Procedure : 2017/2221(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0011/2018

Indgivne tekster :

A8-0011/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0020

BETÆNKNING     
PDF 362kWORD 55k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet

(2017/2221(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Evelyn Regner

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet

(2017/2221(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 25. september 2017 om ophævelse af Steeve Briois' immunitet, som er fremsendt af den franske justitsminister på begæring af anklageren ved appelretten i Douai i forbindelse med en anmeldelse mod Briois fra en civil part angående offentlige injurier rettet mod en privatpersonen ("injures publiques envers un particulier"), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 2. oktober 2017,

–  der henviser til de yderligere oplysninger om sagen, som anklageren ved retten i Douai har givet i en skrivelse af 12. december 2017,

–  der har hørt Steeve Briois, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning, som ændret ved forfatningslov nr. 95-880 af 4. august 1995,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0011/2018),

A.  der henviser til, at anklageren ved appelretten i Douai har anmodet om ophævelse af den parlamentariske immunitet for et medlem af Europa-Parlamentet, Steeve Briois, i forbindelse med en retssag, der verserer ved retten i Douai; der henviser til, at anmodningen blev fremsendt til Parlamentet af den franske justitsminister;

B.  der henviser til, at anmodningen om ophævelse af Briois' immunitet vedrører en retssag angående offentlige injurier rettet mod en privatperson (artikel 29, stk. 2, artikel 33, stk. 2, og artikel 23 i lov af 29. juli 1881) i forbindelse med nogle angiveligt injurierende kommentarer fra en række internetbrugere som reaktion på en tekst, som Briois havde offentliggjort den 23. december 2015 på sin Facebook-side, og som ikke var straks blev fjernet af Briois; der henviser til, at anklageren ved retten i Douai på baggrund af en forespørgsel fra Retsudvalget har oplyst, at de ovennævnte kommentarer med sikkerhed stadig var online den 21. november 2017;

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 under mødeperioderne på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

E.  der henviser til, at artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning bl.a. bestemmer, at medlemmer af parlamentet ikke i strafferetligt øjemed kan udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra parlamentet;

F.  der henviser til, at artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gensidigt udelukker hinanden(2);

G.  der henviser til, at beskyldningerne mod Steeve Briois og den efterfølgende anmodning om ophævelse af hans immunitet ikke vedrører en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men den omstændighed at han angiveligt undlod at fjerne en række kommentarer fra tredjemand, der opfattes som injurierende af den person, de er rettet mod, fra sin officielle Facebook-side;

H.  der henviser til, at det følger heraf, at immuniteten i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 ikke finder anvendelse, og at det foreliggende tilfælde i det hele falder ind under artikel 9 samme protokol;

I.  der henviser til, at Parlamentet har et vidt skøn med hensyn til, hvad en afgørelse, der træffes i anledning af en anmodning om beskyttelse af immuniteten vedrørende protokollens artikel 9, skal gå ud på(3);

J.  der henviser til, at der ikke ses at være noget åbenbart bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.  vedtager at ophæve Steeve Briois’ immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks justitsminister og Steeve Briois.

(1)

Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra, jf. ovenfor, præmis 45.

(3)

Forenede sager T-346/11 og T-347/11, Gollnisch, jf. ovenfor, præmis 101.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

På mødet den 2. oktober 2017 meddelte formanden, at han den 25. september 2017 havde modtaget en skrivelse fra den franske justitsminister med anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet.

Formanden henviste denne anmodning til Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1.

Den 18. marts 2016, indgav et medlem af oppositionen i byrådet i Hénin-Beaumont kommune anmeldelse som civil part til alderspræsidenten blandt undersøgelsesdommerne i Douai mod Steeve Briois, borgmester i byen, angående offentlige injurier, som er en strafbar handling i henhold til artikel 29, stk. 2, artikel 33, stk. 2, og artikel 23 i lov af 29. juli 1881.

Byrådsmedlemmet forklarede til støtte for anmeldelsen, at han den 2. december 2015 havde anlagt sag ved forvaltningsdomstolen i Lille på grund af magtmisbrug med påstand om annullation af Hénin-Beaumont kommunes beslutning om at opbygge en julekrybbe i rådhusets forhal. Han havde samtidig indgivet begæring om foreløbige forholdsregler i form af en suspension på samme grundlag. Han fik ikke medhold.

Den 23. december 2015 offentliggjorde Briois på sin personlige Facebook-konto, som er åben for offentligheden, et indlæg, hvori han bl.a. anførte, at oppositionens begæring om et forbud mod julekrybben var blevet forkastet af retten.

Efter dette indlæg blev der afgivet en række kommentarer på Steeve Briois' Facebook-side, hvis indhold blev anset for injurierende af det byrådsmedlem, de var rettet mod. Som følge heraf indgav byrådsmedlemmet anmeldelse som civil part til alderspræsidenten blandt undersøgelsesdommerne i Douai, idet han navnlig gjorde gældende, at Briois ikke havde fjernet de pågældende kommentarer fra sin Facebook-side.

De begærende myndigheder mener, at ophævelsen af Briois' immunitet er nødvendig for, om nødvendigt under tvang, at få Briois til at give møde for undersøgelsesdommeren til en første afhøring, hvorefter undersøgelsesdommeren kan tildele ham status som vidne eller rejse sigtelse. I sidstnævnte tilfælde vil sagen mod Briois derefter skulle henvises til den kompetente straffedomstol.

Som svar på en anmodning om yderligere oplysninger om sagen fra Retsudvalget i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 5, har anklageren ved retten i Douai ved skrivelse af 12. december 2017 oplyst, at de angiveligt stødende kommentarer med sikkerhed stadig var online, da de kompetente myndigheder senest kontrollerede dem den 21. november 2017.

Briois blev hørt af Retsudvalget den 7. december 2017, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6.

II.  Regler og procedurer vedrørende immunitet for Europa-Parlamentets medlemmer

Artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter bestemmer følgende:

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

(a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

(b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Artikel 5, 6 og 9 i Europa-Parlamentets forretningsorden bestemmer følgende:

Artikel 5: Privilegier og immuniteter

1. Medlemmerne nyder de privilegier og immuniteter, der er fastlagt i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

2. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og for dets medlemmers uafhængighed. (...)

Artikel 6: Ophævelse af immunitet

1. Anmodninger om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i forretningsordenens artikel 5, stk. 2, omhandlede principper.

2. Når det kræves, at et medlem giver møde som vidne eller sagkyndig, er det ikke nødvendigt at anmode om ophævelse af immuniteten, forudsat at:

- medlemmet ikke tvinges til at give møde på et tidspunkt, som hindrer eller vanskeliggør opfyldelsen af vedkommendes parlamentariske forpligtelser, eller at medlemmet kan afgive sin forklaring skriftligt eller på anden måde, som ikke vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser, og

- medlemmet ikke tvinges til at afgive forklaring om fortrolige oplysninger, som den pågældende har modtaget eller givet under opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser og ikke finder det hensigtsmæssigt at afsløre.

Artikel 9: Procedurer vedrørende immunitet

1. Enhver anmodning til formanden fra en kompetent myndighed i en medlemsstat om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

2. Med medlemmets eller det tidligere medlems samtykke kan anmodningen fremsættes af et andet medlem, som kan repræsentere medlemmet eller det tidligere medlem på alle stadier i proceduren.

Det medlem, der repræsenterer det pågældende medlem eller tidligere medlem, er ikke inddraget i de afgørelser, som udvalget træffer.

3. Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.

4. Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier. Der kan ikke stilles ændringsforslag. Forkastes et forslag, betragtes den modsatte afgørelse som vedtaget.

5. Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.

6. Det berørte medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen.

Det berørte medlem må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, bortset fra ved selve høringen.

Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Det berørte medlem kan give afkald på retten til at blive hørt.

Undlader det berørte medlem at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses medlemmet for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har indgivet en anmodning om fritagelse for at blive hørt på det foreslåede tidspunkt og har anført sine grunde hertil. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde. Det berørte medlem kan ikke appellere denne afgørelse.

Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden det berørte medlem til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader det berørte medlem at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.

7. Ligger der flere forskellige anklagepunkter til grund for anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af immunitet, kan der udarbejdes en særskilt afgørelse for hvert anklagepunkt. Undtagelsesvis kan det i udvalgets betænkning foreslås, at ophævelsen eller beskyttelsen af den parlamentariske immunitet udelukkende skal vedrøre den strafferetlige forfølgelse, men at medlemmet, så længe der ikke er afsagt endelig dom, ikke kan udsættes for nogen form for frihedsberøvelse, varetægtsfængsling eller anden foranstaltning, der ville forhindre den pågældende i at varetage sit mandat. (...)

Endvidere har artikel 26 i den franske forfatning, som finder anvendelse i medfør af protokollens artikel 9, følgende ordlyd:

Artikel 26

Medlemmer af Parlamentet kan ikke i strafferetligt øjemed udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra præsidiet for den forsamling, som medlemmet tilhører. Denne tilladelse er ikke påkrævet, hvis den pågældende gribes på fersk gerning, eller hvis der foreligger en endelig domfældelse.

Tilbageholdelse, frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltninger og retsforfølgelse af et medlem af Parlamentet stilles i bero under parlamentssamlingen, hvis den forsamling, som det pågældende medlem tilhører, forlanger det.

III.  Begrundelse for forslaget til afgørelse

På baggrund af de ovennævnte faktiske omstændigheder finder artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter anvendelse på denne sag.

Beskyldningerne mod Steeve Briois og den efterfølgende anmodning om ophævelse af hans immunitet vedrører rent faktisk ikke en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men den omstændighed at han angiveligt undlod at fjerne en række kommentarer fra tredjemand, der opfattes som injurierende af den person, de er rettet mod, fra sin officielle Facebook-side;

Protokollens artikel 8 fastslår med al ønskelig tydelighed kun ytringsfriheden for medlemmer, og ikke for tredjemand ("[...]medlemmer kan [ikke] retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser [...]"), og det kan heller ikke på anden måde udledes af denne bestemmelse, at det indgår i medlemmernes hverv at stå inde for udtalelser fra tredjemand(1).

Hvis den absolutte immunitet i henhold til protokollens artikel 8 ikke finder anvendelse, falder det foreliggende tilfælde dermed i det hele ind under artikel 9 samme protokol. Disse to bestemmelser udelukker i realiteten gensidigt hinanden(2).

Ifølge protokollens artikel 9 nyder medlemmerne på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling. Denne bestemmelse skal sammenholdes med artikel 26 i den franske forfatning. Franske medlemmer af Europa-Parlamentet kan følgelig ikke i strafferetligt øjemed udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra Europa-Parlamentet.

Som fastslået af Retten har protokollens artikel 9 til formål at "sikre parlamentsmedlemmernes uafhængighed ved at forhindre, at der under Parlamentets mødeperioder kan udøves pression over for dem i form af trusler om arrestation eller strafforfølgning"(3). Retten har også præciseret, at Parlamentet har et vidt skøn med hensyn til, hvad en afgørelse, der træffes i anledning af en anmodning om beskyttelse af immuniteten vedrørende protokollens artikel 9, skal gå ud på(4).

Når der skal tages stilling til, om et medlems immunitet skal ophæves, følger Europa-Parlamentet sine egne faste principper. Et af disse principper er, at immuniteten normalt ophæves, hvis lovovertrædelsen falder ind under artikel 9 i protokol nr. 7, forudsat at der ikke foreligger fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen bliver rejst med det formål at skade det pågældende medlem i politisk henseende.

Retsudvalget har ikke fundet noget åbenbart bevis på fumus persecutionis i denne sag.

IV.  Konklusioner

På grundlag af ovenstående og i henhold til artikel 9 i forretningsordenen anbefaler Retsudvalget, efter at have overvejet argumenterne for og imod, at Europa-Parlamentet ophæver Steeve Briois' immunitet.

(1)

Se begrundelsen i dok. A6-0421/2008 om anmodning om ophævelse af Frank Vanheckes immunitet, hvor Retsudvalget skulle behandle en lignende sag: "For det første findes denne sag ikke at være omfattet af protokollens artikel 9 [nu 8], da det ikke indgår i en MEP's hverv at være ansvarlig udgiver af et nationalt partiblad. Sagen skal derfor vurderes på grundlag af artikel 10 [nu 9]".

(2)

Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra, jf. ovenfor, præmis 45.

(3)

Dommen i Mote-sagen, jf. ovenfor, præmis 50, hvori der henvises til Rettens kendelse i sag T-17/00 R, Rothley m.fl. mod Parlamentet, ECLI:EU:T:2000:119, præmis 90.

(4)

Dommen i Gollnisch-sagen, jf. ovenfor, præmis 101.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

12

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Seneste opdatering: 1. februar 2018Juridisk meddelelse