Процедура : 2017/0821(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0017/2018

Внесени текстове :

A8-0017/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/02/2018 - 7.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0031

ДОКЛАД     *
PDF 638kWORD 51k
31.1.2018
PE 616.632v02-00 A8-0017/2018

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия

(13308/2017 – C8‑0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Иняцио Корао

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия

(13308/2017 – C8‑0419/2017 – 2017/0821(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (13308/2017),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0419/2017),

–  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0017/2018),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия

Позовавания

13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)

Дата на консултация с ЕП

27.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.12.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ignazio Corrao

24.1.2018

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

11.1.2018

Дата на приемане

25.1.2018

 

 

 

Дата на внасяне

1.2.2018

Последно осъвременяване: 5 февруари 2018 г.Правна информация