Procedure : 2017/0138(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0016/2018

Indgivne tekster :

A8-0016/2018

Forhandlinger :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0050

BETÆNKNING     *
PDF 476kWORD 88k
31.1.2018
PE 613.436v02-00 A8-0016/2018

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Emmanuel Maurel

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0335),

–  der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0195/2017),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016(1) om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0016/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Medlemsstaterne har stadig sværere ved at beskytte deres nationale skattegrundlag mod at blive eroderet, da metoderne til skatteplanlægning er blevet stadig mere avancerede, og den øgede mobilitet for både kapital og personer inden for det indre marked ofte udnyttes. Disse metoder omfatter almindeligvis aftaler, der indgås på tværs af forskellige jurisdiktioner, og hvor skattepligtige fortjenester flyttes til mere gunstige skatteordninger, eller skatteyderens samlede skattetilsvar mindskes på anden vis. Derfor oplever mange medlemsstater et betydeligt fald i deres skatteindtægter, hvilket hindrer dem i at føre vækstfremmende skattepolitikker. Det er derfor afgørende, at medlemsstaternes skattemyndigheder indhenter omfattende og relevante oplysninger om potentielt aggressive skatteordninger. Takket være disse oplysninger vil myndighederne umiddelbart kunne reagere på skadelig skattepraksis og lukke eventuelle smuthuller ved at vedtage lovgivning eller foretage målrettede risikovurderinger og skatterevisioner.

(2)  Medlemsstaterne har stadig sværere ved at beskytte deres nationale skattegrundlag mod at blive eroderet, da aggressive og komplekse metoder til skatteplanlægning er blevet stadig mere avancerede, og den øgede mobilitet for både kapital og personer inden for det indre marked ofte udnyttes. Disse metoder omfatter almindeligvis aftaler, der indgås på tværs af forskellige jurisdiktioner, og hvor selskabers og enkeltpersoners skattepligtige fortjenester flyttes til mere gunstige skatteordninger, eller de skattemæssige konsekvenser for skatteyderne mindskes. Derfor oplever mange medlemsstater et betydeligt fald i deres skatteindtægter. Desuden bliver forskellene på selskabsskattesatserne i medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne stadig større, og det er afgørende ikke at bringe princippet om skattemæssig ligebehandling i fare. Dette hindrer medlemsstaterne i at føre vækstfremmende skattepolitikker. Det er derfor afgørende, at medlemsstaternes skattemyndigheder indhenter omfattende og relevante oplysninger om ordninger, der letter skatteunddragelse og ‑undgåelse. Takket være disse oplysninger vil myndighederne umiddelbart kunne reagere på skadelig skattepraksis og lukke eventuelle smuthuller ved at vedtage lovgivning eller foretage målrettede risikovurderinger og skatterevisioner. Hvis skattemyndighederne ikke reagerer på indberettede ordninger, bør det dog ikke fortolkes som deres implicitte accept. Indberetningsformaterne bør være enkle og brugervenlige for at undgå, at den mængde oplysninger, som dette direktiv måtte frembringe, i kraft af deres omfang vil gøre det umuligt at træffe effektive foranstaltninger om de ordninger, der indberettes.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Da de fleste potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger spreder sig over flere jurisdiktioner, vil videregivelse af oplysninger om dem frembringe yderligere positive resultater, hvis oplysningerne også udveksles blandt medlemsstaterne. Navnlig er automatisk udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltninger afgørende for at sikre disse myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan træffe foranstaltninger, hvis de bemærker aggressiv skattepraksis.

(3)  Da de fleste potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger spreder sig over flere jurisdiktioner, vil videregivelse af oplysninger om dem frembringe yderligere positive resultater, hvis oplysningerne også udveksles blandt medlemsstaterne. Navnlig er automatisk udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltninger og koordinering med finansielle efterretningsenheder, der beskæftiger sig med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, afgørende for at sikre disse myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan træffe foranstaltninger, hvis de bemærker aggressiv skattepraksis. Medlemsstaterne bør dog opfordres til at fastsætte lignende krav om offentliggørelse, der gælder for ordninger, som kun findes inden for deres jurisdiktion.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I erkendelse af, at gennemsigtige rammer for udvikling af forretningsaktiviteter kan yde et væsentligt bidrag til at slå ned på skatteundgåelse og -unddragelse på det indre marked, er Kommissionen blevet opfordret til at iværksætte initiativer vedrørende obligatorisk offentliggørelse af potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger, der minder om aktion 12 i OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS). I denne forbindelse har Europa-Parlamentet efterlyst strengere foranstaltninger rettet mod mellemmænd, som medvirker i ordninger, der kan føre til skatteundgåelse og -unddragelse.

(4)  I erkendelse af, at gennemsigtige rammer for udvikling af forretningsaktiviteter kan yde et væsentligt bidrag til at slå ned på skatteundgåelse og -unddragelse på det indre marked, er Kommissionen blevet opfordret til at iværksætte initiativer vedrørende obligatorisk offentliggørelse af potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger, der minder om aktion 12 i OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS). I denne forbindelse har Europa-Parlamentet påvist den afgørende rolle, som mellemmænd spiller med hensyn til at rådgive, etablere og forvalte skatteordninger, og efterlyst strengere foranstaltninger rettet mod mellemmænd, som medvirker i ordninger, der kan føre til skatteundgåelse og -unddragelse.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det er nødvendigt at minde om, hvordan visse finansielle mellemmænd og andre udbydere af skatterådgivning synes at have hjulpet deres kunder aktivt med at skjule penge i udlandet. Hertil kommer, at selv om den fælles indberetningsstandard, der blev introduceret i Rådets direktiv 2014/107/EU27, er et væsentligt fremskridt i retning af at fastlægge en skattemæssigt gennemsigtig ramme i Unionen, kan den stadig forbedres – i hvert fald med hensyn til oplysninger om finansielle konti.

(5)  Det er nødvendigt at minde om, hvordan visse finansielle mellemmænd og andre udbydere af skatterådgivning samt revisorer har hjulpet deres kunder aktivt med at skjule penge i udlandet. Hertil kommer, at selv om den fælles indberetningsstandard, der blev introduceret i Rådets direktiv 2014/107/EU27, er et væsentligt fremskridt i retning af at fastlægge en skattemæssigt gennemsigtig ramme i Unionen, kan den stadig forbedres – i hvert fald med hensyn til oplysninger om finansielle konti. Desuden bør medlemsstaternes kapacitet til at behandle den mængde af oplysninger, der er modtaget om finansielle konti, styrkes tilsvarende, ligesom skatteforvaltningernes økonomiske, menneskelige og IT-mæssige ressourcer bør øges, hvor det er relevant, og fastholdes på et passende niveau.

_________________

_________________

27 Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 359 af 16.2.2014, s. 1).

27 Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 359 af 16.2.2014, s. 1).

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Offentliggørelse af potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger med en grænseoverskridende dimension kan bidrage effektivt til bestræbelserne på at skabe et miljø med retfærdig beskatning på det indre marked. På denne baggrund vil det være et skridt i den rigtige retning at pålægge mellemmænd en forpligtelse til at underrette skattemyndighederne om visse grænseoverskridende ordninger, der potentielt kan bruges til skatteundgåelse. For at kunne udforme en mere helhedsorienteret politik er det desuden vigtigt, at skattemyndighederne efter offentliggørelse af oplysninger deler disse med deres kolleger i de øvrige medlemsstater. Sådanne ordninger har også til formål at gøre den fælles indberetningsstandard mere effektiv. Endvidere er det afgørende at give Kommissionen adgang til en tilstrækkelig mængde oplysninger, så den kan kontrollere, at dette direktiv har den ønskede effekt. Kommissionens adgang til disse oplysninger fratager ikke medlemsstaterne deres forpligtelse til at anmelde statsstøtte til Kommissionen.

(6)  Offentliggørelse af potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger med en grænseoverskridende dimension kan bidrage effektivt til bestræbelserne på at skabe et miljø med retfærdig beskatning på det indre marked. På denne baggrund vil det være et nødvendigt skridt i den rigtige retning at pålægge mellemmænd, revisorer og eventuelt skatteydere en forpligtelse til at underrette skattemyndighederne om visse grænseoverskridende ordninger, der potentielt kan bruges til skatteundgåelse. For at kunne udforme en mere helhedsorienteret politik er det desuden vigtigt, at skattemyndighederne efter offentliggørelse af oplysninger automatisk deler disse med deres kolleger i de øvrige medlemsstater. Sådanne ordninger har også til formål at gøre den fælles indberetningsstandard mere effektiv. Endvidere er det afgørende at give Kommissionen adgang til relevante oplysninger, så den kan kontrollere, at dette direktiv har den ønskede effekt, og udføre sine opgaver som fastlagt i konkurrencepolitikken. Kommissionens adgang til disse oplysninger fratager ikke medlemsstaterne deres forpligtelse til at anmelde statsstøtte til Kommissionen. Endelig bør Kommissionen med henblik på at øge mellemmændenes og skatteydernes retssikkerhed offentliggøre en liste over de indberettede grænseoverskridende ordninger, der potentielt kan bruges til skatteundgåelse, uden at omtale de pågældende mellemmænd eller skatteydere.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Nylige skatterelaterede afsløringer har desuden fremhævet behovet for bedre udveksling af oplysninger om aggressive skatteplanlægningsordninger. For blot at fremhæve et enkelt eksempel er det skandaløst, at Apples nylige Jersey-baserede skatteundgåelsesordning først blev afsløret i forbindelse med Paradise Papers-lækagen til trods for, at der er foretaget diverse undersøgelser af selskabets skattepraksis.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det erkendes, at offentliggørelse af potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger med større sandsynlighed vil have den ønskede afskrækkende effekt, hvis skattemyndighederne får de relevante oplysninger på et tidligt tidspunkt, dvs. før de pågældende ordninger føres ud i livet. Hvis forpligtelsen til at videregive oplysninger flyttes over på skatteyderne, vil det være praktisk at pålægge forpligtelsen til at oplyse om de potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger på et lidt senere tidspunkt, da skatteyderne muligvis ikke er opmærksomme på ordningernes art på det tidspunkt, hvor aftalerne om dem indgås. For at lette medlemsstaternes forvaltningers arbejde kan den efterfølgende automatiske udveksling af oplysninger om ordningerne finde sted en gang i kvartalet.

(7)  Det erkendes, at offentliggørelse af potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger med større sandsynlighed vil have den ønskede afskrækkende effekt, hvis skattemyndighederne får de relevante oplysninger på et tidligt tidspunkt, dvs. før de pågældende ordninger føres ud i livet. Desuden bør der indføres passende sanktioner for at forebygge og bekæmpe disse ordninger. Hvis forpligtelsen til at videregive oplysninger flyttes over på skatteyderne, vil det være praktisk at pålægge forpligtelsen til at oplyse om de potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger på et lidt senere tidspunkt. For at lette medlemsstaternes forvaltningers arbejde kan den efterfølgende automatiske udveksling af oplysninger om ordningerne finde sted en gang i kvartalet.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Den stadig større betydning, som intellektuelle ejendomsrettigheder har for store selskabers forretningsmodeller og skattestrukturer, understreger yderligere, at det haster med at sikre en bedre udveksling af oplysninger om skatteundgåelsesordninger, i betragtning af de forskellige nemme muligheder, som anvendelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder rummer med hensyn til kunstig overførsel af overskud.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Manglen på grundig offentlig landespecifik indberetning af større multinationale selskabers relevante økonomiske tal har bidraget til at gøre samlede data om strukturer i udlandet upålidelige, hvilket understreges af, at mange af de seneste højt profilerede skatteundgåelsesstrukturer ikke kan findes i de nuværende databaser over selskabers regnskaber. Disse huller i statistikkerne hæmmer skattemyndighedernes forsøg på at foretage risikovurderinger af højrisikojurisdiktioner og understreger behovet for øget udveksling af oplysninger om skatteplanlægningsstrukturer.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Da det primære formål med denne lovgivning bør være at sikre et velfungerende indre marked, er det afgørende, at der ikke foretages regulering på EU-plan, ud over hvad der er nødvendigt for at opnå de tilstræbte mål. Derfor er det nødvendigt at begrænse anvendelsen af eventuelle fælles bestemmelser om videregivelse, så den kun omfatter grænseoverskridende situationer, altså sager, der enten involverer mere end én medlemsstat eller en medlemsstat og et tredjeland. Under sådanne omstændigheder kan det på grund af den potentielle indvirkning på det indre markeds funktion retfærdiggøres, at der er behov for at vedtage et sæt fælles regler frem for at overlade spørgsmålet til de enkelte medlemsstater.

(10)  Da det primære formål med denne lovgivning bør være at sikre et velfungerende indre marked og begrænse skatteunddragelse og -undgåelse, er det afgørende, at der ikke foretages regulering på EU-plan, ud over hvad der er nødvendigt for at opnå de tilstræbte mål. Derfor er det nødvendigt at begrænse anvendelsen af eventuelle fælles bestemmelser om videregivelse, så den kun omfatter grænseoverskridende situationer, altså sager, der enten involverer mere end én medlemsstat eller en medlemsstat og et tredjeland. Under sådanne omstændigheder retfærdiggøres det på grund af den potentielle indvirkning på det indre markeds funktion, at der er behov for at vedtage et sæt fælles regler frem for at overlade spørgsmålet til de enkelte medlemsstater. Hvis en medlemsstat gennemfører yderligere nationale rapporteringsforanstaltninger af tilsvarende art, bør de ekstra oplysninger, der indsamles, udveksles med andre medlemsstater, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  I betragtning af, at de ordninger, som der videregives oplysninger om, bør have en grænseoverskridende dimension, er det vigtigt at dele de relevante oplysninger med skattemyndighederne i de øvrige medlemsstater for at sikre, at dette direktiv bliver så effektivt som muligt med hensyn til at afskrække brugere af aggressiv skatteplanlægning. Mekanismen til udveksling af oplysninger i forbindelse med grænseoverskridende forhåndstilsagn i skattesager og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger bør også bruges til at fremme obligatorisk og automatisk udveksling af offentliggjorte oplysninger om potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger blandt skattemyndighederne i EU.

(11)  I betragtning af, at de ordninger, som der videregives oplysninger om, bør have en grænseoverskridende dimension, er det vigtigt at dele de relevante oplysninger med skattemyndighederne i de øvrige medlemsstater for at sikre, at dette direktiv bliver så effektivt som muligt med hensyn til at afskrække brugere af aggressiv skatteplanlægning. Mekanismen til udveksling af oplysninger i forbindelse med grænseoverskridende forhåndstilsagn i skattesager og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger bør være tilgængelig for offentligheden og bør også bruges til at fremme obligatorisk og automatisk udveksling af offentliggjorte oplysninger om potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger blandt skattemyndighederne i EU.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Eftersom alle medlemsstater måske ikke har et incitament til at udforme og gennemføre effektive sanktioner og med henblik på at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv i alle medlemsstaterne, bør udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne vedrørende indførelse af sanktioner og situationer, hvor medlemsstaten har afstået fra at pålægge sanktioner, også være automatisk.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at forbedre mulighederne for, at dette direktiv bliver effektivt, bør medlemsstaterne fastsætte sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der gennemfører direktivet, og sikre, at disse sanktioner anvendes i praksis, er forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning.

(13)  For at forbedre mulighederne for, at dette direktiv bliver effektivt, bør medlemsstaterne fastsætte sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der gennemfører direktivet, og sikre, at disse sanktioner, herunder finansielle sanktioner, omgående anvendes i praksis, er effektive, forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne bør forelægge Kommissionen en liste over mellemmænd og skatteydere, som er blevet pålagt sanktioner i henhold til nærværende direktiv, med navn, nationalitet og bopæl og gøre denne liste offentligt tilgængelig.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Med henblik på at supplere eller ændre visse ikkevæsentlige elementer af dette direktiv bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen i forbindelse med opdatering af kendetegnene for på listen over kendetegn at medtage potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger som reaktion på opdaterede oplysninger om disse ordninger, der udledes af den obligatoriske offentliggørelse af ordningerne.

(14)  Med henblik på at supplere eller ændre visse ikkevæsentlige elementer af dette direktiv bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen i forbindelse med opdatering af kendetegnene. Hvert andet år bør Kommissionen offentliggøre et udkast til opdatering af listen over kendetegn, der definerer aggressiv skatteplanlægning, således at den omfatter eventuelle nye eller ændrede skatteunddragelses- og skatteundgåelsesordninger, som er blevet konstateret, siden den foregående opdatering blev offentliggjort, og listen bør træde i kraft senest fire måneder efter offentliggørelsen af udkastet til opdatering.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  For at sikre en ensartet anvendelse og fortolkning af kendetegn bør Kommissionen regelmæssigt føre tilsyn med skattemyndighedernes aktiviteter i overensstemmelse med dette direktiv.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Da dette direktivs formål om at gøre det indre marked mere velfungerende ved at modvirke brugen af grænseoverskridende aggressive skatteplanlægningsordninger ikke kan opnås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, hvis de handler på egen hånd og på ukoordineret vis, men bedre kan opnås på EU-plan, da direktivet målrettes mod ordninger, der udvikles med henblik på at drage fordel af ineffektivitet på markedet, som bunder i samspillet mellem forskelligartede nationale skatteregler, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som omhandlet i samme artikel rækker dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, navnlig i betragtning af at det begrænses til ordninger med en grænseoverskridende dimension med deltagelse af enten mere end én medlemsstat eller en medlemsstat og et tredjeland.

(18)  Da dette direktivs formål om at sikre en væsentlig begrænsning af de katastrofale konsekvenser af skatteunddragelse og -undgåelse for de offentlige regnskaber og samtidig gøre det indre marked mere velfungerende ved at modvirke brugen af grænseoverskridende aggressive skatteplanlægningsordninger ikke kan opnås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, hvis de handler på egen hånd og på ukoordineret vis, men bedre kan opnås på EU-plan, da direktivet målrettes mod ordninger, der udvikles med henblik på at drage fordel af ineffektivitet på markedet, som bunder i samspillet mellem forskelligartede nationale skatteregler, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som omhandlet i samme artikel rækker dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, navnlig i betragtning af at det begrænses til ordninger med en grænseoverskridende dimension med deltagelse af enten mere end én medlemsstat eller en medlemsstat og et tredjeland.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 18 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en eller flere af parterne i ordningen eller rækken af ordninger driver forretning i en anden jurisdiktion gennem et fast driftssted, der er beliggende i denne jurisdiktion, og ordningen eller rækken af ordninger udgør en del af eller hele det pågældende faste driftssted virksomhed

c)  en eller flere af parterne i ordningen eller rækken af ordninger driver forretning i en anden jurisdiktion gennem et fast driftssted eller et kontrolleret udenlandsk selskab af enhver art, der er beliggende i denne jurisdiktion, og ordningen eller rækken af ordninger udgør en del af eller hele det pågældende faste driftssteds virksomhed

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 18 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  en eller flere af parterne i ordningen eller rækken af ordninger driver forretning i en anden jurisdiktion gennem et fast driftssted, der ikke er beliggende i denne jurisdiktion, og ordningen eller rækken af ordninger udgør en del af eller hele det pågældende faste driftssteds virksomhed

d)  en eller flere af parterne i ordningen eller rækken af ordninger driver forretning i en anden jurisdiktion uden at oprette en skattepligtig tilstedeværelse i denne jurisdiktion,

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20.  "kendetegn": et typisk træk eller en typisk egenskab ved en ordning eller række af ordninger, som er opført i bilag IV.

20.  "kendetegn": en ordning eller række af ordninger, som er opført i bilag IV.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 23 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  en skatteyder er den retmæssige ejer af en anden skatteyder, jf. direktiv (EU) 2015/849.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa - stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Revisorer skal under udførelse af den lovpligtige revision af deres klienters regnskaber være underlagt identifikations- og oplysningspligt med hensyn til eventuelle overtrædelser begået af den reviderede enhed eller dennes mellemmænd af de identifikations- og oplysningsforpligtelser, der er fastsat i denne artikel, og som revisoren har kendskab til. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at kræve, at revisorer fremsender oplysninger til de kompetente myndigheder om sådanne overtrædelser inden for 10 arbejdsdage efter, at deres revisionsrapporter er blevet offentliggjort.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at give mellemmanden ret til en fritagelse fra at skulle indgive oplysninger om en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning eller en række af sådanne ordninger, hvis de har ret til beskyttelse af fortroligheden i korrespondancen mellem advokater og klienter i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning. Under sådanne omstændigheder er det skatteyderens ansvar at indgive oplysninger om en sådan ordning eller række af ordninger, og mellemmændene skal informere skatteyderne om dette ansvar som følge af princippet om beskyttelse af fortroligheden.

Hver medlemsstat kan, hvor det er relevant, træffe de nødvendige foranstaltninger for at give mellemmanden ret til en fritagelse fra at skulle indgive oplysninger om en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning eller en række af sådanne ordninger, hvis de har ret til beskyttelse af fortroligheden i korrespondancen mellem advokater og klienter i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning. Under sådanne omstændigheder er det skatteyderens ansvar at indgive oplysninger om en sådan ordning eller række af ordninger, og mellemmændene skal informere skatteyderne skriftligt om dette ansvar som følge af princippet om beskyttelse af fortroligheden og skal være i besiddelse af en kvittering for modtagelse underskrevet af skatteyderen. Skatteyderen skal indberette oplysningerne om den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller rækken af ordninger til de kompetente myndigheder inden for 10 arbejdsdage.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at pålægge mellemmænd og skatteydere at indgive oplysninger om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, som er gennemført mellem [dato for politisk aftale] og den 31. december 2018. De pågældende mellemmænd og skatteydere skal indgive oplysninger om disse indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger senest den 31. marts 2019.

4.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at pålægge mellemmænd, revisorer og skatteydere at indgive oplysninger om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, som er aktive den ... [dato for dette direktivs ikrafttræden], og dem, der vil træde i kraft derefter.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hver medlemsstat skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at undersøge de skatteordninger, der er fremlagt gennem udvekslingen af oplysninger som fastsat i dette direktiv, ligesom de skal sikre deres skattemyndigheder de nødvendige ressourcer.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa – stk. 6 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  identifikation af de pågældende mellemmænd og skatteydere, herunder deres navn, skattemæssige hjemsted og skatteregistreringsnummer, og i givet fald af de personer og virksomheder, der er forbundne foretagender til disse mellemmænd eller skatteydere

a)  identifikation af de pågældende mellemmænd eller, hvis det er relevant, revisorer og skatteydere, herunder deres navn, nationalitet, skattemæssige hjemsted og skatteregistreringsnummer, og i givet fald af de personer og virksomheder, der er forbundne foretagender til disse mellemmænd eller skatteydere

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa – stk. 6 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en sammenfatning af indholdet af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller række af ordninger, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder den almindeligvis er kendt, og en abstrakt beskrivelse af de pågældende forretningsaktiviteter eller ordninger, uden at det fører til offentliggørelse af erhvervsmæssige, industrielle eller faglige hemmeligheder, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser

c)  en sammenfatning af indholdet af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller række af ordninger, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder den almindeligvis er kendt, og en abstrakt beskrivelse af de pågældende forretningsaktiviteter eller ordninger, uden at det fører til offentliggørelse af hemmeligheder om intellektuel ejendom, industrielle eller faglige hemmeligheder eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa – stk. 6 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den dato, hvorpå gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller af det første skridt i en række af sådanne ordninger er indledt eller efter planen skal indledes

d)  startdatoen for gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller af det første skridt i en række af sådanne ordninger

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa – stk. 6 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  nærmere oplysninger om de nationale skattebestemmelser, som i givet fald skaber en skattefordel

e)  nærmere oplysninger om de nationale skattebestemmelser, som i givet fald danner grundlaget for de indberetningspligtige ordninger eller rækken af ordninger

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa – stk. 6 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  identifikation af eventuelle personer i de andre medlemsstater, der sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller række af ordninger med en angivelse af, hvilke medlemsstater de pågældende mellemmænd eller skatteydere har en tilknytning til.

h)  identifikation af eventuelle personer i de andre medlemsstater, der sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller række af ordninger med en angivelse af, hvilke medlemsstater de pågældende mellemmænd, revisorer eller skatteydere har en tilknytning til.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  For at lette udvekslingen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 5 i denne artikel, vedtager Kommissionen de bestemmelser, der er nødvendige for den praktiske gennemførelsen af denne artikel, herunder foranstaltninger, der skal standardisere meddelelsen af oplysninger i henhold til stk. 6 i denne artikel, som led i proceduren for fastlæggelse af den standardformular, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5.

7.  For at lette udvekslingen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 5 i denne artikel, tilvejebringer Kommissionen tilstrækkelige ressourcer, ligesom den vedtager de bestemmelser, der er nødvendige for den praktiske gennemførelse af denne artikel, herunder foranstaltninger, der skal standardisere meddelelsen af oplysninger i henhold til stk. 6 i denne artikel, som led i proceduren for fastlæggelse af den standardformular, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aaa – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Kommissionen har ikke adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6, litra a), c) og h).

8.  Kommissionen har adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6, litra b), c), d), e), f) og g). Kommissionen offentliggør en liste over de indberettede grænseoverskridende ordninger uden at omtale de pågældende mellemmænd eller skatteydere.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. december 2017 udvikler og stiller Kommissionen teknisk og logistisk støtte til et sikkert centralregister på medlemsstatsniveau for administrativt samarbejde på beskatningsområdet til rådighed, hvor oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med artikel 8a, stk. 1 og 2, indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i de nævnte stykker.

Senest den 31. december 2017 udvikler og stiller Kommissionen teknisk og logistisk støtte til et sikkert centralregister for administrativt samarbejde på beskatningsområdet til rådighed, som kun medlemsstaterne og Kommissionen har adgang til, og hvor oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med artikel 8a, stk. 1 og 2, indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i de nævnte stykker.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. december 2018 udvikler og stiller Kommissionen teknisk og logistisk støtte til et sikkert centralregister på medlemsstatsniveau for administrativt samarbejde på beskatningsområdet til rådighed, hvor oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med artikel 8aaa, stk. 5, 6 og 7, indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i de nævnte stykker.

Senest den 31. december 2018 udvikler og stiller Kommissionen teknisk og logistisk støtte til et sikkert centralregister for administrativt samarbejde på beskatningsområdet til rådighed, som kun medlemsstaterne og Kommissionen har adgang til, og hvor oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med artikel 8aaa indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i denne artikel. Desuden skal oplysninger, som er udvekslet i henhold til den automatiske udveksling, der er omhandlet i artikel 8, 8a og 8aa, også være tilgængelige via det centrale register, som kun medlemsstaterne og Kommissionen har adgang til.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i alle medlemsstater har adgang til de oplysninger, der indføres i dette register. Kommissionen har også adgang til de oplysninger, der indføres i dette register, dog med de begrænsninger, der er fastsat i artikel 8a, stk. 8, og artikel 8aaa, stk. 8. Kommissionen vedtager de nødvendige praktiske bestemmelser efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

De kompetente myndigheder i alle medlemsstater og Kommissionen har adgang til de oplysninger, der indføres i dette register. Kommissionen vedtager de nødvendige praktiske bestemmelser efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8, 8a, 8aa og 8aaa og af de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

3.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8, 8a, 8aa og 8aaa, kvaliteten og kvantiteten af de udvekslede oplysninger og de lovgivningsmæssige ændringer, der er foreslået eller gennemført på grundlag af huller i den reguleringsmæssige ramme, som disse oplysninger har afsløret. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2. På baggrund af disse vurderinger fremsætter Kommissionen lovgivningsmæssige forslag, der skal lukke smuthullerne i den eksisterende lovgivning.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  I artikel 23 indsættes følgende stykke:

 

"3a.  Medlemsstaterne informerer Kommissionen om antallet af fremlagte ordninger eller rækker af ordninger som klassificeret i bilag IV og fremsender samtidig en beskrivelse af disse ordninger, nationaliteten på de skatteydere, som drager fordel af disse ordninger, og antallet og omfanget af de sanktioner, som mellemmænd eller skatteydere, der har fremlagt oplysninger om sådanne ordninger, er blevet pålagt. Kommissionen offentliggør en årlig rapport med disse oplysninger."

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)  I artikel 23 indsættes følgende stykke:

 

"3b.  Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen en liste over de grænseoverskridende ordninger, som efter den relevante skattemyndigheds vurdering er i overensstemmelse med dette direktiv."

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 aa – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 26a for at ændre bilag IV og på listen over kendetegn medtage potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger eller rækker af ordninger på baggrund af opdaterede oplysninger om disse ordninger eller rækker af ordninger, som udledes af den obligatoriske videregivelse af oplysninger om sådanne ordninger.".

Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 26a for at ændre bilag IV og på listen over kendetegn medtage potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger eller rækker af ordninger på baggrund af opdaterede oplysninger om disse ordninger eller rækker af ordninger, som udledes af den obligatoriske videregivelse af oplysninger om sådanne ordninger. Dette gør Kommissionen hvert andet år på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige om nye eller ændrede skatteunddragelses- og skatteundgåelsesordninger, og den offentliggør sine nye kriterier i form af udkast fire måneder inden deres ikrafttræden.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv vedrørende artikel 8aa og 8aaa, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv vedrørende artikel 8aa og 8aaa, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Kommissionen kan offentliggøre en vejledende oversigt over sanktioner.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 26a – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Senest den ... [tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af dette direktiv for Europa-Parlamentet og for Rådet.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Bilag 1

Direktiv 2011/16/EU

Bilag IV – Kriteriet om det primære formål – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kriteriet om, at en ordnings eller en række ordningers primære formål er at opnå en skattefordel, er opfyldt, hvis det kan påvises, at fordelen er det resultat, som kan forventes af en sådan ordning eller række af ordninger, bl.a. ved at drage fordel af den særlige måde, hvorpå ordningen eller rækken af ordninger er indrettet.

Kriteriet om, at et af de primære formål ved en ordning eller en række ordninger er at opnå en skattefordel, er opfyldt, hvis det kan påvises, at fordelen er det resultat, som kan forventes af en sådan ordning eller række af ordninger, bl.a. ved at drage fordel af den særlige måde, hvorpå ordningen eller rækken af ordninger er indrettet.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Bilag 1

Direktiv 2011/16/EU

Bilag IV – kategori A – punkt 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  En ordning eller række af ordninger, som resulterer i en effektiv beskatning, der er lavere end den lovbestemte gældende minimumsskattesats for selskaber i Unionen.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0310.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet vedrørende indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger

Referencer

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)

Dato for høring af EP

12.7.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

6.7.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

6.7.2017

JURI

6.7.2017

LIBE

6.7.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

4.9.2017

JURI

20.11.2017

LIBE

11.7.2017

 

Ordførere

       Dato for valg

Emmanuel Maurel

6.7.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

7.12.2017

11.1.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

2

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Dato for indgivelse

31.1.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans

5

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Sander Loones

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 14. februar 2018Juridisk meddelelse