Procedură : 2017/2221(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0011/2018

Texte depuse :

A8-0011/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0020

RAPORT     
PDF 601kWORD 55k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

referitor la cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois

(2017/2221(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Evelyn Regner

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois

(2017/2221(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois, transmisă de către Ministra franceză a Justiției la 25 septembrie 2017, la cererea procurorului general al Curții de Apel Douai, în legătură cu o plângere depusă împotriva dlui Briois de o parte civilă pentru infracțiunea de insultă în public adusă unei persoane („injures publiques envers un particulier”), și comunicată în ședința plenară din 2 octombrie 2017,

–  având în vedere informațiile suplimentare cu privire la caz furnizate de Procurorul Republicii de la Tribunalul Regional Douai într-o scrisoare datată 12 decembrie 2017,

–  în urma audierii lui Steeve Briois, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze, modificată prin Legea constituțională nr. 95-880 din 4 august 1995,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0011/2018),

A.  întrucât Procuroarea Generală a Curții de Apel Douai a cerut ridicarea imunității parlamentare a lui Steeve Briois, deputat în Parlamentul European, în cadrul unei acțiuni pendinte la Tribunalul Regional Douai; întrucât această cerere a fost transmisă Parlamentului de către Ministra franceză a Justiției;

B.  întrucât cererea de ridicare a imunității dlui Briois este legată de o acțiune în justiție pentru infracțiunea de insultă în public la adresa unei persoane (articolul 29 alineatul (2), articolul 33 alineatul (2) și articolul 23 din Legea din 29 iulie 1881), în legătură cu o serie de comentarii considerate defăimătoare, postate de utilizatori de internet ca răspuns la un text publicat de dl Briois la 23 decembrie 2015 pe pagina sa Facebook, și care nu au fost șterse imediat de către acesta din urmă; întrucât, la solicitarea Comisiei pentru afaceri juridice, Procurorul Republicii de la Tribunalului Regional Douai a statuat că comentariile menționate mai sus erau cu siguranță încă online la 21 noiembrie 2017;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7, deputații în Parlamentul European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți pentru opiniile sau voturile exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7, pe durata sesiunilor Parlamentului European deputații beneficiază, pe teritoriul statului lor de proveniență, de imunitățile acordate deputaților parlamentului național respectiv;

E.  întrucât, printre altele, articolul 26 din Constituția Republicii Franceze prevede că niciun membru al parlamentului nu poate fi arestat pentru o infracțiune și nu poate face obiectul nici unei alte măsuri privative de libertate, totală sau parțială, fără autorizația parlamentului;

F.  întrucât articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene sunt reciproc excluzive(2);

G.  întrucât acuzațiile împotriva lui Steeve Briois, și în cererea ulterioară de ridicare a imunității sale nu au legătură cu o opinie sau un vot exprimate în cadrul exercitării funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European, ci cu faptul că ar fi omis să șteargă de pe pagina sa oficială de Facebook o serie de comentarii postate de terți și percepute de către persoana în cauză ca fiind insultătoare;

H.  întrucât, în consecință, imunitatea conferită de articolul 8 din Protocolul nr. 7 nu este aplicabilă, iar cazul de față se încadrează în totalitate la articolul 9 din același protocol;

I.  întrucât Parlamentul dispune de o largă putere de apreciere în ceea ce privește orientarea pe care dorește să o dea unei decizii asupra unei cereri de apărare a imunității în sensul articolului 9 din Protocol(3);

J.  întrucât nu există nicio dovadă aparentă a existenței unui fumus persecutionis, adică a unei suspiciuni suficient de serioase și precise cu privire la faptul că această cauză ar fi fost deschisă cu intenția de a prejudicia activitatea politică a deputatului în cauză,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Steeve Briois;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente Ministrei Justiției a Republicii Franceze și lui Steeve Briois.

(1)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, Marra, menționate mai sus, punctul 45.

(3)

Cauzele conexate T-346/11 și T-347/11, Gollnisch, menționate mai sus, punctul 101.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

La ședința din 2 octombrie 2017, Președintele a anunțat că a primit, la 25 septembrie 2017, o scrisoare din partea Ministrei Justiției a Republicii Franceze, prin care se solicita ridicarea imunității parlamentare a lui Steeve Briois.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele a transmis cererea Comisiei pentru afaceri juridice.

La 18 martie 2016, un membru din opoziție al consiliului municipal Henig-Beaumont a depus o plângere cu constituire de parte civilă la decanul judecătorilor de instrucție din Douai, împotriva lui Steeve Briois, primarul localității, pentru infracțiunea de insultă publică împotriva unei persoane, prevăzută la articolul 29 alineatul (2), articolul 33 alineatul (2) și articolul 23 din Legea din 29 iulie 1881.

În sprijinul plângerii sale, consilierul municipal a explicat că, la 2 decembrie 2015, a sesizat Tribunalul Administrativ Lille cu o acțiune în constatarea abuzului de putere, pentru ca instanța administrativă să ordone municipalității Hénin-Beaumont să-și anuleze decizia de a expune o iesle de Crăciun în incinta primăriei. În aceeași zi, el a depus cerere de măsuri provizorii de suspendare din aceleași motive. Cererea i-a fost refuzată.

La 23 decembrie 2015, dl Briois a postat pe pagina sa personală de Facebook, accesibilă public, un text în care se afirmă, printre altele, că contestarea interzicerii ieslei de Crăciun fusese respinsă de instanță.

Ca răspuns la acest text, au fost publicate pe pagina de Facebook a lui Steeve Briois o serie de comentarii al căror conținut a fost considerat insultător de către consilierul municipal respectiv. În consecință, acesta din urmă a depus o plângere la decanul judecătorilor de instrucție din Douai, având ca motiv principal faptul că dl Briois nu ar fi șters aceste comentarii de pe pagina sa de Facebook.

Autoritățile solicitante consideră că ridicarea imunității este necesară pentru a-l putea face pe dl Steeve Briois, dacă este nevoie prin constrângere, să se prezinte în fața judecătorului de instrucție pentru un interogatoriu în vederea primei înfățișări, în urma căruia magistratul să poată decide dacă îi conferă statutul de martor asistat sau îl pune sub acuzare. Dacă este pus sub acuzare, dl Briois va fi trimis în judecată în fața tribunalului corecțional.

Ca răspuns la o solicitarea de informații suplimentare cu privire la această cauză, prezentată de Comisia pentru afaceri juridice în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, procurorul Republicii de la Tribunalul Regional Douai, prin scrisoarea din 12 decembrie 2017, a informat că comentariile jignitoare incriminate erau încă cu siguranță online atunci când autoritățile competente le-au verificat ultima oară, la 21 noiembrie 2017.

Dl Briois a fost audiat de Comisia pentru afaceri juridice la 7 decembrie 2017, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

II.  Legislația și procedura privind imunitatea deputaților în Parlamentul European

Articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează următoarele:

Articolul 8

Membrii Parlamentului European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor.

Articolul 9

Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acesteia beneficiază:

(a) pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

(b) pe teritoriul oricărui alt stat membru, de exceptare privind orice măsură de detenție sau urmărire penală.

Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada deplasării la locul reuniunii Parlamentului European, cât și la întoarcere.

Imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict și nici nu poate constitui o piedică pentru Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri.

Articolele 5, 6 și 9 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European stipulează următoarele:

Articolul 5: Privilegii și imunități

1. Deputații se bucură de privilegiile și imunitățile prevăzute în Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

2. În exercitarea competențelor sale privind privilegiile și imunitățile, Parlamentul acționează pentru conservarea integrității sale ca adunare legislativă democratică și pentru asigurarea independenței deputaților în îndeplinirea atribuțiilor care le revin. Imunitatea parlamentară nu este un privilegiu personal al deputaților, ci o garanție pentru independența Parlamentului în ansamblu și a membrilor săi. (...)

Articolul 6: Ridicarea imunității

1. Cererile de ridicare a imunității se analizează în conformitate cu articolele 7, 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și cu principiile menționate la articolul 5 alineatul (2) din prezentul regulament.

2. În cazul în care un deputat este obligat să compară în calitate de martor sau de expert, nu este necesar să se solicite ridicarea imunității sale, cu condiția ca deputatul:

- să nu fie obligat să compară la o dată sau într-un moment care împiedică sau îngreunează îndeplinirea atribuțiilor sale parlamentare, sau să aibă posibilitatea de a prezenta o declarație scrisă ori în orice altă formă care să nu îngreuneze îndeplinirea atribuțiilor sale parlamentare; și

- să nu fie obligat să depună mărturie în legătură cu informații obținute în mod confidențial în timpul îndeplinirii atribuțiilor sale parlamentare pe care nu consideră oportun să le divulge.

Articolul 9: Proceduri privind imunitatea

1. Orice cerere adresată Președintelui de către o autoritate competentă a unui stat membru în vederea ridicării imunității unui deputat, sau de către un deputat sau un fost deputat în vederea apărării privilegiilor și imunităților, se anunță în Parlament și se transmite comisiei competente.

2. Cu acordul deputatului sau al fostului deputat în cauză, cererea poate fi adresată de un alt deputat, căruia i se va permite să îl reprezinte pe deputatul sau pe fostul deputat în cauză în toate fazele procedurii.

Deputatul care îl reprezintă pe deputatul sau pe fostul deputat în cauză nu este implicat în deciziile luate de comisie.

3. Comisia examinează fără întârziere, dar ținând cont de complexitatea lor relativă, cererile de ridicare a imunității sau de apărare a privilegiilor și imunităților.

4. Comisia prezintă o propunere de decizie motivată prin care se recomandă adoptarea sau respingerea cererii de ridicare a imunității sau de apărare a imunității și privilegiilor. Nu se admit amendamente. În cazul respingerii unei propuneri, decizia contrară se consideră adoptată.

5. Comisia poate solicita autorității interesate furnizarea tuturor informațiilor și precizărilor pe care le consideră necesare pentru a stabili dacă este cazul să se ridice sau să se apere imunitatea.

6. Deputatul în cauză are posibilitatea să ofere explicații și poate prezenta toate documentele și mijloacele de probă scrise pe care le consideră pertinente.

Deputatul nu asistă la dezbaterile privind cererea de ridicare sau de apărare a imunității sale, cu excepția audierii propriu-zise.

Președintele comisiei invită deputatul la audiere, precizând data și ora. Deputatul în cauză poate renunța la dreptul de a fi audiat.

Dacă deputatul în cauză nu se prezintă la audierea la care a fost invitat, se consideră că a renunțat la dreptul de a fi audiat, cu excepția cazului în care deputatul a anunțat că nu poate participa la audiere la data și ora indicate, motivând această imposibilitate. Președintele comisiei decide dacă motivele invocate justifică absența. Deputatul în cauză nu are posibilitatea atacării acestei decizii.

Dacă decide că absența este justificată, președintele comisiei îl invită pe deputatul în cauză la audiere la o altă dată și oră. Dacă deputatul nu dă curs celei de-a doua invitații la audiere, procedura continuă fără audierea deputatului. Nu se acceptă noi justificări pentru neprezentare sau noi cereri de audiere.

7. În cazul în care cererea de ridicare sau de apărare a imunității conține mai multe capete de cerere, fiecare dintre acestea poate face obiectul unei decizii distincte. În mod excepțional, raportul comisiei poate propune ca ridicarea sau apărarea imunității să vizeze exclusiv desfășurarea unei acțiuni penale, fără ca vreo măsură de arestare, o altă măsură privativă de libertate sau orice altă măsură care să împiedice deputatul în îndeplinirea atribuțiilor inerente mandatului său să poată fi adoptată împotriva sa, până la pronunțarea unei hotărâri definitive. (...)

În plus, articolul 26 din Constituția franceză, devenit aplicabil prin articolul 9 din Protocol, prevede următoarele:

Articolul 26

Niciun membru al Parlamentului nu poate face obiectul unei arestări sau al vreunei alte măsuri privative sau restrictive de libertate, în materie penală sau corecțională, decât cu autorizarea Biroului adunării din care face parte. Această autorizare nu este necesară în caz de infracțiune gravă sau de flagrant delict ori de condamnare definitivă.

Detenția, măsurile privative sau restrictive de libertate ori urmărirea unui membru al Parlamentului se suspendă pe durata sesiunii la cererea adunării din care acesta face parte.

III.  Motivarea deciziei propuse

Pe baza faptelor menționate mai sus, cazul de față se califică pentru aplicarea articolului 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

În fapt, acuzațiile împotriva lui Steeve Briois și cererea ulterioară de ridicare a imunității sale nu au legătură cu o opinie sau un vot exprimate în cadrul exercitării funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European, ci cu faptul că ar fi omis să șteargă de pe pagina sa oficială de Facebook o serie de comentarii postate de terți și percepute de către persoana în cauză ca fiind insultătoare;

Articolul 8 din Protocol stabilește foarte clar libertatea de exprimare doar a deputaților, nu și a terților („Deputații [...] nu pot face obiectul niciunui tip de [...] procedură judiciară ca urmare a opiniilor sau a voturilor exprimate [...]”), și nu se poate deduce în niciun caz din această dispoziție că deputații au îndatorirea de a răspunde unor declarații făcute de terți(1).

Dacă imunitatea absolută în temeiul articolului 8 din Protocol nu este aplicabilă, rezultă că prezentul caz se încadrează în totalitate la articolul 9. În fapt, aceste două articole se exclud reciproc(2).

Potrivit articolului 9 din Protocol, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări. Această dispoziție trebuie interpretată în coroborare cu articolul 26 din Constituția franceză. Ca urmare, deputații francezi în Parlamentul European nu pot face obiectul unei arestări sau al vreunei alte măsuri privative sau restrictive de libertate, în materie penală sau corecțională, decât cu autorizația Parlamentului European.

Tribunalul a declarat că obiectivul articolului 9 din Protocol „urmărește să asigure independența membrilor Parlamentului European, împiedicând ca anumite presiuni, care constau în amenințări cu arestarea sau cu urmăriri penale, să fie exercitate asupra acestora pe durata sesiunilor Parlamentului European”(3). De asemenea, instanța a precizat clar că Parlamentul dispune de o largă putere de apreciere în ceea ce privește orientarea pe care dorește să o dea unei decizii adoptate ca urmare a unei cereri de apărare a imunității în sensul articolului 9 din Protocol(4).

Pentru a hotărî ridicarea sau apărarea imunității parlamentare, Parlamentul European își aplică propriile principii consacrate. Unul dintre ele este principiul conform căruia imunitatea este, de obicei, ridicată dacă infracțiunea intră sub incidența articolului 9 din Protocolul nr. 7, cu condiția să nu existe niciun fumus persecutionis, adică nicio suspiciune întemeiată și exactă potrivit căreia cazul are la origine intenția de a-i cauza deputatului în cauză daune de natură politică.

Comisia pentru afaceri juridice nu a identificat în cazul de față vreo dovadă evidentă de fumus persecutionis.

IV.  Concluzie

Având în vedere considerațiile de mai sus și în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de procedură, după analizarea argumentelor pro și contra, Comisia pentru afaceri juridice recomandă Parlamentului să îi ridice imunitatea parlamentară lui Steeve Briois.

(1)

A se vedea expunerea de motive din documentul A6-0421/2008 privind cererea de ridicare a imunității lui Frank Vanhecke, unde Comisia pentru afaceri juridice a tratat o situație similară: „Se consideră în primul rând că acest caz nu intră sub incidența articolului 9 [acum articolul 8] din Protocol din cauza faptului că sarcinile de editor responsabil cu ziarul național al unui partid nu intră în atribuțiile unui deputat în Parlamentul European. Prin urmare, cauza trebuie examinată în temeiul articolului 10 [devenit 9]”.

(2)

Cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, Marra, menționate mai sus, punctul 45.

(3)

Hotărârea în cauza Mote, menționată mai sus, punctul 50, citând Ordonanța pronunțată în cauza Rothley și alții v. Parlament, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, punctul 90).

(4)

Hotărârea pronunțată în cauza Gollnisch, menționată mai sus, punctul 101.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

24.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

12

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2018Notă juridică