Postup : 2017/0138(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0016/2018

Predkladané texty :

A8-0016/2018

Rozpravy :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0050

SPRÁVA     *
PDF 745kWORD 96k
31.1.2018
PE 613.436v02-00 A8-0016/2018

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Emmanuel Maurel

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0335),

–  so zreteľom na článok 113 ods. 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únii, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0195/2017),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016(1) o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0016/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Členským štátom sa zdá čoraz ťažšie chrániť svoje vnútroštátne základy dane pred eróziou voči štruktúram daňového plánovania, ktoré sa vyvinuli do obzvlášť sofistikovanej podoby a nezriedka profitujú z intenzívnejšieho pohybu kapitálu aj osôb v rámci vnútorného trhu. Tieto štruktúry zvyčajne pozostávajú z opatrení, ktoré sa vytvorili naprieč rôznymi jurisdikciami, a presúvajú zdaniteľné zisky do priaznivejších daňových režimov alebo sa ich účinkom znižuje celkový daňový výmer daňovníka. Členské štáty v dôsledku toho často zažívajú výrazné zníženie svojich daňových príjmov, čo im bráni v uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast. Preto je veľmi dôležité, aby daňové orgány členských štátov získavali ucelené a relevantné informácie o potenciálne agresívnych daňových opatreniach. Tieto informácie by uvedeným orgánom umožnili okamžite reagovať proti škodlivým daňovým praktikám a odstrániť existujúce medzery prostredníctvom právnych predpisov alebo tak, že vykonajú zodpovedajúce posúdenia rizika a daňové audity.

(2)  Členským štátom sa zdá čoraz ťažšie chrániť svoje vnútroštátne základy dane pred eróziou voči štruktúram agresívneho a komplexného daňového plánovania, ktoré sa vyvinuli do obzvlášť sofistikovanej podoby a nezriedka profitujú z intenzívnejšieho pohybu kapitálu aj osôb v rámci vnútorného trhu. Tieto štruktúry zvyčajne pozostávajú z opatrení, ktoré sa vytvorili naprieč rôznymi jurisdikciami, a presúvajú zdaniteľné zisky spoločností a jednotlivcov do priaznivejších daňových režimov alebo sa ich účinkom znižuje daňové zaťaženie daňovníka. Členské štáty v dôsledku toho často zažívajú výrazné zníženie svojich daňových príjmov. Okrem toho sa zvyšujú rozdiely v sadzbách dane z príjmov právnických osôb v rámci členských štátov a medzi členskými štátmi a je kľúčové, aby nebola ohrozená zásada daňovej rovnosti. Toto členským štátom bráni v uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast. Preto je veľmi dôležité, aby daňové orgány členských štátov získavali ucelené a relevantné informácie o opatreniach, ktoré uľahčujú daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Tieto informácie by uvedeným orgánom umožnili okamžite reagovať proti škodlivým daňovým praktikám a odstrániť existujúce medzery prostredníctvom právnych predpisov alebo tak, že vykonajú zodpovedajúce posúdenia rizika a daňové audity. Nedostatočná reakcia daňových orgánov na oznámené režimy by sa však nemala interpretovať ako implicitné schválenie zo strany týchto orgánov. Formáty podávania správ by mali byť stručné a ľahko použiteľné, aby sa zabránilo tomu, že objem informácií, ktorý by v dôsledku tejto smernice mohol vzniknúť, bude práve vzhľadom na svoju veľkosť brániť zmysluplným opatreniam na ohlasované praktiky.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Vzhľadom na to, že väčšina opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania zasahuje do viacerých jurisdikcií, zverejňovanie informácií o uvedených opatreniach by prinieslo ďalšie pozitívne výsledky, keby sa dané informácie vymieňali aj medzi členskými štátmi. Na to, aby uvedené orgány dostávali potrebné informácie, ktoré im umožnia konať, ak spozorujú agresívne daňové praktiky, je kľúčová predovšetkým automatická výmena informácií medzi daňovými správami.

(3)  Vzhľadom na to, že väčšina opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania zasahuje do viacerých jurisdikcií, zverejňovanie informácií o uvedených opatreniach by prinieslo ďalšie pozitívne výsledky, keby sa dané informácie vymieňali aj medzi členskými štátmi. Na to, aby uvedené orgány dostávali potrebné informácie, ktoré im umožnia konať, ak spozorujú agresívne daňové praktiky, je kľúčová predovšetkým automatická výmena informácií medzi daňovými správami a zabezpečenie koordinácie s finančnými spravodajskými jednotkami, ktoré sa zaoberajú praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Členské štáty by však mali byť nabádané k tomu, aby zaviedli podobné požiadavky na zverejňovanie opatrení, ktoré existujú len v ich vlastnej jurisdikcii.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  S vedomím toho, ako by transparentný rámec na vyvíjanie podnikateľskej činnosti mohol prispieť k zakročeniu proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom na vnútornom trhu, bola Komisia vyzvaná, aby prikročila k iniciatívam týkajúcim sa povinného zverejňovania opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania v súlade s opatrením 12 akčného plánu OECD na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS). Európsky parlament v tejto súvislosti vyzval na prijatie prísnejších opatrení proti sprostredkovateľom nápomocným pri opatreniach, ktoré môžu viesť k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovému úniku.

(4)  S vedomím toho, ako by transparentný rámec na vyvíjanie podnikateľskej činnosti mohol prispieť k zakročeniu proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom na vnútornom trhu, bola Komisia vyzvaná, aby prikročila k iniciatívam týkajúcim sa povinného zverejňovania opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania v súlade s opatrením 12 akčného plánu OECD na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS). Európsky parlament v tejto súvislosti preukázal kľúčovú úlohu sprostredkovateľov pri poskytovaní poradenstva, vytváraní a správe daňových schém a vyzval na prijatie prísnejších opatrení proti sprostredkovateľom nápomocným pri opatreniach, ktoré môžu viesť k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovému úniku.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Treba pripomenúť, že určití finanční sprostredkovatelia a iní poskytovatelia daňového poradenstva pravdepodobne aktívne napomáhali svojim klientom pri skrývaní finančných prostriedkov v krajinách, ktoré sú daňovými rajmi. Hoci spoločný štandard oznamovania zavedený smernicou Rady 2014/107/EÚ27 je významným krokom k vytvoreniu transparentného daňového rámca v Únii, prinajmenšom pokiaľ ide o informácie o finančných účtoch, dá sa ešte zlepšiť.

(5)  Treba pripomenúť, že určití finanční sprostredkovatelia a iní poskytovatelia daňového poradenstva a audítori aktívne napomáhali svojim klientom pri skrývaní finančných prostriedkov v krajinách, ktoré sú daňovými rajmi. Hoci spoločný štandard oznamovania zavedený smernicou Rady 2014/107/EÚ27 je významným krokom k vytvoreniu transparentného daňového rámca v Únii, prinajmenšom pokiaľ ide o informácie o finančných účtoch, dá sa ešte zlepšiť. Okrem toho by sa mala zodpovedajúcim spôsobom posilniť schopnosť členských štátov spracúvať množstvo prijatých finančných informácií a v prípade potreby by sa mali zvýšiť finančné, ľudské a IT zdroje daňových správ, ktoré by sa mali udržiavať na zodpovedajúcej úrovni.

_________________

_________________

27 Smernica Rady (EÚ) 2014/107 z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16.2.2014, s. 1).

27 Smernica Rady (EÚ) 2014/107 z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16.2.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Zverejňovanie opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania s cezhraničným rozmerom môže účinne prispieť k úsiliu smerujúcemu k tomu, aby sa na vnútornom trhu vytvorilo prostredie spravodlivého zdaňovania. Krok správnym smerom by v tomto ohľade predstavovala povinnosť sprostredkovateľov informovať daňové orgány o určitých cezhraničných opatreniach, ktoré by sa prípadne mohli využívať na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam. V snahe vypracovať ucelenejšiu politiku sa zdá rovnako dôležité, aby si daňové orgány ako druhý krok po zverejnení informácií navzájom poskytovali tieto informácie so svojimi partnermi v iných členských štátoch. Vďaka takýmto opatreniam by sa zároveň zvýšila efektívnosť spoločného štandardu oznamovania. Okrem toho by bolo dôležité udeliť Komisii prístup k dostatočnému množstvu informácií, aby mohla monitorovať riadne fungovanie tejto smernice. Takýto prístup Komisie k informáciám nezbavuje členský štát jeho povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc.

(6)  Zverejňovanie opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania s cezhraničným rozmerom môže účinne prispieť k úsiliu smerujúcemu k tomu, aby sa na vnútornom trhu vytvorilo prostredie spravodlivého zdaňovania. Potrebný krok správnym smerom by v tomto ohľade predstavovala povinnosť sprostredkovateľov, audítorov a v prípade potreby daňovníkov informovať daňové orgány o určitých cezhraničných opatreniach, ktoré by sa prípadne mohli využívať na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam. V snahe vypracovať ucelenejšiu politiku sa zdá rovnako dôležité, aby si daňové orgány ako druhý krok po zverejnení informácií navzájom automaticky poskytovali tieto informácie so svojimi partnermi v iných členských štátoch. Vďaka takýmto opatreniam by sa zároveň mala zvýšiť efektívnosť spoločného štandardu oznamovania. Okrem toho by bolo dôležité udeliť Komisii prístup k relevantným informáciám, aby mohla monitorovať riadne fungovanie tejto smernice a vykonávať svoje úlohy v rámci politík hospodárskej súťaže. Takýto prístup Komisie k informáciám nezbavuje členský štát jeho povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc. S cieľom zvýšiť právnu istotu pre sprostredkovateľov a daňovníkov by Komisia mala zverejniť zoznam ohlásených cezhraničných dohôd, ktoré by sa potenciálne mohli využívať na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam, a to bez akéhokoľvek odkazu na sprostredkovateľa alebo daňovníka.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Nedávne úniky informácií súvisiacich s daňami zdôraznili aj potrebu lepšej výmeny informácií o opatreniach agresívneho daňového plánovania. Napríklad je škandalózne, že napriek tomu, že daňové postupy spoločnosti Apple boli predmetom mnohých vyšetrovaní, jej nový systém na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam so sídlom v Jersey bol odhalený až v dôsledku úniku informácií v súvislosti s tzv. Paradise Papers.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je zrejmé, že zamýšľaný odrádzajúci účinok zverejňovania cezhraničných opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania by sa dosiahol s väčšou pravdepodobnosťou, keď sa daňové orgány dostanú k príslušným informáciám v ranej fáze, inak povedané skôr, ako sa zverejnené opatrenia skutočne vykonajú. Keď je povinnosť zverejňovania presunutá na daňovníkov, bolo by praktické uložiť povinnosť zverejňovať uvedené cezhraničné opatrenia potenciálne agresívneho daňového plánovania v o niečo neskoršej fáze, keďže daňovníci nemusia poznať charakter opatrení v čase ich skoncipovania. Aby sa uľahčila práca správnym orgánom členských štátov, následná automatická výmena informácií o týchto opatreniach by sa mohla uskutočňovať štvrťročne.

(7)  Je zrejmé, že zamýšľaný odrádzajúci účinok zverejňovania cezhraničných opatrení potenciálne agresívneho daňového plánovania by sa dosiahol s väčšou pravdepodobnosťou, keď sa daňové orgány dostanú k príslušným informáciám v ranej fáze, inak povedané skôr, ako sa zverejnené opatrenia skutočne vykonajú. Okrem toho by sa s cieľom predchádzať týmto opatreniam a odstraňovať ich mali ukladať primerané sankcie. Keď je povinnosť zverejňovania presunutá na daňovníkov, bolo by praktické uložiť povinnosť zverejňovať uvedené cezhraničné opatrenia potenciálne agresívneho daňového plánovania v o niečo neskoršej fáze. Aby sa uľahčila práca správnym orgánom členských štátov, následná automatická výmena informácií o týchto opatreniach by sa mohla uskutočňovať štvrťročne.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Neustále rastúca úloha a význam práv duševného vlastníctva v podnikateľských modeloch a daňových štruktúrach veľkých podnikov ďalej zdôrazňujú naliehavú potrebu lepšej výmeny informácií o opatreniach pre vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, a to vzhľadom na rôzne jednoduché spôsoby využitia práv duševného vlastníctva na umelý prevod zisku.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Chýbajúce komplexné a verejné oznamovanie podľa jednotlivých krajín, pokiaľ ide o relevantné finančné údaje o veľkých nadnárodných spoločnostiach, prispieva k nedostatočnej spoľahlivosti súhrnných údajov o offshorových štruktúrach, čo zdôrazňuje skutočnosť, že mnohé z nedávnych známych štruktúr pre daňové úniky nie sú viditeľné v súčasných komerčných databázach finančných účtov obchodných spoločností. Tieto štatistické nedostatky bránia snahám daňových orgánov vykonávať posúdenie rizika v oblasti rizikových jurisdikcií a poukazujú na potrebu lepšej výmeny informácií o štruktúrach daňového plánovania.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Keďže hlavný cieľ takýchto právnych predpisov by sa mal zameriavať na zaistenie riadneho fungovania vnútorného trhu, je dôležité, aby sa na úrovni Únie neregulovalo nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie vytýčených cieľov. Akékoľvek spoločné pravidlá zverejňovania by preto bolo potrebné obmedziť na cezhraničné situácie, konkrétne situácie, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu alebo členského štátu a tretej krajiny. Za takýchto okolností z dôvodu možného vplyvu na fungovanie vnútorného trhu sa môže považovať za opodstatnenú skôr potreba stanoviť spoločný súbor pravidiel, než ponechať túto záležitosť na riešenie na vnútroštátnej úrovni.

(10)  Keďže hlavný cieľ takýchto právnych predpisov by sa mal zameriavať na zaistenie riadneho fungovania vnútorného trhu a obmedzenie daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, je dôležité, aby sa na úrovni Únie neregulovalo nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie vytýčených cieľov. Akékoľvek spoločné pravidlá zverejňovania by preto bolo potrebné obmedziť na cezhraničné situácie, konkrétne situácie, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu alebo členského štátu a tretej krajiny. Za takýchto okolností z dôvodu možného vplyvu na fungovanie vnútorného trhu sa považuje za opodstatnenú skôr potreba stanoviť spoločný súbor pravidiel, než ponechať túto záležitosť na riešenie na vnútroštátnej úrovni. Ak členský štát vykonáva ďalšie podobné vnútroštátne opatrenia v oblasti podávania správ, dodatočné zhromaždené informácie by sa mali vymieňať s inými členskými štátmi, pokiaľ sú relevantné.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Vzhľadom na to, že zverejňované opatrenia by mali mať cezhraničný rozmer, by bolo dôležité vymieňať si príslušné informácie s daňovými orgánmi iných členských štátov, aby sa zabezpečila čo najväčšia účinnosť tejto smernice pri odrádzaní od praktík agresívneho daňového plánovania. Mechanizmus výmeny informácií v rámci cezhraničných záväzných stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia by sa mal používať aj pri povinnej a automatickej výmene zverejňovaných informácií o cezhraničných opatreniach potenciálne agresívneho daňového plánovania medzi daňovými orgánmi v Únii.

(11)  Vzhľadom na to, že zverejňované opatrenia by mali mať cezhraničný rozmer, by bolo dôležité vymieňať si príslušné informácie s daňovými orgánmi iných členských štátov, aby sa zabezpečila čo najväčšia účinnosť tejto smernice pri odrádzaní od praktík agresívneho daňového plánovania. Mechanizmus výmeny informácií v rámci cezhraničných záväzných stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia by mal byť prístupný verejnosti a mal by sa používať aj pri povinnej a automatickej výmene zverejňovaných informácií o cezhraničných opatreniach potenciálne agresívneho daňového plánovania medzi daňovými orgánmi v Únii.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Keďže všetky členské štáty nemusia mať motiváciu navrhovať a uplatňovať účinné sankcie a s cieľom zabezpečiť konzistentné vykonávanie tejto smernice vo všetkých členských štátoch, výmena informácií medzi daňovými orgánmi, pokiaľ ide o uloženie sankcií a situácie, keď členský štát žiadne sankcie neuložil, by mala takisto byť automatická.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V záujme lepších vyhliadok na účinnosť tejto smernice by členské štáty mali stanoviť sankcie za porušenie vnútroštátnych predpisov, ktorými sa táto smernica transponuje, a zabezpečiť, aby sa tieto sankcie skutočne v praxi uplatňovali, boli primerané a mali odrádzajúci účinok.

(13)  V záujme lepších vyhliadok na účinnosť tejto smernice by členské štáty mali stanoviť sankcie za porušenie vnútroštátnych predpisov, ktorými sa táto smernica vykonáva, a zabezpečiť, aby sa tieto sankcie, vrátane finančných sankcií, skutočne urýchlene v praxi uplatňovali, boli primerané a mali odrádzajúci účinok. Členské štáty by mali predložiť Komisii zoznam sprostredkovateľov a daňovníkov, ktorým boli uložené pokuty podľa tejto smernice, vrátane mien, štátnej príslušnosti a miesta pobytu, a tento zoznam sprístupniť verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tejto smernice by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu v súvislosti s aktualizáciou charakteristických znakov tak, aby sa do zoznamu charakteristických znakov zaradili opatrenia potenciálne agresívneho daňového plánovania alebo série takýchto opatrení v reakcii na aktualizované informácie o uvedených opatreniach alebo sérii opatrení odvodené z povinného zverejňovania takýchto opatrení.

(14)  S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tejto smernice by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o aktualizáciu charakteristických znakov. Komisia by mala každé dva roky zverejniť návrh aktualizovaného zoznamu charakteristických znakov, ktoré definujú agresívne daňové plánovanie tak, aby zahŕňal akékoľvek nové alebo upravené opatrenia v oblasti daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré boli zistené od predchádzajúcej aktualizácie, a tento návrh by mal nadobudnúť platnosť do štyroch mesiacov od zverejnenia návrhu aktualizácie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie a jednotný výklad charakteristických znakov by Komisia mala pravidelne monitorovať činnosti daňových orgánov v súlade s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne zlepšiť fungovanie vnútorného trhu odrádzaním od využívania cezhraničných opatrení agresívneho daňového plánovania, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov konajúcich jednotlivo a nekoordinovane, ale možno ich dosiahnuť ľahšie na úrovni Únie z toho dôvodu, že smernica sa zameriava na schémy, ktoré sa vytvárajú s cieľom potenciálne využiť nedostatky trhu, ktoré majú svoj pôvod v spolupôsobení nesúrodých vnútroštátnych daňových predpisov, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality uvedenou v danom článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa, s osobitným zreteľom na to, že sa obmedzuje na opatrenia s cezhraničným rozmerom týkajúce sa viac ako jedného členského štátu alebo členského štátu a tretej krajiny.

(18)  Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne výrazne obmedziť katastrofálne dôsledky daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam na verejné financie a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu odrádzaním od využívania cezhraničných opatrení agresívneho daňového plánovania, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov konajúcich jednotlivo a nekoordinovane, ale možno ich dosiahnuť ľahšie na úrovni Únie z toho dôvodu, že smernica sa zameriava na schémy, ktoré sa vytvárajú s cieľom potenciálne využiť nedostatky trhu, ktoré majú svoj pôvod v spolupôsobení nesúrodých vnútroštátnych daňových predpisov, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality uvedenou v danom článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa, s osobitným zreteľom na to, že sa obmedzuje na opatrenia s cezhraničným rozmerom týkajúce sa viac ako jedného členského štátu alebo členského štátu a tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 18 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  jedna strana opatrenia alebo série opatrení alebo viaceré zo strán opatrenia alebo série opatrení vykonávajú podnikateľskú činnosť v inej jurisdikcii prostredníctvom stálej prevádzkarne nachádzajúcej sa v uvedenej jurisdikcii a dané opatrenie alebo séria opatrení predstavuje časť podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť uvedenej stálej prevádzkarne;

c)  jedna strana opatrenia alebo série opatrení alebo viaceré zo strán opatrenia alebo série opatrení vykonávajú podnikateľskú činnosť v inej jurisdikcii prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo akejkoľvek formy kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, ktorá sa nachádza v uvedenej jurisdikcii, a dané opatrenie alebo séria opatrení predstavuje časť podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť uvedenej stálej prevádzkarne;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 18 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  jedna strana opatrenia alebo série opatrení alebo viaceré zo strán opatrenia alebo série opatrení vykonávajú podnikateľskú činnosť v inej jurisdikcii prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa nenachádza v uvedenej jurisdikcii, a dané opatrenie alebo séria opatrení predstavuje časť podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť uvedenej stálej prevádzkarne;

d)  jedna strana opatrenia alebo série opatrení alebo viaceré zo strán opatrenia alebo série opatrení vykonáva alebo vykonávajú podnikateľskú činnosť v inej jurisdikcii, bez toho, aby v tejto jurisdikcii vytvárali zdaniteľnú prítomnosť;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

20.  „charakteristický znak“ je typická vlastnosť alebo aspekt opatrenia alebo série opatrení, ktorých zoznam sa uvádza v prílohe IV;

20.  „charakteristický znak“ je opatrenie alebo séria opatrení, ktorých zoznam sa uvádza v prílohe IV;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 23 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca)  daňovník je konečným užívateľom výhod iného daňovníka v zmysle smernice (EÚ) 2015/849.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Počas vykonávania štatutárnych auditov finančných výkazov svojich klientov audítori podliehajú identifikačným a informačným povinnostiam týkajúcim sa možných porušení identifikačných a informačných povinností stanovených v tomto článku zo strany kontrolovaného subjektu alebo jeho sprostredkovateľov, o ktorých sa audítor dozvedel. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom požadovať od audítorov, aby príslušným orgánom predložili informácie o takýchto porušeniach do 10 pracovných dní, počnúc dňom nasledujúcim po uverejnení svojich audítorských správ.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát prijme potrebné opatrenia, na základe ktorých budú mať sprostredkovatelia právo nepodať informácie o cezhraničnom opatrení podliehajúcom oznamovaniu alebo sérii takýchto opatrení, pokiaľ majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov daného členského štátu povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Za takýchto okolností bude za povinnosť podať informácie o takomto opatrení alebo sérii opatrení zodpovedný daňovník a sprostredkovatelia z dôvodu svojej povinnosti zachovávať mlčanlivosť daňovníkov upovedomia o tejto zodpovednosti.

Každý členský štát môže v prípade potreby prijať potrebné opatrenia, na základe ktorých budú mať sprostredkovatelia právo nepodať informácie o cezhraničnom opatrení podliehajúcom oznamovaniu alebo sérii takýchto opatrení, pokiaľ majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov daného členského štátu povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Za takýchto okolností bude za povinnosť podať informácie o takomto opatrení alebo sérii opatrení zodpovedný daňovník a sprostredkovatelia z dôvodu svojej povinnosti zachovávať mlčanlivosť daňovníkov písomne upovedomia o tejto zodpovednosti, pričom si ponechajú potvrdenie o prijatí podpísané príslušným daňovníkom. Daňovník oznamuje cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu alebo sériu takýchto opatrení príslušným orgánom do 10 pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom uložiť sprostredkovateľom a daňovníkom povinnosť podať informácie o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu, ktoré boli vykonané v období od [dátum politickej dohody] do 31. decembra 2018. Sprostredkovatelia, resp. daňovníci podajú informácie o uvedených cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu do 31. marca 2019.

4.  Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom uložiť sprostredkovateľom, audítorom a daňovníkom povinnosť podať informácie o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu, ktoré sú aktívne ku dňu ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice], a o takýchto opatreniach, ktoré sa začnú uplatňovať neskôr.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na posúdenie daňových opatrení zverejnených prostredníctvom výmeny informácií ustanovenej v tejto smernici a svojim daňovým orgánom sprístupní potrebné zdroje.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 6 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  identifikačné údaje sprostredkovateľov a daňovníkov vrátane ich mena/názvu, daňovej rezidencie, daňového identifikačného čísla (DIČ) a prípadne osôb, ktoré sú pridruženými podnikmi sprostredkovateľa alebo daňovníka;

a)  identifikačné údaje sprostredkovateľov, prípadne audítorov a daňovníkov vrátane ich mena/názvu, štátnej príslušnosti, daňovej rezidencie, daňového identifikačného čísla (DIČ) a prípadne osôb, ktoré sú pridruženými podnikmi sprostredkovateľa alebo daňovníka;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 6 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zhrnutie obsahu cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu alebo série takýchto opatrení vrátane odkazu na prípadný názov, pod akým sú obvykle známe, a všeobecný opis príslušných podnikateľských činností alebo opatrení bez toho, aby to viedlo k zverejneniu obchodného, priemyselného alebo profesijného tajomstva alebo obchodného postupu alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku;

c)  zhrnutie obsahu cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu alebo série takýchto opatrení vrátane odkazu na prípadný názov, pod akým sú obvykle známe, a všeobecný opis príslušných podnikateľských činností alebo opatrení bez toho, aby to viedlo k zverejneniu tajomstva spojeného s duševným vlastníctvom, priemyselného alebo profesijného tajomstva alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 6 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dátum, ku ktorému má začať alebo začalo vykonávanie cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu alebo prvého kroku série takýchto opatrení;

d)  dátum začatia vykonávania cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu alebo prvého kroku série takýchto opatrení;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 6 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  údaje o vnútroštátnych daňových ustanoveniach, ktorých uplatňovaním prípadne vzniká daňové zvýhodnenie;

e)  údaje o vnútroštátnych daňových ustanoveniach, ktoré tvoria základ opatrení podliehajúcich oznamovaniu alebo súboru takýchto opatrení, ak je to vhodné;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 6 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  identifikáciu akejkoľvek prípadnej osoby v ostatných členských štátoch, ktorej sa cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu alebo séria takýchto opatrení pravdepodobne týka, pričom sa uvedie, s ktorými členskými štátmi sú dotknutí sprostredkovatelia alebo daňovníci spojení;

h)  identifikáciu akejkoľvek prípadnej osoby v ostatných členských štátoch, ktorej sa cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu alebo séria takýchto opatrení pravdepodobne týka, pričom sa uvedie, s ktorými členskými štátmi sú dotknutí sprostredkovatelia, audítori alebo daňovníci spojení;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Na uľahčenie výmeny informácií uvedených v odseku 5 tohto článku Komisia prijme praktické opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v odseku 6 tohto článku, ako súčasť postupu na vypracovanie štandardného formulára stanoveného v článku 20 ods. 5.

7.  Na uľahčenie výmeny informácií uvedených v odseku 5 tohto článku Komisia prijme praktické opatrenia a poskytne dostatočné zdroje potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v odseku 6 tohto článku, ako súčasť postupu na vypracovanie štandardného formulára stanoveného v článku 20 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8aaa – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia nemá prístup k informáciám uvedeným v odseku 6 písm. a), c) a h).

8.  Komisia nemá prístup k informáciám uvedeným v odseku 6 písm. b), c), d), e), f) a g). Komisia sprístupní verejnosti zoznam oznámených cezhraničných opatrení bez toho, aby uviedla akýkoľvek odkaz na príslušného sprostredkovateľa alebo daňovníka.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 21 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2017 zriadi bezpečný centrálny register členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní, kde sa zaznamenávajú informácie, ktoré sa majú oznamovať v rámci článku 8a ods. 1 a 2, s cieľom vykonávať automatickú výmenu stanovenú v uvedených odsekoch, a poskytne mu technickú a logistickú podporu.

Komisia do 31. decembra 2017 zriadi bezpečný centrálny register členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní, s prístupom obmedzeným pre členské štáty a Komisiu, kde sa zaznamenávajú informácie, ktoré sa majú oznamovať v rámci článku 8a ods. 1 a 2, s cieľom vykonávať automatickú výmenu stanovenú v uvedených odsekoch, a poskytne mu technickú a logistickú podporu.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 21 – odsek 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2018 zriadi bezpečný centrálny register členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní, kde sa zaznamenávajú informácie, ktoré sa majú oznamovať v rámci článku 8aaa ods. 5, 67, s cieľom vykonávať automatickú výmenu stanovenú v uvedených odsekoch, a poskytne mu technickú a logistickú podporu.

Komisia do 31. decembra 2018 zriadi bezpečný centrálny register členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní, s prístupom obmedzeným pre členské štáty a Komisiu, v ktorom sa zaznamenávajú informácie, ktoré sa majú oznamovať v rámci článku 8aaa ods. 12, s cieľom splniť automatickú výmenu stanovenú v uvedenom článku, a poskytne mu technickú a logistickú podporu. Okrem toho informácie vymieňané v rámci automatickej výmeny informácií stanovenej v článkoch 8, 8a a 8aa sú takisto prístupné prostredníctvom centrálneho registra, a to s prístupom obmedzeným pre členské štáty a Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 21 – odsek 5 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány všetkých členských štátov majú prístup k informáciám zaznamenaným v uvedenom registri. Komisia má takisto prístup k informáciám zaznamenaným v uvedenom registri, avšak v rámci obmedzení stanovených v článku 8a ods. 8 a článku 8aaa ods. 8. Komisia prijme potrebné praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Príslušné orgány všetkých členských štátov a Komisia majú prístup k informáciám zaznamenaným v uvedenom registri. Komisia prijme potrebné praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty oznamujú Komisii každoročné posúdenie účinnosti automatickej výmeny informácií podľa článkov 8, 8a, 8aa a 8aaa, ako aj dosiahnuté praktické výsledky. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formu a podmienky oznamovania uvedeného každoročného posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

3.  Členské štáty oznamujú Komisii každoročné posúdenie účinnosti automatickej výmeny informácií podľa článkov 8, 8a, 8aa a 8aaa, kvalitu a množstvo vymieňaných informácií a legislatívne zmeny navrhované alebo vykonané na základe nedostatkov v regulačnom rámci, ktoré odhalili tieto informácie. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formu a podmienky oznamovania uvedeného každoročného posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2. Na základe týchto hodnotení Komisia predloží legislatívne návrhy s cieľom vyplniť medzery v existujúcich právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  V článku 23 sa vkladá tento odsek:

 

„3a.  Členské štáty oznámia Komisii počet oznámených opatrení alebo série opatrení, ako sú klasifikované v prílohe IV, spolu s opisom takýchto opatrení, štátnej príslušnosti daňovníkov, ktorí majú z takýchto opatrení prospech, a počtom a rozsahom sankcií uložených sprostredkovateľom alebo daňovníkom oznamujúcim takéto opatrenia. Komisia každoročne vypracúva správu, ktorá obsahuje tieto informácie.“

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b)  V článku 23 sa vkladá tento odsek:

 

„3b.  Členské štáty každý rok predložia Komisii zoznam cezhraničných opatrení, ktoré príslušný daňový orgán považuje za zlučiteľné s touto smernicou.“

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 aa – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 26a delegované akty na zmenu prílohy IV s cieľom zaradiť do zoznamu charakteristických znakov opatrenia potenciálne agresívneho daňového plánovania alebo série takýchto opatrení v reakcii na aktualizované informácie o uvedených opatreniach alebo sérii opatrení odvodené z povinného zverejňovania takýchto opatrení.

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 26a delegované akty na zmenu prílohy IV s cieľom zaradiť do zoznamu charakteristických znakov opatrenia potenciálne agresívneho daňového plánovania alebo série takýchto opatrení v reakcii na aktualizované informácie o uvedených opatreniach alebo sérii opatrení odvodené z povinného zverejňovania takýchto opatrení. Robí tak každé dva roky na základe dostupných informácií o nových alebo pozmenených opatreniach v oblasti daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, pričom návrh nových kritérií zverejní štyri mesiace pred ich uvedením do platnosti.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 25a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a v súvislosti s článkami 8aa a 8aaa a prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a v súvislosti s článkami 8aa a 8aaa a prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Komisia môže uverejniť orientačnú tabuľku sankcií.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 26a – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia do ... [troch rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každé tri roky predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Príloha 1

Smernica 2011/16/EÚ

Príloha IV – Test hlavného prínosu – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Charakteristický znak vyhovie tomuto testu v prípade, že hlavným prínosom opatrenia alebo série opatrení je získať daňové zvýhodnenie, ak možno stanoviť, že toto zvýhodnenie je výsledok, ktorý možno podľa očakávania získať z takéhoto opatrenia alebo série opatrení, vrátane získania výhody zo špecifickej štruktúry opatrenia alebo série opatrení.

Charakteristický znak vyhovie tomuto testu v prípade, že jedným z hlavných prínosov opatrenia alebo série opatrení je získať daňové zvýhodnenie, ak možno stanoviť, že toto zvýhodnenie je výsledok, ktorý možno podľa očakávania získať z takéhoto opatrenia alebo série opatrení, vrátane získania výhody zo špecifickej štruktúry opatrenia alebo série opatrení.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Príloha 1

Smernica 2011/16/EÚ

Príloha IV – kategória A – bod 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Opatrenie alebo séria opatrení, ktoré vedú k nižšej efektívnej sadzbe dane, než je minimálna zákonná výška platná pre príjmy právnických osôb v Únii.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0310.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

Referenčné čísla

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)

Dátum konzultácie s EP

12.7.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

6.7.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

6.7.2017

JURI

6.7.2017

LIBE

6.7.2017

 

Bez predloženia stanovísk

       dátum rozhodnutia

CONT

4.9.2017

JURI

20.11.2017

LIBE

11.7.2017

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Emmanuel Maurel

6.7.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.12.2017

11.1.2018

 

 

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

2

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Dátum predloženia

31.1.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans

5

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Sander Loones

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 14. februára 2018Právne oznámenie