Procedură : 2017/0134(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0009/2018

Texte depuse :

A8-0009/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0056

RAPORT     ***I
PDF 215kWORD 65k
30.1.2018
PE 612.210v01-00 A8-0009/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și abrogarea Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Roberto Gualtieri

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și abrogarea Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0329),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0192/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0009/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul     1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(1)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și abrogarea Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(-1)  Venitul național brut la prețurile pieței (VNB) constituie baza calculării celei mai mari cote a resurselor proprii în bugetul Uniunii.

(1)  Partea în creștere a resursele proprii ale Uniunii bazate pe VNB al statelor membre face necesară consolidarea suplimentară a comparabilității, fiabilității și exhaustivității acestui agregat.

(2)  Integritatea statistică, realizată prin respectarea principiilor Codului de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revizuit și actualizat de către Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011, precum și a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(2), are o importanță deosebită în cazul în care statisticile sunt utilizate direct în scopuri administrative și în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Uniunii, la nivel regional și național.

(3)  Aceste date reprezintă, de asemenea, un instrument analitic important pentru coordonarea politicilor economice naționale și pentru diverse politici ale Uniunii, precum și pentru activități de cercetare.

(4)  În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului, în scopul stabilirii resurselor proprii, VNB înseamnă un VNB anual la prețul pieței, astfel cum se prevede în anexa A din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 („SEC 2010”). ▌În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului(3), și sub rezerva respectării dispozițiilor articolului 10 alineatul (2) din această decizie, Decizia 2007/436/CE a Consiliului, Euratom(4) a fost abrogată.

(5)  Este esențial ca datele referitoare la VNB să fie comparabile de la un stat membru la altul și, prin urmare, definițiile relevante și normele contabile din SEC 2010 ar trebui să fie respectate. În acest sens, procedurile de evaluare și datele de bază utilizate efectiv ar trebui să permită aplicarea corectă a definițiilor și a normelor contabile din SEC 2010.

(6)  Este esențial ca sursele și metodele utilizate pentru compilarea VNB să fie fiabile. Aceasta înseamnă că unor statistici de bază solide, adecvate și actualizate ar trebui să li se aplice, în cea mai mare măsură posibilă, tehnici corecte.

(7)  Este esențial ca datele referitoare la VNB să fie exhaustive▌. Prin urmare, ele ar trebui să țină cont și de activitățile și operațiunile neformale, neînregistrate și de altă natură care nu sunt incluse în anchetele statistice sau în raportările către autoritățile fiscale, sociale sau de altă natură administrativă. O îmbunătățire a sferei de cuprindere a VNB presupune dezvoltarea unor baze statistice și a unor proceduri de evaluare adecvate, care să asigure elaborarea unor date statistice fiabile și, dacă este cazul, să permită efectuarea ajustărilor necesare.

(8)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament prin furnizarea de date referitoare la VNB în scopul stabilirii resurselor proprii, Comisiei ar trebui să-i fie conferite competențe de executare cu scopul de a lua măsuri privind structura inventarului surselor și metodelor utilizate pentru a produce date referitoare la VNB și componentele acestuia▌. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(5).

(8a)  Pentru a asigura fiabilitatea, exhaustivitatea și cel mai înalt grad posibil de comparabilitate a datelor referitoare la VNB, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește definirea conținutului inventarului surselor și metodelor utilizate pentru a produce datele referitoare la VNB, precum și în ceea ce privește măsurile de asigurare a fiabilității, exhaustivității și comparabilității datelor referitoare la VNB. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(6). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate

(9)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014(7) prevede efectuarea unor vizite de inspecție în statele membre pentru a verifica resursele proprii. Pe lângă respectivele inspecții, Comisia ar trebui să aibă competența de a efectua vizite de informare vizând VNB, pentru a se asigura că datele referitoare la VNB sunt comparabile, fiabile și exhaustive. Participarea reprezentanților autorităților statistice naționale la vizitele de informare privind VNB în alte state membre este esențială pentru a spori transparența și acuratețea procesului VNB.

(10)  În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE) i s-a solicitat să pună la dispoziție orientări profesionale.

(11)  Comitetul VNB menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003(8) al Consiliului a emis avize, a pus la dispoziție recomandări și a asistat Comisia în exercitarea competențelor sale de executare. În cadrul strategiei pentru o nouă structură a Sistemului Statistic European menită să îmbunătățească coordonarea și parteneriatul în cadrul unei structuri piramidale clare în interiorul sistemului, Comitetul Sistemului Statistic European, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009, ar trebui să aibă un rol consultativ și să asiste Comisia în exercitarea competențelor sale de executare. În acest sens, Comitetul VNB ar trebui să fie înlocuit cu CSSE pentru a asista Comisia în exercitarea competențelor sale de executare în temeiul prezentului regulament. Cu toate acestea, pentru alte funcții exercitate anterior de către Comitetul VNB în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 și care nu au legătură cu asistența în exercitarea competențelor de executare ale Comisiei, aceasta ar trebui să instituie un grup oficial de experți care să îi ofere asistență pentru astfel de alte scopuri.

(12)  Directiva 89/130/CEE, Euratom a Consiliului(9) și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 au instituit o procedură pentru verificarea și evaluarea comparabilității, fiabilității și exhaustivității PNB și VNB în cadrul Comitetelor PNB și VNB unde statele membre și Comisia cooperează îndeaproape. Această procedură ar trebui să fie ajustată pentru a se ține cont de utilizarea VNB din SEC 2010 în scopul stabilirii resurselor proprii, de calendarul revizuit pentru punerea la dispoziție a resurselor proprii și de evoluțiile recente din cadrul Sistemului Statistic European. Prin urmare, actele respective ar trebui abrogate.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

Definiția și calcularea venitului național brut la prețurile pieței

Articolul 1

(1) Venitul național brut la prețurile pieței (VNB) și produsul intern brut la prețurile pieței (PIB) sunt definite în conformitate cu sistemul european de conturi naționale și regionale (SEC 2010), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

(2) În conformitate cu punctul 8.89 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013, PIB este rezultatul final al activității de producție a unităților producătoare rezidente. El poate fi definit în trei moduri:

(a)  metoda producției: PIB este suma valorilor adăugate brute ale diferitelor sectoare instituționale sau ale diferitelor industrii plus impozitele și minus subvențiile pe produse (care nu sunt alocate sectoarelor și industriilor). De asemenea, PIB este soldul contului de producție al economiei totale;

(a)  metoda cheltuielilor: PIB este suma utilizărilor finale ale bunurilor și serviciilor de către unitățile instituționale rezidente (consumul final și formarea brută de capital) plus exporturile și minus importurile de bunuri și servicii;

(b)  metoda veniturilor: PIB este suma utilizărilor contului de exploatare al economiei totale (remunerarea salariaților, impozitele pe producție și importuri minus subvențiile, excedentul brut de exploatare și venitul mixt al economiei totale).

(3) În conformitate cu punctul 8.94 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013, VNB este venitul primar total de încasat de către unitățile instituționale rezidente; remunerarea salariaților, impozitele pe producție și importuri minus subvenții, venituri din proprietăți (de încasat minus de plătit), excedentul brut din exploatare și venitul mixt brut. VNB este egal cu PIB minus veniturile primare de plătit de către unitățile instituționale rezidente unităților instituționale nerezidente plus veniturile primare de încasat de către unitățile instituționale rezidente de la restul lumii.

Capitolul II

Transmiterea datelor privind VNB și a informațiilor suplimentare

Articolul 2

(1) Statele membre calculează VNB astfel cum este definit la articolul 1, alături de serviciile naționale de date contabile.

(2) Înainte de sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei (Eurostat), în contextul procedurilor contabile naționale, cifrele pentru VNB agregat și componentele acestuia, în conformitate cu definițiile menționate la articolul 1. Totalurile pentru VNB și componentele acestuia sunt prezentate în conformitate cu cele trei metode menționate la articolul 1 alineatul (2). Datele sunt transmise pentru anul precedent, iar eventualele modificări aduse datelor pentru anii anteriori sunt comunicate în același timp.

(3) La comunicarea datelor menționate la alineatul (2), se transmite și un raport privind calitatea datelor referitoare la VNB. Raportul prezintă în mod detaliat metodologia utilizată pentru a produce datele, descriind, în special, eventualele modificări semnificative ale surselor și metodelor utilizate și explicând revizuirile efectuate estimărilor precedente ale VNB.

Articolul 3

(1) ▌Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) un inventar al surselor și metodelor utilizate pentru a produce datele referitoare la VNB și componentele sale în conformitate cu SEC 2010.

1a. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 6a pentru a completa prezentul regulament, definind conținutul inventarului menționat la alineatul (1), precum și calendarul de actualizare a acestuia.

(2) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura detaliată a inventarului menționat la alineatul (1)▌. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2).

Capitolul III:

Proceduri și verificări vizând calcularea VNB

Articolul 4

Comisia instituie un grup oficial de experți, compus din reprezentanți calificați propuși de statele membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei, care să ofere asistență Comisiei și să își exprime punctele de vedere cu privire la comparabilitatea, fiabilitatea și exhaustivitatea calculelor VNB, să monitorizeze punerea în aplicare a prezentului regulament și să emită opinii anuale cu privire la caracterul adecvat al datelor referitoare la VNB transmise de statele membre în scopul stabilirii resurselor proprii.

Articolul 5

(1) Comisia verifică faptul dacă sursele, modul în care sunt utilizate și metodele pentru inventarul menționat la articolul 3 alineatul (1) respectă SEC 2010. În acest sens se utilizează un model de verificare elaborat de Comisie în strânsă cooperare cu grupul de experți menționat la articolul 4. Modelul se bazează pe principiile evaluării inter pares și ale cost-eficacității.

(1a) Datele referitoare la VNB trebuie să fie fiabile, exhaustive și comparabile.

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 6a pentru a completa dispozițiile de la primul paragraf, stabilind măsuri pentru a asigura fiabilitatea, exhaustivitatea, precum și cel mai înalt grad posibil de comparabilitate a datelor referitoare la VNB.

Articolul 6

(1) Fără a aduce atingere inspecțiilor prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 608/2014, se pot efectua, dacă se consideră necesar, vizite de informare vizând VNB în statele membre de către serviciile Comisiei (Eurostat).

(2) Atunci când efectuează vizite de informare în statele membre, Comisia (Eurostat) poate (și este încurajată să facă acest lucru) să solicite asistența experților în conturi naționale care reprezintă autoritățile statistice naționale.

Experții în conturi naționale sunt înscriși pe o listă constituită pe baza unor propuneri voluntare trimisă Comisiei (Eurostat) de către autoritățile naționale răspunzătoare de raportarea conturilor naționale.

Participarea statelor membre la respectivele vizite este voluntară.

Articolul 6a

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (1a) și la articolul 5 alineatul (1a) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament](10).

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (1a) și la articolul 5 alineatul (1a) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (1a) și al articolului 5 alineatul (1a) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 7

(1) În procesul de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisia este asistată de Comitetul sistemului statistic european instituit prin articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.223/2009. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Capitolul IV

Dispoziții finale

Articolul 8

Până la 31 decembrie 2022 cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Articolul 9

Directiva 89/130/CEE, Euratom și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 se abrogă.

Trimiterile la actele legislative abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se interpretează în conformitate cu tabelele de corespondență din anexa la prezentul regulament.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(2)

  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

(3)

  Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105).

(4)

  Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17).

(5)

  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(6)

  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(7)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 29).

(8)

  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) (JO L 181, 19.7.2003, p. 1).

(9)

  Directiva 89/130/CEE, Euratom a Consiliului din 13 februarie 1989 privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței (JO L 49, 21.2.1989, p. 26).

(10)

Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să inserați data corectă.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)

Referințe

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Data prezentării la PE

20.6.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

3.7.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Examinare în comisie

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Data adoptării

24.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Data depunerii

30.1.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 februarie 2018Notă juridică