Procedure : 2017/0821(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0017/2018

Indgivne tekster :

A8-0017/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/02/2018 - 7.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0031

BETÆNKNING     *
PDF 344kWORD 51k
31.1.2018
PE 616.632v02-00 A8-0017/2018

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

(13308/2017 – C8‑0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Ignazio Corrao

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

(13308/2017 – C8‑0419/2017 – 2017/0821(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (13308/2017),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0419/2017),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0017/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

Referencer

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Dato for høring af EP

27.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.12.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Ignazio Corrao

24.1.2018

 

 

 

Forenklet procedure – dato for afgørelse

11.1.2018

Dato for vedtagelse

25.1.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

1.2.2018

Seneste opdatering: 5. februar 2018Juridisk meddelelse