Procedūra : 2017/0138(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0016/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0016/2018

Debates :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Balsojumi :

PV 01/03/2018 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0050

ZIŅOJUMS     *
PDF 791kWORD 88k
31.1.2018
PE 613.436v02-00 A8-0016/2018

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Emmanuel Maurel

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2017)0335),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. un 115. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0195/2017),

–  ņemot vērā 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0016/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicināja Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Dalībvalstīm kļūst arvien grūtāk aizsargāt savu valsts nodokļu bāzi no samazināšanās, jo nodokļu plānošanas struktūras ir attīstījušās un kļuvušas īpaši sarežģītas un tajās nereti tiek izmantota kapitāla un personu arvien lielākā mobilitāte iekšējā tirgū. Šīs struktūras parasti sastāv no shēmām, kuras tiek izstrādātas dažādās jurisdikcijās un novirza ar nodokļiem apliekamo peļņu uz labvēlīgāku nodokļu režīmu vai samazina nodokļu maksātāja kopējo maksājamo nodokļu summu. Tādējādi dalībvalstis bieži vien saskaras ar nodokļu ieņēmumu ievērojamu samazinājumu, un tādēļ tās nevar piemērot izaugsmi veicinošu nodokļu politiku. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka dalībvalstu nodokļu iestādes iegūst visaptverošu un būtisku informāciju par iespējami agresīvām nodokļu plānošanas shēmām. Šāda informācija nodrošinātu iespēju minētajām iestādēm ātri vērsties pret kaitniecisku nodokļu praksi un novērst nepilnības, piemērojot tiesību aktus vai veicot atbilstošu riska novērtēšanu un nodokļu revīziju.

(2)  Dalībvalstīm kļūst arvien grūtāk aizsargāt savu valsts nodokļu bāzi no samazināšanās, jo agresīvas un sarežģītas nodokļu plānošanas struktūras ir attīstījušās un kļuvušas īpaši sarežģītas un tajās nereti tiek izmantota kapitāla un personu arvien lielākā mobilitāte iekšējā tirgū. Šīs struktūras parasti sastāv no shēmām, kuras tiek izstrādātas dažādās jurisdikcijās un novirza ar nodokļiem apliekamo peļņu uz labvēlīgāku nodokļu režīmu vai samazina fiskālo ietekmi uz nodokļu maksātājiem. Tādējādi dalībvalstis bieži vien saskaras ar nodokļu ieņēmumu ievērojamu samazinājumu. Turklāt, uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes atšķirības dalībvalstīs un starp tām palielinās, un ir svarīgi neapdraudēt vienlīdzības principu nodokļu jomā. Tas kavē dalībvalstīm piemērot izaugsmi veicinošu nodokļu politiku. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka dalībvalstu nodokļu iestādes iegūst visaptverošu un būtisku informāciju par shēmām, kas atvieglo izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu. Šāda informācija nodrošinātu iespēju minētajām iestādēm ātri vērsties pret kaitniecisku nodokļu praksi un novērst nepilnības, piemērojot tiesību aktus vai veicot atbilstošu riska novērtēšanu un nodokļu revīziju. Taču nepietiekamu nodokļu iestāžu reakciju saistībā ar paziņotajām shēmām nevajadzētu interpretēt kā netieši piešķirtu atļauju tā rīkoties. Ziņošanas formātiem vajadzētu būt kodolīgiem un lietotājam draudzīgiem, lai izvairītos no tā, ka šīs direktīvas īstenošanas rezultātā radītais lielais informācijas apjoms kavē jēgpilnu rīcību saistībā ar shēmām, par kurām tiek ziņots.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Ņemot vērā to, ka lielākā daļa iespējami agresīvu nodokļu plānošanas shēmu pārsniedz vienas jurisdikcijas robežas, informācijas izpaušana par šādām shēmām nodrošinātu vairāk pozitīvu rezultātu, ja šādas informācijas apmaiņa notiktu arī starp dalībvalstīm. Automātiskā informācijas apmaiņa starp nodokļu iestādēm ir īpaši būtiska, lai nodrošinātu informāciju, kas šīm iestādēm ir vajadzīga, lai tās varētu rīkoties, ja konstatē agresīvu nodokļu praksi.

(3)  Ņemot vērā to, ka lielākā daļa iespējami agresīvu nodokļu plānošanas shēmu pārsniedz vienas jurisdikcijas robežas, informācijas izpaušana par šādām shēmām nodrošinātu vairāk pozitīvu rezultātu, ja šādas informācijas apmaiņa notiktu arī starp dalībvalstīm. Īpaši izšķiroša nozīme ir automātiskajai informācijas apmaiņai starp nodokļu iestādēm un koordinācijai ar finanšu izlūkošanas vienībām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu un teroristu finansējuma apkarošanu, lai nodrošinātu informāciju, kas šīm iestādēm ir vajadzīga, lai varētu rīkoties gadījumos, kad tās konstatē agresīvu nodokļu praksi. Tomēr vajadzētu mudināt dalībvalstis ieviest līdzīgas informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz shēmām, kas pastāv valsts jurisdikcijā.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Atzīstot, ka pārredzams satvars uzņēmējdarbības attīstībai varētu palīdzēt novērst nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas iekšējā tirgū, Komisija ir tikusi aicināta sākt iniciatīvas saistībā ar informācijas obligātu izpaušanu par iespējami agresīvām nodokļu plānošanas shēmām atbilstoši ESAO nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas (BEPS) 12. darbībai. Eiropas Parlaments šajā kontekstā ir aicinājis ar stingrāku rīcību vērsties pret starpniekiem, kuri piedalās shēmās, kas var veicināt nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

(4)  Atzīstot, ka pārredzams satvars uzņēmējdarbības attīstībai varētu palīdzēt novērst nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas iekšējā tirgū, Komisija ir tikusi aicināta sākt iniciatīvas saistībā ar informācijas obligātu izpaušanu par iespējami agresīvām nodokļu plānošanas shēmām atbilstoši ESAO nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas (BEPS) 12. darbībai. Eiropas Parlaments šajā kontekstā ir parādījis starpnieku izšķiroši svarīgo lomu nodokļu shēmu ieteikšanā, izveidē un pārvaldībā un aicinājis ar stingrāku rīcību vērsties pret starpniekiem, kuri piedalās shēmās, kas var veicināt nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Atcerēsimies, ka daži finanšu starpnieki un citi nodokļu konsultāciju sniedzēji ir acīmredzot aktīvi palīdzējuši saviem klientiem slēpt savu naudu ārzonās. Turklāt, lai gan KZS, ko ieviesa ar Padomes Direktīvu 2014/107/ES27, ir ievērojams panākums pārredzama nodokļu satvara izveidošanā Savienībā, vismaz attiecībā uz finanšu konta informāciju, to vēl var pilnveidot.

(5)  Atcerēsimies, ka daži finanšu starpnieki, citi nodokļu konsultāciju sniedzēji un revidenti ir aktīvi palīdzējuši saviem klientiem slēpt savu naudu ārzonās. Turklāt, lai gan KZS, ko ieviesa ar Padomes Direktīvu 2014/107/ES27, ir ievērojams panākums pārredzama nodokļu satvara izveidošanā Savienībā, vismaz attiecībā uz finanšu konta informāciju, to vēl var pilnveidot. Turklāt atbilstoši būtu jāuzlabo dalībvalstu spēja apstrādāt saņemtās finanšu informācijas apjomu un attiecīgā gadījumā jāpalielina nodokļu iestāžu finanšu un IT resursi un cilvēkresursi, kā arī tie jāsaglabā pienācīgā līmenī.

_________________

_________________

27Padomes 2014. gada 9. decembra Direktīva 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā (OV L 359, 16.2.2014., 1. lpp.).

27Padomes 2014. gada 9. decembra Direktīva 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā (OV L 359, 16.2.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Informācijas izpaušana par iespējami agresīvām nodokļu plānošanas shēmām ar pārrobežu dimensiju var efektīvi sekmēt centienus izveidot taisnīgu nodokļu vidi iekšējā tirgū. Ņemot vērā iepriekš minēto, pienākuma noteikšana starpniekiem informēt nodokļu iestādes par noteiktām pārrobežu shēmām, kas varētu tikt izmantotas, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, būtu solis pareizajā virzienā. Lai izstrādātu visaptverošāku politiku, būtu nozīmīgi arī noteikt, ka nodokļu iestāžu otrais solis pēc informācijas izpaušanas būtu apmainīties ar informāciju ar līdzīgām iestādēm citās dalībvalstīs. Šādiem pasākumiem būtu arī jāuzlabo KZS efektivitāte. Turklāt būtu ļoti svarīgi nodrošināt Komisijai piekļuvi pietiekamam informācijas daudzumam, lai tā varētu uzraudzīt, vai šī direktīva darbojas pienācīgi. Šāda Komisijas piekļuve informācijai neatbrīvo dalībvalsti no tās pienākumiem paziņot Komisijai par jebkura veida valsts atbalstu.

(6)  Informācijas izpaušana par iespējami agresīvām nodokļu plānošanas shēmām ar pārrobežu dimensiju var efektīvi sekmēt centienus izveidot taisnīgu nodokļu vidi iekšējā tirgū. Ņemot vērā iepriekš minēto, pienākuma noteikšana starpniekiem, revidentiem un attiecīgā gadījumā nodokļu maksātājiem, kas paredz informēt nodokļu iestādes par noteiktām pārrobežu shēmām, kas varētu tikt izmantotas, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, būtu vajadzīgais solis pareizajā virzienā. Lai izstrādātu visaptverošāku politiku, būtu nozīmīgi arī noteikt, ka nodokļu iestāžu otrais solis pēc informācijas izpaušanas ir automātiska informācijas apmaiņa ar līdzīgām iestādēm citās dalībvalstīs. Šādiem pasākumiem būtu arī jāuzlabo KZS efektivitāte. Turklāt būtu ļoti svarīgi nodrošināt Komisijai piekļuvi attiecīgajai informācijai, lai tā varētu uzraudzīt šīs direktīvas pienācīgu īstenošanu un pildīt savus pienākumus saistībā ar konkurences politiku. Šāda Komisijas piekļuve informācijai neatbrīvo dalībvalsti no tās pienākumiem paziņot Komisijai par jebkura veida valsts atbalstu. Visbeidzot, lai starpniekiem un nodokļu maksātājiem palielinātu juridisko noteiktību, Komisijai būtu jāpublicē saraksts ar paziņotajām pārrobežu nodokļu shēmām, ko būtu iespējams izmantot nodokļu apiešanas nolūkos, nenorādot attiecīgos starpniekus vai nodokļu maksātājus.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Nesenās ar nodokļiem saistītās informācijas noplūdes arī uzskatāmi parādīja nepieciešamību pēc labākas informācijas apmaiņas agresīvu nodokļu shēmu plānošanas jomā. Viens skandalozs piemērs ir tāds, ka, neraugoties uz dažādām izmeklēšanām par uzņēmuma “Apple” nodokļu praksi, tā neseno nodokļu apiešanas struktūru, kas atrodas Džērsijā, atklāja tikai, pateicoties “Oāžu dokumentu” noplūdei.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ir atzīts, ka ar informācijas izpaušanu par iespējami agresīvām pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām būtu lielākas izredzes panākt tās paredzēto atturošo ietekmi, ja attiecīgo informāciju dara zināmu nodokļu iestādēm agrīnā posmā jeb pirms izpaustās shēmas tiek faktiski īstenotas. Gadījumos, kad izpaušanas pienākums tiek pārnests uz nodokļu maksātājiem, būtu lietderīgi minēto iespējami agresīvo pārrobežu nodokļu plānošanas shēmu izpaušanas laiku noteikt nedaudz vēlāk, jo shēmu sākuma posmā nodokļu maksātāji varētu nezināt, kas tās ir par shēmām. Lai atvieglotu darbu dalībvalstu pārvaldes iestādēm, pēc tam automātiska informācijas apmaiņa par minētajām shēmām varētu notikt katru ceturksni.

(7)  Ir atzīts, ka ar informācijas izpaušanu par iespējami agresīvām pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām būtu lielākas izredzes panākt tās paredzēto atturošo ietekmi, ja attiecīgo informāciju dara zināmu nodokļu iestādēm agrīnā posmā jeb pirms izpaustās shēmas tiek faktiski īstenotas. Turklāt būtu jāpiemēro atbilstīgas sankcijas, lai novērstu un apturētu šādas shēmas. Gadījumos, kad izpaušanas pienākums tiek pārnests uz nodokļu maksātājiem, būtu lietderīgi minēto iespējami agresīvo pārrobežu nodokļu plānošanas shēmu izpaušanas laiku noteikt nedaudz vēlāk. Lai atvieglotu darbu dalībvalstu pārvaldes iestādēm, pēc tam automātiska informācijas apmaiņa par minētajām shēmām varētu notikt katru ceturksni.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Intelektuālā īpašuma tiesību aizvien pieaugošā loma un nozīme lielu korporāciju uzņēmējdarbības modeļos un nodokļu struktūrās ir vēl viens apliecinājums tam, ka steidzami jāuzlabo informācijas apmaiņa par nodokļu apiešanas shēmām, ņemot vērā dažādās viegli pieejamās iespējas, ko peļņas mākslīgas pārvietošanas jomā sniedz intelektuālā īpašuma tiesību izmantošana.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Tas, ka par nozīmīgu starptautisko uzņēmumu attiecīgajiem finanšu rādītājiem netiek sniegts visaptverošs publisks pārskats par katru valsti, ir veicinājis to, ka par ārzonas struktūrām apkopoto datu ticamība ir zema, uz ko norāda tas, ka daudzas no jaunākajām nodokļu apiešanas struktūrām, kas piesaistījušas lielu uzmanību, nav redzamas pašreizējās komercuzņēmumu finanšu kontu datubāzes. Šādu statistikas datu trūkums apgrūtina nodokļu iestāžu mēģinājumus veikt riska izvērtēšanu attiecībā uz riska jurisdikcijām un uzskatāmi parāda nepieciešamību uzlabot informācijas apmaiņu nodokļu plānošanas struktūru jomā.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ņemot vērā to, ka šādiem tiesību aktiem vajadzētu būt vērstiem uz iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu, būtu ļoti svarīgi neregulēt Savienības līmenī vairāk, nekā tas ir nepieciešams paredzēto mērķu sasniegšanai. Tāpēc vajadzētu ierobežot jebkādus kopīgos noteikumus par izpaušanu, tos attiecinot tikai uz pārrobežu situācijām, proti, situācijām vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī dalībvalstī un trešā valstī. Šādos apstākļos varbūtējas ietekmes dēļ uz iekšējā tirgus darbību var pamatot nepieciešamību ieviest vienotu noteikumu kopumu, nevis atstāt jautājumu risināšanai valstu līmenī.

(10)  Ņemot vērā to, ka šādiem tiesību aktiem vajadzētu būt vērstiem uz iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu un ierobežot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas, būtu ļoti svarīgi neregulēt Savienības līmenī vairāk, nekā tas ir nepieciešams paredzēto mērķu sasniegšanai. Tāpēc vajadzētu ierobežot jebkādus kopīgos noteikumus par izpaušanu, tos attiecinot tikai uz pārrobežu situācijām, proti, situācijām vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī dalībvalstī un trešā valstī. Šādos apstākļos varbūtējas ietekmes dēļ uz iekšējā tirgus darbību tiek pamatota nepieciešamība ieviest vienotu noteikumu kopumu, nevis atstāt jautājumu risināšanai valstu līmenī. Ja kāda dalībvalsts īsteno līdzīgus papildu ziņošanas pasākumus valsts līmenī, ievāktā papildu informācija attiecīgā gadījumā būtu jādara zināma citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā to, ka izpaustajām shēmām vajadzētu būt ar pārrobežu dimensiju, būtu svarīgi attiecīgo informāciju sniegt arī nodokļu iestādēm citās dalībvalstīs, lai nodrošinātu šīs direktīvas maksimālu efektivitāti atturēšanā no agresīvas nodokļu plānošanas prakses. Informācijas apmaiņas mehānisms iepriekšēju pārrobežu nolēmumu un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu kontekstā būtu jāizmanto arī, lai veiktu obligāto un automātisko izpaustās informācijas par iespējami agresīvām pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām apmaiņu starp Savienības nodokļu iestādēm.

(11)  Ņemot vērā to, ka izpaustajām shēmām vajadzētu būt ar pārrobežu dimensiju, būtu svarīgi attiecīgo informāciju sniegt arī nodokļu iestādēm citās dalībvalstīs, lai nodrošinātu šīs direktīvas maksimālu efektivitāti atturēšanā no agresīvas nodokļu plānošanas prakses. Informācijas apmaiņas mehānismam iepriekšēju pārrobežu nolēmumu un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu kontekstā vajadzētu būt publiski pieejamam, un tas būtu jāizmanto arī, lai veiktu obligāto un automātisko izpaustās informācijas par iespējami agresīvām pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām apmaiņu starp Savienības nodokļu iestādēm.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Tā kā ne visām dalībvalstīm varētu būt stimuls izstrādāt un īstenot efektīvas sankcijas un nolūkā nodrošināt konsekventu šīs direktīvas īstenošanu visās dalībvalstīs arī informācijas apmaiņai starp nodokļu iestādēm attiecībā uz sankciju piemērošanu un situācijām, kurās dalībvalsts ir atturējusies piemērot sankcijas, vajadzētu būt automātiskai.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai uzlabotu šīs direktīvas izredzes būt efektīvai, dalībvalstīm būtu jānosaka sankcijas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu, un jānodrošina, ka minētās sankcijas tiešām piemēro praksē, ka tās ir samērīgas un ka tām ir atturoša ietekme.

(13)  Lai uzlabotu šīs direktīvas izredzes būt efektīvai, dalībvalstīm būtu jānosaka sankcijas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu, un jānodrošina, ka minētās sankcijas, tostarp finanšu sankcijas, tiešām nekavējoties piemēro praksē, ka tās ir iedarbīgas un samērīgas un ka tām ir atturoša ietekme. Dalībvalstīm būtu jāiesniedz Komisijai un jāpublisko to starpnieku un nodokļu maksātāju publisks saraksts, kuriem saskaņā ar šo direktīvu ir tikušas noteiktas sankcijas, kā arī tajā jānorāda attiecīgā starpnieka vai nodokļu maksātāja vārds un uzvārds / nosaukums, valstspiederība un rezidences vieta.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai saistībā ar pazīmju atjaunināšanu to iekļaušanai iespējami agresīvu nodokļu plānošanas shēmu vai shēmu virknes pazīmju sarakstā, reaģējot uz atjauninātu informāciju par minētajām shēmām vai shēmu virkni, kas izriet no informācijas obligātas izpaušanas par šādām shēmām.

(14)  Lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai saistībā ar pazīmju atjaunināšanu. Lai iekļautu jebkādas jaunas vai mainītas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas shēmas, kas identificētas kopš iepriekšējā atjauninājuma publicēšanas, Komisijai ik pēc diviem gadiem būtu jāpublicē to pazīmju atjauninātā saraksta projekts, pēc kurām nosaka agresīvu nodokļu plānošanu, un šādam sarakstam būtu jāstājas spēkā četrus mēnešus pēc minētā projekta publicēšanas.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Lai nodrošinātu pazīmju vienādu izmantošanu un interpretēšanu, Komisijai saskaņā ar šo direktīvu būtu regulāri jāuzrauga nodokļu iestāžu darbības.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, uzlabot iekšējā tirgus darbību, atturot no iespējami agresīvām pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām, nevar pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis darbojas atsevišķi un nesaskaņoti, bet var labāk sasniegt Savienības līmenī, ņemot vērā to, ka direktīva ir vērsta uz tādu shēmu apkarošanu, kuras ir izstrādātas, lai potenciāli savā labā izmantotu tirgus nepilnības, kas rodas valstu atšķirīgo nodokļu noteikumu mijiedarbībā, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā noteikts minētajā pantā, šī direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu minēto mērķi, jo īpaši ņemot vērā, ka tā attiecas tikai uz shēmām ar pārrobežu dimensiju vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī dalībvalstī un trešā valstī.

(18)  Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, būtiski ierobežot izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas katastrofālo ietekmi uz publiskajiem kontiem un uzlabot iekšējā tirgus darbību, atturot no iespējami agresīvām pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām, nevar pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis darbojas atsevišķi un nesaskaņoti, bet var labāk sasniegt Savienības līmenī, ņemot vērā to, ka direktīva ir vērsta uz tādu shēmu apkarošanu, kuras ir izstrādātas, lai potenciāli savā labā izmantotu tirgus nepilnības, kas rodas valstu atšķirīgo nodokļu noteikumu mijiedarbībā, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā noteikts minētajā pantā, šī direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu minēto mērķi, jo īpaši ņemot vērā, ka tā attiecas tikai uz shēmām ar pārrobežu dimensiju vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī dalībvalstī un trešā valstī.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 18. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  viena vai vairākas shēmas vai shēmu virknes puses veic darījumdarbību citā jurisdikcijā, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību, kura atrodas minētajā jurisdikcijā, un shēma vai shēmu virkne veido visu attiecīgās pastāvīgās pārstāvniecības darījumdarbību vai tās daļu;

(c)  viena vai vairākas shēmas vai shēmu virknes puses veic darījumdarbību citā jurisdikcijā, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību vai jebkāda veida kontrolētu ārvalstu uzņēmumu, kurš atrodas minētajā jurisdikcijā, un shēma vai shēmu virkne veido visu attiecīgās pastāvīgās pārstāvniecības darījumdarbību vai tās daļu;

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 18. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  viena vai vairākas shēmas vai shēmu virknes puses veic darījumdarbību citā jurisdikcijā, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību, kura neatrodas minētajā jurisdikcijā, un shēma vai shēmu virkne veido visu attiecīgās pastāvīgās pārstāvniecības darījumdarbību vai tās daļu;

(d)  viena vai vairākas attiecīgās shēmas vai shēmu virknes puses veic darījumdarbību citā jurisdikcijā, šajā jurisdikcijā neradot ar nodokli apliekamu klātbūtni;

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 20. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

20.  “pazīme” ir kādai shēmai vai shēmu virknei raksturīgs elements vai iezīme, kas uzskaitīta IV pielikumā;

20.  “pazīme” ir shēma vai shēmu virkne, kas uzskaitīta IV pielikumā;

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 23. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  nodokļa maksātājs ir cita nodokļu maksātāja faktiskais īpašnieks Direktīvas (ES) 2015/849 nozīmē.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Veicot klientu pārskatu obligāto revīziju, revidentiem ir pienākums saskaņā ar šajā pantā minētajiem identificēšanas un publiskošanas pienākumiem identificēt un atklāt iespējamos pārkāpumus, kuri revidentam ir kļuvuši zināmi un kurus izdarījušas revidētās struktūras vai to starpnieki. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai pieprasītu revidentiem informāciju par šādiem pārkāpumiem iesniegt kompetentajām iestādēm desmit darbdienu laikā no dienas, kad publicēti revīzijas ziņojumi.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai piešķirtu starpniekiem tiesības uz atbrīvojumu no pienākuma iesniegt informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām vai šādu shēmu virkni, ja tiem ir tiesības uz advokāta un klienta saziņas konfidencialitāti saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Tādā gadījumā pienākums iesniegt informāciju par šādu shēmu vai shēmu virkni ir nodokļu maksātāja atbildībā un starpnieki informē nodokļu maksātājus par šo atbildību minēto tiesību dēļ.

Katra dalībvalsts atbilstošā gadījumā var veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai piešķirtu starpniekiem tiesības uz atbrīvojumu no pienākuma iesniegt informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām vai šādu shēmu virkni, ja tiem ir tiesības uz advokāta un klienta saziņas konfidencialitāti saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Tādā gadījumā pienākums iesniegt informāciju par šādu shēmu vai shēmu virkni ir nodokļu maksātāja atbildībā un starpnieki rakstiski informē nodokļu maksātājus par šo atbildību minēto tiesību dēļ un saglabā nodokļu maksātāja parakstītu apstiprinājumu par saņemšanu. Nodokļu maksātājs informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām vai šādu shēmu virkni iesniedz kompetentajām iestādēm desmit darbdienu laikā.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai pieprasītu starpniekiem un nodokļu maksātājiem iesniegt informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām, kuras īstenotas laikposmā no [datums, kad panākta politiska vienošanās] līdz 2018. gada 31. decembrim. Starpnieki un nodokļu maksātāji attiecīgi iesniedz informāciju par minētajām ziņojamajām pārrobežu shēmām līdz 2019. gada 31. martam.

4.  Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai pieprasītu starpniekiem, revidentiem un nodokļu maksātājiem iesniegt informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām, kuras tiek īstenotas .. [šīs direktīvas spēkā stāšanās datums], un par tām, kuras stāsies spēkā pēc minēta datuma.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai izvērtētu nodokļu shēmas, kas atklātas, veicot šajā direktīvā paredzēto informācijas apmaiņu, un lai savām nodokļu iestādēm nodrošinātu nepieciešamos resursus.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 6. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  starpnieku un nodokļu maksātāju identifikācija, ieskaitot vārdu un uzvārdu / nosaukumu, rezidences vieta nodokļu vajadzībām un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN), un attiecīgā gadījumā personas, kuras ir ar starpnieku vai nodokļu maksātāju saistīti uzņēmumi;

(a)  starpnieku — vai attiecīgā gadījumā revidentu — un nodokļu maksātāju identifikācija, tostarp vārds un uzvārds / nosaukums, valstspiederība, rezidences vieta nodokļu vajadzībām un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN), un attiecīgā gadījumā personas, kuras ir ar starpnieku vai nodokļu maksātāju saistīti uzņēmumi;

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 6. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  kopsavilkums par ziņojamās pārrobežu shēmas vai šādu shēmu virknes saturu, ieskaitot to vispārzināmo nosaukumu, ja tāds ir, un īss, vispārīgs apraksts par attiecīgo darījumdarbību vai shēmām, neizraisot komercnoslēpuma, rūpnieciska vai dienesta noslēpuma vai komercprocesa izpaušanu vai tādas informācijas izpaušanu, kuras izpaušana būtu pretrunā sabiedriskajai kārtībai;

(c)  kopsavilkums par ziņojamās pārrobežu shēmas vai šādu shēmu virknes saturu, ieskaitot to vispārzināmo nosaukumu, ja tāds ir, un īss, vispārīgs apraksts par attiecīgo darījumdarbību vai shēmām, neizraisot intelektuālā īpašuma, rūpnieciska vai dienesta noslēpuma vai tādas informācijas izpaušanu, kuras izpaušana būtu pretrunā sabiedriskajai kārtībai;

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 6. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  datums, kad jāsākas vai kad sākusies ziņojamās pārrobežu shēmas vai šādu shēmu virknes pirmā posma īstenošana;

(d)  diena, kad sākas ziņojamās pārrobežu shēmas vai šādu shēmu virknes pirmā posma īstenošana;

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 6. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  attiecīgā gadījumā — informācija par valsts nodokļu noteikumiem, kuru piemērošana rada nodokļu priekšrocības;

(e)  attiecīgā gadījumā — sīkāka informācija par valsts nodokļu noteikumiem, kas veido pamatu ziņojamām shēmām vai šādu shēmu virknei;

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 6. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  jebkuras personas identifikācija citās dalībvalstīs, ja tādas ir, kuras varētu ietekmēt ziņojamā pārrobežu shēma vai šādu shēmu virkne, norādot, ar kurām dalībvalstīm attiecīgie starpnieki vai nodokļu maksātāji ir saistīti.

(h)  jebkuras personas identifikācija citās dalībvalstīs, ja tādas ir, kuras varētu ietekmēt ziņojamā pārrobežu shēma vai šādu shēmu virkne, norādot, ar kurām dalībvalstīm attiecīgie starpnieki, revidenti vai nodokļu maksātāji ir saistīti.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Lai veicinātu šā panta 5. punktā minētās informācijas apmaiņu, Komisija kopā ar procedūru, ar ko nosaka 20. panta 5. punktā paredzēto standarta veidlapu, pieņem praktiskus pasākumus, kuri vajadzīgi šā panta īstenošanai, tostarp pasākumus, kas vajadzīgi, lai standartizētu šā panta 6. punktā minētās informācijas paziņošanu.

7.  Lai veicinātu šā panta 5. punktā minētās informācijas apmaiņu, Komisija kopā ar procedūru, ar ko nosaka 20. panta 5. punktā paredzēto standarta veidlapu, pieņem praktiskus pasākumus, kuri vajadzīgi šā panta īstenošanai, tostarp pasākumus, kas vajadzīgi, lai standartizētu šā panta 6. punktā minētās informācijas paziņošanu, un nodrošina pietiekamus tam nepieciešamos resursus.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aaa pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Komisijai nav piekļuves 6. punkta a), c) un h) apakšpunktā minētajai informācijai.

8.  Komisijai ir piekļuve 6. punkta b), c), d), e), f) un g) apakšpunktā minētajai informācijai. Komisija dara publiski pieejamu sarakstu ar paziņotajām pārrobežu shēmām, nenorādot attiecīgo starpnieku vai nodokļu maksātāju.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/16/ES

21. pants – 5. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim izveido dalībvalstu drošu centrālo direktoriju administratīvai sadarbībai nodokļu jomā, kurā reģistrē informāciju, kas jāsniedz saistībā ar 8.a panta 1. un 2. punktu, lai īstenotu minētajos punktos paredzēto automātisko informācijas apmaiņu, un nodrošina tam tehnisku un apgādes atbalstu.

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim izveido drošu centrālo direktoriju administratīvai sadarbībai nodokļu jomā, kurš ir pieejams tikai dalībvalstīm un pašai Komisijai un kurā reģistrē informāciju, kas jāsniedz saistībā ar 8.a panta 1. un 2. punktu, lai īstenotu minētajos punktos paredzēto automātisko informācijas apmaiņu, un nodrošina tam tehnisku un apgādes atbalstu.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/16/ES

21. pants – 5. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim izveido dalībvalstu drošu centrālo direktoriju administratīvai sadarbībai nodokļu jomā, kurā reģistrē informāciju, kas jāsniedz saistībā ar 8.aaa panta 5., 6. un 7. punktu, lai īstenotu minētajos punktos paredzēto automātisko informācijas apmaiņu, un nodrošina tam tehnisku un apgādes atbalstu.

Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim izveido drošu centrālo direktoriju administratīvai sadarbībai nodokļu jomā, kurš ir pieejams tikai dalībvalstīm un pašai Komisijai un kurā reģistrē informāciju, kas jāsniedz saistībā ar 8.aaa pantu, lai īstenotu minētajā pantā paredzēto automātisko informācijas apmaiņu, un nodrošina tam tehnisku un apgādes atbalstu. Turklāt informācijai, kuras apmaiņa notikusi saskaņā ar automātisko apmaiņu, kā paredzēts 8., 8.a un 8.aa pantā, ir jābūt arī atrodamai centrālajā reģistrā, kurš ir pieejams tikai dalībvalstīm un Komisijai.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/16/ES

21. pants – 5. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir pieejama informācija, kas reģistrēta minētajā direktorijā. Arī Komisijai ir pieejama informācija, kas reģistrēta minētajā direktorijā, tomēr saskaņā ar ierobežojumiem, kuri noteikti 8.a panta 8. punktā un 8.aaa panta 8. punktā. Komisija pieņem vajadzīgos praktiskos pasākumus saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.

Visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai ir pieejama informācija, kas reģistrēta minētajā direktorijā. Komisija pieņem vajadzīgos praktiskos pasākumus saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2011/16/ES

23. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis nosūta Komisijai gada novērtējumu par 8., 8.a, 8.aa un 8.aaa pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem minētā gada novērtējuma paziņojuma formātu un nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru..

3.  Dalībvalstis nosūta Komisijai gada novērtējumu par 8., 8.a, 8.aa un 8.aaa pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti; apmainītās informācijas kvalitāti un kvantitāti; un tiesību aktu grozījumus, kas ierosināti, pamatojoties uz trūkumiem tiesiskajā regulējumā, uz kuriem norāda šī informācija. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem minētā gada novērtējuma paziņojuma formātu un nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru. Komisija, pamatojoties uz minētajiem novērtējumiem, nāk klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem, lai novērstu nepilnības spēkā esošajos tiesību aktos.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

23. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  direktīvas 23. pantam pievieno šādu punktu:

 

“3.a  Dalībvalstis paziņo Komisijai atklāto shēmu vai shēmu virkņu (saskaņā ar IV pielikumā norādīto klasifikāciju) skaitu, kā arī šādu shēmu aprakstu, no šīm shēmām labumu gūstošo nodokļu maksātāju valstspiederību un to sankciju skaitu un apmēru, kuras piemērotas starpniekiem vai nodokļu maksātājiem, kas atklāj šādas shēmas. Komisija sagatavo publisku gada ziņojumu, kurā iekļauj minēto informāciju.”.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

23. pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  direktīvas 23. pantam pievieno šādu punktu:

 

“3.b  Dalībvalstis katru gadu iesniedz Komisijai to pārrobežu shēmu sarakstu, kuras attiecīgās nodokļu iestādes uzskata par atbilstošām šīs direktīvas noteikumiem.”.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Direktīva 2011/16/ES

23.aa pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26.a pantu, lai grozītu IV pielikumu ar mērķi iekļaut pazīmju sarakstā iespējami agresīvas nodokļu plānošanas shēmas vai shēmu virkni, reaģējot uz atjauninātu informāciju par minētajām shēmām vai shēmu virkni, kas izriet no informācijas obligātas izpaušanas par šādām shēmām..

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26.a pantu, lai grozītu IV pielikumu ar mērķi iekļaut pazīmju sarakstā iespējami agresīvas nodokļu plānošanas shēmas vai shēmu virkni, reaģējot uz atjauninātu informāciju par minētajām shēmām vai shēmu virkni, kas izriet no informācijas obligātas izpaušanas par šādām shēmām. Tā minētos aktus pieņem ik pēc diviem gadiem, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama par jaunām vai mainītām izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas shēmām, un jauno kritēriju saraksta projektu publicē četrus mēnešus pirms tā stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Direktīva 2011/16/ES

25.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un attiecas uz 8.aa un 8.aaa pantu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas.

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un attiecas uz 8.aa un 8.aaa pantu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas. Komisija var publicēt sankciju norādošo sarakstu.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 2011/16/ES

26.a pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Komisija līdz … [trīs gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā datuma] un pēc tam reizi trijos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

1. pielikums

Direktīva 2011/16/ES

IV pielikums – Galvenā ieguvuma tests – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Testu uzskata par izturētu, ja galvenais ieguvums no shēmas vai shēmu virknes ir panākt nodokļu priekšrocību, ja var noteikt, ka šī priekšrocība ir rezultāts, ko iespējams sagaidīt no šādas shēmas vai shēmu virknes, tostarp izmantojot konkrēto veidu, kādā shēma vai shēmu virkne ir strukturēta.

Testu uzskata par izturētu, ja viens no galvenajiem ieguvumiem no shēmas vai shēmu virknes ir panākt nodokļu priekšrocību, ja var noteikt, ka šī priekšrocība ir rezultāts, ko iespējams sagaidīt no šādas shēmas vai shēmu virknes, tostarp izmantojot konkrēto veidu, kādā shēma vai shēmu virkne ir strukturēta.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

1. pielikums

Direktīva 2011/16/ES

IV pielikums – A. daļa – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Shēma vai tādu shēmu virkne, kuras rezultātā faktiskā nodokļa likme ir zemāka par minimālo uzņēmumiem Savienībā likumiski noteikto ienākumu nodokļa likmi.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0310.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām

Atsauces

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

12.7.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

6.7.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

6.7.2017

JURI

6.7.2017

LIBE

6.7.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

CONT

4.9.2017

JURI

20.11.2017

LIBE

11.7.2017

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Emmanuel Maurel

6.7.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

7.12.2017

11.1.2018

 

 

Pieņemšanas datums

24.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

50

2

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Iesniegšanas datums

31.1.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans

5

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Sander Loones

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marco Zanni

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. februārisJuridisks paziņojums