Eljárás : 2017/0111(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0010/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0010/2018

Viták :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Szavazatok :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0246

JELENTÉS     ***I
PDF 920kWORD 113k
30.1.2018
PE 612.142v02-00 A8-0010/2018

az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Damiano Zoffoli

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0279),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0168/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 18-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0010/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  E cél elérése érdekében a tagállamoknak jobb gyakorlatokat kell össze állítaniuk az energiahatékony vezetési gyakorlatokra vonatkozó képzésekkel kapcsolatban, és elő kell mozdítaniuk e képzések megvalósítását. Ezen kívül támogatni kell a hatékonyságot fokozó és az üzemanyag-fogyasztást, valamint a CO2-kibocsátást csökkentő új energiák használatát, valamint az aerodinamikusabb kialakítást és a berakodási tervek optimalizálását. Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében a tagállamoknak meg kell fontolniuk az alapoknak a nehéztehergépjárművek flottájának korszerűsítésére és naprakésszé tételére, valamint az utak karbantartására és fejlesztésére történő fordítását, továbbá az alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok és könnyebb pótkocsik használatának, valamint az alternatív üzemanyagok használatának támogatását, mint például a hidrogén vagy a műanyag újrahasznosításából és feldolgozásából származó üzemanyagok;

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A Párizsi Megállapodás teljesítése érdekében a közlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 2050-re közel nullának kell lennie.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tehergépkocsik és buszok, vagyis a nehézgépjárművek üvegházhatásúgáz-kibocsátása a közúti közlekedésből származó kibocsátás körülbelül egynegyedét jelenti az Unióban, és várhatóan 2030-ig tovább fog emelkedni. Olyan hatékony intézkedéseket kell bevezetni a nehézgépjárművek kibocsátásának csökkentésére, amelyek hozzájárulnak a szükséges kibocsátáscsökkentéshez a közlekedési ágazatban.

(4)  A tehergépkocsik és buszok, vagyis a nehézgépjárművek üvegházhatásúgáz-kibocsátása a közúti közlekedésből származó kibocsátás körülbelül egynegyedét jelenti az Unióban, és amennyiben nem hoznak további intézkedéseket, várhatóan 2030-ig a közúti közlekedésből származó összes CO2-kibocsátás csaknem 30%-át fogja kitenni. 2010 és 2030 között 10%-kal, 2010 és 2050 között 17%-kal fognak nőni a nehézgépjárművek kibocsátásai. Olyan hatékony intézkedéseket kell bevezetni a nehézgépjárművek kibocsátásának csökkentésére, amelyek hozzájárulnak a szükséges kibocsátáscsökkentéshez a közlekedési ágazatban, ugyanakkor fellendítik az ágazat versenyképességét és a fuvarozók számára a döntéseiket orientáló információkat nyújtanak. Kibocsátáscsökkentés elérhető továbbá megoldások és ösztönzők kidolgozása révén a konvojban haladás, a járművezetők képzése, a flottamegújítás, a torlódások csökkentése és az infrastruktúra karbantartását célzó beruházások területén.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A nehézgépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló stratégiáról szóló 2014-es közleményében13 a Bizottság felismerte, hogy az ilyen intézkedések bevezetésének előfeltétele a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás meghatározására szolgáló szabályozott eljárás.

(5)  A nehézgépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló stratégiáról szóló 2014-es közleményében13 a Bizottság felismerte, hogy az ilyen intézkedések bevezetésének előfeltétele a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás meghatározására szolgáló szabályozott eljárás. Az „Európa mozgásban” című 2017-es mobilitási csomagban a Bizottság a nehézgépjárművekre vonatkozó előírások tekintetében javaslatot irányzott elő 2018 első félévére. E javaslat időben történő közzététele alapvető fontosságú az új előírások gyors alkalmazásának lehetővé tétele érdekében.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014)0285

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A fuvarozó vállalatok nagy része kis- és középvállalkozás. Továbbá még nem állnak rendelkezésükre szabványos információk az üzemanyag-hatékonysági technológiák értékelésére, melyek alapján összehasonlíthatnák a járműveket, és a lehető legtudatosabb vásárlói döntéseket hozhatnák, mérsékelve a működési költségeik több mint negyedét kitevő üzemanyagköltségeket.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A jármű CO2-kibocsátásra és üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó teljesítményét nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni annak érdekében, hogy minden jármű-üzembentartó megalapozott döntést hozhasson vásárláskor. Ilyenformán minden járműgyártó össze fogja tudni hasonlítani járművei teljesítményét más gyártmányok teljesítményével. Ez ösztönözni fogja az innovációt, ami pedig fokozza majd a versenyképességet. Ez az információ az uniós és tagállami szintű szakpolitikai döntéshozók számára is szilárd alapot biztosít ahhoz, hogy olyan szakpolitikákat dolgozzanak ki, amelyek előmozdítják az energiahatékonyabb járművek elterjedését. Éppen ezért helyénvaló a(z) [a megfelelő hivatkozás beillesztése]-ról/-ről szóló (EU) […/…] bizottsági rendeletben15 az új nehézgépjárművek tekintetében meghatározott CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek nyomon követése, ezek jelentése a Bizottságnak és nyilvánossá tétele.

(7)  A jármű CO2-kibocsátásra és üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó teljesítményét nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni annak érdekében, hogy minden jármű-üzembentartó megalapozott döntést hozhasson vásárláskor, valamint biztosítani kell a legmagasabb szintű átláthatóságot. Ilyenformán minden járműgyártó össze fogja tudni hasonlítani járművei teljesítményét más gyártmányok teljesítményével. Ez ösztönözni fogja az innovációt, serkenti az energiahatékonyabb járművek fejlesztését, ami pedig fokozza majd a versenyképességet. Ez az információ az uniós és tagállami szintű szakpolitikai döntéshozók számára is szilárd alapot biztosít ahhoz, hogy olyan szakpolitikákat dolgozzanak ki, amelyek előmozdítják az energiahatékonyabb járművek elterjedését. Éppen ezért helyénvaló a(z) [a megfelelő hivatkozás beillesztése]-ról/-ről szóló (EU) […/…] bizottsági rendeletben15 az új nehézgépjárművek tekintetében meghatározott CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek nyomon követése, ezek jelentése a Bizottságnak és nyilvánossá tétele.

_________________

_________________

15A Bizottság (EU) […/…] rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L…,..,..).

15A Bizottság (EU) […/…] rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L…,..,..).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Helyénvaló nyomon követni és bejelenteni az összes új nehézgépjármű és pótkocsi nyilvántartásba vételére vonatkozó adatokat – az erőátviteli rendszerekre és a karosszériára vonatkozó adatokat is ideértve – annak érdekében, hogy átfogó ismereteket szerezzünk az uniós nehézgépjárműpark összetételéről, idővel történő változásairól és a CO2-kibocsátást érintő lehetséges hatásáról.

(8)  Helyénvaló nyomon követni és bejelenteni az összes új nehézgépjármű és pótkocsi nyilvántartásba vételére vonatkozó adatokat – az erőátviteli rendszerekre és a karosszériára vonatkozó adatokat is ideértve – annak érdekében, hogy átfogó ismereteket szerezzünk az uniós nehézgépjárműpark összetételéről, idővel történő változásairól és a CO2-kibocsátást érintő lehetséges hatásáról. Az adatok nyomon követésére és bejelentésére vonatkozó meghatározott felelősségi körök leírása a 4., illetve 5. cikkben szerepel.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Fontos, hogy a nyomonkövetési és jelentéstételi rendszer a közlekedési ágazatban működő valamennyi vállalat számára felhasználóbarát legyen, méretüktől és forrásaiktól függetlenül.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A CO2-kibocsátást és üzemanyag-fogyasztást szemléltető adatok egyes, [2019-ben] nyilvántartásba vett új nehézgépjárművekre vonatkozóan fognak rendelkezésre állni. Ettől az időponttól kezdődően ezért a tagállamok illetékes hatóságainak kötelező lesz rendelkezésre bocsátaniuk az új nyilvántartásba vételekre vonatkozó adatokat, a gyártóknak pedig az ilyen járművekre vonatkozó műszaki adatokat.

(9)  A CO2-kibocsátást és üzemanyag-fogyasztást szemléltető adatok egyes, [2019-ben] nyilvántartásba vett új nehézgépjárművekre vonatkozóan fognak rendelkezésre állni. Ettől az időponttól kezdődően ezért a tagállamok illetékes hatóságainak kötelező lesz rendelkezésre bocsátaniuk az új nyilvántartásba vételekre vonatkozó adatokat, a gyártóknak pedig az olyan járművekre vonatkozó műszaki adatokat, amelyek az (EU) […/…] bizottsági rendelet 1+hatálya alá tartoznak.

 

__________________

 

1a A Bizottság (EU) […/…] rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L…,..,..).

 

+ HL: Kérjük, illessze be a pontos referenciát.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplők jobban fel tudjanak készülni a szabályozási változtatásokra, a Bizottságnak legkésőbb 2018. június 30-án közzé kell tennie az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet szerint kifejlesztett, a jármű energiafogyasztását kiszámító eszköz („VECTO”) szoftverének a közúti fuvarozásból származó kibocsátást csökkentő kulcstechnológiákra és innovációkra történő alkalmazására vonatkozó tervezett ütemtervet. A Bizottság továbbá haladéktalanul frissíti az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően kialakított VECTO vizsgálati eljárást, belevonva abba az összes nehézgépjármű-kategóriát, többek között az összes alternatív erőátviteli rendszert, a pótkocsikat, valamint az új típusú alternatív üzemanyagokat, amelyek a piacon forgalomba fognak kerülni, annak érdekében, hogy a lehetséges nehézgépjárművek teljes skáláját lefedje. Ezért fontos, hogy a Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az e rendelet szerinti nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségek alkalmazási körét, és adott esetben, jogalkotási javaslatot terjesszen elő.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  Fontos, hogy a nyomonkövetési és jelentéstételi rendszer valamennyi fuvarozó számára felhasználóbarát legyen, méretüktől és forrásaiktól függetlenül. A Bizottságnak aktívan elő kell mozdítania ezt a rendszert annak biztosítása érdekében, hogy az az ágazatra nézve érdemi hatással legyen és felhívja a figyelmet a jelentett adatok hozzáférhetőségére.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A VECTO bemeneti fájlok gyártásmegfelelőségi vizsgálatainak eredményeit is nyomon kell követni és jelenteni kell a Bizottságnak.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  A tagállamok és a gyártók által az előző naptári évre vonatkozóan benyújtott adatok Bizottság általi elemzését oly módon kell közzétenni a nyilvánosság számára, hogy az egyértelműen és összehasonlítható módon mutassa az uniós nehézgépjárműparknak, valamint az egyes tagállamok és az egyes gyártók nehézgépjárműveinek az átlagos üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás tekintetében elért teljesítményét, figyelembe véve a gyártók termékportfóliójában meglévő különbségeket és a bejelentett felhasználási célt.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)   A nyomon követés és jelentéstétel tárgyát képező adatoknak mindenképpen megalapozottaknak és megbízhatóknak kell lenniük. A Bizottságnak ezért rendelkeznie kell a végleges adatok ellenőrzésére és adott esetben korrigálására alkalmas eszközzel. Az ellenőrzési követelményeknél ezért az adatok megfelelő nyomon követését és ellenőrzését lehetővé tevő paramétereket is meg kell adni.

(11)  A nyomon követés és jelentéstétel tárgyát képező adatoknak mindenképpen megalapozottaknak és megbízhatóknak kell lenniük. A Bizottságnak ezért rendelkeznie kell a végleges adatok ellenőrzésére és adott esetben korrigálására alkalmas eszközzel. Amennyiben a bejelentett adatok helyessége és minősége tekintetében végzett bizottsági ellenőrzés az e rendeletben meghatározott követelményeknek való szándékos vagy gondatlanságból eredő meg nem felelést tár fel, a Bizottság közigazgatási bírságot szab ki e rendelet megsértéséért az érintett gyártóra. A közigazgatási bírságnak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie. Az ellenőrzési követelményeknél ezért az adatok megfelelő nyomon követését és ellenőrzését lehetővé tevő paramétereket is meg kell adni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az új személygépkocsik kibocsátásáról szóló 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet16 és az új könnyű haszongépjárművekről szóló 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet17 szerinti CO2-kibocsátással kapcsolatos adatok nyomon követéséről és bejelentéséről szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló az Európai Környezetvédelmi Ügynökségre ruházni azt a feladatot, hogy adatcserét folytasson a tagállamok illetékes hatóságaival és a gyártókkal, valamint hogy a végleges adatbázist a Bizottság nevében kezelje. Szintén helyénvaló összehangolni a nehézgépjárművekre vonatkozó nyomonkövetési és jelentéstételi eljárásokat a könnyű haszon gépjárműveknél már alkalmazott eljárásokkal.

(12)  Az új személygépkocsik kibocsátásáról szóló 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet16 és az új könnyű haszongépjárművekről szóló 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet17 szerinti CO2-kibocsátással kapcsolatos adatok nyomon követéséről és bejelentéséről szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló az Európai Környezetvédelmi Ügynökségre ruházni azt a feladatot, hogy adatcserét folytasson a tagállamok illetékes hatóságaival és a gyártókkal, valamint hogy a végleges adatbázist – amelynek a fuvarozók és harmadik felek számára díjmentesen hozzáférhetőnek és digitálisan kereshető formátumúnak kell lennie – a Bizottság nevében kezelje. Szintén helyénvaló összehangolni a nehézgépjárművekre vonatkozó nyomonkövetési és jelentéstételi eljárásokat a könnyű haszon gépjárműveknél már alkalmazott eljárásokkal.

__________________

__________________

16Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (HL L 140., 2009.2.5., 1. o.).

16Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (HL L 140., 2009.2.5., 1. o.).

17Az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete (2011. május 11.) az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról (HL L 145., 2011.5.31., 1. o.).

17Az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete (2011. május 11.) az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról (HL L 145., 2011.5.31., 1. o.).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az „Európa mozgásban” című 2017-es mobilitási csomagban a Bizottság a nehézgépjárművekre vonatkozó CO2-kibocsátási előírások tekintetében javaslatot irányzott elő 2018 első félévére. A nehézgépjárművekre vonatkozó ambiciózus 2025-ös CO2-célkitűzéseket – amelyek e jogalkotási folyamat végső célját képezik – a Bizottságnak legkésőbb 2018. április 30-ig elő kell terjesztenie.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b)  A Bizottságnak haladéktalanul ki kell fejlesztenie egy, az eredetiberendezés-gyártók által kötelezően, valamint független és akkreditált szervek felügyeletével elvégzendő közúti ellenőrzési vizsgálatot annak érdekében, hogy azonosítani tudja egy teljes nehézgépjármű szimulált vagy valós CO2-értékei közötti lehetséges eltéréseket. Független harmadik felek számára lehetővé kell tenni, hogy műszaki szolgálatok keretében vagy akkreditált laboratóriumokban független vizsgálatokat végezhessenek és hozzáférhessenek a szükséges adatokhoz. E vizsgálatok eredményeit e rendeletnek megfelelően kell ellenőrizni és jelenteni, valamint nyilvánosságra hozni.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c)  A könnyűgépjárművek típusjóváhagyásával kapcsolatos dízelbotrány rámutatott a független testületek jelentőségére a gyártók által végzett vizsgálatok felügyelete tekintetében, valamint annak szükségességére, hogy a harmadik felek számára biztosítsák a lehetőséget független vizsgálatok elvégzésére, mivel az ilyen felügyelet és vizsgálatok elősegítik az ellenőrző, nyomon követő és jelentéstételi rendszerek átláthatóságának, hitelességének és teljesítményének fokozását.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az e rendeletben a nyomon követett adatok ellenőrzéséről és korrigálásáról szóló rendelkezések végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek18 megfelelően kell gyakorolni.

törölve

__________________

 

18Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatási követelmények és a nyomonkövetési és jelentéstételi eljárás idővel továbbra is releváns maradjon a nehézgépjárművek CO2-kibocsátáshoz való hozzájárulásának értékelése szempontjából, valamint hogy biztosítsa az új és fejlett CO2-kibocsátáscsökkentő technológiákra vonatkozó adatok rendelkezésre állását, felhatalmazást kell adni a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő jogi aktusok elfogadására az adatszolgáltatási követelmények, valamint a mellékletekben megállapított nyomonkövetési és jelentési eljárás módosítását illetően. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(14)  Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatási követelmények és a nyomonkövetési és jelentéstételi eljárás idővel továbbra is releváns maradjon a nehézgépjárművek CO2-kibocsátáshoz való hozzájárulásának értékelése szempontjából, valamint hogy biztosítsa az új és fejlett CO2-kibocsátáscsökkentő technológiákra vonatkozó adatok rendelkezésre állását, továbbá a nyomon követett és bejelentett adatok megfelelő ellenőrzését és kiigazítását, felhatalmazást kell adni a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő jogi aktusok elfogadására az adatszolgáltatási követelmények, valamint a mellékletekben megállapított nyomonkövetési és jelentési eljárás módosítását, a közúti ellenőrzési vizsgálatokat, valamint a tagállamok és a gyártók által e rendelet értelmében bejelentett adatok vonatkozásában az ellenőrzési és kiigazítási intézkedések meghatározását illetően. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Indokolás

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet az Európai Unióban nyilvántartásba vett új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követésére és bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket határozza meg.

E rendelet az Európai Unióban nyilvántartásba vett új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követésére és bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a VECTO bemeneti fájlok gyártásmegfelelőségi vizsgálatainak eredményeit határozza meg.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártás időpontja a megfelelőségi nyilatkozat vagy adott esetben az egyedi jóváhagyási bizonyítvány aláírásának napja.

A gyártás időpontja az ügyfél-tájékoztatási dokumentációban nyilvántartott szimuláció napja az (EU) …/… bizottsági rendelet I. mellékletének 2. függelékében meghatározottaknak megfelelően. [HL: kérjük, illessze be az Ares(2017)1900557. sz. dokumentumban található rendelet számát].

Indokolás

A gyártás időpontja, ahogyan azt a Bizottság javasolja, olyan szakaszra esik, amikor a gyártó kevés ellenőrzést tud gyakorolni. A márkakereskedők és a forgalmazók a jármű nyilvántartásba vételekor egyedi jóváhagyást végeznek. Ezért ez az időpont lehet, hogy csak jóval az után következik be, hogy a jármű elhagyta a gyári ellenőrzést, így maga az időpont a gyártó számára ismeretlen. A CO2-ügyféladat használata megegyezik a járműveknek az egészjárműtípus-jóváhagyás keretében végzett gyártásmegfelelőségi eljárásának időpontjával.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)   A gyártók bejelentik a(z) […/…] rendelet+ hatálya alá tartozó nehézgépjárművekre vonatkozó műszaki adatokat.

 

_____________

 

+  HL: Kérjük, illesszék be az alábbi rendelet számát: a Bizottság (EU) […/…] rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L…,..,..).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság központi nyilvántartást vezet a 4. és 5. cikkel összhangban bejelentett adatokról. A nyilvántartásnak az I. melléklet B. részében meghatározott 1., 24., 25., 32., 33., 39. és 40. adat kivételével nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

(1)  A Bizottság központi nyilvántartást vezet a 4. és 5. cikkel összhangban bejelentett adatokról. A nyilvántartásnak az I. melléklet B. részében meghatározott 1., 21a., 21b., 24., 25., 26a., 32., 33., 34a., 39., 40., 73a. és 73b. adat kivételével nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie. Ezekhez a Bizottság kérésre és az 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban biztosít hozzáférést harmadik felek számára.

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság saját maga is végezhet a 4. és 5. cikk szerint bejelentett adatok minőségére vonatkozó ellenőrzést.

(2)  A Bizottság saját maga végzi a 4. és 5. cikk szerint bejelentett adatok pontosságára és minőségére vonatkozó ellenőrzést. Ezt az eljárást az illetékes hatóságokkal és a gyártókkal folytatott párbeszéd keretében végezheti, továbbá harmadik felek kiegészíthetik.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a Bizottság adathibáról értesül, vagy saját ellenőrzése alapján eltéréseket állapít meg az adatkészletben, adott esetben megteszi a szükséges intézkedéseket a 6. cikkben említett központi nyilvántartásban közzétett adatok kijavítására.

(3)  Amennyiben a Bizottság adathibáról értesül, vagy saját ellenőrzése alapján eltéréseket állapít meg az adatkészletben, megteszi a szükséges intézkedéseket a 6. cikkben említett központi nyilvántartásban közzétett adatok kijavítására. Lehetővé kell tenni a tagállamok és a gyártók számára, hogy a hibákat az értesítésüktől számított három hónapon belül kijavítsák.

 

Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a gyártó szándékosan meghamisította az adatokat, akkor haladéktalanul felszólítja az illetékes hatóságokat, hogy javítsák ki az adatokat és hozzák meg a megfelelő intézkedéseket, összhangban a 2007/46/EK irányelvvel.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amennyiben az 5. cikk szerint bejelentett adatok helyessége és minősége tekintetében végzett bizottsági ellenőrzés az e rendeletben meghatározott követelményeknek való szándékos vagy gondatlanságból eredő meg nem felelést tár fel, a Bizottság közigazgatási bírságot szab ki e rendelet megsértéséért az érintett gyártóra. A közigazgatási bírságnak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie.

 

A Bizottság e rendelet kiegészítése érdekében a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a meg nem felelésnek, a közigazgatási bírság kiszámításának, valamint a bírság begyűjtési módjának meghatározása céljából.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az elemzésnek tartalmaznia kell legalább az uniós nehézgépjárműparknak, valamint az egyes gyártók nehézgépjárműinek az átlagos üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás tekintetében elért teljesítményét. Amennyiben azok rendelkezésre állnak, figyelembe kell vennie az új és fejlett CO2-kibocsátáscsökkentő technológiák elterjedésére vonatkozó adatokat is.

(2)  Az elemzésnek összehasonlítható módon tartalmaznia kell legalább az uniós nehézgépjárműparknak, valamint az egyes gyártók nehézgépjárműinek az átlagos üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás tekintetében elért teljesítményét, figyelembe véve a gyártók termékportfóliójában meglévő különbségeket és a bejelentett felhasználási célt. Amennyiben azok rendelkezésre állnak, figyelembe kell vennie az új és fejlett CO2-kibocsátáscsökkentő technológiák és az összes alternatív erőátviteli rendszer elterjedésére vonatkozó adatokat is. A Bizottság által közzétett elemzésnek figyelembe kell vennie a nehézgépjárműparkhoz kapcsolódó felhasználási célok széles körét.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottságnak legkésőbb 2018. június 30-ig közzé kell tennie az (EU) 2017/2400 bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett szimulációs eszköznek („VECTO”) a közúti fuvarozásból származó kibocsátást csökkentő kulcstechnológiákra és innovációkra történő alkalmazására vonatkozó tervezett ütemtervet.

 

A Bizottság figyelemmel kíséri a rendeletet és adott esetben jogalkotási javaslatokat terjeszt elő azzal a céllal, hogy a nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségeket kiterjesszék az összes nehézgépjármű-kategóriára, többek között az összes alternatív erőátviteli rendszerre, a pótkocsikra, valamint az új típusú alternatív üzemanyagokkal működő motorokra.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Nehézgépjárművekre vonatkozó CO2-kibocsátási előírások és közúti ellenőrzési vizsgálat

 

Adott esetben a Bizottság legkésőbb 2018. április 30-ig a nehézgépjárművekre vonatkozó és az Európai Unió éghajlat-politikai céljaival összhangban álló CO2-előírások 2025-re történő meghatározására irányuló jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

 

Ezt a javaslatot egy tanulmány kíséri a közúti fuvarozás CO2-kibocsátását tovább csökkentő egyéb intézkedésekről, többek között a járművezető-képzés, a konvojban haladás, az európai moduláris rendszer, az alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok és a rakományegyesítés vonatkozásában.

 

A Bizottság a 12. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítéseként felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el. Az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározzák a következőket:

 

a)  az eredetiberendezés-gyártók kötelezően közúti ellenőrzési vizsgálatot végeznek egy független és akkreditált szerv felügyeletével, amit legkésőbb 2020. december 31-ig kell végrehajtani;

 

b)  független harmadik felek számára lehetővé kell tenni, hogy műszaki szolgálatok keretében és akkreditált laboratóriumokban független vizsgálatokat végezhessenek;

 

c)  a vizsgálatokat és azok eredményeit e rendeletnek megfelelően ellenőrzik és jelentik, valamint a Bizottság biztosítja, hogy az eredmények kérésre harmadik felek rendelkezésére álljanak; és

 

d)  a Bizottság évente jelentést készít a közúti vizsgálat eredményei és a valós használat során mért fogyasztási adatok közötti esetleges eltérésekről a tagállamok által közölt információk alapján.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végrehajtási hatáskörök átruházása

törölve

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén meghatározhatja a 7. cikk (2) és (3) bekezdésében említett ellenőrző és korrekciós intézkedéseket. E végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 7. cikk (2) és (3) bekezdésében említett ellenőrzési és kiigazítási intézkedések meghatározásával kiegészítse a rendeletet.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottságot a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat21 9. cikkével létrehozott Éghajlatváltozási Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

_________________

 

21Az Európai Parlament és a Tanács 280/2004/EK határozata (2004. február 11.) az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról (HL L 49., 2004.2.19., 1. o.).

 

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től, határozatlan időre szól.

(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (3a) bekezdése, a 8a. cikk és a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től, ötéves időre szól.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – címsor – 3 oszlop („Forrás”)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Forrás

Forrás

az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

 

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – táblázat –17 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

17.

névleges motorteljesítmény

1.2.2.

A motor főbb adatai

 

Módosítás

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

17.

névleges motorteljesítmény

1.2.2.

A motor főbb adatai

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 21 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

 

 

 

 

Módosítás

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

21a.

WHSC g/kWh és CO2

 

A motor főbb adatai

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 21 b sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

 

 

 

 

Módosítás

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

21b.

WHTC g/kWh és CO2

 

A motor főbb adatai

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 26 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

 

 

 

 

Módosítás

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

26a.

Az erőátviteli rendszer hatékonysága

 

Az erőátviteli rendszer főbb adatai

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 34 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

 

 

 

 

Módosítás

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

34a.

A tengelyteljesítmény

 

A tengelyek főbb adatai

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 56 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

56

felhasználási cél (távolsági, regionális, városi, építőipari)

2.1.1.

Szimulációs paraméterek (minden egyes felhasználási célra/terhelésre/tüzelőanyag-kombinációra)

 

Módosítás

56

felhasználási cél (távolsági, távolsági [ECU], regionális, regionális [ECU], városi, építőipari)

2.1.1.

Szimulációs paraméterek (minden egyes felhasználási célra/terhelésre/tüzelőanyag-kombinációra)

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – táblázat –57 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

 

 

 

 

Módosítás

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

57a.

Üzemanyag (dízel, benzin/LPG/CNG/…)

2.1.3.

Szimulációs paraméterek (minden egyes felhasználási célra/terhelésre/tüzelőanyag-kombinációra)

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – táblázat –67 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

67.

CO2-kibocsátás (g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km értékekben kifejezve)

2.3.13–2.3.16.

CO2-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás (minden egyes felhasználási célra/terhelésre/tüzelőanyag-kombinációra)

Módosítás

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

67.

CO2-kibocsátás (g/km, g/t-km, g/p-km, g/m2-km, g/m³-km értékekben kifejezve)

2.3.13–2.3.16.

CO2-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás (minden egyes felhasználási célra/terhelésre/tüzelőanyag-kombinációra)

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 73 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

 

 

 

 

Módosítás

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

73a.

Gyártásmegfelelőségi vizsgálatok eredményei

 

A gyártás megfelelősége

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 73 b sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

 

 

 

 

Módosítás

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

73b.

A közúti és a valós vezetési feltételek melletti vizsgálatok eredményei

 

 

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 74 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

 

 

 

 

Módosítás

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az […/…] rendelet I. mellékletének 1. függeléke

Leírás

74a.

Utólagos ellenőrző vizsgálatok eredményei

 

 

(1)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A globális felmelegedés egyértelmű és merész határozatokkal megoldandó valós probléma. Az Európai Unió az Európai Tanács 2014. októberi ülésén azt a kötelező és ambiciózus célt tűzte ki, hogy a gazdaság teljes egészének üvegházhatásúgáz-kibocsátását 2030-ig legalább 40%-kal kell csökkenteni.

E cél eléréséhez a közlekedési ágazatnak is jelentős mértékben hozzá kell járulnia, tekintve, hogy 2014-ben a közlekedési ágazatban kibocsátott szén-dioxid 25%-a, azaz az Európai Unió teljes szén-dioxid-kibocsátásának 5%-a nehézgépjárművekből származott.

Az Európai Unió piacán forgalomba hozott új nehézgépjárművek CO2-kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását ez idáig nem hitelesítették, nem követték nyomon és nem jelentették objektív és összehasonlítható módon, ahogyan az a gépjárművek és kisteherautók esetében történik. E joghiány miatt mindmáig nem állnak rendelkezésünkre megbízható adatok az Unióban nyilvántartásba vett nehézgépjárműpark összetételéről, idővel történő változásairól és a CO2-kibocsátást érintő lehetséges hatásáról.

Az egyértelműségnek ez a hiánya elsősorban a fuvarozókat, többségükben kis- és középvállalkozásokat korlátozza, mert számukra az üzemanyag a közvetlenül fizetendő kiadások több mint negyedét képezi, ám emellett a helyi közigazgatási ügyintézőket is, ugyanis új tömegközlekedési eszközök beszerzésekor nincsenek abban a helyzetben, hogy rálátásuk legyen a forgalomban levő leghatékonyabb modellekre.

Az átláthatóság hiánya csökkenti továbbá a gyártók közötti versenyt, amelyek nincsenek ösztönözve az innovációra, valamint megnehezíti a nehézgépjárművek üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentésére irányuló nemzeti vagy európai szintű közös fellépések megvalósítását.

A nehézgépjárművekre vonatkozó 2014-es stratégiában a Bizottság úgy határozott, hogy konkrét fellépéseket tesz az információhiány megszüntetése, a piac teljes átláthatóságának elérése, valamint a nehézgépjárművek CO2-kibocsátására és üzemanyag-fogyasztására vonatkozó megbízható és ellenőrizhető adatok nyújtása érdekében oly módon, hogy végső célként előírásokat lehessen rögzíteni e gépjárművek CO2-kibocsátása tekintetében.

Egyrészről a Bizottság kifejlesztette a VECTO szimulációs eszközt annak érdekében, hogy összehasonlítható és költséghatékony módon ki lehessen számítani az új nehézgépjárművek üzemanyag-fogyasztását és CO2-kibocsátását.

Másrészről a Bizottság új rendeletre (úgynevezett tanúsítási rendeletre) tett javaslatot az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározására a meglévő típusjóváhagyási jogszabályoknak megfelelően, amelynek 2018 februárjában kell hatályba lépnie.

A tanúsítási rendelet értelmében a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás VECTO alkalmazásával történő szimulációját minden új, a rendelet hatálya alá tartozó és az Unió piacán forgalomba helyezendő nehézgépjármű esetében el kell végezni.

A tanúsítási rendelet csak részben kezeli az átláthatósággal kapcsolatban kiemelt hiányosságokat, mivel az adott jármű teljesítményére vonatkozó adatok csak a jármű vásárlója és a járművet nyilvántartásba vevő nemzeti hatóságok számára lesznek elérhetőek.

Harmadrészről a Bizottság a szóban forgó rendeletre irányuló javaslattal meghatározza a tanúsítási eljárás alatt álló új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának nyomon követését és a kibocsátásokról történő jelentéstételt, hogy pótolja a hiányzó információkat, és teljesen átlátható piacot teremtsen. E harmadik intézkedés révén a gyártók által a tanúsítási módszerrel összhangban kiszámított lényeges adatokat nyomon lehet követni és a nyilvánosság számára közzé lehet tenni, kivéve néhányukat, amelyeket kizárólag a Bizottság számára jelentenek be. A tagállamoknak azonban valamennyi, az Unióban először nyilvántartásba vett új gépjárműre vonatkozóan be kell jelenteniük az adatokat.

Utolsó lépésként meg kell határozni a nehézgépjárművek CO2-kibocsátására vonatkozó ambiciózus követelményeket. Az előadó reméli, hogy a javaslatot a Bizottság 2018 első harmadában benyújtja, így azt még ennek a jogalkotási ciklusnak a vége előtt el lehet fogadni.

Az előadó egyetért a Bizottság megközelítésével és a nehézgépjárművek CO2-kibocsátására vonatkozó szabályok meghatározása érdekében eddig megtett lépésekkel, azonban szükségesnek tartja a szóban forgó rendeletre irányuló javaslat további megerősítésére irányuló néhány módosítás megtételét.

Először is pontosítani kell a nyomon követésről és a jelentéstételről szóló rendeletre irányuló javaslat és a tanúsítási rendeletre irányuló javaslat közötti kapcsolatot, különösen a hatály különböző területeit illetően.

Az előadó által javasolt módosítások egyértelművé teszik, hogy a gépjárműgyártóknak csak a tanúsítási rendelet hatálya alá tartozó gépjárműtípusokra vonatkozó adatokat kell bejelenteniük a Bizottságnak.

A tagállamoknak azonban valamennyi, az Unióban először nyilvántartásba vett új járműre vonatkozóan be kell jelenteniük az adatokat.

Mivel a tanúsítási rendelet további szakaszokban fog kialakulni, fontos egyrészt, hogy a Bizottság a lehető leghamarabb ütemtervet dolgozzon ki, amelyben egyértelműen meghatározza a VECTO szoftver különböző, még nem szabályozott nehézépjármű-típusokra – köztük az autóbuszokra, néhány kamion- és pótkocsitípusra, valamint a piacon a közeljövőben forgalomba kerülő elektromos, hibrid és alternatív üzemanyaggal működő nehézgépjárművekre – történő alkalmazásának ütemtervét és módozatait, másrészt, hogy ezen különböző gépjárműtípusok tekintetében a vizsgálati eljárást és a VECTO szoftver működését naprakésszé tegyék.

Egy másik alapvető kérdés, amellyel kapcsolatban az előadó fel szeretne lépni, a rendszer átláthatóságát érinti.

Az előadó által benyújtott módosítások a piac teljes átláthatóságának megteremtését javasolják, így orvosolva a meglévő információhiányt és lehetővé téve az ágazat szereplői számára, hogy tájékozottabb beszerzési döntéseket tudjanak hozni, a gyártókat jobban tudják ösztönözni az innovációra és biztosítsák a közigazgatási szervek számára, hogy átfogó adatokhoz juthassanak, amelyeket felhasználhatnak a hatékonyabb és kevésbé szennyező nehézgépjárművek használatát például adóztatás és úthasználati díjak révén előmozdító politikák kidolgozására és végrehajtására.

E cél elérése érdekében az előadó fontosnak tartotta a gyártás megfelelőségére vonatkozó vizsgálatok eredményeinek belefoglalását az I. melléklet B. részébe, ahol azok az adatok vannak felsorolva, amelyeket a gyártóknak nyomon kell követniük és jelenteniük kell a Bizottságnak.

Az I. melléklet B. részében felsorolt adatok két fő kategóriára lesznek bontva: azok, amelyeket jelenteni kell a Bizottságnak és nyilvánosságra kell hozni, valamint azok, amelyeket az 1367/2006/EK rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően a Bizottság harmadik felek kérésére számukra rendelkezésre bocsát.

E harmadik felek, például egyetemek, kutatóközpontok, NGO-k, régiók stb., így olyan helyzetbe kerülnek, hogy független ellenőrzést tudnak végezni a gyártók által szolgáltatott adatok hitelességéről, elkerülve a dízelüzemű gépjárművek kibocsátásához hasonló új botrányok kirobbanását (dízelbotrány) és új kartellek kialakulását, mint amilyen a fő kaminongyártók bevonásával kialakult, a Bizottság által nemrégiben szankcionált kartell.

Az előadó kéri továbbá az Európai Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb dolgozzon ki közúton végzendő ellenőrző vizsgálatot a nehézgépjárművek valós körülmények közötti CO2-kibocsátásáról annak érdekében, hogy meg lehessen győződni egy gépjármű szimulált CO2-kibocsátásának és tényleges kibocsátásának az értékei közötti lehetséges eltérésekről.

Ezt a vizsgálatot független szervek felügyeletével végeznék, és eredményeit e rendelet értelmében nyomon követik és jelentik. A Bizottság által évente közzéteendő jelentést illetően az előadó fontosnak tartja, hogy a bejelentett adatokat ne csak tagállamokra és gyártókra lebontva összesítsék, hanem vegyék figyelembe a gyártók különböző termékportfólióját és a különböző gépjárművek felhasználási célját annak érdekében, hogy elkerüljék az adatok részleges és helytelen olvasatát, és hívebben tükrözzék a valóságot.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy az adatok minőségének ellenőrzése tekintetében, amelyeket a tagállamoknak és a gyártóknak e rendelet értelmében jelenteniük kell a Bizottságnak, közigazgatási szankciókat kell megállapítani, amennyiben szabálytalanságokra és eltérésekre – például a tanúsított adatokhoz képest eltérő adatok vagy csak részleges adatok bejelentése – derülne fény.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy ahhoz, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát, az ilyen intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.


VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (5.12.2017)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

A vélemény előadója: Nicola Caputo

RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió nagyszabású kibocsátáscsökkentési célokat tűzött ki magának 2030-ig, amelyekhez a közlekedési ágazatnak is hozzá kell járulnia. A nehézgépjárművek jelentős kibocsátási forrást jelentenek, ami az EU összkibocsátásának 5%-át, az összes közlekedési kibocsátás mintegy 20%-át és a közúti közlekedésből származó kibocsátás csaknem 25%-át teszi ki. További intézkedés nélkül ez utóbbi szám 2050-re körülbelül 30%-ra fog nőni.

Ugyanakkor az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását eddig nem kísérték figyelemmel objektív és összehasonlítható módon, ezért azok mértékéről nem állnak rendelkezésre megbízható adatok flották és az egyes járművek szintjén. Jelenleg az új nehézgépjárművek vásárlóinak rendelkezésére álló, fogyasztással kapcsolatos információk az egyes nehézgépjármű-gyártók által alkalmazott eltérő mérési és szimulációs módszereken alapulnak, és ezért nem vethetők közvetlenül össze. Az említett információhiány eredményeképp 1) a nehézgépjárművek gyártóira nem nehezedik túl nagy piaci nyomás, amely az innováció fokozására és energiahatékony technológiák alkalmazására ösztönözné őket; 2) a fuvarozók – túlnyomórészt kkv-k – nem tudnak faragni az üzemanyag-költségeken, mivel nem tudják kiválasztani a legtakarékosabb járműveket; és 3) akadályba ütköznek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló nemzeti, illetve uniós szintű fellépések.

Ezen információhiány megszüntetése érdekében a Bizottság a nehézgépjárművekre vonatkozó 2014. évi stratégiában az alábbi, három lépésből álló megközelítésre tett javaslatot: az első lépés egy számítógépes szimulációs eszköz – az ún. VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) – létrehozása volt, amely a különböző márkájú és típusú nehézgépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának összehasonlítható módon történő kiszámítását célozta. Második lépésben módszertant dolgoztak ki az új gépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának uniós forgalomba hozatal előtti tanúsítására, a típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabállyal összhangban.

Az utolsó intézkedés – a jelen javaslat – ezt az információt valamennyi érdekelt számára elérhetővé tenné, hogy biztosított legyen a tanúsítási módszertan szerint a gyártók által kiszámított összes releváns adat uniós szintű nyomon követése, bejelentése és közzététele, és azok elérhetők legyenek az állami hatóságok, a fuvarozók és a járműgyártók számára.

Ez a rendeletjavaslat az EU-ban nyilvántartásba vett új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követésére és bejelentésére vonatkozó pontos követelményeket határozza meg. 2020-tól kezdve a tagállamok illetékes hatóságainak és a nehézgépjárművek gyártóinak valamennyi forgalomba hozott új gépjármű vonatkozásában meg kell adniuk bizonyos paramétereket (úgymint különböző menetciklusokra lebontott és különböző mértékegységekben megadott fogyasztás, CO2-kibocsátás, járműspecifikációk és alkalmazott technológiák). Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egy európai szintű központi adatbázist tart fenn a benyújtott adatokból, amely nyilvánosan hozzáférhető lesz (egyes érzékeny adatok kivételével). A gyártók és az illetékes hatóságok felelnek az általuk megadott adatok pontosságáért és minőségéért. Mindazonáltal a Bizottság saját hatáskörben ellenőrizheti a benyújtott adatok minőségét, és adott esetben megteheti a szükséges intézkedéseket a központi nyilvántartásban közzétett adatok javítása érdekében. A Bizottság éves jelentést készít a tagállamok és a gyártók által továbbított adatok elemzéséről. Az elemzés magában foglalja az Unió az egyes gyártók teljes nehézgépjármű-flottájának átlagos üzemanyag-fogyasztására és CO2-kibocsátására vonatkozó adatokat is. Az elemzésnek figyelembe kell vennie az új és fejlett CO2-kibocsátáscsökkentő technológiák elterjedésére vonatkozó adatokat is.

Az előadó üdvözli az EU-ban újonnan regisztrált nehézgépjárművek közösen elfogadott módszer alapján mért CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási adatainak nyomon követésére és közzétételére irányuló javaslatot. Bár az elmúlt évtizedek során javult a nehézgépjárművek üzemanyag-hatékonysága, az uniós fuvarozó vállalatoknak – amelyek nagy része csak néhány járművet üzemeltető kkv – még nem állnak rendelkezésére szabványos információk az üzemanyag-hatékonysági technológiák értékelésére, melyek alapján összehasonlíthatnák a teherautókat, és a lehető legtudatosabb vásárlói döntéseket hozhatnák a szükségleteiknek megfelelően, mérsékelve a működési költségeik mintegy negyedét kitevő üzemanyagköltségeket.

A javaslat az alacsony kibocsátású mobilitásról szóló 2016. évi európai stratégiát is végrehajtja, amelynek célja többek között, hogy 2050-ig legalább 60%-kal mérsékelje a közúti közlekedésben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, valamint hogy drasztikusan csökkentse a légszennyező anyagok kibocsátását. E célt szem előtt tartva nem tekinthetünk el a nehézgépjárművek okozta kibocsátások csökkentését célzó észszerű intézkedésektől sem. Az elmúlt 20 évben az EU-ban kötelező CO2-kibocsátási határértékeket vezettek be a személygépkocsik és kisteherautók esetében. Ugyanakkor a nehézgépjárművekre eddig nem vonatkoztak hasonló korlátozások a CO2-kibocsátás tekintetében. A Bizottság javaslatok előterjesztését tervezi a nehézgépjárművekre vonatkozó kibocsátási előírások bevezetésére. Erre azonban csak akkor lesz lehetősége, ha a CO2-kibocsátást közösen elfogadott módszer alapján mérik, azt megfelelően nyomon követik és bejelentik.

Az előadó szerint fontos garantálni, hogy a VECTO alapján mért hivatalos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek. Továbbá, a VECTO-rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok értékelését követően a Bizottságnak javaslatokat kell előterjesztenie a valós vezetési feltételek melletti kibocsátási (RDE) vizsgálatok bevezetésére a nehézgépjárművek esetében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  E cél elérése érdekében a tagállamoknak jobb gyakorlatokat kell össze állítaniuk az energiahatékony vezetési gyakorlatokra vonatkozó képzésekkel kapcsolatban, és elő kell mozdítaniuk e képzések megvalósítását. Ezen kívül támogatni kell a hatékonyságot fokozó és az üzemanyag-fogyasztást, valamint a CO2-kibocsátást csökkentő új energiák használatát, valamint az aerodinamikusabb kialakítást és a berakodási tervek optimalizálását. Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében a tagállamoknak meg kell fontolniuk az alapoknak a nehéz tehergépjárművek flottájának korszerűsítésére és naprakésszé tételére, valamint az utak karbantartására és fejlesztésére történő fordítását, továbbá az alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok és könnyebb pótkocsik használatának, valamint az alternatív üzemanyagok használatának támogatását, mint például a hidrogén vagy a műanyag újrahasznosításából és feldolgozásából származó üzemanyagok;

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A Párizsi Megállapodás teljesítése érdekében a közlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 2050-re közel nullának kell lennie.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Az 1990. évi értékhez képest 2050-ig legalább 60%-kal kell csökkenteni a közlekedésből származó kibocsátásokat, ennek érdekében fontos, hogy a Bizottság felülvizsgálja és frissítse a jármű energiafogyasztását kiszámító eszközt (VECTO), hogy a nehézgépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának kiszámítása során továbbra is biztosítsa az összehasonlíthatóságot és a költséghatékonyságot.

Indokolás

A VECTO-módszertan például nem tartalmazza a pótkocsi-aerodinamikát, ami jelentős csökkentési potenciált hordoz magában. A VECTO jelenlegi változata nem tér ki a pótkocsik módosítására, mivel a VECTO-módszertan szerint a pótkocsi kizárólag „standard” alap pótkocsiként jelenik meg; ugyanez a helyzet az üzemanyagfogyasztás csökkenésével, amely a hibrid erőátviteli rendszerekből származik – a VECTO jelenlegi változata a technológiai fejlődés e kategóriáját nem tudja figyelembe venni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tehergépkocsik és buszok, vagyis a nehézgépjárművek üvegházhatásúgáz-kibocsátása a közúti közlekedésből származó kibocsátás körülbelül egynegyedét jelenti az Unióban, és várhatóan 2030-ig tovább fog emelkedni. Olyan hatékony intézkedéseket kell bevezetni a nehézgépjárművek kibocsátásának csökkentésére, amelyek hozzájárulnak a szükséges kibocsátáscsökkentéshez a közlekedési ágazatban.

(4)  A tehergépkocsik és buszok, vagyis a nehézgépjárművek üvegházhatásúgáz-kibocsátása a közúti közlekedésből származó kibocsátás körülbelül egynegyedét és a teljes közlekedési kibocsátás ötödét jelenti az Unióban, és várhatóan 2030-ig gyors ütemben tovább fog emelkedni. Számos hatékony és jól időzített intézkedést kell bevezetni a használatban lévő és a jövőben gyártandó nehézgépjárművek kibocsátásának csökkentésére, amelyek hozzájárulnak a szükséges kibocsátáscsökkentéshez a közlekedési ágazatban.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A szállítási hatékonyságot, az alternatív üzemanyagokat, a közúti infrastruktúrát, a gépjármű-technológiát és az intermodalitást érintő számos intézkedés hozzájárulása szükséges a közlekedési ágazat kibocsátáscsökkentésére irányuló átfogó megközelítés kialakításához. A nehézgépjárművek kibocsátáscsökkentése elérhető továbbá megoldások és ösztönzők kidolgozása révén a konvojban haladás, a járművezetők képzése, a flottamegújítás, a torlódások csökkentése és az infrastruktúra karbantartását célzó beruházások területén.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A nehézgépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló stratégiáról szóló 2014-es közleményében13 a Bizottság felismerte, hogy az ilyen intézkedések bevezetésének előfeltétele a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás meghatározására szolgáló szabályozott eljárás.

(5)  A nehézgépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló stratégiáról szóló 2014-es közleményében13 a Bizottság felismerte, hogy az ilyen intézkedések bevezetésének előfeltétele a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás meghatározására szolgáló szabályozott eljárás. Az „Európa mozgásban” nevű 2017-es mobilitási csomagban a Bizottság a nehézgépjárművekre vonatkozó előírások tekintetében javaslatot irányzott elő 2018 első félévére. E javaslat időben történő közzététele alapvető fontosságú az új előírások gyors alkalmazásának lehetővé tétele érdekében.

__________________

__________________

13 COM(2014)0285.

13 COM(2014)0285.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Bár az elmúlt évtizedek során javult a nehézgépjárművek üzemanyag-hatékonysága, a fuvarozó vállalatoknak – amelyek nagy része csak néhány járművet üzemeltető kkv – még nem állnak rendelkezésére szabványos információk az üzemanyag-hatékonysági technológiák értékelésére, melyek alapján összehasonlíthatnák a járműveket, és a lehető legtudatosabb vásárlói döntéseket hozhatnák, mérsékelve a működési költségeik mintegy negyedét kitevő üzemanyagköltségeket.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A jármű CO2-kibocsátásra és üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó teljesítményét nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni annak érdekében, hogy minden jármű-üzembentartó megalapozott döntést hozhasson vásárláskor. Ilyenformán minden járműgyártó össze fogja tudni hasonlítani járművei teljesítményét más gyártmányok teljesítményével. Ez ösztönözni fogja az innovációt, ami pedig fokozza majd a versenyképességet. Ez az információ az uniós és tagállami szintű szakpolitikai döntéshozók számára is szilárd alapot biztosít ahhoz, hogy olyan szakpolitikákat dolgozzanak ki, amelyek előmozdítják az energiahatékonyabb járművek elterjedését. Éppen ezért helyénvaló a(z) [a megfelelő hivatkozás beillesztése]-ról/-ről szóló (EU) […/…] bizottsági rendeletben az új nehézgépjárművek tekintetében meghatározott CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek nyomon követése, ezek jelentése a Bizottságnak és nyilvánossá tétele.

(7)  A jármű CO2-kibocsátásra és üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó teljesítményét nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni annak érdekében, hogy minden jármű-üzembentartó megalapozott döntést hozhasson vásárláskor, és a harmadik felek, köztük a polgárok és nem kormányzati szervezetek, nyomon követhessék az CO2-kibocsátás korlátozására tett erőfeszítéseket. Ilyenformán minden járműgyártó össze fogja tudni hasonlítani járművei teljesítményét más gyártmányok teljesítményével. Ez ösztönözni fogja az innovációt, ami pedig fokozza majd a versenyképességet. Ez az információ az uniós és tagállami szintű szakpolitikai döntéshozók számára is szilárd alapot biztosít ahhoz, hogy olyan szakpolitikákat dolgozzanak ki, amelyek előmozdítják az energiahatékonyabb járművek elterjedését, valamint növeli a VECTO-eszköz megbízhatóságát, javítja az átláthatóságot, továbbá ösztönzi az innovációt és a versenyképességet. Az adatok összehasonlíthatóságának megkönnyítése, valamint az adatok minőségének és átláthatóságának biztosítása érdekében éppen ezért helyénvaló a(z) [a megfelelő hivatkozás beillesztése]-ról/-ről szóló (EU) […/…]15 bizottsági rendeletben az új nehézgépjárművek tekintetében meghatározott CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek nyomon követése, ezek jelentése a Bizottságnak és azonnali nyilvánossá tétele egységes módszertan és forma alapján.

__________________

__________________

15 A Bizottság (EU) […/…] rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L…,..,..).

15 A Bizottság (EU) […/…] rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L…,..,..).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Helyénvaló nyomon követni és bejelenteni az összes új nehézgépjármű és pótkocsi nyilvántartásba vételére vonatkozó adatokat – az erőátviteli rendszerekre és a karosszériára vonatkozó adatokat is ideértve – annak érdekében, hogy átfogó ismereteket szerezzünk az uniós nehézgépjárműpark összetételéről, idővel történő változásairól és a CO2-kibocsátást érintő lehetséges hatásáról.

(8)  Helyénvaló nyomon követni és bejelenteni az összes új nehézgépjármű és pótkocsi nyilvántartásba vételére vonatkozó adatokat – az erőátviteli rendszerek és motorok hatékonyságára, valamint a legalapvetőbb karosszériaelemekre és alkatrészekre vonatkozó adatokat is ideértve – annak érdekében, hogy átfogó ismereteket szerezzünk az uniós nehézgépjárműpark összetételéről, idővel történő változásairól és a CO2-kibocsátást érintő lehetséges hatásáról. Fontos a szoros együttműködés a tagállamok illetékes hatóságai és a gépkocsik gyártói között az adatok figyelése és bejelentése terén.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A CO2-kibocsátást és üzemanyag-fogyasztást szemléltető adatok egyes, [2019-ben] nyilvántartásba vett új nehézgépjárművekre vonatkozóan fognak rendelkezésre állni. Ettől az időponttól kezdődően ezért a tagállamok illetékes hatóságainak kötelező lesz rendelkezésre bocsátaniuk az új nyilvántartásba vételekre vonatkozó adatokat, a gyártóknak pedig az ilyen járművekre vonatkozó műszaki adatokat.

(9)  A CO2-kibocsátást és üzemanyag-fogyasztást szemléltető adatok egyes, [2019-ben] nyilvántartásba vett új nehézgépjárművekre vonatkozóan fognak rendelkezésre állni. Ettől az időponttól kezdődően ezért a tagállamok illetékes hatóságainak kötelező lesz rendelkezésre bocsátaniuk az új nyilvántartásba vételekre vonatkozó adatokat, a gyártóknak pedig az olyan járművekre vonatkozó műszaki adatokat, amelyek vonatkozásában a kért adatok rendelkezésre állnak.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A járművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztási teljesítményének meghatározásához szükséges műszaki adatoknak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük annak érdekében, hogy a járművek műszaki előírásai és az azokhoz kapcsolódó teljesítmény átláthatóbbá váljon, és hogy fokozódjon a gyártók közötti verseny. Csak a személyes adatok védelme és a tisztességes verseny miatt érzékeny adatokat nem lehet közzétenni. Ugyanakkor a közérdek szempontjából egyértelmű, hogy a járművek teljesítményének meghatározásához szükséges műszaki adatok nyilvánosak legyenek. Az ilyen adatok ezért nem élvezhetnek mentességet a nyilvánosságra hozatal alól.

(10)  A járművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztási teljesítményének meghatározásához szükséges releváns műszaki adatoknak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük annak érdekében, hogy a járművek műszaki előírásai és az azokhoz kapcsolódó teljesítmény átláthatóbbá váljon, és hogy fokozódjon a gyártók közötti verseny. Csak a személyes adatok védelme és a tisztességes verseny miatt érzékeny adatokat nem lehet közzétenni. Mivel a járművek teljesítményének meghatározásához és értékeléséhez szükséges releváns műszaki adatok hozzáférhetősége egyértelműen közérdek, az összes bejelentett adatot a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni, a személyes vagy üzleti szempontból érzékeny adatok kivételével.

 

A Bizottság megvizsgálja, hogy helyénvaló-e ez utóbbi adatok anonim módon történő hozzáférhetővé tétele elismert harmadik felek számára, valamint azokat a feltételeket, amelyek mellett ez a verseny veszélyeztetése nélkül megvalósulhat, és amennyiben helyénvalónak ítéli, jogalkotási javaslatot terjeszt elő e rendelet módosítására az e tekintetben.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A nyomon követés és jelentéstétel tárgyát képező adatoknak mindenképpen megalapozottaknak és megbízhatóknak kell lenniük. A Bizottságnak ezért rendelkeznie kell a végleges adatok ellenőrzésére és adott esetben korrigálására alkalmas eszközzel. Az ellenőrzési követelményeknél ezért az adatok megfelelő nyomon követését és ellenőrzését lehetővé tevő paramétereket is meg kell adni.

(11)  Figyelembe véve, hogy a tagállamok illetékes hatóságai és a járműgyártók együttesen felelősek a benyújtott adatok helytállóságáért és minőségéért (paraméterek: különböző menetciklusokra lebontott fogyasztás, CO2-kibocsátás, járműspecifikációk és alkalmazott technológiák), a nyomon követés és jelentéstétel tárgyát képező adatoknak mindenképpen megalapozottaknak és megbízhatóknak kell lenniük. A Bizottságnak ezért rendelkeznie kell a végleges adatok ellenőrzésére és adott esetben korrigálására alkalmas eszközzel. Az ellenőrzési követelményeknél ezért az adatok megfelelő nyomon követését és ellenőrzését lehetővé tevő paramétereket is meg kell adni, mindig kellőképp figyelembe véve az adatvédelemmel kapcsolatos szabályozást.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A VECTO-rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok értékelését követően a Bizottságnak jogalkotási javaslatokat kell előterjesztenie a valós vezetési feltételek melletti kibocsátási (RDE) vizsgálatok bevezetésére a nehézgépjárművek esetében;

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az e rendeletben a nyomon követett adatok ellenőrzéséről és korrigálásáról szóló rendelkezések végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

törölve

Indokolás

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatási követelmények és a nyomonkövetési és jelentéstételi eljárás idővel továbbra is releváns maradjon a nehézgépjárművek CO2-kibocsátáshoz való hozzájárulásának értékelése szempontjából, valamint hogy biztosítsa az új és fejlett CO2-kibocsátáscsökkentő technológiákra vonatkozó adatok rendelkezésre állását, felhatalmazást kell adni a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő jogi aktusok elfogadására az adatszolgáltatási követelmények, valamint a mellékletekben megállapított nyomonkövetési és jelentési eljárás módosítását illetően. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(14)  Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatási követelmények és a nyomonkövetési és bejelentési eljárás idővel továbbra is releváns maradjon a nehézgépjárművek CO2-kibocsátáshoz való hozzájárulásának értékelése szempontjából, valamint hogy biztosítsa az új és fejlett CO2-kibocsátáscsökkentő technológiákra vonatkozó adatok rendelkezésre állását, továbbá a nyomon követett és bejelentett adatok megfelelő ellenőrzését és kiigazítását, felhatalmazást kell adni a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő jogi aktusok elfogadására az adatszolgáltatási követelmények, valamint a mellékletekben megállapított nyomonkövetési és bejelentési eljárás módosítását illetően. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Indokolás

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nehézgépjárművek adatainak központi nyilvántartása

A nehézgépjárművek adatainak központi adatbázisa

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság központi nyilvántartást vezet a 4. és 5. cikkel összhangban bejelentett adatokról. A nyilvántartásnak az I. melléklet B. részében meghatározott 1., 24., 25., 32., 33., 39. és 40. adat kivételével nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

(1)  A Bizottság központi adatbázist vezet a 4. és 5. cikkel összhangban bejelentett adatokról. Az adatbázisnak az I. melléklet B. részében meghatározott 1., 4., 5.,23.,24., 25., 32., 33., 39. és 40. adat kivételével nyilvánosan, ingyenesen és digitálisan kereshető módon hozzáférhetőnek kell lennie. Az adatok nyilvánosságra hozatala előtt a Bizottságnak tájékoztatnia kell az érintett tagállamokat és gyártókat. A Bizottság megvizsgálja, hogy helyénvaló-e az, hogy az első albekezdésben említett adatokat anonim módon hozzáférhető kérésre az elismert harmadik felek, valamint azon körülményeket, amelyek között a verseny veszélyeztetése nélkül kell, hogy sor kerüljön, és adott esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő e rendelet módosítására az e tekintetben.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság saját maga is végezhet a 4. és 5. cikk szerint bejelentett adatok minőségére vonatkozó ellenőrzést.

(2)  A Bizottság saját maga is rendszeresen végez reprezentatív minta alapján a 4. és 5. cikk szerint bejelentett adatok minőségére vonatkozó ellenőrzést. Ellenőrzéseket végezhet az adatok megszerzéséhez használt módszerek minőségére vonatkozóan, felhasználva minden elérhető és megfelelő tesztelési és mérési technológiát.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a Bizottság adathibáról értesül, vagy saját ellenőrzése alapján eltéréseket állapít meg az adatkészletben, adott esetben megteszi a szükséges intézkedéseket a 6. cikkben említett központi nyilvántartásban közzétett adatok kijavítására.

(3)  Amennyiben a Bizottság adathibáról értesül, vagy saját ellenőrzése alapján eltéréseket állapít meg az adatkészletben, megteszi a szükséges intézkedéseket a 6. cikkben említett központi adatbázisban közzétett adatok kijavítására. Lehetővé kell tenni a tagállamok és a gyártók számára, hogy az értesítésektől számított három hónapon belül kijavítsák a hibákat.

 

Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a gyártó szándékosan meghamisította az adatokat, akkor haladéktalanul felszólítja az illetékes hatóságokat, hogy javítsák ki az adatokat és hozzák meg a megfelelő intézkedéseket, összhangban a 2007/46/EK irányelvvel.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottságnak elküldött információkban és adatokban tapasztalható helytelen gyakorlatokra vagy hibákra vonatkozó bejelentések esetén a bejelentőket külön státuszban és védelemben kell részesíteni, tekintettel a bejelentés veszélyességére és közérdekű jellegére, a visszaéléseket bejelentő személyek védelmére vonatkozó általános jogi kereten belül. Ha ezeket a helytelen gyakorlatokat bejelentették valamely tagállam illetékes hatóságainak és/vagy a járműgyártóknak, ám erről nem tájékoztatták megfelelően a Bizottságot, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával szankcionáló intézkedéseket hozhat.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az elemzésnek tartalmaznia kell legalább az uniós nehézgépjárműparknak, valamint az egyes gyártók nehézgépjárműinek az átlagos üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás tekintetében elért teljesítményét. Amennyiben azok rendelkezésre állnak, figyelembe kell vennie az új és fejlett CO2-kibocsátáscsökkentő technológiák elterjedésére vonatkozó adatokat is.

(2)  Az elemzésnek tartalmaznia kell legalább az uniós nehézgépjárműparknak, valamint az egyes gyártók nehézgépjárműinek az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás tekintetében elért teljesítményét, az egyes motorhasználati ciklusokra vonatkozóan, a VECTO rendszerben használt katalogizálást követve. Amennyiben azok rendelkezésre állnak, figyelembe kell vennie az új és fejlett CO2-kibocsátáscsökkentő technológiák elterjedésére vonatkozó adatokat is, köztük az alternatív motorokat és/vagy alternatív üzemanyagokat. A gyártók összehasonlítása a szállítási funkciók csoportjaiként történik annak biztosítása érdekében, hogy az összehasonlítások érvényesek legyenek.

Indokolás

A járműgyártók gyakran teljesen eltérő szállítási funkciók ellátására vonatkozó felszereléseket kínálnak. Ennek megfelelően a gyártók teljesítményét nem lehet egyszerű teljesítmény-összehasonlítással mérni, mert például a főútvonalakon való közlekedést kell összehasonlítani a rövid városi utakkal.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság indokolatlan késedelem nélkül felülvizsgálja a jármű energiafogyasztását kiszámító eszközzel (VECTO) végzett vizsgálati eljárást annak érdekében, hogy az technológiasemleges módon valamennyi nehéztehergépjármű-kategóriára, pótkocsira és alternatív meghajtású járműre, köztük a hibrid és kibocsátásmentes erőátviteli rendszerekre kiterjedjen, és legkésőbb 2020-ig jelentést tesz minden lényeges adatról.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9 cikk

törölve

A végrehajtási hatáskörök átruházása

 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén meghatározhatja a 7. cikk (2) és (3) bekezdésében említett ellenőrző és korrekciós intézkedéseket. E végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

Indokolás

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, hogy meghatározza a 7. cikk (2) és (3) bekezdésében említett ellenőrzési és kiigazítási intézkedéseket.

Indokolás

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

A Bizottságot a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 9. cikkével létrehozott Éghajlatváltozási Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

Indokolás

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – táblázat – 26 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26a.  erőátviteli rendszer hatékonysága

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – táblázat – 34 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

34a.  tengelyteljesítmény

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követése és bejelentése

Hivatkozások

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Nicola Caputo

30.6.2017

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.12.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követése és bejelentése

Hivatkozások

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.5.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.11.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

24

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Benyújtás dátuma

30.1.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF :

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. február 12.Jogi nyilatkozat