Postopek : 2017/0134(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0009/2018

Predložena besedila :

A8-0009/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0056

POROČILO     ***I
PDF 206kWORD 85k
30.1.2018
PE 612.210v03-00 A8-0009/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND), ki razveljavlja Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Roberto Gualtieri

PR_COD_1consamCom

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND), ki razveljavlja Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0329),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0192/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0009/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(1)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND), ki razveljavlja Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(-1)  Bruto nacionalni dohodek po tržnih cenah (BND) je temelj za izračunavanje največjega deleža lastnih sredstev v proračunu Unije.

(1)  Ker delež lastnih sredstev Unije, ki temeljijo na BND držav članic, raste, je treba še naprej izboljševati primerljivost, zanesljivost in izčrpnost tega agregata.

(2)  Kadar se statistični podatki uporabljajo neposredno v upravne namene in namene oblikovanja politik na ravni Unije, na regionalni in nacionalni ravni, je statistična integriteta, dosežena z upoštevanjem načel Kodeksa ravnanja evropske statistike, kot ga je 28. septembra 2011 revidiral in posodobil Odbor za evropski statistični sistem, ter Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(2), še posebno pomembna.

(3)  Ti podatki so tudi pomembno analitično orodje za usklajevanje nacionalnih ekonomskih politik in za razne politike Unije, pa tudi za raziskovalne dejavnosti.

(4)  BND v skladu s členom 2(7) Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev pomeni letni BND v tržnih cenah, kot je določen v Prilogi A k Uredbi (EU) št. 549/2013 (ESR 2010). ▌V skladu s členom 10(1) Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom(3) in na podlagi člena 10(2) navedenega sklepa Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom(4) razveljavljen.

(5)  Bistveno je, da so podatki o BND primerljivi med državami članicami, zato bi bilo treba upoštevati zadevne opredelitve in računovodska pravila ESR 2010. Postopek vrednotenja in dejansko uporabljeni osnovni podatki bi zato morali omogočati pravilno uporabo opredelitev in računovodskih pravil iz ESR 2010.

(6)  Bistvenega pomena je, da so viri in metode, ki se uporabljajo za izračun BND, zanesljivi. To pomeni, da bi bilo treba preskušene postopke, kolikor je mogoče, uporabiti na stabilnih, primernih in posodobljenih osnovnih statističnih podatkih.

(7)  Bistveno je, da so podatki o BND izčrpni ▌. Zato bi bilo treba upoštevati tudi neformalne, neregistrirane in druge dejavnosti in transakcije, o katerih se ne poroča pri statističnih raziskavah ali davčnim, socialnim in drugim upravnim organom. Izboljšano zajetje BND predpostavlja razvoj primernih statističnih podlag in postopkov vrednotenja za pripravo zanesljivih statistik in izvedbo potrebnih prilagoditev, če je potrebno.

(8)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe z zagotavljanjem podatkov o BND za namene lastnih sredstev bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov glede strukture seznama virov in metod za pridobivanje podatkov o BND in njegovih komponentah ▌. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(5).

(8a)  Za zagotovitev zanesljivosti, izčrpnosti in čim višje stopnje primerljivosti podatkov o BND bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo v zvezi z opredelitvijo vsebine seznama virov in metod, ki se uporabljajo za pripravo podatkov o BND, ter v zvezi z ukrepi, ki zagotavljajo zanesljivost, izčrpnost in primerljivost podatkov o BND. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(6). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.

(9)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014(7) določa inšpekcijske obiske držav članic z namenom preverjanja lastnih sredstev. Komisija bi morala poleg navedenih inšpekcijskih pregledov imeti tudi pravico do izvedbe informacijskih obiskov glede BND, da se zagotovi, da so podatki o BND primerljivi, zanesljivi in izčrpni. Sodelovanje predstavnikov nacionalnih statističnih organov pri informacijskih obiskih glede BND v drugih državah članicah je bistveno za povečanje preglednosti in točnosti postopka v zvezi z BND.

(10)  V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 223/2009 je bil Odbor za evropski statistični sistem (Odbor ESS) pozvan, naj pripravi strokovne smernice.

(11)  Odbor BND, na katerega se sklicuje člen 4 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003(8), je izdal mnenja, zagotavljal svetovanje Komisiji in ji pomagal pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009, bi moral v skladu s strategijo za novo strukturo evropskega statističnega sistema za izboljšanje usklajevanja in partnerstva z jasno piramidno strukturo znotraj sistema imeti svetovalno vlogo in Komisiji pomagati pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. Zato bi moral Odbor ESS zamenjati Odbor BND, z namenom da Komisiji pomaga pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil na podlagi sedanje uredbe. Komisija pa bi morala vseeno za namene drugih funkcij, ki jih je prej opravljal Odbor BND v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 1287/2003 in ki se ne nanašajo na pomoč pri izvajanju izvedbenih pooblastil Komisije, ustanoviti uradno strokovno skupino, ki bi ji pomagala za take druge namene.

(12)  Z Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom(9) in Uredbo (ES, Euratom) št. 1287/2003 je bil vzpostavljen postopek za preverjanje in vrednotenje primerljivosti, zanesljivosti in izčrpnosti BNP in BND v okviru Odbora BNP in Odbora BND, v katerih države članice in Komisija tesno sodelujejo. Ta postopek bi bilo treba prilagoditi tako, da bi se upoštevali uporaba BND v skladu z ESR 2010 za namene lastnih sredstev, revidiran časovni razpored za dajanje lastnih sredstev na voljo in nedavni razvoj v evropskem statističnem sistemu. Navedene akte bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Poglavje I

Opredelitev in izračun bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah

Člen 1

1. Bruto nacionalni dohodek po tržnih cenah (BND) in bruto domači proizvod po tržnih cenah (BDP) se opredelita v skladu z Evropskim sistemom nacionalnih in regionalnih računov (ESR 2010), kot je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 549/2013.

2. V skladu s točko 8.89 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013, BDP pomeni končni rezultat proizvodne dejavnosti rezidenčnih proizvodnih enot. Opredeliti ga je mogoče na tri načine:

(a)  proizvodni pristop: BDP je vsota bruto dodane vrednosti posameznih institucionalnih sektorjev ali dejavnosti, povečana za davke in zmanjšana za subvencije na proizvode (ki niso dodeljeni sektorjem in dejavnostim). Je tudi izravnalna postavka računa proizvodnje celotnega gospodarstva;

(a)  izdatkovni pristop: BDP je vsota končnih porab blaga in storitev s strani rezidenčnih institucionalnih enot (končna potrošnja in bruto investicije), povečana za izvoz in zmanjšana za uvoz blaga in storitev;

(b)  dohodkovni pristop: BDP je vsota porab v računu ustvarjanja dohodka celotnega gospodarstva (sredstva za zaposlene, davki na proizvodnjo in uvoz minus subvencije, bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek celotnega gospodarstva).

3. V skladu s točko 8.94 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013 so BND vsi primarni dohodki rezidenčnih institucionalnih enot: sredstva za zaposlene, davki na proizvodnjo in uvoz minus subvencije, dohodek od lastnine (prihodki minus odhodki), bruto poslovni presežek in bruto raznovrstni dohodek. BND je enak BDP, zmanjšanemu za primarne dohodke, ki jih rezidenčne institucionalne enote plačajo nerezidenčnim enotam, in povečanemu za primarne dohodke, ki jih rezidenčne enote prejmejo od tujine.

Poglavje II

Prenos podatkov o BND in dodatnih informacij

Člen 2

1. Države članice izračunajo BND kot je opredeljeno v členu 1, vzporedno z nacionalnimi računovodskimi službami.

2. Države članice vsako leto do konca septembra v okviru nacionalnih računovodskih postopkov Komisiji (Eurostatu) pošljejo številke za agregat BND in njegove komponente, v skladu z opredelitvami iz člena 1. Skupne vrednosti za BDP in njegove komponente se predložijo v skladu s tremi pristopi iz člena 1(2). Poslani podatki se posredujejo za predhodno leto in hkrati se sporočijo vse morebitne spremembe podatkov za pretekla leta.

3. Države članice pri sporočanju podatkov iz odstavka 2 Komisiji (Eurostatu) pošljejo tudi poročilo o kakovosti podatkov o BND. Poročilo vsebuje podrobni opis metodologije, uporabljene za pripravo podatkov, zlasti pa so v njem opisane vse pomembne spremembe uporabljenih virov in metod ter pojasnjene revizije prejšnjih ocen BND.

Člen 3

1. Države članice Komisiji (Eurostatu) zagotovijo seznam virov in metod, ki so bili uporabljeni za pripravo podatkov o BND in njegovih komponentah v skladu z ESR 2010 ▌.

1a. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 6a, da to uredbo dopolni z določitvijo vsebine seznama iz odstavka 1 in časovnega razporeda za njegovo posodabljanje.

2. Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobno strukturo ▌seznama iz odstavka 1 ▌. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).

Poglavje III

Postopki in preverjanje izračuna BND

Člen 4

Komisija ustanovi uradno strokovno skupino, sestavljeno iz kvalificiranih predstavnikov, ki jih imenujejo države članice, ki ji predseduje predstavnik Komisije, da svetuje Komisiji in izrazi svoje mnenje o skladnosti, zanesljivosti in izčrpnosti izračunov BND, spremlja izvajanje te uredbe ter izdaja letna mnenja o primernosti podatkov o BND, ki jih predložijo države članice za namene lastnih sredstev.

Člen 5

1. Komisija preveri, ali so viri in njihova uporaba ter metode s seznama iz člena 3(1) skladni z ESR 2010. Za ta namen se uporabi model preverjanja, ki ga pripravi Komisija v tesnem sodelovanju s strokovno skupino iz člena 4. Model temelji na načelih medsebojnih strokovnih pregledov in stroškovne učinkovitosti.

1a. Podatki o BND so zanesljivi, izčrpni in primerljivi.

Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 6a, da dopolni določbe prvega pododstavka z določitvijo ukrepov, ki zagotavljajo zanesljivost, izčrpnost in čim večjo primerljivost podatkov o BND.

Člen 6

1. Brez poseganja v preglede, določene v členu 2 Uredbe (EU, Euratom) št. 608/2014, lahko Komisija (Eurostat) v državah članicah izvaja informacijske obiske, kadar meni, da je to ustrezno.

2. Komisija (Eurostat) lahko med izvajanjem informacijskih obiskov v državah članicah zahteva pomoč strokovnjakov za nacionalne račune, ki zastopajo nacionalne statistične organe, in se jo k temu spodbuja.

Strokovnjaki za nacionalne račune se registrirajo na seznamu, ki se sestavi na podlagi prostovoljnih predlogov, ki jih Komisiji (Eurostatu) pošljejo nacionalni organi, odgovorni za poročanje o nacionalnih računih.

Sodelovanje držav članic pri navedenih obiskih je prostovoljno.

Člen 6a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3(1a) in 5(1a) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe](10).

3. Prenos pooblastila iz členov 3(1a) in 5(1a) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo posamezne države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 3(1a) in 5(1a), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 7

1. Pri izvajanju te uredbe Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen s členom 27(1) Uredbe (ES) št. 223/2009. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Poglavje IV

Končne določbe

Člen 8

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 31. decembra 2022 predloži poročilo o uporabi te uredbe.

Člen 9

Direktiva 89/130/EGS, Euratom in Uredba (ES, Euratom) št. 1287/2003 se razveljavita.

Sklicevanja na razveljavljena akta se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijskima tabelama iz Priloge k tej uredbi.

Člen 10

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

* Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(2)

  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

(3)

  Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105).

(4)

  Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17).

(5)

  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(6)

  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(7)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 z dne 26. maja 2014 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 29).

(8)

  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003, str. 1).

(9)

  Direktiva Sveta 89/130/EGS, Euratom z dne 13. februarja 1989 o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah (UL L 49, 21.2.1989, str. 26).

(10)

Urad za publikacije: vstaviti ustrezen datum.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uskladitev bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Datum predložitve EP

20.6.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

3.7.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edward Czesak, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Rainer Wieland

Datum predložitve

30.1.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 12. februar 2018Pravno obvestilo