Postopek : 2016/0399(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0012/2018

Predložena besedila :

A8-0012/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0411

POROČILO     ***I
PDF 689kWORD 76k
30.1.2018
PE 613.398v02-00 A8-0012/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: József Szájer

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0798),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 81(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0525/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0012/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Z Lizbonsko pogodbo je bilo uvedeno razlikovanje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta (delegirani akti), in pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejetje aktov, s katerimi se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti).

(1)  Z Lizbonsko pogodbo je bil bistveno spremenjen pravni okvir za pooblastila, ki jih Komisiji podeli zakonodajalec, poleg tega pa bilo uvedeno razlikovanje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta (delegirani akti), in pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejetje aktov, s katerimi se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Združitev pooblastil, ki med seboj niso tesno povezana, in njihova predložitev kot en sam delegirani akt Komisije Parlamentu onemogoča, da bi izvajal pravico do nadzora, saj je prisiljen preprosto sprejeti ali zavrniti celotni delegirani akt, s tem pa nima možnosti izraziti mnenja o vsakem posameznem pooblastilu.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 19 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe za spremembo]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 19 b – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 19a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 19a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 805/2004

Člen 31 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 31 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 31 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe za spremembo]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 805/2004

Člen 31 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 31, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 31, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 17 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe za spremembo]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 17 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 17, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 17, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

S členom 5a Sklepa 1999/468/ES(1), kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES(2), (v nadaljnjem besedilu sklep o postopku v odboru) je bil uveden t.i. regulativni postopek s pregledom.

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 in zaradi kasnejšega novega pravnega okvira za delegirane in izvedbene akte, ki sta jih vzpostavila člena 290 in 291 PDEU, je bilo treba sklep o postopku v odboru revidirati. Vendar Uredba (EU) št. 182/2011(3) (v nadaljnjem besedilu uredba o postopku v odboru), ki je bila sprejeta v ta namen na podlagi člena 291(3) PDEU, v svoje področje uporabe namerno ni vključila člena 5a sklepa o postopku v odboru. Člen 5a, s katerim se vzpostavlja regulativni postopek s pregledom, je bilo zato treba začasno ohraniti zaradi obstoječih temeljnih aktov, ki se sklicujejo na ta člen. Po drugi strani je bilo treba zadevni pravni red čim prej prilagoditi Lizbonski pogodbi, da bi zagotovili pravno varnost.

Komisija je leta 2013 predlagala, da prilagoditev zaključi s tremi obsežnimi predlogi (t.i. predlogi omnibus), ki jih je Parlament sprejel v prvi obravnavi februarja 2014(4). Vendar je po evropskih volitvah nova Komisija predloge umaknila. To vprašanje je obravnavano tudi v novem Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016(5) v odstavku 27. Ta določba se glasi:

„Tri institucije [t.j. Evropski parlament, Svet in Komisija] se zavedajo, da je treba vso obstoječo zakonodajo uskladiti s pravnim okvirom, uvedenim z Lizbonsko pogodbo, pri čemer je zlasti pomembna potreba po čim hitrejši uskladitvi vseh temeljnih aktov, ki še vedno vsebujejo sklice na regulativni postopek s pregledom. Komisija bo predlog za to drugo uskladitev pripravila do konca leta 2016.“

Po začetku veljavnosti medinstitucionalnega sporazuma in glede na obveznosti, ki iz njega izhajajo, je Komisija decembra 2016 predstavila dva nova predloga za uskladitev, od katerih se je eden osredotočal na zakonodajne dosjeje na področju pravosodja, drugi pa na ostala politična področja(6). Predloga pokrivata 3 oziroma 168 osnovnih aktov.

V nasprotju s predlogi iz leta 2013, ki so na splošno določali, da je treba sklice na regulativni postopek s pregledom v temeljnih aktih brati kot sklice na člen 290 oziroma člen 291 PDEU, je cilj sedanjih predlogov spremeniti posamezne zadevne temeljne akte.

Pristop poročevalca k temu predlogu

Delegirani in izvedbeni akti so pomemben del glavnih pristojnosti Odbora za pravne zadeve (JURI), kar zadeva razlago, uporabo in spremljanje prava Unije, skladnost aktov Unije s primarnim pravom ter boljšo pripravo zakonodaje in poenostavitev prava Unije, kot je določeno v Prilogi V Poslovnika Evropskega parlamenta. Poleg tega je odbor JURI zelo dejaven na tem področju vse od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe leta 2009, pa tudi že prej, ko je bil leta 2006 uveden regulativni postopek s pregledom.

Na splošno poročevalec pozdravlja ta predlog in soglaša z odločitvijo Komisije, da obstoječe primere regulativnega postopka s pregledom spremeni v delegirane akte. Po drugi strani pa se želi poročevalec na podlagi resolucije Parlamenta z dne 25. februarja 2014 osredotočiti na trajanje prenosa pooblastila (ki ne bi smelo biti daljše od petih let, dodati pa je treba obveznost poročanja za Komisijo). Predlog Komisije je zato treba ustrezno spremeniti.

(1)

UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(2)

UL L 200, 22.7.2006, str. 11.

(3)

UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(4)

Gl. postopke 2013/218(COD), 2013/220(COD) in 2013/0365(COD).

(5)

UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(6)

Gl. postopka 2016/0399(COD) in 2016/0400(COD).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Prilagoditev vrste zakonodajnih aktov s področja pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 PDEU

Referenčni dokumenti

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Datum predložitve EP

14.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

16.3.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Zullo

Datum predložitve

30.1.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 12. februar 2018Pravno obvestilo