Förfarande : 2017/2233(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0006/2018

Ingivna texter :

A8-0006/2018

Debatter :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Omröstningar :

PV 07/02/2018 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0030

BETÄNKANDE     
PDF 359kWORD 63k
25.1.2018
PE 615.323v02-00 A8-0006/2018

om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen

(2017/2233(ACI))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Esteban González Pons

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 BILAGA: Förslag till avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen OM ÄNDRING AV PUNKT 4 I RAMAVTALET OM FÖRBINDELSERNA MELLAN EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen

(2017/2233(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av det beslut som antogs av talmanskonferensen den 5 oktober 2017,

–  med beaktande av skriftväxlingen mellan Europaparlamentets talman och kommissionens ordförande, särskilt skrivelsen av den 2 oktober 2017 från den senare, som samtycker till de förslag till ändringar som lagts fram av parlamentets talman den 7 september 2017,

–  med beaktande av förslagen till ändringar av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(1),

–  med beaktande av artikel 10.1 och 10.4, och artikel 17.3 och 17.7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) samt artikel 245 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 295 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av kommissionens arbetsprogram för 2017(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 november 2015 om reformen av vallagen i Europeiska unionen(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 1 december 2016 om kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 september 2017 om öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner(6),

–  med beaktande av utkastet till kommissionens beslut av den 12 september 2017 om en uppförandekod för ledamöter av Europeiska kommissionen, särskilt artikel 10 om deltagande i den europeiska politiken under ämbetstiden,

–  med beaktande av uppdateringen av den studie som gjorts av generaldirektoratet för intern politik med titeln ”The Code of Conduct for Commissioners – improving effectiveness and efficiency”,

–  med beaktande av artikel 140.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8‑0006/2018), och av följande skäl:

A.  I artikel 10.1 i EU-fördraget anges att unionens sätt att fungera bygger på representativ demokrati och att kommissionen i egenskap av unionens verkställande organ spelar en avgörande roll i unionens sätt att fungera.

B.   I artikel 10.3 och artikel 11 i EU-fördraget ges varje unionsmedborgare rätt att delta i unionens demokratiska liv.

C.  I artikel 17.3 i EU-fördraget anges att kommissionen ska fullgöra sina uppgifter med fullständig oavhängighet, att kommissionens ledamöter ska väljas på grundval av sin allmänna duglighet och sitt engagemang för Europa och bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och att de varken får begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå.

D.  Syftet med förslagen till ändringar är att genomföra demokratiska principer i samband med valet av kommissionens ordförande, i enlighet med artikel 17.7 i EU-fördraget.

E.  Förslagen till ändringar gör det möjligt för kommissionens ledamöter att ställa upp i val till Europaparlamentet utan att behöva avgå.

F.  I medlemsstaterna är det gängse praxis att medlemmar av regeringen ställer upp i nationella parlamentsval utan att behöva avgå.

G.  Förslagen till ändringar ger också kommissionsledamöterna tillåtelse att utses av europeiska politiska partier i egenskap av toppkandidater till posten som kommissionens ordförande.

H.  Europaparlamentet har redan begärt att förfarandet med toppkandidater kodifieras i översynen av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet(7).

I.  I enlighet med artikel 10.4 i EU-fördraget ska de politiska partierna på europeisk nivå bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande. I artiklarna 10.3 och 11.1 i EU-fördraget utvidgas detta till att omfatta medborgarna och de representativa sammanslutningarna.

J.  Förslagen till ändringar tillhandahåller också nödvändiga garantier för att värna öppenheten, opartiskheten, sekretessen och kollegialiteten, som ska fortsätta att gälla för kommissionsledamöter som deltar i en valkampanj.

K.  Enligt förslagen till ändringar åligger det kommissionens ordförande att informera parlamentet om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa efterlevnaden av principerna om oberoende, redbarhet och omdöme, enligt artikel 245 i EUF-fördraget och uppförandekoden för ledamöter av Europeiska kommissionen, när kommissionsledamöter ställer upp som kandidater i valkampanjer inför val till Europaparlamentet.

L.  Förslagen till ändringar föreskriver att kommissionsledamöter inte får använda kommissionens personal eller materiella resurser för verksamhet kopplad till en valkampanj.

1.  Europaparlamentet påminner om att kommissionens ordförande kommer att väljas av parlamentet på förslag av Europeiska rådet efter beaktande av valresultatet i valet till Europaparlamentet och efter lämpliga samråd, och parlamentet anser därför att de europeiska politiska partierna ska presentera sina toppkandidater så att EU-medborgarna ges möjlighet att säga sitt om vem som bör väljas till kommissionens ordförande i valet till Europaparlamentet, vilket skedde 2014.

2.  Europaparlamentet erinrar om att förfarandet med toppkandidater återspeglar den interinstitutionella balansen mellan parlamentet och Europeiska rådet i enlighet med fördragen. Parlamentet betonar vidare att detta ytterligare steg för att stärka unionens parlamentariska dimension är en princip som inte kan upphävas.

3.  Europaparlamentet betonar att om förfarandet med toppkandidater inte följs, riskerar även Europeiska rådet att lägga fram en kandidat till posten som kommissionens ordförande för parlamentets godkännande som inte kommer att ha tillräcklig majoritet i parlamentet.

4.  Europaparlamentet varnar för att Europaparlamentet kommer att vara berett att avvisa varje kandidat i förfarandet för utnämningen av kommissionens ordförande som inte utsetts till toppkandidat inför valet till Europaparlamentet.

5.  Europaparlamentet anser att förfarandet med toppkandidater också bidrar till öppenhet, eftersom kandidater till posten som kommissionens ordförande offentliggörs före valet till Europaparlamentet och inte efteråt, vilket var fallet tidigare.

6.  Europaparlamentet understryker att förfarandet med toppkandidater främjar EU-medborgarnas politiska medvetenhet inför valet till Europaparlamentet och stärker både parlamentets och kommissionens politiska legitimitet genom att en mer direkt länk mellan respektive val och väljarnas beslut skapas. Parlamentet framhåller därför det betydande mervärdet av principen med toppkandidater med syftet att förstärka kommissionens politiska karaktär.

7.  Europaparlamentet anser att kommissionens politiska legitimitet skulle kunna stärkas ytterligare om fler valda ledamöter av Europaparlamentet utnämndes till kommissionsledamöter.

8.  Europaparlamentet påminner om att inför valet till Europaparlamentet 2014 ställde alla de stora europeiska politiska partierna sig bakom förfarandet med toppkandidater och angav sina kandidater till posten som kommissionens ordförande, och att även offentliga debatter hölls mellan kandidaterna, vilket ledde till en konstitutionell och politisk praxis som återspeglar den interinstitutionella balans som föreskrivs i fördragen.

9.  Europaparlamentet anser att förfarandet med toppkandidater 2014 visade sig bli en framgång, och betonar att valet till Europaparlamentet 2019 kommer att bli ett tillfälle att befästa bruket av denna praxis.

10.  Europaparlamentet uppmuntrar de europeiska politiska partierna att utse sina toppkandidater i en öppen, transparent och demokratisk konkurrens.

11.  Europaparlamentet anser att förslagen till ändringar är i överensstämmelse med artiklarna 10.1 och 17.7 i EU-fördraget, och välkomnar dem som en förbättring som konsoliderar den demokratiska valprocessen inför valet av kommissionens ordförande.

12.  Europaparlamentet ser fram emot slutförandet av översynen av uppförandekoden för ledamöter av Europeiska kommissionen som har till syfte att klargöra de skyldigheter som gäller för kommissionsledamöter såväl under som efter ämbetstiden. Kommissionen uppmanas i detta avseende att anpassa sitt förslag till beslut av den 12 september 2017 om en uppförandekod för ledamöter av Europeiska kommissionen till de synpunkter som redan framförts av Europaparlamentet och dess ansvariga utskott, bland annat när det gäller en karenstid som tillämpas på tidigare kommissionsledamöter efter att deras uppdrag har upphört, öppenhet, utnämning av en oberoende etikkommitté och deltagande i europeiska valkampanjer.

13.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att förse uppförandekoden för ledamöter av kommissionen med stränga normer om öppenhet, opartiskhet och garantier för att undvika eventuella intressekonflikter för kommissionsledamöter som deltar i en valkampanj.

14.  Europaparlamentet erinrar i synnerhet om sin begäran om en treårig karenstid som tillämpas på tidigare kommissionsledamöter efter att deras uppdrag har upphört.

15.  Europaparlamentet godkänner de ändringar till ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen som bifogas detta beslut.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med kommissionens ordförande underteckna ändringarna och se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut med bilaga till kommissionen och för kännedom till rådet och medlemsstaternas parlament.

(1)

EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

(2)

Meddelande från kommissionen av den 25 oktober 2016 Kommissionens arbetsprogram 2017 – Ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum (COM(2016)0710).

(3)

EUT C 366, 27.10.2017, s. 7.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2016)0477.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2017)0049.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2017)0358.

(7)

Akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1), ändrat genom rådets beslut 93/81/Euratom, EKSG, EEG (EGT L 33, 9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).


BILAGA: Förslag till avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen OM ÄNDRING AV PUNKT 4 I RAMAVTALET OM FÖRBINDELSERNA MELLAN EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

Antagna ändringar till ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

Nuvarande lydelse

Föreslagna ändringar

...

...

4. Varje kommissionsledamot ska ta politiskt ansvar för verksamheten på det område som han eller hon är ansvarig för utan att kommissionens kollegialitetsprincip påverkas.

Kommissionens ordförande ska ha det fulla ansvaret för att avgöra om det finns någon eventuell intressekonflikt som gör det omöjligt för en kommissionsledamot att fullgöra sina uppgifter.

Kommissionens ordförande ska även ansvara för alla eventuella åtgärder som vidtas under sådana omständigheter och omedelbart skriftligen underrätta parlamentets talman om detta.

Kommissionsledamöternas deltagande i valkampanjer regleras i uppförandekoden för kommissionens ledamöter.

Kommissionsledamöter som deltar aktivt i valkampanjer i egenskap av kandidater i val till Europaparlamentet bör ta obetald valledighet med början från utgången av den sista sammanträdesperioden före valet.

Kommissionens ordförande ska i god tid informera parlamentet om sitt beslut att bevilja sådan ledighet och om vilken kommissionsledamot som kommer att ta över berörda ansvarsområden under ledighetsperioden.

 

4. Varje kommissionsledamot ska ta politiskt ansvar för verksamheten på det område som han eller hon är ansvarig för utan att kommissionens kollegialitetsprincip påverkas.

Kommissionens ordförande ska ha det fulla ansvaret för att avgöra om det finns någon eventuell intressekonflikt som gör det omöjligt för en kommissionsledamot att fullgöra sina uppgifter.

Kommissionens ordförande ska även ansvara för alla eventuella åtgärder som vidtas under sådana omständigheter och omedelbart skriftligen underrätta parlamentets talman om detta.

Kommissionsledamöternas deltagande i valkampanjer regleras i uppförandekoden för kommissionens ledamöter.

Kommissionsledamöter får delta i valkampanjer i egenskap av kandidater i val till Europaparlamentet. De får också väljas av europeiska politiska partier i egenskap av toppkandidater till posten som kommissionens ordförande.

Kommissionens ordförande ska i god tid informera parlamentet om huruvida en eller flera kommissionsledamöter kommer att ställa upp som kandidat i valkampanjer inför valet till Europaparlamentet samt om vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa efterlevnaden av principerna om oberoende, redbarhet och omdöme som föreskrivs i artikel 245 i EUF-fördraget och uppförandekoden för kommissionsledamöter.

Varje kommissionsledamot som ställer upp som kandidat eller deltar i valkampanjer inför valet till Europaparlamentet åtar sig att under valkampanjen avstå från att inta en ståndpunkt som inte skulle vara förenlig med dennes sekretesskyldighet eller som skulle kränka kollegialitetsprincipen.

Varje kommissionsledamot som ställer upp som kandidat eller deltar i valkampanjer inför valet till Europaparlamentet får inte använda kommissionens personal eller materiella resurser för verksamhet kopplad till valkampanjen.

...

...


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

23.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pervenche Berès, Rainer Wieland


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

17

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 2 februari 2018Rättsligt meddelande