Διαδικασία : 2016/0399(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0012/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0012/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0411

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 714kWORD 80k
30.1.2018
PE 613.398v02-00 A8-0012/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: József Szájer

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0798),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0525/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0012/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση πράξεων προς εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις).

(1)  Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποίησε ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις εξουσίες που αναθέτει ο νομοθέτης στην Επιτροπή, εισάγοντας διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση πράξεων προς εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η ομαδοποίηση και η υποβολή σε μία ενιαία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής περισσότερων εξουσιών που δεν συνδέονται στενά μεταξύ τους εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου, καθώς είναι υποχρεωμένο απλώς να αποδεχτεί ή να απορρίψει συνολικά την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, γεγονός που δεν του αφήνει κανένα περιθώριο να εκφέρει γνώμη για κάθε εξουσιοδότηση χωριστά.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 19β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 19α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 19α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλέπε ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος 1 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 19 β – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004

Άρθρο 31α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 31 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 31 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλέπε ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004

Άρθρο 31α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 31 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 31 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος 3 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 17 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλέπε ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος 3 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 17 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Με το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ(1), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ(2) («απόφαση επιτροπολογίας»), θεσπίστηκε η επονομαζόμενη κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ).

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, και υπό το φως του επακόλουθου νέου νομοθετικού πλαισίου για το «υπο-παράγωγο» δίκαιο, που θεσπίστηκε με τα άρθρα 290 και 291 της ΣλΕΕ, η απόφαση επιτροπολογίας έπρεπε να αναθεωρηθεί. Ωστόσο, ο κανονισμός 182/2011(3) («κανονισμός επιτροπολογίας»), που εγκρίθηκε προς τον σκοπό αυτό βάσει του άρθρου 291 παράγραφος 3 της ΣλΕΕ, άφησε σκοπίμως εκτός του πεδίου εφαρμογής του το άρθρο 5α της απόφασης επιτροπολογίας. Ως εκ τούτου, το άρθρο 5α με το οποίο θεσπίζεται η ΚΔΕ έπρεπε να διατηρηθεί σε ισχύ προσωρινώς για τους σκοπούς των ισχυουσών βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο. Παρόλα αυτά, το υπό εξέταση κεκτημένο πρέπει να ευθυγραμμιστεί το συντομότερο δυνατό με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Το 2013 η Επιτροπή πρότεινε να συμπληρωθεί η ευθυγράμμιση με τρεις εκτενείς προτάσεις (τις επονομαζόμενες προτάσεις Omnibus), τις οποίες το Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση τον Φεβρουάριο του 2014(4). Ωστόσο, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές η νέα Επιτροπή ανακάλεσε τις προτάσεις. Η νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (IIA) της 13ης Απριλίου 2016(5) αντιμετώπισε το εν λόγω ζήτημα στην παράγραφο 27. Η διάταξη αυτή έχει ως εξής :

«Τα τρία θεσμικά όργανα [ δηλ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή] αναγνωρίζουν την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί όλη η υφιστάμενη νομοθεσία με το νομικό πλαίσιο που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας, και ιδίως την ανάγκη να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα στην ταχεία ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η Επιτροπή θα προτείνει την εν λόγω τελευταία ευθυγράμμιση ως το τέλος του 2016».

Μετά την έναρξη ισχύος της διοργανικής συμφωνίας και υπό το φως των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, η Επιτροπή υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 2016 δυο νέες προτάσεις για ευθυγράμμιση, μία που εστίαζε σε νομοθετικούς φακέλους στον τομέα της δικαιοσύνης και μία που εστίαζε στους λοιπούς τομείς πολιτικής(6). Οι δύο προτάσεις καλύπτουν, αντιστοίχως, 3 και 168 βασικές πράξεις.

Εν αντιθέσει με τις προτάσεις του 2013, βάσει των οποίων, κατά κανόνα, οι αναφορές στην ΚΔΕ που περιλαμβάνονταν στις βασικές πράξεις έπρεπε να νοούνται ως αναφορές στα άρθρα 290 ή 291 της ΣΛΕΕ αντιστοίχως, οι τρέχουσες προτάσεις έχουν ως στόχο την τροποποίηση των βασικών πράξεων χωριστά.

Η προσέγγιση του εισηγητή για την παρούσα πρόταση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και οι εκτελεστικές πράξεις αποτελούν σημαντικό μέρος των κύριων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI) όσον αφορά την ερμηνεία, την εφαρμογή και την εποπτεία του δικαίου της Ένωσης, τη συμμόρφωση των πράξεων της Ένωσης με το πρωτογενές δίκαιο, τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και την απλούστευση του δικαίου της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο παράρτημα V του Κανονισμού. Η επιτροπή JURI είναι εξάλλου ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα αυτό, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, και αρκετά πιο πριν, από τότε που θεσπίστηκε για πρώτη φορά η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο το 2006.

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής χαιρετίζει την παρούσα πρόταση και συμμερίζεται την επιλογή της Επιτροπής να επικαιροποιήσει τις υφιστάμενες περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η ΚΔΕ για να ευθυγραμμιστούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Από την άλλη πλευρά, με βάση το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014, ο εισηγητής επιθυμεί να δώσει έμφαση στη διάρκεια της εξουσιοδότησης (η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 έτη και θα πρέπει να συνοδεύεται από την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή). Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(1)

ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(2)

EΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11.

(3)

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(4)

Βλέπε διαδικασίες 2013/218(COD), 2013/220(COD) και 2013/0365(COD).

(5)

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(6)

Βλέπε διαδικασίες 2016/0399(COD) και 2016/0400(COD) αντιστοίχως


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

16.3.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Zullo

Ημερομηνία κατάθεσης

30.1.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου