Διαδικασία : 2017/0134(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0009/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0009/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0056

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 231kWORD 89k
30.1.2018
PE 612.210v03-00 A8-0009/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Roberto Gualtieri

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0329),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0192/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0009/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(1)**

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1)  Το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σε τιμές αγοράς (ΑΕΕ) αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του μεγαλύτερου μεριδίου των ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(1)  Δεδομένης της αύξησης του ποσοστού των ιδίων πόρων της Ένωσης που βασίζονται στο ΑΕΕ των κρατών μελών, απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση της συγκρισιμότητας, της αξιοπιστίας καθώς και της πληρότητας του ανωτέρω συγκεντρωτικού μεγέθους.

(2)  Η ακεραιότητα των στατιστικών, μέσω της τήρησης των αρχών του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως επανεξετάστηκε και επικαιροποιήθηκε από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) , είναι υψίστης σημασίας στις περιπτώσεις στις οποίες οι στατιστικές χρησιμοποιούνται άμεσα για διοικητικούς σκοπούς και χάραξη πολιτικής σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

(3)  Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν επίσης σημαντικό αναλυτικό μέσο για τον συντονισμό των εθνικών οικονομικών πολιτικών, καθώς και για διάφορες πολιτικές της Ένωσης, όπως επίσης και για τις ερευνητικές δραστηριότητες.

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, για τους σκοπούς των ιδίων πόρων, ως ΑΕΕ νοείται το ετήσιο ΑΕΕ σε τιμές αγοράς, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 («ΕΣΛ 2010»). ▌Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ(3) του Συμβουλίου, και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2 της ίδιας απόφασης, καταργήθηκε η απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (4) του Συμβουλίου.

(5)  Η συγκρισιμότητα των στοιχείων που αφορούν το ΑΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη είναι απαραίτητη και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί ορισμοί και οι λογιστικοί κανόνες του ΕΣΛ 2010. Προς τον σκοπό αυτό, οι διαδικασίες αξιολόγησης και τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, θα πρέπει να επιτρέπουν την ορθή εφαρμογή των ορισμών και των λογιστικών κανόνων του ΕΣΛ 2010.

(6)  Είναι απαραίτητο οι χρησιμοποιούμενες πηγές και μέθοδοι κατάρτισης του ΑΕΕ να είναι αξιόπιστες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά το δυνατόν ορθές τεχνικές σε ολοκληρωμένες, κατάλληλες και επικαιροποιημένες βασικές στατιστικές.

(7)  Τα στοιχεία που αφορούν το ΑΕΕ πρέπει να είναι πλήρη. Συνεπώς, θα πρέπει να συνεκτιμούν, επίσης, τις ανεπίσημες, ακαταχώριστες και άλλες δραστηριότητες και συναλλαγές που δεν δηλώνονται στις στατιστικές έρευνες ή στις φορολογικές αρχές, στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας ή σε άλλες διοικητικές αρχές. Η βελτίωση της κάλυψης του ΑΕΕ προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλων στατιστικών βάσεων και διαδικασιών αξιολόγησης για την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών και, ενδεχομένως για την πραγματοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών.

(8)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι υλοποίησης του παρόντος κανονισμού μέσω της παροχής στοιχείων σχετικά με το ΑΕΕ για τους σκοπούς των ιδίων πόρων, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με τη δομή του καταλόγου απογραφής των χρησιμοποιούμενων πηγών και μεθόδων για τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν το ΑΕΕ και τις συνιστώσες του ▌. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5).

(8α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία, η πληρότητα και ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός συγκρισιμότητας των στοιχείων που αφορούν το ΑΕΕ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όσον αφορά τον ορισμό του περιεχομένου του καταλόγου απογραφής των χρησιμοποιούμενων πηγών και μεθόδων για τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν το ΑΕΕ, καθώς και μέτρα που διασφαλίζουν την αξιοπιστία, την πληρότητα και τη συγκρισιμότητα των εν λόγω στοιχείων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(6). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(9)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 608/2014 του Συμβουλίου(7) προβλέπει τη διεξαγωγή επισκέψεων ελέγχου στα κράτη μέλη για τον σκοπό της επαλήθευσης των ιδίων πόρων. Επιπλέον των εν λόγω ελέγχων, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί ενημερωτικές επισκέψεις για το ΑΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα, η αξιοπιστία και η πληρότητα των στοιχείων για το ΑΕΕ. Η συμμετοχή εκπροσώπων των εθνικών στατιστικών αρχών στις ενημερωτικές επισκέψεις για το ΑΕΕ σε άλλα κράτη μέλη είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η ακρίβεια της διαδικασίας ▌του ΑΕΕ.

(10)  Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, ζητήθηκε από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος να παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση.

(11)  Η επιτροπή ΑΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003(8) του Συμβουλίου έχει εκδώσει γνωμοδοτήσεις, έχει παράσχει συμβουλές στην Επιτροπή και την έχει επικουρήσει κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για μια νέα δομή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που αποσκοπεί στη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας σε μια σαφή πυραμιδική δομή εντός του συστήματος, η επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, που συγκροτήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό ρόλο και να επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων. Προς τον σκοπό αυτό, η επιτροπή ΑΕΕ θα πρέπει να αντικατασταθεί από την ΕΕΣΣ, η οποία θα επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων δυνάμει του ισχύοντος κανονισμού. Ωστόσο, για τους σκοπούς των λοιπών καθηκόντων που επιτελούσε κατά το παρελθόν η επιτροπή ΑΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003, και τα οποία δεν συνδέονται με επικουρικά καθήκοντα κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει επίσημη ομάδα εμπειρογνωμόνων ώστε να την επικουρεί στο έργο της για τους σκοπούς των εν λόγω λοιπών καθηκόντων.

(12)  Η οδηγία 89/130/EΟΚ, Ευρατόμ(9) του Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 έχουν θεσπίσει μια διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της συγκρισιμότητας, αξιοπιστίας και πληρότητας του ΑΕΠ και του ΑΕΕ στο πλαίσιο των επιτροπών ΑΕΠ και ΑΕΕ, στις οποίες συνεργάζονται στενά τα κράτη μέλη και η Επιτροπή. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε, όσον αφορά τους ίδιους πόρους, να λαμβάνονται υπόψη η χρήση του ΑΕΕ σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010, το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση ιδίων πόρων και οι πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος. Συνεπώς, οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις θα πρέπει να καταργηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Ορισμός και υπολογισμός του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς

Άρθρο 1

1. Το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σε τιμές αγοράς (ΑΕΕ) και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς (ΑΕΠ) ορίζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (ΕΣΛ 2010), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

2. Σύμφωνα με το σημείο 8.89 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013, το ΑΕΠ είναι το τελικό αποτέλεσμα της παραγωγικής δραστηριότητας των παραγωγικών μονάδων μόνιμων κατοίκων. Μπορεί να προσδιοριστεί με τρεις τρόπους:

α)  προσέγγιση παραγωγής: το ΑΕΠ είναι το άθροισμα της ακαθάριστης προστιθεμένης αξίας των διαφόρων θεσμικών τομέων ή των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, συν τους φόρους και μείον τις επιδοτήσεις προϊόντων (που δεν κατανέμονται σε τομείς και κλάδους). Είναι επίσης το εξισωτικό μέγεθος του λογαριασμού παραγωγής της συνολικής οικονομίας·

α)  προσέγγιση δαπανών: το ΑΕΠ είναι το άθροισμα των τελικών χρήσεων αγαθών και υπηρεσιών από θεσμικές μονάδες μόνιμους κατοίκους (τελική κατανάλωση και ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου), συν εξαγωγές και μείον εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών·

β)  προσέγγιση εισοδήματος: το ΑΕΠ είναι το άθροισμα των χρήσεων στον λογαριασμό δημιουργίας εισοδήματος του συνόλου της οικονομίας (εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μείον επιδοτήσεις, ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα του συνόλου της οικονομίας).

3. Σύμφωνα με το σημείο 8.94 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013, το ΑΕΕ αντιπροσωπεύει το συνολικό εισπρακτέο πρωτογενές εισόδημα των θεσμικών μονάδων μόνιμων κατοίκων: εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μείον επιδοτήσεις, εισόδημα περιουσίας (εισπρακτέο μείον πληρωτέο), ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και ακαθάριστο μεικτό εισόδημα. Το ΑΕΕ ισούται με το ΑΕΠ μείον το πληρωτέο πρωτογενές εισόδημα από θεσμικές μονάδες μόνιμους κατοίκους σε θεσμικές μονάδες μη μόνιμους κατοίκους, συν το πρωτογενές εισόδημα που εισπράττουν θεσμικές μονάδες μόνιμοι κάτοικοι από την αλλοδαπή.

Κεφάλαιο II

Διαβίβαση στοιχείων για το ΑΕΕ και πρόσθετες πληροφορίες

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν το ΑΕΕ όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, παράλληλα με τις εθνικές υπηρεσίες δεδομένων λογαριασμού.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat), στο πλαίσιο των διαδικασιών των εθνικών λογαριασμών, πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στοιχεία για το συγκεντρωτικό μέγεθος ΑΕΕ και τις συνιστώσες του, σύμφωνα με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1. Τα συνολικά ποσά του ΑΕΠ και των συνιστωσών του ▌ παρουσιάζονται σύμφωνα με τις τρεις προσεγγίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Τα παρεχόμενα δεδομένα διαβιβάζονται για το παρελθόν έτος και, παράλληλα, κοινοποιούνται τυχόν πρόσθετες τροποποιήσεις των δεδομένων προηγούμενων ετών.

3. Η διαβίβαση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συνοδεύεται από έκθεση σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων που αφορούν το ΑΕΕ. Στην έκθεση αυτή περιγράφεται λεπτομερώς η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων, και περιγράφονται ιδίως τυχόν σημαντικές μεταβολές των χρησιμοποιούμενων πηγών και μεθόδων, ενώ επεξηγούνται επίσης οι αναθεωρήσεις προηγούμενων εκτιμήσεων του ΑΕΕ.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) κατάλογο των πηγών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν το ΑΕΕ και τις συνιστώσες του σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010.

1α. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό του περιεχομένου του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και του χρονοδιαγράμματος για την επικαιροποίησή του.

2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να καθορίσει αναλυτικά τη δομή ▌του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 1▌. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.

Κεφάλαιο III

Διαδικασίες και έλεγχοι του υπολογισμού του ΑΕΕ

Άρθρο 4

Η Επιτροπή συγκροτεί επίσημη ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία αποτελείται από ειδικευμένους εκπροσώπους που υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη και της οποίας προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής, με σκοπό να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και να εκφράζει τις απόψεις της σχετικά με τη συγκρισιμότητα, την αξιοπιστία και την πληρότητα των υπολογισμών του ΑΕΕ, να παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να εκδίδει ετήσιες γνωμοδοτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα των στοιχείων για το ΑΕΕ που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για τους σκοπούς των ιδίων πόρων.

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι οι πηγές, οι χρήσεις τους και οι μέθοδοι του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΣΛ 2010. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται πρότυπο επαλήθευσης, το οποίο καταρτίζεται από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 4. Το πρότυπο αυτό βασίζεται στις αρχές της αξιολόγησης από ομοτίμους και της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας.

1α. Τα στοιχεία που αφορούν το ΑΕΕ πρέπει να είναι αξιόπιστα, πλήρη και συγκρίσιμα.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, για τη συμπλήρωση των διατάξεων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, καθορίζοντας μέτρα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της πληρότητας, καθώς και της μέγιστης δυνατής συγκρισιμότητας των στοιχείων που αφορούν το ΑΕΕ.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη των ελέγχων που προβλέπονται από το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 608/2014, η Επιτροπή (Eurostat) δύναται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να πραγματοποιεί ενημερωτικές επισκέψεις σχετικά με το ΑΕΕ στα κράτη μέλη.

2. Στο πλαίσιο των ενημερωτικών επισκέψεων στα κράτη μέλη, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί και ενθαρρύνεται να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών οι οποίοι εκπροσωπούν τις εθνικές στατιστικές αρχές.

Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα εθνικών λογαριασμών καταχωρίζονται σε κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται βάσει εθελοντικών προτάσεων που διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την υποβολή των εθνικών λογαριασμών.

Η συμμετοχή των κρατών μελών στις επισκέψεις αυτές είναι προαιρετική.

Άρθρο 6α

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1α και στο άρθρο 5 παράγραφος 1α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού](10).

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 1α και στο άρθρο 5 παράγραφος 1α εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε αυτή. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφος 1α και 5 παράγραφος 1α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που θεσπίστηκε με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Κεφάλαιο IV

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 8

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Η οδηγία 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 καταργούνται.

Οι παραπομπές στις καταργηθείσες πράξεις νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(2)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

(3)

  Απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105).

(4)

  Απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17).

(5)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(6)

  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(7)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 608/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 29).

(8)

  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») (ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 1).

(9)

  Οδηγία 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1989, για την εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς (ΕΕ L 49 της 21.2.1989, σ. 26).

(10)

Υπηρεσία Εκδόσεων, να προστεθεί η σωστή ημερομηνία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ»)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.6.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

3.7.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edward Czesak, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Rainer Wieland

Ημερομηνία κατάθεσης

30.1.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου