Διαδικασία : 2017/2054(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0007/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0007/2018

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0029

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 754kWORD 71k
26.1.2018
PE 608.038v02-00 A8-0007/2018

σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(2017/2054(INL) – 2017/0900(NLE))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητές: Danuta Maria Hübner και Pedro Silva Pereira

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(2017/2054(INL)2017/0900(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της ΣΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όψει των εκλογών το 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, της 10ης Απριλίου 1998,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 45, 52 και 84 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0007/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εκπροσώπηση αυτή να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι βουλευτών ανά κράτος μέλος και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕ και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν έμφαση στη σημασία που έχει η ισότητα και η ίση μεταχείριση των πολιτών από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ισότητα στην εκπροσώπηση προκειμένου να αυξηθεί η νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως νομοθετικό όργανο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε σειρά προτάσεων για την καθιέρωση μόνιμου συστήματος για την κατανομή των εδρών του, βάσει μαθηματικών τύπων που εκπονήθηκαν κατ’ εντολή του και υποβλήθηκαν σε αυτό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαρτίου 2017 και σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η διετής προθεσμία για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας αποχώρησης λήγει στις 29 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την προθεσμία αυτή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η τρέχουσα νομική κατάσταση μεταβληθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το χρόνο διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το 2019·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πρότασή του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, ανέπτυξε τη θέση του σχετικά με τη δημιουργία μίας κοινής εκλογικής περιφέρειας, στην οποία επικεφαλής των ψηφοδελτίων θα είναι ο υποψήφιος που προτείνει κάθε πολιτική οικογένεια για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη έχουν πρόσφατα εκφράσει την υποστήριξή τους στη δημιουργία μιας κοινής εκλογικής περιφέρειας, αρχής γενομένης από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι προϋπόθεση για την καθιέρωση μιας ενιαίας εκλογικής περιφέρειας αποτελεί η τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπως ορίζεται στον κώδικα ορθής πρακτικής σε εκλογικά θέματα της Επιτροπής της Βενετίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση μιας τέτοιας εκλογικής περιφέρειας θα ενίσχυε την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και θα ενδυνάμωνε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να γίνονται δεκτά ως διεθνικά ψηφοδέλτια στην κοινή εκλογική περιφέρεια, όχι μόνον τα ψηφοδέλτια που υποβάλλονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αλλά και τα ψηφοδέλτια που υποβάλλονται από εθνικά πολιτικά κόμματα ή κινήματα που δεν συνδέονται με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με εκ των προτέρων καθορισμένα ευρωπαϊκά κριτήρια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην από 11 Νοεμβρίου 2015 πρότασή του για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού κατώτατου ορίου για τις εκλογικές περιφέρειες και τα κράτη μέλη που αποτελούν μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, τα οποία εφαρμόζουν σύστημα λίστας και που αριθμούν έδρες που υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό εδρών· θεωρεί ότι το όριο αυτό πρέπει να καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατανομή των εδρών·

1.  διαπιστώνει ότι η τρέχουσα κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως καθορίστηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2013/312/ΕΕ, ισχύει μόνο κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019· τονίζει, συνεπώς, ότι απαιτείται νέα απόφαση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024·

2.  αναγνωρίζει ότι με την ισχύουσα κατανομή των εδρών δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας και ότι, ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να διορθωθεί όσον αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης πριν από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές το 2019·

3.  αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη εκτιμούν ότι το σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των αποφάσεων για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  τονίζει ότι, παρά τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν οι μαθηματικοί τύποι για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος για την κατανομή εδρών στο μέλλον, είναι πολιτικά επισφαλές το να προτείνει το Κοινοβούλιο ένα μόνιμο σύστημα στο παρόν στάδιο·

5.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι, εάν η τρέχουσα νομική κατάσταση δεν μεταβληθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος κατά τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το 2019·

6.  προτείνει να εφαρμοστεί από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές το 2019 μια νέα κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 14 της ΣΕΕ· σε περίπτωση που μεταβληθεί η προαναφερθείσα νομική κατάσταση σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατανομή των εδρών που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019 θα πρέπει να ισχύει έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή·

7.  υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα διέπεται από την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας· υπογραμμίζει εξάλλου ότι με την προτεινόμενη νέα κατανομή θα μειωθεί ο αριθμός των μελών του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι η χρήση μικρού αριθμού εδρών που θα εκκενώσει το Ηνωμένο Βασίλειο επαρκεί για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει απώλεια εδρών για κάποιο κράτος μέλος και επιτρέπει να διατεθεί σημαντικός αριθμός εδρών στην κοινή εκλογική περιφέρεια·

8.  υπογραμμίζει ότι με τη μείωση του μεγέθους του Κοινοβουλίου θα αποδεσμευόταν ικανός αριθμός εδρών ώστε να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες μελλοντικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εκλέγονται βουλευτές με διεθνικά ψηφοδέλτια σε κοινή εκλογική περιφέρεια·

9.  επισημαίνει ότι, δυνάμει της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν εγγενές δικαίωμα να κατέχουν τη βρετανική ή την ιρλανδική ιθαγένεια ή και τις δύο, και, ότι δυνάμει του δικαιώματός τους στην ιρλανδική ιθαγένεια, έχουν επίσης δικαίωμα στην ιθαγένεια της Ένωσης·

10.  επισημαίνει ότι η φθίνουσα αναλογικότητα, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, βασίζεται στον αριθμό των εδρών ανά κράτος μέλος και όχι στην εθνικότητα των υποψηφίων·

11.  καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει με ταχύτητα την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία·

12.  υπογραμμίζει ότι με την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των εκλογών και θα αποσταλεί ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

13.  υπογραμμίζει ότι με την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία δημιουργείται η νομική βάση για τη σύσταση κοινής εκλογικής περιφέρειας·

14.   θεωρεί ότι η προτεινόμενη κατανομή με βάση τις αρχές των Συνθηκών αποτελεί σταθερό θεμέλιο για μια μέθοδο κατανομής των εδρών στο μέλλον που ικανοποιεί τα κριτήρια του άρθρου 14 της ΣΕΕ, και ιδίως την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, και είναι δίκαιη, διαφανής, αντικειμενική και συμβατή με τις πιο πρόσφατες δημογραφικές αλλαγές και κατανοητή από τους ευρωπαίους πολίτες·

15.  υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του δικαιώματος πρωτοβουλίας που διαθέτει και το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2 της ΣΕΕ· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εκδοθεί η απόφαση αυτή, για την οποία απαιτείται η έγκρισή του, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να θεσπίσουν εγκαίρως τις απαραίτητες εθνικές διατάξεις που θα τους επιτρέψουν να διοργανώσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι «οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0082.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0395


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση

απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τα κριτήρια για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εν λόγω εκπροσώπηση να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος μέλος, και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.

(2)  Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία με τους πολίτες να εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εκπροσωπούνται από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες με τη σειρά τους είναι δημοκρατικά υπόλογες έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων ή των πολιτών τους, στο Συμβούλιο. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζεται επομένως στο πλαίσιο των ευρύτερων ρυθμίσεων για τα θεσμικά όργανα που καθορίζονται στις Συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τις διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο.

(3)  Η κατάλληλη νομική βάση για μια κοινή εκλογική περιφέρεια που περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης θα πρέπει να ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία θα ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους όρους για τη σύσταση της κοινής εκλογικής περιφέρειας·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν οι εξής αρχές:

η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί πλήρως τα ελάχιστα και μέγιστα όρια ανά κράτος μέλος που ορίζει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν πιστότερα το μέγεθος του πληθυσμού των κρατών μελών,

–  η φθίνουσα αναλογικότητα ορίζεται ως εξής: ο λόγος μεταξύ του πληθυσμού και του αριθμού των εδρών κάθε κράτους πριν τη στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς διαφοροποιείται αναλόγως του πληθυσμού τους, κατά τρόπον ώστε οι βουλευτές από πολυπληθέστερες χώρες να εκπροσωπούν περισσότερους πολίτες από ό,τι εκείνοι που προέρχονται από χώρες με μικρότερο πληθυσμό, αλλά και αντιστρόφως, ώστε όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερο δικαίωμα να έχει σε μεγάλο αριθμό εδρών·

  η κατανομή των εδρών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές εξελίξεις στα κράτη μέλη.

Άρθρο 2

  Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών υπολογίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) βάσει των πλέον πρόσφατων δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με μέθοδο που καθιερώθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1).

Άρθρο 3

1. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εκλεγούν σε κάθε κράτος μέλος για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 ορίζεται ως εξής:

Βέλγιο

21

Βουλγαρία

17

Τσεχική Δημοκρατία

21

Δανία

14

Γερμανία

96

Εσθονία

7

Ιρλανδία

13

Ελλάδα

21

Ισπανία

59

Γαλλία

79

Κροατία

12

Ιταλία

76

Κύπρος

6

Λετονία

8

Λιθουανία

11

Λουξεμβούργο

6

Ουγγαρία

21

Μάλτα

6

Κάτω Χώρες

29

Αυστρία

19

Πολωνία

52

Πορτογαλία

21

Ρουμανία

33

Σλοβενία

8

Σλοβακία

14

Φινλανδία

14

Σουηδία

21

2. Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε κράτους μέλους που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους είναι αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 2013/312/ΕΕ(2) του Συμβουλίου έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή·

Όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή, ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν εκλεγεί σε κάθε κράτος μέλος είναι αυτός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Οι αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι πληρούν τις πρόσθετες έδρες που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των εδρών που κατέχει το εν λόγω κράτος μέλος κατά την έννοια του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα·

Άρθρο 4

Μετά την έναρξη ισχύος της κατάλληλης νομικής βάσης για διεθνικά ψηφοδέλτια, δημιουργείται μία κοινή εκλογική περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία της κοινής αυτής εκλογικής περιφέρειας θα θεσπισθούν σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, και εάν υπάρχουν αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγονται με διακρατικά ψηφοδέλτια, αυτοί καταλαμβάνουν την έδρα τους μόνο αφότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγονται στην κοινή εκλογική περιφέρεια ορίζεται με βάση τον αριθμό των κρατών μελών.

Άρθρο 5

Εν ευθέτω χρόνω πριν την έναρξη κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2029 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόταση για μια επικαιροποιημένη κατανομή των εδρών.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε στις...

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

.

(1)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 39).

(2)

Απόφαση αριθ. 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 57).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο αποτελεί πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα, δεδομένου ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στην εκπροσώπηση των πολιτών στο μόνο άμεσα εκλεγμένο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ύψιστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζεται σε δίκαιες, διαφανείς, αντικειμενικές, βιώσιμες και ισόρροπες αρχές.

Η κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές του άρθρου 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διατάξεις αυτές αφορούν το μέγεθος του Κοινοβουλίου, καθώς και τον μέγιστο και τον ελάχιστο αριθμό εδρών που κατανέμονται σε κάθε κράτος μέλος, και ορίζουν ότι οι έδρες πρέπει να κατανέμονται σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας. Επί του παρόντος, η εν λόγω αρχή ορίζεται στην απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με την τρέχουσα κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο τηρείται μόνο εν μέρει η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας που προβλέπεται στο παράγωγο δίκαιο. Η παρούσα κατανομή έχει υιοθετηθεί ως «ρεαλιστική λύση» και επιπλέον σχεδιάστηκε κατά τρόπο που να αντισταθμίζει τις ανισορροπίες που προκαλούνται από το σημερινό σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο. Το 2013, αυτή η ρεαλιστική λύση βασίστηκε στην αρχή σύμφωνα με την οποία «κανένα κράτος δεν κερδίζει και κανένα δεν χάνει περισσότερες από μία έδρες» ως αποτέλεσμα του συμβιβασμού που επετεύχθη. Αυτός ο πολιτικός συμβιβασμός είχε ως αποτέλεσμα οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από κράτη μέλη με μικρότερο πληθυσμό να εκπροσωπούν μερικές φορές περισσότερους πολίτες ανά βουλευτή σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους από σχετικά πιο πολυπληθή κράτη μέλη(1). Η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας όπως ορίζεται σήμερα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδιδε πάντα μεγάλη προσοχή στην ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο να θεσπιστεί ένα σύστημα για την κατανομή των εδρών σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοργανική ισορροπία(2). Το εν λόγω ζήτημα εξετάζεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη σύνθεση του Κοινοβουλίου (2013/312/ΕΕ). Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η τροποποίηση των κανόνων ψηφοφορίας στο Συμβούλιο θα απαιτούσε την τροποποίηση των Συνθηκών.

Το Κοινοβούλιο πάντοτε αναγνώριζε τη σημασία ενός μόνιμου συστήματος για τη δίκαιη, αντικειμενική και διαφανή(3) κατανομή των εδρών του, πριν από κάθε διενέργεια νέων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στις Συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, επεδίωξε να βρει κατάλληλη μέθοδο, αναθέτοντας διάφορες μελέτες για την εξέταση μιας σειράς μαθηματικών μοντέλων για την κατανομή των εδρών του. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή μόνιμο σύστημα.

Στο ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014(4), το Κοινοβούλιο ανέλαβε να προτείνει ένα σύστημα για την κατανομή των εδρών του. Η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο άρθρο 4 της απόφασής του με ημερομηνία Ιουνίου 2013 για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(5) (στην οποία το Κοινοβούλιο έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του). Η εν λόγω απόφαση δέσμευε το Κοινοβούλιο να υποβάλει, έως το τέλος του 2016, πρόταση για τον καθορισμό «...ενός συστήματος το οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, πριν από κάθε διενέργεια νέων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των κρατών μελών...». Για επιτακτικούς πολιτικούς λόγους που συνδέονται με το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου, της 23ης Ιουνίου 2016, το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να εκπονήσει την πρόταση πριν από τα τέλη του 2016, όπως απαιτούσε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι εισηγητές εξέτασαν σειρά προτάσεων για ένα μόνιμο σύστημα για την κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο βάσει μαθηματικών τύπων(6). Μεταξύ των προτάσεων που πληρούσαν περισσότερο όλα τα κριτήρια ήταν και η μέθοδος FPS (Fix, Proportional to population and Square root to population - Σταθερή, αναλογική προς τον πληθυσμό και τετραγωνική ρίζα του πληθυσμού). Από τη μέθοδο αυτή προκύπτουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την μελλοντική κατανομή των εδρών από τις εκλογές του 2024 και εφεξής.

Ενώ η μέθοδος αυτή και άλλοι μαθηματικοί τύποι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση του Κοινοβουλίου τηρουμένων πλήρως των απαιτήσεων του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, δεν παρέχουν λύση που να είναι και πολιτικά αποδεκτή τόσο μακροπρόθεσμα όσο και στο υφιστάμενο πλαίσιο. Το υφιστάμενο πολιτικό πλαίσιο καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ανάληψη στο παρόν στάδιο δέσμευσης για την καθιέρωση μόνιμου συστήματος για την κατανομή των εδρών του Κοινοβουλίου. Η πολιτική αβεβαιότητα εντείνεται περαιτέρω λόγω της ανασφάλειας δικαίου που απορρέει από την ενεργοποίηση του άρθρου 50 από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τούτο ισχύει ιδίως διότι η διαδικασία για την οριστικοποίηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2018, εξαιτίας νομικών περιορισμών σε ορισμένα κράτη μέλη. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως τότε. Συνεπώς, είναι νομικά και πολιτικά ανέφικτο να προταθεί σε αυτό το στάδιο ένα μόνιμο σύστημα για την κατανομή των εδρών του Κοινοβουλίου.

Επιπλέον, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη υπογραμμίσει την σημασία της σχέσης μεταξύ ενός μόνιμου συστήματος για την κατανομή των εδρών του και της αναθεώρησης του συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς αναθεώρηση των Συνθηκών, οι εισηγητές θεωρούν ότι η καθιέρωση ενός τέτοιου συστήματος θα πρέπει να μετατεθεί σε χρονική στιγμή κατά την οποία το πολιτικό πλαίσιο θα είναι ώριμο για μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τη διοργανική ισορροπία.

Πρόταση των εισηγητών: μια λύση βάσει αρχών

Οι εισηγητές υποβάλλουν σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, στο οποίο προβλέπεται μια δίκαιη, αντικειμενική και βασισμένη σε σαφείς αρχές κατανομή των εδρών μεταξύ των κρατών μελών. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου για τα κράτη μέλη όσον αφορά τον αριθμό των αντιπροσώπων που θα εκλέξουν για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024, και μάλιστα αρκετά πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, οι εισηγητές προτείνουν να διατηρηθεί η επί του παρόντος ισχύουσα κατανομή εδρών για όσο διάστημα το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της Ένωσης. Η νέα κατανομή θα αρχίσει να ισχύει αφού το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει τυπικώς και νομικώς από την Ένωση.

Η εν λόγω νέα κατανομή βασίζεται σε τρεις αρχές:

1.  Τηρείται η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, όπως απαιτείται από το άρθρο 14 της ΣΕΕ

2.  Κανένα κράτος μέλος δεν χάνει έδρες

3.  Ανακατανέμονται ελάχιστες έδρες από αυτές που χηρεύουν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Η προτεινόμενη λύση αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στο τρέχον πολιτικό πλαίσιο και συνάδει πλήρως με τις τρεις προαναφερθείσες αρχές, ενώ πληροί όλα τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 14 της ΣΕΕ. Η πρόταση των εισηγητών προβλέπει τη διατήρηση ελάχιστων εδρών από αυτές που χηρεύουν αφού ολοκληρωθεί τυπικώς και νομικώς η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, με αποτέλεσμα ο αριθμός των βουλευτών του ΕΚ να μειωθεί στους 705. Τούτο σημαίνει ότι θα παραμείνουν διαθέσιμες 46 έδρες για το ενδεχόμενο μελλοντικών διευρύνσεων ή για να καταληφθούν εν μέρει από βουλευτές που θα εκλέγονται σε μια κοινή εκλογική περιφέρεια.

Επιπλέον, με τη νέα κατανομή βάσει αρχών αντιμετωπίζονται όλες οι παραβιάσεις της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση των εδρών για τα κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το μέγεθος του Κοινοβουλίου.

Το παράρτημα Ι περιγράφει πώς η πρόταση των εισηγητών επηρεάζει την κατανομή εδρών μεταξύ των κρατών μελών. Ειδικότερα, αποδεικνύει ότι η προτεινόμενη λύση τηρεί την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, ενώ ταυτόχρονα πληροί τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

(1)  κράτη με μικρότερο πληθυσμό δεν λαμβάνουν περισσότερες έδρες σε σχέση με πολυπληθέστερες χώρες,

(2)  ο λόγος πληθυσμού/εδρών αυξάνεται όσο αυξάνεται ο πληθυσμός πριν από τη στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς.

Όσον αφορά το ζήτημα της κοινής εκλογικής περιφέρειας, οι εισηγητές τονίζουν ότι τούτο θα πρέπει να διευθετηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής εκλογικής νομοθεσίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε τη δυνατότητα δημιουργίας μίας κοινής εκλογικής περιφέρειας, στην οποία επικεφαλής των ψηφοδελτίων θα είναι ο υποψήφιος που προτείνει κάθε πολιτική οικογένεια για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, μόλις εγκριθεί η νομική βάση, θα πρέπει να εξεταστεί για τις μελλοντικές εκλογές το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια κοινή εκλογική περιφέρεια και να παραχωρηθούν ορισμένες έδρες του Κοινοβουλίου για το σκοπό αυτό.

(1)

Οι βουλευτές του ΕΚ από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία εκπροσωπούσαν περισσότερους πολίτες σε σχέση με τους βουλευτές της Γερμανίας, οι βουλευτές των Κάτω Χωρών περισσότερους σε σχέση με τους βουλευτές της Ρουμανίας, οι βουλευτές της Σουηδίας και της Αυστρίας περισσότερους από ό,τι οι βουλευτές της Ουγγαρίας, οι βουλευτές της Δανίας περισσότερους σε σχέση με τους βουλευτές της Βουλγαρίας και οι βουλευτές της Ιρλανδίας περισσότερους από ό,τι οι βουλευτές της Σλοβακίας.

(2)

Το εν λόγω ζήτημα τίθεται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου P6_TA(2007)0429 και P7_TA-PROV(2014)0082.

(3)

Note on the allocation between member states of the seats in the European Parliament (Σημείωμα σχετικά με την κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ των κρατών μελών)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/432760/IPOL-AFCO_NT(2011)432760_EN.pdf και In-depth analysis on the “reform of the European Parliament: composition, procedure and legitimacy” (Διεξοδική ανάλυση σχετικά με τη «μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: σύνθεση, διαδικασία και νομιμότητα»): http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf

(4)

P6_TA (2013) 0082

(5)

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(6)

Εις βάθος ανάλυση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεματικό τμήμα C, PE583.117 και οι προτάσεις του καθηγητή Victoriano Ramírez González σχετικά με τη μέθοδο FPS και η μέθοδος ‘700 No-loss Composition’ («700 βουλευτές χωρίς απώλεια έδρας») που προτάθηκε από τους καθηγητές Grimmett, Pukelsheim, Ramírez González, Słomczyński και Życzkowski


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Λύση βάσει αρχών για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2019 - 2024:

 

Πληθυσμός 2017(1)

Υφιστάμενη κατανομή εδρών

Πληθυσμός/Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νέα κατανομή

Πληθυσμός/

Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Γερμανία

82064489

96

854838

96

854838

Γαλλία

66661621

74

900833

79

854636

Ηνωμένο Βασίλειο

65341183

73

895085

 

 

Ιταλία

61302519

73

839761

76

806612

Ισπανία

46438422

54

859971

59

800662

Πολωνία

37967209

51

744455

52

744455

Ρουμανία

19759968

32

617499

33

617499

Κάτω Χώρες

17235349

26

662898

29

615548

Βέλγιο

11289853

21

537612

21

537612

Ελλάδα

10793526

21

513977

21

513977

Τσεχική Δημοκρατία

10445783

21

497418

21

497418

Πορτογαλία

10341330

21

492444

21

492444

Ουγγαρία

9830485

21

468118

21

468118

Σουηδία

9998000

20

499900

21

476095

Αυστρία

8711500

18

483972

19

458500

Βουλγαρία

7153784

17

420811

17

420811

Δανία

5700917

13

438532

14

407208

Φινλανδία

5465408

13

420416

14

390386

Σλοβακία

5407910

13

415993

14

386279

Ιρλανδία

4664156

11

424014

13

358781

Κροατία

4190669

11

380970

12

349222

Λιθουανία

2888558

11

262596

11

262596

Σλοβενία

2064188

8

258024

8

258024

Λετονία

1968957

8

246120

8

246120

Εσθονία

1315944

6

219324

7

187992

Κύπρος

848319

6

141387

6

141387

Λουξεμβούργο

576249

6

96042

6

96042

Μάλτα

434403

6

72401

6

72401

ΣΥΝΟΛΟ

510860699

751

 

705

 

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2016/2353 του Συμβουλίου


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (23.1.2018)

σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού

Kazimierz Ujazdowski εξ ονόματος της ομάδας ECR

Δεν συμφωνούμε με την απόφαση για την ανακατανομή των εδρών μετά το Brexit. Το ΕΚ αφήνει να χαθεί μια τεράστια ευκαιρία για να μειώσει τον αριθμό των μελών του σε 678. Ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με λιγότερα μέλη θα ήταν πιο αποτελεσματικό και η μείωση του προϋπολογισμού θα εκτιμάτο ιδιαιτέρως από τους ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον, οι συντάκτες της έκθεσης, σε αντίθεση με προηγούμενα ψηφίσματα του ΕΚ, δεν παρουσιάζουν αντικειμενικά κριτήρια για τη νέα κατανομή, και συνεπώς, η κατανομή των εδρών είναι αυθαίρετη.

Η ομάδα ECR αντιτίθεται επίσης στην κατάρτιση στο μέλλον διεθνικού ψηφοδελτίου. Βουλευτές του ΕΚ, εκλεγέντες με διεθνικά ψηφοδέλτια και μη προερχόμενοι από τα παραδοσιακά εκλογικά σώματα, θα συμβάλλουν μόνον στο να αισθάνονται οι πολίτες ακόμη πιο απομακρυσμένοι από την ΕΕ. Είναι αφελής ο ισχυρισμός ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η λογοδοσία και η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές, ενώ θα συμβεί δυστυχώς ακριβώς το αντίθετο.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Pervenche Berès, Roberto Gualtieri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Rainer Wieland


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι

πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί καθορισμού της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

21

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

ENF

Georg Mayer

NI

Diane James

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙ

σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

ENF

Georg Mayer

NI

Diane James

1

0

PPE

Markus Pieper

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 5 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου