Menettely : 2017/0134(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0009/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0009/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0056

MIETINTÖ     ***I
PDF 196kWORD 82k
30.1.2018
PE 612.210v03-00 A8-0009/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom, ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom, ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0329),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0192/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0009/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(1)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom, ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(-1)  Markkinahintainen bruttokansantulo, jäljempänä ’BKTL’, on perusta, josta lasketaan unionin talousarvion omien varojen suurin osuus.

(1)  Jäsenvaltioiden BKTL:oon perustuvan unionin omien varojen osuuden kasvun vuoksi on tarpeen edelleen parantaa tämän aggregaatin vertailukelpoisuutta, luotettavuutta ja kattavuutta.

(2)  Tilastojen eheys, joka saavutetaan noudattamalla Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjä, sellaisina kuin ne ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean 28 päivänä syyskuuta 2011 tekemien tarkistusten ja ajantasaistusten jälkeen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 223/2009(2), on erityisen tärkeää silloin, kun tilastoja käytetään suoraan hallinnollisiin tarkoituksiin sekä unionin, kansallisen ja alueellisen tason päätöksentekoon.

(3)  Nämä tiedot muodostavat myös tärkeän analyysivälineen kansallisten talouspolitiikkojen koordinointia ja unionin eri politiikkoja varten sekä tutkimustoimintaa varten.

(4)  BKTL:lla tarkoitetaan neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom, 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti omien varojen tarkoituksia varten vuotuista markkinahintaista BKTL:a sellaisena kuin siitä säädetään asetuksen (EU) N:o 549/2013 (’EKT 2010’) liitteessä A. ▌ Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom(3) on kumottu neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(4) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 10 artiklan 2 kohdan tätä estämättä.

(5)  On olennaista, että kaikkien jäsenvaltioiden BKTL-tiedot ovat vertailukelpoisia, minkä vuoksi asiaankuuluvia EKT 2010:n mukaisia määritelmiä ja tilinpitosääntöjä olisi noudatettava. Todellisuudessa käytettyjen arviointimenetelmien ja perustietojen olisi tämän vuoksi mahdollistettava EKT 2010:n mukaisten määritelmien ja tilinpitosääntöjen virheetön soveltaminen.

(6)  On olennaista, että BKTL-tietojen keräämisessä käytetyt lähteet ja menetelmät ovat luotettavia. Tämä tarkoittaa sitä, että perustaltaan vahvoihin, tarkoitukseen soveltuviin ja ajan tasalla oleviin perustilastoihin olisi sovellettava moitteettomia menetelmiä aina kun tämä on mahdollista.

(7)  On olennaista, että BKTL-tiedot ovat kattavat. Siksi niissä olisi myös otettava huomioon epäviralliset, rekisteröimättömät ja muut toiminnot ja tapahtumat, joista ei anneta tietoja tilastollisissa tutkimuksissa eikä vero- ja sosiaaliviranomaisille tai muille hallintoviranomaisille. BKTL:n kattavuuden parantaminen edellyttää soveltuvan tilastopohjan ja soveltuvien arviointimenetelmien kehittämistä, jotta voidaan laatia luotettavia tilastoja ja tehdä soveltuvin osin tarvittavia mukautuksia.

(8)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle BKTL-tietojen antamisessa omien varojen tarkoituksia varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta toteuttaa toimenpiteitä, jotka liittyvät BKTL-tietojen ja niiden osatekijöiden tuottamisessa käytettyjen lähteiden ja menetelmien luettelon rakenteeseen. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(5) mukaisesti.

(8 a)  BKTL-tietojen luotettavuuden, kattavuuden ja mahdollisimman suuren vertailukelpoisuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat BKTL‑tietojen tuottamisessa käytettyjen lähteiden ja menetelmien luettelon sisällön määrittämistä sekä BKTL-tietojen luotettavuuden, kattavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamista koskevia toimenpiteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(6) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(9)  Neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 608/2014(7) säädetään jäsenvaltioihin tehtävistä tarkastuskäynneistä, joilla todennetaan omia varoja. Tällaisten tarkastusten lisäksi komission olisi voitava suorittaa BKTL-tarkastuskäyntejä varmistaakseen, että BKTL-tiedot ovat vertailukelpoisia, luotettavia ja kattavia. Kansallisten tilastoviranomaisten osallistuminen muihin jäsenvaltioihin tehtäviin BKTL‑tarkastuskäynteihin on olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa BKTL‑prosessin avoimuutta ja tarkkuutta.

(10)  Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa on asetuksen (EY) N:o 223/2009 7 artiklan mukaisesti pyydetty antamaan ammatillista ohjausta.

(11)  Neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003(8) 4 artiklassa tarkoitettu BKTL‑komitea on antanut lausuntoja ja neuvoja ja avustanut komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Euroopan tilastojärjestelmän rakenteen uudistamisstrategian mukaisesti luodaan selkeä pyramidirakenne, jolla parannetaan järjestelmän koordinointia ja kumppanuutta. Asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustetulla Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevällä komitealla olisi tämän strategian mukaisesti oltava neuvoa-antava rooli, ja sen olisi avustettava komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Tätä tarkoitusta varten BKTL-komitea olisi korvattava Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevällä komitealla, joka auttaisi komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa voimassa olevan asetuksen mukaisesti. Kuitenkin niiden muiden tehtävien osalta, jotka BKTL-komitea on aikaisemmin suorittanut asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 nojalla ja jotka eivät liity komission avustamiseen sen käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa, komission olisi perustettava virallinen asiantuntijaryhmä, joka auttaa sitä tällaisissa muissa tarkoituksissa.

(12)  Neuvoston direktiivissä 89/130/ETY, Euratom(9), ja asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1287/2003 säädetään menettelystä BKT:n ja BKTL:n vertailukelpoisuuden, luotettavuuden ja kattavuuden todentamiseksi ja arvioimiseksi BKT-komiteassa ja BKTL-komiteassa, joissa jäsenvaltiot ja komissio tekevät läheistä yhteistyötä. Tätä menettelyä olisi mukautettava ottamaan huomioon BKTL:n käyttö omien varojen tarkoituksia varten EKT 2010:n mukaisesti, omien varojen saataville asettamista koskeva tarkistettu aikataulu ja Euroopan tilastojärjestelmän viimeaikainen kehitys. Kyseiset säädökset olisi sen vuoksi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Markkinahintaisen bruttokansantulon määrittely ja laskeminen

1 artikla

1. Markkinahintainen bruttokansantulo (BKTL) ja markkinahintainen bruttokansantuote (BKT) määritellään asetuksella (EU) N:o 549/2013 vahvistetun Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti.

2. Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 8.89 kohdan mukaisesti BKT tarkoittaa kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulosta. Se voidaan määritellä kolmella tavalla:

a)  tuotannon perusteella: BKT on eri institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvonlisäysten summa plus tuoteverot ja miinus tuotetukipalkkiot (joita ei kohdenneta sektoreille ja toimialoille). Se on myös tasapainoerä koko kansantalouden tuotantotilillä;

b)  menojen perusteella: BKT on kotimaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön summa (kulutus ja pääoman bruttomuodostus) plus tavaroiden ja palveluiden vienti miinus niiden tuonti;

c)  tulojen perusteella: BKT on koko kansantalouden tulonmuodostustilin käytön summa (palkansaajakorvaukset, tuotanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, koko kansantalouden bruttotoimintaylijäämä ja sekatulo).

3. Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 8.94 kohdan mukaisesti BKTL tarkoittaa kotimaisten institutionaalisten yksiköiden yhteensä saamaa ensituloa: palkansaajakorvauksia, tuotanto- ja tuontiveroja miinus tukipalkkioita, omaisuustuloa (saatavaa miinus maksettavaa), bruttotoimintaylijäämää ja bruttosekatuloa. BKTL on yhtä suuri kuin BKT miinus kotimaisten institutionaalisten talousyksiköiden ulkomaisille institutionaalisille talousyksiköille maksamat ensitulot plus kotimaisten institutionaalisten talousyksiköiden ulkomaisilta talousyksiköiltä saamat ensitulot.

II luku

BKTL-tietojen ja lisätietojen toimittaminen

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on laskettava BKTL, sellaisena kuin se on määritelty 1 artiklassa, kansantalouden tilinpitotietojen ohella.

2. Jäsenvaltioiden on kansantalouden tilinpidon menettelyjen yhteydessä toimitettava komissiolle (Eurostatille) joka vuosi syyskuun loppuun mennessä 1 artiklassa tarkoitettujen määritelmien mukaiset aggregoitua BKTL:a ja sen osatekijöitä koskevat luvut. BKT:n ja sen osatekijöiden kokonaisarvot on esitettävä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla kolmella tavalla. Tiedot on toimitettava edeltävältä vuodelta, ja mahdolliset lisämuutokset aikaisempien vuosien tietoihin on ilmoitettava samaan aikaan.

3. Toimitettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja on annettava myös selvitys BKTL-tietojen laadusta. Selvityksessä on esitettävä tietojen tuottamiseen käytetty menetelmä, ja siinä on erityisesti kuvattava kaikki merkittävät muutokset käytettyihin lähteisiin ja menetelmiin ja selostettava aikaisempiin BKTL-estimaatteihin tehdyt tarkistukset.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) ▌luettelot BKTL-tietojen ja niiden osatekijöiden tuottamisessa käytetyistä lähteistä ja menetelmistä EKT 2010:n mukaisesti.

1 a. Komissio antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä 1 kohdassa tarkoitetun luettelon sisältö sekä sen ajantasaistamisen aikataulu.

2. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa esitetään 1 kohdassa tarkoitetun luettelon yksityiskohtainen rakenne. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

III luku

BKTL:n laskentaa koskevat menettelyt ja tarkistukset

4 artikla

Komissio perustaa virallisen asiantuntijaryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden osoittamista pätevistä edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja, neuvomaan komissiota ja esittämään näkemyksiä BKTL-laskelmien vertailtavuudesta, luotettavuudesta ja kattavuudesta, seuraamaan tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja antamaan vuotuiset lausunnot jäsenvaltioiden omien varojen tarkoituksia varten toimittamien BKTL-tietojen asianmukaisuudesta.

5 artikla

1. Komissio todentaa, että 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luettelon lähteet, lähteiden käyttö ja menetelmät ovat EKT 2010:n mukaisia. Todentamisessa käytetään todentamismallia, jonka komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 4 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän kanssa. Malli perustuu vertaisarvioinnin ja kustannustehokkuuden periaatteisiin.

1 a. BKTL-tietojen on oltava luotettavia, kattavia ja vertailukelpoisia.

Komissio antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään ensimmäisen alakohdan säännöksiä vahvistamalla toimenpiteitä, joilla varmistetaan BKTL-tietojen luotettavuus, kattavuus ja mahdollisimman suuri vertailukelpoisuus.

6 artikla

1. Komissio (Eurostat) voi, silloin kun tämä katsotaan tarpeelliseksi, tehdä jäsenvaltioihin BKTL-tarkastuskäyntejä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU, Euratom) N:o 608/2014 2 artiklassa säädettyjen tarkastusten tekemistä.

2. Komissio (Eurostat) voi jäsenvaltioissa tarkastuskäyntejä tehdessään pyytää apua kansallisia tilastoviranomaisia edustavilta kansantalouden tilinpidon asiantuntijoilta, ja sitä myös kannustetaan tällaisen avun pyytämiseen.

Kansantalouden tilinpidon asiantuntijat on rekisteröitävä luetteloon, joka kootaan kansantalouden tilinpidosta vastaavien kansallisten viranomaisten komissiolle (Eurostatille) lähettämien vapaaehtoisten ehdotusten pohjalta.

Jäsenvaltioiden osallistuminen tällaisiin tarkastuskäynteihin on vapaaehtoista.

6 a artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä](10) viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1 a kohdassa ja 5 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1 a kohdassa ja 5 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevien 3 artiklan 1 a kohdan ja 5 artiklan 1 a kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

7 artikla

1. Komissiota avustaa tämän asetuksen täytäntöönpanossa asetuksen (EY) N:o 223/2009 27 artiklan 1 kohdan nojalla perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

IV luku

Loppusäännökset

8 artikla

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

9 artikla

Kumotaan direktiivi 89/130/ETY, Euratom, ja asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003.

Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä olevien vastaavuustaulukoiden mukaisesti.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(2)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

(3)

  Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17).

(4)

  Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105).

(5)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(6)

  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 608/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 29).

(8)

  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1.).

(9)

  Neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta (EYVL L 49, 21.2.1989, s. 26).

(10)

Julkaisutoimisto: lisätään oikea päivämäärä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistaminen (BKTL-asetus)

Viiteasiakirjat

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.6.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

3.7.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.1.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus