Förfarande : 2017/2221(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0011/2018

Ingivna texter :

A8-0011/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0020

BETÄNKANDE     
PDF 363kWORD 55k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet

(2017/2221(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Evelyn Regner

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 MOTIVERING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet

(2017/2221(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet som översändes av Frankrikes justitieminister den 25 september 2017 på begäran av överåklagaren vid appellationsdomstolen i Douai med anledning av en talan med enskilt anspråk som väckts mot Briois för offentlig förolämpning riktad mot en privatperson (injures publiques envers un particulier), och som tillkännagavs i kammaren den 2 oktober 2017,

–  med beaktande av de ytterligare upplysningarna i ärendet från den allmänne åklagaren vid Tribunal de grande instance (domstol i första instans i civilmål) i Douai i en skrivelse av den 12 december 2017,

–  efter att ha hört Steeve Briois i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution, i dess lydelse enligt den konstitutionella lagen nr 95-880 av den 4 augusti 1995,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0011/2018), och av följande skäl:

A.  Överåklagaren vid appellationsdomstolen i Douai har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Steeve Briois, ska upphävas med anledning av ett pågående rättsligt förfarande vid Tribunal de grande instance (domstol i första instans i civilmål) i Douai. Denna begäran vidarebefordrades till Europaparlamentet av Frankrikes justitieminister.

B.  Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet hänför sig till ett rättsligt förfarande som inletts för brottet offentlig förolämpning riktad mot en privatperson (artiklarna 29.2, 33.2 och 23 i lagen av den 29 juli 1881) med anledning av påstått kränkande kommentarer som ett antal internetanvändare lämnade som svar på ett inlägg som Briois gjorde på sin Facebooksida den 23 december 2015 och som inte omedelbart togs bort av denne. Efter en förfrågan från utskottet för rättsliga frågor uppgav den allmänne åklagaren vid Tribunal de grande instance i Douai att de ovannämnda kommentarerna fortfarande fanns kvar den 21 november 2017.

C.  Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

D.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 ska Europaparlamentets ledamöter under parlamentets sessioner på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

E.  I artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution föreskrivs bland annat att ingen parlamentsledamot får gripas för ett brott eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärd utan tillstånd från parlamentet.

F.  Artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier utesluter varandra.(2)

G.  Anklagelserna mot Steeve Briois och den efterföljande begäran om upphävande av hans immunitet rör inte ett yttrande som han gjort eller en röst han avlagt under utövandet av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, utan det faktum att han ska ha underlåtit att från sin offentliga Facebooksida ta bort ett antal kommentarer från tredje parter som av den utpekade personen uppfattades som kränkande.

H.  Därmed är den immunitet som beviljas genom artikel 8 i protokoll nr 7 inte tillämplig, och det förevarande fallet omfattas helt och hållet av artikel 9 i samma protokoll.

I.  Parlamentet har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller vilken linje det avser att följa i ett beslut till följd av en begäran om fastställelse av immunitet enligt artikel 9 i protokollet.(3)

J.  Det finns inga uppenbara belägg för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att ärendet har inletts i avsikt att orsaka den berörda ledamoten politisk skada.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Steeve Briois immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Frankrikes justitieminister och till Steeve Briois.

(1)

Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C‑200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

De förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra (se ovan), punkt 45.

(3)

De förenade målen T-346/11 och T-347/11, Gollnisch (se ovan), punkt 101.


MOTIVERING

I.  Bakgrund

Vid plenarsammanträdet den 2 oktober 2017 tillkännagav talmannen att han den 25 september 2017 mottagit en skrivelse från Frankrikes justitieminister med en begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet.

Begäran hänvisades till utskottet för rättsliga frågor i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen.

Den 18 mars 2016 lämnade en oppositionsledamot av kommunfullmäktige i Hénin-Beaumont in en stämningsansökan med framställan om enskilt anspråk till undersökningsdomarnas ålderspresident i Douai mot Steeve Briois, stadens borgmästare, för offentlig förolämpning riktad mot en privatperson, en handling som är straffbar enligt artiklarna 29.2, 33.2 och 23 i lagen av den 29 juli 1881.

Till stöd för stämningsansökan förklarade kommunfullmäktigeledamoten att han den 2 december 2015 vänt sig till förvaltningsdomstolen i Lille med ett klagomål om överskridande av befogenheter i syfte att utverka en ogiltigförklaring av det kommunala beslutet att installera en julkrubba i stadshuset i Hénin-Beaumont. Han hade samtidigt ansökt om interimistiska åtgärder i form av tillfälligt upphävande på samma grunder. Hans ansökan hade avslagits.

Den 23 december 2015 gjorde Briois på sitt personliga, offentligt tillgängliga Facebookkonto ett inlägg där han bland annat påstod att oppositionens försök att förbjuda julkrubban hade avfärdats av domstolen.

Detta inlägg följdes av flera kommentarer på Steeve Briois Facebooksida vilka kommunfullmäktigeledamoten ansåg var kränkande för honom själv. Som en följd av detta lämnade kommunfullmäktigeledamoten in en stämningsansökan till undersökningsdomarnas ålderspresident i Douai rörande i synnerhet Briois påstådda underlåtenhet att ta bort dessa kommentarer från sin Facebooksida.

De begärande myndigheterna anser att upphävandet av Steeve Briois immunitet är nödvändigt för att få honom, om nödvändigt genom tvångsåtgärder, att inställa sig hos undersökningsdomaren för ett första förhör, varefter undersökningsdomaren kan ge honom ställning som vittne eller gå vidare med ett åtal. I det senare fallet skulle Briois därefter bli föremål för ett hänskjutande till en brottmålsdomstol för ett avgörande i målet.

Som svar på en begäran om ytterligare upplysningar i ärendet från utskottet för rättsliga frågor i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen meddelade den allmänne åklagaren vid Tribunal de grande instance i Douai genom en skrivelse av den 12 december 2017 att de påstått kränkande kommentarerna fortfarande fanns kvar vid de behöriga myndigheternas senaste kontroll den 21 november 2017.

Briois hördes av utskottet för rättsliga frågor den 7 december 2017 i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen.

II.  Lagstiftning och förfaranden som rör immuniteten för Europaparlamentets ledamöter

Artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier lyder som följer:

Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 9

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

Artiklarna 5, 6 och 9 i Europaparlamentets arbetsordning lyder som följer:

Artikel 5 Immunitet och privilegier

1. Ledamöterna åtnjuter immunitet och privilegier i enlighet med protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

2. Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier verka för att upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och säkerställa ledamöternas oberoende när dessa utför sitt uppdrag. Parlamentarisk immunitet är inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende. [...]

Artikel 6 Upphävande av immunitet

1. Varje begäran om upphävande av immunitet ska bedömas i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och med de principer som avses i artikel 5.2 i denna arbetsordning.

2. När en ledamot anmodas att vittna eller framträda som sakkunnig behöver ingen begäran om upphävande av immuniteten inges, under förutsättning att

– ledamoten inte tvingas vittna en dag eller vid ett tillfälle som hindrar honom eller henne från att utföra sitt uppdrag som ledamot, eller som försvårar utförandet av detta uppdrag, eller under förutsättning att vittnesmålet kan avges skriftligt eller på annat sätt som inte försvårar för ledamoten att utföra sitt uppdrag som ledamot, och att

– ledamoten inte är skyldig att avlägga vittnesmål som omfattar sådana uppgifter som erhållits konfidentiellt under utförandet av uppdraget som ledamot och som ledamoten inte anser sig kunna röja.

Artikel 9 Immunitetsförfaranden

1. Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet, eller från en ledamot eller en före detta ledamot om fastställelse av immunitet och privilegier, ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

2. Med den berörda ledamotens eller före detta ledamotens godkännande får begäran lämnas in av en annan ledamot, som ska få företräda ledamoten eller före detta ledamoten i alla faser av förfarandet.

Den ledamot som företräder den berörda ledamoten eller före detta ledamoten får inte delta i utskottets beslut.

3. Utskottet ska utan dröjsmål, men med hänsyn till hur komplicerade de olika ärendena är, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier.

4. Utskottet ska lägga fram ett förslag till motiverat beslut, i vilket utskottet ska rekommendera huruvida en begäran om upphävande av immuniteten eller en begäran om fastställelse av immunitet och privilegier ska bifallas eller avslås. Ändringsförslag är inte tillåtliga. Om ett förslag förkastas ska motsatt beslut anses ha fattats.

5. Utskottet får uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten ska upphävas eller fastställas.

6. Den berörda ledamoten ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt skriftligt material som han eller hon anser relevant för utskottets ställningstagande.

Den berörda ledamoten får inte vara närvarande då begäran om upphävande eller fastställelse av hans eller hennes immunitet diskuteras, förutom vid det möte då ledamoten hörs.

Utskottets ordförande ska inbjuda ledamoten att höras och ange datum och klockslag för ett sådant möte. Den berörda ledamoten får avsäga sig rätten att höras.

En ledamot som efter inbjudan inte infinner sig till mötet ska anses ha avsagt sig rätten att höras, såvida han eller hon inte meddelar förhinder att delta vid det datum och klockslag som föreslagits och anför skälen för detta. Utskottets ordförande ska besluta huruvida ett sådant meddelande om förhinder ska godtas med hänsyn till de anförda skälen. Den berörda ledamoten kan inte överklaga det beslutet.

Om utskottets ordförande godkänner meddelandet om förhinder ska han eller hon inbjuda den berörda ledamoten att höras vid ett nytt datum och klockslag. Om den berörda ledamoten inte heller hörsammar denna andra inbjudan ska förfarandet fortsätta utan att ledamoten hörs. Inga ytterligare meddelanden om förhinder eller begäranden om att få höras får därefter godtas.

7. Om en begäran om upphävande eller fastställelse av immunitet hänför sig till flera gärningar, får var och en av dessa gärningar bli föremål för ett enskilt beslut. I utskottets betänkande får det i undantagsfall föreslås att upphävandet eller fastställelsen av immuniteten endast ska beröra åtalet och att ledamoten, så länge som det inte finns någon lagakraftvunnen dom varken kan gripas, anhållas, häktas eller utsättas för någon annan åtgärd som skulle förhindra honom eller henne att utföra sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet. [...]

Dessutom har artikel 26 i den franska konstitutionen, som genom artikel 9 i protokollet är tillämplig, följande lydelse:

Artikel 26

En parlamentsledamot får inte gripas för ett allvarligt brott eller en annan större förseelse eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärd utan tillstånd från presidiet i den kammare som ledamoten tillhör. Sådant tillstånd krävs dock inte om ledamoten grips på bar gärning eller vid lagakraftvunnen dom.

Kvarhållande, frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder samt åtal mot en ledamot ska vilandeförklaras under parlamentets sessionsperiod om den kammare som ledamoten tillhör begär detta.

III.  Motivering till det föreslagna beslutet

På grundval av de ovan angivna omständigheterna omfattas detta fall av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Anklagelserna mot Steeve Briois och den efterföljande begäran om upphävande av hans immunitet rör inte ett yttrande som han gjort eller en röst han avlagt under utövandet av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, utan det faktum att han ska ha underlåtit att från sin offentliga Facebooksida ta bort ett antal kommentarer från tredje parter som av den utpekade personen uppfattades som kränkande.

Artikel 8 i protokollet är kristallklar och fastställer att yttrandefriheten gäller enbart ledamöter och inte tredje parter (”[...] ledamöter [...] får inte [...] lagföras på grund av yttranden de gjort”), och det kan inte heller anses följa av denna bestämmelse att ledamöternas uppdrag omfattar att svara för uttalanden från tredje parter.(1)

Om den absoluta immuniteten enligt artikel 8 i protokollet inte är tillämplig blir följden att det förevarande fallet helt och hållet omfattas av artikel 9 i samma protokoll. Det handlar nämligen om två artiklar som utesluter varandra.(2)

Enligt artikel 9 i protokollet ska ledamöterna vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas ledamöterna i den medlemsstatens parlament. Denna bestämmelse ska läsas tillsammans med artikel 26 i den franska konstitutionen. Följaktligen får franska ledamöter av Europaparlamentet inte gripas för ett allvarligt brott eller en annan större förseelse eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärd utan tillstånd från Europaparlamentet.

Såsom tribunalen har angett syftar artikel 9 i protokollet till att ”säkerställa ledamöternas självständighet genom att förhindra att påtryckningar, i form av hot om arrestering eller lagföring, kan utövas gentemot dem under parlamentets sessioner”(3). Tribunalen har också klargjort att parlamentet har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller vilken linje det avser att följa i ett beslut till följd av en begäran om fastställelse av immunitet enligt artikel 9 i protokollet.(4)

Vid beslut om ett eventuellt upphävande av en ledamots parlamentariska immunitet tillämpar Europaparlamentet sina egna fasta principer. En av dessa principer är att immuniteten vanligtvis upphävs om brottet omfattas av artikel 9 i protokoll nr 7, under förutsättning att det inte föreligger någon fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att frågan väcks i avsikt att tillfoga den berörda ledamoten politisk skada.

Utskottet för rättsliga frågor har i detta fall inte funnit några uppenbara belägg för fumus persecutionis.

IV.  Slutsatser

På grundval av ovanstående och i enlighet med artikel 9 i arbetsordningen, och efter att ha övervägt skälen för och emot, rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet upphäver Steeve Briois immunitet.

(1)

Se motiveringen i dok. A6-0421/2008 om begäran om upphävande av Frank Vanheckes immunitet, där utskottet för rättsliga frågor hade ett liknande ärende på sitt bord: ”Först och främst kan det inte anses att detta fall täcks av artikel 9 [numera 8] i protokollet, eftersom det inte ingår i en europaparlamentsledamots uppgifter att vara ansvarig utgivare för ett nationellt politiskt partis tidning. Således måste fallet betraktas i relation till artikel 10 [numera 9]”.

(2)

De förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra (se ovan), punkt 45.

(3)

Dom i målet Mote (se ovan), punkt 50, vilken återger tribunalens beslut i mål T-17/00 R, Rothley m.fl. mot parlamentet, ECLI:EU:T:2000:119, punkt 90.

(4)

Dom i målet Gollnisch (se ovan), punkt 101.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

24.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

12

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Senaste uppdatering: 1 februari 2018Rättsligt meddelande