Procedura : 2017/0134(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0009/2018

Teksty złożone :

A8-0009/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/01/2019 - 9.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0056

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 222kWORD 69k
30.1.2018
PE 612.210v03-00 A8-0009/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylającego dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylającego dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0329),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0192/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0009/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(1)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylające dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(-1)  Dochód narodowy brutto w cenach rynkowych (DNB) stanowi podstawę obliczeń największej części zasobów własnych w budżecie Unii.

(1)  Wzrastający udział zasobów własnych Unii opartych na DNB państw członkowskich stwarza konieczność dalszego wzmocnienia porównywalności, wiarygodności i kompletności tego agregatu.

(2)  W przypadku gdy statystyki są wykorzystywane bezpośrednio do celów administracyjnych oraz w celu kształtowania polityki na szczeblach unijnym, krajowym i regionalnym, szczególne ważne jest zapewnienie integralności danych statystycznych dzięki poszanowaniu zasad Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych, poddanego przeglądowi i aktualizacji przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego w dniu 28 września 2011 r., i przestrzeganie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009(2).

(3)  Dane te stanowią także ważne narzędzie analityczne do celów koordynacji krajowych polityk gospodarczych oraz różnych polityk unijnych, jak również do celów badawczych.

(4)  Zgodnie z art. 2 ust. 7 decyzji Rady 2014/335/UE, Euratom do celów zasobów własnych DNB oznacza roczny DNB w cenach rynkowych, zgodnie z załącznikiem A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013 („ESA 2010”). ▌Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom(3) została uchylona, zgodnie z art. 10 ust. 1 decyzji Rady 2014/335/UE, Euratom(4) i z zastrzeżeniem jej art. 10 ust. 2.

(5)  Aby zapewnić niezbędną porównywalność danych dotyczących DNB między państwami członkowskimi, należy stosować odpowiednie definicje i reguły rachunkowości ESA 2010. W tym celu procedury oceny oraz rzeczywiście wykorzystywane podstawowe dane powinny pozwolić na prawidłowe stosowanie definicji i reguł rachunkowości ESA 2010.

(6)  Konieczne jest, aby źródła i metody stosowane do zestawiania DNB były wiarygodne. W związku z tym należy w jak największym zakresie stosować prawidłowe techniki, a podstawowe statystyki powinny być odporne na błędy, aktualne i odpowiednie do zamierzonego wykorzystania.

(7)  Niezbędne jest, aby dane dotyczące DNB były kompletne ▌. Powinny one zatem uwzględniać także nieformalne, nierejestrowane oraz inne rodzaje działalności i transakcji, które nie są wykazywane w badaniach statystycznych ani nie są zgłaszane organom podatkowym, organom zarządzającym systemami zabezpieczeń społecznych lub innym organom administracyjnym. Uzyskanie kompletnych danych dotyczących DNB wymaga opracowania odpowiednich podstaw statystycznych i procedur oceny, umożliwiających sporządzanie wiarygodnych statystyk oraz w stosownych przypadkach dokonywanie koniecznych dostosowań.

(8)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia przez dostarczanie danych dotyczących DNB do celów zasobów własnych Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków w zakresie struktury wykazu źródeł i metod stosowanych do opracowywania danych dotyczących DNB i składników DNB▌. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(5).

(8a)  W celu zapewnienia wiarygodności, kompletności i jak najwyższego stopnia porównywalności danych dotyczących DNB należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do definiowania treści wykazu źródeł i metod stosowanych do opracowywania danych dotyczących DNB, jak również środków zapewniających ich wiarygodność, kompletność i porównywalność. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa(6). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział w przygotowaniu aktów delegowanych na równych zasadach, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(9)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 608/2014(7) przewiduje odbywanie wizyt kontrolnych w państwach członkowskich w celu weryfikowania zasobów własnych. Oprócz wizyt kontrolnych Komisja powinna być również uprawniona do wizyt informacyjnych mających na celu upewnienie się, że dane dotyczące DNB są porównywalne, wiarygodne i kompletne. Udział przedstawicieli krajowych organów statystycznych w wizytach informacyjnych dotyczących DNB odbywających się w innych państwach członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia przejrzystości i rzetelności procesu ▌DNB.

(10)  Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 zasięgnięto opinii Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS).

(11)  Komitet DNB, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003(8), wydaje opinie, doradza Komisji i wspiera ją w wykonywaniu uprawnień wykonawczych. Zgodnie ze strategią dotyczącą nowej struktury Europejskiego Systemu Statystycznego, która ma poprawić koordynację i partnerstwo dzięki wprowadzeniu nowej przejrzystej struktury piramidalnej, Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 powinien pełnić rolę doradczą i wspierać Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. Komitet DNB należy zatem zastąpić Komitetem ds. ESS, aby wspierał on Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych na mocy obowiązującego rozporządzenia. Komisja powinna jednak ustanowić formalną grupę ekspertów wspierającą ją w wykonywaniu innych funkcji, które były wcześniej wykonywane przez Komitet DNB na podstawie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003 i które nie są związane z wspieraniem Komisji w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych.

(12)  Dyrektywa Rady 89/130/EWG, Euratom(9) i rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1287/2003 ustanowiły procedurę weryfikacji i oceny porównywalności, wiarygodności i kompletności PNB i DNB w ramach Komitetów ds. PNB i DNB, w których państwa członkowskie i Komisja ściśle współpracują. Procedura ta powinna zostać dostosowana w taki sposób, aby uwzględniała: stosowanie DNB do celów zasobów własnych zgodnie z ESA 2010, zmieniony harmonogram udostępniania zasobów własnych oraz niedawne zmiany w Europejskim Systemie Statystycznym. Należy zatem uchylić te akty prawne,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozdział I

Definicja i obliczanie dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

Artykuł 1

1. Dochód narodowy brutto w cenach rynkowych (DNB) i produkt krajowy brutto w cenach rynkowych (PKB) definiowane są zgodnie z europejskim systemem rachunków narodowych i regionalnych (ESA 2010) ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 549/2013.

2. Zgodnie z pkt 8.89 załącznika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013 PKB stanowi końcowy rezultat działalności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących rezydentami. Może on być zdefiniowany na trzy sposoby:

a)  podejście od strony produkcji: PKB stanowi sumę wartości dodanej brutto poszczególnych sektorów instytucjonalnych lub poszczególnych gałęzi powiększoną o podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktów (które nie są przydzielone do sektorów czy gałęzi). Jest on też pozycją bilansującą rachunku produkcji gospodarki ogółem;

a)  podejście od strony rozdysponowania: PKB stanowi sumę końcowego wykorzystania wyrobów i usług przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami (spożycia i akumulacji brutto), powiększonego o eksport i pomniejszonego o import towarów i usług;

b)  podejście od strony dochodów: PKB stanowi sumę rozchodów na rachunku tworzenia dochodów gospodarki ogółem (kosztów związanych z zatrudnieniem, podatków związanych z produkcją i importem pomniejszonych o dotacje, nadwyżki operacyjnej brutto oraz dochodu mieszanego gospodarki ogółem).

3. Zgodnie z pkt 8.94 załącznika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013 DNB reprezentuje dochody pierwotne do otrzymania ogółem przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami: koszty związane z zatrudnieniem, podatki związane z produkcją i importem pomniejszone o dotacje, dochody z tytułu własności (do otrzymania pomniejszone o dochody do zapłacenia), nadwyżkę operacyjną brutto oraz dochód mieszany brutto. DNB jest równy PKB pomniejszonemu o dochody pierwotne do zapłacenia przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami jednostkom instytucjonalnym będącym nierezydentami, powiększonemu o dochody pierwotne do otrzymania od zagranicy przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami.

Rozdział II

Przekazywanie danych dotyczących DNB i informacji dodatkowych

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie obliczają DNB, zdefiniowany w art. 1, równolegle z krajowymi usługami w zakresie danych rachunkowych.

2. Do końca września każdego roku państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi), w ramach krajowych procedur dotyczących rachunków narodowych, dane dotyczące zagregowanego DNB i jego składników zgodnie z definicjami określonymi w art. 1. Wartości ogółem dla PKB i jego składników przedstawia się zgodnie z trzema podejściami wymienionymi w art. 1 ust. 2. ▌Dane są przekazywane za poprzedni rok jednocześnie z wszelkimi dodatkowymi zmianami danych za lata wcześniejsze.

3. Wraz z danymi określonymi w ust. 2 przekazywane jest sprawozdanie dotyczące jakości danych dotyczących DNB. Sprawozdanie to określa szczegółowo metody stosowane do opracowywania danych, a w szczególności zawiera opis wszelkich istotnych zmian dotyczących wykorzystanych źródeł i metod oraz wyjaśnia wszelkie rewizje, jakich dokonano w stosunku do wcześniejszych szacunków DNB.

Artykuł 3

1. ▌Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) wykaz źródeł i metod stosowanych do opracowywania danych dotyczących DNB i składników DNB zgodnie z ESA 2010.

1a. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 6a, które uzupełniają niniejsze rozporządzenie przez określenie treści wykazu wymienionego w ust. 1, jak również harmonogramu jego aktualizacji.

2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające szczegółową strukturę ▌wykazu, o którym mowa w ust. 1▌. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

Rozdział III

Procedury i kontrole dotyczące obliczania DNB

Artykuł 4

Komisja ustanawia formalną grupę ekspertów składającą się z wykwalifikowanych przedstawicieli wyznaczonych przez państwa członkowskie, której przewodniczy przedstawiciel Komisji, aby doradzała Komisji i przedstawiała swoje opinie dotyczące porównywalności, wiarygodności i kompletności obliczeń DNB, monitorowała wykonywanie niniejszego rozporządzenia i wydawała coroczne opinie w sprawie prawidłowości danych DNB przekazywanych przez państwa członkowskie do celów zasobów własnych.

Artykuł 5

1. Komisja weryfikuje, czy źródła, ich wykorzystanie i metody zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, są zgodne z ESA 2010. W tym celu stosowany jest model weryfikacji opracowany przez Komisję w ścisłej współpracy z grupą ekspertów, o której mowa w art. 4. Model ten opiera się na zasadach wzajemnej weryfikacji i efektywności kosztowej.

1a. Dane dotyczące DNB są wiarygodne, wyczerpujące i porównywalne.

Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 6a, które uzupełniają przepisy określone w akapicie pierwszym przez określenie środków zapewniających wiarygodność, kompletność, a także jak najwyższy stopień porównywalności danych dotyczących DNB.

Artykuł 6

1. Bez uszczerbku dla kontroli przewidzianych w art. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 608/2014 wizyty informacyjne dotyczące DNB mogą, w przypadkach uznanych za stosowne, być przeprowadzane w państwach członkowskich przez Komisję (Eurostat) .

2. Przeprowadzając wizyty informacyjne w państwach członkowskich, Komisja (Eurostat) może zwrócić się o pomoc do ekspertów w dziedzinie rachunków narodowych reprezentujących krajowe organy statystyczne, a nawet zaleca się jej takie rozwiązanie.

Eksperci w dziedzinie rachunków narodowych powinni być zarejestrowani na liście, która jest tworzona na podstawie dobrowolnych kandydatur przesyłanych do Komisji (Eurostatu) przez krajowe organy odpowiedzialne za sprawozdawczość w zakresie rachunków narodowych.

Uczestnictwo państw członkowskich w takich wizytach jest dobrowolne.

Artykuł 6a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1a i art. 5 ust. 1a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia](10).

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 1a i art. 5 ust. 1a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1a i art. 5 ust. 1a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 7

1. We wdrażaniu niniejszego rozporządzenia Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, ustanowiony na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

Artykuł 8

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Dyrektywa 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1287/2003 tracą moc.

Odesłania do uchylonych aktów traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje zgodnie z tabelami korelacji określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(2)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

(3)

  Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17).

(4)

  Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105).

(5)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(6)

  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(7)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 608/2014 z dnia 26 maja 2014 r. określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 29).

(8)

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 1).

(9)

  Dyrektywa Rady 89/130/EWG, Euratom, z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 49 z 21.2.1989, s. 26);

(10)

Urząd Publikacji: proszę wstawić poprawną datę.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB)

Odsyłacze

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Data przedstawienia w PE

20.6.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

3.7.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Data przyjęcia

24.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Data złożenia

30.1.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2018Informacja prawna