Процедура : 2017/2054(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0007/2018

Внесени текстове :

A8-0007/2018

Разисквания :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Гласувания :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0029

ДОКЛАД     
PDF 843kWORD 73k
26.1.2018
PE 608.038v02-00 A8-0007/2018

относно състава на Европейския парламент

(2017/2054(INL) – 2017/0900(NLE))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчици: Данута Мария Хюбнер и Педру Силва Перейра

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ I
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ II

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно състава на Европейския парламент

(2017/2054(INL)2017/0900(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 10 от ДЕС(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно състава на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г.(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз и приложеното към нея предложение за решение на Съвета за приемане на разпоредбите за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори(3);

–  като взе предвид Решение 2013/312/EС на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за определяне на състава на Европейския парламент,

–  като взе предвид Споразумението от Разпети петък от 10 април 1998 г.,

–  като взе предвид членове 45, 52 и 84 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A8-0007/2018),

A.  като има предвид, че съставът на Европейския парламент трябва да отговаря на критериите, определени в член 14, параграф 2, алинея първа от ДЕС, а именно броят на представителите на гражданите на Съюза да не надвишава седемстотин и петдесет, плюс председателя, като представителството на гражданите е регресивно пропорционално, с минимален праг от шест представители за държава членка и никоя държава членка не получава повече от деветдесет и шест места;

Б.  като има предвид, че съгласно член 12, параграф 2 от ДЕС Европейският парламент се състои от представители на гражданите на Съюза;

В.  като има предвид, че както в ДЕС, така и в Договора за функционирането на Европейския съюз се подчертава значението на равенството и на равното третиране на гражданите от страна на институциите на Съюза; като има предвид, че е от съществено значение да се засили равнопоставеността на представителството с оглед на повишаването на легитимността на Европейския парламент в качеството му на законодателен орган, представляващ гражданите на Съюза;

Г.  като има предвид, че Европейският парламент разгледа редица поискани от него и предоставени му предложения за постоянна система за разпределяне на местата въз основа математически формули;

Д.  като има предвид, че на 29 март 2017 г. и в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС, Обединеното кралство нотифицира Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз и като има предвид, че двугодишният срок за преговори и сключване на споразумение за оттегляне изтича на 29 март 2019 г., освен ако в съгласие с Обединеното кралство Европейският съвет не реши с единодушие да продължи този срок;

Е.  като има предвид, че освен ако настоящото правно положение не се промени, по време на следващите избори за Европейски парламент през 2019 г. Обединеното кралство вече няма да бъде член на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че в своето предложение за решение на Съвета от 11 ноември 2015 г. за приемане на разпоредбите за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори Европейският парламент излага своята позиция относно установяването на съвместен избирателен район, в който кандидатските листи се оглавяват от кандидата на всяко политическо семейство за поста председател на Комисията;

З.  като има предвид, че няколко държави членки наскоро се обявиха в подкрепа за установяването на съвместен избирателен район, считано от изборите за Европейски парламент през 2019 г.; като има предвид, че за създаването на съвместен избирателен район е необходимо изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, което да бъде прието най-малко една година преди европейските избори, както е предвидено в Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия;

И.  като има предвид, че въвеждането на такъв избирателен район ще допринесе за укрепването на представата за европейско гражданство и ще засили европейския характер на изборите за Европейски парламент;

Й.  като има предвид, че на европейските избори в съвместния избирателен район следва да са допустими като транснационални не само избирателните листи, представени от европейските политически партии, но и избирателни листи, представени от национални политически партии или движения, които не принадлежат към европейска политическа партия и които отговарят на предварително установените европейски критерии;

К.  като има предвид, че в своето предложение от 11 ноември 2015 г. за решение на Съвета за приемане на разпоредбите за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, Европейският парламент поиска въвеждането на задължителен праг за избирателните райони и за държавите членки, представляващи един избирателен район, в които се използва система на листите и в които се разпределят повече от определен брой места; счита, че този праг трябва да се определи, като се вземе предвид новото разпределение на местата;

1.  отбелязва, че настоящото разпределение на местата в Европейския парламент в съответствие с Решение № 2013/312/ЕС на Европейския съвет е приложимо само към парламентарния мандат 2014 – 2019 г.; подчертава следователно, че е необходимо ново решение относно състава на Европейския парламент за парламентарния мандат 2019 – 2024 г.;

2.  отчита факта, че при настоящото разпределение на местата има няколко случая на неспазване от принципа на регресивна пропорционалност, и че следователно то трябва да бъде коригирано за състава на Европейския парламент след следващите европейски избори през 2019 г.;

3.  признава, че редица държави членки считат, че системата на гласуване в Съвета трябва да се вземе предвид при вземането на решение относно разпределението на местата в Европейския парламент;

4.  подчертава, че въпреки че математическите формули показват значителен потенциал за утвърждаване на постоянна система за разпределяне на местата в бъдеще, на този етап е политически неприемливо Парламентът да предложи постоянна система;

5.  отчита факта, че ако настоящото правно положение не се промени, по време на следващите европейски избори през 2019 г. Обединеното кралство вече няма да бъде държава членка;

6.  предлага ново разпределение на местата в Парламента, което да отговаря на критериите, установени в член 14 от Договора за Европейския съюз, което да се прилага, считано от следващите европейски избори през 2019 г.; в случай че гореспоменатото правно положение във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз се промени, разпределението на местата, прилагано по време на парламентарния мандат 2014 – 2019 г., следва да остане приложимо до момента, в който оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз породи правно действие;

7.  подчертава, че местата, които ще бъдат освободени от Обединеното кралство при оттеглянето му от Европейския съюз ще улеснят приемането на ново разпределение на местата в Парламента, при което ще се прилага принципът на регресивната пропорционалност; подчертава освен това, че предложеното ново разпределение ще даде възможност за намаляване на общия брой места в Парламента; отбелязва, че използването на само една малка част от местата, освободени от Обединеното кралство, ще бъде достатъчно, за да се гарантира, че нито една държава членка няма да загуби места, и ще направи възможно разпределянето на значителен брой места за съвместния избирателен район;

8.  подчертава, че намаляването на общия брой на членовете на ЕП ще освободи места за нуждите на евентуални бъдещи разширявания на Европейския съюз и за членовете, избирани от транснационални избирателни листи в съвместен избирателен район;

9.  припомня, че съгласно Споразумението от Разпети петък, хората от Северна Ирландия имат неотменимо право да притежават британско или ирландско гражданство, или и двете, а по силата на правото на ирландско гражданство и право на гражданство на Съюза;

10.  припомня, че дегресивната пропорционалност, съгласно определението в Договорите, се основава на броя на местата по държави членки, а не върху националността на кандидатите;

11.  призовава Съвета бързо да финализира преразглеждането на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори;

12.  подчертава, че реформата на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, предложена от Европейския парламент, ще засили европейския характер на изборите и ще изпрати положителен сигнал за бъдещето на европейския проект;

13.  подчертава, че преразглеждането на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори ще предостави правно основание за установяването на съвместен избирателен район;

14.  счита, че предложеното разпределение, основано на принципите на Договорите, осигурява солидна основа за разработването на метод за определяне на разпределението на местата в бъдеще, който отговаря на критериите на член 14 от ДЕС, и по-специално на принципа на регресивна пропорционалност, и който е справедлив, прозрачен, обективен, съобразен с най-новите демографски промени и разбираем за европейските граждани;

15.  въз основа на своето право на инициатива, определено в член 14, параграф 2 от ДЕС, представя на Европейския съвет приложеното предложение за решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент, подчертава неотложната необходимост от приемането на това решение, за което е необходимо неговото одобрение, така че държавите членки да могат да въведат навреме необходимите национални разпоредби за организирането на европейските избори за парламентарния мандат за периода 2019 – 2024 г.;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложеното към нея предложение за решение на Европейския съвет, заедно с горепосочения доклад на неговата комисия по конституционни въпроси, на Европейския съвет, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Според този член „в рамките на Съюза гражданите се представляват пряко в Европейския парламент“,

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0082.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2015)0395.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Предложение за

Решение на Европейския съвет

за определяне на състава на Европейския парламент

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, параграф 2 от него,

като взе предвид инициативата на Европейския парламент,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1) Член 14, параграф 2, първа алинея от Договора за Европейския съюз определя критериите за състава на Парламента, а именно че броят на представителите на гражданите на Съюза не надхвърля седемстотин и петдесет, плюс председателя, представителството на гражданите е регресивно пропорционално, с минимален праг от шест представители за държава членка и никоя държава членка не получава повече от деветдесет и шест места.

(2)  Член 10 от Договора за Европейския съюз предвижда, inter alia, че функционирането на Съюза се основава на представителната демокрация, при която на равнището на Съюза гражданите се представляват пряко в Европейския парламент, а държавите членки се представляват в Съвета от техните правителства, които от своя страна са демократично отговорни пред националните си парламенти или пред гражданите си. Следователно член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно състава на Европейския парламент се прилага в контекста на по-широката институционална уредба, установена в Договорите, която включва също разпоредбите относно процедурата на вземане на решения в Съвета.

(3)  Трябва да се предостави подходящо правно основание за съвместен избирателен район, обхващащ цялата територия на Съюза, с решение на Съвета за приемане на разпоредбите за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, с което да се установят, в съответствие с член 223, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, условията за сформирането на такъв съвместен избирателен район;

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

При прилагането на разпоредбите на член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, се спазват следните принципи:

при разпределянето на местата в Европейския парламент се използва в пълна степен минималният и максималният праг за всяка държава членка, определени в Договора за Европейския съюз, за да отрази възможно най-точно числеността на населението на съответните държави членки;

–  регресивната пропорционалност се определя както следва: съотношението между населението и броя на местата, определени за всяка държава членка, преди да се закръглят на цели числа, варира в зависимост от съответното население, така че всеки член на Европейския парламент от държава членка с по-многобройно население да представлява повече граждани, отколкото всеки член от държава членка с по-малобройно население, и обратно, колкото по-многобройно е населението на дадена държава членка, толкова по-голям да бъде броят на местата, на които тя има право.

  разпределението на местата трябва да отразява демографското развитие в държавите членки.

Член 2

  Общото население на държавите членки се изчислява от Комисията (Евростат) въз основа на последните данни, предоставени от държавите членки, и в съответствие с метод, определен с Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета(1).

Член 3

1. За парламентарния мандат 2019 – 2024 г. броят на представителите в Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, се определя, както следва:

Белгия

21

България

17

Чешка република

21

Дания

14

Германия

96

Естония

7

Ирландия

13

Гърция

21

Испания

59

Франция

79

Хърватия

12

Италия

76

Кипър

6

Латвия

8

Литва

11

Люксембург

6

Унгария

21

Малта

6

Нидерландия

29

Австрия

19

Полша

52

Португалия

21

Румъния

33

Словения

8

Словакия

14

Финландия

14

Швеция

21

2. В случай обаче че Обединеното кралство продължава да е държава членка на Съюза в началото на парламентарния мандат 2019 – 2024 г., броят на представителите в Европейския парламент за всяка държава членка, които встъпват в длъжност, е предвиденият в член 3 на Решение № 2013/312/ЕС(2) на Европейския съвет до момента, в който оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз не породи правно действие.

След като оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза породи правно действие, броят на представителите в Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, е посоченият в параграф 1 от настоящия член.

Представителите в Европейския парламент, които заемат допълнителните места в резултат на разликата между броя на местата, разпределени за тази държава членка съгласно първа и втора алинея от настоящия параграф, заемат своето място в Парламента по едно и също време.

Член 4

След влизането в сила на подходящото правно основание за транснационални листи, се установява съвместен избирателен район, обхващащ цялата територия на Съюза. Условията на този избирателен район се определят в решението на Съвета за приемане на разпоредбите за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори.

Но в случай че Обединеното кралство продължава да е държава членка на Съюза в началото на парламентарния мандат 2019 – 2024 г., и ако в Европейския парламент има представители, избрани с транснационални листи, те заемат своето място след като оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза породи правно действие.

Броят на представителите, избрани в съвместния избирателен район, се определя въз основа на броя на държавите членки.

Член 5

Достатъчно време преди началото на парламентарния мандат 2024 – 2029 г. в съответствие с член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз Европейският парламент представя на Европейския съвет предложение за актуализиран метод за разпределяне на местата.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в ... на ... година.

За Европейския съвет

Председател

.

(1)

Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно европейската демографска статистика (ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 39).

(2)

Решение 2013/312/ЕС на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за определяне на състава на Европейския парламент (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 57).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Разпределението на местата в Парламента е политически чувствителен въпрос, тъй като има пряко отражение върху представителството на гражданите в единствената европейска институция, чиито членове се избират пряко. Във връзка с това е изключително важно да се гарантира, че съставът на Европейския парламент се определя въз основа на честни, прозрачни, обективни, устойчиви и справедливи принципи.

Разпределението на местата в Европейския парламент трябва да спазва общите разпоредби на член 14 от Договора за Европейския съюз. Тези разпоредби засягат общия брой на членовете на Парламента, максималния и минималния брой места, разпределени на всяка държава членка, както и задължителното съответствие на разпределението на местата с принципа на регресивна пропорционалност. Този принцип е определен понастоящем в Решение 2013/312/EС на Европейския съвет.

Настоящото разпределение на местата в Парламента спазва само частично принципа на регресивна пропорционалност, определен във вторичното законодателство. Настоящото разпределение беше прието като „прагматично решение“, предназначено също да компенсира частично дисбалансите, произтичащи от действащата система на гласуване в Съвета. През 2013 г. това прагматично решение се основаваше на принципа, че „никой не печели и никой не губи повече от едно място“ в резултат на постигнатия тогава политически компромис. Този политически компромис означаваше, че в някои случаи членове на Европейския парламент от държави членки с по-малобройно население ще представляват повече граждани на член на ЕП, отколкото колегите си от държавите членки с по-многобройно население(1). Това противоречи на принципа на регресивна пропорционалност във вида, в който е определен понастоящем.

Европейският парламент винаги е придавал голямо значение на необходимостта да се обмисли утвърждаването на система за разпределяне на местата едновременно с преразглеждане на системата за гласуване в Съвета, с цел да се гарантира междуинституционален баланс(2). Този въпрос е засегнат в Решение 2013/312/EС от на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. относно състава на Парламента. Трябва да се отбележи обаче, че една промяна на правилата за гласуване в Съвета би наложила изменение на Договорите.

През изминалите години всеки път преди провеждането на европейски избори Парламентът признаваше значението на една постоянна система за справедливото, обективно и прозрачно(3) разпределение на своите места, в съответствие с разпоредбите на Договорите. В това отношение Парламентът се стремеше да определи подходящ метод, като възложи няколко проучвания за анализ на различни математически модели за разпределянето на своите места. Въпреки това все още не е въведена в действие постоянна система.

В своята Резолюция от 13 март 2013 г. относно състава на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г.(4)Парламентът се ангажира да предложи система за разпределянето на своите места. Идеята беше възприета от Европейския съвет в член 4 от неговото Решение от юни 2013 г. за определяне на състава на Европейския парламент(5) (което беше одобрено от Парламента). В това решение на Парламента беше възложено да представи до края на 2016 г. предложение за определянето на „... система, която ще позволи в бъдеще, всеки път преди нови избори за Европейски парламент да бъде осъществявано [...] преразпределение на местата между държавите членки...“. Поради непреодолими политически причини, свързани с референдума в Обединеното кралство на 23 юни 2016 г., Парламентът не успя да изготви предложение преди края на 2016 г., както изисква решението на Европейския съвет.

Докладчиците разгледаха известен брой предложения за постоянна система за разпределяне на местата в Парламента, основана на математически формули(6). Сред предложенията, които в най-голяма степен изпълняваха всички критерии, беше методът FPS (Fix, Proportional to population and Square root to population – фиксиран брой, пропорционален на населението, и корен квадратен от населението). Той води до интересни резултати, които заслужават допълнителен анализ и които следва да бъдат взети под внимание при бъдещото разпределение на местата след изборите през 2024 г.

Въпреки че тази и други формули отговарят на формалните условия, необходими за постигане на състав на Парламента, който отговаря напълно на изискванията на член 14, параграф 2 от Договора за ЕС, те не предлагат решение, което освен това да е политически приемливо в дългосрочен план, както и в настоящия контекст. Настоящият политически контекст силно затруднява възприемането на постоянна система за разпределяне на местата в Парламента в момента. Политическата несигурност се усложнява допълнително от правната несигурност вследствие на задействането на член 50 от страна на Обединеното кралство. Още повече поради факта, че процедурата за финализиране на решението на Европейския съвет в приложението към настоящата резолюция трябва да приключи до лятото на 2018 г. поради правни ограничения в някои държави членки. Към този момент оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС все още няма да е приключило. Поради това на този етап е невъзможно от правна и от политическа гледна точка да се предложи постоянна система за разпределяне на местата в Парламента.

Освен това, тъй като Парламентът вече подчерта значението на връзката между една постоянна система за разпределяне на местата и преразглеждането на системата за гласуване в Съвета, което не може да се осъществи без преразглеждане на Договорите, докладчиците считат, че установяването на система следва да бъде отложено за момент, когато политическият контекст позволява цялостно обсъждане на междуинституционалния баланс.

Предложение на докладчиците: решение, основаващо се на принципи

Докладчиците представят проект на решение на Европейския съвет относно състава на Парламента, който съдържа справедливо, обективно и основаващо се на ясни принципи разпределение на местата между държавите членки. Като вземат предвид необходимостта държавите членки да разполагат, достатъчно време преди изборите, с правна сигурност по отношение на броя на представителите, които трябва да бъдат избрани за парламентарния мандат за периода 2019 – 2024 г., докладчиците предлагат да се запази действащото понастоящем разпределение на местата за периода, докато Обединеното кралство продължава да бъде държава – членка на Съюза. След като Обединеното кралство се оттегли от Съюза официално и законно, ще влезе в сила новото разпределение.

Новото разпределение се основава на три принципа:

1.  зачитане на принципа на регресивна пропорционалност, съгласно с изискванията на член 14 на ДЕС,

2.  без загуба на места за държавите членки,

3.  минимално преразпределение на местата, освободени вследствие на излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Предложеното решение е осъществим вариант в настоящия политически контекст и изцяло зачита трите горепосочени принципа и всички критерии, изброени в член 14 от ДЕС. Предложението на докладчиците използва минимален брой от местата на Обединеното кралство, които ще бъдат освободени след като оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС стане факт формално и от правна гледна точка, като по този начин броят на членовете на ЕП ще стане 705. Това означава, че 46 места остават на разположение за евентуални бъдещи разширявания или ще се използват частично за съвместния избирателен район.

Освен това новото разпределение въз основа на принципи поправя всички нарушения на принципа на регресивна пропорционалност, без това да води до загуба на места за държавите членки, като в същото време намалява състава на Парламента.

В приложение I е показано как предложението на докладчиците се отразява върху разпределението на местата между държавите членки. По-конкретно то доказва, че предложеното решение е в съответствие с принципа на регресивна пропорционалност, като изпълнява следните два критерия:

(1)  държавите с по-малобройно население не получават повече места от държавите с по-многобройно население,

(2)  съотношението население/места се повишава с нарастване на населението преди закръгляването на цели числа.

Що се отнася до въпроса за съвместния избирателен район, докладчиците подчертават, че той следва да бъде решен в рамките на реформата на европейското избирателно право. В Резолюцията на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз се представя възможността за установяване на съвместен избирателен район, в който кандидатските листи се оглавяват от кандидата на всяко политическо семейство за поста председател на Комисията. Поради това, след като бъде прието правното основание, следва да се разгледа въпросът за създаването на съвместен избирателен район и за заделянето на част от местата в Парламента за тази цел.

(1)

Членовете на Европейския парламент от Франция, Обединеното кралство и Испания представляват повече граждани отколкото членовете от Германия, нидерландските членове представляват повече граждани отколкото румънските си колеги, членовете на ЕП от Швеция и Австрия представляват повече граждани от унгарските членове, датските представляват повече граждани отколкото българските, а ирландските повече от словашките.

(2)

Този въпрос е изтъкнат в резолюции P6_TA(2007)0429 и P7_TA-PROV(2014)0082 на Парламента.

(3)

The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament (Докладна записка относно разпределението на местата в Европейския парламент между държавите членки)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/432760/IPOL-AFCO_NT(2011)432760_EN.pdf и In-depth analysis on the „Reform of the European Parliament: composition, procedure and legitimacy“ (Задълбочен анализ на изборната реформа на Европейския парламент: състав, процедура и легитимност): http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf

(4)

P6_TA (2013) 0082

(5)

Решение на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за определяне на състава на Европейския парламент.

(6)

Задълбочен анализ на състава на Парламента, Тематична група C, PE583.117 и предложенията относно метода FPS на проф. Викториано Рамирес Гонсалес и решението за „състав от 700 без загуба“ (700 No-loss Composition), предложено от проф. Гримет, проф. Пукелсхайм, проф. Рамирес Гонсалес, проф. Сломчински и проф. Жичковски


ПРИЛОЖЕНИЕ

Основано на принципи решение за разпределението на местата в Европейския парламент за парламентарния мандат за 2019 – 2024 г.:

 

Население през 2017 г.(1)

Настоящо разпределение на местата

Население/членове на ЕП

Ново разпределение

Население/членове на ЕП

Германия

82064489

96

854838

96

854838

Франция

66661621

74

900833

79

854636

Обединено кралство

65341183

73

895085

 

 

Италия

61302519

73

839761

76

806612

Испания

46438422

54

859971

59

800662

Полша

37967209

51

744455

52

744455

Румъния

19759968

32

617499

33

617499

Нидерландия

17235349

26

662898

29

615548

Белгия

11289853

21

537612

21

537612

Гърция

10793526

21

513977

21

513977

Чешка република

10445783

21

497418

21

497418

Португалия

10341330

21

492444

21

492444

Унгария

9830485

21

468118

21

468118

Швеция

9998000

20

499900

21

476095

Австрия

8711500

18

483972

19

458500

България

7153784

17

420811

17

420811

Дания

5700917

13

438532

14

407208

Финландия

5465408

13

420416

14

390386

Словакия

5407910

13

415993

14

386279

Ирландия

4664156

11

424014

13

358781

Хърватия

4190669

11

380970

12

349222

Литва

2888558

11

262596

11

262596

Словения

2064188

8

258024

8

258024

Латвия

1968957

8

246120

8

246120

Естония

1315944

6

219324

7

187992

Кипър

848319

6

141387

6

141387

Люксембург

576249

6

96042

6

96042

Малта

434403

6

72401

6

72401

ОБЩО

510860699

751

 

705

 

(1)

Установено с Решение (EС, Евратом) 2016/2353 на Съвета.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО (23.1.2018)

внесено съгласно член 52а, параграф 4 от Правилника за дейността

Кажимеж Уяздовски от името на групата ECR

Не сме съгласни с решението да се преразпределят местата след излизането на Обединеното кралство от ЕС. ЕП губи огромна възможност за намаляване на броя на своите членове до 678. Един по-малък Европейски парламент ще бъде по-ефективен и намаляването на бюджета ще бъде високо оценено от гражданите. Освен това авторите на доклада, за разлика от предходните резолюции на ЕП, не представят обективни критерии за новото разпределение и следователно разпределението на местата е произволно.

ECR се противопоставя също така на призивите за бъдещо съставяне на транснационална листа. Транснационалните членове на ЕП, които ще бъдат извън традиционните граници на избирателните райони, само ще накарат гражданите на ЕС да се чувстват още по-отдалечени от ЕС. Наивно е да се очаква, че това ще повиши отчетността и участието в европейските избори, когато за съжаление ще се получи точно обратното.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Pervenche Berès, Roberto Gualtieri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Rainer Wieland


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ I

относно проекта за предложение за решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент

21

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

ENF

Georg Mayer

NI

Diane James

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ II

относно проекта на предложение за резолюция на Европейския парламент

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

ENF

Georg Mayer

NI

Diane James

1

0

PPE

Markus Pieper

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 1 февруари 2018 г.Правна информация