Procedură : 2017/2233(ACI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0006/2018

Texte depuse :

A8-0006/2018

Dezbateri :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Voturi :

PV 07/02/2018 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0030

RAPORT     
PDF 706kWORD 57k
25.1.2018
PE 615.323v02-00 A8-0006/2018

referitor la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

(2017/2233(ACI))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportor: Esteban González Pons

ERATE/ADDENDA
PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: Proiect de acord între Parlamentul European și Comisia Europeană privind MODIFICAREA PUNCTULUI 4 DIN ACORDUL CADRU PRIVIND RELAȚIILE DINTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI COMISIA EUROPEANĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

(2017/2233(ACI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia Conferinței președinților din 5 octombrie 2017,

–  având în vedere schimbul de scrisori dintre Președintele Parlamentului European și Președintele Comisiei, în special scrisoarea din 2 octombrie 2017 a acestuia din urmă, în care se declară de acord cu propunerile de redactare prezentate de Președintele Parlamentului la 7 septembrie 2017,

–  având în vedere proiectul de amendamente la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(1),

–  având în vedere articolul 10 alineatele (1) și (4) și articolul 17 alineatele (3) și (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 295 din TFUE,

–  având în vedere programul de lucru al Comisiei pentru 2017(2),

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației electorale a Uniunii Europene(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 1 decembrie 2016 referitoare la declarațiile de interese ale comisarilor - Orientări(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2017 referitoare transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE(6),

–  având în vedere proiectul de decizie a Comisiei din 12 septembrie 2017 privind un Cod de conduită al membrilor Comisiei Europene, în special articolul 10 privind participarea la politica europeană în timpul mandatului,

–  având în vedere studiul actualizat realizat de Direcția Generală Politici Interne a PE, „Codul de conduită al comisarilor — creșterea eficacității și eficienței”,

–  având în vedere articolul 140 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0006/2018),

A.  întrucât la articolul 10 alineatul (1) din TUE se afirmă că funcționarea Uniunii se întemeiază pe democrația participativă și întrucât Comisia Europeană, ca instanță executivă a Uniunii Europene, are un rol determinant în funcționarea Uniunii;

B.   întrucât articolul 10 alineatul (3) și articolul 11 din TUE conferă cetățenilor Uniunii dreptul de a participa la viața democratică a acesteia;

C.  întrucât, potrivit articolul 17 alineatul (3) din TUE, Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență, membrii Comisiei sunt aleși pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență, și nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție;

D.  întrucât scopul proiectului de amendamente este de a aplica principiile democratice la alegerea Președintelui Comisiei, în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din TUE;

E.  întrucât proiectul de amendamente dă membrilor Comisiei posibilitatea de a candida la alegerile europene fără a trebui să demisioneze;

F.  întrucât este o practică comună în statele membre ca membrii guvernului să candideze în alegerile parlamentare naționale fără a trebui să demisioneze;

G.  întrucât proiectul de amendamente permite, de asemenea, membrilor Comisiei să fie desemnați de partidele politice europene în poziția de cap de listă („Spitzenkandidaten”) pentru funcția de Președinte al Comisiei;

H.  întrucât s-a solicitat deja ca procesul stabilirii capului de listă să fie codificat în revizuirea Actului privind alegerea deputaților în Parlamentului European prin vot universal direct(7);

I.  întrucât, conform articolului 10 alineatul (4) din TUE, partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene; întrucât articolul 10 alineatul (3) și articolul 11 alineatul (1) din TUE extind această contribuție și la cetățeni și asociațiile reprezentative;

J.  întrucât proiectul de amendamente prevede, de asemenea, garanțiile necesare pentru protecția transparenței, imparțialității, confidențialității și a colegialității, care continuă să se aplice în cazul membrilor Comisiei care sunt candidați;

K.  întrucât proiectul de amendamente obligă președintele Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la măsurile luate pentru a asigura respectarea principiilor independenței, integrității și discreției, consacrate la articolul 245 din TFUE și în Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene, în cazul Comisarilor care candidează în campaniile electorale pentru alegerile europene;

L.  întrucât proiectul de amendamente prevede că membrii Comisiei nu pot utiliza resursele umane sau materiale ale Comisiei pentru activități legate de o campanie electorală;

1.  reamintește că Președintele Comisiei va fi ales de Parlamentul European, la propunerea Consiliului European, luându-se în considerare rezultatele alegerilor europene și după consultări adecvate, precum și că, prin urmare, așa cum a fost cazul în 2014, partidele politice europene trebuie să prezinte candidați cap de listă („Spitzenkandidaten”), pentru a oferi cetățenilor europeni posibilitatea de a alege Președintele Comisiei în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European;

2.  reamintește că acest proces al capetelor de listă reflectă echilibrul interinstituțional dintre Parlament și Consiliul European, conform prevederilor tratatelor; subliniază, în plus, că această etapă suplimentară în consolidarea dimensiunii parlamentare a Uniunii constituie o avansare ireversibilă;

3.  subliniază că, dacă nu aderă la procesul capetelor de listă, Consiliul European riscă și să prezinte Parlamentului European spre aprobare un candidat la funcția de Președinte al Comisiei care nu are o majoritate parlamentară suficientă;

4.  atrage atenția asupra faptului că Parlamentul European este gata să respingă orice candidat, în procedura de investitură a Președintelui Comisiei, care nu a fost desemnat cap de listă în perioada premergătoare alegerilor europene;

5.  consideră că procesul capetelor de listă este, de asemenea, o contribuție la transparență, întrucât candidații la funcția de Președinte al Comisiei sunt făcuți cunoscuți înainte de alegerile europene, mai degrabă decât după acestea, cum era cazul înainte;

6.  subliniază că acest proces stimulează conștiința politică a cetățenilor europeni în perioada premergătoare alegerilor europene și consolidează legitimitatea politică atât a Parlamentului, cât și a Comisiei, prin asigurarea unei legături mai directe între alegerile lor respective și opțiunile electoratului; recunoaște, prin urmare, valoarea adăugată importantă a principiului capului de listă pentru consolidarea caracterului politic al Comisiei Europene;

7.  consideră că legitimitatea politică a Comisiei ar fi consolidată în continuare, dacă mai mulți deputații aleși în Parlamentul European ar fi desemnați ca membri ai Comisiei;

8.  reamintește că, în perioada premergătoare alegerilor europene din 2014, toate partidele politice europene majore și-au însușit procesul capetelor de listă și și-au indicat candidatul pentru funcția de Președinte al Comisiei, iar între candidați a avut loc o dezbatere publică, introducând o practică politică și constituțională care reflectă echilibrul interinstituțional prevăzut în tratate;

9.  consideră că, în 2014, procesul capetelor de listă s-a dovedit a fi un succes, și subliniază faptul că alegerile europene din 2019 vor reprezenta o ocazie de a consolida utilizarea acestei practici;

10.  încurajează partidele politice europene să-și desemneze candidații emblematici printr-o competiție deschisă, transparentă și democratică;

11.  consideră că proiectul de amendamente este conform cu articolul 10 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (7) din TUE și îl salută ca o îmbunătățire ce consolidează procesul electoral democratic de alegere a Președintelui Comisiei;

12.  așteaptă cu interes revizuirea Codului de conduită al membrilor Comisiei Europene, care urmărește să clarifice obligațiile aplicabile membrilor Comisiei, aflați sau nu în funcție; în acest sens, solicită Comisiei să își alinieze proiectul său de decizie din 12 septembrie 2017 privind un Cod de conduită al membrilor Comisiei Europene la opiniile deja exprimate de Parlamentul European și comisiile sale relevante în ceea ce privește, printre altele, perioada de incompatibilitate aplicabilă membrilor Comisiei care au ieșit din funcție, transparența, numirea membrilor Comitetului de etică independent și participarea la campaniile electorale europene;

13.  consideră că este important ca acest cod de conduită să prevadă standarde solide privind transparența, imparțialitatea și garanțiile, pentru a evita orice posibile conflicte de interese ale membrilor Comisiei angajați în campanii electorale;

14.  reamintește în special cererea în ceea ce privește o perioadă de incompatibilitate de trei ani aplicabilă foștilor membri ai Comisiei după încheierea mandatului;

15.  aprobă amendamentele la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, anexate prezentei decizii;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a semna amendamentele împreună cu Președintele Comisiei și de a asigura publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu anexa, Comisiei și, spre informare, Consiliului și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 304, 20.11.2010, p. 47.

(2)

Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2016 intitulată „Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 – Construirea unei Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără” (COM(2016)0710).

(3)

JO C 366, 27.10.2017, p. 7.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0477.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0049.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0358.

(7)

  Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia Consiliului 76/787/CECO, CEE, Euratom (JO L 278, 8.10.1976, p. 1), modificată prin Decizia 93/81/CECO, CEE, Euratom a Consiliului (JO L 33, 9.2.1993, p. 15) și prin Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).


ANEXĂ: Proiect de acord între Parlamentul European și Comisia Europeană privind MODIFICAREA PUNCTULUI 4 DIN ACORDUL CADRU PRIVIND RELAȚIILE DINTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI COMISIA EUROPEANĂ

Acord-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

Amendamentele convenite la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

Textul în vigoare

Modificările propuse

...

...

4. Fiecare membru al Comisiei își asumă responsabilitatea politică pentru acțiunea efectuată în domeniul de care răspunde, fără a aduce atingere principiului colegialității Comisiei.

Președintele Comisiei are întreaga responsabilitate privind identificarea oricărui conflict de interese care i-ar putea împiedica pe membrii Comisiei să se achite de funcțiile care le revin.

De asemenea, președintele Comisiei este responsabil cu privire la orice măsură ulterioară adoptată în astfel de circumstanțe și informează imediat în scris președintele Parlamentului cu privire la aceasta.

Participarea membrilor Comisiei la campanii electorale este reglementată de Codul de conduită al comisarilor.

Membrii Comisiei care participă activ la campanii electorale în calitate de candidați la alegerile în Parlamentul European ar trebui să își ia concediu electoral fără plată, cu începere de la încheierea ultimei perioade de sesiune care precedă alegerile.

Președintele Comisiei informează Parlamentul în timp util cu privire la decizia sa de a acorda acest concediu, indicând, de asemenea, și membrul Comisiei care va prelua portofoliul în cauză pe perioada concediului.

 

4. Fiecare membru al Comisiei își asumă responsabilitatea politică pentru acțiunea efectuată în domeniul de care răspunde, fără a aduce atingere principiului colegialității Comisiei.

Președintele Comisiei are întreaga responsabilitate privind identificarea oricărui conflict de interese care i-ar putea împiedica pe membrii Comisiei să se achite de funcțiile care le revin.

De asemenea, președintele Comisiei este responsabil cu privire la orice măsură ulterioară adoptată în astfel de circumstanțe și informează imediat în scris președintele Parlamentului cu privire la aceasta.

Participarea membrilor Comisiei la campanii electorale este reglementată de Codul de conduită al comisarilor.

Membrii Comisiei pot participa la campanii electorale în calitate de candidați la alegerile în Parlamentul European. Ei pot fi, de asemenea, prezentați de partidele politice europene în capul listei pentru funcția de Președinte al Comisiei („Spitzenkandidat”).

Președintele Comisiei informează Parlamentul în timp util dacă unul sau mai mulți membri ai Comisiei vor candida în campaniile electorale ale alegerilor pentru Parlamentul European, precum și cu privire la măsurile luate pentru a asigura respectarea principiilor independenței, integrității și discreției prevăzute la articolul 245 din TFUE și în Codul de conduită al Comisarilor.

Orice membru al Comisiei care candidează sau care participă la campania electorală dinaintea alegerilor pentru Parlament se angajează să nu adopte, în cursul campaniei electorale, o poziție care nu este în conformitate cu îndatoririle sale de confidențialitate sau care încalcă principiul colegialității.

Niciun membru al Comisiei care candidează sau care participă la campania electorală dinaintea alegerilor pentru Parlamentul European nu poate utiliza resursele umane sau materiale ale Comisiei pentru activități legate de campania electorală.

...

...


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

23.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Pervenche Berès, Rainer Wieland


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

17

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2018Notă juridică