Procedūra : 2017/0134(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0009/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0009/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 31/01/2019 - 9.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0056

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 215kWORD 81k
30.1.2018
PE 612.210v03-00 A8-0009/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, (NKI regula) un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Roberto Gualtieri

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, (NKI regula) un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0329),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0192/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0009/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(1)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, (NKI regula) un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(-1)  Nacionālais kopienākums (NKI) tirgus cenās joprojām veido pamatu lielākās daļas pašu resursu aprēķināšanai Savienības (ES) budžetā.

(1)  Aizvien pieaug tā Savienības pašu resursu daļa, kas pamatojas uz NKI, tāpēc ir nepieciešams vēl vairāk palielināt minētā agregāta salīdzināmību, ticamību un pilnīgumu.

(2)  Ja statistika tiek izmantota tieši administratīviem mērķiem un politikas veidošanai Savienības, valsts un reģionālajā līmenī, īpaši svarīga ir statistikas integritāte, ievērojot principus, kas iekļauti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko 2011. gada 28. septembrī pārskatījusi un atjauninājusi Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, un principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 223/200917(2).

(3)  Minētie dati arī ir nozīmīgi analīzei, lai koordinētu valstu ekonomikas politiku un dažādas Savienības politikas jomas, kā arī pētniecības darbībām.

(4)  Saskaņā ar Padomes Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. panta 7. punktu pašu resursu nolūkos NKI ir gada NKI tirgus cenās, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 549/2013 (“EKS 2010”) A pielikumā. ▌Saskaņā ar Padomes Lēmuma 2014/335/ES, Euratom(3) 10. panta 1. punktu un ievērojot tā 10. panta 2. punktu, tika atcelts Padomes Lēmums 2007/436/EK, Euratom(4).

(5)  Ir būtiski, lai NKI dati būtu salīdzināmi starp dalībvalstīm, un tāpēc būtu jāievēro EKS 2010 attiecīgās definīcijas un uzskaites noteikumi. Šādā nolūkā faktiski izmantotajām novērtējuma procedūrām un pamatdatiem būtu jāļauj pareizi piemērot EKS 2010 definīcijas un uzskaites noteikumus.

(6)  Ir būtiski, lai avoti un metodes, ko izmanto, lai apkopotu NKI, ir ticami. Tas nozīmē, ka noturīgiem, piemērotiem un atjauninātiem statistikas pamatdatiem pēc iespējas būtu jāpiemēro pareizi paņēmieni.

(7)  Ir būtiski, lai NKI dati būtu pilnīgi▌. Tādēļ tajos būtu arī jāņem vērā neformālas, nereģistrētas un citas darbības un darījumi, par kuriem netiek ziņots statistikas pārskatos vai par kuriem netiek ziņots finanšu, sociālām vai citām administratīvām iestādēm. Priekšnoteikums uzlabotam NKI aptvērumam ir piemērotu statistikas pamatu un novērtējuma procedūru izstrāde, lai sagatavotu ticamus statistikas datus, un attiecīgā gadījumā vajadzīgo pielāgojumu veikšana.

(8)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, sniedzot NKI datus pašu resursu nolūkos, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt pasākumus attiecībā uz to avotu un metožu uzskaitījuma struktūru, ko izmanto ▌NKI datu un tā sastāvdaļu sagatavošanai ▌. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(5).

(8a)  Lai nodrošinātu NKI datu uzticamību, pilnīgumu un visaugstākā iespējamā līmeņa salīdzināmību, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, lai noteiktu to avotu un metožu uzskaitījuma saturu, ko izmanto NKI datu izstrādei, un pasākumus, ar kuriem nodrošina NKP datu ticamību, pilnīgumu un salīdzināmību. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu(6). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(9)  Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 608/2014(7) ir paredzētas pārbaudes vizītes dalībvalstīs, kas nepieciešamas pašu resursu pārbaudei. Papildus minētajām vizītēm Komisijai vajadzētu būt tiesīgai veikt NKI informācijas pārbaudes vizītes, lai nodrošinātu, ka NKI dati ir salīdzināmi, ticami un pilnīgi. Valstu statistikas iestāžu pārstāvju dalība NKI informācijas pārbaudes vizītēs uz citām dalībvalstīm ir būtiska, lai palielinātu NKI pārbaudes procesa pārredzamību un precizitāti.

(10)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 7. pantu Eiropas Statistikas sistēmas komitejai (ESSK) ir lūgts sniegt profesionālu virsvadību.

(11)  NKI komiteja, kas minēta Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1287/2003(8) 4. pantā, ir izdevusi atzinumus, sniegusi padomu un palīdzējusi Komisijai tās īstenošanas pilnvaru izmantošanā. Saskaņā ar stratēģiju par jaunu Eiropas Statistikas sistēmas struktūru, lai uzlabotu koordināciju un partnerību skaidrā piramīdveida struktūrā Eiropas Statistikas sistēmā, Eiropas Statistikas sistēmas komitejai, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009, vajadzētu būt padomdevējai un būtu jāpalīdz Komisijai tās īstenošanas pilnvaru izmantošanā. Šim nolūkam NKI komiteja būtu jāaizstāj ar ESSK, lai tā palīdzētu Komisijai izmantot tās īstenošanas pilnvaras saskaņā ar šo regulu. Tomēr, lai veiktu citas funkcijas, kuras agrāk pildīja NKI komiteja saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 un kuras nav saistītas ar palīdzības sniegšanu Komisijai piešķirto īstenošanas pilnvaru izmantošanā, Komisijai būtu jāizveido oficiāla ekspertu grupa, kas tai palīdzētu šādos citos nolūkos.

(12)  Ar Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom(9) un Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 tika izveidota procedūra, kā pārbaudīt un novērtēt NKP un NKI salīdzināmību, ticamību un pilnīgumu NKP un NKI komiteju ietvaros, kur dalībvalstis un Komisija cieši savstarpēji sadarbojas. Šī procedūra būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā NKI izmantošanu saskaņā ar EKS 2010 pašu resursu nolūkos, pārskatīto grafiku informācijas par pašu resursiem sniegšanai un neseno attīstību Eiropas Statistikas sistēmā. Tādēļ minētie akti būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I nodaļa

Nacionālā kopienākuma tirgus cenās definīcija un aprēķināšana

1. pants

1. Nacionālo kopienākumu (NKI) tirgus cenās un iekšzemes kopproduktu (IKP) tirgus cenās nosaka saskaņā ar Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu (EKS 2010), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 549/2013.

2. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 8.89. punktu IKP ir ražotāju rezidentvienību ražošanas darbības gala rezultāts. To var definēt trijos veidos:

(a)  ražošanas pieeja — IKP ir dažādu institucionālo sektoru vai dažādu nozaru bruto pievienotās vērtības summa plus produktu nodokļi mīnus subsīdijas (ko neiedala sektoriem un nozarēm). Tas ir arī kopējās ekonomikas ražošanas konta balanspostenis;

(a)  izdevumu pieeja — IKP ir institucionālo rezidentvienību preču un pakalpojumu izlietojuma summa (galapatēriņš un bruto kapitāla veidošana) plus preču un pakalpojumu eksports un mīnus imports;

(b)  ienākumu pieeja — IKP ir kopējās ekonomikas ienākuma veidošanas konta izlietojuma puses visu posteņu summa (kopējās ekonomikas darba ņēmēju atalgojums, ražošanas un importa nodokļi mīnus subsīdijas, bruto pamatdarbības pārpalikums un jauktais ienākums).

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 8.94. punktu NKI ir kopējais primārais ienākums, kas jāsaņem institucionālajām rezidentvienībām: darba ņēmēju atalgojums, ražošanas un importa nodokļi mīnus subsīdijas, īpašuma ienākums (saņemamais mīnus maksājamais), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums. NKI ir vienāds ar IKP mīnus primārais ienākums, kas institucionālajām rezidentvienībām jāmaksā institucionālajām nerezidentvienībām, un plus primārais ienākums, kurš institucionālajām rezidentvienībām jāsaņem no pārējās pasaules.

II nodaļa

NKI datu un papildu informācijas pārsūtīšana

2. pants

1. Dalībvalstis aprēķina NKI, kā definēts 1. pantā, vienlaikus ar nacionālo kontu datu pakalpojumiem.

2. Dalībvalstis ik gadu pirms septembra beigām valsts nacionālo kontu procedūru kontekstā iesniedz Komisijai (Eurostat) rādītājus par NKI agregātu un tā sastāvdaļām saskaņā ar definīcijām, kas norādītas 1. pantā. Kopējos IKP rādītājus un tā sastāvdaļas atspoguļo saskaņā ar trim pieejām, kas minētas 1. panta 2. punktā. Datus nosūta par iepriekšējo gadu, un vienlaicīgi nosūta arī papildu izmaiņas, kas izdarītas datos par iepriekšējiem gadiem.

3. Nosūtītajiem datiem, kas minēti 2. punktā, pievieno ziņojumu par NKI datu kvalitāti. Ziņojumā precīzi izklāsta datu izstrādē izmantoto metodoloģiju un jo īpaši apraksta visas izmantoto avotu un metožu būtiskās izmaiņas un izskaidro pārskatīšanas, kas izdarītas agrākās NKI aplēsēs.

3. pants

1. ▌Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) to avotu un metožu uzskaitījumu, kas izmantots, lai saskaņā ar EKS 2010 sagatavotu NKI datus un to sastāvdaļas.

1.a Komisija saskaņā ar 6.a pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu, nosakot 1. punktā minētā uzskaitījuma saturu, kā arī tā atjaunināšanas grafiku.

2. Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka 1. punktā minētā uzskaitījuma sīku struktūru▌. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

III nodaļa

NKI aprēķināšanas procedūras un pārbaudes

4. pants

Komisija izveido oficiālu ekspertu grupu, kuras sastāvā ir dalībvalstu izraudzīti, kvalificēti pārstāvji un kuru vada Komisijas pārstāvis, lai tā konsultētu Komisiju par NKI aprēķināšanas salīdzināmību, ticamību un pilnīgumu un paustu savu viedokli par to, uzraudzītu šīs regulas īstenošanu un izdotu ikgadējus atzinumus par to NKI datu lietderību, kurus dalībvalstis iesniegušas pašu resursu nolūkos.

5. pants

1. Komisija pārbauda, vai avoti, to izmantošana un metodes, kas ir iekļautas 3. panta 1. punktā minētajā uzskaitījumā, atbilst EKS 2010. Šajā nolūkā izmanto pārbaudes modeli, ko Komisija izstrādājusi ciešā sadarbībā ar ekspertu grupu, kas minēta 4. pantā. Modeļa pamatā ir salīdzinošās izvērtēšanas un izmaksu lietderības princips.

1.a NKI dati ir ticami, pilnīgi un salīdzināmi.

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu un ar tiem papildina pirmā apakšpunkta noteikumus, nosakot pasākumus, kas nodrošina NKI datu ticamību, pilnīgumu, kā arī augstāko iespējamo salīdzināmības pakāpi.

6. pants

1. Neskarot pārbaudes, kas noteiktas ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 608/2014 2. pantu, Komisija (Eurostat), ja to uzskata par lietderīgu, var veikt NKI informācijas pārbaudes vizītes dalībvalstīs.

2. Veicot informācijas pārbaudes vizītes dalībvalstīs, Komisija (Eurostat) var lūgt nacionālo kontu ekspertu, kas pārstāv valsts statistikas iestādes, palīdzību un tiek mudināta to darīt.

Nacionālo kontu eksperti ir reģistrēti sarakstā, kas veidots, pamatojoties uz brīvprātīgiem priekšlikumiem, kurus Komisijai (Eurostat) iesūtījušas valstu iestādes, kuras ir atbildīgas par nacionālo kontu datu sniegšanu.

Dalībvalstu līdzdalība minētajās vizītēs ir brīvprātīga.

6.a pants

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1.a punktā un 5. panta 1.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena](10).

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 1.a punktā vai 5. panta 1.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 3. panta 1.a punktu un 5. panta 1.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

7. pants

1. Šīs regulas īstenošanā Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 27. panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

IV nodaļa

Nobeiguma noteikumi

8. pants

Komisija vēlākais līdz 2022. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

9. pants

Direktīva 89/130/EEK, Euratom un Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 tiek atcelta.

Atsauces uz atceltajiem aktiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulām šīs regulas pielikumā.

10. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(2)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

(3)

  Padomes 2014. gada 26. maija Lēmums 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.).

(4)

  Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.).

(5)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(6)

  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(7)

  Padomes 2014. gada 26. maija Regula (ES, Euratom) Nr. 608/2014, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus (OV L 168, 7.6.2014., 29. lpp.).

(8)

  Padomes 2003. gada 15. jūlija Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula) (OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.).

(9)

  Padomes 1989. gada 13. februāra Direktīva 89/130/EEK, Euratom par to, kā saskaņot nacionālā kopprodukta noteikšanu pēc tirgus cenām (OV L 49, 21.2.1989., 26. lpp.).

(10)

Publikāciju birojam: lūdzu ierakstīt pareizo datumu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nacionālā kopienākuma saskaņošana tirgus cenās (NKI regula)

Atsauces

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.6.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

3.7.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Pieņemšanas datums

24.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

53

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Iesniegšanas datums

30.1.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. februārisJuridisks paziņojums