Postupak : 2016/0399(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0012/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0012/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0411

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 627kWORD 76k
30.1.2018
PE 613.398v02-00 A8-0012/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: József Szájer

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0798),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 81. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0525/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,  

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0012/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ugovorom iz Lisabona uvedena je razlika između ovlasti delegiranih Komisiji za donošenje nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta (delegirani akti) koji nisu ključni i ovlasti dodijeljenih Komisiji za donošenje akata kojima se osiguravaju jedinstveni uvjeti za provedbu pravno obvezujućih akata Unije (provedbeni akti).

(1)  Ugovorom iz Lisabona znatno je izmijenjen pravni okvir kojim su uređene ovlasti koje zakonodavac dodjeljuje Komisiji tako što je uvedena razlika između ovlasti delegiranih Komisiji za donošenje nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta (delegirani akti) koji nisu ključni i ovlasti dodijeljenih Komisiji za donošenje akata kojima se osiguravaju jedinstveni uvjeti za provedbu pravno obvezujućih akata Unije (provedbeni akti).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Grupiranjem i predstavljanjem ovlasti koje nisu međusobno blisko povezane u jednom delegiranom aktu Komisije Parlament se ometa pri provođenju kontrole jer je prisiljen prihvatiti ili odbiti cijeli delegirani akt i stoga nema mogućnost izraziti mišljenje o svakoj ovlasti pojedinačno.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 2. - točka 2.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 19.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka19.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 2. - točka 2.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 19.b – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 19.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 19.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 2. - točka 2.

Uredba (EZ) br. 805/2004

Članak 31.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 31. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 31. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 2. - točka 2.

Uredba (EZ) br. 805/2004

Članak 31.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 31. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 31. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 2. - točka 2.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 17.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka17. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 2. - točka 2.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 17.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 17. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 17. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ(1), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2006/512/EZ(2) (dalje u tekstu: Odluka o komitologiji), uspostavljen je takozvani regulatorni postupak s kontrolom.

Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. i u svjetlu novog pravnog okvira za delegirane i provedbene akte utvrđenog člancima 290. i 291. UFEU-a bilo je potrebno revidirati Odluku o komitologiji. Međutim, Uredbom br. 182/2011(3) (dalje u tekstu: Uredba o komitologiji), koja je radi toga donesena na osnovi članka 291. stavka 3. UFEU-a, namjerno je iz područja primjene izuzet članak 5.a Odluke o komitologiji. Članak 5.a, kojim se utvrđuje regulatorni postupak s kontrolom, stoga je morao biti privremeno zadržan zbog postojećih temeljnih akata koji upućuju na taj članak. S druge strane, predmetna pravna stečevina mora se u najkraćem mogućem roku uskladiti s Ugovorom iz Lisabona kako bi se zajamčila pravna sigurnost.

Komisija je 2013. predložila da se dovrši usklađivanje s tri opširna prijedloga (tzv. skupni prijedlozi), koje je Parlament usvojio u prvom čitanju u veljači 2014. godine(4). Međutim, novi sastav Komisije povukao je te prijedloge nakon europskih izbora. U novom Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva (dalje u tekstu: Međuinstitucijski sporazum) od 13. travnja 2016.(5) o tom se pitanju govori u stavku 27. Ta odredba glasi:

“Tri institucije [Europski parlament, Vijeće i Komisija] priznaju potrebu za ujednačavanjem postojećeg zakonodavstva s pravnim okvirom koji je ustanovljen Ugovorom iz Lisabona i posebno ističu potrebu za davanjem visokog prioriteta žurnom ujednačavanju svih temeljnih akata koji i dalje upućuju na regulatorni postupak s kontrolom. Komisija će to potonje ujednačavanje predložiti do kraja 2016.”

Nakon stupanja na snagu Međuinstitucijskog sporazuma i u svjetlu obveza koje iz njega proizlaze Komisija je u prosincu 2016. predstavila dva nova prijedloga o usklađivanju, jedan s naglaskom na zakonodavnim aktima u području pravosuđa i jedan s naglaskom na aktima iz ostalih resornih područja(6). Prvi prijedlog obuhvaća tri, a drugi 168 temeljnih akata.

Za razliku od prijedloga iz 2013. godine, koji je sadržavao opću odredbu da upućivanja na regulatorni postupak s kontrolom treba čitati kao upućivanja na članke 290. ili 291. UFEU-a, postojećim se prijedlozima žele pojedinačno izmijeniti temeljni akti.

Pristup izvjestitelja ovom prijedlogu

Delegirani i provedbeni akti važan su dio osnovnih nadležnosti Odbora za pravna pitanja (JURI) kad je riječ o tumačenju, primjeni i praćenju prava Unije, usklađenosti akata Unije s primarnim pravom, boljim donošenjem zakona i pojednostavljenju prava Unije, kako je predviđeno u Prilogu V. Poslovniku. Odbor JURI je, osim toga, bio vrlo aktivan u tom području od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 2009. godine, ali i znatno prije, kad je tadašnji regulatorni postupak s kontrolom prvi put uveden, 2006. godine.

Općenito, izvjestitelj pozdravlja ovaj prijedlog i slaže se s odlukom Komisije da ažurira postojeće slučajeve u kojima se upućuje na regulatorni postupak s kontrolom kako bi se pretvorili u delegirane akte. S druge strane, nastavno na Rezoluciju Parlamenta od 25. veljače 2014., izvjestitelj se želi usredotočiti na trajanje delegiranja ovlasti (koje ne bi trebalo biti duže od 5 godina te bi trebalo biti popraćeno obvezom Komisije u pogledu izvješćivanja). Prijedlog Komisije trebalo bi izmijeniti u skladu s time.

(1)

SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(2)

SL L 200, 22.7.2006., str. 11.

(3)

SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(4)

Vidi postupke 2013/218(COD), 2013/220(COD) i 2013/0365(COD).

(5)

SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(6)

Vidi postupke 2016/0399(COD) odnosno 2016/0400(COD).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prilagodba pravnih akata iz područja pravosuđa o korištenju regularnog postupka s kontrolom članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Referentni dokumenti

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.3.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marco Zullo

Datum podnošenja

30.1.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2018.Pravna napomena