Процедура : 2016/0399(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0012/2018

Внесени текстове :

A8-0012/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0411

ДОКЛАД     ***I
PDF 731kWORD 83k
30.1.2018
PE 613.398v02-00 A8-0012/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(COM(2016)0798 – C8‑0525/2016 – 2016/0399(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Йожеф Сайер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(COM(2016)0798 – C8‑0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0798),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8/2016‑0525/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0012/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В Договора от Лисабон се въвежда разграничение между правомощията, делегирани на Комисията за приемане на незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи на законодателен акт (делегирани актове), и правомощията, предоставени на Комисията за приемане на актове, с които се осигуряват единни условия за изпълнението на правно обвързващи актове на Съюза (актове за изпълнение).

(1)  Договорът от Лисабон съществено измени правната уредба в областта на предоставените от страна на законодателя правомощия на Комисията , като въведе ясно разграничение между правомощията, делегирани на Комисията за приемане на незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи на законодателен акт (делегирани актове), и правомощията, предоставени на Комисията за приемане на актове, с които се осигуряват единни условия за изпълнението на правно обвързващи актове на Съюза (актове за изпълнение).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Групирането и представянето на оправомощавания, които не са тясно свързани помежду им в рамките на един делегиран акт на Комисията възпрепятства упражняването на правото на контрол на Парламента, тъй като той е принуден просто да приеме или да отхвърли целия делегиран акт, което не му оставя никаква възможност да изрази становище по всяко правомощие поотделно.

Изменение    3

Предложение за регламент

Приложение 1 – точка 1 – параграф 2 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 19 б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на срока на оправомощаването в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюция от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение    4

Предложение за регламент

Приложение 1 – точка 1 – параграф 2 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 19 б – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 31, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 19а влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    5

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 2 – точка 2

Регламент (ЕО) № 805/2004

Член 31 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 31, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 31, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на срока на оправомощаването в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюция от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение    6

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 2 – точка 2

Регламент (ЕО) № 805/2004

Член 31 a – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 31, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 31, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    7

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 2 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 17 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на срока на оправомощаването в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюция от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение    8

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 2 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 17 a – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 17 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 17 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

С член 5а от Решение 1999/468/ЕО(1), изменено с Решение 2006/512/ЕО на Съвета(2) („Решение относно комитологията“), се въведе т.нар. „процедура по регулиране с контрол“ (ПРК).

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. и в контекста на последващата нова правна рамка за подвторичното законодателство, установена в членове 290 и 291 от ДФЕС, стана необходимо да се предвиди преразглеждане на Решението относно комитологията. При все това Регламент 182/2011(3) („Регламент относно комитологията“), който беше приет за тази цел въз основа на член 291, параграф 3 от ДФЕС, съзнателно остави член 5а от Решението относно комитологията извън своя обхват. Член 5а, с който се въвежда ПРК, трябваше да бъде временно запазен за целите на съществуващите основни актове, които се позовават на този член. От друга страна, се предвиди въпросните достижения на правото на ЕС да бъдат адаптирани във възможно най-кратък срок към Договора от Лисабон, с цел да се гарантира правната сигурност.

През 2013 г. Комисията предложи да се завърши адаптирането към три широкообхватни предложения (т.нар. предложения „Omnibus“), приети от Парламента на първо четене през февруари 2014 г.(4) Предложенията бяха обаче оттеглени от новата Комисия след изборите за Европейски парламент. Този въпрос намери решение в точка 27 от новото Междуинституционално споразумение от 13 април 2016 г.(5) за по-добро законотворчество (МИС). Посочената разпоредба гласи:

„Трите институции [т.е. Европейският парламент, Съветът и Комисията] признават необходимостта цялото действащо законодателство да се приведе в съответствие с правната рамка, въведена с Лисабонския договор, и по-специално нуждата да бъде даден пълен приоритет на бързото привеждане в съответствие на всички основни актове, които все още се позовават на процедурата по регулиране с контрол. Комисията ще предложи посоченото привеждане в съответствие до края на 2016 г.“.

След влизането в сила на МИС и в контекста на произтичащите от него задължения, през декември 2016 г. Комисията представи две нови предложения за привеждане в съответствие, едното с акцент върху законодателните досиета в областта на правосъдието, а другото с акцент върху останалите области на политиките(6). Двете предложения обхващат съответно 3 и 168 основни актове.

За разлика от предложенията от 2013 г., в които по принцип се предвиждаше, че позоваванията в основните актове на ПРК се четат като препращания съответно към член 290 или член 291 от ДФЕС, настоящите предложения имат за цел изменение на всеки един от въпросните основни актове.

Подходът на докладчика към настоящото предложение

Делегираните актове и актовете за изпълнение са важна част от основните правомощия на комисията по правни въпроси (комисия JURI) по отношение на тълкуването, прилагането и мониторинга на правото на Съюза, съответствието на актовете на Съюза с първичното право, по-доброто законотворчество и опростяването на правото на Съюза, както е посочено в приложение V към Правилника за дейността на Европейския парламент. Освен това комисия JURI прояви голяма активност в тази област след влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г., както и много преди това, откакто процедурата по регулиране с контрол беше въведена за пръв път през 2006 г.

Като цяло, докладчикът приветства настоящото предложение и споделя избора на Комисията да актуализира наличните случаи на ПРК спрямо делегирани актове. От друга страна, като се основава на резолюцията на Парламента от 25 февруари 2014 г., докладчикът би желал да се съсредоточи върху срока на делегирането на правомощия (който не следва да надвишава 5 години и следва да се придружава от задължение за докладване на Комисията). Предложението на Комисията следва да бъде изменено в съответствие с горепосоченото.

(1)

ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(2)

OВ L 200, 22.7.2006 г, стр. 11.

(3)

ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(4)

Вж. процедури 2013/218(COD), 2013/220(COD) и 2013/0365(COD).

(5)

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(6)

съответно процедури 2016/0399(COD) и 2016/0400(COD).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

Позовавания

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.3.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Дата на приемане

24.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Marco Zullo

Дата на внасяне

30.1.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 февруари 2018 г.Правна информация