Procedūra : 2017/0821(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0017/2018

Pateikti tekstai :

A8-0017/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/02/2018 - 7.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0031

PRANEŠIMAS     *
PDF 557kWORD 50k
31.1.2018
PE 616.632v02-00 A8-0017/2018

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Portugalijoje pradžios projekto

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Ignazio Corrao

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Portugalijoje pradžios projekto

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13308/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0419/2017),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu(1), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0017/2018),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 210, 2008 8 6, p. 1.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Portugalijoje

Nuorodos

13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)

Konsultacijos su EP data

27.11.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.12.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ignazio Corrao

24.1.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

11.1.2018

Priėmimo data

25.1.2018

 

 

 

Pateikimo data

1.2.2018

Atnaujinta: 2018 m. vasario 2 d.Teisinis pranešimas