Διαδικασία : 2017/0138(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0016/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0016/2018

Συζήτηση :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0050

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 813kWORD 93k
31.1.2018
PE 613.436v02-00 A8-0016/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Emmanuel Maurel

PR_CNS_LegAct_am

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0335),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0195/2017),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016(1), σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A8-0016/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Τα κράτη μέλη δυσκολεύονται διαρκώς περισσότερο να προστατεύσουν τις εθνικές φορολογικές βάσεις τους από τη διάβρωση, καθώς οι δομές φορολογικού σχεδιασμού έχουν εξελιχθεί και έχουν καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκες, επωφελούμενες συχνά από την αυξημένη κινητικότητα κεφαλαίων και προσώπων στην εσωτερική αγορά. Οι δομές αυτές αποτελούνται συνήθως από ρυθμίσεις που αναπτύσσονται μεταξύ διαφόρων φορολογικών δικαιοδοσιών και μεταφέρουν τα φορολογητέα κέρδη σε ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα ή έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής φορολογικής εισφοράς των φορολογουμένων, με συνέπεια τη σημαντική μείωση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα τελευταία να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να λαμβάνουν οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες για δυνητικά επιθετικές φορολογικές ρυθμίσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα έδιναν στις αρχές τη δυνατότητα να αντιδρούν άμεσα σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και να λαμβάνουν μέτρα για την κάλυψη των νομοθετικών κενών, θεσπίζοντας νομοθεσία ή εκπονώντας κατάλληλες αξιολογήσεις κινδύνων και διενεργώντας φορολογικούς ελέγχους.

(2)  Τα κράτη μέλη δυσκολεύονται διαρκώς περισσότερο να προστατεύσουν τις εθνικές φορολογικές βάσεις τους από τη διάβρωση, καθώς οι επιθετικές και σύνθετες δομές φορολογικού σχεδιασμού έχουν εξελιχθεί και έχουν καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκες, επωφελούμενες συχνά από την αυξημένη κινητικότητα κεφαλαίων και προσώπων στην εσωτερική αγορά. Οι δομές αυτές αποτελούνται συνήθως από ρυθμίσεις που αναπτύσσονται μεταξύ διαφόρων φορολογικών δικαιοδοσιών και μεταφέρουν τα φορολογητέα κέρδη σε ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα ή έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του φορολογικού αντικτύπου στους φορολογούμενους, με συνέπεια τη σημαντική μείωση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών. Επιπλέον, αυξάνεται η εξάπλωση των συντελεστών φορολογίας των εταιρειών στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών αυξάνεται και επιβάλλεται τούτο να μην υπονομεύσει την αρχή της φορολογικής ισότητας. Κάτι τέτοιο εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να λαμβάνουν οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες για ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Οι εν λόγω πληροφορίες θα έδιναν στις αρχές τη δυνατότητα να αντιδρούν άμεσα σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και να λαμβάνουν μέτρα για την κάλυψη των νομοθετικών κενών, θεσπίζοντας νομοθεσία ή εκπονώντας κατάλληλες αξιολογήσεις κινδύνων και διενεργώντας φορολογικούς ελέγχους. Ωστόσο, η έλλειψη αντίδρασης από τις φορολογικές αρχές σχετικά με μεθοδεύσεις που αναφέρονται δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως σιωπηρή έγκριση εκ μέρους των αρχών. Οι μορφότυποι υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι συνοπτικοί και φιλικοί προς τον χρήστη, έτσι ώστε ο όγκος των πληροφοριών που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από την παρούσα οδηγία να μην παρεμποδίζει, από το μέγεθός του και μόνο, την ανάληψη ουσιαστικής δράσης για τις μεθοδεύσεις που αναφέρονται.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Δεδομένου ότι οι περισσότερες ρυθμίσεις δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού αφορούν περισσότερες από μία δικαιοδοσίες, η γνωστοποίηση πληροφοριών για τις εν λόγω ρυθμίσεις θα έχει ενδεχομένως πρόσθετα θετικά αποτελέσματα όταν οι πληροφορίες ανταλλάσσονται και μεταξύ των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι τελευταίες να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που τους χρειάζονται για να λαμβάνουν μέτρα όταν εντοπίζουν επιθετικές φορολογικές πρακτικές.

(3)  Δεδομένου ότι οι περισσότερες ρυθμίσεις δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού αφορούν περισσότερες από μία δικαιοδοσίες, η γνωστοποίηση πληροφοριών για τις εν λόγω ρυθμίσεις θα έχει ενδεχομένως πρόσθετα θετικά αποτελέσματα όταν οι πληροφορίες ανταλλάσσονται και μεταξύ των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και η εξασφάλιση του συντονισμού με μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι τελευταίες να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που τους χρειάζονται για να λαμβάνουν μέτρα όταν εντοπίζουν επιθετικές φορολογικές πρακτικές. Εντούτοις, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να θεσπίσουν παρόμοιες απαιτήσεις γνωστοποίησης για ρυθμίσεις που εμπίπτουν αποκλειστικά στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Καθώς αναγνωρίζεται πόσο πολύ μπορεί να συμβάλει η ύπαρξη διαφανούς πλαισίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πάταξη της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή έχει κληθεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υποχρεωτική γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τη Δράση 12 του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS). Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά των ενδιαμέσων που συνεργούν σε ρυθμίσεις δυνάμενες να οδηγήσουν σε φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.

(4)  Καθώς αναγνωρίζεται πόσο πολύ μπορεί να συμβάλει η ύπαρξη διαφανούς πλαισίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πάταξη της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή έχει κληθεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υποχρεωτική γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τη Δράση 12 του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS). Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταδείξει τον καίριο ρόλο των ενδιαμέσων στην παροχή συμβουλών, τη δημιουργία και τη διαχείριση των φορολογικών καθεστώτων και έχει ζητήσει τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά των ενδιαμέσων που συνεργούν σε ρυθμίσεις δυνάμενες να οδηγήσουν σε φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Είναι απαραίτητο να υπενθυμιστεί ο τρόπος με τον οποίον ορισμένοι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι και λοιποί πάροχοι φορολογικών συμβουλών φέρονται να έχουν βοηθήσει ενεργά τους πελάτες τους να αποκρύψουν χρήματα σε υπεράκτιες χώρες. Επιπλέον, το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2014/107 του Συμβουλίου27 και αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης διαφανούς φορολογικού πλαισίου στην Ένωση, επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις πληροφορίες επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

(5)  Είναι απαραίτητο να υπενθυμιστεί ο τρόπος με τον οποίον ορισμένοι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι και λοιποί πάροχοι φορολογικών συμβουλών, καθώς και ελεγκτές, έχουν βοηθήσει ενεργά τους πελάτες τους να αποκρύψουν χρήματα σε υπεράκτιες χώρες. Επιπλέον, το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2014/107 του Συμβουλίου27 και αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης διαφανούς φορολογικού πλαισίου στην Ένωση, επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις πληροφορίες επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Εκτός αυτού, θα πρέπει να ενισχυθεί ανάλογα η ικανότητα των κρατών μελών να επεξεργάζονται τον όγκο των οικονομικών πληροφοριών που λαμβάνουν και να αυξηθούν οι οικονομικοί, ανθρώπινοι και πληροφοριακοί πόροι των φορολογικών αρχών, όπου απαιτείται, και να διατηρηθούν σε επαρκή επίπεδα.

_________________

_________________

27 Οδηγία (ΕΕ) 2014/107 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1).

27 Οδηγία (ΕΕ) 2014/107 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1).

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού διασυνοριακής διάστασης μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στις προσπάθειες διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος δίκαιης φορολόγησης στην εσωτερική αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιβολή υποχρέωσης στους ενδιαμέσους να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για ορισμένες διασυνοριακές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς φοροαποφυγής συνιστά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να αναπτυχθεί μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική, είναι επιπλέον σημαντικό, ως δεύτερο βήμα μετά τη γνωστοποίηση, να προβαίνουν οι φορολογικές αρχές σε ανταλλαγή πληροφοριών με τις ομόλογες αρχές άλλων κρατών μελών. Οι εν λόγω διευθετήσεις θα πρέπει επίσης να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του Κοινού Προτύπου Αναφοράς. Είναι ζωτικής σημασίας ακόμη να δοθεί στην Επιτροπή πρόσβαση σε επαρκή όγκο πληροφοριών, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την ορθή λειτουργία της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω πρόσβαση της Επιτροπής σε πληροφορίες δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωσή τους να κοινοποιούν κάθε κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή.

(6)  Η γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού διασυνοριακής διάστασης μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στις προσπάθειες διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος δίκαιης φορολόγησης στην εσωτερική αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιβολή υποχρέωσης στους ενδιαμέσους, τους ελεγκτές και κατά περίπτωση, στους φορολογούμενους, να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για ορισμένες διασυνοριακές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς φοροαποφυγής συνιστά ένα αναγκαίο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να αναπτυχθεί μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική, είναι επιπλέον σημαντικό, ως δεύτερο βήμα μετά τη γνωστοποίηση, να προβαίνουν αυτόματα οι φορολογικές αρχές σε ανταλλαγή πληροφοριών με τις ομόλογες αρχές άλλων κρατών μελών. Οι εν λόγω διευθετήσεις θα πρέπει επίσης να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του Κοινού Προτύπου Αναφοράς. Είναι ζωτικής σημασίας ακόμη να δοθεί στην Επιτροπή πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την ορθή λειτουργία της παρούσας οδηγίας και να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της στο πλαίσιο των πολιτικών ανταγωνισμού. Η εν λόγω πρόσβαση της Επιτροπής σε πληροφορίες δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωσή τους να κοινοποιούν κάθε κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή. Τέλος, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαμέσους και τους φορολογούμενους, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει κατάλογο με τις γνωστοποιούμενες φορολογικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς φοροαποφυγής, χωρίς να γίνεται η οποιαδήποτε αναφορά σε ενδιάμεσο ή φορολογούμενο.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Οι πρόσφατες διαρροές σε σχέση με τη φορολογία υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις ρυθμίσεις επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Για να αναφερθεί ένα μόνο παράδειγμα, είναι σκανδαλώδες ότι παρά τις διάφορες έρευνες σχετικά με τις φορολογικές πρακτικές της Apple, η δομή της με έδρα το Jersey για λόγους φοροαποφυγής δεν αποκαλύφθηκε παρά μόνο μετά τη διαρροή των Paradise Papers.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Αναγνωρίζεται ότι η γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού είναι περισσότερο πιθανό να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτρεπτικό αποτέλεσμα όταν οι σχετικές πληροφορίες φτάνουν στις φορολογικές αρχές σε αρχικό στάδιο, δηλαδή πριν από την εφαρμογή των γνωστοποιημένων ρυθμίσεων στην πράξη. Όταν η υποχρέωση γνωστοποίησης μετατοπίζεται στους φορολογουμένους, είναι ενδεχομένως πρακτικό η υποχρέωση γνωστοποίησης των εν λόγω ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού να επιβάλλεται σε ελαφρώς μεταγενέστερο χρόνο, καθώς οι φορολογούμενοι είναι πιθανό να μην γνωρίζουν τη φύση των ρυθμίσεων κατά τον χρόνο έναρξης της εφαρμογής τους. Για να διευκολυνθούν οι αρχές των κρατών μελών, η επακόλουθη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις εν λόγω ρυθμίσεις θα μπορούσε να διενεργείται ανά τρίμηνο.

(7)  Αναγνωρίζεται ότι η γνωστοποίηση ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού είναι περισσότερο πιθανό να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτρεπτικό αποτέλεσμα όταν οι σχετικές πληροφορίες φτάνουν στις φορολογικές αρχές σε αρχικό στάδιο, δηλαδή πριν από την εφαρμογή των γνωστοποιημένων ρυθμίσεων στην πράξη. Επιπλέον, θα πρέπει να επιβάλλονται κατάλληλες κυρώσεις για την πρόληψη και την καταστολή των εν λόγω ρυθμίσεων. Όταν η υποχρέωση γνωστοποίησης μετατοπίζεται στους φορολογουμένους, είναι ενδεχομένως πρακτικό η υποχρέωση γνωστοποίησης των εν λόγω ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού να επιβάλλεται σε ελαφρώς μεταγενέστερο χρόνο. Για να διευκολυνθούν οι αρχές των κρατών μελών, η επακόλουθη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις εν λόγω ρυθμίσεις θα μπορούσε να διενεργείται ανά τρίμηνο.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Ο διαρκώς αυξανόμενος ρόλος και η σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα επιχειρηματικά μοντέλα και τις φορολογικές δομές των μεγάλων εταιρειών υπογραμμίζουν περαιτέρω τον επείγοντα χαρακτήρα της καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις ρυθμίσεις φοροαποφυγής, δεδομένων των διαφόρων εύκολων επιλογών που προσφέρει η χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την εικονική μεταφορά κερδών.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Η έλλειψη ολοκληρωμένων, δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με τα συναφή οικονομικά στοιχεία μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων συνέβαλε στον χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας των συγκεντρωτικών στοιχείων για τις υπεράκτιες δομές, κάτι το οποίο κατέστη πρόδηλο από το γεγονός ότι πολλές από τις πρόσφατες προβεβλημένες δομές φοροαποφυγής δεν εμφανίζονται στις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων χρηματοοικονομικών λογαριασμών εμπορικών εταιρειών. Αυτά τα κενά στα στατιστικά στοιχεία παρακωλύουν τις προσπάθειες των φορολογικών αρχών για εκπόνηση αξιολογήσεων κινδύνων σε δικαιοδοσίες κινδύνου και υπογραμμίζουν την ανάγκη για καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις δομές φορολογικού σχεδιασμού.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Δεδομένου ότι ο πρωταρχικός στόχος μιας τέτοιας νομικής πράξης θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι ενδεχομένως σημαντικό να μην θεσπιστούν στο επίπεδο της Ένωσης κανονιστικές ρυθμίσεις πέραν των απολύτως αναγκαίων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Για τον λόγο αυτό είναι ενδεχομένως αναγκαίο να περιοριστούν τυχόν κοινοί κανόνες για τη γνωστοποίηση σε διασυνοριακές καταστάσεις, και συγκεκριμένα σε καταστάσεις που αφορούν είτε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη είτε ένα κράτος μέλος και μια τρίτη χώρα. Σε τέτοιες περιστάσεις, λόγω του πιθανού αντίκτυπου στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αιτιολογείται η ανάγκη θέσπισης κοινής δέσμης κανόνων έναντι της αντιμετώπισης του ζητήματος σε εθνικό επίπεδο.

(10)  Δεδομένου ότι ο πρωταρχικός στόχος μιας τέτοιας νομικής πράξης θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, είναι ενδεχομένως σημαντικό να μην θεσπιστούν στο επίπεδο της Ένωσης κανονιστικές ρυθμίσεις πέραν των απολύτως αναγκαίων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Για τον λόγο αυτό είναι ενδεχομένως αναγκαίο να περιοριστούν τυχόν κοινοί κανόνες για τη γνωστοποίηση σε διασυνοριακές καταστάσεις, και συγκεκριμένα σε καταστάσεις που αφορούν είτε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη είτε ένα κράτος μέλος και μια τρίτη χώρα. Σε τέτοιες περιστάσεις, λόγω του πιθανού αντίκτυπου στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αιτιολογείται η ανάγκη θέσπισης κοινής δέσμης κανόνων έναντι της αντιμετώπισης του ζητήματος σε εθνικό επίπεδο. Εάν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει περαιτέρω εθνικά μέτρα υποβολής εκθέσεων παρόμοιου χαρακτήρα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες που συλλέγονται θα πρέπει να κοινοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη, εάν κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Δεδομένου ότι οι γνωστοποιημένες ρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν διασυνοριακή διάσταση, είναι ενδεχομένως σημαντικό να γίνεται ανταλλαγή των συναφών πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την αποτροπή πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Για να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική και αυτόματη ανταλλαγή γνωστοποιημένων πληροφοριών για ρυθμίσεις δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού μεταξύ των φορολογικών αρχών της Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών για τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

(11)  Δεδομένου ότι οι γνωστοποιημένες ρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν διασυνοριακή διάσταση, είναι ενδεχομένως σημαντικό να γίνεται ανταλλαγή των συναφών πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την αποτροπή πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Για να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική και αυτόματη ανταλλαγή γνωστοποιημένων πληροφοριών για ρυθμίσεις δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού μεταξύ των φορολογικών αρχών της Ένωσης θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του κοινού και να χρησιμοποιηθεί επίσης ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών για τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Δεδομένου ότι ενδέχεται να μην έχουν όλα τα κράτη μέλη κίνητρα για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές κυρώσεις και προκειμένου να διασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών σχετικά με την επιβολή κυρώσεων και τις καταστάσεις κατά τις οποίες το κράτος μέλος απέφυγε να επιβάλει κυρώσεις πρέπει να είναι αυτόματη.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές αποτελεσματικότητας της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων δυνάμει των οποίων εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία και να διασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων στην πράξη, καθώς και τον αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα τους.

(13)  Προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές αποτελεσματικότητας της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων δυνάμει των οποίων εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία και να διασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων στην πράξη χωρίς καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών κυρώσεων, καθώς και τον αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή και να δημοσιοποιήσουν κατάλογο με τους ενδιαμέσους και τους φορολογουμένους στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας, στον οποίο θα αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το όνομα, η ιθαγένεια και ο τόπος κατοικίας τους.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένες μη ουσιαστικές πτυχές της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικαιροποίηση των διακριτικών, ώστε να περιλαμβάνει στον κατάλογο διακριτικών ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις εν λόγω ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων, οι οποίες προκύπτουν από την υποχρεωτική γνωστοποίηση τέτοιων ρυθμίσεων.

(14)  Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένες μη ουσιαστικές πτυχές της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικαιροποίηση των διακριτικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει ανά διετία ένα σχέδιο επικαιροποίησης του καταλόγου διακριτικών βάσει των οποίων ορίζεται ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, προκειμένου να περιλαμβάνει τυχόν νέες ή τροποποιημένες ρυθμίσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που θα έχουν εντοπιστεί μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης επικαιροποίησης και που πρέπει να τίθενται σε ισχύ μέσα σε τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευση του σχεδίου επικαιροποίησης.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη χρήση και ερμηνεία των διακριτικών, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις δραστηριότητες των φορολογικών αρχών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποθάρρυνσης της προσφυγής σε ρυθμίσεις διασυνοριακού επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και ασυντόνιστα, αλλά μπορεί αντιθέτως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία στοχεύει σε μηχανισμούς που αναπτύσσονται για να εκμεταλλευτούν δυνητικά τις ανεπάρκειες της αγοράς οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών κανόνων, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι αφορά μόνο ρυθμίσεις διασυνοριακής διάστασης είτε μεταξύ τουλάχιστον δύο κρατών μελών είτε μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας.

(18)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα ο σημαντικός περιορισμός των καταστροφικών συνεπειών της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στα δημόσια έσοδα και η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποθάρρυνσης της προσφυγής σε ρυθμίσεις διασυνοριακού επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και ασυντόνιστα, αλλά μπορεί αντιθέτως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία στοχεύει σε μηχανισμούς που αναπτύσσονται για να εκμεταλλευτούν δυνητικά τις ανεπάρκειες της αγοράς οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών κανόνων, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι αφορά μόνο ρυθμίσεις διασυνοριακής διάστασης είτε μεταξύ τουλάχιστον δύο κρατών μελών είτε μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – σημείο 18 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένα ή περισσότερα από τα μέρη που συμμετέχουν στη ρύθμιση ή στη σειρά ρυθμίσεων ασκούν δραστηριότητα σε άλλη δικαιοδοσία μέσω μόνιμης εγκατάστασης ευρισκόμενης σε εκείνη τη δικαιοδοσία και η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας εκείνης της μόνιμης εγκατάστασης,

γ)  ένα ή περισσότερα από τα μέρη που συμμετέχουν στη ρύθμιση ή στη σειρά ρυθμίσεων ασκούν δραστηριότητα σε άλλη δικαιοδοσία μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή μέσω ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας κάθε είδους, ευρισκόμενης σε εκείνη τη δικαιοδοσία και η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας εκείνης της μόνιμης εγκατάστασης,

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – σημείο 18 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ένα ή περισσότερα από τα μέρη που συμμετέχουν στη ρύθμιση ή στη σειρά ρυθμίσεων ασκούν δραστηριότητα σε άλλη δικαιοδοσία μέσω μόνιμης εγκατάστασης μη ευρισκόμενης σε εκείνη τη δικαιοδοσία και η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας εκείνης της μόνιμης εγκατάστασης,

δ)  ένα ή περισσότερα από τα μέρη που συμμετέχουν στη ρύθμιση ή στη σειρά ρυθμίσεων ασκούν δραστηριότητα σε άλλη δικαιοδοσία χωρίς να έχουν φορολογική παρουσία σε εκείνη τη δικαιοδοσία,

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – σημείο 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

20.  «διακριτικό»: τυπικό χαρακτηριστικό ή γνώρισμα ρύθμισης ή σειράς ρυθμίσεων που παρατίθεται στο παράρτημα IV·

20.  «διακριτικό»: ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων που παρατίθεται στο παράρτημα IV·

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – σημείο 23 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  ο φορολογούμενος είναι ο πραγματικός δικαιούχος άλλου φορολογουμένου, κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων των δηλώσεων των πελατών τους, οι ελεγκτές υπόκεινται σε υποχρεώσεις ταυτοποίησης και γνωστοποίησης σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των υποχρεώσεων ταυτοποίησης και γνωστοποίησης που ορίζονται στο παρόν άρθρο εκ μέρους της ελεγχόμενης οντότητας ή των ενδιαμέσων της, των οποίων ο ελεγκτής έχει λάβει γνώση. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλει στους ελεγκτές την υποχρέωση να υποβάλλουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές για παρόμοιες παραβιάσεις εντός 10 εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των εκθέσεων ελέγχου τους.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να χορηγήσει στους ενδιαμέσους δικαίωμα απαλλαγής από την υποβολή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων, όταν το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους προβλέπει ότι καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο που προστατεύει την επικοινωνία μεταξύ δικηγόρων και πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για τέτοια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων βαρύνει τον φορολογούμενο και οι ενδιάμεσοι ενημερώνουν τους φορολογουμένους για τη μετατόπιση σε αυτούς της εν λόγω υποχρέωσης λόγω του απορρήτου.

Κάθε κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει, όπου αρμόζει, τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να χορηγήσει στους ενδιαμέσους δικαίωμα απαλλαγής από την υποβολή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων, όταν το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους προβλέπει ότι καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο που προστατεύει την επικοινωνία μεταξύ δικηγόρων και πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για τέτοια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων βαρύνει τον φορολογούμενο και οι ενδιάμεσοι ενημερώνουν γραπτώς τους φορολογουμένους για τη μετατόπιση σε αυτούς της εν λόγω υποχρέωσης λόγω του απορρήτου, ενώ πρέπει να έχουν στην κατοχή τους βεβαίωση παραλαβής υπογεγραμμένη από τον φορολογούμενο. Ο φορολογούμενος υποβάλλει πληροφορίες στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλει στους ενδιαμέσους και τους φορολογουμένους την υποχρέωση να υποβάλλουν πληροφορίες για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή μεταξύ [ημερομηνία πολιτικής συμφωνίας] και 31ης Δεκεμβρίου 2018. Ενδιάμεσοι και φορολογούμενοι, κατά περίπτωση, υποβάλλουν πληροφορίες για τις εν λόγω δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις έως τις 31 Μαρτίου 2019.

4.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλει στους ενδιαμέσους, τους ελεγκτές και τους φορολογουμένους την υποχρέωση να υποβάλλουν πληροφορίες για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις οι οποίες είναι ενεργές την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και για εκείνες που θα τεθούν σε ισχύ στο εξής.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αξιολογήσει τις φορολογικές ρυθμίσεις που γνωστοποιούνται μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία, καθώς και να παράσχει στις οικείες φορολογικές αρχές τους απαιτούμενους για τον σκοπό αυτό πόρους.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 6 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα στοιχεία αναγνώρισης ενδιαμέσων και φορολογουμένων, μεταξύ άλλων, το όνομα, τη φορολογική κατοικία, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) τους και, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον ενδιάμεσο ή τον φορολογούμενο·

α)  τα στοιχεία αναγνώρισης ενδιαμέσων, ή, κατά περίπτωση, ελεγκτών, και φορολογουμένων, μεταξύ άλλων, το όνομα, την εθνικότητα, τη φορολογική κατοικία, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) τους και, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον ενδιάμεσο ή τον φορολογούμενο·

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σύνοψη του περιεχομένου της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης ή σειράς τέτοιων ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, αναφορά της ονομασίας με την οποία είναι ευρέως γνωστές, εφόσον υπάρχει, και περιγραφή των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή ρυθμίσεων υπό γενικούς όρους, χωρίς να αποκαλύπτεται τυχόν εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, ή εμπορική διαδικασία ή πληροφορία της οποίας η γνωστοποίηση αντιβαίνει στη δημόσια τάξη·

γ)  σύνοψη του περιεχομένου της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης ή σειράς τέτοιων ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, αναφορά της ονομασίας με την οποία είναι ευρέως γνωστές, εφόσον υπάρχει, και περιγραφή των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή ρυθμίσεων υπό γενικούς όρους, χωρίς να αποκαλύπτεται τυχόν διανοητική ιδιοκτησία, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, ή πληροφορία της οποίας η γνωστοποίηση αντιβαίνει στη δημόσια τάξη·

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  την ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να ξεκινήσει ή ξεκίνησε η εφαρμογή της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης ή του πρώτου βήματος μιας σειράς τέτοιων ρυθμίσεων·

δ)  την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης ή του πρώτου βήματος μιας σειράς τέτοιων ρυθμίσεων·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  λεπτομερείς πληροφορίες για τις εθνικές φορολογικές διατάξεις των οποίων η εφαρμογή εξασφαλίζει φορολογικό πλεονέκτημα, κατά περίπτωση·

ε)  λεπτομερείς πληροφορίες για τις εθνικές φορολογικές διατάξεις που αποτελούν τη βάση για τις δηλωτέες ρυθμίσεις ή σειρά ρυθμίσεων, κατά περίπτωση·

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 6 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τα στοιχεία αναγνώρισης οποιουδήποτε προσώπου, εφόσον υπάρχει, στα άλλα κράτη μέλη που είναι πιθανό να θίγεται από τη δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων, με αναφορά στα κράτη μέλη με τα οποία συνδέονται οι θιγόμενοι ενδιάμεσοι ή φορολογούμενοι.

η)  τα στοιχεία αναγνώρισης οποιουδήποτε προσώπου, εφόσον υπάρχει, στα άλλα κράτη μέλη που είναι πιθανό να θίγεται από τη δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων, με αναφορά στα κράτη μέλη με τα οποία συνδέονται οι θιγόμενοι ενδιάμεσοι, ελεγκτές ή φορολογούμενοι.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Προς διευκόλυνση της ανταλλαγής των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5.

7.  Προς διευκόλυνση της ανταλλαγής των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις και παρέχει επαρκείς πόρους, που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 ααα – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και η) της παραγράφου 6.

8.  Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ), δ), ε), στ) και ζ) της παραγράφου 6. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κατάλογο με τις γνωστοποιούμενες διασυνοριακές φορολογικές ρυθμίσεις, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στον αντίστοιχο ενδιάμεσο ή φορολογούμενο.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την υλικοτεχνική υποστήριξη ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου για τα κράτη μέλη, το οποίο θα αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, και στο οποίο θα καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες στο πλαίσιο του άρθρου 8α παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας, ώστε να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στις εν λόγω παραγράφους αυτόματη ανταλλαγή.

Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την υλικοτεχνική υποστήριξη ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, το οποίο θα αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, και στο οποίο θα καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες στο πλαίσιο του άρθρου 8α παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας, ώστε να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στις εν λόγω παραγράφους αυτόματη ανταλλαγή.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την υλικοτεχνική υποστήριξη ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου για τα κράτη μέλη, το οποίο θα αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, και στο οποίο θα καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες στο πλαίσιο του άρθρου 8ααα παράγραφοι 5, 6 και 7 της παρούσας οδηγίας, ώστε να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στις εν λόγω παραγράφους αυτόματη ανταλλαγή.

Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την υλικοτεχνική υποστήριξη ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, το οποίο θα αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, και στο οποίο θα καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες στο πλαίσιο του άρθρου 8ααα, ώστε να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο αυτόματη ανταλλαγή. Επιπλέον, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής που προβλέπεται στα άρθρα 8, 8α και 8αα είναι επίσης προσβάσιμες μέσω του κεντρικού καταλόγου, όπου η πρόσβαση περιορίζεται στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στο εν λόγω ευρετήριο. Η Επιτροπή έχει επίσης πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στο ευρετήριο, με την επιφύλαξη ωστόσο των περιορισμών του άρθρου 8α παράγραφος 8 και του άρθρου 8ααα παράγραφος 8. Οι αναγκαίες πρακτικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών και η Επιτροπή έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στο εν λόγω ευρετήριο. Οι αναγκαίες πρακτικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 8α, στο άρθρο 8αα και στο άρθρο 8ααα, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.».

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 8α, στο άρθρο 8αα και στο άρθρο 8ααα· την ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν· και τις νομοθετικές αλλαγές που προτείνονται ή εφαρμόζονται για την κάλυψη των κενών του κανονιστικού πλαισίου που αποκάλυψαν αυτές οι πληροφορίες. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.». Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την κάλυψη των κενών στην ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Στο άρθρο 23, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3α.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ρυθμίσεων ή σειρών ρυθμίσεων που γνωστοποιήθηκαν, όπως ταξινομούνται στο παράρτημα IV, μαζί με περιγραφή των εν λόγω ρυθμίσεων, την ιθαγένεια των φορολογουμένων που επωφελήθηκαν από αυτές τις ρυθμίσεις και τον αριθμό και την έκταση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε ενδιαμέσους ή φορολογούμενους που γνωστοποίησαν τέτοιες ρυθμίσεις. Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια δημόσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.».

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Στο άρθρο 23, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3β.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή κατάλογο με τις διασυνοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θεωρείται από την αρμόδια φορολογική αρχή ότι συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.»

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 αα – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26α για την τροποποίηση του παραρτήματος IV, ώστε να περιλαμβάνει στον κατάλογο διακριτικών ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις εν λόγω ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων οι οποίες προκύπτουν από την υποχρεωτική γνωστοποίηση τέτοιων ρυθμίσεων.».

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26α για την τροποποίηση του παραρτήματος IV, ώστε να περιλαμβάνει στον κατάλογο διακριτικών ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις εν λόγω ρυθμίσεις ή σειρές ρυθμίσεων οι οποίες προκύπτουν από την υποχρεωτική γνωστοποίηση τέτοιων ρυθμίσεων.». Η εν λόγω τροποποίηση θα πραγματοποιείται ανά διετία με βάση τις πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες σχετικά με νέες ή τροποποιημένες ρυθμίσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, τα δε νέα κριτήρια θα δημοσιεύονται υπό τη μορφή σχεδίου τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 1 α – παράγραφος 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και όσον αφορά το άρθρο 8αα και το άρθρο 8ααα, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και όσον αφορά το άρθρο 8αα και το άρθρο 8ααα, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει ενδεικτικό πίνακα των κυρώσεων.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 26 α – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Το αργότερο έως … [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Παράρτημα IV – δοκιμή του κυρίου οφέλους – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δοκιμή θα πληρούται όταν το κύριο όφελος μιας ρύθμισης ή σειράς ρυθμίσεων συνίσταται στην απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι το πλεονέκτημα είναι το αποτέλεσμα το οποίο δύναται να αναμένει κάποιος από μια τοιαύτη ρύθμιση, ή σειρά ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων επωφελούμενος του ειδικού τρόπου δομής της ρύθμισης ή της σειράς ρυθμίσεων.

Η δοκιμή θα πληρούται όταν ένα από τα κύρια οφέλη μιας ρύθμισης ή σειράς ρυθμίσεων συνίσταται στην απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι το πλεονέκτημα είναι το αποτέλεσμα το οποίο δύναται να αναμένει κάποιος από μια τοιαύτη ρύθμιση, ή σειρά ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων επωφελούμενος του ειδικού τρόπου δομής της ρύθμισης ή της σειράς ρυθμίσεων.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Παράρτημα IV – κατηγορία Α – σημείο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Μια ρύθμιση ή μια σειρά ρυθμίσεων που οδηγεί σε πραγματική φορολογία κατώτερη από τον ισχύοντα νόμιμο ελάχιστο συντελεστή φορολογίας των εταιρειών στην Ένωση.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σε σχέση με διασυνοριακές ρυθμίσεις που μπορούν να αναφερθούν

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

12.7.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

6.7.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

6.7.2017

JURI

6.7.2017

LIBE

6.7.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

CONT

4.9.2017

JURI

20.11.2017

LIBE

11.7.2017

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Emmanuel Maurel

6.7.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.12.2017

11.1.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

2

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edward Czesak, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Rainer Wieland

Ημερομηνία κατάθεσης

31.1.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans

5

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Sander Loones

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 14 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου