Procedure : 2017/0134(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0009/2018

Indgivne tekster :

A8-0009/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0056

BETÆNKNING     ***I
PDF 205kWORD 67k
30.1.2018
PE 612.210v03-00 A8-0009/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8‑0192/2017 – 2017/0134(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Roberto Gualtieri

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8‑0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0329),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0192/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0009/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(1)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(-1)  Bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI) danner grundlaget for beregningen af den største del af egne indtægter i Unionens budget.

(1)  Da den del af Unionens egne indtægter, der er baseret på medlemsstaternes BNI, bliver stadig større, er det nødvendigt at gøre dette aggregat endnu mere sammenligneligt, pålideligt og fuldstændigt.

(2)  Der, hvor statistikker anvendes direkte til administrative formål og til udformning af politikker på EU-plan, nationalt og regionalt plan, er det særlig vigtigt med statistisk integritet gennem overholdelse af principperne i adfærdskodekset for europæiske statistikker som revideret og opdateret af Udvalget for det Europæiske Statistiske System den 28. september 2011, samt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009(2).

(3)  De pågældende data er også et vigtigt analytisk redskab til koordinering af de nationale økonomiske politikker og til forskellige EU-politikker samt til forskningsaktiviteter.

(4)  I overensstemmelse med artikel 2, stk. 7, i Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom, forstås der ved BNI (med henblik på egne indtægter) en årlig BNI i markedspriser, som fastsat i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013 ("ENS 2010"). I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom(3) og med forbehold af artikel 10, stk. 2, i samme afgørelse blev Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom(4), ▌ophævet.

(5)  Det er afgørende, at BNI-dataene er sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne, og derfor bør de relevante definitioner og regnskabsregler i ENS 2010 overholdes. Med henblik herpå bør de beregningsmetoder og basisdata, der faktisk anvendes, muliggøre en korrekt anvendelse af definitionerne og regnskabsreglerne i ENS 2010.

(6)  Det er afgørende, at de kilder og metoder, der anvendes til udarbejdelse af BNI, er pålidelige. Det indebærer, at der så vidt muligt bør anvendes afprøvede metoder på robuste, egnede og opdaterede basisstatistikker.

(7)  Det er afgørende, at BNI-dataene er fuldstændige ▌. Derfor bør de også tage hensyn til uformelle, uregistrerede aktiviteter og andre aktiviteter og transaktioner, der ikke indberettes i statistiske undersøgelser eller til skattemyndighederne, socialmyndighederne og andre administrative myndigheder. En bedre BNI-dækning forudsætter udvikling af egnede statistiske grundlag og beregningsmetoder til at producere pålidelige statistikker og, hvor dette er relevant, til at foretage de nødvendige tilpasninger.

(8)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning ved levering af BNI-data til beregning af egne indtægter bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at træffe foranstaltninger vedrørende strukturen af oversigterne over de kilder og metoder, der anvendes til at udarbejde BNI-dataene og deres bestanddele ▌. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(5).

(8a)  For at sikre, at BNI-dataene er pålidelige, fuldstændige og i videst muligt omfang sammenlignelige, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelse af indholdet af oversigter over de kilder og metoder, der anvendes til at udarbejde BNI-dataene, samt foranstaltninger til at sikre pålideligheden, fuldstændigheden og sammenligneligheden af BNI-dataene. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(6). Navnlig for at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(9)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014(7) indeholder bestemmelser om kontrolbesøg i medlemsstaterne for at kontrollere egne indtægter. Ud over disse kontrolbesøg bør Kommissionen kunne foretage BNI-informationsbesøg for at sikre, at BNI-dataene er sammenlignelige, pålidelige og fuldstændige. Deltagelse af repræsentanter for de nationale statistiske myndigheder i BNI-informationsbesøg i andre medlemsstater er afgørende for at øge gennemsigtigheden og nøjagtigheden i BNI-processen.

(10)  Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) er blevet bedt om at yde faglig rådgivning i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 223/2009.

(11)  BNI-Udvalget, der er omhandlet i artikel 4 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003(8), har afgivet udtalelser samt rådgivet og bistået Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. I henhold til strategien for en ny struktur for det europæiske statistiske system (ESS), der har til formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for ESS, bør ESSC, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009, have en rådgivende rolle og bistå Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. Med henblik herpå bør BNI-udvalget erstattes af Udvalget for det Europæiske Statistiske System for at bistå Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser i medfør af denne forordning. Ikke desto mindre bør Kommissionen oprette en ekspertgruppe, der kan bistå den i forbindelse med andre funktioner, som tidligere blev varetaget af BNI-udvalget i henhold til forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, og som ikke vedrører bistand i forbindelse med udøvelsen af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.

(12)  Ved Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom(9)og forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 er der indført en procedure til kontrol og vurdering af BNI's sammenlignelighed, pålidelighed og fuldstændighed i BNI-udvalgene, hvor medlemsstaterne og Kommissionen arbejder tæt sammen. Denne procedure bør tilpasses således, at der tages hensyn til brugen af BNI i henhold til ENS 2010 ved beregningen af egne indtægter, den reviderede tidsplan for overdragelse af egne indtægter og den seneste udvikling inden for det Europæiske Statistiske System. Disse retsakter bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Kapitel I

Definition og beregning af bruttonationalindkomsten i markedspriser

Artikel 1

1. Bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI) og bruttonationalproduktet i markedspriser (BNP) defineres i overensstemmelse med det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 2010), som er fastsat ved forordning (EU) nr. 549/2013.

2. I overensstemmelse med punkt 8.89 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013 defineres BNP som det endelige resultat af residente produktionsenheders produktionsaktiviteter. Det kan defineres på tre måder:

a)  opgjort fra produktionssiden: BNP er summen af de forskellige institutionelle sektorers eller de forskellige erhvervs bruttoværditilvækst plus produktskatter minus produktsubsidier (som ikke er opdelt på sektorer og industrier). Det er også saldoen på den samlede økonomis produktionskonto

a)  opgjort fra anvendelsessiden: BNP er summen af residente institutionelle enheders endelige anvendelse af varer og tjenester (forbrug og bruttoinvesteringer) plus eksport og minus import af varer og tjenester

b)  opgjort fra indkomstsiden: BNP er summen af anvendelser på den samlede økonomis indkomstdannelseskonto (aflønning af ansatte, produktions- og importskatter minus subsidier, bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst i den samlede økonomi).

3. I overensstemmelse med punkt 8.94 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013 defineres BNI som den samlede primære indkomst, som modtages af residente institutionelle enheder: aflønning af ansatte, produktions- og importskatter minus subsidier, formueindkomst (modtaget minus betalt), bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst, brutto. BNI er lig med BNP minus primær indkomst, som skal betales af residente institutionelle enheder til ikkeresidente institutionelle enheder, plus primær indkomst, der modtages af residente institutionelle enheder fra udlandet.

Kapitel II

Indsendelse af BNI-data og supplerende oplysninger

Artikel 2

1. Medlemsstaterne beregner BNI som defineret i artikel 1 sideløbende med de nationale regnskabsdatatjenester.

2. I forbindelse med opstillingen af nationalregnskabet meddeler medlemsstaterne hvert år inden udgangen af september Kommissionen (Eurostat) tallene for BNI-aggregatet og dets bestanddele i overensstemmelse med de i artikel 1 nævnte definitioner. Totaler for BNP og dets bestanddele ▌leveres i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, tre nævnte fremgangsmåder. Dataene fremsendes for det forudgående år og eventuelle yderligere korrektioner i dataene for tidligere år meddeles samtidig.

3. Den i stk. 2 nævnte fremsendelse af data ledsages af en rapport om BNI-dataenes kvalitet. Den pågældende rapport skal specificere den metode, der er anvendt til at udarbejde dataene, og indeholder navnlig en beskrivelse af enhver signifikant ændring i de anvendte kilder og metoder, samt en redegørelse for de revisioner, der er foretaget af tidligere BNI-beregninger.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne forelægger ▌ Kommissionen (Eurostat) en oversigt over de kilder og metoder, der er brugt til at udarbejde BNI-dataene og deres bestanddele i overensstemmelse med ENS 2010.

1a. Som supplement til denne forordning vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a om fastlæggelse af indholdet af den i stk. 1 omhandlede oversigt og tidsplanen for revisionen heraf.

2. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter den detaljerede struktur ▌ i den oversigt, der er omhandlet i stk. 1 ▌. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2.

Kapitel III

Procedurer for og kontrol af beregningen af BNI

Artikel 4

Kommissionen nedsætter en formel ekspertgruppe bestående af kvalificerede repræsentanter udpeget af medlemsstaterne og med en repræsentant for Kommissionen som formand, som både skal rådgive Kommissionen om fremsætte sine synspunkter vedrørende sammenligneligheden, pålideligheden og fuldstændigheden af BNI-beregningerne, føre tilsyn med gennemførelsen af denne forordning og afgive årlige udtalelser om, hvorvidt de BNI-data til beregning af egne indtægter, som medlemsstaterne fremsender, er hensigtsmæssige.

Artikel 5

1. Kommissionen kontrollerer, at kilder, brugen heraf og metoder i den oversigt, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, er i overensstemmelse med ENS 2010. En kontrolmodel, som udarbejdes af Kommissionen i tæt samarbejde med den ekspertgruppe, der er omhandlet i artikel 4, skal anvendes til dette formål. Modellen skal baseres på principperne om peer review og omkostningseffektivitet.

1a. BNI-data skal være pålidelige, fuldstændige og sammenlignelige.

Som supplement til bestemmelserne i stk. 1 vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a, med bestemmelser til sikring af pålideligheden, fuldstændigheden og den størst muligt sammenlignelighed af BNI-dataene.

Artikel 6

1. Uden at det berører de kontrolbesøg, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 608/2014, kan Kommissionen (Eurostat) foretage BNI-informationsbesøg i medlemsstater, når det anses for hensigtsmæssigt.

2. Ved gennemførelse af informationsbesøg i medlemsstaterne kan og tilskyndes Kommissionen (Eurostat) til at anmode om bistand fra nationalregnskabseksperter, som repræsenterer de nationale statistiske myndigheder.

Nationalregnskabseksperterne registreres på en liste, der oprettes på grundlag af frivillige forslag, der er sendt til Kommissionen (Eurostat) af de nationale myndigheder, der er ansvarlige for indberetningen af nationalregnskaber.

Det er frivilligt, om medlemsstaterne vil deltage i disse besøg.

Artikel 6a

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1a, og artikel 5, stk. 1a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for ikrafttrædelsen af nærværende forordning](10)

3. Den i artikel 3, stk. 1a, og artikel 5, stk. 1a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1a, og artikel 5, stk. 1a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 7

1. I forbindelse med gennemførelsen af denne forordning bistås Kommissionen ▌af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved artikel 27, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Kapitel IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 8

Senest den 31. december 2022 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning.

Artikel 9

Direktiv 89/130/EØF, Euratom og forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 ophæves.

Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellerne som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

(1)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(2)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(3)

  Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105).

(4)

  Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

(5)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(6)

  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(7)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 29).

(8)

  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1).

(9)

  Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EFT L 49 af 21.2.1989, s. 26).

(10)

Publikationskontoret bedes indsætte den rigtige dato.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen")

Referencer

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Dato for forelæggelse for EP

20.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

3.7.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Ordfører(e)

       Dato for valg

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

4

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 187, stk. 2

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Dato for indgivelse

30.1.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. februar 2018Juridisk meddelelse