Процедура : 2017/0134(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0009/2018

Внесени текстове :

A8-0009/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0056

ДОКЛАД     ***I
PDF 236kWORD 69k
30.1.2018
PE 612.210v03-00 A8-0009/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета

(COM(2017)0329 – C8‑0192/2017 – 2017/0134(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета

(COM(2017)0329 – C8‑0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0329),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0192/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0009/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(1)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(-1)  Брутният национален доход по пазарни цени („БНД“) представлява основата за изчисляване на най-големия дял от собствените ресурси в бюджета на Съюза.

(1)  Нарастващият дял на собствените ресурси на Съюза на база БНД на държавите членки налага допълнително да се увеличи сравнимостта, надеждността и изчерпателността на този агрегат.

(2)  Интегритетът на статистиката, който се поддържа чрез спазване на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика, преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г., и на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета(2), е от особено значение, когато статистическите данни се използват пряко за административни цели и за целите на определянето на политиките на равнището на Съюза и на национално и регионално равнище.

(3)  Тези данни са също и важен аналитичен инструмент за координиране на националните икономически политики и за различните политики на Съюза, както и за научноизследователски дейности.

(4)  В съответствие с член 2, параграф 7 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета, за целите на собствените ресурси БНД означава годишен БНД по пазарни цени, както е предвидено в приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 („ЕСС 2010“). ▌В съответствие с член 10, параграф 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета(3) и при спазване на член 10, параграф 2 от същия акт Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета(4) беше отменено.

(5)  От основно значение е данните за БНД да бъдат сравними между държавите членки, поради което следва да бъдат спазвани съответните определения и счетоводни правила на ЕСС 2010. За тази цел процедурите за оценка и основните данни, които действително се използват, следва да позволяват правилното прилагане на определенията и счетоводните правила на ЕСС 2010.

(6)  От основно значение е източниците и методите, използвани за съставяне на БНД, да са надеждни. Това означава да се прилагат във възможно най-голяма степен надеждни техники по отношение на стабилни, подходящи и актуални базови статистически данни.

(7)  От основно значение е данните за БНД да са изчерпателни▌. Поради това те следва да отчитат също и неофициалните, нерегистрираните и другите дейности и сделки, които не се отчитат в статистическите изследвания или пред данъчните, социалните и другите административни органи. Подобряването на обхвата на БНД предполага първо да бъдат разработени подходящи статистически бази и процедури за оценка, за да се изготвят надеждни статистики и когато е приложимо, да бъдат въведени подходящи корекции.

(8)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия регламент чрез предоставяне на данни за БНД за целите на собствените ресурси, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да приема мерки по отношение на структурата на описанието на източниците и методите, използвани за генериране на данните за БНД и неговите компоненти▌. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(5).

(8а)  За да се гарантира надеждността, изчерпателността и възможно най-голямата степен на сравнимост на данните за БНД, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на определянето на съдържанието на описанието на източниците и методите, използвани за генериране на данните за БНД, както и по отношение на мерките за осигуряване на надеждността, изчерпателността и сравнимостта на данните за БНД. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(6). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(9)  В Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014(7) на Съвета се предвиждат посещения за проверки в държавите членки с цел извършване на проверки на данните за собствените ресурси. Освен тези проверки Комисията следва да бъде оправомощена да извършва информационни посещения относно БНД, за да се гарантира, че данните за БНД са сравними, надеждни и изчерпателни. Участието на представители на националните статистически органи в информационните посещения относно БНД в други държави членки е от съществено значение, за да се увеличат прозрачността и точността на процеса ▌за БНД.

(10)  В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009 от КЕСС бе поискано да осигури професионално ръководство.

(11)  Комитетът по БНД, посочен в член 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003(8) на Съвета, изготвяше становища, предоставяше съвети и подпомагаше Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. Съгласно стратегията за нова структура на Европейската статистическа система с цел подобряване на координацията и партньорството посредством ясно изразена пирамидална структура в рамките на системата Комитетът на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009, следва да има консултативна роля и да подпомага Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. В съответствие с това Комитетът по БНД следва да бъде заменен от КЕСС за целите на подпомагането на Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия съгласно настоящия регламент. За целите на изпълняването на други функции, които преди това са били изпълнявани от Комитета по БНД в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 и не са свързани с подпомагането на Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия, Комисията следва да създаде официална експертна група, която да я подпомага за тези други цели.

(12)  С Директива 89/130/ЕИО, Евратом(9) на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета се установява процедура за проверка и оценка на сравнимостта, надеждността и изчерпателността на данните за БНП и БНД в рамките на Комитета по БНП и Комитета по БНД, в които държавите членки и Комисията работят в тясно сътрудничество. Тази процедура следва да бъде адаптирана, за да се вземат предвид използването на данните за БНД в съответствие с ЕСС 2010 за целите на собствените ресурси, преработеният график за предоставяне на собствените ресурси и последните промени в рамките на Европейската статистическа система. Поради това посочените актове следва да бъдат отменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

Определяне и изчисляване на брутния национален доход по пазарни цени

Член 1

1. Брутният национален доход по пазарни цени (БНД) и брутният вътрешен продукт по пазарни цени (БВП) се определят в съответствие с Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), създадена с Регламент (ЕС) № 549/2013.

2. В съответствие с точка 8.89 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 БВП е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се определи по три начина:

а)  производствен метод: БВП е сумата от брутната добавена стойност на различните институционални сектори или на различните отрасли плюс данъците, минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). Той е също така и балансиращата позиция на сметка „Производство“ за сектор „Общо за икономиката“;

а)  метод на крайното използване: БВП е сумата от крайното използване на стоки и услуги от резидентни институционални единици (крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа, минус вноса на стоки и услуги;

б)  метод на доходите: БВП е сумата от видовете използване в сметка „Формиране на дохода“ за сектор „Общо за икономиката“ (компенсация на наетите лица, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход за сектор „Общо за икономиката“).

3. В съответствие с точка 8.94 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 БНД е общият първичен доход за получаване от резидентните институционални единици: компенсация на наетите лица, данъци върху производството и вноса, минус субсидии, доход от собственост (за получаване минус дължим), брутен опериращ излишък и брутен смесен доход. БНД е равен на БВП, минус първичния доход, дължим от резидентните институционални единици на нерезидентни институционални единици, плюс първичния доход за получаване от резидентните институционални единици от сектор „Останал свят“.

Глава II

Предаване на данните за БНД и допълнителна информация

Член 2

1. Държавите членки изчисляват БНД, както е предвидено в член 1, успоредно с обработването на данните по националните сметки.

2. Преди края на месец септември всяка година държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) в контекста на националните счетоводни процедури данни за съвкупния БНД и неговите компоненти в съответствие с посочените в член 1 определения. Общите стойности на БВП и неговите компоненти ▌се представят в съответствие с трите подхода, посочени в член 1, параграф 2. Данните се представят за предходната година и всички допълнителни промени в данните за предишните години се съобщават в същото време.

3. Предаването на посочените в параграф 2 данни се придружава от доклад за качеството на данните за БНД. Този доклад излага подробно методологията, използвана за генериране на данните, и по-конкретно описва всички значими промени в използваните източници и методи и да обяснява ревизиите на по-рано извършени оценки на БНД.

Член 3

1. ▌Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) описание на източниците и методите, използвани за генерирането на данните за БНД и неговите компоненти в съответствие с ЕСС 2010.

1a. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 6а за допълване на настоящия регламент посредством определяне на съдържанието на описанието по параграф 1 и на графика за неговото актуализиране.

2. ▌Комисията приема актове за изпълнение, които определят в подробности структурата на посоченото в параграф 1 описание ▌. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2.

Глава III

Процедури за изчисляване на БНД и проверки на изчисленията

Член 4

Комисията създава официална експертна група, съставена от квалифицирани представители, посочени от държавите членки, и председателствана от представител на Комисията, която група представя на Комисията своите съвети и своето мнение относно сравнимостта, надеждността и изчерпателността на изчисленията на БНД, следи прилагането на настоящия регламент и изготвя годишни становища за пригодността на данните за БНД, предоставяни от държавите членки за целите на собствените ресурси.

Член 5

1. Комисията проверява дали източниците, тяхното използване и методите в описанието, посочено в член 3, параграф 1, са в съответствие с ЕСС 2010. За тази цел се използва модел за проверка, изготвен от Комисията в тясно сътрудничество с посочената в член 4 експертна група. Моделът се основава на принципите на партньорската проверка и разходната ефективност.

1a. Данните за БНД са надеждни, изчерпателни и сравними.

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 6а за допълване на разпоредбите в първата алинея чрез определяне на мерки за осигуряване на надеждността, изчерпателността и във възможно най-голяма степен сравнимостта на данните за БНД.

Член 6

1. Без да се засягат проверките, предвидени в член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014, Комисията (Евростат) може, когато сметне за необходимо, да извършва в държавите членки информационни посещения относно БНД.

2. Когато извършва информационни посещения в държавите членки, Комисията (Евростат) може и се насърчава да поиска съдействие от експерти по националните сметки, представляващи националните статистически органи.

Експертите по националните сметки се вписват в списък, съставен въз основа на доброволни предложения, изпратени на Комисията (Евростат) от националните органи, отговарящи за отчитането на националните сметки.

Участието на държавите членки в тези посещения е доброволно.

Член 6a

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 3, параграф 1а и 5, параграф 1а се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент].(10)

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 1а и член 5, параграф 1а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в това решение делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 1а и член 5, параграф 1а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 7

1. При прилагането на настоящия регламент Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден съгласно член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Глава IV

Заключителни разпоредби

Член 8

Най-късно на 31 декември 2022 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент.

Член 9

Директива 89/130/ЕИО, Евратом и Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 се отменят.

Позоваванията на отменените актове се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблиците на съответствието в приложението към настоящия регламент.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(2)

  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(3)

  Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).

(4)

  Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17).

(5)

  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(6)

  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(7)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 29).

(8)

  Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

(9)

  Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета от 13 февруари 1989 г. за хармонизиране на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени (ОВ L 49, 21.2.1989 г., стр. 26).

(10)

Точната дата следва да бъде въведена от Службата за публикации.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД)

Позовавания

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

3.7.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Дата на приемане

24.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Дата на внасяне

30.1.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 февруари 2018 г.Правна информация