Postup : 2017/2233(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0006/2018

Predkladané texty :

A8-0006/2018

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Hlasovanie :

PV 07/02/2018 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0030

SPRÁVA     
PDF 540kWORD 59k
25.1.2018
PE 615.323v02-00 A8-0006/2018

o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

2017/2233(ACI)

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Esteban González Pons

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: Návrh dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, KTOROU SA MENÍ BOD 4 RÁMCOVEJ DOHODY O VZŤAHOCH MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM A EURÓPSKOU KOMISIOU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

(2017/2233(ACI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 5. októbra 2017,

–  so zreteľom na výmenu listov medzi predsedom a predsedom Komisie, najmä list predsedu Komisie z 2. októbra 2017, ktorým schvaľuje predbežné návrhy, ktoré predložil predseda 7. septembra 2017,

–  so zreteľom na návrhy na zmenu Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(1),

–  so zreteľom na článok 10 ods. 1 a 4 a článok 17 ods. 3 a 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a článok 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 41 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 295 ZFEÚ,

–  so zreteľom na pracovný program Komisie na rok 2017(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2015 o reforme volebného zákona Európskej únie(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2016 o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2017 o transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ(6),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Komisie z 12. septembra 2017 o Kódexe správania členov Európskej komisie, najmä na jeho článok 10 o účasti na európskej politike počas funkčného obdobia,

–  so zreteľom na aktualizovanú štúdiu generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky s názvom Kódex správania komisárov – zvyšovanie efektívnosti a účinnosti,

–  so zreteľom na článok 140 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A8-0006/2018),

A.  keďže v článku 10 ods. 1 ZEÚ sa uvádza, že fungovanie Únie je založené na zastupiteľskej demokracii, a keďže Komisia ako výkonný orgán Únie zohráva pri fungovaní Únie rozhodujúcu úlohu;

B.   keďže článok 10 ods. 3 a článok 11 ZEÚ priznáva občanom Únie právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie;

C.  keďže v článku 17 ods. 3 ZEÚ sa uvádza, že Komisia je pri vykonávaní svojich úloh úplne nezávislá, že členovia Komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti, a že nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry;

D.  keďže účelom návrhov zmien je uplatňovať pri voľbe predsedu Komisie demokratické zásady v súlade s článkom 17 ods. 7 ZEÚ;

E.  keďže návrhy zmien umožňujú členom Komisie kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu bez toho, aby museli odstúpiť;

F.  keďže je bežnou praxou v členských štátoch, že členovia vlády kandidujú vo voľbách do národného parlamentu bez toho, aby museli odstúpiť;

G.  keďže návrhy zmien takisto umožňujú členom Komisie, aby boli vymenovaní európskymi politickými stranami za hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“) na pozíciu predsedu Komisie;

H.  keďže Parlament už žiadal o kodifikáciu postupu navrhovania hlavných kandidátov v revízii Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu(7);

I.  keďže podľa článku 10 ods. 4 ZEÚ politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a keďže článok 10 ods. 3 a článok 11 ods. 1 ZEÚ rozširujú toto ustanovenie na občanov a reprezentatívne združenia;

J.  keďže návrhy zmien takisto poskytujú potrebné záruky na ochranu transparentnosti, nestrannosti, dôvernosti a kolegiality, ktoré sa naďalej uplatňujú na kampaň členov Komisie;

K.  keďže v návrhoch zmien sa stanovuje povinnosť predsedu Komisie informovať Parlament o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad nezávislosti, čestnosti a zdržanlivosti, ktoré sú zakotvené v článku 245 ZFEÚ a v Kódexe správania členov Európskej komisie, keď komisári kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu;

L.  keďže v návrhoch zmien sa stanovuje, že členovia Komisie nemajú na činnosti spojené s volebnou kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie;

1.  pripomína, že predseda Komisie bude volený Európskym parlamentom na základe návrhu Európskej rady s prihliadnutím na výsledok volieb do Európskeho parlamentu a po príslušných konzultáciách a že preto – rovnako ako v roku 2014 – európske politické strany navrhnú hlavných kandidátov, aby dali európskym občanom možnosť rozhodnúť vo voľbách do Európskeho parlamentu, kto by mal byť zvolený za predsedu Komisie;

2.  pripomína, že v postupe navrhovania hlavných kandidátov sa zohľadňuje medziinštitucionálna rovnováha medzi Parlamentom a Európskou radou, ako sa ustanovuje v zmluvách; okrem toho zdôrazňuje, že tento ďalší krok smerom k posilneniu parlamentného rozmeru Únie je zásada, ktorú nemožno zrušiť;

3.  zdôrazňuje, že ak Európska rada nezohľadní postup navrhovania hlavných kandidátov, bude tak riskovať, že kandidát na predsedu Komisie, ktorého predloží Parlamentu na schválenie, nezíska dostatočnú parlamentnú väčšinu;

4.  upozorňuje, že Európsky parlament odmietne každého kandidáta v procese uvádzania do úradu predsedu Komisie, ktorý pred voľbami do Európskeho parlamentu nebol vymenovaný za hlavného kandidáta;

5.  domnieva sa, že postup navrhovania hlavných kandidátov tiež prispieva k transparentnosti, pretože kandidáti na predsedu Komisie sú známi už pred voľbami do Európskeho parlamentu, a nie až po nich, ako to bolo predtým;

6.  poukazuje na to, že postup navrhovania hlavných kandidátov podporuje politickú informovanosť európskych občanov pred voľbami do Európskeho parlamentu a posilňuje politickú legitimitu Parlamentu a Komisie tým, že ich príslušné voľby sú priamejšie prepojené s voľbou voličov; uznáva preto, že zásada navrhovania hlavných kandidátov má významnú pridanú hodnotu z hľadiska posilňovania politickej povahy Komisie;

7.  zastáva názor, že politická legitimita Komisie by sa väčšmi posilnila, ak by za členov Komisie bolo vymenovaných viac zvolených poslancov Európskeho parlamentu;

8.  pripomína, že pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 všetky hlavné európske politické strany prijali postup navrhovania hlavných kandidátov a označili svojho kandidáta na predsedu Komisie a že medzi kandidátmi prebehli verejné diskusie, čím zaviedli ústavnú a politickú prax, ktorá zohľadňuje medziinštitucionálnu rovnováhu stanovenú v zmluvách;

9.  domnieva sa, že postup navrhovania hlavných kandidátov sa ukázal byť úspešným a že voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 budú príležitosťou na upevnenie uplatňovania tohto postupu;

10.  nabáda európskej politické strany, aby nominovali svojich vedúcich kandidátov prostredníctvom otvorenej, transparentnej a demokratickej súťaže;

11.  domnieva sa, že návrhy zmien sú v súlade s článkom 10 ods. 1 a článkom 17 ods. 7 ZEÚ, a víta ich ako zlepšenie, ktorým sa upevňuje demokratický proces voľby predsedu Komisie;

12.  s potešením očakáva dokončenie revízie Kódexu správania členov Európskej komisie, ktorej cieľom je objasniť povinnosti členov Komisie v úrade i mimo neho; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby zosúladila svoj návrh rozhodnutia z 12. septembra 2017 o Kódexe správania členov Európskej komisie so stanoviskami, ktoré už predložil Parlament a jej príslušné výbory, pokiaľ ide okrem iného o obdobie, počas ktorého sa bývalí členovia Komisie musia po ukončení funkčného obdobia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, ďalej o transparentnosť, ustanovenie nezávislého etického výboru a účasť v kampaniach pred voľbami do Európskeho parlamentu;

13.  považuje za dôležité stanoviť v Kódexe správania členov Komisie prísne normy transparentnosti, nestrannosti a záruk s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek možnému konfliktu záujmov členov Komisie zúčastňujúcich sa predvolebných kampaní;

14.  osobitne pripomína svoju žiadosť o stanovenie trojročného obdobia, počas ktorého sa bývalí členovia Komisie musia po ukončení funkčného obdobia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov;

15.  schvaľuje zmeny Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

16.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal zmeny spoločne s predsedom Komisie a zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a prílohu k nemu Komisii a pre informáciu Rade a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.

(2)

Oznámenie Komisie z 25. októbra 2016 s názvom Pracovný program Komisie na rok 2017 – Vytvorenie Európy, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje (COM(2016)0710).

(3)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 7.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0477.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0049.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0358.

(7)

  Akt z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1), zmenený rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).


PRÍLOHA: Návrh dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, KTOROU SA MENÍ BOD 4 RÁMCOVEJ DOHODY O VZŤAHOCH MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM A EURÓPSKOU KOMISIOU

Rámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

Dohodnuté zmeny Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

Platný text

Navrhované zmeny

...

...

4. Bez toho, aby tým bola dotknutá zásada kolegiality Komisie, každý člen Komisie nesie politickú zodpovednosť za činnosť v oblasti svojej pôsobnosti.

Predseda Komisie plne zodpovedá za rozpoznanie akéhokoľvek konfliktu záujmov, kvôli ktorému člen Komisie nemôže vykonávať svoje povinnosti.

Predseda Komisie je rovnako zodpovedný za akékoľvek nasledujúce kroky podniknuté za takýchto okolností a ihneď o tom písomne informuje predsedu Európskeho parlamentu.

Účasť členov Komisie na volebných kampaniach sa riadi Etickým kódexom členov Komisie.

Členovia Komisie, ktorí sa aktívne zúčastňujú na volebných kampaniach ako kandidáti vo voľbách do Európskeho parlamentu, by si mali vziať neplatené volebné voľno s účinnosťou od konca poslednej schôdze pred voľbami.

Predseda Komisie včas informuje Európsky parlament o rozhodnutí udeliť takéto voľno, pričom uvedie, ktorý člen Komisie prevezme príslušné povinnosti počas uvedeného obdobia voľna.

 

4. Bez toho, aby tým bola dotknutá zásada kolegiality Komisie, každý člen Komisie nesie politickú zodpovednosť za činnosť v oblasti svojej pôsobnosti.

Predseda Komisie plne zodpovedá za rozpoznanie akéhokoľvek konfliktu záujmov, kvôli ktorému člen Komisie nemôže vykonávať svoje povinnosti.

Predseda Komisie je rovnako zodpovedný za akékoľvek nasledujúce kroky podniknuté za takýchto okolností a ihneď o tom písomne informuje predsedu Európskeho parlamentu.

Účasť členov Komisie na volebných kampaniach sa riadi Etickým kódexom členov Komisie.

Členovia Komisie sa môžu zúčastňovať na volebných kampaniach ako kandidáti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Takisto ich európske politické strany môžu zvoliť za hlavných kandidátov na pozíciu predsedu Komisie („Spitzenkandidaten“).

Predseda Komisie včas informuje Európsky parlament o tom, či jeden alebo viacerí členovia Komisie budú kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj o opatreniach prijatých na zabezpečenie dodržiavania zásad nezávislosti, čestnosti a zdržanlivosti stanovených v článku 245 ZFEÚ a v Kódexe správania členov Komisie.

Každý člen Komisie, ktorý kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo sa zúčastňuje na volebných kampaniach, sa zaväzuje, že sa počas volebnej kampane zdrží zaujatia takého stanoviska, ktoré by nebolo v súlade s jeho povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo by bolo v rozpore so zásadou kolegiality.

Každý člen Komisie, ktorý kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo sa zúčastňuje na volebných kampaniach, nesmie na činnosti spojené s volebnou kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie.

...

...


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Rainer Wieland


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

17

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 5. februára 2018Právne oznámenie