Postup : 2017/0821(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0017/2018

Predkladané texty :

A8-0017/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/02/2018 - 7.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0031

SPRÁVA     *
PDF 498kWORD 51k
31.1.2018
PE 616.632v02-00 A8-0017/2018

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku

(13308/2017 – C8‑0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Ignazio Corrao

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku

(13308/2017 – C8‑0419/2017 – 2017/0821(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13308/2017),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0419/2017),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0017/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku

Referenčné čísla

13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)

Dátum konzultácie s EP

27.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.12.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Ignazio Corrao

24.1.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

11.1.2018

Dátum prijatia

25.1.2018

 

 

 

Dátum predloženia

1.2.2018

Posledná úprava: 5. februára 2018Právne oznámenie