere stap ter versterking van de parlementaire dimensie van de Unie een beginsel is waaraan niet kan worden getornd;

3.  benadrukt dat, als afgeweken wordt van het lijsttrekkerproces, het risico bestaat dat de Raad een kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie voordraagt die niet over een afdoende meerderheid in het Parlement beschikt;

4.  waarschuwt dat het Europees Parlement tijdens de procedure voor de installatie van de Commissievoorzitter elke kandidaat zal verwerpen die in de aanloop naar de Europese verkiezingen niet als lijsttrekker werd aangewezen;

5.  is van oordeel dat het lijsttrekkerproces tevens bijdraagt tot transparantie, aangezien de kandidaten voor het ambt van Commissievoorzitter vóór de Europese verkiezingen bekend zijn en niet erna, zoals vroeger het geval was;

6.  onderstreept dat het lijsttrekkerproces de politieke bewustwording van de Europese burgers in de aanloop naar de Europese verkiezingen bevordert en de politieke legitimiteit van zowel het Parlement als de Commissie versterkt door hun respectieve verkiezingen directer te koppelen aan de keuze van de kiezers; erkent bijgevolg de belangrijke toegevoegde waarde van het lijsttrekkerbeginsel bij het streven naar versterking van het politieke karakter van de Commissie;

7.  is van oordeel dat de politieke legitimiteit van de Commissie verder kan worden versterkt door meer verkozen leden van het Europees Parlement tot leden van de Commissie te benoemen;

8.  wijst erop dat alle belangrijke Europese politieke partijen in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2014 het lijsttrekkerproces hebben omhelsd en hun kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie hebben voorgedragen en dat er tussen de kandidaten openbare debatten werden gehouden, waardoor een constitutionele en politieke praktijk is ontstaan waarin het in de Verdragen vastgelegde interinstitutionele evenwicht tot uiting komt;

9.  is van oordeel dat het lijsttrekkerproces in 2014 succesvol is gebleken en benadrukt dat de Europese verkiezingen van 2019 gelegenheid bieden om deze nieuwe praktijk te bestendigen;

10.  spoort de Europese politieke partijen ertoe aan hun lijsttrekkers aan te wijzen via een open, transparante en democratische procedure;

11.  is van oordeel dat de wijzigingsvoorstellen stroken met artikel 10, lid 1, en artikel 17, lid 7, VEU, en juicht deze toe als een verbetering waarmee het democratische proces voor de verkiezing van de voorzitter van de Commissie wordt geconsolideerd;

12.  kijkt uit naar de voltooiing van de herziening van de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie, die erop is gericht de verplichtingen van de leden van de Commissie binnen en buiten hun ambt te verduidelijken; verzoekt de Commissie in dit verband haar ontwerpvoorstel van 12 september 2017 over een gedragscode voor de leden van de Europese Commissie af te stemmen op de standpunten die reeds door het Europees Parlement en zijn bevoegde commissies zijn geuit over onder andere de wachttijd na afloop van een ambtstermijn, transparantie, de samenstelling van een onafhankelijk ethisch comité en de deelneming aan Europese verkiezingscampagnes;

13.  acht het belangrijk in de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie strenge normen inzake transparantie, onpartijdigheid en waarborgen op te nemen om elk mogelijk belangenconflict van leden van de Commissie die campagne voeren, te vermijden;

14.  wijst met name op zijn verzoek inzake een wachttijd van drie jaar voor leden van de Commissie die hun ambtstermijn beëindigen;

15.  keurt de wijzigingen van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie, zoals gehecht aan dit besluit, goed;

16.  verzoekt zijn Voorzitter de wijzigingen samen met de voorzitter van de Commissie te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

17.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de bijlage te doen toekomen aan de Commissie, alsmede, ter informatie, aan de Raad en de parlementen van de lidstaten.

(1)

PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.

(2)

Mededeling van de Commissie van 25 oktober 2016 getiteld "Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 – Naar een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt" (COM(2016)0710).

(3)

PB C 366 van 27.10.2017, blz. 7.

(4)

Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0477.

(5)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0049.

(6)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0358.

(7)

Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1) als gewijzigd bij Besluit 93/81/Euratom, EGKS, EEG van de Raad (PB L 33 van 9.2.1993, blz. 15) en bij Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).


BIJLAGE: Ontwerpakkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie TOT WIJZIGING VAN PUNT 4 VAN HET KADERAKKOORD OVER DE BETREKKINGEN TUSSEN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE COMMISSIE

Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

Overeengekomen wijzigingen van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

Bestaande tekst

Voorgestelde wijzigingen

...

...

4. Onverminderd het beginsel dat de Commissie een college vormt, draagt elk lid van de Commissie de politieke verantwoordelijkheid voor de maatregelen op het gebied waarmee het is belast.

4. Onverminderd het beginsel dat de Commissie een college vormt, draagt elk lid van de Commissie de politieke verantwoordelijkheid voor de maatregelen op het gebied waarmee het is belast.

De voorzitter van de Commissie is volledig verantwoordelijk voor het vaststellen van elk belangenconflict op grond waarvan een lid van de Commissie zijn taken niet kan vervullen.

De voorzitter van de Commissie is volledig verantwoordelijk voor het vaststellen van elk belangenconflict op grond waarvan een lid van de Commissie zijn taken niet kan vervullen.

De voorzitter van de Commissie is tevens verantwoordelijk voor alle maatregelen die vervolgens in een dergelijke situatie worden genomen en stelt de voorzitter van het Parlement hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis.

De voorzitter van de Commissie is tevens verantwoordelijk voor alle maatregelen die vervolgens in een dergelijke situatie worden genomen en stelt de voorzitter van het Parlement hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis.

De deelname van de leden van de Commissie aan verkiezingscampagnes wordt geregeld door de gedragscode voor de leden van de Commissie.

De deelname van de leden van de Commissie aan verkiezingscampagnes wordt geregeld door de gedragscode voor de leden van de Commissie.

De leden van de Commissie die actief aan verkiezingscampagnes deelnemen als kandidaat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, moeten onbetaald verkiezingsverlof nemen met ingang van het einde van de laatste vergaderperiode voor de verkiezingen.

De leden van de Commissie mogen aan verkiezingscampagnes deelnemen als kandidaat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Zij mogen door de Europese politieke partijen worden gekozen als lijsttrekkers voor de functie van voorzitter van de Commissie.

De voorzitter van de Commissie stelt het Parlement tijdig in kennis van zijn besluit dit verlof toe te kennen, waarbij hij meedeelt welk lid van de Commissie de betrokken bevoegdheden tijdens de verlofperiode zal overnemen.

De voorzitter van de Commissie stelt het Parlement tijdig ervan in kennis of een of meerdere leden van de Commissie zich kandidaat zullen stellen bij verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van het Parlement, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om de naleving te waarborgen van de beginselen van onafhankelijkheid, eerlijkheid en kiesheid, zoals verankerd in artikel 245 VWEU en in de gedragscode voor de leden van de Commissie.

 

Elk lid van de Commissie dat zich kandidaat stelt of deelneemt aan verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van het Parlement, verbindt zich ertoe zich tijdens de verkiezingscampagne te onthouden van het innemen van een standpunt dat niet verenigbaar is met zijn plicht tot vertrouwelijkheid of dat inbreuk maakt op het beginsel van collegialiteit.

 

Elk lid van de Commissie dat zich kandidaat stelt of deelneemt aan verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van het Parlement, mag geen personele of materiële middelen van de Commissie gebruiken voor activiteiten die verband houden met de verkiezingscampagne.

...

...


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.1.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

6

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pervenche Berès, Rainer Wieland


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

17

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2018Juridische mededeling