Eljárás : 2017/0134(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0009/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0009/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0056

JELENTÉS     ***I
PDF 213kWORD 81k
30.1.2018
PE 612.210v03-00 A8-0009/2018

a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) és a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Roberto Gualtieri

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) és a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0329),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0192/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0009/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(1)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) és a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(-1)  A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem (GNI) az Unió költségvetésében a saját források legnagyobb hányadának kiszámításához szolgál alapul.

(1)  A tagállamok piaci áron számított GNI-jén alapuló uniós saját források növekvő hányada szükségessé teszi ezen aggregátum összehasonlíthatóságának, megbízhatóságának és teljességének további növelését.

(2)  Az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága által 2011. szeptember 28-án felülvizsgált és aktualizált európai statisztikai gyakorlati kódex, valamint a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) elveinek tiszteletben tartása révén megvalósuló statisztikai integritás különös jelentőséggel bír akkor, amikor a statisztikai adatokat közvetlenül adminisztratív célokra és politikai döntéshozatalra használják fel uniós, nemzeti és regionális szinten.

(3)  Ezen adatok a nemzeti gazdaságpolitikák és a különböző uniós politikák összehangolásának, valamint a kutatási tevékenységeknek is fontos elemző eszközei.

(4)  A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. cikkének (7) bekezdésével összhangban a saját forrásokra történő alkalmazására a GNI a Bizottság által az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: ESA 2010) A. mellékletét alkalmazva megállapított, piaci árakon számított éves GNI-értéket jelenti. ▌A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat(3) 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban és figyelemmel a határozat 10. cikkének (2) bekezdésére a 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatot(4) hatályon kívül helyezték.

(5)  Alapvető követelmény, hogy a GNI-adatok összehasonlíthatóak legyenek a tagállamok között, és ezért meg kell felelni az ESA 2010 releváns fogalommeghatározásainak és számviteli szabályainak. E célból az értékelési eljárásoknak és a ténylegesen felhasznált alapadatoknak lehetővé kell tenniük az ESA 2010 fogalommeghatározásainak és elszámolási szabályainak helyes alkalmazását.

(6)  Alapvető követelmény, hogy a bruttó nemzeti jövedelem összeállításához használt források és módszerek megbízhatóak legyenek. Ez azt jelenti, hogy a lehetőségekhez mérten kifogástalan technikákat kell alkalmazni a megbízható, megfelelő és aktualizált alapstatisztikákhoz.

(7)  Alapvető követelmény, hogy a GNI-adatok teljes körűek legyenek ▌. Ezért tekintetbe kell venniük azokat az informális, bejegyzetlen és egyéb tevékenységeket és ügyeket is, amelyeket nem jelentenek a statisztikai felmérésekben vagy a költségvetési, szociális és egyéb adminisztratív hatóságoknak. A GNI teljeskörűségének továbbfejlesztése feltételezi a megfelelő statisztikai alapok és értékelési eljárások kidolgozását a megbízható statisztikák előállításához, valamint adott esetben a szükséges kiigazítások végrehajtásához.

(8)  Annak érdekében, hogy egyenlő feltételeket biztosítsanak e rendeletnek a saját források céljaira felhasznált GNI-adatok szolgáltatása révén történő végrehajtásához a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni, hogy a GNI-adatoknak és azok összetevőinek ▌kiszámításához használt források és módszerek jegyzékének szerkezetére vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(5) megfelelően kell gyakorolni.

(8a)  A GNI-adatok megbízhatóságának, teljeskörűségének, valamint a lehető legmagasabb fokú összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság részére felhatalmazást kell adni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a GNI-adatok megállapításához használt források és módszerek jegyzéke tartalmának meghatározása, valamint a GNI-adatok megbízhatóságát, teljeskörűségét és összehasonlíthatóságát biztosító intézkedések elfogadása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak(6) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(9)  A 608/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet(7) előírja a tagállamokban a saját források vizsgálatának ellenőrzése céljából végrehajtandó ellenőrző látogatásokat. Ezen ellenőrzéseken felül a Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy a GNI-vel kapcsolatos tájékozódó látogatásokat tegyen annak biztosítása érdekében, hogy a GNI-adatok összehasonlíthatóak, megbízhatóak és teljeskörűek legyenek. A nemzeti statisztikai hivatalok képviselőinek részvétele a GNI-vel kapcsolatos tájékozódó látogatásokon más tagállamokban alapvető fontosságú a GNI-folyamat átláthatóságának és pontosságának növelése érdekében.

(10)  A 223/2009/EK rendelet 7. cikkével összhangban az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága (ESR-bizottság) felkérést kapott szakmai iránymutatás nyújtására.

(11)  Az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet(8) 4. cikkében említett GNI-bizottság véleményeket adott ki, tanácsokat adott és segítette a Bizottságot végrehajtási hatáskörének gyakorlásában. A koordinációt és partnerséget a rendszeren belüli, egyértelmű piramis szerkezetben javítani hivatott új európai statisztikai rendszer keretében a 223/2009/EK rendelet által létrehozott Európai Statisztikai Rendszer Bizottságnak tanácsadói szereppel kell rendelkeznie és segítenie a Bizottságot végrehajtási hatáskörének gyakorlásában. Ennek érdekében a GNI-bizottság helyébe az ESR-bizottság lép, melynek célja, hogy segítse a Bizottságot végrehajtási hatáskörének a jelenlegi rendelet keretében történő gyakorlásában. Mindazonáltal a GNI-bizottság által az 1287/2003/EK, Euratom rendelet keretében korábban vállalt egyéb funkciók, valamint a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlásához nem kapcsolódó feladatok ellátásának céljából a Bizottságnak hivatalos szakértői csoportot kell létrehoznia.

(12)  A 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv(9) és az 1287/2003/EK, Euratom rendelet eljárást hozott létre a GNP és a GNI összehasonlíthatóságának, megbízhatóságának és teljeskörűségének ellenőrzésére és értékelésére a GNP- és a GNI-bizottságon belül, ahol a Bizottság és a tagállamok szorosan együttműködnek. Ezt az eljárást ki kell igazítani a GNI-adatok saját források céljából történő, ESA 2010 szerinti felhasználásának, a saját források rendelkezésre bocsátására vonatkozó felülvizsgált menetrend és az európai statisztikai rendszer legújabb fejleményeinek figyelembevétele céljából. E jogi aktusokat ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. fejezet

A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem meghatározása és kiszámítása

1. cikk

(1) A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelmet (GNI) és a piaci áron számított bruttó hazai terméket (GDP) az 549/2013/EU rendelettel létrehozott nemzeti és regionális számlák európai rendszerével (ESA 2010) összhangban kell meghatározni.

(2) Az 549/2013/EU rendelet A. mellékletének 8.89 pontjával összhangban a bruttó hazai termék (GDP) a rezidens termelő egységek termelő tevékenységének a végeredménye. Három módon definiálható:

a)  a termelés oldaláról történő megközelítés szerint: A GDP a különböző gazdasági szektorok vagy a különböző ágazatok bruttó hozzáadott értékének összege, amelyhez hozzá kell adni a termékadókat, és amiből le kell vonni a terméktámogatásokat (amelyek a szektorok és az ágazatok között nincsenek felosztva). A GDP egyben a teljes gazdaság termelési számlájának az egyenlegező tétele;

a)  a kiadás oldaláról történő megközelítés szerint: A GDP a rezidens gazdasági egységek által történő végső termék- és szolgáltatás-felhasználás összege (végső fogyasztás és bruttó felhalmozás) a termékek és szolgáltatások exportjával együtt és importja nélkül.

b)  a jövedelem oldalról történő megközelítés szerint: A GDP a teljes gazdaság „jövedelem keletkezése” számla felhasználásainak összege (a munkavállalói jövedelem, a termelési és importadók egyenlege, a teljes gazdaság bruttó működési eredménye és vegyes jövedelme).

(3) Az 549/2013/EU rendelet A. mellékletének 8.94 pontjával összhangban a nemzeti jövedelem a rezidens gazdasági egységek teljes elsődleges jövedelmét jelenti, amelyek a következők: a munkavállalói jövedelem, a termelési és importadók támogatásokkal csökkentett egyenlege, a tulajdonból származó jövedelem (követelés mínusz fizetendő), a bruttó működési eredmény és a bruttó vegyes jövedelem. A bruttó nemzeti jövedelem (GNI) egyenlő a GDP és a rezidens gazdasági egységek által a nem-rezidens gazdasági egységeknek fizetett elsődleges jövedelem különbségével, hozzáadva ehhez a rezidens gazdasági egységek által a külföldtől kapott elsődleges jövedelmet.

II. fejezet

A GNI-adatok és a kiegészítő információk továbbítása

2. cikk

(1) A tagállamok az 1. cikkben meghatározottak szerint számítják ki a bruttó nemzeti jövedelmet (GNI), a nemzeti számviteli hatóságokkal párhuzamosan.

(2) Minden év szeptember végét megelőzően a tagállamok a nemzeti elszámolási rend keretében megküldik a Bizottság (Eurostat) részére a GNI-aggregátumra vonatkozó számadatokat és azok összetevőit, az 1. cikkben említett fogalommeghatározások szerint. A GDP összértékét és összetevőit az 1. cikk (2) bekezdésében említett három megközelítés valamelyikének megfelelően kell bemutatni. A rendelkezésre bocsátott adatokat az előző évre közlik, és a megelőző évekre vonatkozó adatok bármely további változtatását egyidejűleg közzé kell tenni.

(3) A (2) bekezdésben említett adatok továbbításával egyidejűleg egy jelentést is eljuttatnak a GNI-adatok minőségéről. Ez a jelentés részletezi az adatok kiszámításához használt módszertant, és különösen ismerteti az alkalmazott forrásokban vagy módszerekben esetleg végbement jelentős változásokat, illetve a korábbi GNI-becslések felülvizsgálatának magyarázatát.

3. cikk

(1) ▌A tagállamok a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a GNI-adatok és azok összetevőinek az ESA 2010 szerinti megállapításához használatos források és módszerek jegyzékét.

(1a) A Bizottság – a 6a. cikkel összhangban – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése céljából, az (1) bekezdésben említett jegyzék tartalmának, valamint frissítése menetrendjének meghatározása révén.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az (1) bekezdésben említett jegyzék szerkezetének ▌meghatározása érdekében. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

III. fejezet

A GNI kiszámításánál alkalmazott eljárások és ellenőrzések

4. cikk

A Bizottság létrehozza a tagállamok által kijelölt szakértő képviselőkből álló és a Bizottság képviselője által irányított hivatalos szakértői csoportot azzal a céllal, hogy tanácsot adjon a Bizottságnak és véleményt nyilvánítson a GNI-számítások összehasonlíthatóságáról, megbízhatóságáról és teljeskörűségéről, nyomon kövesse e rendelet végrehajtását, valamint adjon ki éves véleményeket a tagállamok által a saját források céljára benyújtott GNI-adatok megfelelőségéről.

5. cikk

(1) A Bizottság ellenőrzi, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében említett jegyzékben szereplő források, felhasználásuk és a módszerek megfelelnek-e az ESA 2010-nek. Ebből a célból a Bizottság által a 4. cikkben említett szakértői csoporttal szoros együttműködésben megalkotott ellenőrzési modellt használják. A modell a szakértői értékelés és a költséghatékonyság elvein alapul.

(1a) A GNI-adatoknak megbízhatónak, teljes körűnek és összehasonlíthatónak kell lenniük.

A Bizottság – a 6a. cikkel összhangban – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az első albekezdésben megállapított rendelkezések kiegészítése céljából, olyan intézkedések meghatározása révén, amelyek biztosítják a GNI-adatok megbízhatóságát, teljeskörűségét, valamint a lehető legmagasabb fokú összehasonlíthatóságát.

6. cikk

(1) A 608/2014/EU, Euratom rendelet 2. cikkében előírt ellenőrzések sérelme nélkül a Bizottság (Eurostat), amennyiben indokoltnak tartja, GNI-látogatásokat tehet a tagállamokban.

(2) A Bizottságnak (Eurostat) a tagállamokban tett tájékozódó látogatások során módjában áll és javasolt is a nemzeti statisztikai hivatalokat képviselő nemzetiszámla-szakértők segítségét kérnie.

A nemzetiszámla-szakértőket a Bizottságnak (Eurostat) a nemzeti számlák jelentéséért felelős nemzeti hatóságok által elküldött önkéntes javaslatok alapján összeállított jegyzékben veszik nyilvántartásba.

A tagállamok önkéntes alapon vesznek részt az említett látogatásokon.

6a. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása tekintetében a Bizottságnak adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1a) bekezdésében és az 5. cikk (1a) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től(10) kezdődő hatállyal.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (1a) bekezdésében és az 5. cikk (1a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az adott határozatban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 3. cikk (1a) bekezdése és az 5. cikk (1a) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

7. cikk

(1) E rendelet végrehajtása során a Bizottságot a 223/2009/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdésével létrehozott Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

8. cikk

Legkésőbb 2022. december 31-ig a Bizottság jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére e rendelet alkalmazásáról.

9. cikk

A 89/130/EGK, Euratom irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett jogszabályokra történő hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és az e rendelet mellékletében foglalt megfelelési táblázatokkal összhangban kell értelmezni.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(2)

  Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

(3)

  A Tanács 2014/335/EU, Euratom határozata (2014. május 26.) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről (HL L 168., 2014.6.7., 105. o.).

(4)

  A Tanács 2007/436/EK,Euratom határozata (2007. június 7.) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.).

(5)

  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(6)

  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(7)

  A Tanács 608/2014/EU, Euratom rendelete (2014. május 26.) az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről (HL L 168., 2014.6.7., 29. o.).

(8)

  A Tanács 1287/2003/EK, Euratom rendelete (2003. július 15.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) (HL L 181., 2003.7.19., 1. o.).

(9)

  A Tanács 89/130/EGK, Euratom irányelve (1989. február 13.) a bruttó nemzeti termék piaci árakon történő összeállításának összehangolásáról (HL L 49., 1989.2.21., 26. o.).

(10)

Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a pontos dátumot.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet)

Hivatkozások

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.6.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

3.7.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

30.1.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. február 9.Jogi nyilatkozat