Procedūra : 2017/0821(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0017/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0017/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 07/02/2018 - 7.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0031

ZIŅOJUMS     *
PDF 557kWORD 51k
31.1.2018
PE 616.632v02-00 A8-0017/2018

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents:

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (13308/2017),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0419/2017),

––  ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0017/2018),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

Atsauces

13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

27.11.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.12.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ignazio Corrao

24.1.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

11.1.2018

Pieņemšanas datums

25.1.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

1.2.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. februārisJuridisks paziņojums